Calciumfolinate "Sandoz" 10 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

03-03-2020

Aktiv bestanddel:
Calciumfolinat
Tilgængelig fra:
Sandoz A/S
ATC-kode:
V03AF03
INN (International Name):
Calcium
Dosering:
10 mg/ml
Lægemiddelform:
injektions-/infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
56706
Autorisation dato:
2016-11-30

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Calciumfolinate Sandoz

10 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

calciumfolinat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Calciumfolinate Sandoz

Sådan skal du bruge Calciumfolinate Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Calciumfolinate Sandoz er en opløsning, der indeholder det aktive stof calciumfolinat, som tilhører en

gruppe af lægemidler, der kaldes for afgiftningsmidler.

Calciumfolinate Sandoz anvendes til voksne og børn for at mindske bivirkningerne af visse

lægemidler mod kræft, eller hvis de har fået for meget af sådanne lægemidler. Calciumfolinat

modvirker visse lægemidler, der nedbryder folinsyre, såsom methotrexat. Dette kaldes for

”Calciumfolinat-rescue”.

Calciumfolinate Sandoz kan også anvendes i kombination med 5-fluorouracil (et andet lægemiddel

mod kræft).

Calciumfolinate Sandoz kan også anvendes til at mindske bivirkningerne af andre lægemidler (en

gruppe lægemidler kaldet folinsyreantagonister). Eksempler på folinsyreantagonister er:

trimetrexat (et antibiotikum og lægemiddel mod kræft)

trimethoprim (et antibiotikum)

pyrimethamin (lægemiddel imod malaria)

Det kan også bruges til at behandle overdosis af disse lægemidler.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du får Calciumfolinate Sandoz

Du må ikke få Calciumfolinate Sandoz:

hvis du er allergisk over for calciumfolinat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i

afsnit 6).

hvis du har blodmangel (anæmi)

Du må ikke få calciumfolinat sammen med visse lægemidler mod kræft, hvis du er gravid eller ammer

(din læge ved, hvilke lægemidler, det drejer sig om).

Calciumfolinate Sandoz må kun indgives som en indsprøjtning i en muskel (intramuskulært) eller i en

blodåre (intravenøst). Det må ikke indgives i kroppens hulrum såsom rygsøjle eller hjernen

(intratekalt).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen før du får Calciumfolinate Sandoz, hvis du har:

epilepsi

en nyresygdom

Fortæl det til lægen, hvis du får en eller flere nedenstående sygdomme under behandlingen:

diarré

mundbetændelse.

Brug af anden medicin sammen med Calciumfolinate Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

For eksempel:

lægemidler mod epilepsi

5-fluorouracil (et lægemiddel mod kræft)

co-trimoxazol (et antibiotikum)

pyrimethamin (et lægemiddel mod malaria).

Graviditet, amning og fertilitet

Du må ikke få calciumfolinat sammen med 5-fluorouracil, hvis du er gravid eller ammer, da det kan

skade barnet.

Hvis du er gravid eller ammer, vil du kun få calciumfolinat sammen med methotrexat, hvis lægen

vurderer, at det er nødvendigt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er intet, der tyder på, at calciumfolinat påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Calciumfolinate Sandoz indeholder natrium

Doser under 7 ml (70 mg):

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

Denne medicin indeholder 3,3 mg (0,14 mmol) natrium pr. ml. Hvis du er på natrium- eller saltfattig

diæt, skal du tage hensyn hertil.

3.

Sådan vil du få Calciumfolinate Sandoz

Du vil altid få indgivet Calciumfolinate Sandoz af en læge eller sygeplejerske under opsyn af en læge

med erfaring i brug af kemoterapi. Calciumfolinate Sandoz kan gives som en indsprøjtning eller

infusion i en blodåre, eller som en indsprøjtning i en muskel.

Dosis afhænger af dit kropsoverfladeareal, den anvendte behandling mod kræft og eventuelle andre

behandlinger, du måtte få.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl det straks til lægen

hvis du får en alvorlig allergisk reaktion – du kan opleve en pludseligt kløende udslæt,

hævelse af hænder, fødder, ankler, ansigt, læber eller mund (som kan give besvær med at

synke eller vejrtrækningsbesvær), og følelse af at du er ved at besvime.

Denne bivirkning er meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede)

Andre bivirkninger:

Der er indberettet følgende bivirkninger:

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)

feber

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede)

problemer med at sove (insomni)

depression

problemer med fordøjelsessystemet

hyppigere anfald hos patienter med epilepsi

Hvis du får Calciumfolinate Sandoz i kombination med lægemidler mod kræft som indeholder

fluoropyraminer, er det mere sandsynligt at du vil opleve følgende bivirkninger for dette andet

lægemiddel:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end l ud af 10 behandlede)

kvalme

opkastning

voldsom diarré

udtørring, hvilket kan skyldes diarré

betændelsestilstand i slimhinden i tarmen og munden (livstruende tilstande er forekommet)

reduktion i antallet af blodceller (herunder livstruende tilstande)

Almindelige

rødmen og hævelse ad håndflader eller fodsåler, hvilken kan føre til hudafskalning (hånd/fod-

syndrom)

Ikke kendt

frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)

øgede niveauer af ammoniak i blodet

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”udløbsdato” eller ”EXP”.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2-8 °C)

Information omkring opbevaring og brug af Calicumfolinate Sandoz efter fortynding til infusion, er

beskrevet i ”Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale”, som findes i slutningen af

denne indlægsseddel.

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker uklarheder eller partikler i opløsningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Calciumfolinate Sandoz indeholder:

Aktivt stof: calciumfolinat.

En ml opløsning til injektions-/infusionsvæske indeholder 10 mg folininsyre som calciumfolinat

hydrat.

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, vand til injektionsvæsker, natriumhydroxid, fortyndet

saltsyre

Udseende og pakningsstørrelser

Calciumfolinate Sandoz er en klar, gullig opløsning.

Ravgule hætteglas pakket i en karton.

Hætteglassene er lukket med en gummiprop med aluminiumshætte.

Pakningsstørrelse:

1, 5 eller 10 hætteglas med 3 ml

1, 5 eller 10 hætteglas med 5 ml

1 hætteglas med 10 ml, 20 ml, 35 ml, 50 ml eller 100 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark.

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Sachsen-Anhalt, 39179, Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest ændret 15. maj 2020

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Instruktioner vedrørende brug/håndtering

Til intravenøs infusion kan Calciumfolinate Sandoz fortyndes med 0,9 % natriumchloridopløsning

eller 5 % glucoseopløsning inden brug (se opbevaring og opbevaringstid).

Calciumfolinatopløsningen skal inspiceres visuelt inden administration. Denne opløsning til

injektions-/infusionsvæske skal være klar og gullig. Hvis der ses uklarheder eller partikler, skal

opløsningen kasseres.

Uforligeligheder

Der er rapporteret om uforligeligheder mellem injicerbare former af calciumfolinat og injicerbare

former af droperidol, fluorouracil, foscarnet og methotrexat.

Droperidol

Droperidol 1,25 mg/0,5 ml med calciumfolinat 5 mg/0,5 ml; der blev set øjeblikkelig udfældning

efter direkte blanding i en sprøjte i 5 minutter ved 25 °C efterfulgt af 8 minutters centrifugering.

Droperidol 2,5 mg/0,5 ml med calciumfolinat 10 mg/0,5 ml; der blev set øjeblikkelig udfældning,

når lægemidlerne blev injiceret sekventielt i en Y-konnektor uden gennemskylning af Y-røret

mellem injektionerne.

Fluorouracil

Generelt må calciumfolinat ikke blandes i samme infusion som fluorouracil, da der kan dannes

udfældning. Fluorouracil 50 mg/ml med calciumfolinat 20 mg/ml, med eller uden dextrose 5 % i vand,

har vist sig at være uforligelige, når de blandes i forskellige mængder og opbevares ved 4 °C, 23 °C

eller 32 °C i polyvinylchloridbeholdere.

Dog, har det vist sig at en 1:1 blanding af caliciumfolinat (10 mg/ml) og fluorouracil opløsning (50

mg/ml) er stabil over en periode på 48 timer, når opbevaret ved højst 32 °C beskyttet fra lys.

Foscarnet

Der er rapporteret om fremkomst af en gul uklar opløsning, når foscarnet 24 mg/ml blandes med

calciumfolinat 20 mg/ml.

Administration

Calciumfolinat er kun til intravenøs og intramuskulær brug. Må ikke administreres intratekalt.

Der har været rapporteret dødsfald når folininsyre er blevet administreret intratekalt, efter en intratekal

overdosering med methotrexat.

I tilfælde af intravenøs administration bør der ikke injiceres mere end 160 mg calciumfolinat

pr. minut på grund af opløsningens calciumindhold.

Opbevaring

Opbevares i køleskab (2 - 8 °C).

Holdbarhed

Uåbnet

2 år

Efter fortynding for infusion

Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet af opløsning fortyndet med natriumchlorid 0,9 % til

koncentrationer 0,2 mg/ml - 4,0 mg/ml i 28 dage ved 2-8 °C.

Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet af opløsning fortyndet med glucose 5% til koncentration på

0,2 mg/ml i 4 dage ved 2-8 °C og til en koncentration på 4,0 mg/ml i 28 dage ved 2-8 °C

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes straks.

Hvis produktet ikke anvendes øjeblikkeligt, er opbevaringstiden efter åbning og

opbevaringsforholdene før anvendelse brugerens ansvar. Opbevaringstiden bør normalt ikke overstige

24 timer ved 2-8 °C, medmindre fortyndingen er sket under kontrollerede og godkendte aseptiske

forhold.

Læs hele dokumentet

30. november 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Calciumfolinate "Sandoz", injektions-/infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

29986

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Calciumfolinate "Sandoz"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml injektions-/infusionsvæske indeholder 10 mg folininsyre som calciumfolinathydrat.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Natrium (3,3 mg/ml).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektions-/infusionsvæske, opløsning

Klar, gullig opløsning som er praktisk taget fri for turbiditet og fremmedlegemer med en pH

på 7,0-8,6 og osmolaritet på 275 mOsm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Calciumfolinat er indiceret

til at reducere toksicitet og modvirke effekten af folinsyreantagonister som methotrexat

i cytotoksisk behandling og overdosering hos voksne og børn. I cytotoksisk behandling

er denne behandling kendt som "calciumfolinat-rescue"

i kombination med 5-fluorouracil i cytotoksisk behandling.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Calciumfolinat-rescue ved methotrexatbehandling

Se den aktuelle protokol for mellem- eller højdoser methotrexat for dosis og

administrationsmåde af calciumfolinat. Methotrexat protokollen vil bestemme dosisregimet

for Calciumfolinat-Rescue behandlingen da den i høj grad afhænger af dosering og

administrationsmåde for mellem- eller højdoser methotrexat.

Følgende retningslinier kan illustrere dosisregimer brugt til voksne, ældre og børn:

dk_hum_56706_spc.doc

Side 1 af 11

Calciumfolinat-Rescue skal gives parenteralt hos patienter med malabsorptionssyndromer

eller andre gastrointestinale lidelser hvor enteral absorption ikke kan garanteres. Doser

over 25-50 mg skal gives parenteralt for at undgå enteral mætning af absorptionen af

calciumfolinat.

Calciumfolinat-Rescue er påkrævet, når methotrexat gives i doser som overskrider 500 mg/

kropsoverflade, og bør overvejes ved doser på 100-500 mg/m

Dosering og varighed af Calciumfolinat-Rescue afhænger primært af behandlingstype og

dosering af methotrexat, forekomsten af toksicitetessymptomer samt af patientens

individuelle udskillelseskapacitet af methotrexat. Det anbefales, at første dosis af

calciumfolinat på 15 mg (6-12 mg/m

) gives over 12-24 timer (maximalt 24 timer) efter

opstart af methotrexatinfusionen. Samme dosis gives hver 6. time over en 72 timers

periode. Efter flere parenterale doser kan behandlingen overgå til oral form.

Udover administrationen af calciumfolinat, er tiltag som at sikre hurtig udskillelse af

methotrexat (opretholdelse af høj urinproduktion og alkalisering af urinen) en væsentlig

del af Calciumfolinat-Rescue behandlingen. Nyrefunktion bør monitoreres ved måling af

serumkreatinin daglig.

Residualniveauet af methorexat i blodet bør måles 48 timer efter indledning af

methotrexatinfusionen.. Hvis det tilbageværende methotrexatniveau overstiger 0,5 µmol/l,

bør calciumfolinatdoseringen tilpasses efter følgende skema:

Methotrexats residualniveau i blodet 48

timer efter opstart af methotrexat:

Ekstra calciumfolinat, som skal

administreres hver 6. time i 48 timer

eller indtil methotrexatniveauet er under

0,05 µmol/l:

> 0,5 µmol/l

15 mg/m²

> 1,0 µmol/l

100 mg/m²

> 2,0 µmol/l

200 mg/m²

I kombination med 5-fluorouracil ved cytotoksisk behandling

Forskellige regimer og doser har været benyttet, uden at nogen optimal dosis eller regime

er fundet.

Nedenstående dosisregimer har været brugt hos voksne og ældre i behandlingen at

fremskreden eller metastaseret colorektal cancer og gives her som eksempler. Der findes

ingen data vedrørende brug af calciumfolinat i kombination med 5-fluorouracil hos børn:

Regime hver 2. måned

Calciumfolinat 200 mg/m

givet som intravenøs infusion over 2 timer, efterfulgt af en

intravenøs bolusinjektion på 400 mg/m

5-fluorouracil og en 22 timers intravenøs infusions

af 5-fluorouracil (600 mg/mg

) i 2 på hinanden følgende dage, hver 2. uge på dag 1 og 2.

dk_hum_56706_spc.doc

Side 2 af 11

Ugentlige regimer

Calciumfolinat 20 mg/m

givet som intravenøs bolusinjektion eller 200-500 mg/m

intravenøs infusion over 2 timer, plus 500 mg/m

5-fluorouracil som en intravenøs

bolusinjektion givet midtvejs under/ eller ved afslutningen af calciumfolinatinfusionen.

Månedlige regimer

Calciumfolinat 20 mg/m

givet som intravenøs bolusinjektion eller 200-500 mg/m

intravenøs infusion giver over 2 timer, øjeblikkeligt efterfulgt af 370 eller 425 mg/m

fluorouracil som en intravenøs bolusinjektion i over 5 på hinanden følgende dage.

Afhængig af patientens tilstand, klinisk respons og dosisbegrænsende toksicitet, som

beskrevet i produktresuméet for 5-fluorouracil, kan modificering af 5-flurouracil-

doseringer og behandlingsfrie intervaller være nødvendig ved brug af calciumfolinat i

kombination med 5-fluorouracil. En reduktion af calciumfolinatdoseringen er ikke

påkrævet.

Antallet af gentagne cykler vurderes af lægen.

Antidot til folinsyreantagonisterne trimetrexat, trimethoprim og pyrimethamin

Trimetrexattoksicitet

Forebyggelse; Calciumfolinat bør gives daglig under behandling med trimetrexat samt i

72 timer efter sidste dosis af trimetrexat. Calciumfolinat kan gives enten intravenøst i en

dosis på 20 mg/m

i 5-10 minutter hver 6. time (total daglig dosis på 80 mg/m

), eller

gives oralt á 4 doser på 20 mg/m

givet med lige store tidsintervaller. Den daglige dosis

af calciumfolinat bør justeres afhængig af hæmatologisk toksicitet af trimetrexat.

Overdosering (opstår formodentligt ved trimetrexat doser over 90 mg/m

uden samtidig

administration af calciumfolinat): Efter seponering af trimetrexat, gives calciumfolinat

intravenøst i en dosis på 40 mg/m

hver 6 time i 3 dage.

Trimethoprimtoksicitet

Efter seponering af trimethoprim gives calciumfolinat dosis på 3-10 mg daglig indtil

normale blodværdier er opnået.

Pyrimethamintoksicitet

Ved høje doser af pyrimethamin eller forlænget behandling med lave doser bør der

sideløbende gives 5-50 mg calciumfolinat daglig, afhængig af de perifere

blodprøveværdier.

Administration

Calciumfolinat bør kun bruges intramuskulært eller intravenøst og det må ikke

bruges intratekalt.

Der har været rapporteret dødsfald når folininsyre er blevet administreret intratekalt, efter

en intratekal overdosering med methotrexat.

Til intravenøs administration må der ikke injiceres mere end 160 mg calciumfolinat pr.

minut på grund af calciumindholdet i opløsningen.

dk_hum_56706_spc.doc

Side 3 af 11

Ved intravenøs infusion kan calciumfolinat fortynes med 0,9 % natriumchlorid opløsning

eller 5 % glucoseopløsning før brug. For instruktioner fortynding af lægemidlet før

administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for calciumfolinat eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Perniciøs anæmi eller andre anæmier, som skyldes B12 vitaminmangel.

Ved brug af calciumfolinat med methotrexat eller 5-fluorouracil under graviditet og

amning, se pkt. 4.6 og produktresumé for lægemidler, som indeholder methotrexat og 5-

fluorouracil.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Calciumfolinat bør kun bruges intramuskulært eller intravenøst og det må ikke

bruges intratekalt.

Der har været rapporteret dødsfald når folininsyre er blevet administreret intratekalt, efter

en intratekal overdosering med methotrexat.

Generelt

Calciumfolinat bør anvendes sammen med methotrexat eller 5-fluorouracil under direkte

tilsyn af en læge med erfaring i brug af cancer kemoterapeutiske midler.

Calciumfolinatbehandling kan skjule perniciøs anæmi og andre anæmier på grund af B12-

mangel.

Mange cytotoksiske lægemidler – (direkte eller indirekte DNA syntesehæmmere f.eks.

hydroxycarbamid, cytarabin, mecaptopurin og thioguanin) – medfører makrocytose.

Sådanne makrocytoser bør ikke behandles med folininsyre.

Hos patienter med epilepsi, som behandles med fenobarbital, fenytoin, primidon og

succinimider, er der en risiko for en øget anfaldsfrekvens på grund af reduceret

plasmakoncentration af antiepileptiske lægemidler. Der anbefales klinisk monitorering,

eventuelt også monitorering af plasmakoncentrationerne og hvis nødvendigt

dosistilpasning af antiepileptiske lægemidler under og efter calciumfolinatadministrationen

(se pkt. 4.5).

Calciumfolinat/5-fluorouracil

Calciumfolinat kan forstærke toksiciteten af 5-fluorouracil, især hos ældre og svækkede

patienter. De mest almindelige manifestationer er leukopeni, mucositis og/eller diarré som

kan være dosisbegrænsende. I tilfælde af toksicitet når calciumfolinat og 5-fluorouracil

kombineres, skal 5-fluorouracil doseringen reduceres i større grad ved toksicitet end når 5-

fluorouracil bruges alene.

Kombineret 5-fluorouracil/calciumfolinat behandling bør ikke initieres eller fortsættes hos

patienter med symptomer med gastrointestinal toksicitet, uden hensyn til sværhedsgraden,

før disse symptomer er helt forsvundet.

dk_hum_56706_spc.doc

Side 4 af 11

Da diarré kan være et symptom på gastrointestinal toksicitet, må patienter med diarré

omhyggeligt monitoreres indtil symptomerne helt er forsvundet, da en hurtig klinisk

forværring kan opstå og medføre døden. Hvis diarré og/eller stomatitis optræder, anbefales

det at reducere dosis af 5-fluorouracil indtil symptomerne er fuldstændig forsvundet. Ældre

og patienter, som på grund af sygdom har lav fysisk aktivitet, er specielt udsat for sådan

toksicitet. Derfor bør der tages særlig hensyn ved behandling af disse patienter.

Hos ældre patienter og patienter, som forudgående har været i strålebehandling anbefales

det, at starte med en reduceret dosis af 5-fluorouracil.

Calciumfolinat må generelt ikke blandes med 5-fluorouracil i samme intravenøse injektion

eller infusion. For mere information, se pkt. 6.2.

Calciumniveauerne bør monitoreres hos patienter som får kombinationsbehandling med 5-

fluorouracil og calciumfolinat, og calciumtilskud bør gives hvis calciumniveauerne er for

lave.

Calciumfolinat/methotrexat

For specifikke detaljer om reduktion af methotrexattoksicitet, se produktresumé for

methotrexat.

Calciumfolinat har ingen effekt på non-hæmatologiske toksiciteter af methotrexat så som

nefrotoksicitet hidrørende fra udfældninger af lægemidlet og/eller metabolitter i nyrerne.

Patienter, som udviser forsinket elimination i løbet af methotrexats initiale halveringstid,

udvikler sandsynligvis reversibel nyresvigt og andre bivirkninger associeret med

methotrexat (se venligst produktresumé for methotrexat).

Tidligere eksisterende- eller methotrexat-induceret nyreinsufficiens er potentielt associeret

med forsinket udskillelse af methotrexat, og kan øge behovet for højere doser eller en

forlænget anvendelse af calciumfolinat.

Store doser calciumfolinat skal undgås, da de kan svække antitumoraktiviteten af

methotrexat, specielt i CNS-tumorer hvor calciumfolinat akkumuleres ved gentagne

cyklusser.

Resistens mod methotrexat som følge af nedsat membrantransport indikerer også resistens

mod folininsyre-rescue, da begge disse lægemidler benytter samme transportsystem.

En utilsigtet overdosis med en folinat-antagonist, såsom methotrexat, bør behandles som

en medicinsk katastrofe. Når tidsintervallet mellem administration af methotrexat og

calciumfolinat-rescue øges, aftager den toksicitetshæmmende effekt af calciumfolinat.

Muligheden for at patienten tager anden medicin der interagerer med methotrexat (f. eks.

medicin der påvirker methotrexat eliminering eller som binder sig til serumalbumin) bør

altid overvejes, når der observeres unormale laboratoriefund eller når klinisk toksicitet

observeres.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Doser under 7 ml (70 mg)

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i

det væsentlige natriumfrit.

dk_hum_56706_spc.doc

Side 5 af 11

Dette lægemiddel indeholder 3,3 mg (0,14 mol) natrium pr. ml. Bør tages i betragtning for

patienter på en natrium- eller saltfattig diæt.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Når calciumfolinat indgives sammen med en folinsyreantagonist (f.eks. co-trimoxazol

(trimethoprim + sulfamethoxazol) pyrimethamin) kan virkningen af folinsyreantagonisten

enten nedsættes eller fuldstændig ophæves.

Calciumfolinat kan nedsætte virkningen af antiepileptiske stoffer: fenobarbital, primidon

og fenytoin, succinimider og kan derved forøge hyppigheden af anfald (en nedsættelse af

plasmakoncentrationen af den enzymatiske induktor (antikonvulsiva) kan ses, da den

hepatiske metabolisme er forhøjet, idet folater er en af co-faktorerne) (se pkt 4.4 og 4.8).

Samtidig administration af calciumfolinat og 5-fluoruracil har vist at forøge virkningen og

toksicitet af 5-fluoruracil (se pkt 4.2, 4.4 og 4.8).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ikke udført adækvate og kontrollerede kliniske studer på gravide eller ammende

kvinder. Der har ikke været udført formelle reproduktionstoksiske dyrestudier med

calciumfolinat. Der er ingen indikationer som tyder på at folininsyre inducerer skadelige

effekter hvis det administreres under en graviditet. Under graviditet skal methotrexat kun

administreres på strenge indikationer, hvor fordelene ved behandlingen for moderen

vurderes mod de mulige farer for fostret. Hvis behandling med methotrexat eller andre

folinat-antagonister alligevel forekommer til trods for graviditet eller amning (se venligst

produktresumé for det aktuelle lægemiddel), findes der ingen begrænsninger med hensyn

til brugen af calciumfolinat for at nedsætte toksiciteten eller modvirke effekterne.

5-fluorouracil er generelt kontraindiceret under graviditet og amning; dette gælder også for

brug af calciumfolinat i kombination med 5-fluorouracil.

Se venligst produktresuméer for lægemidler som indeholder methotrexat, andre

folatantagonister og 5-fluorouracil.

Amning

Det vides ikke, om calciumfolinat udskilles i modermælk. Calciumfolinat må kun

ordineres under amning, når det vurderes at være nødvendig i overensstemmelse med den

terapeutiske indikation.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ingen bevis for at calciumfolinat påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Listen er vist is systemorganklasser, foretrukne MedDRA termer og hyppighed i henhold

til følgende hyppighedskategorier: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til

<1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget

sjælden (<1/10.000), og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

dk_hum_56706_spc.doc

Side 6 af 11

Begge terapeutiske indikationer

Immunsystemet

Meget sjælden: Allergiske reaktioner, inkluderet anafylaktiske reaktioner og urticaria.

Psykiske forstyrrelser

Sjælden: Søvnløshed, agitation og depression efter høje doser.

Nervesystemet

Sjælden: Øget hyppighed af anfald hos epileptikere (se pkt. 4.5).

Mave-tarm-kanalen

Sjælden: Gastrointestinale lidelser efter høje doser.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig: Feber har været observeret efter administration af calciumfolinat som

opløsning for injektion.

Kombinationsbehandling med 5-fluorouracil

Sikkerhedsprofilen afhænger generelt af det anvendte 5-fluorouracilregime pga. den øgede

5-fluorouracil-inducerede toksicitet.

Metabolisme og ernæring

Ikke kendt: Hyperammoniæmi.

Blod og lymfesystem

Meget almindelig: Knoglemarvsinsufficiens, herunder fatale tilfælde.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig: Mucositis, herunder stomatitis og chelitis. Der har været tilfælde af

fataliteter som følge af mucositis.

Hud og subkutane væv

Almindelig: Palmar-Plantar erythrodusæstesi.

Månedligt regime

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig: Opkastning og kvalme.

Ingen øgning af andre 5-fluorouracil inducerede toksiciteter (f. eks. neurotoksicitet).

Ugentligt regime

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig: Diarré med højere grad af toksicitet, og dehydrering med

sygehusindlæggelse for behandling og endda død til følge.

dk_hum_56706_spc.doc

Side 7 af 11

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er ikke indberettet følger hos patienter, som har modtaget signifikant mere

calciumfolinat end den anbefalede dosis. Imidlertid kan usædvanligt store mængder af

calciumfolinat ophæve den kemoterapeutiske effekt af folinsyreantagonist.

Skulle der forekomme en overdosering ved kombination af 5-fluoruracil og calciumfolinat,

følges instruktionerne for overdosering af 5-fluoruracil.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: V 03 AF 03. Afgiftningsmidler ved cytostatikabehandling.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Calciumfolinat er et calciumsalt af 5-formyl tetrahydrofolinsyre. Det er en aktiv metabolit

af folininsyre og et essentiel co-enzym for nukleinsyresyntese i cytotoksisk behandling.

Calciumfolinat anvendes ofte for at reducere toksiciteten og modvirke effekten af folat-

antagonister så som methotrexat. Calciumfolinat og folat-antagonister bruger samme

membrantransporter og konkurrerer om transport ind i cellerne, sådan at folatantagonist

efflux stimuleres. Calciumfolinat beskytter også cellerne fra effekterne af folat-

antagonister ved at genopbygge det mindskede folatlager. Calciumfolinat fungerer som en

pre-reduceret kilde for H4-folat; det kan derfor gå uden om folat-antagonistblokaderne, og

være med til at fungere som en kilde for forskellige co-enzymformer af folinsyre.

Calciumfolinat bruges ofte i biokemisk modulering af fluoropyridin (5-fluorouracil) for at

fremme dets cytotoksiske aktivitet. 5-fluorouracil hæmmer thymidylatsyntasen (TS), et

essentielt enzym for biosyntesen af pyrimidin og det fremmer TS-hæmningen, ved at øge

det intracellulære folatlager, og dermed stabilisere 5-fluorouracil-TS komplekset og øge

aktiviteten.

Calciumfolinat kan også administreres intravenøst for at forhindre og behandle folatmangel

når dette ikke kan forebygges eller korrigeres ved oral administration af folinsyre. Dette

kan være tilfældet ved total parenteral ernæring og alvorlig malabsorptionslidelser. Det er

dk_hum_56706_spc.doc

Side 8 af 11

også indiceret ved behandling af megaloblastisk anæmi pga. folinsyremangel, når oral

administration ikke er mulig.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter en intramuskulær administration af en vandig opløsning, er systemisk

biotilgængelighed sammenlignelig med en intravenøs administration. Der opnås imidlertid

lavere maksimal serumkoncentration (C

Metabolisme

Calciumfolinat er en racemate hvor L-formen (L-formyltetrahydrofolat, L-5-formyl-THF)

er den aktive enantiomer.

Hovedmetabolitten af folininsyre er 5-methyl-tetrahydrofolinsyre (5-methyl-THF), som

hovedsagelig dannes i leveren og intestinale mucosa.

Distribution

Distributionsvolumen for folininsyre er ikke kendt.

Maksimal serumkoncentration af udgangsstoffet (D/L-5-formyl-tetrahydrofolinsyre,

folininsyre) opnås 10 minutter efter intravenøs administration.

AUC for L-5-formyl-THF og 5-methyl-THF var henholdsvis 28,4 ± 3,5 mg.min/l og 129 ±

11 mg.min/l efter en dosis på 25 mg. Den inaktive D-isomer er tilstede i højere

koncentrationer end L-5-formyltetrahydrofolat.

Elimination

Elimineringshalveringstiden er henholdsvis 32-35 minutter for den aktive L-form og 352-

485 min for den inaktive D-form.

Total terminal halveringstid for de aktive metabolitter er ca. 6 timer (både efter intravenøs

og intramuskulær administration).

80-90 % udskilles med urinen som inaktive metabolitter (5- og 10-formyl-tetrahydrofolat),

5-8 % udskilles med fæces.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der foreligger ingen relevante prækliniske data med hensyn til klinisk sikkerhed, udover

det som er inkluderet i andre afsnit i dette produktresumé.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Natriumhydroxid (for justering af pH)

Saltsyre, fortyndet (for justering af pH)

Vand til injektionsvæsker

dk_hum_56706_spc.doc

Side 9 af 11

6.2

Uforligeligheder

Der er rapporteret uforligelighed mellem injicerbare former af calciumfolinat og

injicerbare former af droperidol, fluorouracil, foscarnet og methotrexat.

Droperidol

Droperidol 1,25 mg/0,5 ml sammen med calciumfolinat 5 mg/0,5 ml, umiddelbar

udfældning var observeret efter direkte blanding i sprøjten i 5 minutter ved 25°C

efterfulgt af 8 minutters centrifugering.

Droperidol 2,5 mg/0,5 ml med calciumfolinat 10 mg/0,5 ml, umiddelbar udfældning var

observeret når lægemidlerne injiceres lige efter hinanden i et Y-stykke uden at skylle

sidearmen imellem injektionerne.

Fluorouracil

Calciumfolinat må ikke blandes i den samme infusion som 5-fluorouracil, da der kan

dannes bundfald. Fluorouracil 50 mg/ml med calciumfolinat 20 mg/ml med eller uden

dextrose 5 % i vand, har vist sig at være uforligeligt, blandet i forskellige mængder og

opbevaret i beholdere af polyvinylchlorid ved 4°C, 23°C eller 32°C.

Dog, har det vist sig at en 1:1 blanding af caliciumfolinat opløsning (10 mg/ml) og

fluorouracil opløsning (50 mg/ml) er kompatibel og stabil over en periode på 48 timer, når

opbevaret ved højst 32°C beskyttet fra lys.

Foscarnet

Dannelse af en uklar, gullig opløsning er rapporteret når Foscarnet 24 mg/ml blandes med

calciumfolinat 20 mg/ml.

6.3

Opbevaringstid

Uanbrudt

2 år.

Efter forynding for infusion

Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet af opløsning fortyndet med natriumchlorid 0,9 %

til koncentrationer 0,2 mg/ml-4,0 mg/ml i 28 dage ved 2-8 °C.

Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet af opløsning fortyndet med glucose 5 % til

koncentration på 0,2 mg/ml i 4 dage ved 2-8 °C og til en koncentration på 4,0 mg/ml i 28

dage ved 2-8 °C

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes straks.

Hvis produktet ikke anvendes øjeblikkeligt, er opbevaringstiden efter åbning og

opbevaringsforholdene før anvendelse brugerens ansvar. Opbevaringstiden bør normalt

ikke overstige 24 timer ved 2-8 °C, medmindre fortyndingen er sket under kontrollerede og

godkendte aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2-8 °C).

For opbevaringsforhold efter fortynding af lægemidlet, se pkt. 6.3.

dk_hum_56706_spc.doc

Side 10 af 11

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Ravgult hætteglas, type I.

Hætteglasset er lukket med en grå bomobutyl gummiprop forseglet med aluminiumshætte.

Pakningsstørrelser

1, 5 og 10 hætteglas med 3 ml.

1, 5 og 10 hætteglas med 5 ml.

1 hætteglas med 10 ml, 20 ml, 35 ml, 50 ml og 100 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Før administration, bør calciumfolinat inspiceres visuelt. Opløsningen til

injektion/infusionen bør være en klar gullig opløsning. Hvis opløsningen er uklar eller der

observeres partikler i den, skal opløsningen kasseres.

Fortynding til infusion

Baseret på den nødvendige dosis for patienten udtrykt i mg, skal den tilsvarende mængde

af injektions-/infusionsvæske, opløsning indeholdende 10 mg/ml calciumfolinat trækkes ud

af hætteglasset aseptisk og derefter fortyndes med 0,9 % natriumchloridopløsning eller 5 %

glucoseopløsning.

Kun til engangsbrug. Ubrugt opløsning bør kasseres straks efter første anvendelse.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

56706

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

30. november 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

dk_hum_56706_spc.doc

Side 11 af 11

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information