Buventol Easyhaler 200 mikrogram/dosis inhalationspulver

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Aktiv bestanddel:
SALBUTAMOLSULFAT
Tilgængelig fra:
Orion Corporation
ATC-kode:
R03AC02
INN (International Name):
salbutamol
Dosering:
200 mikrogram/dosis
Lægemiddelform:
inhalationspulver
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
17288
Autorisation dato:
1996-03-08

Indlægsseddel: Information til brugeren

Buventol Easyhaler

®

100 mikrogram og 200 mikrogram pr. dosis, inhalationspulver,

salbutamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Buventol Easyhaler

til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Buventol Easyhaler

3. Sådan skal du bruge Buventol Easyhaler

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

og anvendelse

1.

Virkning og anvendelse

Buventol Easyhaler

er et inhalationspulver i en multi-dosis pulverinhalator, Easyhaler, som afgiver 1

dosis inhalationspulver pr. inhalation. Når man inhalerer (indånder) gennem Easyhalerens mundstykke

følger salbutamol med luften ned i lungerne.

Salbutamol er et bronkieudvidende middel, der afslapper musklerne i luftvejene og ophæver herved

den pludselige forsnævring i bronkierne, som optræder i forbindelse med et astmaanfald. Luften kan

nu lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret.

Virkningen er kortvarig og skal normalt gives i kombination med en forebyggende behandling

afhængig af, hvor svær din astma er.

Inhaleret salbutamol virker i løbet af få minutter, og virkningen varer i op til 6 timer.

Du skal bruge Buventol Easyhaler

til behandling af astmaanfald og ved forværring af din astma.

Buventol Easyhaler

anvendes ligeledes som forebyggelse af kramper i dine bronkier, der er udløst af

anstrengelse, eller før du udsættes for uundgåelige allergener, der kan medføre et astmaanfald.

Buventol Easyhaler

er egnet til voksne og børn over 6 år.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Buventol Easyhaler

®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Buventol Easyhaler

®

hvis du er allergisk over for det aktive stof eller over for hjælpestoffet lactose, der indeholder

mælkeproteiner.

hvis du vil stoppe ukompliceret tidlig fødsel eller ved truende abort.

Advarsler og forsigtighedsregler

kontakt lægen, før du bruger Buventol Easyhaler

hvis du hurtigt får et øget behov for Buventol

Easyhaler

. Det kan betyde, at din astma forværres. Du må kun øge dosis efter aftale med din læge

hvis du har behov for inhalation med Buventol Easyhaler

mere end 2 gange ugentligt. Du skal

evt. have yderligere behandling

hvis du har forhøjet stofskifte

hvis du har nedsat hjertefunktion, uregelmæssig hjerterytme, forstørret hjertemuskel eller lider af

hjertekramper

hvis du får hjertemedicin (f.eks. digoxin eller betablokkere som propranolol)

hvis du har for lavt indhold af kalium i blodet

hvis du har veer. Buventol Easyhaler

virker vehæmmende.

hvis du har sukkersyge.

Behandling af astma er en langtidsbehandling. Behandlingen er afhængig af sygdomstegn og

sværhedsgrad. Det kan være nødvendigt at supplere behandling med Buventol Easyhaler

med anden

medicin.

Brug af anden medicin sammen med Buventol Easyhaler

®

.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tal med lægen, hvis du er i behandling med:

hjerte- og blodtrykssænkende medicin som betablokkere (f.eks. propranolol). Kan delvis ophæve

virkningen af Buventol Easyhaler

anden medicin mod astma (f.eks. antikolinergika, xanthinderivater). Virkning og bivirkninger kan

forstærkes

medicin mod depression (tricykliske antidepressiva og MAO-hæmmere). Risikoen for

forstyrrelser i hjerterytmen kan øges

binyrebarkhormoner (kan medføre fald i indholdet af kalium i blodet og øget blodsukker).

Virkningen af Buventol Easyhaler

kan øges

vanddrivende medicin (kan medføre fald i indholdet af kalium i blodet).

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel eller før du tager

nogen form for medicin.

Graviditet:

Sikkerheden for gravide kvinder er ikke blevet fastslået. Buventol Easyhaler

bør kun anvendes efter

lægens anvisning, og kun hvis fordelen for moderen opvejer risikoen for barnet.

Amning:

Buventol Easyhaler

kan anvendes efter lægens anvisning, hvis fordelen for moderen opvejer risikoen

for barnet. Salbutamol bliver udskilt i modermælk.

Frugtbarhed:

Der er foreligger ingen information om virkningen af salbutamol på frugtbarheden hos mennesker.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Buventol Easyhaler

påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Buventol Easyhaler

®

indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager Buventol Easyhaler

, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3. Sådan skal du bruge Buventol Easyhaler

®

Brug altid Buventol Easyhaler

®

nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Buventol Easyhaler

bør kun anvendes efter behov og i den laveste nødvendige dosis og hyppighed.

Dosering

Lægen fastlægger den dosis, der passer til dig, afhængigt af sygdommens sværhedsgrad.

Buventol Easyhaler

100 mikrogram/dosis: 1 inhalation indeholder 100 mikrogram salbutamol.

Buventol Easyhaler

200 mikrogram/dosis: 1 inhalation indeholder 200 mikrogram salbutamol.

Voksne og børn over 6 år:

Ved pludselig åndenød eller forebyggende før anstrengelse eller før du udsættes for uundgåelige

allergener, der kan medføre et astmaanfald: 100-200 mikrogram salbutamol 1-4 gange dagligt.

Børn skal altid overvåges af voksne, når de anvender easyhaleren.

Det er vigtigt, at inhalationspulveret inhaleres omhyggeligt.

Når du får en sød smag i munden, er du sikker på at have fået den afmålte dosis.

Læs og følg brugervejledningen nøje!

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med din læge.

Hvis du har brugt for meget Buventol Easyhaler

®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Buventol Easyhaler

end der står i

denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på en overdosis er: rødme af ansigt, indre uro, rysten, kvalme, hurtig hjerterytme,

hjertebanken, svimmelhed, hovedpine, blodtryksstigning, blodtryksfald, trykken for brystet og

eventuelt ekstraslag, lavt indhold af kalium i blodet, højt blodsukker og højt indhold af mælkesyre i

blodet.

Hvis du har glemt at bruge Buventol Easyhaler

®

Følgende gælder kun, hvis du bruger Buventol Easyhaler

som forebyggende behandling.

Tag aldrig en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis Buventol Easyhaler

. Fortsæt blot med

den sædvanlige dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): nedsat

kaliumindhold i blodet (hypokaliæmi).

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): alvorlige

hjerterytmeforstyrrelser, kramper i bronkierne, overfølsomhedsreaktioner f. eks. pludseligt hududslæt,

åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals, lavt blodtryk, besvimelse. Kontakt straks en læge

eller skadestuen. Ring eventuelt 112.

Åndedrætsbesvær lige efter brug af inhalatoren. Kontakt lægen.

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): Selv om det ikke er

dokumenteret, hvor ofte det forekommer, kan nogle personer til tider opleve smerter i brystet (på

grund af hjerteproblemer som f.eks. hjertekramper). Fortæl det til lægen, hvis du udvikler disse

symptomer, mens du er i behandling med Buventol Easyhaler

, men stop ikke med at bruge

medicinen, medmindre du får besked herom.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): rysten, hovedpine.

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): hurtig puls.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

hjertebanken, muskelkramper, irritation i mund og svælg, som kan forebygges ved at skylle munden

efter inhalation.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): anspændthed, indre

uro, nervøsitet, svimmelhed, udvidelse af perifere blodkar, hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt

blodsukker (blodglukose).

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

hyperaktivitet, hoste, hjertekramper på grund af iltmangel i hjertemusklen.

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): hæmning af veer, pga.

afslapning af muskulaturen i livmoderen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25ºC.

Brug ikke Buventol Easyhaler

efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Efter åbning af aluminiumspakningen med pulverinhalatoren er denne holdbar i 6 måneder.

Opbevar Buventol Easyhaler

i beskyttelseshylstret efter åbning af aluminiumspakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Buventol Easyhaler

®

indeholder

Aktivt stof: salbutamolsulfat svarende til 100 mikrogram eller 200 mikrogram salbutamol pr.

dosis.

Øvrigt indholdsstof: lactosemonohydrat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende:

Hvidt eller næsten hvidt pulver.

Pakningsstørrelser:

100 mikrogram/dosis: 200 doser

100 mikrogram/dosis: 200 doser refil

200 mikrogram/dosis: 60, 200 doser

200 mikrogram/dosis: 200 doser refil

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Fremstiller:

Orion Corporation Orion

Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant:

Orion Pharma A/S

medinfo@orionpharma.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2018.

Figur 5a.

Figur 5b.

BRUGERVEJLEDNING

Buventol Easyhaler er let at bruge. Læs brugervejledningen først:

den kan fortælle dig hvad du skal gøre og hvad du skal være særlig

opmærksom på.

UDPAKNING AF EASYHALER

Easyhaleren (Figur 1) er pakket ind i aluminiumsfolie for at holde

pulveret tørt.

Lad være med at åbne folien, før du er sikker på,

at du er klar til at bruge Easyhaleren.

Beskyttelseshylsteret er valgfrit.

Hvis du ikke benytter dig af

beskyttelseshylsteret

kan du gå videre til afsnittet ”Når du skal

tage en dosis” (se figurerne b).

Åbn beskyttelseshylsteret og sæt Easyhaleren ind (Figur 2).

Sørg for at beskyttelseshætten dækker mundstykket på Easyhaleren

(dette forhindrer Easyhaleren i at dosere ved et uheld)

Hvis du ikke bruger Easyhaleren, bør du påsætte

beskyttelseshylsteret med det samme.

NÅR DU SKAL TAGE EN DOSIS

Hvis du også bruger en inhalator til astmaanfald, bør du bruge

denne først.

Åbn beskyttelseshylsteret, hvis du benytter dig af denne.

Fjern beskyttelseshætten

A. Ryst

Ryst Easyhaleren kraftigt op og ned 3-5 gange (Figur 3a og 3b).

Dette gøres for at sikre en korrekt dosering. Hold Easyhaler i en

opret position efter omrystningen.

B. Klik

Tryk Easyhaleren sammen mellem tommel- og pegefingeren indtil

der høres et klik (Figur 4a og 4b) og lad herefter Easyhaleren

klikke tilbage i den oprindelig opretholdte position. Herved

frigøres pulveret til inahalationskammeret. Nu er dosis klar.

Hvis du tror, at du har trykket mere end én dosis frem, se

afsnittet OBS! (Figur 6a og 6b)

C. Inhaler dosis

Siddende eller stående stilling på følgende måde

Pust roligt ud, så fuldstændig som muligt (dog IKKE i

Easyhaleren)

Placer mundstykket i munden mellem tænderne og luk læberne

rundt om mundstykket

Tag en dyb og kraftig indånding igennem Easyhaleren (Figur 5a og 5b)

Fjern mundstykket fra munden

Hold vejret i mindst 5 sekunder og træk derefter vejret normalt

Pust aldrig ud gennem Easyhaleren, da dette kan forstoppe Easyhaleren.

Sker dette se afsnittet OBS! (Figur 6a og 6b)

Figur 2.

Figur 3a.

Figur 3b.

Figur 4a.

Figur 4b.

Figur 1.

Mundstykke

Beskyttelses-

hylster

Inalator

Hvis du skal tage flere doser, gentag da punkt

A, B

C.

Sæt beskyttelseshætten på

mundstykket. Luk

beskyttelseshylsteret hvis du benytter dig af dette.

OBS!

Hvis du klikker Easyhaleren ved et uheld, hvis du tror du har

trykket mere end én dosis frem eller hvis du kommer til at puste

gennem inhalatoren, bank da mundstykket mod en bordplade eller

i din håndflade for at tømme inhalationskammeret for pulver

(Figur 6a og 6b). Dette sikrer en korrekt dosering. Start herefter

med punkterne A, B og C.

RENGØRING

Rengør mundstykket mindst én om ugen med en tør klud. Brug

aldrig vand eller andre væsker til rengøring, da pulveret i

inhalatoren er meget følsom overfor fugt. Hvis du benytter dig af

beskyttelseshylsteret, kan du tage Easyhaleren ud for at tørre den

af. Når du sætter inhalatoren tilbage i beskyttelseshylsteret skal du

huske at påføre beskyttelseshætten, som herved sikrer, at

Easyhaleren ikke doserer ved et uheld.

UDKIFTNING AF EASYHALER

Easyhaleren har et tællehjul, som viser hvor mange doser der er

igen (Figur 7a og 7b). Tælleren tæller ned for hver femte dosis.

Markeringen i tælleren bliver rød, når der er 20 doser tilbage. Hvis

du ikke allerede har skaffet en ny Easyhaler kontakt da din læge

for at få fornyet din recept. Når tælleren når 0 skal du erstatte

Easyhaleren med en ny, selvom du stadig kan se pulver via den

gennemsigtige bagside (Figur 8).

Gem beskyttelseshylsteret til den næste Easyhaler.

Figur

7a.

Figur

7b.

Figur

7b.

Dosis-

tæller

Figur

7b.

Dosis-

tæller

x

x

-

x

x

x

x

x

x

-

x

x

-

x

x

x

-

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

/

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

X

.

X

.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Figur

8.

x

x

-

x

x

x

x

x

x

-

x

x

-

x

x

x

-

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

/

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

X

.

X

.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vindue

x

x

-

x

x

x

x

x

x

-

x

x

-

x

x

x

-

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

/

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

-

x

x

-

x

x

x

-

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

/

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

X

.

X

.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Figu

8.

Figur

6a.

Figur

6b.

Figur

6a.

Figur

6b.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information