Candesartan/Hydrochlorthiazid "Actavis" 32+12,5 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

11-06-2018

Aktiv bestanddel:
CANDESARTANCILEXETIL, HYDROCHLORTHIAZID
Tilgængelig fra:
Actavis Group PTC ehf.
ATC-kode:
C09DA06
INN (International Name):
CANDESARTANCILEXETIL, HYDROCHLORTHIAZID
Dosering:
32+12,5 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisationsnummer:
51470
Autorisation dato:
2014-01-03

Læs hele dokumentet

1. juni 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Candesartan/Hydrochlorthiazid "Actavis", tabletter

1.

D.SP.NR.

27067

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Candesartan/Hydrochlorthiazid "Actavis"

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

8/12,5 mg

En tablet indeholder 8 mg candesartancilexetil og 12,5 hydrochlorthiazid.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 117,30

mg lactosemonohydrat.

16/12,5 mg

En tablet indeholder 16 mg candesartancilexetil og 12,5 hydrochlorthiazid.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 109,30

mg lactosemonohydrat.

32/12,5 mg

En tablet indeholder 32 mg candesartancilexetil og 12,5 hydrochlorthiazid.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 231,10

mg lactosemonohydrat.

32/25 mg

En tablet indeholder 32 mg candesartancilexetil og 25 hydrochlorthiazid.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 218,60

mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

51470_spc.docx

Side 1 af 19

4.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

8/12,5 mg

Hvide, runde, bikonvekse tabletter med en delekærv på den ene side og mærket CH8 på

den samme side.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

16/12,5 mg

Hvide, runde, bikonvekse tabletter med en delekærv på den ene side og mærket CH16 på

den samme side.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

32/12,5 mg

Hvide, runde, bikonvekse, 12×7 mm. tabletter med en delekærv på begge sider og mærket

32/12 på den ene side.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

32/25 mg

Hvide, runde, bikonvekse, 12×7 mm. tabletter med en delekærv på begge sider og mærket

32/25 på den ene side.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Candesartan/Hydrochlorthiazid "Actavis" er indiceret til:

behandling af essentiel hypertension hos voksne patienter, som ikke har et optimalt

kontrolleret blodtryk ved monoterapi med candesartancilexetil eller hydrochlorthiazid.

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Den anbefalede dosis af Candesartan/Hydrochlorthiazid "Actavis" er en tablet en gang

daglig.

Det anbefales at titrere dosis med de individuelle komponenter (candesartancilexetil og

hydrochlorthiazid). Når det klinisk set er hensigtsmæssigt, kan det overvejes at skifte

direkte fra monoterapi til Candesartan/Hydrochlorthiazid "Actavis". Dosistitrering af

candesartancilexetil anbefales, når der skiftes fra monoterapi med hydrochlorthiazid.

Candesartan/Hydrochlorthiazid "Actavis" kan administreres til patienter, som ikke har et

optimalt kontrolleret blodtryk med candesartancilexetil eller hydrochlorthiazid monoterapi

eller Candesartan/Hydrochlorthiazid "Actavis" i lavere doser (se pkt 4.3, 4.4, 4.5 og 5.1).

Størstedelen af den antihypertensive virkning opnås sædvanligvis inden for 4 uger efter

behandlingsstart.

51470_spc.docx

Side 2 af 19

Særlige populationer

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter.

Patienter med nedsat intravaskulært volumen

Hos patienter med risiko for hypotension, som f.eks. patienter med muligt nedsat

intravaskulært volumen, anbefales dosistitrering af candesartancilexetil (en startdosis af

candesartancilexetil på 4 mg bør overvejes hos disse patienter).

Patienter med nedsat nyrefunktion

Til denne patientgruppe foretrækkes loop-diuretika frem for thiazider. Hos patienter med

let til moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance er

30 ml/min/1,73 m

overfladeareal (BSA)), anbefales dosistitrering af candesartancilexetil før behandling med

Candesartan/Hydrochlorthiazid "Actavis" (hos disse patienter er den anbefalede startdosis

af candesartancilexetil 4 mg).

Candesartan/Hydrochlorthiazid "Actavis" er kontraindiceret hos patienter med alvorligt

nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance <30 ml/min/1,73 m

BSA) (se pkt. 4.3).

Patienter med nedsat leverfunktion

Hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion anbefales dosistitrering af

candesartancilexetil før behandling med Candesartan/Hydrochlorthiazid "Actavis" (hos

disse patienter er den anbefalede startdosis af candesartancilexetil 4 mg).

Candesartan/Hydrochlorthiazid "Actavis" er kontraindiceret hos patienter med alvorligt

nedsat leverfunktion og/eller cholestase (se pkt. 4.3).

Pædiatrisk population

Sikkerheden og virkningen af Candesartan/Hydrochlorthiazid "Actavis"

hos børn og unge

fra fødslen og op til 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen tilgængelige data.

Indgivelsesmåde

Oral anvendelse.

Candesartan/Hydrochlorthiazid "Actavis" kan tages med eller uden mad.

Candesartans biotilgængelighed påvirkes ikke af mad.

Der er ingen klinisk signifikant interaktion mellem hydrochlorthiazid og mad.

5.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer, aktive stoffer der er derivater af sulfonamid

eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Hydrochlorthiazid er et sulfonamidderivat.

2. og 3. trimester af graviditeten (se pkt. 4.4 og 4.6).

Alvorligt nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <30 ml/min/1,73 m

BSA).

Alvorligt nedsat leverfunktion og/eller cholestase.

-

Refraktær hypokaliæmi og hypercalcæmi.

-

Artritis urica.

-

Samtidig brug af Candesartan/Hydrochlorthiazid "Actavis" og lægemidler

indeholdende aliskiren er kontraindiceret hos patienter med diabetes mellitus eller

nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min/1,73 m

) (se pkt. 4.5 og 5.1).

51470_spc.docx

Side 3 af 19

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nedsat nyrefunktion/nyretransplantation

Til denne patientgruppe foretrækkes loop-diuretika frem for thiazider. Når

Candesartan/Hydrochlorthiazid "Actavis" anvendes til patienter med nedsat nyrefunktion,

bør kalium-, kreatinin- og urinsyreniveauerne monitoreres regelmæssigt.

Der er ingen erfaring med Candesartan/Hydrochlorthiazid "Actavis" administreret til

patienter med en nyligt transplanteret nyre.

Nyrearteriestenose

Andre lægemidler, der påvirker renin-angiotensin-aldosteronsystemet, herunder

angiotensin II-receptor-antagonister (AIIRA’ere), kan forhøje koncentrationen af blod-

urinstof og serumkreatinin hos patienter med bilateral nyrearteriestenose eller stenose i

arterien til en nyre.

Nedsat intravaskulært volumen

Hos patienter med nedsat intravaskulært volumen og/eller natriummangel kan der

forekomme symptomatisk hypotension, som beskrevet for andre stoffer med virkning på

renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Derfor frarådes anvendelse af

Candesartan/Hydrochlorthiazid "Actavis", før denne tilstand er korrigeret.

Anæstesi og kirurgi

Hos patienter behandlet med AIIRA’ere kan hypotension opstå under anæstesi og kirurgi

på grund af blokering af renin-angiotension-systemet. Meget sjældent kan hypotensionen

være så alvorlig, at det kræver anvendelse af intravenøs væske og/eller vasopressor-

behandling.

Nedsat leverfunktion

Thiazider bør anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat leverfunktion eller

progressiv leversygdom, da små ændringer i væske- og elektrolytbalancen kan udløse

leverkoma. Der er ingen klinisk erfaring med Candesartan/Hydrochlorthiazid "Actavis" til

patienter med nedsat leverfunktion.

Stenose i aorta og mitralklapper (obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati)

Som det er tilfældet med andre vasodilatatorer, er særlig forsigtighed indiceret hos

patienter med hæmodynamisk relevant stenose i aorta eller mitralklapper eller obstruktiv

hypertrofisk kardiomyopati.

Primær hyperaldosteronisme

Patienter med primær hyperaldosteronisme responderer i almindelighed ikke på

antihypertensive lægemidler, der virker ved hæmning af renin-angiotensin-aldosteron-

systemet. Candesartan/Hydrochlorthiazid "Actavis" frarådes derfor til denne population.

Elektrolytforstyrrelser

Der bør foretages periodisk bestemmelse af serumelektrolytter med passende intervaller.

Thiazider, herunder hydrochlorthiazid, kan forårsage væske- eller elektrolytforstyrrelser

(hypercalcæmi, hypokaliæmi, hyponatriæmi, hypomagnesiæmi og hypochloræmisk

alkalose).

51470_spc.docx

Side 4 af 19

Thiaziddiuretika kan nedsætte udskillelsen af calcium i urinen og kan medføre

intermitterende og lettere forøgede serum-calcium-koncentrationer. Udpræget

hypercalcæmi kan være tegn på skjult hyperparathyreoidisme. Behandling med thiazider

bør seponeres, inden der foretages undersøgelse af parathyreoideafunktionen.

Hydrochlorthiazid øger dosisafhængigt kaliumudskillelsen i urinen, hvilket kan medføre

hypokaliæmi. Denne virkning af hydrochlorthiazid ser ud til at være mindre udtalt i

kombination med candesartancilexetil. Risikoen for hypokaliæmi kan være forhøjet hos

patienter med levercirrose, hos patienter med kraftig diurese, hos patienter med

utilstrækkeligt oralt indtag af elektrolytter og hos patienter i samtidig behandling med

kortikosteroider eller adrenokortikotropt hormon (ACTH).

Behandling med candesartancilexetil kan medføre hyperkaliæmi, især hos patienter med

hjertesvigt og/eller nedsat nyrefunktion. Samtidig anvendelse af

Candesartan/Hydrochlorthiazid "Actavis" og kaliumbesparende diuretika, kaliumtilskud

eller salterstatninger eller andre lægemidler, der kan øge serum-kaliumniveauet (f.eks.

heparinnatrium) kan medføre stigning i serum-kalium. Der skal foretages en passende

kontrol af serumkalium.

Thiazider har vist sig at øge udskillelsen af magnesium i urinen, hvilket kan medføre

hypomagnesiæmi.

Metaboliske og endokrine virkninger

Behandling med et thiaziddiuretikum kan nedsætte glukosetolerancen. Det kan være

nødvendigt at justere dosis af antidiabetika, inklusive insulin. Latent diabetes mellitus kan

blive manifest under thiazidbehandling. Øgning i kolesterol- og triglyceridniveauerne kan

være følger af diuretikabehandling med thiazid. I de doser, som Candesartan/Hydro-

chlorthiazid "Actavis" indeholder, er der kun observeret minimal virkning.

Thiaziddiuretika øger koncentrationen af serumurinsyre og kan eventuelt fremskynde

artritis urica hos disponerede patienter.

Lysoverfølsomhed

Der er rapporteret tilfælde med lysoverfølsomhedsreaktioner ved anvendelse af

thiaziddiuretika (se pkt. 4.8). Hvis der opstår en lysoverfølsomhedsreaktion anbefales det

at stoppe behandlingen. Hvis det er nødvendigt at genoptage behandlingen, anbefales det at

beskytte områder, der udsættes for sollys eller kunstigt UVA lys.

Graviditet

AIIRA’ere bør ikke initieres under graviditet. Medmindre fortsat AIIRA-behandling

vurderes at være nødvendig, bør patienter, der planlægger graviditet, skifte til alternativ

antihypertensiv behandling med en kendt sikkerhedsprofil for anvendelse under graviditet.

Når graviditet konstateres, bør behandling med AIIRA’ere seponeres omgående og en

alternativ behandling bør om nødvendigt initieres (se pkt. 4.3 og 4.6).

Dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Der er tegn på, at samtidig brug af ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister

eller aliskiren øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion

(inklusive akut nyresvigt). Dobbelthæmning af RAAS ved kombination af ACE-hæmmere

med angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren frarådes derfor (se pkt. 4.5 og 5.1).

51470_spc.docx

Side 5 af 19

Hvis dobbelthæmmende behandling anses for absolut nødvendig, bør dette kun ske under

supervision af en speciallæge og under tæt monitorering af patientens nyrefunktion,

elektrolytter og blodtryk.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør ikke anvendes samtidigt hos

patienter med diabetisk nefropati.

Generelt

Hos patienter, hvis vaskulære tonus og nyrefunktion overvejende afhænger af renin-

angiotensin-aldosteron systemets aktivitet (f.eks. patienter med alvorligt hjerteinsufficiens

eller underliggende nyresygdom, herunder nyrearteriestenose), har behandling med andre

lægemidler, som påvirker dette system, inklusive AIIRA’ere, været forbundet med akut

hypotension, uræmi, oliguri eller, i sjældne tilfælde, akut nyresvigt. Som det er tilfældet

med alle antihypertensive lægemidler, kan en kraftig reduktion af blodtrykket hos patienter

med iskæmisk hjertesygdom eller atherosklerotisk cerebrovaskulær lidelse resultere i

myokardieinfarkt eller apopleksi. Der kan forekomme overfølsomhedsreaktioner over for

hydrochlorthiazid hos patienter med eller uden allergi eller astma bronkiale i anamnesen,

men er dog mest sandsynligt hos patienter med disse lidelser i anamnesen.

Der er rapporteret forværring eller aktivering af systemisk lupus erythematosus ved

anvendelse af thiaziddiuretika.

Andre antihypertensiva kan forstærke virkningen af Candesartan/Hydrochlorthiazid

"Actavis".

Dette lægemiddel indeholder lactose som hjælpestof. Bør ikke anvendes til patienter med

arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase

deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption.

5.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

De kemiske forbindelser, som er undersøgt i kliniske farmakokinetikstudier, inkluderer

warfarin, digoxin, perorale antikonceptiva (dvs. ethinylestradiol/levo-norgestrel),

glibenclamid og nifedipin. Der blev ikke identificeret klinisk relevante farmakokinetiske

interaktioner i disse studier.

Hydrochlorthiazids kaliumnedsættende virkning kan forventes at blive forstærket af andre

lægemidler, der forbindes med kaliumtab og hypokaliæmi (f.eks. andre kaliueretiske

diuretika, laksantia, amphotericin, carbenoxolon, G-penicillinnatrium, salicylsyrederivater,

steroider, ACTH).

Samtidig anvendelse af Candesartan/Hydrochlorthiazid "Actavis" og kaliumbesparende

diuretika, kaliumtilskud eller salterstatninger eller andre lægemidler, som kan øge

serumkaliumniveauet (f.eks. heparinnatrium), kan medføre stigninger i serum-kalium. Der

skal foretages passende kontrol af serumkalium (se pkt. 4.4).

Diuretikainduceret hypokaliæmi og hypomagnesiæmi prædisponerer til de potentielt

kardiotoksiske virkninger af digitalisglykosider og antiarytmika. Regelmæssig kontrol af

serumkalium anbefales, når Candesartan/Hydrochlorthiazid "Actavis" administreres

sammen med sådanne lægemidler, og med følgende lægemidler, der kan inducere Torsades

de Pointes:

Klasse Ia antiarytmika (f.eks. quinidin, hydroquinidin, disopyramid).

Klasse III antiarytmika (f.eks. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid).

51470_spc.docx

Side 6 af 19

Nogle antipsykotika (f.eks. thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin,

cyamemazin, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol).

Andre (f.eks. bepridil, cisaprid, diphemanil, erythromycin i.v., halofantrin, ketanserin,

mizolastin, pentamidin, sparfloxacin, terfenadin, vincamin i.v.).

Ved samtidig administration af lithium og angiotensinkonverterende enzym (ACE)-

hæmmere eller hydrochlorthiazid er der blevet rapporteret reversible stigninger i

serumlithiumkoncentrationer og toksicitet. En tilsvarende virkning er også rapporteret i

forbindelse med AIIRA’ere. Anvendelse af candesartan og hydrochlorthiazid sammen med

lithium frarådes. Hvis kombinationen skønnes nødvendig anbefales omhyggelig

monitorering af serumlithiumniveauer.

Når AIIRA’ere administreres samtidigt med non-steroide antiinflammatoriske lægemidler

(NSAID’ere) (dvs. selektive COX-2 hæmmere, acetylsalicylsyre (>3g/dag) og non-

selektive NSAID’ere), kan den antihypertensive virkning svækkes.

Som med ACE-hæmmere kan samtidig anvendelse af AIIRA’ere og NSAID’ere medføre

øget risiko for forværring af nyrefunktionen, herunder risiko for akut nyresvigt og en

stigning i serumkalium, især hos patienter med en allerede svækket nyrefunktion.

Kombinationen bør administreres med forsigtighed, især hos ældre. Patienter bør hydreres

adækvat, og der bør gøres overvejelser vedrørende monitorering af nyrefunktionen efter

initiering af samtidig behandling og regelmæssigt derefter.

Den diuretiske, natriuretiske og antihypertensive virkning af hydrochlorthiazid forringes af

NSAID’ere.

Data fra kliniske studier har vist, at dobbelthæmning af renin-angiotensin-

aldosteronsystemet (RAAS) gennem kombinationsbehandling med ACE-hæmmere,

angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren er forbundet med en højere hyppighed af

bivirkninger som hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusive akut

nyresvigt) sammenlignet med brug af et enkelt RAAS-virkende lægemiddel (se pkt. 4.3,

4.4 og 5.1).

Absorptionen af hydrochlorthiazid nedsættes af colestipol eller cholestyramin.

Virkningen af ikke-depolariserende lægemidler til afslapning af skeletmuskulatur (f.eks.

tubocurarin) kan forstærkes af hydrochlorthiazid.

Thiaziddiuretika kan øge serumcalciumniveauet på grund af nedsat udskillelse. Hvis det er

nødvendigt at ordinere calciumtilskud eller vitamin D, bør calciumniveauet kontrolleres og

dosis justeres tilsvarende.

Den hyperglykæmiske virkning af beta-blokkere og diazoxid kan forstærkes af thiazider.

Antikolinerge stoffer (f.eks. atropin, biperiden) kan øge biotilgængeligheden af diuretika af

thiazidtypen ved at nedsætte gastrointestinal motilitet og mavens tømningshastighed.

Thiazid kan øge risikoen for bivirkninger forårsaget af amantadin.

Thiazider kan reducere nyrernes udskillelse af cytotoksiske lægemidler (f.eks.

cyclophosphamid, methotrexat) og forstærke disses myelosuppressive virkning.

51470_spc.docx

Side 7 af 19

Ortostatisk hypotension kan forstærkes ved samtidig indtagelse af alkohol, barbiturater

eller anæstetika.

Behandling med et thiaziddiuretikum kan nedsætte glucosetolerancen. Det kan være

nødvendigt at justere dosis af antidiabetika, inklusive insulin. Metformin skal anvendes

med forsigtighed på grund af risikoen for mælkesyreacidose, induceret af muligt nyresvigt

i forbindelse med hydrochlorthiazid.

Hydrochlorthiazid kan medføre, at arteriel respons på pressoraminer (f.eks. adrenalin)

nedsættes, men ikke så meget, at pressorvirkningen udelukkes.

Hydrochlorthiazid kan øge risikoen for akut nyreinsufficiens, specielt ved høje doser af

jodholdige kontrastmidler.

Samtidig behandling med ciclosporin kan øge risikoen for hyperurikæmi og artritis urica-

lignende komplikationer.

Samtidig behandling med baclofen, amifostin, tricycliske antidepressiva eller neuroleptika

kan medføre øgning af den antihypertensive virkning og kan inducere hypotension.

5.6

Graviditet og amning

Graviditet

Angiotensin II-receptor-antagonister (AIIRA’ere)

Anvendelse af AIIRA’ere frarådes i graviditetens første trimester (se pkt. 4.4). Anvendelse af

AIIRA’ere er kontraindiceret i graviditetens andet og tredje trimester (se pkt. 4.3 og 4.4).

Epidemiologiske undersøgelser af risikoen for teratogenicitet ved behandling med ACE-

hæmmere i første graviditetstrimester er inkonklusive, men en let forøget risiko kan ikke

udelukkes. Så længe der ikke foreligger kontrollerede epidemiologiske data om risikoen

ved AIIRA'ere, kan der være lignende risici for denne gruppe lægemidler. Med mindre

fortsat AIIRA-behandling anses for at være absolut nødvendig, bør patienter, der

planlægger at blive gravide, skifte til alternativ antihypertensiv behandling med kendt

sikkerhedsprofil ved brug under graviditet. Når graviditet er konstateret, bør behandling

med AIIRA'er straks seponeres, og anden behandling bør iværksættes, hvis det skønnes

hensigtsmæssigt.

Det er kendt, at eksponering for AIIRA’ere i graviditetens andet og tredje trimester forårsager

human føtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnios, forsinket ossifikation af kraniet)

og neonatal toksicitet (nyresvigt, hypotension, hyperkaliæmi) (se pkt. 5.3).

I tilfælde af eksponering for AIIRA’ere i andet eller tredje trimester af graviditeten,

anbefales ultralydsscanning af fostrets nyrefunktion og kranium.

Spædbørn, hvis mødre har taget AIIRA’ere, bør observeres nøje for hypotension (se pkt. 4.3

og 4.4).

Hydrochlorthiazid

Der er begrænset erfaring med anvendelse af hydrochlorthiazid til gravide, især i første

trimester. Dyrestudier er utilstrækkelige.

Hydrochlorthiazid passerer placenta. På grund af hydrochlorthiazids farmakologiske

virkningsmekanisme kan anvendelse af hydrochlorthiazid i andet og tredje trimester

51470_spc.docx

Side 8 af 19

kompromittere den uteroplacentale perfusion, hvilket kan påvirke føtal og neonatal

udvikling i form af ikterus, forstyrrelser i elektrolytbalancen og trombocytopeni.

Hydrochlorthiazid bør ikke anvendes mod ødemer, hypertension under graviditeten eller

præeklampsi på grund af risikoen for nedsat plasmavolumen og placental hypoperfusion,

medmindre det har en gunstig indvirkning på sygdomsforløbet.

Hydrochlorthiazid bør ikke anvendes til behandling af essentiel hypertension hos gravide

undtagen i sjældne tilfælde, hvor anden behandling ikke kan gives.

Amning

Angiotensin II-receptor-antagonister (AIIRA’ere)

Da der ikke er tilgængelig information vedrørende anvendelse af candesartan under

amning, frarådes det at anvende candesartan. Alternative behandlinger med en mere kendt

sikkerhedsprofil vedrørende brug under amning foretrækkes, især hvis barnet er nyfødt

eller præmaturt.

Hydrochlorthiazid

Hydrochlorthiazid udskilles i små mængeder i human mælk. Thiazider i store doser

medfører store diureser og kan hæmme mælkeproduktionen. Det frarådes at anvende

hydrochlorthiazid i ammeperioden. Hvis hydrochlorthiazid anvendes i ammeperioden, bør

dosis holdes så lav som muligt.

5.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Ved bilkørsel eller maskinbetjening bør det tages i betragtning, at

svimmelhed og træthed lejlighedsvis kan optræde under behandling med

Candesartan/Hydrochlorthiazid "Actavis".

5.8

Bivirkninger

I kontrollerede kliniske undersøgelser med candesartancilexetil/hydrochlorthiazid var

bivirkningerne milde og forbigående. Afbrydelse af behandlingen på grund af bivirkninger

var ens for candesartan-cilexetil/hydrochlorthiazid (2,3 - 3,3 %) og placebo (2,7 - 4,3 %).

Ved kliniske forsøg med candesartancilexetil/hydrochlorthiazid var bivirkningerne

begrænset til de bivirkninger, der tidligere er blevet rapporteret for candesartancilexetil

og/eller hydrochlorthiazid.

Skemaet nedenfor viser bivirkninger med candesartancilexetil fra kliniske forsøg og

postmarketing erfaring. I en samlet analyse af kliniske forsøg med hypertensive patienter

var de definerede bivirkningerne for candesartancilexetil baseret på en bivirkningsincidens

for candesartancilexetil, der var mindst 1 % højere end for placebo.

Hyppigheder anvendt i hele skemaet i pkt. 4.8 er: meget almindelig (≥1/10), almindelig

(≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000),

meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data).

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Infektioner og parasitære

sygdomme

Almindelig

Luftvejsinfektion.

51470_spc.docx

Side 9 af 19

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Blod og lymfesystem

Meget sjælden

Leukopeni, neutropeni og

agranulocytose.

Metabolisme og ernæring

Meget sjælden

Hyperkaliæmi, hyponatriæmi.

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed/vertigo, hovedpine.

Luftveje, thorax og

mediastinum

Meget sjælden

Hoste.

Mave-tarm-kanalen

Meget sjælden

Ikke kendt

Kvalme.

Diarré.

Lever og galdeveje

Meget sjælden

Stigning i leverenzymer, unormal

leverfunktion eller hepatitis.

Hud og subkutane væv

Meget sjælden

Angioødem, hududslæt, urticaria,

pruritus.

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Meget sjælden

Rygsmerter, artralgi, myalgi.

Nyrer og urinveje

Meget sjælden

Nedsat nyrefunktion, herunder

nyresvigt hos disponerede patienter (se

pkt. 4.4).

Skemaet nedenfor viser bivirkninger ved hydrochlorthiazid-monoterapi, sædvanligvis ved

doser på 25 mg eller højere:

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Blod og lymfesystem

Sjælden

Leukopeni, neutropeni/agranulocytose,

trombocytopeni, aplastisk anæmi,

knoglemarvsdepression, hæmolytisk

anæmi.

Immunsystemet

Sjælden

Anafylaktiske reaktioner.

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Hyperglykæmi, hyperurikæmi,

elektrolytforstyrrelser (herunder

hyponatriæmi og hypokaliæmi).

Psykiske forstyrrelser

Sjælden

Søvnforstyrrelser, depression,

rastløshed.

Nervesystemet

Almindelig

Sjælden

Omtågethed, vertigo.

Paræstesier.

Øjne

Sjælden

Ikke kendt

Forbigående sløret syn.

Akut myopi, akut vinkelblokglaukom.

Hjerte

Sjælden

Hjertearytmier.

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig

Sjælden

Ortostatisk hypotension.

Nekrotiserende angiitis (vaskulitis,

kutan vaskulitis).

Luftveje, thorax og

mediastinum

Sjælden

Respirationsbesvær (herunder

pneumonitis og lungeødem).

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig

Anoreksi, appetitløshed, maveirritation,

diarré, obstipation.

51470_spc.docx

Side 10 af 19

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Sjælden

Pankreatitis.

Lever og galdeveje

Sjælden

Icterus (intrahepatisk cholestatisk

gulsot).

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Sjælden

Udslæt, urticaria,

lysoverfølsomhedsreaktioner.

Toksisk epidermal nekrolyse, kutane

lupus erythematosus-lignende

reaktioner, reaktivering af kutan lupus

erythematosus.

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Sjælden

Muskelspasmer.

Nyrer og urinveje

Almindelig

Sjælden

Glukosuri.

Nedsat nyrefunktion og interstitiel

nefritis.

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Sjælden

Svaghedsfølelse.

Feber.

Undersøgelser

Almindelig

Sjælden

Stigning i kolesterol og triglycerider.

Stigninger i BUN (blod-urinstof-

nitrogen) og serumkreatinin.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

5.9

Overdosering

Symptomer

Baseret på farmakologiske overvejelser vil hovedsymptomerne på en overdosis af

candesartancilexetil sandsynligvis være symptomatisk hypotension og svimmelhed. I

individuelle rapporter om overdosis (op til 672 mg candesartancilexetil) kom patienten sig

uden komplikationer.

De vigtigste udtryk for overdosering med hydrochlorthiazid er akut væske- og

elektrolyttab. Symptomer såsom svimmelhed, hypotension, tørst, takykardi, ventrikulære

arytmier, sedering/nedsat bevidsthedstilstand og muskelkramper kan ligeledes ses.

Behandling

51470_spc.docx

Side 11 af 19

Der findes ingen specifikke informationer om behandling af overdosering med

Candesartan/Hydrochlorthiazid "Actavis". Følgende tiltag er dog foreslået i tilfælde af

overdosering.

Når det er indiceret, bør det overvejes at fremkalde opkastning eller foretage

ventrikelskylning. Hvis der opstår symptomatisk hypotension, bør der institueres

symptomatisk behandling, og vitale funktioner skal monitoreres. Patienten bør anbringes i

liggende stilling med benene hævet. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, bør plasmavolumen

øges ved infusion af isotonisk saltopløsning. Serum-elektrolytter og syrebalancen bør

kontrolleres og om nødvendigt korrigeres. Der kan administreres sympatomimetika, hvis

de forannævnte tiltag ikke er tilstrækkelige.

Candesartan kan ikke fjernes ved hæmodialyse. Det vides ikke, i hvilket omfang

hydrochlorthiazid fjernes ved hæmodialyse.

5.10

Udlevering

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 09 DA 06. Angiotensin II-antagonister og diuretika.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Angiotensin II er det primære vasoaktive hormon i renin-angiotensin-aldosteron-systemet og

spiller en rolle i patofysiologien for hypertension og andre kardiovaskulære sygdomme. Det

har også en rolle i patogenesen af organhypertrofi og af målorganets beskadigelse. De

vigtigste fysiologiske virkninger af angiotensin II, så som vasokonstriktion,

aldosteronstimulering, regulering af salt- og væskebalancen og stimulering af cellevæksten,

medieres via type 1 (AT

)-receptoren.

Candesartancilexetil

er et prodrug, der hurtigt omdannes til det aktive lægemiddel,

candesartan, via ester-hydrolyse ved absorption fra mave-tarm-kanalen. Candesartan er en

AIIRA, selektiv for AT

-receptorer med stærk binding til og langsom dissociation fra

receptoren. Den er uden agonistaktivitet.

Candesartan påvirker ikke ACE eller andre enzymsystemer, der sædvanligvis er forbundet

med anvendelsen af ACE-hæmmere. Eftersom der ikke er nogen virkning på nedbrydningen

af kininer eller på metabolismen af andre substanser, såsom substans P, er det ikke

sandsynligt, at AIIRA’ere er forbundet med hoste. I kontrollerede kliniske forsøg, hvor

candesartancilexetil blev sammenlignet med ACE-hæmmere, var hyppigheden af hoste

mindst hos patienter, der fik candesartancilexetil. Candesartan binder sig ikke til eller

blokerer andre af de hormonreceptorer eller ion-kanaler, der vides at spille en vigtig rolle i

den kardiovaskulære regulering. Antagonismen af AT

-receptorer resulterer i dosisrelaterede

stigninger i plasma-reninniveauerne, i angiotensin I- og angiotensin II-niveauerne og i et fald

i plasma-aldosteronkoncentration.

Virkningen af candesartancilexetil 8-16 mg (gennemsnitlig dosis 12 mg) en gang daglig på

kardiovaskulær morbiditet og mortalitet blev undersøgt i et randomiseret klinisk forsøg med

4.937 ældre patienter (alder 70-89 år; 21 % på 80 år eller mere) med let til moderat

hypertension, fulgt i gennemsnitligt 3,7 år (Study on Cognition and Prognosis in the Elderly).

51470_spc.docx

Side 12 af 19

Patienterne fik candesartan eller placebo sammen med anden antihypertensiv behandling, som

blev tillagt efter behov. Blodtrykket blev reduceret fra 166/90 til 145/80 mmHg i candesartan-

gruppen og fra 167/90 til 149/82 mmHg i kontrolgruppen. Der var ingen statistisk signifikant

forskel for det primære endepunkt, større kardiovaskulære hændelser (kardiovaskulær

mortalitet, ikke-fatal apopleksi og ikke-fatalt myokardieinfarkt). Der var 26,7 hændelser pr.

1.000 patientår i candesartan-gruppen versus 30,0 hændelser pr. 1.000 patientår i

kontrolgruppen (relativ risiko 0,89; 95 % konfidensinterval 0,75-1,06; p=0,19).

Hydrochlorthiazid hæmmer den aktive reabsorption af natrium, overvejende i de distale

nyretubuli, og fremmer udskillelsen af natrium, chlorid og vand. Den renale udskillelse af

kalium og magnesium øges dosisafhængigt, mens calcium i højere grad reabsorberes.

Hydrochlorthiazid nedsætter plasmavolumen og mængden af ekstracellulær væske og

nedsætter hjertets minutvolumen og blodtrykket. I langtidsbehandling bidrager den

mindskede perifere modstand til reduktion af blodtrykket.

Store kliniske undersøgelser har vist, at langtidsbehandling med hydrochlorthiazid nedsætter

risikoen for kardiovaskulær morbiditet og mortalitet.

Candesartan og hydrochlorthiazid har additiv antihypertensiv virkning.

Hos hypertensive patienter medfører candesartancilexetil/hydrochlorthiazid en

dosisafhængig og langvarig reduktion af det arterielle blodtryk uden reflektorisk stigning i

hjertefrekvensen. Der er intet tegn på alvorlig eller kraftig hypotension efter første dosis eller

rebound-virkning efter behandlingsophør. Efter administration af en enkelt dosis

candesartancilexetil/hydrochlorthiazid

indtræder den antihypertensive virkning sædvanligvis

inden for 2 timer. Ved fortsat behandling opnås størstedelen af blodtryksreduktionen i løbet

af 4 uger og opretholdes under langtidsbehandling. Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid

gang daglig giver effektiv og jævn blodtryksreduktion over 24 timer, med ringe forskel

mellem virkningen ved plasmakurvens top og bund i løbet af doseringsintervallet. I en

dobbeltblind randomiseret undersøgelse nedsatte candesartancilexetil/hydrochlorthiazid

16/12,5 mg en gang daglig blodtrykket signifikant mere og kontrollerede signifikant flere

patienter end kombinationen losartan/hydrochlorthiazid 50 mg/12,5 mg en gang daglig.

I dobbeltblinde, randomiserede undersøgelser var forekomsten af bivirkninger, især hoste,

lavere under behandling med candesartancilexetil/hydrochlorthiazid end under behandling

med kombinationer af ACE-hæmmere og hydrochlorthiazid.

I to kliniske undersøgelser (randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede,

parallelgrupper), som inkluderede henholdsvis 275 og 1524 randomiserede patienter,

resulterede candesartancilexetil/hydrochlorthiazid-kombinationerne på 32/12,5 mg og 32/25

mg i blodtryksreduktioner på henholdsvis 22/15 mmHg og 21/14 mmHg, og de var

signifikant mere effektive end de tilsvarende monokomponenter.

I en randomiseret, dobbeltblind, parallelgruppe klinisk undersøgelse, som inkluderede 1975

randomiserede patienter, der ikke var optimalt kontrolleret på 32 mg candesartancilexetil en

gang daglig, medførte tillæg af 12,5 mg eller 25 mg hydrochlorthiazid yderligere

blodtryksreduktion. Kombinationen med candesartancilexetil/hydrochlorthiazid 32/25 mg

var signifikant mere effektiv end kombinationen med 32/12,5 mg, og de gennemsnitlige

blodtryksreduktioner var på henholdsvis 16/10 mmHg og 13/9 mmHg.

51470_spc.docx

Side 13 af 19

Virkningen af candesartancilexetil/hydrochlorthiazid er uafhængig af patientens alder og

køn.

Der er for tiden ingen data for anvendelsen af candesartancilexetil/hydrochlorthiazid til

patienter med nyresygdomme/nefropati, nedsat funktion af venstre

ventrikel/hjerteinsufficiens og post-myokardieinfarkt.

Kombinationen af en ACE-hæmmer og en angiotensin II-receptorantagonist er undersøgt i

to store randomiserede, kontrollerede studier (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone

and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) og VA NEPHRON-D (The

Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)).

ONTARGET var et studie med patienter, der havde en anamnese med kardiovaskulær eller

cerebrovaskulær sygdom, eller som havde type 2-diabetes mellitus med tegn på

organpåvirkning. VA NEPHRON-D var et studie med patienter med type 2-diabetes

mellitus og diabetisk nefropati.

Disse studier viste ikke signifikant bedre effekt på renal og/eller kardiovaskulære mål og

mortalitet sammenlignet med monoterapi, mens en øget risiko for hyperkaliæmi, akut

nyrepåvirkning og/eller hypotension observeredes. På baggrund af de fælles

farmakodynamiske egenskaber er disse resultater også relevante for andre ACE-hæmmere

og angiotensin II-receptorantagonister.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør derfor ikke anvendes samtidigt

hos patienter med diabetisk nefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) var et studie, der skulle undersøge fordelen ved at tilføje aliskiren til

standardbehandling med en ACE-hæmmer eller en angiotensin II-receptorantagonist hos

patienter med type 2-diabetes mellitus og kronisk nyresygdom, kardiovaskulær sygdom

eller begge. Dette studie blev afsluttet tidligt pga. en øget risiko for bivirkninger. Både

kardiovaskulære dødsfald og apopleksi var numerisk hyppigere forekommende i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen, og bivirkninger og relevante alvorlige bivirkninger (såsom

hyperkaliæmi, hypotension og nedsat nyrefunktion) blev rapporteret hyppigere i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Samtidig administration af candesartancilexetil og hydrochlorthiazid har ingen klinisk

signifikant virkning på det enkelte lægemiddels farmakokinetik.

Absorption og distribution

Candesartancilexetil

Efter oral administration omdannes candesartancilexetil til det aktive stof candesartan.

Candesartans absolutte biotilgængelighed er ca. 40 % efter en oral opløsning af

candesartancilexetil. Den relative biotilgængelighed af candesartancilexetil som

tabletformulering, sammenlignet med den orale opløsning, er ca. 34 % med meget lille

variation. Den gennemsnitlige maksimale serumkoncentration (C

) nås i løbet af 3-4

timer efter tabletindtagelse. Serumkoncentrationen af candesartan stiger lineært med

stigende doser indenfor det terapeutiske dosisinterval. Der er ikke observeret

kønsrelaterede forskelle i candesartans farmakokinetik. Arealet under plasmakurven versus

tidskurven (AUC) for candesartan, påvirkes ikke signifikant af fødeindtagelse.

51470_spc.docx

Side 14 af 19

Candesartan er stærkt bundet til plasmaproteiner (mere end 99 %). Det tilsyneladende

fordelingsvolumen for candesartan er 0,1 l/kg.

51470_spc.docx

Side 15 af 19

Hydrochlorthiazid

Hydrochlorthiazid absorberes hurtigt fra mave-tarm-kanalen med en absolut

biotilgængelighed på ca. 70 %. Samtidig fødeindtagelse øger absorptionen med ca. 15 %.

Biotilgængeligheden kan mindskes hos patienter med hjertesvigt og udtalt ødem.

Hydrochlorthiazids plasmaproteinbinding er ca. 60 %. Det tilsyneladende

fordelingsvolumen er ca. 0,8 l/kg.

Metabolisme og elimination

Candesartancilexetil

Candesartan elimineres overvejende uomdannet via urin og galde og elimineres kun i ringe

grad via lever-metabolisme (CYP2C9). De tilgængelige interaktionsundersøgelser viser

ingen virkning på CYP2C9 og CYP3A4. Baseret på in vitro-data forventes der ingen

interaktion in vivo med lægemidler, hvis metabolisme er afhængig af cytochrom P450-

isoenzymerne CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 eller

CYP3A4. Den terminale halveringstid (t

) for candesartan er ca. 9 timer. Der er ingen

akkumulering efter gentagne doser. Halveringstiden for candesartan er uændret (ca. 9

timer) efter administration af candesartancilexetil i kombination med hydrochlorthiazid.

Der optræder ingen yderligere akkumulering af candesartan efter gentagne doser af

kombinationen, sammenlignet med monoterapi.

Den totale plasmaclearance af candesartan er ca. 0,37 ml/min/kg med en renal clearance på

ca. 0,19 ml/min/kg. Den renale elimination af candesartan sker såvel via glomerulær

filtration som via aktiv tubulær sekretion. Efter en oral dosis af

C mærket

candesartancilexetil udskilles ca. 26 % af dosis i urinen som candesartan og 7 % som en

inaktiv metabolit, mens ca. 56 % af dosis genfindes i fæces som candesartan og 10 % som

den inaktive metabolit.

Hydrochlorthiazid

Hydrochlorthiazid metaboliseres ikke og udskilles næsten udelukkende som uomdannet

stof via glomerulær filtration og aktiv tubulær sekretion. Den terminale t

hydrochlorthiazid er ca. 8 timer. Ca. 70 % af en oral dosis elimineres i urinen indenfor 48

timer. Hydrochlorthiazids halveringstid er uændret (ca. 8 timer) efter administration af

hydrochlorthiazid i kombination med candesartancilexetil. Der optræder ingen yderligere

akkumulering af hydrochlorthiazid efter gentagne doser af kombinationen sammenlignet

med monoterapi.

Farmakokinetik hos særlige populationer

Candesartancilexetil

Hos ældre personer (over 65 år) er C

og AUC for candesartan øget med henholdsvis ca.

50 % og 80 % i sammenligning med yngre personer. Reduktionen af blodtrykket og

hyppigheden af bivirkninger efter en given dosis af candesartancilexetil/hydrochlorthiazid

er dog ens hos yngre og ældre patienter (se pkt. 4.2).

Hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion steg C

og AUC for candesartan

ved gentagne doser med henholdsvis ca. 50 % og 70 %, men den terminale t

var uændret

sammenlignet med patienter med normal nyrefunktion. De tilsvarende ændringer hos

patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion var henholdsvis ca. 50 % og 110 %. Den

terminale t

for candesartan var tilnærmelsesvis fordoblet hos patienter med alvorligt

51470_spc.docx

Side 16 af 19

nedsat nyrefunktion. Farmakokinetikken hos patienter i hæmodialyse var som hos patienter

med alvorligt nedsat nyrefunktion.

I to undersøgelser, der begge inkluderede patienter med let til moderat nedsat

leverfunktion, var der en stigning i det gennemsnitlige AUC for candesartan på ca. 20 % i

den ene undersøgelse og 80 % i den anden undersøgelse (se pkt. 4.2). Der er ingen erfaring

med patienter med alvorligt nedsat leverfunktion.

Hydrochlorthiazid

Den terminale t

for hydrochlorthiazid er forlænget hos patienter med nedsat nyrefunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der var kvalitativt ingen nye toksiske fund for kombinationen sammenlignet med

observationerne for hver enkelt komponent. I prækliniske sikkerhedsundersøgelser med

høje doser påvirkede candesartan nyrerne og de røde blodlegemer hos mus, rotter, hunde

og aber. Candesartan forårsagede en reduktion i de røde blodlegemers parametre

(erythrocytter, hæmoglobin, hæmatokrit). Påvirkning af nyrerne (såsom regeneration,

dilatation og basofili i tubuli, øget plasmakoncentration af urinstof og kreatinin) blev

induceret af candesartan, hvilket kunne være sekundært til den hypotensive virkning, der

medfører ændringer i den renale perfusion. Tillæg af hydrochlorthiazid forstærker

candesartans nefrotoksicitet. Endvidere inducerede candesartan hyperplasi/hypertrofi af de

juxtaglomerulære celler. Disse ændringer blev vurderet til at være forårsaget af

candesartans farmakologiske virkning og til at have ringe klinisk relevans.

Der er observeret føtotoksicitet for candesartan i den sene del af graviditeten. Tillæg af

hydrochlorthiazid påvirkede ikke i betydende grad resultatet af

fosterudviklingsundersøgelser hos rotter, mus eller kaniner (se pkt. 4.6).

Såvel candesartan som hydrochlorthiazid viste genotoksisk aktivitet ved meget høje

koncentrationer/doser. Data fra in vitro- og in vivo-genotoksicitetsforsøg tyder på, at

candesartan og hydrochlorthiazid sandsynligvis ikke vil udøve nogen mutagen eller

clastogen aktivitet under betingelser for klinisk anvendelse.

Der var intet tegn på, at nogen af komponenterne var karcinogene.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Majsstivelse

Hydroxypropylcellulose

Croscarmellosenatrium

Magnesiumstearat

Triethylcitrat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

51470_spc.docx

Side 17 af 19

6.3

Opbevaringstid

8/12,5 mg og 16/12,5 mg

Blister: 3 år.

32/12,5 mg og 32/25 mg

Blister: 3 år.

HDPE-beholder:

I salgspakning: 3 år.

Efter første åbning: 6 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemidler kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/PVDC/Al-blister

Pakningsstørrelser

8/12,5 mg og 16/12,5 mg: 7, 14, 28, 30, 56, 70, 90, 98 og 100 stk.

32/12,5 mg og 32/25 mg: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 90, 98 og 100 stk.

HDPE-beholder med eller uden børnesikret twist-off-låg (PP) indeholdende silikagel-

tørremiddel

Pakningsstørrelser: 30, 90 og 250 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Repræsentant

Actavis A/S

Ørnegårdsvej 16

2820 Gentofte

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

8/12,5 mg:

46256

16/12,5 mg: 46257

32/12,5 mg:

51470

32/25 mg:

51471

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

20. september 2011

51470_spc.docx

Side 18 af 19

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

1. juni 2018

51470_spc.docx

Side 19 af 19

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information