Bupivacain-morfin SAD infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

21-01-2019

Aktiv bestanddel:
Bupivacainhydrochlorid monohydrat, MORPHINHYDROCHLORID (trihydrate)
Tilgængelig fra:
Amgros I/S
ATC-kode:
N02AA51
INN (International Name):
Bupivacain hydrochloride monohydrate, MORPHINHYDROCHLORID (trihydrate)
Lægemiddelform:
infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
19299
Autorisation dato:
1999-08-19

Læs hele dokumentet

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Bupivacain-morfin SAD 2,5 mg + 50 mikrog/ml

infusionsvæske, opløsning

Bupivacainhydrochlorid og Morphinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Bupivacain-morfin SAD til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her.Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Bupivacain-morfin SAD

Sådan skal du tage Bupivacain-morfin SAD

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Bupivacain-morfin SAD er et smertestillende lægemiddel. Bupivacain-morfin SAD anvendes til

indsprøjtning i rygmarven som smertestillende behandling efter operation (epidural smertebehandling).

Du vil få Bupivacain-morfin SAD som en indsprøjtning af en læge eller sygeplejerske.

Lægen kan give dig Bupivacain-morfin SAD for noget andet. Spørg lægen.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE BUPIVACAIN-MORFIN SAD

Tag ikke Bupivacain-morfin SAD

hvis du er allergisk over for over for bupivacainhydrochlorid, morphinhydrochlorid eller andre

lokalbedøvende midler af samme type (amid-typen), eller over for et af de øvrige indholdsstoffer

(angivet i afsnit 6)

hvis du har alvorlige vejrtrækningsproblemer

hvis du har en infektion i det område, hvor indsprøjtningen skal gives

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Bupivacain-morfin SAD:

Hvis din almen tilstand er dårlig

Hvis du har nedsat lungefunktion

Hvis du har en kronisk lever- eller nyresygdom

Hvis du har en hjertelidelse

Bupivacain-morfin SAD har en sløvende virkning, som forstærkes, hvis du drikker alkohol.

Brug af anden medicin sammen med Bupivacain-morfin SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får:

Medicin mod depression eller Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere)

Sovemedicin

Andre lokalbedøvende lægemidler

Hvis du er aktiv sportsudøver, skal du være opmærksom på, at Bupivacain-morfin SAD er optaget på

dopinglisten.

Brug af Bupivacain-morfin SAD sammen med mad, drikke og alkohol

Du bør ikke drikke alkohol, da det øger den sløvende virkning af Bupivacain-morfin SAD.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Gravide må kun anvende Bupivacain-morfin SAD efter lægelig vurdering. Følg lægens anvisninger.

Kvinder, der ammer, må få Bupivacain-morfin SAD. Lægemidlet udskilles i modermælken. Følg lægens

anvisning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bupivacain-morfin SAD påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Kør ikke bil

eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Bupivacain-morfin SAD virker sløvende,

og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Du skal være opmærksom på, at den sløvende virkning bliver forstærket, hvis du samtidig drikker alkohol.

Bupivacain-morfin SAD indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

3.

Sådan skal du tage Bupivacain-morfin SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Bupivacain-morfin SAD er en infusionsvæske, der indgives i rygmarven (epiduralt).

Dosis er individuel. Den sædvanlige dosis er 5 ml pr. time ved hjælp af særlig doseringspumpe.

Bupivacain-morfin SAD kan gives uafhængigt af måltider.

Må ikke injiceres intravaskulært

Ældre

Dosis bør sættes ned. Følg lægens anvisning.

Børn

Dosis bør sættes ned. Følg lægens anvisning.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Dosis bør sættes ned. Følg lægens anvisning.

Hvis du har brugt for meget Bupivacain-morfin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Tegn på overdosering er

nedsat kraft i muskulatur

lavt blodtryk

langsom puls

hjertestop

svækket vejrtrækning

blåfarvning af læber og negle

Hvis du har glemt at bruge Bupivacain-morfin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du holder op med at tage Bupivacain-morfin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Ikke alvorlige: Opkastning. Kvalme.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Ikke alvorlige: Hovedpine. Små pupiller. Hudkløe. Blodtryksfald.

Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning.

Tal med lægen.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Alvorlige: Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.

Ikke alvorlige: Døsighed. Desorientering/forvirring.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Alvorlige: Bevidstløshed. Kramper.

Allergiske reaktioner herunder alvorlig allergisk tilstand med pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring

112.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel

Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Bupivacain-morfin SAD utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke Bupivacain-morfin SAD efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Anv. inden. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar Bupivacain-morfin SAD i original yderpakning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bupivacain-morfin SAD 2,5 mg + 50 mikrog/ml infusionsvæske indeholder:

Aktive stoffer: Bupivacainhydrochlorid og morphinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid; vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Bupivacain-morfin SAD 2,5 mg + 50 mikrog/ml er en klar, farveløs væske.

Bupivacain-morfin SAD findes i pakningsstørrelser på: 100 ml infusionsflaske x 10.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Amgros I/S

Dampfærgevej 22

2100 København Ø

amgros@amgros.dk

Fremstiller:

Region Hovedstadens Apotek

Marielundvej 25

2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2018.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på www.produktresume.dk

Vnr. 701219-02

Læs hele dokumentet

16. januar 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Bupivacain-morfin SAD, infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

9868

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Bupivacain-morfin SAD

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder bupivacainhydrochlorid 2,5 mg + morphinhydrochlorid 50 µg.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Natrium.

(Se pkt. 4.4).

Alle hjælpestoffer er anført under 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Infusionsvæske, opløsning

Udseende: Klar, farveløs væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Postoperativ, epidural smertebehandling.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Må ikke injiceres intravaskulært.

Dosering

Voksne og børn over 12 år:

Bupivacain-morfin SAD bør kun anvendes af eller under supervision af læger med erfaring

i regional analgesi.

dk_hum_19299_spc.doc

Side 1 af 10

Individuelt; normalt 4-6 ml/t (bupivacain 10 mg-15 mg/time og morfin 0,2 mg-0,3

mg/time) som kontinuerlig infusion. Ved smertegennembrud kan gives bolus på 4-5 ml af

blandingen.

Den laveste dosis, som kræves for at fremkalde en effektiv blokade, bør anvendes. Lægens

erfaring og kendskab til patientens fysiske status er vigtig, når doseringen fastlægges.

Pædiatrisk population

Børn 1-12 år:

Der forekommer individuelle variationer: Hos børn, hvis kropsvægt er høj, er det ofte

nødvendigt med en dosisreduktion, som bør baseres på den ideelle kropsvægt. Hos små børn

og nyfødte er det på grund af et relativt stort volumen cerebrospinalvæske nødvendigt med

en relativ større dosis pr. kg legemsvægt for at fremkalde samme grad af blokade,

sammenlignet med voksne.

Patienter i dårlig almentilstand:

Hos patienter i dårlig almentilstand på grund af alder eller andre kompromitterende

faktorer, såsom nedsat lungefunktion eller AV-blok, kræves speciel forsigtighed og

eventuelt dosisreduktion. Se pkt. 4.4.

Nedsat leverfunktion

Halveringstiden er øget hos patienter med nedsat leverfunktion. Bupivacain-morfin SAD skal

derfor anvendes med forsigtighed og dosis kan evt. reduceres.

Nedsat nyrefunktion

Dosis til patienter med nedsat nyrefunktion skal vurderes og evt. reduceres.

Administration

For at undgå intravaskulær injektion, anbefales omhyggelig aspiration før injektionen.

Forud for indgift i epiduralkateteret anbefales det at give en testdosis, f.eks. med 3-4 ml

lidocain-adrenalin SAD (1 ml indeholdende 20 mg lidokain og 5 mikrogram adrenalin). En

utilsigtet intravasculær injektion medfører forbigående pulsstigning, og en utilsigtet

intrathecal injektion giver symptomer på spinal blokade. Hvis der optræder toksiske

symptomer skal injektionen omgående afbrydes.

Den maksimale anbefalede varighed af epiduralblokade bør ikke overstige 3 døgn. Der bør

udføres tæt monitorering af analgesieffekten med henblik på at fjerne kateteret, når

smertetilstanden tillader dette.

4.3

Kontraindikationer

Bupivacain-morfin SAD er kontraindiceret til patienter med:

overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

overfølsomhed over for andre lokalanalgetika af amidtypen.

alvorlige respirationsproblemer.

lokale infektioner i eller omkring infusionsstedet.

dk_hum_19299_spc.doc

Side 2 af 10

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Dosisreduktion tilrådes patienter med:

dårlig almen tilstand.

nedsat lungefunktion.

ubehandlet inkompenseret Mb.Cordis.

Hvis Bupivacain-morfin SAD infusionsvæske ved en fejl gives intratekalt, er effekten samt

risikoen for bivirkninger forøget.

På grund af risiko for respirationsdepression bør patienter derfor overvåges efter individuel

vurdering. Åndedragsfrekvensen bør observeres nøje. Døsighed kan være tegn på

dekompensation. Det er vigtigt at reducere Bupivacain-morfin SAD dosis, når anden

behandling med analgetika er ordineret samtidigt, da sådanne kombinationer forøger risikoen

for pludselig forekomst af respirationssvigt.

Anlæggelse at en epidural analgesi skal altid foregå i dertil egnede rum med korrekt udstyr

og uddannet personale. Udstyr og medikamenter, som er nødvendigt for monitorering og

genoplivning, skal være let tilgængelige.

Patienter der skal have anlagt en epiduralblokade, bør være i optimal hydreringstilstand og

have anlagt en intravenøs adgang, da patienter med hypovolæmi kan udvikle pludselig og

alvorlig hypotension under epidural analgesi.

Den ansvarlige læge skal være bekendt med diagnosticering og behandling af bivirkninger,

systemisk toksisitet (se punkt 4.8 og 4.9) og andre komplikationer såsom utilsigtet

intrathecal injektion, som kan medføre hypotension og apnø.

Når der anvendes langvarige blokader, skal risikoen for at nå et toksisk plasmaniveau eller

for at inducere lokale nerveskader, overvejes.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. ml, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

MAO-hæmmere

Bør ikke gives sammen med eller op til 14 dage efter seponering af monoamino-

oxydasehæmmere.

Hypnotika, alkohol

Forsigtighed udvises ved behandling med opioider og hypnotika samt ved brug af alkohol

på grund af forstærket CNS-depression.

Analgetika af amidtypen

Bupivacain bør anvendes med forsigtighed hos patienter, der er i behandling med andre

lokalanalgetika af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.

På grund af morfinens reduktion af gastrointestinal motilitet kan absorptionshastigheden af

andre lægemidler reduceres.

Bupivacain indeholder mindre end 1 mmol (22 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

dk_hum_19299_spc.doc

Side 3 af 10

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Bør ikke gives i tidlig graviditet, med mindre fordelene for moderen opvejer de mulige

risici for fosteret.

Bupivacain-morfin SAD infusionsvæske bør kun anvendes på tvingende indikation under

graviditet.

Både bupivacain og morfin passerer placenta. Analgetika af morfintype kan forårsage

respirationsdepression. 2-3 timer før forventet fødsel, bør dette præparat kun gives på

tvingende indikation og efter, fordelene for moderen opvejer de mulige risici for fosteret.

Langvarig behandling kan medføre risiko for neonatal abstinens. Human risiko er ukendt.

Amning:

Bupivacain-morfin SAD infusionsvæske kan anvendes i ammeperioden.

Bupivacain-morfin SAD infusionsvæske udskilles i modermælken. Mælk/plasma-

koncentrationsratio for morfin er ca. 2,5:1. Der foreligger ingen meddelelser om

bivirkninger hos det ammede barn.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Bupivacain-morfin SAD infusionsvæske påvirker i væsentlig grad evnen til at føre køretøj

eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er opkastning og kvalme, som forekommer hos omkring

10 % af patienterne.

Nervesystemet

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til

1/100)

Sjælden (

1/10.000 til

1/1.000)

Hovedpine (ofte relateret til

anæstesiteknik).

Desorientering, døsighed.

Bevidstløshed og kramper (absolut eller

relativ overdosering).

Øjne

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Miosis.

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig (

1/1.000 til

1/100)

Respirationsdepression.

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig (

1/10)

Opkastning, kvalme.

Nyrer og urinveje

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Urinretention.

dk_hum_19299_spc.doc

Side 4 af 10

Vaskulære sygdomme

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Blodtryksfald (primært ved epidural

anæstesi).

Immunsystemet

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Sjælden (

1/10.000 til

1/1.000)

Kløe.

Allergiske reaktioner, evt. anafylaktisk

shock.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Morfin:

Symptomer:

Bevidsthedssvækkelse, respirationsinsufficiens med bradypnøe, dyb coma,

pupilkontraktion. Behandles med naloxon i.v.

Bupivacain:

Symptomer:

Systemiske toksiske reaktioner involverer primært centralnervesystemet og det

kardiovaskulære system. Reaktionerne er forårsaget af høje blodkoncentrationer af

lokalanæstetika, som kan forekomme på grund af utilsigtet intravaskulær injektion,

overdosering eller usædvanlig hurtig absorption. Ved utilsigtet intravaskulær injektion kan

symptomerne indtræde umiddelbart (sekunder til minutter), ved overdosering eller hurtig

absorption vil symptomerne komme langsommere. Symptomerne fra centralnervesystemet

er de samme for alle lokalanæstetika af amidtypen, mens hjertereaktionerne er mere

afhængige af lægemidlet. Bupivacain har en relativ høj kardiovaskulær toksicitet.

Centralnervesystemet:

Ved toksisk påvirkning af centralnervesystemet forekommer symptomer gradvist med

stigende sværhedsgrad. Initielt ses circumorale paræstesier, syns- og høreforstyrrelser,

svimmelhed, uklarhed og paræstesier. Senere kommer artikulationsforstyrrelser,

muskelstivhed og muskeltrækninger, som kan ses forud for universelle kramper, samt

bevidstløshed og evt. apnø. Den øgede muskelaktivitet og apnø kan give metabolisk og

respiratorisk acidose som kan forstærke den toksiske effekt af lokalanalgetika.

Kardiovaskulære system:

Symptomer fra kredsløbet optræder normalt senere end symptomer på toksicitet i

centralnervesystemet og den kardiovaskulær toksicitet er mere alvorlig. Der ses

overledningsforstyrrelser og myokardiel depression medfølgende bradykardi, hypotension

og eventuelt asystoli.

dk_hum_19299_spc.doc

Side 5 af 10

Behandling

Hvis der optræder tegn på systemisk toksisk reaktion skal infusionen af lokalanæstetika

standses straks.

Symptomer fra centralnervesystemet skal behandles med 100% ilt og kramper skal

behandles med antikonvulsiva, f. eks. diazepam. Hyperventilation kan være nyttig ved

metabolisk acidose.

Hypotension behandles med intravenøs væske og inotrope medikamenter, bradykardi

behandles med atropin.

Hvis der opstår cirkulatorisk kollaps med asystoli, skal der omgående startes genoplivning.

Der påbegyndes vanlig arytmibehandling, men arytmier kan være meget

behandlingsrefraktære ved lokalanalgetikaforgiftning. Ved asystoli skal behandling med

intralipid 20% overvejes. Længerevarende genoplivningsforsøg kan være nødvendigt.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

5.0

Terapeutisk klassifikation

N 02 AA 51 – Opioider, naturlige opiumalkaloider

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Præparatet er en blanding af et opioidanalgetikum og et lokalanalgetikum af amidtypen.

Bupivacain:

Bupivacain er et langtidsvirkende lokalanalgetikum af amidtypen med både analgetisk og

anæstetisk virkning. Ved høje doser medfører det kirurgisk anæstesi, hvorimod det ved

lavere doser fremkalder sensorisk blokade (analgesi) med mindre udtalt motorisk blokade.

Bupivacain fremkalder, som andre lokalanalgetika, en reversibel blokade af impulsledningen

langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen.

Lokalanalgetika af amidtypen antages at virke på natriumkanalerne i nervemembranen.

Lokalanalgetika kan have tilsvarende virkning på ekscitable membraner i hjernen og i

myokardiet. Hvis store mængder lokalanalgetikum når i systemisk cirkulation, vil der

observeres symptomer på overdosering, overvejende fra centralnervesystemet og fra det

kardiovaskulære system.

Symptomer fra centralnervesystemet vil gå forud for symptomer fra det kardiovaskulære

system, da de optræder ved en lavere koncentration. En direkte virkning på hjertet af

lokalanalgetika omfatter nedsat overledningshastighed, negativ inotropi og eventuelt

hjertestop.

Indirekte kardiovaskulære påvirkninger (hypotension, bradykardi) kan fremkomme efter

epidural eller spinal administrering, afhængig af graden af samtidig sympatisk blokade.

dk_hum_19299_spc.doc

Side 6 af 10

Morfin:

Morfins analgetiske effekt skyldes, at stoffet diffunderer over i cerebrospinalvæsken og

binder sig til opiatreceptorer i medulla spinalis. Derved opnås en selektiv blokering af

smerteimpulserne til CNS. Her bindes morfin til stereospecifikke receptorer i, hvorved både

smerteopfattelsen og det emotionelle respons på smerten ændres.

Det antages, at forskellige subtyper af opioid-receptorer hver især medierer de forskellige

terapeutiske virkninger og bivirkninger, der ses ved brug af morfin. Morfin er en ren opioid

agonist. Morfin har en meget høj affinitet til μ (my) receptorerne, lidt lavere til σ (sigma)-

og κ (kappa) receptorerne. CNS effekterne afspejles af bindingen til receptorerne, der giver

følgende effekter:

μ (my) receptor: Supraspinal analgesi, respiratorisk hæmning, eufori samt psykisk

afhængig-hed.

κ (kappa) receptor: Spinalanalgesi, pupil-konstriktion samt sedation.

σ (sigma) receptor: Dysphori samt hallucinationer.

5.2.

Farmakokinetiske egenskaber

Bupivacain:

Absorption

Analgesi indtræder efter 5-12 minutter og er fuldstændig efter ca. 20 minutter, men

anslagstider op til 45 minutter kan ses efter epiduralt administration.

Virkningsvarighed 3-5 timer i de lavere torakale og lumbale segmenter.

En stigning i total plasmakoncentration er set postoperativt ved kontinuerlig epidural infusion.

Dette hænger sammen med en stigning i sure

-1-glycoproteiner, som ses postoperativt. Den

ikke-bundne (og farmakologisk aktive) koncentration er den samme før og efter operationen.

Bupivacain udviser komplet og bifasisk absorption fra epiduralrummet med halveringstider

på henholdsvis 7 minutter og 6 timer. Den langsomme absorptionsfase er den

hastighedsbestemmende faktor ved eliminationen af bupivacain, hvilket forklarer hvorfor

halveringstiden ved elimination efter epidural administration er længere end efter intravenøs

administration.

Fordeling

Bupivacain har en pKa på 8,2 og en partition koefficient på 346 (25

C n-octanol/fosfat buffer

pH 7,4).

Bupivacain passerer let placenta, og der indtræder ligevægt mellem ubundet bupivacain i

plasma hos moder og foster. Graden af plasma-proteinbinding er mindre hos fostret end hos

moderen, hvilket resulterer i lavere total plasmakoncentration hos fostret end hos moderen.

Biotransformation

Bupivacain metaboliseres i vidt omfang i leveren, hovedsageligt via aromatisk

hydroxylering til 4-hydroxy-bupivacain og N-dealkylering til pipecolylxylidin (PPX), begge

medieret af cytokrom P4503A4. Ca. 1% af bupivacain udskilles uomdannet i urinen i løbet

af 24 timer og ca. 5% som PPX. Plasmakoncentrationen af PPX og 4-hydroxy-bupivacain

under og efter kontinuerlig indgift af bupivacain er lav, sammenlignet med moderstoffet.

dk_hum_19299_spc.doc

Side 7 af 10

Metabolitternes farmakologiske aktivitet er mindre end bupivacains.

Elimination

Plasmahalveringstid er 2-3 timer hos voksne og hos børn > 3 mdr.

Clearance af bupivacain skyldes næsten udelukkende metabolisering i leveren, og er mere

følsom over for ændringer af leverenzymernes aktivitet end overfor blodgennemstrømningen

i leveren.

T/2 for elimination er hos nyfødte forlænget med op til 8 timer. Hos børn over 3 måneder er

T/2 for elimination som hos voksne.

Hos børn mellem 1 og 7 år, følger farmakokinetikken voksnes.

Morfin:

Fordeling:

Morfin fordeles primært til nyrer, lever, lunger og milt og i lavere koncentrationer til

hjerne og muskler. Morfin passerer blod-hjerne-barrieren. Omkring 35 % er proteinbundet.

Morfin passerer placenta og udskilles i modermælk.

Biotransformation:

Morfin konjugeres primært med glucoronsyre i lever og tarm, hvorved der dannes morfin-

3-glucoronid og morfin-6-glucoronid. Sidstnævnte metabolit er aktiv, og menes at bidrage

til morfins analgetiske virkning, især ved gentagen oral indgift. Derimod menes morfin-3-

glucoronid at have en antagonistisk virkning, og det er blevet foreslået, at denne metabolit

ligger til grund for de paradoksale smerter nogle patienter oplever ved

morfinadministration. Andre aktive metabolitter er nor-morfin, codein, og morfin-

ethersulfat.

Enterohepatisk cirkulation finder formentlig sted.

Elimination:

Morfin udskilles som metabolitter, primært via nyrerne. Omkring 10 % udskilles dog via

galden med fæces. Omkring 90 % af en morfindosis er udskilt efter 24 timer, om end spor

kan findes i urinen efter 48 timer eller mere. Den gennemsnitlige halveringstid er 2 timer

for morfin og 2,4 – 6,7 timer for morfin-3-glucoronid. For patienter med nedsat

leverfunktion kan halveringstiden være forhøjet (se pkt.4.2).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Bupivacain:

De prækliniske data viste ingen specielle risici for mennesker, vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter enkelt samt gentagen dosering,

reproduktionstoksicitet, mutagent potentiale og lokaltoksicitet, ud over dem, der kan

forventes på baggrund af den farmakodynamiske virkning af høje bupivacain-doser (f.eks.

CNS-påvirkning og kardiotoksicitet).

dk_hum_19299_spc.doc

Side 8 af 10

Morfin:

Forekomsten af misdannelser opstået i drægtighedsperioden, er ikke større end forventet

blandt afkommet af mus eller rotter behandlet med morfin. De anvendte doser var 2 - 17

gange højere end de klinisk anvendte. Føtal væksthæmning og en øget forekomst af ano-

malier i bl.a. centralnervesystemet ses hos afkommet af drægtige mus behandlet med mor-

fin. De anvendte doser var her 40 – 200 gange højere end de klinisk anvendte.

Den kliniske relevans af disse fund, i forhold til brug af morfin under graviditet, er endnu

ukendt.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid. Vand til injektionsvæsker.

6.2

Uforligeligheder

Ingen oplysninger.

6.3

Opbevaringstid

9 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i originalbeholder.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Infusionsbeholder af glas type I, Ph.Eur.

Pakningsstørrelser:

100 ml.

10x100 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Til epidural anvendelse.

Indgives ved hjælp af doseringspumpe.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER Af MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Amgros I/S

Dampfærgevej 22

Postboks 2593

2100 København Ø

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

19299

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

dk_hum_19299_spc.doc

Side 9 af 10

19. august 1999

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

16. januar 2019

dk_hum_19299_spc.doc

Side 10 af 10

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information