Burinex 5 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

08-01-2018

Aktiv bestanddel:
BUMETANID
Tilgængelig fra:
2care4 ApS
ATC-kode:
C03CA02
INN (International Name):
bumetanide
Dosering:
5 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
45792
Autorisation dato:
2009-12-03

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Burinex® 1 mg og 5 mg tabletter

Bumetanid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Burinex

3. Sådan skal du tage Burinex

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Burinex er et kraftigt og hurtigvirkende vanddrivende middel (diuretikum).

Burinex øger udskillelsen af urin.

Du kan tage Burinex 1 mg tabletter til behandling af væskeansamlinger (ødemer)

eller til at sænke blodtrykket.

Du kan tage Burinex 5 mg tabletter til behandling af væskeansamlinger (ødemer)

ved akut og kronisk nyresvigt.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Burinex

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Burinex, hvis du

er allergisk over for bumetanid eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Burinex

(angivet i afsnit 6).

har alvorlige forstyrrelser i væske og saltbalancen (elektrolytforstyrrelser).

har nyresvigt, hvor urinproduktionen er ophørt.

Burinex må ikke gives til patienter med hjernelidelse inkl. koma forårsaget af

svær leversygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Burinex, hvis du:

har alvorlig nedsat leverfunktion.

har for lavt blodtryk.

har blokering af urinvejene eller der er mistanke herom.

har alvorlig eller fremadskridende nedsat nyrefunktion.

har forhøjet urinstof eller kreatinin.

har sukkersyge (diabetes) eller der er mistanke herom.

er overfølsom over for midler mod urinvejsinfektioner (sulfonamider), da der

kan være risiko for, at du så også vil være overfølsom over for Burinex.

Så længe du er i behandling med Burinex skal du regelmæssigt have undersøgt

dit blod for indhold af kalium. Hvis du samtidig er i behandling med proton-

pumpehæmmere, skal du regelmæssigt have undersøgt dit blod for indhold af

magnesium.

Som andre vanddrivende midler (diuretika) kan bumetanid forårsage en større

mængde urinsyre i blodet.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Burinex.

Påvisning af bumetanid i urinen ved dopingtest medfører diskvalifikation af

sportsudøveren.

Brug af anden medicin sammen med Burinex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin

eller har gjort det for nylig.

Tal med lægen, hvis du tager

Hjertemedicin (digoxin og medicin mod uregelmæssig hjerterytme).

Medicin mod for højt blodtryk (angiotensin II receptor-antagonister, ACE-

hæmmere).

Smertestillende medicin (NSAID).

Medicin der nedsætter mængden af kalium i blodet (kaliumudskillende midler

inkl. kortikosteroider, ACTH og tetracosactid).

Medicin mod mani (lithium).

Antibiotika (aminoglykosider), der kan give høreskader.

Probenicid (middel mod urinsur gigt, kombination til penicillinkur).

Hvis du skal røntgenundersøges eller lignende, skal du fortælle

hospitals

personalet, at du er i behandling med Burinex.

Brug af Burinex

sammen med mad og drikke

Du kan tage Burinex i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger

at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du

tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Burinex, hvis du er gravid, det kan

skade fosteret eller det nyfødte barn. Hvis du er i den fødedygtige

alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du bruger Burinex.

Tal med lægen.

Amning

Du må ikke tage Burinex, hvis du ammer. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Burinex kan give svimmelhed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejds-

sikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.

Burinex indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke

tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Burinex

Tag altid Burinex nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Burinex tabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødven-

digvis kan bruge dine Burinex

tabletter til alle de anførte doseringer.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 0,5-1 mg dagligt. Lægen kan øge dosis til 2 mg 2-3 gange dagligt.

Ved kronisk nyresvigt: Op til 5-15 mg 1-4 gange dagligt.

Børn: Børn må normalt ikke få Burinex 5 mg og 1 mg tabletter.

Ældre: Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion: Det kan være nødvendigt at ændre dosis.

Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Burinex tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Burinex

tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet,

(og du føler dig utilpas).

Høje doser og langvarig behandling kan medføre elektrolytforstyrrelser (forstyr-

relser i kalium og natrium indholdet), væskemangel, forøget urinmængde.

Symptomer på elektrolytforstyrrelser er mundtørhed, tørst, svækkelse, sløvhed,

døsighed, forvirring, mavebesvær, rastløshed, muskelsmerter og -kramper samt

krampeanfald.

01-2018

P163073-10

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Hvis du har glemt at tage Burinex

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Burinex

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirk ninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Almen sløjhed, træthed, bleghed og/eller blødninger fra hud og slimhinder,

blå mærker evt. tendens til betændelse især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet. Kontakt læge eller skadestue.

Brystsmerter og ubehag. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Nedsat nyrefunktion (herunder nyresvigt). Kvalme, opkastninger, almen sløjhed

og aftagende urindannelse (pga. akut nyresvigt).

Kontakt læge eller skadestue.

Ikke-alvorlige bivirkninger

Almindelige (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Forstyrrelser i væske- og saltbalancen, herunder:

Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. Oplys altid

ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Buri-

nex. Det kan påvirke prøveresultaterne. For lavt kalium i blodet kan i meget

sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i

hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i

blodet. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i

behandling med Burinex. Det kan påvirke prøveresultaterne. For lavt natrium

i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og

koma. Tal med lægen.

Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Oplys

altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med

Burinex. Det kan påvirke prøveresultaterne. Forhøjet kalium i blodet kan i

meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i

hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

Svimmelhed, evt. kun ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til

stående stilling.

Træthed, herunder sløvhed, døsighed, kraftesløshed og svaghed (asteni) og

utilpashed.

Hovedpine.

Kvalme, mavesmerter og ubehag.

Muskelkramper.

Smerter og muskelsmerter.

Vandladningsforstyrrelser.

Ikke almindelige (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med

lægen. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i

behandling med Burinex. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse pga.

forandringer i blodet. Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, kontakt straks

lægen.

Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med

læge. I alle andre tilfælde ring 112.

Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel og

udtørring (dehydrering). Udtalt dehydrering er en alvorlig bivirkning. Kontakt

lægen.

Forstyrrelser i sukkerstofskiftet.

For højt indhold af urinsyre i blodet og gigt.

Hævede fødder, ankler og hænder.

Mundtørhed og tørst.

Høreforstyrrelser.

Åndenød eller åndedrætsbesvær. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig

bivirkning. Tal med lægen.

Hoste.

Opkastning, diarré eller forstoppelse.

Øget hudfølsomhed overfor lys, nældefeber, forskellige former for hududslet,

eksem og irritation af huden, kløe.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Burinex utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Burinex ved temperaturer over 25 °C.

Opbevar blisteret i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Tag ikke Burinex efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet

må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Burinex indeholder:

Aktivt stof: 1 mg eller 5 mg bumetanid.

Øvrige indholdsstoffer: Agar, lactosemonohydrat, povidon, magnesiumstearat,

majsstivelse, polysorbat 80, kolloid vandfri silica, talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Burinex 1 mg tabletter er en hvid, rund, flad tablet præget med ”133” på den ene

side og en assyrisk løve på den anden side. Tabletterne har delekærv.

Burinex® 5 mg tabletter er en hvid, rund, flad tablet præget med ”5 mg” på den

ene side. Tabletterne har delekærv.

Pakningsstørrelser

Burinex 1 mg fås i pakningsstørrelser á 98 og 100 tabletter.

Burinex 5 mg fås i pakningsstørrelser á 100 og 112 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Burinex

er et registreret varemærke, som tilhører LEO Pharma A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2018.

Læs hele dokumentet

5. januar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Burinex, tabletter 1 mg og 5 mg (2care4)

0.

D.SP.NR.

02996

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Burinex

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Bumetanid 1 mg og 5 mg.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter (2care4).

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Burinex 1 mg tabletter er indiceret til behandling af ødemer samt behandling af arteriel

hypertension i voksne.

Burinex 5 mg tabletter er indiceret til behandling af akut og kronisk nyreinsufficiens i voksne.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosis skal tilpasses den enkelte patient.

Voksne:

0,5 -1 mg daglig. Dosis kan øges til 2 mg 2-3 gange daglig.

Ved kronisk nyreinsufficiens op til 5-15 mg 1-4 gange daglig.

Pædiatrisk population:

Lægemidlet bør ikke anvendes til børn, da der kun er begrænset dokumentation for

sikkerhed, effekt og dosis hos børn.

Ældre:

Dosis skal tilpasses i henhold til patientens respons, således at den mindst mulig effektive

dosis anvendes.

45792_spc.doc

Side 1 af 8

Nedsat leverfunktion:

Afhængig af graden af leverfunktionsnedsættelse må dosis justeres under observation af

effekt og bivirkninger.

Biotilgængeligheden påvirkes ikke af fødeindtagelse.

Kontrol af behandlingen:

Regelmæssig kontrol af serumelektrolytterne tilrådes ved langtidsbehandling.

4.3

Kontraindikationer

Bumetanid er kontraindiceret ved:

Kendt overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Alvorlig elektrolytmangel.

Vedvarende anuria.

Hepatisk encefalopati inkl. koma.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Forsigtighed tilrådes, hvis bumetanid skal gives til patienter med svært nedsat

leverfunktion.

Der bør udvises forsigtighed, når bumetanid anvendes til patienter med hypotension.

Elektrolyt- og væskeubalance kan forekomme (se pkt. 4.8), og substitutionsterapi bør

iværksættes, hvor dette er indikeret. Serumkoncentrationerne af kalium bør kontrolleres

regelmæssigt.

Behandling med protonpumpehæmmere har været associeret med udvikling af

hypomagnesiæmi, hvilket kan øges ved samtidig brug af Burinex

. Der bør udvises særlig

opmærksomhed over for magnesiumniveauet, når disse behandlinger kombineres.

Som med andre diuretika, kan bumetanid forårsage en stigning i mængden af urinsyre i

blodet.

Bumetanid bør anvendes med forsigtighed hos patienter med potentiel obstruktion af

urinvejene.

Forsigtighed tilrådes, hvis bumetanid skal gives til patienter med svær eller progressiv

nedsat nyrefunktion eller med forhøjet urinstof/Blood Urea Nitrogen (BUN) eller kreatinin.

Der bør foretages periodisk monitorering af urin og blodsukker hos diabetikere og patienter

mistænkt for latent diabetes.

Hvis der er kendskab til overfølsomhed over for sulfonamider, kan der være en potentiel

risiko for overfølsomhed over for bumetanid.

Bumetanid konstateret i urinen ved dopingkontrol giver anledning til diskvalifikation for

sportsudøvere.

45792_spc.doc

Side 2 af 8

Burinex

tabletter indeholder lactose som hjælpestof, og patienter med sjælden arvelig

galactoseintolerans, Lapp lactasemangel, eller glucose-galactosemalabsorption bør ikke

tage dette lægemiddel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Digitalisglycosider

Hypokaliæmi øger følsomheden over for digitalisglycosider, hvilket kan føre til

digitalistoksicitet (kvalme, opkastning og arytmier). Kaliumniveau og tegn på

digitalistoksicitet bør monitoreres. Kaliumtilskud og lavere dosis af digitalisglycosid bør

overvejes.

Ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende midler

Hypokaliæmi øger følsomheden over for ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende

midler.

Lithium

Bumetanid reducerer lithiumclearance, som resulterer i høje serumniveauer af lithium.

Samtidig behandling kræver derfor tæt monitorering af serumlithium. Lavere lithiumdoser

kan være påkrævet.

Antiarytmika

Samtidig brug af bumetanid og klasse III antiarytmika kan resultere i en øget risiko for

elektrolytforstyrrelser og efterfølgende kardiotoksicitet (QT-forlængelse, torsades de

pointes, hjertestop). Patienters elektrolyt niveauer bør monitoreres ligesom symptomer på

arytmier.

NSAID

Non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID) hæmmer virkningen af

bumetanid. Virkningerne af samtidig brug bør overvåges (f.eks blodtryk, tegn på

nyresvigt). Diuretika kan øge nefrotoksicitet af NSAID'er.

Antihypertensive midler og lægemidler, som fremkalder postural hypotension

Bumetanid kan forstærke virkningen af antihypertensiva, herunder diuretika og

lægemidler, som fremkalder postural hypotension (f.eks tricykliske antidepressiva).

Hypotension efter første dosis kan forekomme.

Kaliumudskillende midler

Den kaliumudskillende virkning af bumetanid kan øges af andre kaliumudskillende midler

(inkl. kortikosteroider, ACTH og tetracosactid).

Aminoglycosider

De ototoksiske effekter af aminoglycosider kan øges ved samtidig administration af

potente diuretika såsom bumetanid.

Probenecid

Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse af bumetanid førende til en

formindsket natriurese.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

45792_spc.doc

Side 3 af 8

Der er ingen kliniske studier med bumetanid om frugtbarhed.

Graviditet

Bumetanid kan forårsage skadelige farmakologiske virkninger under graviditet, for fosteret

eller det nyfødte barn. Burinex

bør ikke anvendes under graviditet, medmindre den

kliniske tilstand af kvinden kræver behandling med bumetanid. Det kan kun anvendes i

tilfælde af hjertesvigt, når den potentielle fordel retfærdiggør den potentielle risiko for

fostret.

Amning

Bumetanid bør ikke anvendes under amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ingen mærkning.

Bumetanid påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Dog skal patienten informeres om, at der kan forekomme svimmelhed

under Burinex

-behandlingen og tage de nødvendige forholdsregler under kørsel og ved

betjening af maskiner.

4.8

Bivirkninger

Beregningen af hyppigheden af bivirkninger er baseret på en samlet analyse af data fra

kliniske studier og spontane rapporter.

Baseret på samlede data fra kliniske undersøgelser med mere end 1000 patienter, som fik

bumetanid, kan omkring 12% af patienterne forventes at opleve en uønsket effekt.

De hyppigst rapporterede bivirkninger under behandling hovedpine og elektrolytubalance

(herunder hypokaliæmi, hyponatriæmi, hypochloræmi og hyperkaliæmi) forekommer hos ca

4% af patienterne, efterfulgt af svimmelhed (inklusive ortostatisk hypotension og

svimmelhed) og træthed forekommer hos ca 3% af patienter.

Elektrolytforstyrrelser kan forekomme især ved langtidsbehandling.

Nyresvigt er rapporteret i post-marketing sikkerhed overvågning.

Bivirkninger er listet efter MedDRA-systemorganklasse (SOC), og de enkelte bivirkninger

er listet efter hyppighed med den hyppigst rapporterede først. Inden for hver enkelt

frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet i rækkefølge efter faldende alvorlighed.

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥ 1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Knoglemarvssvigt og pancytopeni

Trombocytopeni

Leukopeni herunder

45792_spc.doc

Side 4 af 8

neutropeniAnæmi

Metabolisme og ernæring

Almindelig (≥ 1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <1/100)

Elektrolytubalance (herunder

hypokaliæmi, hyponatriæmi,

hypochloræmi og hyperkaliæmi)

Dehydrering

Forstyrrelser i

glukosemetabolismen

Hyperuricæmi og gigt

Nervesystemet

Almindelig (≥ 1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <1/100)

Svimmelhed (inkl. ortostatisk

hypotension og - svimmelhed)

Træthed (herunder sløvhed,

døsighed, asteni og utilpashed)

Hovedpine

Synkope

Øre og labyrint

Ikke almindelig( ≥ 1/1.000 til <1/100)

Høreforstyrrelser

Hjertesygdomme

Ikke almindelig( ≥ 1/1.000 til <1/100)

Brystsmerter og ubehag

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig( ≥ 1/1.000 til <1/100)

Hypotension

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig( ≥ 1/1.000 til <1/100)

Dyspnø

Hoste

Mave-tarm-kanalen

Almindelig (≥ 1/100 til <1/10)

Mavesmerter og ubehag

Kvalme

45792_spc.doc

Side 5 af 8

Ikke almindelig( ≥ 1/1.000 til <1/100)

Opkastning

Diarré

Forstoppelse

Mundtørhed og tørst

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <1/100)

Udslæt *

Dermatitis og eksem

Urticaria

Pruritus

Lysfølsomhed

* Forskellige former for udslæt

reaktioner såsom erytematøs,

maculopapuløst og pustuløst er

rapporteret

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig (≥ 1/100 til <1/10)

Muskelkramper

Smerter og myalgi

Nyrer og urinveje

Almindelig (≥ 1/100 til <1/10)

Ikke almindelig( ≥ 1/1.000 til <1/100)

Vandladningsforstyrrelser

Nedsat nyrefunktion (herunder

nyresvigt)

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Ikke almindelig( ≥ 1/1.000 til <1/100)

Perifert ødem

Pædiatrisk population

Sikkerhedsprofilen for Burinex

er ikke fastlagt i den pædiatriske befolkningsgruppe.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides

Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail:

dkma@dkma.dk.

4.9

Overdosering

Ved høje doser og under langvarig behandling, kan loop diuretika forårsage

elektrolytforstyrrelser, dehydrering og polyuri.

45792_spc.doc

Side 6 af 8

Symptomer på elektrolytforstyrrelser er mundtørhed, tørst, svækkelse, sløvhed, døsighed,

konfusion, gastrointestinale forstyrrelser, rastløshed, muskelsmerter og - kramper samt

anfald.

Behandles med indstilling af væske-og elektrolytbalancen.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C03CA02

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Bumetanid er et potent high ceiling loop diuretikum.

Bumetanid hæmmer reabsorptionsmekanismen af salte i det tykke opadstigende ben i Henle's

slynge samt i nyrernes proksimale tubuli.

Bumetanid udøver herved en diuretisk og natriuretisk virkning.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Bumetanid absorberes næsten fuldstændigt fra mavetarmkanalen. Efter peroral indgift ses en

biotilgængelighed på 80-95%. Diuresen sætter ind efter 1/2-1 time med maksimal virkning

indenfor 1-2 timer og en virkningsvarighed på op til ca. 4 timer.

Bumetanid elimineres med en halveringstid på 1-2 timer efter en oral indgift af en dosis på

0,5-2 mg. Den renale udskillelse udgør ca. halvdelen af den totale plasma-clearance, mens

lever og galde tilsammen udgør den sidste halvdel. Der er ikke fundet aktive metabolitter.

Elimineringen hos nyfødte og spædbørn forløber langsommere end hos ældre pædiatriske

patienter og voksne, hvilket kan skyldes umoden renal- og hepatobiliær funktion.

Den gennemsnitlige serum elimineringshalveringstid nedsættes gennem den første levemåned

fra 6 timer i nyfødte til 2,4 timer i 1 måned gamle spædbørn. Den gennemsnitlige serum

elimineringshalveringstid er hhv. 2,5 timer i spædbørn, der er yngre end 2 måneder og 1,5

timer i spædbørn på 2-6 måneder. Den umiddelbare elimineringshalveringstid kan forlænges

op til cirka 6 timer (med et spænd på op til 15 timer) efter intravenøs indgift i for tidligt fødte

eller nyfødte med luftvejssygdomme. Der er ikke tilstrækkelig data for yngre børn, heriblandt

nyfødte og spædbørn, til en dosisanbefaling, se 4.2.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I de prækliniske studier har bumetanid hverken udvist mutagene eller teratogene effekter. Der

er set en svag embryocidal effekt i rotter og kaniner ved doser på 3400 (rotter) og 3.4

(kaniner) gange anbefalet human dosis.

I de akutte, subakutte og kroniske toksicitetsstudier i dyr er der kun set få toksiske effekter.

Bumetanid må på denne baggrund betragtes som meget lidt toksisk i terapeutiske doser.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

45792_spc.doc

Side 7 af 8

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Burinex 1 mg:

3 år.

Burinex 5 mg:

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25 °C. Opbevar blisteren i den ydre karton for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetyper

Blister

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Emballage og eventuelt ikke anvendt lægemiddel tilbageleveres til apotek/leverandør eller

kommunal modtageordning i henhold til gældende regler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

2care4 ApS

Tømrervej 10

6710 Esbjerg V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

1 mg: 43941

5 mg: 45792

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

16. december 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

5. januar 2018

45792_spc.doc

Side 8 af 8

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information