Calcipotriol/Betamethasone "Teva" 50 mikrog/g+0,5 mg/g salve

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
BETAMETHASONDINATRIUMPHOSPHAT, Calcipotriol Hydrate
Tilgængelig fra:
Teva B.V.
ATC-kode:
D05AX52
INN (International Name):
BETAMETHASONDINATUMPHOSPHATE, Calcipotriol Hydrate
Dosering:
50 mikrog/g+0,5 mg/g
Lægemiddelform:
salve
Autorisationsnummer:
51091
Autorisation dato:
2013-09-04

10. maj 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Calcipotriol/Betamethasone "Teva", salve

0.

D.SP.NR.

28460

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Calcipotriol/Betamethasone "Teva"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 gram salve indeholder 50 mikrogram calcipotriol og 0,5 mg betamethason (som 0,643

mg betamethasondipropionat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

1 gram salve indeholder 50 mikrogram butylhydroxytoluen (E231).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Salve

Råhvid til gul salve.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Topikal behandling af voksne med stabil plaque psoriasis vulgaris, der findes egnet til

behandling.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Calcipotriol/Betamethasone "Teva" salve påsmøres det angrebne område en gang daglig.

Den anbefalede behandlingstid er 4 uger. Der er erfaring med gentagne behandlinger med

Calcipotriol/Betamethasone "Teva" i op til 52 uger. Hvis det skønnes nødvendigt at

fortsætte eller genstarte behandlingen efter 4 uger, bør det ske under lægeligt tilsyn.

dk_hum_51091_spc.doc

Side 1 af 9

Ved brug af præparater indeholdende calcipotriol bør den totale daglige dosis ikke

overstige 15 g af præparaterne. Kroppens samlede areal behandlet med calcipotriol bør

ikke overstige 30 % (se pkt. 4.4).

Særlige populationer

Nedsat nyre- og leverfunktion

Sikkerhed og virkning af Calcipotriol/Betamethasone "Teva" salve hos patienter med

alvorlig nyreinsufficiens eller alvorlige leversygdomme er ikke blevet undersøgt.

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af Calcipotriol/Betamethasone "Teva" salve hos børn under 18 år er

ikke klarlagt. Nuværende tilgængelige data for børn i alderen 12 til 17 år er beskrevet i pkt.

4.8 og 5.1, men ingen anbefalinger vedrørende dosering kan gives.

Indgivelsesmåde

Calcipotriol/Betamethasone "Teva" salve påsmøres det afficerede område. For at opnå

optimal effekt anbefales det ikke at tage brusebad eller karbad lige efter påsmøring af

Calcipotriol/Betamethasone "Teva" salve.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Calcipotriol/Betamethasone "Teva" salve er kontraindiceret ved erytrodermisk, eksfoliativ

og pustuløs psoriasis.

På grund af indholdet af calcipotriol er Calcipotriol/Betamethasone "Teva" salve

kontraindiceret i patienter med kendt forstyrrelse i calciumstofskiftet (se pkt. 4.4).

På grund af indholdet af kortikosteroid er Calcipotriol/Betamethasone "Teva"

salve

kontraindiceret ved følgende lidelser: hudinfektioner forårsaget af virus (f.eks. herpes eller

varicella), svampe- eller bakterieinfektioner i huden; infektioner forårsaget af parasitter,

hudsygdomme relateret til tuberkulose, perioral dermatitis, hudatrofi, striae atrophicae,

skørhed i hudens kar, ichthyosis, acne vulgaris, acne rosacea, rosacea, ulcerationer og sår

(se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Virkning på det endokrine system

Calcipotriol/Betamethasone "Teva" salve indeholder et stærkt virkende gruppe III-steroid,

og samtidig behandling med andre steroider skal undgås. Bivirkninger, der ses i

forbindelse med systemisk kortikosteroidbehandling, f.eks. adrenokortikal suppression og

påvirkning af den metaboliske kontrol af diabetes mellitus, kan også opstå ved topikal

kortikosteroidbehandling på grund af systemisk absorption. Anvendelse under

okklusionsbandager bør undgås, da det øger den systemiske absorption af kortikosteroider.

Anvendelse på store områder med læderet hud, på slimhinder eller i hudfolder bør undgås,

da det øger den systemiske absorption af kortikosteroider (se pkt. 4.8).

I en undersøgelse med patienter med udbredt psoriasis både i hårbunden og på kroppen,

hvor der blev anvendt en kombination af høje doser af calcipotriol/betamethason gel

dk_hum_51091_spc.doc

Side 2 af 9

(påsmøring i hårbunden) og høje doser af calcipotriol/betamethason salve (påsmøring på

kroppen), viste 5 af 32 patienter efter 4 ugers behandling et marginalt nedsat

cortisolrespons efter eksponering for adrenokortikotropt hormon (ACTH) (se pkt. 5.1).

Virkning på calciummetabolismen

På grund af calcipotriolindholdet kan der forekomme hyperkalcæmi, hvis den maksimale

daglige dosis (15 g) overskrides. Serumcalcium normaliseres, når behandlingen seponeres.

Risikoen for hyperkalcæmi er minimal, når anbefalingerne vedrørende calcipotriol

overholdes. Behandling af mere end 30 % af kroppens overflade bør undgås (se pkt. 4.2).

Lokale bivirkninger

Calcipotriol/Betamethasone "Teva" salve indeholder et stærkt virkende gruppe III-steroid,

og samtidig behandling med andre steroider på samme behandlingsområde skal undgås.

Ansigts- og genitalhud er meget følsom over for kortikosteroider. Disse områder bør ikke

behandles med denne salve. Patienten skal instrueres i korrekt brug af præparatet for at

undgå applikation i og utilsigtet overførsel til ansigt, mund og øjne. Hænderne skal vaskes

efter hver påsmøring for at undgå utilsigtet påføring i disse områder.

Sekundære hudinfektioner

Hvis læsioner inficeres sekundært, skal de behandles med antimikrobielle midler. Hvis

infektionen forværres, skal behandling med kortikosteroider stoppes (se pkt. 4.3).

Behandlingsophør

Ved behandling af psoriasis med topikale kortikosteroider kan der være risiko for

generaliseret pustuløs psoriasis eller rebound-effekt ved behandlingsophør. Lægen bør

derfor følge patienten i en periode efter behandlingsophør.

Langtidsbehandling

Ved langtidsbehandling er der øget risiko for lokale og systemiske kortikosteroid-

bivirkninger. Behandlingen bør seponeres, hvis der opstår bivirkninger i forbindelse med

langtidsbehandling med kortikosteroider (se pkt. 4.8).

Ikke-evalueret brug

Der er ingen erfaring med brug af calcipotriol/betamethason salve ved guttat psoriasis.

Samtidig behandling og UV-bestråling

Der er begrænset erfaring med brug af dette præparat i hårbunden.

Calcipotriol/betamethason salve til behandling af psoriasis på kroppen er blevet anvendt i

kombination med calcipotriol/betamethason gel til behandling af psoriasis i hårbunden.

Der er begrænset erfaring med kombination af calcipotriol/betamethason og andre topikale

præparater mod psoriasis på samme applikationssted, samtidig brug af systemiske

præparater mod psoriasis eller med lysbehandling.

Mens patienten er i behandling med calcipotriol/betamethason salve, anbefales det, at

lægen råder patienten til at begrænse eller undgå overdreven udsættelse for naturligt eller

kunstigt sollys. Topikal calcipotriol må kun bruges med UV-bestråling, hvis lægen og

patienten vurderer, at de potentielle fordele opvejer de potentielle risici (se pkt. 5.3).

Bivirkninger udløst af hjælpestoffer

Calcipotriol/Betamethasone "Teva" indeholder butylhydroxytoluen (E321). Det kan give

lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder.

dk_hum_51091_spc.doc

Side 3 af 9

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af calcipotriol/betamethason salve til gravide

kvinder. Dyreforsøg med glukokortikoider har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3),

men en række epidemiologiske undersøgelser (mindre end 300 graviditeter) har ikke vist

medfødte anormaliteter hos børn født af kvinder behandlet med kortikosteroider under

graviditeten. Den potentielle risiko for mennesker er usikker. Derfor bør

calcipotriol/betamethason salve kun anvendes under graviditet, når den potentielle fordel

retfærdiggør den potentielle risiko.

Amning

Betamethason udskilles i modermælk, men risiko for bivirkninger hos barnet synes

usandsynlig ved terapeutiske doser. Der er ingen data for udskillelse af calcipotriol i

modermælk. Forsigtighed bør udvises ved behandling af kvinder, som ammer. Patienten

bør informeres om ikke at bruge calcipotriol/betamethason salve på brystet ved amning.

Fertilitet

Undersøgelser hos rotter med orale doser af calcipotriol/betamethason salve har ikke vist

nedsat fertilitet hverken hos hanner eller hunner (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Calcipotriol/betamethason salve påvirker ikke eller ubetydelig grad evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Beregningen af hyppigheden af bivirkninger er baseret på en samlet analyse af data fra

kliniske undersøgelser, herunder sikkerhedsundersøgelser efter godkendelse og spontan

rapportering.

De hyppigst rapporterede bivirkninger under behandlingen er forskellige hudreaktioner,

som kløe og hudafskalning.

Pustulær psoriasis og hyperkalcæmi er blevet rapporteret.

Bivirkningerne er listet i systemorganklasser efter MedDRA, og de enkelte bivirkninger er

listet efter hyppighed med den hyppigst rapporterede bivirkning først. Bivirkningerne

inden for de enkelte frekvensgrupper er listet efter sværhedsgrad med den alvorligste

bivirkning først.

Meget almindelig:

> 1/10

Almindelig:

> 1/100 og < 1/10

Ikke almindelig:

> 1/1000 og < 1/100

Sjælden:

> 1/10.000 og < 1/1000

Meget sjælden:

< 1/10.000

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra de forhåndenværende data)

dk_hum_51091_spc.doc

Side 4 af 9

Infektionere og parasitære sygdomme

Ikke almindelig

Hudinfektion*

Follikulitis

Sjælden

Bylder

Immunsystemet

Sjælden

Hypersensibilitet

Metabolisme og ernæring

Sjælden

Hyperkalcæmi

Hud og subkutane væv

Almindelig

Hudafskalning

Kløe

Ikke almindelig

Hudatrofi

Eksacerbation af psoriasis

Dermatitis

Erytem

Udslæt**

Purpura eller ekkymose

Brændende fornemmelse i huden

Hudirritation

Sjældne

Pustuløs psoriasis

Strækmærker

Lysfølsomhedsreaktion

Akne

Tør hud

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig

Ændring i hudens pigmentering på

applikationsstedet

Smerter på applikationsstedet***

Sjælden

Rebound-effekt

Hudinfektioner, herunder bakterielle, svampe- og virale hudinfektioner, er blevet

rapporteret.

Forskellige typer udslæt og reaktioner såsom eksfolierende udslæt, papuløst udslæt

og pustuløst udslæt er blevet rapporteret

Brændende fornemmelse på applikationsstedet er inkluderet i smerte på

applikationsstedet.

Pædiatrisk population

I et ikke-kontrolleret åbent studie blev 33 unge i alderen 12-17 år med psoriasis vulgaris

behandlet med calcipotriol/betamethason salve i 4 uger med maksimalt 56 g pr. uge. Ingen

nye bivirkninger blev observeret og ingen bekymringer vedrørende den systemiske

kortikosteroid effekt blev identificeret. Størrelsen af studiet tillader dog ikke endelige

konklusioner vedrørende sikkerhedsprofilen for calcipotriol/betamethason salve hos børn

og unge.

Følgende bivirkninger skønnes relateret til de farmakologiske klasser for hhv. calcipotriol

og betamethason:

dk_hum_51091_spc.doc

Side 5 af 9

Calcipotriol

Bivirkninger omfatter reaktioner på administrationsstedet, kløe, hudirritation, en

brændende og sviende fornemmelse, tør hud, erytem, udslæt, dermatitis, eksem, forværring

af psoriasis, lysfølsomhed og overfølsomhedsreaktioner, herunder meget sjældne tilfælde

af angioødem og ansigtsødem.

Lokalt brug på huden kan meget sjældent forårsage systemiske bivirkninger i form af

hyperkalcæmi eller hyperkalciuri (se pkt. 4.4).

Betamethason (som dipropionat)

Lokale reaktioner kan opstå efter topikal brug, specielt ved langvarig behandling, herunder

hudatrofi, telangiektasi, striae, folliculitis, hypertrikose, perioral dermatitis, allergisk

kontaktdermatitis, depigmentering og kolloid milium. Ved behandling af psoriasis med

topikal kortikosteroid, kan der være en risiko for generaliseret pustuløs psoriasis.

Systemiske bivirkninger på grund af brug af topikale kortikosteroider er meget sjældne hos

voksne, men de kan være alvorlige. Binyrebarksuppression, katarakt, infektioner,

påvirkning af den metaboliske kontrol af diabetes mellitus og øget intraokulært tryk kan

opstå, specielt efter langvarig behandling. Systemiske bivirkninger er hyppigere ved

okklusion (plastik, hudfolder), ved anvendelse på store hudområder og ved langvarig

behandling (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Anvendelse af højere dosis end den anbefalede kan medføre forhøjet serumcalcium, som

falder efter seponering af behandlingen. Symptomerne på hyperkalcæmi inkluderer

polyuri, forstoppelse, muskelsvaghed, forvirring og koma.

Overdreven langvarig brug af topikale kortikosteroider kan supprimere hypofyse-

binyrefunktionerne og give sekundær binyrebarkinsufficiens, som normalt er reversibel. I

sådanne tilfælde behandles symptomerne.

I tilfælde af kronisk toksicitet skal kortikosteroidbehandlingen seponeres gradvist.

Det er rapporteret at, på grund af misbrug, har en patient med ekstensiv erytrodermisk

psoriasis, som blev behandlet med 240 g calcipotriol/betamethasone salve om ugen

(svarende til en daglig dosis på ca. 34 g) i 5 måneder (anbefalet maksimal dosis er 15 g om

dagen), udviklet Cushing’s syndrom under behandling og derefter pustuløs psoriasis efter

abrupt seponering af behandlingen.

4.10

Udlevering

dk_hum_51091_spc.doc

Side 6 af 9

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: D 05 AX 52. Midler mod psoriasis. Andre midler mod psoriasis til topikalt

brug, calcipotriol, kombinationer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Calcipotriol er et D-vitaminderivat. In vitro-data tyder på, at calcipotriol stimulerer

differentieringen og hæmmer proliferationen af keratinocytter. Dette er den foreslåede

baggrund for dets effekt i psoriasis.

I lighed med andre topikale kortikosteroider har betamethasondipropionat anti-

inflammatoriske, kløestillende, vasokonstriktive og immunsupprimerende egenskaber, men

kurerer dog ikke den tilgrundliggende tilstand. Virkningen forstærkes ved okklusion på

grund af øget penetration af stratum corneum. Hyppigheden af bivirkningerne vil stige på

grund af dette. Virkningsmekanismen for den anti-inflammatoriske aktivitet af topikale

steroider er generelt uklar.

I et sikkerhedsstudie, som omfattede 634 psoriasispatienter, er gentagne behandlinger med

calcipotriol/betamethason salve en gang daglig, enten brugt alene eller alternerende med

calcipotriol salve, i op til 52 uger, blevet sammenlignet med calcipotriol salve brugt alene i

48 uger efter initial behandling med calcipotriol/betamethason salve. 21,7 % af patienterne

i calcipotriol/betamethason salve gruppen rapporterede bivirkninger, mens 29,6 % af

patienterne i calcipotriol/betamethason salve/calcipotriol gruppen og 37,9 % af patienterne

i calcipotriol gruppen rapporterede bivirkninger. Bivirkningerne, som blev rapporteret af

mere end 2 % af patienterne i calcipotriol/betamethason salve gruppen, var kløe (5,8 %) og

psoriasis (5,3 %). Alvorlige bivirkninger, som muligvis kunne relateres til langtids-

behandling med kortikosteroider (hudatrofi, folliculitis, depigmentering, furunkler og

purpura), blev rapporteret hos 4,8 % af patienterne i calcipotriol/betamethason salve

gruppen, 2,8 % i calcipotriol/betamethason salve/calcipotriol gruppen og 2,9 % i

calcipotriol gruppen.

Det adrenale respons til ACTH blev bestemt ved at måle serum-cortisol hos patienter med

udbredt psoriasis i både hårbunden og på kroppen med et forbrug på højst 106 g

calcipotriol/betamethason gel + salve om ugen. Der blev set et marginalt nedsat

cortisolrespons 30 minutter efter eksponering for ACTH hos 5 ud af 32 patienter (15,6 %)

efter 4 ugers behandling og hos 2 ud af 11 patienter (18,2 %), som fortsatte behandlingen

til i alt 8 uger. I alle tilfælde var serum-cortisolniveauerne normale 60 minutter efter

eksponering for ACTH. Der var ikke evidens for ændring af calciumstofskiftet hos disse

patienter. Med hensyn til hypotalamus-hypofyse-binyrebark (HPA)-suppression indikerede

dette studie, at meget høje doser calcipotriol/betamethason gel og salve kan have en svag

effekt på HPA-aksen.

Pædiatrisk population

Den adrenale respons på eksponering for ACTH blev målt i en ikke-kontrolleret 4-ugers

studie i 33 unge 12-17 år med psoriasis på kroppen, der anvendte op til 56 g per uge af

calcipotriol/betamethason salve. Ingen tilfælde af HPA akse suppression blev rapporteret.

Ingen hypercalcæmi blev rapporteret, men en patient havde en mulig behandlings relateret

stigning i urin calcium.

dk_hum_51091_spc.doc

Side 7 af 9

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Kliniske undersøgelser med radioaktivt mærket salve viser, at den systemiske optagelse af

calcipotriol og betamethason fra calcipotriol/betamethason salve efter 12 timer er mindre

end 1 % af dosis (2,5 g), når det påsmøres normal hud (625 cm

). Påsmøring på plaque

psoriasis og under okklusionsbandage kan øge absorptionen af topikale kortikosteroider.

Absorptionen gennem læderet hud er ca. 24 %.

Efter systemisk absorption bliver begge de aktive substanser – calcipotriol og

betamethasondipropionat – hurtigt og ekstensivt metaboliseret. Proteinbindingen er ca.

64 %. Plasmahalveringstiden efter intravenøs behandling er 5-6 timer. På grund af

depotdannelse i huden er udskillelsen efter dermal applikation i størrelsesordenen dage.

Betamethason metaboliseres fortrinsvist i leveren, men også i nyrerne som glukuronid og

sulfatestere. Calcipotriol udskilles hovedsageligt via fæces (rotter og minigrise), og

betamethasondipropionat udskilles hovedsageligt via urinen (rotter og mus). Undersøgelser

af vævsfordelingen af radioaktivt mærket hhv. calcipotriol og betamethasondipropionat i

rotter har vist, at nyrerne og leveren har det højeste niveau af radioaktivitet.

Calcipotriol og betamethasondipropionat var under den lave grænse for kvantificering i

alle blodprøver fra 34 patienter behandlet i 4 eller 8 uger med både

calcipotriol/betamethason gel og calcipotriol/betamethason salve for udbredt psoriasis på

kroppen og i hårbunden. En calcipotriolmetabolit og en betamethasondipropionatmetabolit

var kvantificerbare hos nogle af patienterne.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Kortikosteroidundersøgelser i dyr har vist reproduktionstoksicitet (ganespalte,

skeletmisdannelser). I undersøgelser af reproduktionstoksicitet efter lang tids oral

administration af kortikosteroider til rotter er forlænget svangerskab og langvarige og

besværlige fødsler set. Desuden blev der set en reduktion af afkommets overlevelse,

legemsvægt og vægtforøgelse. Der var ingen forringelse af fertilitet. Relevansen for

mennesker er ukendt.

Et dermalt karcinogenicitetsstudie med calcipotriol i mus

og et oralt karcinogenicitetsstudie i

rotter

viste ingen særlig risiko for mennesker.

Et foto(co)karcinogenicitetsstudie i mus indikerer, at calcipotriol kan fremme UV-strålers

induktion af hudtumorer.

Et dermalt karcinogenicitetsstudie i mus og et oralt karcinogenicitetsstudie i rotter viste

ingen speciel risiko for betamethasondipropionat for mennesker. Der er ikke udført

fotokarcinogenicitetsstudier med betamethasondipropionat.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Paraffinolie

Polyoxypropylen-15 stearylæter

Hvid blød paraffin

Butylhydroxytoluen (E321)

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke

blandes med andre lægemidler.

dk_hum_51091_spc.doc

Side 8 af 9

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Efter anbrud: 12 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperatur over 25 °C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Aluminiumtube med HDPE-lukning. Den indre tube er overtrukket med epoxyfenolresin.

Tubestørrelse: 30, 60 og 120 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

51091

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

4. september 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

10. maj 2019

dk_hum_51091_spc.doc

Side 9 af 9

Andre produkter

search_alerts

share_this_information