Bupivacain "Accord" 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

22-02-2016

Aktiv bestanddel:
Bupivacainhydrochlorid monohydrat
Tilgængelig fra:
Accord Healthcare B.V.
ATC-kode:
N01BB01
INN (International Name):
Bupivacain hydrochloride monohydrate
Dosering:
5 mg/ml
Lægemiddelform:
injektionsvæske, opløsning
Autorisationsnummer:
54931
Autorisation dato:
2016-02-17

Læs hele dokumentet

17. februar 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Bupivacain "Accord", injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

29494

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Bupivacain "Accord"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

2,5 mg/ml:

Hver ml indeholder 2,5 mg bupivacainhydrochlorid (som monohydrat)

Hver 5 ml indeholder 12,5 mg bupivacainhydrochlorid (som monohydrat)

Hver 10 ml indeholder 25 mg bupivacainhydrochlorid(som monohydrat)

Hver 20 ml indeholder 50 mg bupivacainhydrochlorid (som monohydrat)

5 mg/ml:

Hver ml indeholder 5 mg bupivacainhydrochlorid (som monohydrat)

Hver 2 ml indeholder 10 mg bupivacainhydrochlorid (som monohydrat)

Hver 4 ml indeholder 20 mg bupivacainhydrochlorid (som monohydrat)

Hver 5 ml indeholder 25 mg bupivacainhydrochlorid (som monohydrat)

Hver 10 ml indeholder 50 mg bupivacainhydrochlorid (som monohydrat)

Hver 20 ml indeholder 100 mg bupivacainhydrochlorid (som monohydrat)

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver ml Bupivacain "Accord" 2,5mg/ml injektionsvæske, opløsning indeholder 0,15 mmol

(3,4 mg) natrium. Hver ml Bupivacain "Accord" 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning

indeholder 0,14 mmol (3,2 mg) natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning

Klar, farveløs eller næsten farveløs opløsning.

Opløsningens pH-værdi er fra 4,0 til 6,5.

Opløsningens osmolalitet er 270-320 mOsmol/kg H2O

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

54931_spc.docx

Side 1 af 17

Bupivacain er indiceret til:

Kirurgisk anæstesi til voksne og børn over 12 år

Akut smertelindring til voksne, spædbørn og børn over 1 år

Bupivacain anvendes til opnåelse af langvarig lokal anæstesi ved perkutan infiltration,

intraartikulær blokade, perifer nerveblokade(r) og central neural blokade (kaudal eller

epidural). Bupivacain anvendes også til smertelindring under fødsel.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Voksne og børn over 12 år

Det viste skema er en doseringsvejledning for almindeligt anvendte teknikker hos

gennemsnitlige voksne. Figurerne angiver det forventede gennemsnitlige doseringsinterval.

Standardlærebøger bør konsulteres vedrørende de faktorer, der indvirker specifikt på

blokadeteknik og de individuelle patientkrav.

N.B. Når der anvendes langvarige blokader, enten via kontinuerlig infusion eller via

gentagne bolus-injektioner, skal risikoen for at nå et toksisk plasmaniveau eller for at

inducere en lokal skade på nerven overvejes.

Klinikerens erfaring og kendskab til patientens fysiske status er vigtige ved beregning af

dosis. Den laveste dosis, som kræves for at fremkalde effektiv anæstesi, bør anvendes. Der

forekommer individuelle variationer i anslagstid og virkningsvarighed.

Tabel 1 Dosisanbefalinger til voksne

Koncentration

(mg/ml)

Volumen

(ml)

Dosis

mg

Anslagstid

min

Virkningsvarighed

(timer)

7)

KIRURGISK ANÆSTESI

Lumbal epidural administration

1)

Kirurgiske indgreb

15-30

15-30

Lumbal epidural administration

1)

Kejsersnit

15-30

15-30

Torakal epidural administration

1)

Kirurgiske indgreb

5-15

12,5-

37,5

10-15

1,5-2

5-10

10-15

54931_spc.docx

Side 2 af 17

Caudal epiduralblokade

1)

20-30

20-30

20-30

100-

15-30

Større nerveblokade

2)

(f.eks. plexus brachialis,

femoralis, sciatic)

10-35

15-30

Infiltrationsanæstesi

(f.eks. mindre

nerveblokader og

infiltration)

<60

<150

1-10

AKUT SMERTELINDRING

Konc

mg/ml

Volumen

Dosis

Anslagstid

Virkningsvarighed

(timer)

Lumbal epidural administration

Intermitterende injektioner

(f.eks. postoperativ

smertelindring)

6-15;

minimalt

interval

minutter

15-37,5;

minimalt

interval

minutter

Lumbal epidural administration

Kontinuerlig infusion

1,25

10-15/t

12,5-

18,8/t

5-7,5/t

12,5-

18,8/t

Lumbal epidural

administration

54931_spc.docx

Side 3 af 17

Kontinuerlig infusion,

smertelindring ved fødsel

1,25

5-10/t

6,25-

12,5/t

Torakal epidural administration

Kontinuerlig infusion

1,25

5-10/t

6,3-

12,5/t

4-7,5/t

10-18,8/t

Intraartikulær blokade

6)

(f.eks. enkelt injektion efter

knæartroskopi)

≤40

≤100

5-10

2-4 timer efter

udvaskning

Infiltrationsanæstesi

(f.eks. mindre nerveblokader og

infiltration)

≤60

≤150

Dosis omfatter testdosis

Dosis for en større nerveblokade skal justeres i forhold til administrationssted og

patientens tilstand. Interscalenus og supraclavicular brachialis plexus blokader kan

være forbundet med en højere frekvens af alvorlige bivirkninger, uanset den anvendte

lokalbedøvelse, se også pkt. 4.4.

Total ≤400 mg/24 timer.

Denne opløsning anvendes ofte til epidural administration i kombination med et egnet

opioid til smertebehandling. Total ≤400 mg/24 timer.

Hvis der anvendes yderligere bupivacain til andre teknikker hos den samme patient,

bør en samlet dosis grænse på 150 mg ikke overskrides.

Der er efter markedsføring blevet rapporteret om kondrolyse hos patienter, der havde

modtaget postoperativ, kontinuerlig intraartikulær infusion med lokalanalgetika.

Bupivacain er ikke godkendt til denne indikation (se også pkt. 4.4).

Bupivacain uden adrenalin.

Generelt kræver kirurgisk anæstesi (f.eks. epidural administration) høje koncentrationer og

doser. Når en mindre intens blokade er påkrævet (f.eks. til smertelindring ved fødsler)

anvendes en lavere koncentration. Mængden af injektionsvæske, der anvendes, vil påvirke

spredningen af analgesien.

54931_spc.docx

Side 4 af 17

For at undgå intravaskulær injektion, anbefales omhyggelig aspiration før og under

injektion af selve dosis, som bør injiceres langsomt eller i trinvise doser med en hastighed

på 25-50 mg/min., mens patientens vitale funktioner observeres nøje, og der holdes

konstant verbal kontakt. En utilsigtet intravaskulær injektion kommer til udtryk som en

kortvarig stigning i pulsen og en utilsigtet intratekal injektion med tegn på spinal blokade.

Hvis tegn på toksicitet viser sig, afbrydes injektionen øjeblikkeligt (se pkt. 4.8.1)

De hidtidige erfaringer viser, at 400 mg indgivet over 24 timer er veltolereret hos den

gennemsnitlige voksen.

Pædiatriske patienter 1 til 12 år

Anlæggelse af lokalanæstesi hos børn skal udføres af kvalificerede læger, som er

specialiserede i denne befolkningsgruppe og i teknikken.

De doser, der er angivet i tabellen, skal betragtes som vejledning for anvendelse til børn.

Der forekommer individuelle variationer. Hos børn, hvis kropsvægt er høj, er det ofte

nødvendigt med en trinvis dosisreduktion, som bør baseres på den ideelle kropsvægt.

Standardlærebøger bør konsulteres vedrørende de faktorer, der indvirker specifikt på

blokadeteknik og de individuelle patientkrav.

Der skal anvendes den laveste nødvendige dosis til opnåelse af tilstrækkelig analgesi.

Tabel 2 Dosisanbefalinger til børn 1 til 12 år

Konc.

mg/ml

Volumen

ml/kg

Dosis

mg/kg

Anslagstid

min

Virkningsvarighed

(timer)

AKUT SMERTEHÅNDTERING (per- og postoperativ)

Caudal epidural

administration

0,6-0,8

1,5-2

20-30

Lumbal epidural

administration

0,6-0,8

1,5-2

20-30

Torakal epidural

administration

0,6-0,8

1,5-2

20-30

Infiltrationsanæstesi

(f.eks mindre

nerveblokader og

infiltration)

0,5-2,0

0,5-2,0

54931_spc.docx

Side 5 af 17

Perifer nerveblokade

(f.eks. ilioinguinal-

iliohypogastrisk)

0,5-2,0

0,5-2,0

Det er nødvendigt at indgive torakal epiduralblokade i trinvis dosis, indtil det ønskede

anæstesiniveau er opnået.

Anslagstid og varighed af perifere nerveblokader afhænger af typen af blokering og

den administrerede dosis.

Til børn beregnes dosis efter vægt, og der kan gives op til 2 mg/kg.

For at undgå intravaskulær injektion skal aspiration gentages inden og under

administration af den primære dosis. Denne skal injiceres langsomt i trinvise doser, især

når administration sker ad lumbal- og torakal-epidural vej, mens patientens vitale

funktioner hele tiden og nøje overvåges.

Der er udført peritonsillær infiltrering hos børn over 2 år med bupivacain 2,5 mg/ml i en

dosis på 7,5-12,5 mg pr. mandel.

Der er udført ilioinguinale/iliohypogastriske blokader hos børn på 1 år og ældre med

bupivacain 2,5 mg/ml ved en dosis på 0,1-0,5 ml/kg, svarende til 0,25-1,25 mg/kg. Børn på

5 år eller ældre har fået bupivacain 5 mg/ml i en dosis på 1,25-2 mg/kg.

Ved penisblokade er der anvendt bupivacain 5 mg/ml i samlede doser på 0,2-0,5 ml/kg,

svarende til 1-2,5 mg/kg.

Sikkerhed og effekt ved Bupivacain "Accord" med og uden adrenalin til børn < 1 år er ikke

fastslået. Der findes kun begrænsede data.

Der er ikke fastslået sikkerhed og effekt ved intermitterende epidural bolusinjektion eller

kontinuerlig infusion. Der findes kun begrænsede data.

4.3

Kontraindikationer

overfølsomhed over for det aktive stof, til lokalanæstetika af amidtypen eller over for

et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

regional intravenøs analgesi (Biers blokade)

obstetrisk paracervical blokade

injektion af adrenalin, som indeholder bupivacain, i områder med endearterier (f.eks

penisblokade, Oberst’s blokade) kan forårsage iskæmisk vævsnekrose

Epidural anæstesi, uanset hvilket lokalanæstetikum der anvendes, har derudover følgende

kontraindikationer:

akut aktiv sygdom i centralnervesystemet som meningitis, poliomyelitis, intrakraniel

blødning, subakut kombineret degeneration af chorda på grund af perniciøs anæmi og

cerebrale og spinale tumorer

54931_spc.docx

Side 6 af 17

tuberkulose i rygsøjlen

pyogen infektion af huden i eller omkring stedet for lumbalpunktur

kardiogent eller hypovolæmisk chok

koagulationsforstyrrelser eller igangværende antikoagulationsbehandling

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der er rapporteret tilfælde af hjertestop eller død ved behandling med bupivacain anvendt

ved epidural analgesi eller perifer nerveblokade. I nogle tilfælde har genoplivning været

vanskelig og måtte nødvendigvis forlænges, før patienten reagerede. Men i nogle tilfælde

har genoplivning været umuligt trods tilsyneladende tilstrækkelig forberedelse og

hensigtsmæssig håndtering.

Bupivacain kan, som alle lokalanalgetika, forårsage akut toksicitet i centralnervesystemet

og det kardiovaskulære system, hvis det anvendes til lokalbedøvende procedurer, der

resulterer i forhøjede koncentrationer af lægemidlet. Dette er især tilfældet ved utilsigtet

intravaskulær indgivelse eller injektion i områder med høj vaskularitet. Ventrikelarytmier,

ventrikelflimmer, pludseligt kredsløbskollaps og død er blevet rapporteret i forbindelse

med høje systemiske koncentrationer af bupivacain.

Procedurer i forbindelse med lokal eller generel analgesi skal altid foregå i et rum, der er

forsynet med genoplivningsudstyr. Den ansvarlige klinikeren bør tage de nødvendige

forholdsregler for at undgå intravaskulær injektion (se pkt. 4.2).

Der skal anlægges i.v.-kanyle til genoplivning, før lokalanalgetikum injiceres. Klinikeren

bør have gennemgået passende træning i den procedure, der skal udføres, og bør være

fortrolig med diagnosticering og behandling af bivirkninger, systemisk toksicitet eller

andre mulige komplikationer (se pkt. 4.9 og 4.8).

En større perifer nerveblokade kan kræve administration af stort volumen lokalanalgesi i

områder med høj vaskularitet, ofte tæt på kar, hvor der er øget risiko ved intravaskulær

injektion og/eller systemisk absorption. Dette kan føre til høje plasmakoncentrationer.

Overdosering eller utilsigtet intravenøs injektion kan give anledning til toksiske reaktioner.

Injektion af gentagne doser bupivacain hydrochlorid kan forårsage signifikante stigninger i

blodet med hver gentagen dosis på grund af langsom akkumulering af lægemidlet.

Tolerance varierer med patientens status.

Selvom regional analgesi oftest er den optimale anæstesimetode, vil nogle patienter kræve

særlig opmærksomhed for at minimere risikoen for alvorlige bivirkninger:

Ældre og patienter i dårlig almentilstand bør gives reducerede doser svarende til deres

fysiske tilstand.

Patienter med delvist eller fuldstændig AV-blok, da lokalanalgetika kan undertrykke

myokardiets ledningsevne.

Patienter med fremskreden leversygdom eller stærkt nedsat nyrefunktion.

Patienter sidst i graviditeten.

54931_spc.docx

Side 7 af 17

Patienter, der behandles med antiarytmika klasse III (f.eks. amiodaron) bør følges tæt,

og EKG-monitorering bør overvejes, da hjertepåvirkninger kan være additive.

Patienter, der er allergiske over for ester-type lokalbedøvende lægemidler (procain,

tetracain, benzocain, etc.) har ikke vist krydsallergi over for midler af amidtypen såsom

bupivacain.

Visse lokalbedøvende procedurer kan være forbundet med alvorlige bivirkninger, uanset

hvilket lokalanalgetikum der anvendes.

Lokalanæstetika bør anvendes med forsigtighed til epidural anæstesi hos patienter med

nedsat kardiovaskulær funktion, da de i mindre grad kan være i stand til at kompensere

for funktionelle ændringer i forbindelse med forlængelsen af AV-overledning

produceret af disse lægemidler.

De fysiologiske effekter genereret af en central neural blokade er mere udtalt ved

tilstedeværelse af hypotension. Patienter med hypovolæmi uanset årsag kan udvikle

pludselig og alvorlig hypotension under epidural anæstesi. Epidural anæstesi bør

derfor undgås eller anvendes med forsigtighed hos patienter med ubehandlet

hypovolæmi eller væsentligt forringet venøst tilbageløb.

Retrobulbære injektioner kan lejlighedsvis nå det kraniale subarachnoidale rum og

forårsage midlertidig blindhed, kredsløbskollaps, apnø, kramper etc.

Retro- og peribulbære injektioner af lokalanalgetika rummer en lille risiko for

vedvarende øjenmuskel-dysfunktion. Den primære årsag hertil er skade og/eller lokal

toksisk virkning på muskler og/eller nerver. Sværhedsgraden af sådanne

vævsreaktioner er relateret til graden af skade, koncentrationen af lokalanalgetikum og

varigheden af vævets kontakt med lokalanalgetikum. Derfor skal, som for alle

lokalanalgetika, den mindste effektive koncentration og dosis af lokalanalgetikum

anvendes.

Vasokonstriktorer og andre tilsætningsstoffer kan forværre vævsreaktionen og bør kun

anvendes, hvis det er nødvendigt.

Små doser af lokalanalgetika injiceret i hoved og hals, herunder retrobulbære, dentale

og ganglion stellatum blokader, kan frembringe systemisk toksicitet på grund af

utilsigtet intra-arteriel injektion.

Der er efter markedsføring blevet rapporteret om kondrolyse hos patienter, der havde

modtaget postoperativ, kontinuerlig intraartikulær infusion med lokalanalgetika.

Størstedelen af de indberettede tilfælde af kondrolyse involverede skulderleddet. Der

kunne ikke fastlægges nogen direkte årsagssammenhæng, pga. af flere medvirkende

årsager og inkonsekvens i den videnskabelige litteratur angående

virkningsmekanismen.

Når bupivacain administreres intra-artikulært, bør der udvises særlig forsigtighed, når der

er mistanke om et større, nyligt intra-artikulært traume eller ved omfattende rå

såroverflader i leddet som følge af kirurgisk indgreb, da dette kan accelerere absorptionen

og føre til en højere plasmakoncentration.

54931_spc.docx

Side 8 af 17

Epidural anæstesi kan med enhver lokalbedøvelse forårsage hypotension og bradykardi,

hvilket bør forventes og passende forholdsregler bør derfor tages. Disse kan omfatte

forbelastning af kredsløbet med krystalloid eller kolloid opløsning. Hvis der udvikles

hypotension, skal det behandles med en vasopressor såsom efedrin 10-15 mg intravenøst.

Alvorlig hypotension kan skyldes hypovolæmi pga. blødning eller dehydrering eller aorto-

Caval okklusion hos patienter med massive ascites, store abdominale tumorer eller sent i

graviditeten. Udtalt hypotension bør undgås hos patienter med kardiel dekompensation.

Patienter med hypovolæmi uanset årsag kan udvikle pludselig og alvorlig hypotension

under epidural anæstesi.

Epidural anæstesi kan medføre interkostal lammelse og patienter med pleuraekssudat kan

få respiratorisk besvær. Septikæmi kan øge risikoen for intraspinal absces-dannelse i den

postoperative periode.

Pædiatrisk population

Sikkerhed og effekt ved Bupivacain "Accord" til børn < 1 år er ikke fastslået. Der findes

kun begrænsede data.

Brug af bupivacain til intraartikulær blokade til børn i alderen 1 til 12 år er ikke

dokumenteret.

Brug af bupivacain til større nerveblokader hos børn i alderen 1 til 12 år er ikke

dokumenteret.

Ved epidural anæstesi skal børn gives trinvise doser svarende til deres alder og vægt, da

især epidural anæstesi på torakalt niveau kan medføre svær hypotension og nedsat

respiratorisk funktion.

Hver ml opløsning til injektion indeholder ca. 0,15 mmol natrium (hvis styrken 2,5 mg/ml

anvendes) eller 0,14 mmol natrium (hvis styrken 5 mg/ml anvendes). Dette skal tages i

betragtning hos patienter på en natrium-kontrolleret diæt.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Bupivacain bør anvendes med forsigtighed til patienter, der er i behandling med andre

lokalanalgetika eller stoffer, som er strukturelt beslægtede med lokalanalgetika af amid-

typen, f.eks. visse antiarytmika som lidocain, da de systemiske toksiske virkninger er

additive.

Specifikke interaktionsstudier med bupivacain og antiarytmika klasse III (f.eks.

amiodaron) er ikke udført, men forsigtighed anbefales (se pkt. 4.4).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er begrænset erfaring med anvendelse af bupivacain til gravide kvinder. Dyreforsøg

har vist nedsat overlevelse hos ungerne og embryotoksisk effekt (se pkt. 5.3). Bupivacain-

injektion bør derfor ikke gives under graviditet, medmindre fordelene anses for at opveje

risikoen.

54931_spc.docx

Side 9 af 17

Bupivacain-opløsninger er kontraindiceret til brug i paracervical blokade i obstetrik, fordi

føtal bradykardi kan forekomme efter paracervical blok (se pkt. 4.3).

Amning

Bupivacain udskilles i modermælken, men i så små mængder, at der ikke er risiko for at

påvirke barnet ved terapeutiske doser.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Bupivacain påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Foruden den direkte anæstetiske virkning kan lokalanæstetika have en beskeden

indvirkning på de mentale funktioner og koordination, selv uden åbenlys CNS-toksicitet,

og kan midlertidigt påvirke motorik og årvågenhed.

4.8

Bivirkninger

Utilsigtet sub-arachnoid injektion kan føre til meget høj lumbalanæstesi muligvis med

apnø og svær hypotension.

Bupivacains bivirkningsprofil ligner profilen for de øvrige langtidsvirkende lokal

analgetika. Bivirkninger, der skyldes selve stoffet, er svære at skelne fra nerveblokadens

fysiologiske virkninger (f.eks. blodtryksfald og bradykardi), direkte hændelser (f.eks.

nervetraume) eller indirekte (f.eks. epidural absces) fra kanylepunkturen.

Neurologiske skader er en sjælden, men anerkendt konsekvens af regional og især epidural

og lumbal anæstesi. Det kan skyldes flere årsager, f.eks. direkte skade på rygmarven eller

spinalnerver, anterior spinal arterie syndrom, indsprøjtning af et irritativt stof, eller en

injektion med en ikke-steril opløsning. Disse kan resultere i lokaliserede områder af

paræstesi eller bedøvelse, motorisk svækkelse, tab af sphincter-kontrol og paraplegi.

Lejlighedsvis er disse permanente.

Liste over bivirkninger i tabelform

De bivirkninger, der anses for at kunne relateres til behandling med Bupivacain fra kliniske

forsøg med relaterede produkter og erfaringer efter markedsføring, er opført herunder efter

systemorganklasse og absolut hyppighed. Hyppighed er defineret som meget almindelig (≥

1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥

1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) eller ikke kendt (kan ikke estimeres ud

fra forhåndenværende data).

Tabel 3

Tabel over Bivirkninger

Systemorganklasse

Frekvensklassifikation Bivirkning

Immunsystemet

Sjælden

Allergiske reaktioner, anafylaktisk

54931_spc.docx

Side 10 af 17

chok (se pkt. 4.4)

Nervesystemet

Almindelig

Paræstesi, svimmelhed

Ikke almindelig

Tegn og symptomer på CNS

toksicitet (kramper, cirkumoral

paræstesi, følelsesløshed i tungen,

hyperakusi, synsforstyrrelser,

bevidstløshed, tremor, døsighed,

tinnitus, dysartri,

muskeltrækninger)

Sjælden

Neuropati, perifer nerveskade,

arachnoiditis, parese og paraplegi

Øjne

Sjælden

Diplopi

Hjerte

Almindelig

Bradykardi (se pkt. 4.4)

Sjælden

Hjertestop (se pkt. 4.4),

hjertearytmi

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig

Hypotension (se pkt. 4.4)

Almindelig

Hypertension (se pkt. 4.5)

Luftveje, thorax og mediastinum

Sjælden

Respiratorisk depression

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig

Kvalme

Almindelig

Opkastning

Nyrer og urinveje

Almindelig

Urinretention

54931_spc.docx

Side 11 af 17

Der er observeret leverdysfunktion, med reversible stigninger i SGOT, SGPT, alkaliske

fosfater og bilirubin efter gentagne injektioner eller langvarige infusioner af bupivacain.

Hvis der observeres tegn på leverdysfunktion under behandling med bupivacain, bør

lægemidlet seponeres.

Pædiatrisk population

Bivirkninger hos børn er magen til dem, der opleves som voksne, men hos børn kan det

være svært at påvise tidlige tegn på lokalanæstetisk toksicitet i tilfælde, hvor blokaden

gives under generel anæstesi.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Utilsigtet intravaskulær injektion af lokalanalgetika kan forårsage umiddelbare (i

intervallet sekunder til få minutter) system-toksiske reaktioner. I tilfælde af overdosis

forekommer de systemtoksiske reaktioner senere (15-60 minutter efter injektion) på grund

af en langsommere koncentrationsstigning af lokalanalgetika i blodet.

Akut systemisk toksicitet

Systemiske toksiske reaktioner involverer primært centralnervesystemet (CNS) og det

kardiovaskulære system. Disse reaktioner skyldes høje plasmakoncentrationer af

lokalanalgetika, som følge af utilsigtet intravaskulær injektion, overdosis eller ualmindelig

hurtig absorption fra et rigt vaskulariseret område (se pkt. 4.4). CNS-reaktioner er ens for

alle amid lokalanalgetika, mens kardielle reaktioner er mere afhængige af lægemidlet, både

kvantitativt og kvalitativt.

Toksicitet i centralnervesystemet optræder gradvist med symptomer og reaktioner af

stigende sværhedsgrad. Sædvanligvis er de første symptomer ørhed, cirkumoral paræstesi,

følelsesløshed i tungen, hyperakusi, tinnitus og synsforstyrrelser.

Artikulationsforstyrrelser, muskelvridninger og tremor er alvorligere symptomer og går

forud for egentlige kramper. Disse symptomer må ikke forveksles med neurotisk adfærd.

Bevidstløshed og grand mal kramper kan følge med en varighed fra få sekunder til flere

minutter. Hypoxi og hyperkapni kommer hurtigt efter kramperne på grund af den øgede

muskelaktivitet sammen med respirationspåvirkning og muligvis manglende

luftvejsfunktion. Apnø kan forekomme i alvorlige tilfælde. Acidose, hyperkaliæmi,

hypokalcæmi og hypoxi øger og forlænger de toksiske virkninger af lokalanalgetika.

54931_spc.docx

Side 12 af 17

Restitution beror på redistribution af lokalanalgetika fra centralnervesystemet og

efterfølgende metabolisme og udskillelse. Restitution sker normalt hurtigt med mindre der

er injiceret store mængder af lægemidlet.

Kardiovaskulær systemtoksicitet ses i alvorlige tilfælde og forudgås som regel af tegn på

CNS-toksicitet. Hos stærkt sederede patienter eller hos patienter i generel anæstesi, kan

forudgående CNS-symptomer udeblive. Hypotension, bradykardi, arytmier og endda

hjertestop kan forekomme som følge af høje systemiske koncentrationer af lokalanalgetika,

men i sjældne tilfælde er der set hjertestop uden forudgående CNS-symptomer.

Hos børn kan tidlige tegn på anæstetisk toksicitet være svære at opdage i tilfælde, hvor

blokaden gives under generel anæstesi.

Behandling af akut toksicitet

Hvis der opstår tegn på akut systemisk toksicitet, skal injektionen af lokalanalgetikum

afbrydes øjeblikkeligt.

Behandling af en patient med systemisk toksicitet består i at standse kramperne og sikre

tilstrækkelig iltforsyning, om nødvendigt ved assisteret eller kontrolleret ventilering

(respiration). Hvis der opstår kramper, skal de straks behandles med intravenøs injektion af

100-200 mg thiopental eller 5-10 mg diazepam.

Længerevarende kramper kan bringe patientens ventilering og ilttilførsel i fare. I så fald vil

injektion af et muskelafslappende middel (f.eks. 1 mg succinylcholin per kg kropsvægt)

fremme ventileringen, og ilttilførslen kan kontrolleres. Tidlig endotracheal intubation skal

overvejes i sådanne situationer.

Når kramperne er under kontrol, og der er sikret tilstrækkelig ventilation af lungerne,

kræves der generelt ingen anden behandling. Hvis der opstår hypotension, bør der dog

gives en vasopressor intravenøst, helst en med inotropisk aktivitet, f.eks. 15-30 mg

ephedrin 15-30 mg.

Hvis der opstår kredsløbskollaps, bør der omgående igangsættes kardiopulmonær

genoplivning. Optimal ilttilførsel, ventilering, kredsløbsstabilisering samt behandling af

acidose er af vital betydning.

Hvis der opstår kardiovaskulær depression (hypotension, bradykardi) bør der overvejes

passende behandling med intravenøs væske, vasopressor, inotrope midler og/eller

lipidemulsion. Doser til børn skal tilpasses alder og vægt.

Hjertestop på grund af bupivacain kan være resistent over for elektrisk defibrillering og

genoplivning skal fortsættes energisk i en længere periode.

Høj eller total lumbalblokade, der forårsager respiratorisk lammelse og hypotension under

epidural anæstesi bør behandles ved at sikre og opretholde frie luftveje og give ilt ved

assisteret eller kontrolleret ventilering.

4.10

Udlevering

54931_spc.docx

Side 13 af 17

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 01 BB 01. Lokalanæstetika, amider.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme og farmakodynamiske virkninger

Bupivacain er et langtidsvirkende lokalanalgetikum af amidtypen med både analgetisk og

anæstetisk virkning. Ved høje doser medfører det kirurgisk anæstesi, hvorimod det ved

lavere doser fremkalder sensorisk blokade (analgesi) med mindre udtalt motorisk blokade.

Anslagstiden og varigheden af bupivacains lokalanalgetiske effekt afhænger af dosis og

indgivelsessted.

Bupivacain fremkalder, som andre lokalanalgetika, en reversibel blokade af

impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natrium-ioner gennem

nervemembranen. Lokalanalgetika af amidtypen antages at virke på natrium-kanalerne i

nervemembranen.

Lokalanalgetika kan have tilsvarende virkning på ekscitable membraner i hjernen og i

myokardiet. Hvis store mængder lokalanalgetikum når i systemisk cirkulation, vil der

observeres symptomer på overdosering, overvejende fra centralnervesystemet og fra det

kardiovaskulære system.

Symptomer fra centralnervesystemet vil gå forud for symptomer fra det kardiovaskulære

system, da de optræder ved en lavere koncentration (se pkt. 4.8.1). En direkte virkning på

hjertet af lokalanalgetika omfatter nedsat overledningshastighed, negativ inotropi og

eventuelt hjertestop.

Indirekte kardiovaskulære påvirkninger (hypotension, bradykardi) kan fremkomme efter

epidural administrering, afhængig af graden af samtidig sympatisk blokade.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Bupivacain har en pKa på 8,2 og en partition koefficient på 346 (25°C n-octanol/fosfat

buffer pH 7,4). Metabolitternes farmakologiske aktivitet er mindre end bupivacains.

Bupivacain plasmakoncentrationen afhænger af dosis, administrationsmåde og

vaskulariseringen ved injektionsstedet.

Bupivacain viser komplet og bifasisk absorption fra epiduralrummet med halveringstider

på henholdsvis 7 minutter og 6 timer. Den langsomme absorptionsfase er den

hastighedsbestemmende faktor ved eliminationen af bupivacain, hvilket forklarer hvorfor

halveringstiden efter epidural administration er længere end efter intravenøs

administration.

54931_spc.docx

Side 14 af 17

Distribution og elimination

Efter intravenøs injektion har bupivacain en total plasma-clearance på 0,58 l/minut, et

fordelingsvolumen i steady-state på 73 liter, en terminal halveringstid på 2,7 timer og en

intermediær hepatisk ekstraktionsratio på 0,38 efter intravenøs indgift. Det er hovedsagelig

bundet til alfa-1-glycoprotein i syreform i plasma, med en proteinbinding på 96 %.

Bupivacains clearance skyldes næsten udelukkende metabolisering i leveren, og er mere

følsom over for ændringer af leverenzymernes aktivitet end over for

blodgennemstrømningen i leveren.

Pædiatrisk population

Farmakokinetik er den samme hos børn som hos voksne.

Der er observeret en stigning i total plasmakoncentration under kontinuerlig epidural

infusion. Dette hænger sammen med en stigning i sure α-1-glycoproteiner, som ses

postoperativt. Den ikke-bundne (dvs. farmakologisk aktive) koncentration er den samme

før og efter operationen.

Bupivacain passerer let placenta, og der indtræder hurtigt ligevægt iht. ubundet bupivacain.

Graden af plasma-proteinbinding er mindre hos fostret end hos moderen, hvilket resulterer

i lavere total plasmakoncentration hos fostret.

Bupivacain metaboliseres i vidt omfang i leveren, hovedsageligt via aromatisk

hydroxylering til 4-hydroxy-bupivacain og N-dealkylering til PPX, begge medieret af

cytokrom P4503A4. Ca. 1 % af bupivacain udskilles uomdannet i urinen i løbet af 24 timer

og ca. 5 % som PPX. Plasmakoncentrationen af PPX og 4-hydroxy-bupivacain under og

efter kontinuerlig indgift af bupivacain er lav, sammenlignet med moderstoffet.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De non-kliniske data viste ingen specielle risici baseret på konventionelle undersøgelser af

sikkerhedsfarmakologi, akut og subkronisk toksicitet, andre end dem, der allerede er

rapporteret andetsteds i dette dokument.

Bupivacains mutagene og carcinogene potentiale er ikke blevet fastlagt.

Bupivacain passerer placenta. I undersøgelser vedr. reproduktionstoksicitet blev der

bemærket nedsat overlevelse af afkommet hos rotter og embryoletalitet hos kaniner ved

bupivacain doser, som var fem- eller ni gange den maksimalt anbefalede daglige dosis til

mennesker. En undersøgelse i rhesusaber antyder ændret postnatal adfærd efter udsættelse

for bupivacain ved fødslen.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Natriumhydroxid (E524) (til pH-justering)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke anvendes samtidig med andre lægemidler, med undtagelse af de,

der er nævnt i pkt. 6.6.

54931_spc.docx

Side 15 af 17

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Efter fortynding: Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet under brug i 7 dage ved 20 °C -

25 °C i ikke-PVC-beholdere. Fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes

straks. Hvis det ikke anvendes straks, er brugsopbevaringstider og forhold før brug

brugerens ansvar og bør ikke overstige 24 timer ved 2 til 8 °C, medmindre

rekonstitution/fortynding (osv.) har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske

forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Type I klare glasampuller og type I klare hætteglas med gummiprop og flip-off forsegling.

Bupivacain "Accord" 2,5 mg/ml injektionsvæske, opløsning:

5 ml ampuller med hvidt bånd leveres i pakninger med 5 og 10 ampuller

10 ml ampuller med grønt bånd leveres i pakninger med 5, 10, 15 og 20 ampuller

20 ml hætteglas med chlorobutyl gummiprop og orange flip-off segl leveres i pakning

med 1 hætteglas

Bupivacain "Accord" 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning:

2 ml ampuller med to orange ringe leveres i pakninger med 5 og 10 ampuller

4 ml ampuller med rødt bånd leveres i pakninger med 5 og 10 ampuller

5 ml ampuller med blåt bånd leveres i pakninger med 5 og 10 ampuller

10 ml ampuller med gult bånd leveres i pakninger med 5, 10, 15 og 20 ampuller

20 ml hætteglas med chlorobutyl gummiprop og rødt flip-off segl leveres i pakning

med 1 hætteglas

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Kun til engangsbrug.

Anvendes umiddelbart efter åbning.

Der bør kun anvendes klare opløsninger, der stort set er fri for partikler. Eventuelt ubrugt

opløsning skal kasseres.

Fremgangsmåde til fremstilling af 1,25 mg/ml koncentration:

Bupivacain "Accord" 2,5 mg/ml injektionsvæske, opløsning:

Udtag 250 ml fortyndingsvæske fra 500 ml non-pvc infusionspose/flaske og injicér

250 ml Bupivacain "Accord" 2,5mg/ml injektionsvæske, opløsning i 500 ml non-pvc

infusionspose/flaske for at få endelig koncentration på 1,25 mg/ml.

Infusionsposen/flasken bør rystes forsigtigt for at opnå ensartethed.

Bupivacain "Accord" 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning:

Udtag 125 ml fortyndingsvæske fra 500 ml non-pvc infusionspose/flaske og injicér

125 ml Bupivacain "Accord" 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning i 500 ml non-pvc

infusionspose/flaske for at få endelig koncentration på 1,25 mg/ml.

Infusionsposen/flasken bør rystes forsigtigt for at opnå ensartethed.

54931_spc.docx

Side 16 af 17

Fremgangsmåde til fremstilling af 2,5 mg/ml koncentration:

Bupivacain "Accord" 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning:

Udtag 250 ml fortyndingsvæske fra 500 ml non-pvc infusionspose/flaske og injicér

250 ml Bupivacain "Accord" 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning i 500 ml non-pvc

infusionspose/flaske for at få endelig koncentration på 2,5 mg/ml.

Infusionsposen/flasken bør rystes forsigtigt for at opnå ensartethed.

Bupivacain er forligeligt, når det blandes med 0,9 % w/v (9 mg/ml) natriumchlorid-

injektion og Ringer-laktat. Dette præparat må dog ikke blandes med andre lægemidler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

2,5 mg/ml:

54930

5 mg/ml:

54931

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

17. februar 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

54931_spc.docx

Side 17 af 17

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information