Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" 16+12,5 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

13-05-2019

Aktiv bestanddel:
CANDESARTANCILEXETIL, HYDROCHLORTHIAZID
Tilgængelig fra:
Jubilant Pharmaceuticals nv
ATC-kode:
C09DA06
INN (International Name):
CANDESARTANCILEXETIL, HYDROCHLORTHIAZID
Dosering:
16+12,5 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisationsnummer:
51523
Autorisation dato:
2013-08-27

10. maj 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant", tabletter

0.

D.SP.NR.

28557

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet med 16/12,5 mg indeholder 16 mg candesartancilexetil og 12,5 mg

hydrochlorthiazid.

Hver tablet med 32/25 mg indeholder 32 mg candesartancilexetil og 25 mg

hydrochlorthiazid.

Hjælpestof med kendt effekt

Hver tablet med 16/12,5 mg indeholder 59 mg lactose.

Hver tablet med 32/25 mg indeholder 118 mg lactose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

16/12,5 mg

Pink, mamoreret, ovale, bikonvekse, uovertrukne tabletter på cirka 9,7 mm i længden, 4,5

mm i bredden og en tykkelse på 3,5 mm med en delekærv på begge sider og koden "424"

på den ene side.

Tabletten på 16/12,5 mg har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er

nemmere at sluge, ikke for at kunne dosere to halve tabletter.

32/25

Pink, marmoreret, ovale, bikonvekse, uovertrukne tabletter på cirka 11,4 mm i længden,

6,7 mm i bredden og en tykkelse på 4,1 mm med en delekærv på begge sider og koden

"426" på den ene side.

Tabletten på 32/25 mg kan deles i to lige store doser.

dk_hum_51523_spc.doc

Side 1 af 17

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" er indiceret til:

Behandling af essentiel hypertension hos voksne patienter, hvis blodtryk ikke er

optimalt kontrolleret med monoterapi med candesartancilexetil eller hydrochlorthiazid.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Den anbefalede dosis Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" er en tablet en gang

daglig.

Dosistitrering med de individuelle komponenter (candesartancilexetil og

hydrochlorthiazid) anbefales. Hvis det er klinisk relevant, kan et direkte skift fra

monoterapi til Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" overvejes. Dosistitrering af

candesartancilexetil anbefales ved skift fra hydrochlorthiazid-monoterapi.

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" kan administreres til patienter, hvis blodtryk

ikke er optimalt kontrolleret med monoterapi med candesartancilexetil eller

hydrochlorthiazid eller med Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" ved lavere doser.

Størstedelen af den antihypertensive effekt opnås almindeligvis inden for 4 uger efter

påbegyndt behandling.

Særlige populationer

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter.

Patienter med nedsat intravaskulært volumen

Candesartancilexetil-dosen bør titreres hos patienter med risiko for hypotension, som f.eks.

patienter med muligt nedsat intravaskulært volumen (en startdosis på 4 mg

candesartancilexetil kan overvejes hos disse patienter).

Patienter med nyreinsufficiens

Loop-diuretika bør foretrækkes frem for thiazider til denne population. Dosistitrering af

candesartancilexetil anbefales hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance ≥ 30 ml/min/1,73 m

legemsoverflade) før behandling med

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" (den anbefalede startdosis for

candesartancilexetil er 4 mg til disse patienter).

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" er kontraindiceret hos patienter med stærkt

nedsat nyrefunktion (kreatinclearance < 30 ml/min/1,73 m

legemsoverfladeareal) (se

pkt. 4.3).

Patienter med leverinsufficiens

Dosistitrering af candesartancilexetil anbefales hos patienter med let til moderat nedsat

leverfunktion før behandling med Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" (den

anbefalede startdosis for candesartancilexetil er 4 mg til disse patienter).

dk_hum_51523_spc.doc

Side 2 af 17

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" er kontraindiceret hos patienter med stærkt

nedsat leverfunktion og/eller kolestase (se pkt. 4.3).

Pædiatrisk population

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" sikkerhed og virkning hos børn i alderen op til

18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Oral anvendelse.

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" kan tages med eller uden mad.

Biotilgængeligheden af candesartan påvirkes ikke af mad.

Der er ingen klinisk signifikant interaktion mellem hydrochlorthiazid og mad.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer, sulfonamidafledte aktive stoffer (fx

hydrochlorthiazid) eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Andet og tredje trimester af graviditeten (se pkt. 4.4 og 4.6).

Stærkt nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min/1,73 m

legemsoverfladeareal).

Stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase.

Refraktær hypokaliæmi og hyperkalcæmi.

Arthritis urica.

Samtidig brug af Candesartan/Hydrochlorothiazide Jubilant og lægemidler

indeholdende aliskiren er kontraindiceret hos patienter med diabetes mellitus eller

nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min/1,73 m

) (se pkt. 4.5 og 5.1).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nedsat nyrefunktion/nyretransplantation

Loop-diuretika bør foretrækkes frem for thiazider til denne population. Når

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" anvendes til patienter med nedsat

nyrefunktion, anbefales regelmæssig monitorering af kalium-, kreatinin- og

urinsyreniveauer.

Der er ingen erfaring med indgift af Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" hos

patienter, der for nyligt har fået foretaget en nyretransplantation.

Der er begrænset klinisk evidens for anvendelse af af Candesartan/Hydrochlorothiazide

"Jubilant" til patienter, som har fået foretaget en nyretransplantation.

Nyrearteriestenose

Andre lægemidler, der påvirker renin-angiotensin-aldosteron-systemet, herunder

angiotensin II-receptor-antagonister (AIIRA’er), kan forhøje koncentrationen af urinstof i

blodet og serum-kreatinin hos patienter med bilateral nyrearteriestenose eller stenose i

arterien til en solitær nyre.

Nedsat intravaskulært volumen

Der kan forekomme symptomatisk hypotension hos patienter med nedsat intravaskulært

volumen og/eller natriummangel, som beskrevet for andre stoffer, der virker på renin-

angiotensin-aldosteron-systemet. Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" bør derfor

ikke bruges, før denne tilstand er blevet korrigeret.

dk_hum_51523_spc.doc

Side 3 af 17

Anæstesi og kirurgi

Der kan opstå hypotension under anæstesi og kirurgi hos patienter, der behandles med

AIIRA'er, på grund af blokering af renin-angiotension-systemet. Meget sjældent kan

hypotensionen være så alvorlig, at det kræver anvendelse af intravenøs væske og/eller

vasopressorbehandling.

Dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Der er tegn på, at samtidig brug af ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister

eller aliskiren øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion

(inklusive akut nyresvigt). Dobbelthæmning af RAAS ved kombination af ACE-hæmmere

med angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren frarådes derfor (se pkt. 4.5 og 5.1).

Hvis dobbelthæmmende behandling anses for absolut nødvendig, bør dette kun ske under

supervision af en speciallæge og under tæt monitorering af patientens nyrefunktion,

elektrolytter og blodtryk.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør ikke anvendes samtidigt hos

patienter med diabetisk nefropati.

Leverinsufficiens

Thiazider bør anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat leverfunktion eller

progressiv leversygdom, da små ændringer i væske- og elektrolytbalancen kan udløse

leverkoma. Der er ingen klinisk erfaring med Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant"

hos patienter med leverinsufficiens.

Stenose i aorta- og mitralklapper (obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati)

Som det er tilfældet med andre vasodilatatorer, bør særlig forsigtighed udvises hos

patienter, der lider af hæmodynamisk relevant stenose i aorta- eller mitralklapper eller af

obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.

Primær hyperaldosteronisme

Patienter med primær hyperaldosteronisme responderer sædvanligvis ikke på

antihypertensiva, der virker via hæmning af renin-angiotensin-aldosteron-systemet.

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" bør derfor ikke anvendes til denne

patientgruppe.

Elektrolytforstyrrelse

Der skal foretages bestemmelse af serumelektrolytter med passende intervaller. Thiazider,

herunder hydrochlorthiazid, kan forårsage væske- eller elektrolytforstyrrelser

(hyperkalcæmi, hypokaliæmi, hyponatriæmi, hypomagnesiæmi og hypokloræmisk

alkalose).

Thiaziddiuretika kan reducere udskillelsen af calcium i urinen og forårsage intermitterende

og let forhøjede serum-calciumkoncentrationer. Udpræget hyperkalcæmi kan være tegn på

skjult hyperparatyroidisme. Thiazider skal seponeres, inden der foretages undersøgelse af

parathyreoideafunktionen.

Hydrochlorthiazid øger kaliumudskillelsen i urinen dosisafhængigt, hvilket kan medføre

hypokaliæmi. Denne virkning af hydrochlorthiazid ser ud til at være mindre udtalt ved

kombination med candesartancilexetil. Risikoen for hypokaliæmi kan være højere hos

patienter med levercirrose, hos patienter med stor diurese, hos patienter med utilstrækkelig

oral indtagelse af elektrolytter og hos patienter i samtidig behandling med kortikosteroider

eller adrenokortikotropt hormon (ACTH).

dk_hum_51523_spc.doc

Side 4 af 17

Behandling med candesartancilexetil kan forårsage hyperkaliæmi, især ved tilstedeværelse

af hjerteinsufficiens og/eller nyreinsufficiens. Samtidig brug af

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" og kaliumbesparende diuretika, kaliumtilskud

eller salterstatninger eller andre lægemidler, der kan øge serum-kalium (f.eks.

heparinnatrium), kan forårsage stigning af serum-kalium. Der skal foretages monitorering

af kalium efter behov.

Det er vist, at thiazider øger udskillelsen af magnesium i urinen, hvilket kan resultere i

hypomagnesiæmi.

Metaboliske og endokrine virkninger

Behandling med et thiaziddiuretikum kan nedsætte glucosetolerancen. Dosisjustering af

antidiabetika, herunder insulin, kan være nødvendig. Latent diabetes mellitus kan blive

manifest under thiazidbehandling. Stigning i kolesterol- og triglyceridniveauer har været

relateret til behandling med thiaziddiuretika. Ved de doser, som

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" indeholder, er kun observeret minimal effekt.

Thiaziddiuretika øger urinsyrekoncentrationen i serum og kan forårsage arthritis urica hos

disponerede patienter.

Lysfølsomhed

Der er rapporteret tilfælde af lysfølsomhedsreaktioner under brugen af thiaziddiuretika (se

pkt. 4.8). Hvis en lysfølsomhedsreaktion forekommer, anbefales det, at behandlingen

seponeres. Hvis det er vigtigt at genoptage behandlingen, anbefales det, at de områder, der

udsættes for sollys eller kunstig UVA-stråling, beskyttes.

Generelt

Hos patienter, hvis kartonus og nyrefunktion overvejende afhænger af renin-angiotensin-

aldosteron-systemets aktivitet (for eksempel patienter med alvorlig hjerteinsufficiens eller

underliggende nyresygdom, inkl. nyrearteriestenose), har behandling med lægemidler, der

påvirker dette system, inkl. AIIRA'er, været forbundet med akut hypotension, azotæmi,

oliguri eller i sjældne tilfælde akut nyresvigt. Som ved ethvert antihypertensivt lægemiddel

kan en kraftig blodtryksreduktion hos patienter med iskæmisk hjertesygdom eller

aterosklerotisk cerebrovaskulær lidelse resultere i myokardieinfarkt eller apopleksi.

Overfølsomhedsreaktioner over for hydrochlorthiazid kan forekomme hos patienter både

med og uden allergi eller astma i anamnesen, men er dog mere sandsynlige hos patienter

med de nævnte sygdomme i anamnesen.

Forværring eller aktivering af systemisk lupus erythematosus har været rapporteret ved

anvendelse af thiaziddiuretika.

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant"s antihypertensive virkning kan forstærkes af

andre antihypertensiva.

Dette lægemiddel indeholder lactose som hjælpestof og bør ikke anvendes til patienter med

arvelig galactoseintolerans, en særlig form for arvelig lactasemangel (Lapp lactase

deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption.

Graviditet

Behandling med AIIRA'er bør ikke påbegyndes under graviditet. Medmindre fortsat

AIIRA-behandling anses for at være absolut nødvendig, bør patienter, der planlægger at

blive gravide, skifte over til alternativ antihypertensiv behandling med fastlagt

sikkerhedsprofil ved brug under graviditet. Ved påvisning af graviditet bør AIIRA'er straks

dk_hum_51523_spc.doc

Side 5 af 17

seponeres og anden behandling iværksættes, hvis det skønnes hensigtsmæssigt (se pkt. 4.3

og 4.6).

Non-melanom hudkræft

I to epidemiologiske studier baseret på det danske Cancerregister er der observeret øget

risiko for non-melanom hudkræft (basalcellekarcinom og pladecellekarcinom) ved en

stigende kumulativ dosis af hydrochlorthiazid. Hydrochlorthiazids fotosensibiliserende

virkning kan være en mulig mekanisme i forhold til non-melanom hudkræft.

Patienter, der tager hydrochlorthiazid, skal informeres om risikoen for non-melanom

hudkræft og have at vide, at de skal tjekke deres hud regelmæssigt for nye læsioner og

straks kontakte lægen, hvis de observerer mistænkelige hudlæsioner. For at minimere

risikoen for hudkræft bør patienterne rådes til at træffe forebyggende foranstaltninger som

f.eks. at begrænse eksponeringen for sollys og UV-stråler og, ved eksponering, at sørge for

tilstrækkelig beskyttelse. Mistænkelige hudlæsioner bør straks undersøges, herunder

eventuelt ved hjælp af histologisk biopsianalyse. Det kan også være nødvendigt at

genoverveje, om hydrochlorthiazid bør anvendes hos patienter, der tidligere har haft non-

melanom hudkræft (se også pkt. 4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

De stoffer, der er undersøgt i kliniske farmakokinetikstudier, inkluderer warfarin, digoxin,

orale kontraceptiva (dvs. ethinylestradiol/levonorgestrel), glibenclamid og nifedipin. Der er

ikke påvist klinisk signifikante farmakokinetiske interaktioner i disse studier.

Hydrochlorthiazids kaliumnedsættende effekt kunne forventes at blive forstærket af andre

lægemidler, der er forbundet med kaliumtab og hypokaliæmi (f.eks. andre kaliuretiske

diuretika, laksantia, amphotericin B, carbenoxolon, benzylpenicillinnatrium,

salicylsyrederivater, steroider, ACTH).

Samtidig brug af Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" og kaliumbesparende

diuretika, kaliumtilskud eller salterstatning eller andre lægemidler, der kan øge

kaliumniveauet i serum (f.eks. heparinnatrium), kan forårsage stigning i serum-kalium. Der

skal foretages monitorering af kalium efter behov (se pkt. 4.4).

Diuretika-induceret hypokaliæmi og hypomagnesiæmi prædisponerer for den potentielt

kardiotoksiske effekt af digitalis-glykosider og antiarytmika. Periodisk monitorering af

serum-kalium anbefales, når Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" administreres

sammen med sådanne lægemidler og med følgende lægemidler, der kan inducere torsades

de pointes:

Klasse Ia-antiarytmika (f.eks. quinidin, hydroquinidin, disopyramid)

Klasse III-antiarytmika (f.eks. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)

Visse antipsykotika (f.eks. thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin,

trifluoperazin, cyamemazin, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid,

haloperidol, droperiodol)

Andre (f.eks. bepridil, cisaprid, diphemanil, erytromycin i.v., halofantrin, ketanserin,

mizolastin, pentamidin, sparfloxacin, terfenadin, vincamin i.v.)

Der er blevet rapporteret reversible stigninger i serum-lithium og -toksicitet ved samtidig

indgift af lithium og ACE (Angiotensin Converting Enzyme)-hæmmere eller

hydrochlorthiazid. En tilsvarende virkning er indberettet for AIIRA’er. Candesartan og

hydrochlorthiazid bør ikke anvendes sammen med lithium. Hvis kombinationen er

nødvendig, anbefales tæt monitorering af serum-lithium.

dk_hum_51523_spc.doc

Side 6 af 17

Når AIIRA’er anvendes samtidigt med non-steroide antiinflammatoriske lægemidler

(NSAID'er) (dvs. selektive COX-2-hæmmere, acetylsalicylsyre (>3 g/dag) og non-

selektive NSAID’er), kan den antihypertensive effekt svækkes.

Som med ACE-hæmmere kan samtidig anvendelse af AIIRA’er og NSAID’er medføre en

øget risiko for forværring af nyrefunktionen, inklusive risiko for akut nyresvigt og en

stigning i serum-kalium, især hos patienter med allerede svækket nyrefunktion.

Kombinationen bør administreres med forsigtighed, især hos ældre. Patienter bør være

tilstrækkeligt hydrerede, og monitorering af nyrefunktionen efter påbegyndelse af samtidig

behandling og periodisk herefter bør overvejes.

Data fra kliniske studier har vist, at dobbelthæmning af renin-angiotensin-

aldosteronsystemet (RAAS) gennem kombinationsbehandling med ACE-hæmmere,

angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren er forbundet med en højere hyppighed af

bivirkninger som hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusive akut

nyresvigt) sammenlignet med brug af et enkelt RAAS-virkende lægemiddel (se pkt. 4.3,

4.4 og 5.1).

Den diuretiske, natriuretiske og antihypertensive effekt af hydrochlorthiazid forringes af

NSAID'er.

Colestipol og colestyramin reducerer absorptionen af hydrochlorthiazid.

Hydrochlorthiazid kan forstærke virkningen af ikke-depolariserende muskelrelaksantia

(f.eks. tubocurarin).

Thiaziddiuretika kan øge calciumniveauet i serum på grund af formindsket udskillelse.

Hvis det er nødvendigt at ordinere calciumtilskud eller D-vitamin, skal serum-calcium

monitoreres og dosis justeres i overensstemmelse hermed.

Thiazider kan forstærke den hyperglykæmiske effekt af betablokkere og diazoxid.

Antikolinergika (f.eks. atropin, biperiden) kan øge biotilgængeligheden af diuretika af

thiazid-typen ved at reducere den gastrointestinale motilitet og mavens tømningshastighed.

Thiazider kan øge risikoen for bivirkninger af amantadin.

Thiazider kan reducere den renale ekskretion af cytotoksiske lægemidler (f.eks.

cyclophosphamid, methotrexat) og potensere deres myelosuppressive effekt.

Ortostatisk hypotension kan forværres ved samtidig indtagelse af alkohol, barbiturater eller

anæstetika.

Behandling med et thiaziddiuretikum kan påvirke glucosetolerancen negativt.

Dosisjustering af antidiabetika, herunder insulin, kan være nødvendig. Metformin skal

anvendes med forsigtighed pga. risikoen for laktatacidose, der induceres af en eventuel

nyreinsufficiens forårsaget af hydrochlorthiazid.

Hydrochlorthiazid kan eventuelt få arterieresponset på pressoraminer (f.eks. adrenalin) til

at falde, men ikke tilstrækkeligt til at udelukke en pressoreffekt.

dk_hum_51523_spc.doc

Side 7 af 17

Hydrochlorthiazid kan øge risikoen for akut nyreinsufficiens, især ved høje doser

iodholdige kontrastmidler.

Samtidig behandling med ciclosporin kan øge risikoen for hyperurikæmi og arthritis urica-

lignende komplikationer.

Samtidig behandling med baclofen, amifostin, tricykliske antidepressiva eller antipsykotika

kan potensere den antihypertensive effekt og forårsage hypotension.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Angiotensin II-receptor-antagonister (AIIRA'er)

AIIRA'er bør ikke anvendes i graviditetens første trimester (se pkt. 4.4). AIIRA'er er

kontraindiceret i andet og tredje trimester af graviditeten (se pkt. 4.3 og 4.4).

Epidemiologiske undersøgelser af risikoen for teratogenicitet ved behandling med ACE-

hæmmere i første graviditetstrimester er inkonklusive, men en let øget risiko kan ikke

udelukkes. Så længe der ikke foreligger kontrollerede, epidemiologiske data om risikoen

med AIIRA'er, kan der være lignende risici ved denne gruppe lægemidler. Medmindre

fortsat AIIRA-behandling anses for at være vigtig, bør patienter, der planlægger at blive

gravide, skifte til alternativ antihypertensiv behandling med fastlagt sikkerhedsprofil ved

brug under graviditet. Ved påvisning af graviditet bør AIIRA'er straks seponeres og anden

behandling iværksættes, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

Eksponering for AIIRA-behandling i andet og tredje trimester vides at inducere human

føtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnios, forsinket ossifikation af kraniet) og

neonatal toksicitet (nyresvigt, hypotension, hyperkaliæmi) (se pkt. 5.3).

Ved eksponering for AIIRA'er i andet eller tredje graviditetstrimester bør der foretages

ultralydsscanning af nyrefunktion og kranie.

Spædbørn, hvis mødre har taget AIIRA'er, skal overvåges nøje for hypotension (se pkt. 4.3

og 4.4).

Hydrochlorthiazid

Der er begrænset erfaring med hydrochlorthiazid under graviditet, især i første trimester.

Data fra dyreforsøg er utilstrækkelige.

Hydrochlorthiazid passerer placenta. Som følge af hydrochlorthiazids farmakologiske

virkningsmekanisme kan dets brug i andet og tredje trimester kompromittere den

uteroplacentale perfusion og forårsage føtale og neonatale virkninger, som f.eks. icterus,

forstyrrelser i elektrolytbalancen og trombocytopeni.

På grund af risikoen for nedsat plasmavolumen og hypoperfusion af placenta bør

hydrochlorthiazid kun anvendes til gestationelt ødem, gestationel hypertension eller

præeklampsi ved en gunstig effekt på sygdomsforløbet.

Hydrochlorthiazid bør ikke anvendes til essentiel hypertension hos gravide kvinder

undtagen i sjældne situationer, hvor anden behandling ikke har kunnet anvendes.

dk_hum_51523_spc.doc

Side 8 af 17

Amning

Angiotensin II-receptor-antagonister (AIIRA'er)

Da der ikke er tilgængelig information vedrørende anvendelse af

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" under amning, frarådes

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" . Anden behandling med bedre fastslået

sikkerhedsprofil under amning bør foretrækkes, specielt ved amning af nyfødte eller for

tidligt fødte børn.

Hydrochlorthiazid

Hydrochlorthiazid udskilles i human mælk i små mængder. Thiazider i høje doser, der

medfører store diureser, kan hæmme mælkeproduktionen.

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" bør ikke anvendes under amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Når der føres motorkøretøj eller betjenes maskiner, skal der tages højde

for, at der lejlighedsvist kan optræde svimmelhed og træthed under behandling med

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant".

4.8

Bivirkninger

I kontrollerede kliniske undersøgelser med candesartancilexetil/hydrochlorthiazid var

bivirkningerne milde og forbigående. Afbrydelse af behandlingen på grund af bivirkninger

var ens for candesartancilexetil/hydrochlorthiazid (2,3-3,3 %) og placebo (2,7-4,3 %).

I kliniske forsøg med candesartancilexetil/hydrochlorthiazid var bivirkningerne begrænset

til dem, der tidligere er rapporteret med candesartancilexetil og/eller hydrochlorthiazid.

Nedenstående tabel viser bivirkningerne med candesartancilexetil fra kliniske forsøg og

erfaringer efter markedsføring. I en poolet analyse af data fra kliniske forsøg med

hypertensive patienter blev bivirkninger med candesartancilexetil defineret på basis af en

bivirkningsfrekvens, der var mindst 1 % højere for candesartancilexetil end for placebo.

Hyppighederne, der er anvendt i tabellerne i pkt. 4.8, er: Meget almindelig (≥ 1/10),

almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000

til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Infektioner og parasitære

sygdomme

Almindelig

Luftvejsinfektion

Blod og lymfesystem

Meget sjælden

Leukopeni, neutropeni og agranulocytose

Metabolisme og ernæring

Meget sjælden

Hyperkaliæmi, hyponatriæmi

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed/vertigo, hovedpine

Luftveje, thorax og

mediastinum

Meget sjælden

Hoste

Mave-tarm-kanalen

Meget sjælden

Kvalme

hyppigheden ikke

kendt

Diarré

Lever og galdeveje

Meget sjælden

Stigning i leverenzymer, abnorm

dk_hum_51523_spc.doc

Side 9 af 17

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

leverfunktion eller hepatitis

Hud og subkutane væv

Meget sjælden

Angioødem, udslæt, nældefeber, kløe

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Meget sjælden

Rygsmerter, artralgi, myalgi

Nyrer og urinveje

Meget sjælden

Nedsat nyrefunktion, herunder nyresvigt hos

disponerede patienter (se pkt. 4.4)

Nedenstående tabel viser bivirkninger med hydrochlorthiazid-monoterapi, almindeligvis

med doser på 25 mg eller højere.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Blod og lymfesystem

Sjælden

Leukopeni, neutropeni/agranulocytose,

trombocytopeni, aplastisk anæmi,

knoglemarvshæmning, hæmolytisk anæmi

Immunsystemet

Sjælden

Anafylaktiske reaktioner

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Hyperglykæmi, hyperurikæmi,

elektrolytforstyrrelser (inkl. hyponatriæmi og

hypokaliæmi)

Psykiske forstyrrelser

Sjælden

Søvnforstyrrelser, depression, rastløshed

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed, vertigo

Sjælden

Paræstesier

Øjne

Sjælden

Forbigående sløret syn

Ikke kendt

Akut myopi, akut vinkelblokglaukom

Hjerte

Sjælden

Arytmier

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig

Ortostatisk hypotension

Sjælden

Nekrotiserende angiitis (vaskulitis, kutan

vaskulitis)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Sjælden

Åndedrætsbesvær (inkl. pneumonitis og

lungeødem)

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig

Anoreksi, appetitløshed, gastrisk irritation,

diarré, forstoppelse

Sjælden

Pankreatitis

Lever og galdeveje

Sjælden

Icterus (intrahepatisk kolestatisk icterus)

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Udslæt, urticaria, lysfølsomhedsreaktioner

Sjælden

Toksisk epidermal nekrolyse, kutane lupus

erythematosuslignende reaktioner,

reaktivering af kutan lupus erythematosus

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer

(inkl. cyster og polypper)

Ikke kendt

Non-melanom hudkræft* (basalcellekarcinom

og pladecellekarcinom)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Sjælden

Muskelspasmer

Nyrer og urinveje

Almindelig

Glukosuri

Sjælden

Nyreinsufficiens og interstitiel

nyrebetændelse

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Svaghed

Sjælden

Feber

dk_hum_51523_spc.doc

Side 10 af 17

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Undersøgelser

Almindelig

Stigning i kolesterol og triglycerider

Sjælden

Stigning i blod-urinstof-nitrogen (BUN) og

serum-kreatinin

* Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Non-melanom hudkræft: Tilgængelige data fra epidemiologiske studier viser en kumulativ

dosis-afhængig forbindelse mellem hydrochlorthiazid og non-melanom hudkræft (se også pkt.

4.4 og 5.1).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Ud fra farmakologiske overvejelser vil hovedsymptomerne på overdosering af

candesartancilexetil sandsynligvis være symptomatisk hypotension og svimmelhed. I

individuelle rapporter om overdosering (med op til 672 mg candesartancilexetil) kom

patienterne sig uden komplikationer.

Hovedsymptomerne på overdosering af hydrochlorthiazid er akut væske- og elektrolyttab.

Der kan også ses symptomer som f.eks. svimmelhed, hypotension, tørst, takykardi,

ventrikulære arytmier, sedation/nedsat bevidsthedsniveau og muskelkramper.

Behandling

Der findes ingen specifikke oplysninger om behandling af

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" -overdosis. Imidlertid foreslås følgende

forholdsregler i tilfælde af overdosering:

Hvis indiceret, skal fremkaldelse af opkastning eller ventrikelskylning overvejes. I tilfælde

af symptomatisk hypotension skal der iværksættes symptomatisk behandling, og de vitale

funktioner skal monitoreres. Patienten skal ligge på ryggen med eleverede ben. Hvis dette

ikke er tilstrækkeligt, bør plasmavolumen øges ved infusion af isotonisk

natriumchloridopløsning. Serumelektrolytter og syrebalancen skal kontrolleres og om

nødvendigt korrigeres. Sympatomimetiske lægemidler kan gives, hvis de ovennævnte tiltag

ikke slår til.

Candesartan kan ikke fjernes ved hæmodialyse. Det vides ikke, i hvor stor udstrækning

hydrochlorthiazid fjernes ved hæmodialyse.

4.10

Udlevering

dk_hum_51523_spc.doc

Side 11 af 17

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 09 DA 06. Angiotensin II-antagonister + diuretika.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Angiotensin II er det primære vasoaktive hormon i renin-angiotensin-aldosteron-systemet

og spiller en rolle i patofysiologien for hypertension og andre kardiovaskulære sygdomme.

Det har også en rolle i patogenesen for organhypertrofi og målorganets beskadigelse. De

vigtigste fysiologiske virkninger af angiotensin II, såsom vasokonstriktion,

aldosteronstimulering, regulering af salt- og vandbalancen og stimulering af cellevæksten,

medieres via type 1 (AT

)-receptoren.

Farmakodynamisk virkning

Candesartancilexetil er et prodrug, der hurtigt omdannes til den aktive substans,

candesartan, via ester-hydrolyse under absorptionen fra mave-tarm-kanalen. Candesartan

er en AIIRA, selektiv for AT

-receptorer, med kraftig binding til og langsom dissociation

fra receptoren. Det har ingen agonist-aktivitet.

Candesartan påvirker ikke ACE eller andre enzymsystemer, der almindeligvis er forbundet

med brugen af ACE-hæmmere. Eftersom der ikke er nogen virkning på nedbrydningen af

kininer eller på metabolismen af andre substanser, som f.eks. substans P, er det ikke

sandsynligt, at AIIRA-behandling er forbundet med hoste. I kontrollerede kliniske forsøg,

hvor candesartancilexetil blev sammenlignet med ACE-hæmmere, var incidensen af hoste

lavere hos patienter, der fik candesartancilexetil. Candesartan bindes ikke til og blokerer

ikke andre af de hormonreceptorer eller ion-kanaler, der vides at spille en vigtig rolle i den

kardiovaskulære regulering. Antagonisme af AT

-receptorer resulterer i dosisrelateret

stigning i plasma-reninniveauerne og i angiotensin I- og angiotensin II-niveauerne og i et

fald i plasma-aldosteronkoncentrationen.

Klinisk virkning og sikkerhed

Effekten af candesartancilexetil 8-16 mg (gennemsnitsdosis 12 mg) en gang daglig på

kardiovaskulær morbiditet og mortalitet blev undersøgt i et randomiseret klinisk forsøg

med 4.937 ældre patienter (alder 70-89 år; 21 % på 80 år eller mere) med let til moderat

hypertension, der blev fulgt i gennemsnitligt 3,7 år (Study on COgnition and Prognosis in

the Elderly). Patienterne fik candesartan eller placebo sammen med anden antihypertensiv

behandling, som blev tillagt efter behov. Blodtrykket blev reduceret fra 166/90 til

145/80 mmHg i candesartan-gruppen og fra 167/90 til 149/82 mmHg i kontrolgruppen.

Der var ingen statistisk signifikant forskel for det primære endepunkt, større

kardiovaskulære hændelser (kardiovaskulær mortalitet, ikke-letal apopleksi og ikke-letal

myokardieinfarkt). Der var 26,7 hændelser pr. 1.000 patientår i candesartan-gruppen

versus 30,0 hændelser pr. 1.000 patientår i kontrolgruppen (relativ risiko 0,89; 95 %

konfidensinterval 0,75-1,06; p= 0,19).

Hydrochlorthiazid hæmmer den aktive reabsorption af natrium, overvejende i de distale

nyretubuli, og fremmer udskillelsen af natrium, chlorid og vand. Den renale udskillelse af

kalium og magnesium øges dosisafhængigt, mens calcium reabsorberes i større omfang.

dk_hum_51523_spc.doc

Side 12 af 17

Hydrochlorthiazid nedsætter plasmavolumen og mængden af ekstracellulær væske og

nedsætter hjertets minutvolumen og blodtrykket. Ved langtidsbehandling bidrager den

nedsatte perifere modstand til blodtryksreduktionen.

Store kliniske undersøgelser har vist, at langtidsbehandling med hydrochlorthiazid

nedsætter risikoen for kardiovaskulær morbiditet og mortalitet.

Candesartan og hydrochlorthiazid har additive antihypertensive virkninger.

Hos hypertensive patienter forårsager Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" en

dosisafhængig og langvarig reduktion af det arterielle blodtryk uden reflektorisk stigning i

hjertefrekvensen. Der er ingen tegn på alvorlig eller kraftig hypotension efter første dosis

eller rebound-effekt efter behandlingsophør. Efter indgift af en enkelt dosis

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" indtræder den antihypertensive virkning

sædvanligvis inden for 2 timer. Ved fortsat behandling opnås størstedelen af

blodtryksreduktionen i løbet af 4 uger, og den opretholdes under langtidsbehandling.

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" en gang daglig giver effektiv og jævn

blodtryksreduktion over 24 timer med ringe forskel mellem maksimum- og

minimumvirkningen i løbet af doseringsintervallet. I en dobbeltblindet, randomiseret

undersøgelse nedsatte Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" 16/12,5 mg en gang

daglig blodtrykket signifikant mere og kontrollerede signifikant flere patienter end

kombinationen losartan/hydrochlorthiazid 50 mg/12,5 mg en gang daglig.

I dobbeltblindede, randomiserede undersøgelser var frekvensen af bivirkninger, især hoste,

lavere ved behandling med Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" end ved

behandling med kombinationer af ACE-hæmmere og hydrochlorthiazid.

I to kliniske undersøgelser (randomiserede, dobbeltblindede, placebo-kontrollerede,

parallelgruppe), der inkluderede henholdsvis 275 og 1.524 randomiserede patienter,

resulterede candesartancilexetil/hydrochlorthiazidkombinationerne 32 mg/12,5 mg og

32/25 mg i blodtryksreduktioner på henholdsvis 22/15 mmHg og 21/14 mmHg og var

signifikant mere effektive end de respektive monokomponenter.

I en randomiseret, dobbeltblindet klinisk undersøgelse med parallelgrupper, der

inkluderede 1.975 randomiserede patienter, der ikke havde opnået optimal kontrol på

32 mg candesartancilexetil en gang daglig, resulterede tillæg af 12,5 eller 25 mg

hydrochlorthiazid i yderligere blodtryksreduktion. Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid-

kombinationen 32/25 mg var signifikant mere effektiv end kombinationen 32 mg/12,5 mg,

og den samlede gennemsnitlige blodtryksreduktion var henholdsvis 16/10 mmHg og

13/9 mmHg.

Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid er lige effektivt hos patienter uanset alder og køn.

Der er p.t. ingen data om brugen af candesartancilexetil/hydrochlorthiazid hos patienter

med nyresygdom/nefropati, nedsat venstre ventrikelfunktion/hjerteinsufficiens og post-

myokardieinfarkt.

Kombinationen af en ACE-hæmmer og en angiotensin II-receptorantagonist er undersøgt i

to store randomiserede, kontrollerede studier (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone

and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) og VA NEPHRON-D (The

Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)).

dk_hum_51523_spc.doc

Side 13 af 17

ONTARGET var et studie med patienter, der havde en anamnese med kardiovaskulær eller

cerebrovaskulær sygdom, eller som havde type 2-diabetes mellitus med tegn på

organpåvirkning.

VA NEPHRON-D var et studie med patienter med type 2-diabetes mellitus og diabetisk

nefropati.

Disse studier viste ikke signifikant bedre effekt på renal og/eller kardiovaskulære mål og

mortalitet sammenlignet med monoterapi, mens en øget risiko for hyperkaliæmi, akut

nyrepåvirkning og/eller hypotension observeredes. På baggrund af de fælles

farmakodynamiske egenskaber er disse resultater også relevante for andre ACE-hæmmere

og angiotensin II-receptorantagonister.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør derfor ikke anvendes samtidigt

hos patienter med diabetisk nefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) var et studie, der skulle undersøge fordelen ved at tilføje aliskiren til

standardbehandling med en ACE-hæmmer eller en angiotensin II-receptorantagonist hos

patienter med type 2-diabetes mellitus og kronisk nyresygdom, kardiovaskulær sygdom

eller begge. Dette studie blev afsluttet tidligt pga. en øget risiko for bivirkninger. Både

kardiovaskulære dødsfald og apopleksi var numerisk hyppigere forekommende i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen, og bivirkninger og relevante alvorlige bivirkninger (såsom

hyperkaliæmi, hypotension og nedsat nyrefunktion) blev rapporteret hyppigere i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen.

Non-melanom hudkræft: Tilgængelige data fra epidemiologiske studier viser en kumulativ

dosis-afhængig forbindelse mellem hydrochlorthiazid og non-melanom hudkræft. Et studie

omfattede en population med 71.533 tilfælde af basalcellekarcinom og 8.629 tilfælde af

placecellekarcinom, der blev matchet med hhv. 1.430.833 og 172,462 forsøgspersoner i

kontrolgrupper. Stort forbrug af hydrochlorthiazid (≥ 50.000 mg kumulativt) var forbundet

med en justeret OR-værdi på 1,29 (95 %-KI: 1,23-1,35) for basalcellekarcinom og på 3,98

(95 %-KI: 3,68-4,31) for pladecellekarcinom. Der sås en klar kumulativ dosis/respons

relation, hvad angår både basalcellekarcinom og pladecellekarcinom. Et andet studie viste

en mulig forbindelse mellem læbekræft (pladecellekarcinom) og eksponering for

hydrochlorthiazid: 633 tilfælde af læbekræft blev matchet med 63.067 forsøgspersoner i

kontrolgrupper under anvendelse af en risk set sampling-strategi. Der blev påvist en

kumulativ dosis/respons relation med en justeret OR-værdi på 2,1 (95 %-KI: 1,7-2,6), der

steg til OR 3,9 (3,0-4,9) ved et stort forbrug (~25.000 mg) og OR 7,7 (5,7-10,5) ved den

højeste kumulative dosis (~100.000 mg) (se også pkt. 4.4).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Samtidig administration af candesartancilexetil og hydrochlorthiazid har ingen klinisk

signifikant virkning på farmakokinetikken af hverken candesartancilexetil eller

hydrochlorthiazid.

Absorption og fordeling

Candesartancilexetil

Efter oral indgift omdannes candesartancilexetil til den aktive substans candesartan. Den

absolutte biotilgængelighed af candesartan er ca. 40 % efter en oral opløsning af

candesartancilexetil. Den relative biotilgængelighed af tabletten candesartancilexetil

sammenlignet med den orale opløsning er ca. 34 % med meget lille variation. Den

gennemsnitlige maksimale serumkoncentration (C

max

) nås i løbet af 3-4 timer efter

tabletindtagelse. Serumkoncentrationen af candesartan stiger lineært med stigende doser

dk_hum_51523_spc.doc

Side 14 af 17

inden for det terapeutiske doseringsinterval. Der er ikke observeret nogen forskel mellem

kønnene for candesartans farmakokinetik. Arealet under kurven, der viser

serumkoncentration over tid (AUC) for candesartan, påvirkes ikke signifikant af

fødeindtagelse.

Candesartan er stærkt bundet til plasmaproteiner (mere end 99 %). Candesartans

tilsyneladende fordelingsvolumen er 0,1 l/kg.

Hydrochlorthiazid

Hydrochlorthiazid absorberes hurtigt fra mave-tarm-kanalen med en absolut

biotilgængelighed på ca. 70 %. Samtidig fødeindtagelse øger absorptionen med ca. 15 %.

Biotilgængeligheden kan være lavere hos patienter med hjerteinsufficiens og udtalte

ødemer.

Plasmaproteinbindingen af hydrochlorthiazid er ca. 60 %. Hydrochlorthiazids

tilsyneladende fordelingsvolumen er ca. 0,8 l/kg.

Biotransformation og elimination

Candesartancilexetil

Candesartan elimineres overvejende uomdannet via urin og galde og elimineres kun i ringe

grad via levermetabolisering (CYP2C9). De tilgængelige interaktionsundersøgelser

indikerer ingen effekt på CYP2C9 og CYP3A4. Baseret på in vitro data forventes der

ingen interaktion in vivo med lægemidler, hvis metabolisme er afhængig af cytokrom

P450-isoenzymerne CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 eller

CYP3A4. Den terminale halveringstid (t

) for candesartan er ca. 9 timer. Der er ingen

akkumulering efter gentagne doser. Halveringstiden for candesartan er uændret (ca.

9 timer) efter indgift af candesartancilexetil i kombination med hydrochlorthiazid. Der

optræder ingen yderligere akkumulering af candesartan efter gentagne doser af

kombinationen sammenlignet med monoterapi.

Candesartans totale plasmaclearance er ca. 0,37 ml/min/kg med en renal clearance på ca.

0,19 ml/min/kg. Den renale elimination af candesartan sker såvel via glomerulær filtration

som via aktiv tubulær sekretion. Efter en oral dosis af

C mærket candesartancilexetil

udskilles ca. 26 % af dosis i urinen som candesartan og 7 % som en inaktiv metabolit,

mens ca. 56 % af dosis genfindes i fæces som candesartan og 10 % som den inaktive

metabolit.

Hydrochlorthiazid

Hydrochlorthiazid metaboliseres ikke og udskilles næsten udelukkende som uomdannet

lægemiddel via glomerulær filtration og aktiv tubulær sekretion. Den terminale t

for

hydrochlorthiazid er ca. 8 timer. Ca. 70 % af en oral dosis elimineres i urinen inden for

48 timer. Hydrochlorthiazids halveringstid er uændret (ca. 8 timer) efter indgift af

hydrochlorthiazid i kombination med candesartancilexetil. Der optræder ingen yderligere

akkumulering af hydrochlorthiazid efter gentagne doser af kombinationen sammenlignet

med monoterapi.

Farmakokinetik hos specielle grupper

Candesartancilexetil

dk_hum_51523_spc.doc

Side 15 af 17

Hos ældre (> 65 år) er C

og AUC for candesartan øget med ca. 50 % henholdsvis 80 %

sammenlignet med yngre forsøgspersoner. Blodtryksreduktion og bivirkningsfrekvens er

dog ens efter en given dosis af Candesartan/Hydrochlorothiazide "Jubilant" hos yngre og

ældre patienter (se punkt 4.2).

Hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion steg C

og AUC for candesartan

efter gentagne doser med henholdsvis ca. 50 % og 70 %, men den terminale t

var uændret

sammenlignet med patienter med normal nyrefunktion. De tilsvarende ændringer hos

patienter med stærkt nedsat nyrefunktion var henholdsvis ca. 50 % og 110 %. Den

terminale t

for candesartan var omtrent fordoblet hos patienter med stærkt nedsat

nyrefunktion. Farmakokinetikken hos patienter i hæmodialyse var som hos patienter med

stærkt nedsat nyrefunktion.

I to undersøgelser, der begge inkluderede patienter med let til moderat nedsat

leverfunktion, var der en stigning i den gennemsnitlige AUC for candesartan på ca. 20 % i

den ene undersøgelse og 80 % i den anden (se pkt. 4.2). Der er ingen erfaring hos patienter

med stærkt nedsat leverfunktion.

Hydrochlorthiazid

Den terminale t

for hydrochlorthiazid er forlænget hos patienter med nedsat nyrefunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Kvalitativt var der ingen nye fund af toksikologisk art ved kombinationen sammenlignet

med observationerne for hver enkelt komponent. I prækliniske sikkerhedsundersøgelser

med høje doser påvirkede candesartan nyrerne og de røde blodlegemer hos mus, rotter,

hunde og aber. Candesartan forårsagede en reduktion af parametre for de røde blodlegemer

(erytrocytter, hæmoglobin, hæmatokrit). Candesartan fremkaldte effekter på nyrerne

(såsom regenerering, dilatation og øget tilstedeværelse af basofile granulocytter i tubuli;

øget plasmakoncentration af urinstof og kreatinin). Disse effekter skyldes muligvis den

hypotensive effekt med deraf følgende ændringer i den renale blodgennemstrømning.

Kombination med hydrochlorthiazid forstærker nefrotoksiciteten af candesartan. Endvidere

inducerede candesartan hyperplasi/hypertrofi af de jukstaglomerulære celler. Disse

ændringer blev vurderet som værende fremkaldt af candesartans farmakologiske virkning

og til at have ringe klinisk relevans.

Der er observeret føtotoksicitet, hvis candesartan administreres sent i graviditeten.

Kombination med hydrochlorthiazid påvirkede ikke i betydende grad resultatet af

fosterudviklings-undersøgelser hos rotter, mus eller kaniner (se pkt. 4.6).

Såvel candesartan som hydrochlorthiazid viste genotoksisk aktivitet ved meget høje

koncentrationer/doser. Data fra in vitro og in vivo genotoksicitetstests indikerer, at

candesartan og hydrochlorthiazid næppe vil udøve nogen mutagen eller klastogen aktivitet

ved klinisk anvendelse.

Der var intet tegn på, at nogen af komponenterne var karcinogene.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Carmellosecalcium

dk_hum_51523_spc.doc

Side 16 af 17

Vandfri lactose

Majsstivelse

Rød jernoxid (E172)

Gul jernoxid (E172)

Mono- og diglycerider af fedtsyrer

Hydroxypropylcellulose

Lactosemonohydrat

Kolloid vandfri silica

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC-PVDC/Al blisterpakning

Pakningsstørrelser

16/12,5 mg: 7, 14, 28, 30, 50, 56, 98 og 100 stk.

32/25 mg: 7, 14, 28, 30, 50, 56, 98 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Jubilant Pharmaceuticals nv

Axxes Business Park

Guldensporenpark 22 – Block C

9820 Merelbeke

Belgien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

16/12,5 mg:

51523

32/25 mg:

51524

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

27. august 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

10. maj 2019

dk_hum_51523_spc.doc

Side 17 af 17

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information