Budesonid "Pharmachemie" 200 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

08-07-2019

Aktiv bestanddel:
BUDESONID
Tilgængelig fra:
Teva B.V.
ATC-kode:
R03BA02
INN (International Name):
BUDESONIDE
Dosering:
200 mikrogram
Lægemiddelform:
inhalationspulver, hård kapsel
Autorisationsnummer:
30683
Autorisation dato:
1999-04-21

2. juli 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Budesonid "Pharmachemie", inhalationspulver, hård kapsel

0.

D.SP.NR.

20237

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Budesonid "Pharmachemie"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

200 mikrogram

Hver kapsel på 200 mikrogram indeholder 230 mikrogram budesonid og afgiver 200

mikrogram budesonid fra inhalatorens mundstykke ved anvendelse af Cyclohaler.

400 mikrogram

Hver kapsel på 400 mikrogram indeholder 460 mikrogram budesonid og afgiver 400

mikrogram budesonid fra inhalatorens mundstykke ved anvendelse af Cyclohaler.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver kapsel på 200 mikrogram indeholder 24,77 mg lactosemonohydrat.

Hver kapsel på 400 mikrogram indeholder 24,54 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under punkt 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationspulver, hård kapsel

200 mikrogram

Kapsel med en let lyserød, ugennemsigtig top og en farveløs, gennemsigtig hoveddel,

påtrykt logo/BUDE 200.

400 mikrogram

Kapsel med en lyserød, ugennemsigtig top og en farveløs, gennemsigtig hoveddel, påtrykt

logo/BUDE 400.

dk_hum_30683_spc.doc

Side 1 af 13

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Asthma bronchiale, hvor der er behov for behandling med kortiko-steroider til kontrol af

sygdom.

4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Dosis skal omhyggeligt titreres individuelt til den minimale virkningsfulde dosis, der kan

kontrollere astmasymptomer. Hvis patienten overgår til en anden type inhalator, skal dosis

omtitreres individuelt. Det anbefales at skylle munden grundigt med vand og spytte

skyllevandet ud efter indtagning af dosis, for at forebygge hæshed, halsirritationer og

infektion med candida i mund og hals samt for at reducere risikoen for systemiske

påvirkninger. Kapslens indhold inhaleres med en inhalator kaldet Cyclohaler.

Budesonid "Pharmachemie" må kun anvendes sammen med Cyclohaler og er kun til

peroral inhalering.

Astma

Inhaleret budesonid kan muliggøre udskiftning eller signifikant reduktion i dosis af orale

glucokortikosteroider samtidig med at astmakontrol opretholdes. Ved overgang fra oral

steroid til inhaleret steroid bør patienten være i et relativt stabilt stadie. En høj dosis

budesonid gives i kombination med det tidligere anvendte orale steroid i omkring 10 dage.

Derefter bør den orale dosis gradvis reduceres (med eksempelvis 2,5 mg prednisolon eller

tilsvarende hver måned), til det lavest mulige niveau. I mange tilfælde vil det være muligt

at erstatte det orale steroid med inhaleret budesonid fuldstændigt. Se pkt. 4.4 for yderligere

oplysninger vedrørende seponering af kortikosteroid.

Voksne

Normalt anbefalet dosis er 200-1600 mikrogram daglig i opdelte doser (2 gange daglig).

Den indledende dosering skal afpasses lidelsens sværhedsgrad, og vedligeholdelsesdosis

skal titreres til den laveste dosis, hvormed astmaen kan holdes effektivt under kontrol. Hvis

dette kræver anvendelse af mindre end 400 mikrogram daglig i opdelte doser, kan disse

produkter ikke anvendes.

Hvis dette kræver anvendelse af mindre end 800 mikrogram daglig i opdelte doser, kan

styrken på 400

g/dosis ikke anvendes.

Pædiatrisk population

Børn over 6 år:

Normalt anbefalet dosis er 200-400 mikrogram daglig i opdelte doser (2 gange daglig).

Alvorlige tilfælde af astma kan kræve doser på op til 800 mikrogram daglig i opdelte

doser. Den indledende dosering skal afpasses lidelsens sværhedsgrad, og

vedligeholdelsesdosis skal titreres til den laveste dosis, hvormed astmaen kan holdes

effektivt under kontrol. Hvis dette kræver anvendelse af mindre end 400 mikrogram daglig

i opdelte doser, kan disse produkter ikke anvendes.

Hvis dette kræver anvendelse af mindre end 800 mikrogram daglig i opdelte doser, kan

styrken på 400

g/dosis ikke anvendes.

dk_hum_30683_spc.doc

Side 2 af 13

Administration

Kapslerne skal gives i Cyclohaler

i overensstemmelse med brugervejledningen. Kapslerne

skal opbevares i blisterpakningen indtil brug og må ikke tages ud før brug.

Det er vigtigt, at instruere i at inhalere kraftigt og dybt gennem mundstykket for at sikre, at

den optimale dosis når lungerne.

Patienten smager og føler næsten intet på grund af den meget lille mængde medicin, som

frigives ved brug af Budesonid "Pharmachemie".

Cyclohaler bør ikke bruges, hvis den er gået itu, eller mundstykket er løst. Det er vigtigt, at

fortælle patienten aldrig at bide eller tygge i mundstykket.

Detaljeret brugervejledning er vedlagt i alle pakninger med Cyclohaler.

4.3 Kontraindikationer

Må ikke anvendes til børn under 6 år.

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Budesonid kan ikke anvendes til hurtig lindring af akutte astmaepisoder, hvor det er

nødvendigt med en korttidsvirkende inhalationsbronkodilator.

Patienten skal gøres opmærksom på den profylaktiske karakter ved behandlingen med

inhaleret budesonid, og at den skal tages regelmæssigt hver dag - også når patienten er

symptomfri - for at kunne holde astmaen optimalt under kontrol. Budesonid afhjælper ikke

en akut bronchospasme og er heller ikke egnet til primær behandling af status asthmaticus

eller andre akutte astmatiske forløb.

Særlige advarsler:

Patienter, der har haft lungetuberkulose, skal holdes under observation. Særlig omhu og

passende specifik terapeutisk overvågning af astmatiske patienter med lungetuberkulose er

påkrævet, før der påbegyndes en behandling med budesonid. Patienter med svampe- eller

virusinfektioner i luftvejene skal også holdes under observation.

Forsigtighed er påkrævet ved behandling af patienter med lungelidelser som bronchiektasi

og støvlunge ud fra risikoen for svampeinfektioner.

Akut forværrelse af astma kan kræve en øget dosering af budesonid eller yderligere

behandling med et kort forløb af peroralt indtagne kortikosteroider og/eller et antibiotikum

i tilfælde af infektion. Patienter skal altid have en korttidsvirkende bronchieudvider til

inhalering ved hånden som hurtigtvirkende bronchodilator til at lette akutte

astmasymptomer.

I tilfælde af massiv slimudskillelse i luftrøret skal hindringer afhjælpes for at sikre en

virkning af den inhalerede budesonid.

Patienter skal rådes til at søge lægehjælp, hvis deres astma forværres (hyppigere

behandling med hurtigtvirkende bronchieudvider til inhalering eller vedvarende

dk_hum_30683_spc.doc

Side 3 af 13

åndedrætssymptomer). Patienten skal revurderes, og behovet for øget behandling mod

inflammation samt øget dosering af inhaleret eller oral kortikosteroid skal overvejes.

Som ved anden inhalationsterapi kan paradoksale bronchospasmer med en øjeblikkeligt

øget hvæsen forekomme efter dosering. Behandlingen med budesonid skal da afbrydes,

behandlingen skal revurderes, og en anden behandling indsættes, hvis det skønnes

nødvendigt.

Systemiske bivirkninger kan forekomme ved ethvert inhaleret kortikosteroid, særligt ved

høje doseringer, der er ordineret i længere tid. Disse virkninger vil dog forekomme med

meget mindre sandsynlighed ved inhalationsbehandling end med peroralt indtagne

kortikosteroider. Mulige systemiske bivirkninger omfatter Cushings syndrom, Cushingoide

træk, adrenal suppression, hæmmet vækst hos børn og unge, nedsat densitet i

knoglemineral, grå og grøn stær og i sjældnere tilfælde en række psykiske eller

adfærdsmæssige virkninger, herunder psykomotorisk hyperaktivitet, søvnproblemer, angst,

depression eller aggression (især hos børn). Det er derfor vigtigt, at dosen af inhaleret

kortikosteroid er titreret ned til den laveste dosis, hvor astmaen kan holdes effektivt under

kontrol.

Oral candidiasis kan forekomme under behandling med inhalerede kortikosteroider. Denne

infektion kan kræve behandling med passende antisvampebehandling, og hos nogle af

patienterne kan seponering være nødvendig (se også pkt. 4.2). For at minimere risikoen for

candidainfektion i mund og svælg skal patienten instrueres i at skylle munden med vand

eller børste tænder efter hver indtagelse og/eller tage inhalationen før et måltid.

Samtidig brug af ketokonazol, hiv proteasehæmmere eller andre potente CYP3A4-

hæmmere bør undgås. Hvis dette ikke er muligt, skal perioden mellem behandlinger være

så lang som mulig, se pkt. 4.5.

Nedsat leverfunktion påvirker eliminationen af kortikosteroider, hvilket giver lavere

eliminationshastighed og højere systemisk eksponering. Mulige systemiske bivirkninger

kan derfor forekomme, og derfor skal HPA-aksefunktionen hos sådanne patienter

overvåges regelmæssigt.

Regelmæssig overvågning af højden hos børn anbefales, hvis de modtager længerevarende

behandling med inhalerede kortikosteroider. Hvis væksten nedsættes, skal behandlingen

reevalueres med henblik på at mulig reduktion af den inhalerede kortikosteroiddosis - om

muligt til den laveste dosis, hvor en effektiv kontrol over astmaen kan bevares. Fordelene

ved behandling med kortikosteroider og en mulig risiko for hæmmet vækst skal nøje

afvejes. Det bør endvidere overvejes at henvise patienten til en pædiatrisk specialist i

luftvejssygdomme.

Begrænsede data fra langtidsundersøgelser antyder, at de fleste børn og unge, der

behandles med inhaleret budesonid, i sidste ende vil nå deres voksenhøjde. Der er dog

konstateret en i begyndelsen lille men forbigående hæmning af væksten (ca. 1 cm). Dette

forekommer generelt inden for første behandlingsår.

Mulig indvirkning på knogledensiteten skal i særlig grad overvejes hos patienter på høje

doser i længere perioder med samtidige risikofaktorer for osteoporose.

Langtidsundersøgelser med inhaleret budesonid hos børn med daglige middeldoser på 400

dk_hum_30683_spc.doc

Side 4 af 13

mikrogram (målt dosis) eller hos voksne med daglige middeldoser på 800 mikrogram (målt

dosis) har ikke vist nogen markant virkning på knoglemineraldensiteten.

Patienter, som har behov for høje doser med akut kortikosteroidbehandling eller

længerevarende behandling ved de højest anbefalede doser af inhalerede kortikosteroider,

kan ligeledes medføre nedsat adrenalfunktion. Disse patienter kan udvise tegn og

symptomer på adrenal insufficiens når de udsættes for alvorlig stress. Man bør overveje

yderligere systemisk kortikosteroidbehandling i perioder med stress eller ved planlagt

operation.

Den adrenale funktion skal observeres regelmæssigt i takt med at dosen med systemisk

steroid reduceres, hvis patienten skifter fra systemiske kortikosteroider til inhalerede

kortikosteroider og hos patienter, der bruger høje doser i længere perioder.

Synsforstyrrelser

Ved brug af systemisk og topikalt kortikosteroid kan der blive indberettet synsforstyrrelser.

Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise

patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå

stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs korioretinopati (CSCR), som er

indberettet efter brug af systemiske og topikale kortikosteroider.

200 mikrogram kapslerne indeholder 24,77 mg lactosemonohydrat. 400 mikrogram

kapslerne indeholder 24,54 mg lactosemonohydrat. Mængden af lactose pr. dosis er lille og

volder normalt ikke problemer hos lactoseoverfølsomme patienter. Patienter med sjældne

arvelige problemer med galactoseintolerans, Lapp lactase deficiency eller glucose- eller

galactosemalabsorption, bør ikke anvende dette lægemiddel.

Særlige forholdsregler

Ikke-steroidafhængige patienter

En terapeutisk virkning opnås normalt i løbet af 10 dage. Hos patienter med stærk

slimudskilning i bronchierne kan der indledningsvis gives en kort kur (ca. 2 uger) på ekstra

peroralt indtaget kortikosteroid.

Steroidafhængige patienter

Ved overgang fra peroralt indtagne steroider til budesonid, skal patienten befinde sig i en

relativt stabil fase. En høj dosis budesonid skal gives i kombination med den tidligere

benyttede perorale steroid i ca. 10 dage. Derefter skal den perorale dosis reduceres gradvis

(med for eksempel 2,5 mg prednisolon eller tilsvarende hver måned) til lavest mulige

niveau.

Under skift fra behandling med peroral steroid til budesonid vil nogle patienter opleve en

generelt nedsat steroidvirkning. Tidligere allergisymptomer som snue og eksem kan dukke

op igen, og patienten kan lide af sløvhed, muskel- eller ledsmerter og nogen gange kvalme

og opkast. Sådanne tilfælde kan kræve en aktiv lægelig støtte, der opmuntrer patienten til

at fortsætte behandlingen med budesonid og fortsætte nedtrapningen af det perorale

steroid, medmindre der ikke er lægeligt belæg for det. Allergierne skal behandles med

antihistaminer og/eller topiske præparater, herunder topiske kortikosteroider. En

midlertidigt forhøjet dosis af peroralt steroid kan også være berettiget.

Behandling med supplerende systemiske kortikosteroider eller budesonid skal ikke

afbrydes pludseligt.

dk_hum_30683_spc.doc

Side 5 af 13

Særlig forsigtighed skal udvises i de første måneders skift fra systemiske kortikosteroider

til budesonid for at sikre, at patientens adrenokortikale reserve er tilstrækkelig til at modstå

krisesituationer som trauma, operationer eller svære infektioner.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Budesonids metabolisme medieres primært af CYP3A4. Hæmmere af dette enzym, f.eks.

ketoconazol, itraconazol og hiv proteasehæmmere kan således øge systemisk eksponering

for budesonid flere gange (se pkt. 4.4). Længerevarende samtidig administration af

budesonid og en potent CYP3A4-hæmmer kan være forbundet med en øget risiko for

systemiske bivirkninger som følge af budesonid som f.eks. adrenal insufficiens. Da der

ikke foreligger data til understøttelse af dosisanbefaling, bør kombinationen undgås. Hvis

dette ikke er muligt, skal perioden mellem behandling være så lang som mulig, og en

reduktion af budesonid-dosis bør overvejes.

Det forventes, at samtidig behandling med CYP3A-hæmmere, herunder cobicistatholdige

lægemidler, øger risikoen for systemiske bivirkninger. Kombination bør undgås,

medmindre fordelen opvejer den øgede risiko for systemiske kortikosteroid-bivirkninger.

Patienterne skal i givet fald overvåges for systemiske kortikosteroid-bivirkninger.

Da binyrebarkfunktionen eventuelt kan blive undertrykt, kan en ACTH stimulationstest til

diagnosticering af hypofyseinsufficiens vise falske resultater (lave værdier).

Begrænsede data om denne interaktion for inhaleret budesonid i høje doser viser, at

markante stigninger i plasmaniveauer (i gennemsnit 4 gange) kan forekomme, hvis

itraconazol 200 mg én gang daglig administreres samtidig med inhaleret budesonid

(enkeltdosis på 1000 µg).

Der er observeret øgede plasmakoncentrationer i, og forstærkede virkninger af

kortikosteroider hos kvinder, der også blev behandlet med østrogener og

svangerskabsforebyggende steroider, men der er ikke observeret en lignende effekt med

budesonid og samtidig indtag af lavdosis p-piller.

4.6 Graviditet og amning

Graviditet

De fleste resultater fra prospektive epidemiologiske studier og verdensomspændende data

efter markedsføring har ikke været i stand til at detektere en øget risiko for bivirkninger for

fostret eller det nyfødte barn grundet brug af inhaleret budesonid under graviditet. Det er

vigtigt for både fostret og moder at opretholde en passende astmabehandling under

graviditet. Som med andre lægemidler, der administreres under graviditet, skal fordelene

for moderen ved administration af budesonid opvejes mod risikoen for fosteret.

Hos drægtige dyr er der påvist abnormiteter i fosterudviklingen ved indgift af

kortikosteroider. Der er ikke konstateret nogen sammenhæng af dette resultat på

mennesker. Indtagelse under graviditet bør undgås, medmindre der foreligger tvingende

grunde. Hvis behandlingen med glukokortikosteroider under svangerskab er uundgåeligt,

er inhalerede glukokortikosteroider at foretrække på grund af deres mildere systemiske

virkning sammenlignet med antiastmatiske doser med tilsvarende dosisstyrke af perorale

glukokortikosteroider. Prænatal optagelse og væksthæmning hos mennesker som følge af

glukokortikoid kan øge risikoen for forhøjet blodtryk og hjerte-karsygdomme hos voksne.

dk_hum_30683_spc.doc

Side 6 af 13

Amning

Budesonid udskilles i human brystmælk.

Imidlertid forventes budesonid ved terapeutiske doser ikke at have nogen effekt på det

ammende barn. Budesonid kan bruges under amning.

Vedligeholdelsesbehandling med inhaleret budesonid (200 eller 400 µg daglig) hos

ammende kvinder med astma medfører en ubetydelig eksponering for budesonid hos

ammende spædbørn.

I et farmakokinetisk studie var den estimerede daglige dosis til spædbørn 0,3 % af den

daglige dosis til moderen på begge dosisniveauer, og den gennemsnitlige

plasmakoncentration hos spædbørn estimeredes til at være 1/600. del af koncentrationerne

observeret i moderens plasma, idet der forudsattes komplet peroral biotilgængelighed hos

spædbarnet. Budesonidkoncentrationer i plasmaprøver fra spædbørn lå alle under

kvantificeringsgrænsen.

Baseret på data fra inhaleret budesonid og på, at budesonid viser lineære PK-egenskaber

inden for de terapeutiske dosisintervaller efter inhaleret, oral og rektal administration

forventes eksponering for det ammende barn ved terapeutiske budesonid-doser at være lav.

4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Budesonid påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner.

4.8 Bivirkninger

Bivirkningsfrekvenserne er defineret som følger:

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100).

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (≤10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

En gang imellem kan der forekomme tegn eller symptomer på systemiske glukokortiko-

steroidbivirkninger ved inhalerede glukokortikosteroider. Dette er sandsynligvis afhængigt

af dosis, eksponeringstid, samtidig og tidligere kortikosteroideksponering og individuel

sensitivitet.

System-

organklasse

Hyppighed

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Orofaryngea

l candidiasis

(se pkt. 4.4)

Immunsysteme

Øjeblikkelige

eller forsinkede

dk_hum_30683_spc.doc

Side 7 af 13

allergiske

reaktioner,

herunder eksem,

kontaktdermatitis

, urticaria,

angioødem og

anafylaktiske

reaktioner

(anafylaksi)

Det endokrine

system

Tegn og

symptomer på

systemisk

kortikosteroid-

effekt, herunder

adrenal

suppression og

væksthæmning*

(se beskrivelse

nedenfor)

Psykiske

forstyrrelser

Angst,

depression

Nervøsitet,

rastløshed,

adfærdsmæssige

ændringer (især

hos børn),

psykomotorisk

hyperaktivitet

Søvnprobleme

r, aggression

Nervesystemet

Tremor

Smags-

forstyrrelser

Øjne

Grå stær,

sløret syn (se

pkt. 4.4)

Grøn stær

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Irritationer i

halsen,

hoste

Paradoksale

bronchospasmer

(se pkt. 4.4),

dysfoni, hæshed

Mave-tarm-

kanalen

Tør mund,

kvalme

Hud og

subkutane væv

Pruritus, tynd

hud, blå mærker

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskel-

spasmer

Undersøgelser

Reduktion af

knogletæthe

* Se afsnittet Pædiatrisk population herunder

dk_hum_30683_spc.doc

Side 8 af 13

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

I placebokontrollerede studier blev grå stær også rapporteret i sjældne tilfælde i

placebogruppen.

Kliniske studier med 13.119 patienter på inhaleret budesonid og 7.278 på placebo er blevet

pooled. Frekvensen af angst var 0,52 % for inhaleret budesonid og 0,63 % for placebo. For

depression var frekvensen 0,67 % ofr inhaleret budesonid og 1,15 % for placebo.

Der kan forekomme systemiske virkninger med inhalerede kortikosteroider især ved høje

doser og langvarig brug. Risikoen for de beskrevne systemiske virkninger er dog meget

mindre med inhaleret budesonid end med perorale kortikosteroider.

Hæshed og irritation i halsen er reversible og forsvinder ved ophør af brug, dosisreduktion

og/eller ved at hvile stemmen.

Der er en øget risiko for pneumoni hos patienter med nyligt diagnosticeret KOL, som

påbegynder behandling med inhalerede kortikosteroider. Imidlertid viste en vægtet

vurdering af 8 samlede kliniske forsøg med 4643 KOL-patienter, der blev behandlet med

budesonid og 3643 patienter, der blev randomiseret til ikke-ICS-behandling nogen øget

risiko for pneumoni. Resultaterne fra de første 7 af disse 8 forsøg er blevet offentliggjort

som en metaanalyse.

Pædiatrisk population

Systemiske og inhalerede kortikosteroider, herunder budesonid, kan forårsage reduktion i

væksthastighed hos pædiatriske patienter. Der er ikke foretaget nogle længerevarende

studier for behandling med budesonidkapsler hos pædiatriske patienter. Baseret på

tilgængeligt data fra kortvarende studier (se punkt 5.1), anses den overordnede observeret

sikkerhedsprofil for budesonid i pædiatriske patienter for at være som sikkerhedsprofilen i

voksne.

Da der er risiko for forsinket vækst hos børn, skal væksten monitoreres som beskrevet i

pkt. 4.4.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9 Overdosering

Den akutte toksicitet for budesonid er lav. Akut overdosering med budesonid, selv ved

meget høje doser, forventes ikke at være et klinisk problem.

dk_hum_30683_spc.doc

Side 9 af 13

Kronisk anvendelse i overdrevne doser kan medføre systemiske glukokortikosteroide

virkninger som større modtagelighed for infektioner, hypercorticisme og adrenal

suppression. Atrofi i den adrenale kortex og nedsat evne til at tilpasse sig et stress kan

forekomme. Det er ikke nødvendigt at foretage særlige akutbehandlinger. Behandlingen

med budesonid skal fortsætte på laveste dosis, hvor astmaen kan holdes effektivt under

kontrol.

Den adrenale funktion i hypothalamus og hypofyse (HPA) gendannes i løbet af få dage.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0 Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: R 03 BA 02. Antiastmatiske, inhalanter, glukokortikoider.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Budesonid er et kortikosteroid med lokal virkning. Den største helbredende virkning med

budesonid inhalationspulver nås inden for cirka 10 dage efter behandlingens start.

Budesonid forbedrer derved lungefunktionen og astmasymptomerne, reducerer bronkial

hyperaktivitet og forhindrer astma exacerbationer.

Klinisk sikkerhed

Pædiatrisk population

Spaltelampeundersøgelser blev udført hos 157 børn (i alderen 5-16 år) behandlet med en

gennemsnitlig daglig dosis på 504 µg i 3-6 år. Fund blev sammenliget med 111 astmatiske

børn i samme aldersgruppe. Inhaleret budesonid var ikke forbundet ned øget forekomst af

posterior subkapsulær katarakt.

Studie D9422C0001 var et åbent, ikke-kontrolleret studie designet til at evaluere budesonid

i 108 pædiatriske patienter (børn og unge i alderen 5 til 17 år), som var diagnosticeret med

mild til moderat Crohn’s sygdom i ileum og/eller i ascenderende kolon. Medianvarigheden

af behandlingen med budesonid var på 58 dage (interval: 5 dage til 90 dage). Patienterne

var doseret med oral budesonid en gang daglig jævnført kropsvægt. Patienter som vejede

≤25 kg modtog 6 mg en gang daglig i 8 uger. Patienter som vejede > 25 kg modtog 9 mg

en gang daglig i 8 uger. I de 8 uger var der en reduktion i gennemsnit (±SD) PCDAI score

fra 19,1 (±10,1) til 9,1 (±8,5), som indikere en forbedring i sygdomsaktivitet; med en

forbedring i gennemsnit (±SD) IMPACT 3 score fra 132,1 (±18,8) til 140,9 (±16,9).

Bivirkninger blev observeret med samme hyppighed og sværhedsgrad som set hos voksne,

og var mest relateret til Crohn’s sygdom, pubertet og måske GCS relateret.

Studie D9422C0002 var et åbent, ikke-sammenligneligt studie designet til at evaluere

budesonid 6 mg en gang daglig som vedligeholdelsesbehandling i 50 pædiatriske patienter

(børn og unge i alderen 5 til 17 år), med diagnosen mild til moderat Crohn’s sygdom i

ileum og/eller ascenderende kolon som var i klinisk remission (PCDAI≤10). Behandlingen

bestod af en 12 uger lang vedligeholdelsesbehandlingsfase med 6 mg en gang daglig, en 2

ugers nedtrapningsfase til 3 mg en gang daglig. Medianvarigheden af behandlingen med

budesonid var 98,5 dage (interval: 11 dage til 135 dage). De fleste patienter blev i det

dk_hum_30683_spc.doc

Side 10 af 13

kliniske remissionsstadie, da der ikke forekom nogen stor ændring i den gennemsnitlige

PCDAI sammensat-score eller IMPACT 3 scoren. Gennemsnittet af PCDAI var 4,85 (3,62)

ved baseline og 6,89 (8,08) efter 12 uger med vedligeholdelsesbehandling med budesonid

6 mg daglig. På samme tidspunkt var gennemsnittet af IMPACT 3 scoren henholdsvis

145,62 (12,43) og 146,98 (15,48). Bivirkninger blev observeret med samme hyppighed og

sværhedsgrad som hos voksne, og var for det meste relateret til Crohn’s sygdom, pubertet

og måske GCS relaterede bivirkninger.

Indflydelse på plasmakoncentrationen af kortisol

Forsøg med raske frivillige med budesonid viste en dosisrelateret virkning på plasma- og

urinkortisol. Ved anbefalede doser påvirker budesonid binyrefunktionen signifikant i

mindre grad end prednison 10 mg som vist ved ACTH-testen.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral inhalation indtræder den maksimale plasmakoncentration af budesonid (4,0

nmol/l efter en dosis på 800 µg) efter 30 min. Den maksimale plasmakoncentration og

arealet under plasmakoncentration/tids-profilen stiger lineært med dosis, men er en anelse

(20-30 %) højere efter gentagne doser (3 ugers behandling) sammenlignet med en

engangsdosis. Aflejring i lungen hos raske individer blev estimeret til 34 % ±10 % af den

afmålte dosis (aritmetisk gennemsnit ±standardafvigelse), mens 22 % blev tilbageholdt i

mundstykket og resten (ca. 45 % af den afmålte dosis) blev slugt.

Distribution

Budesonid har et distributionsvolumen på ca. 3 l/kg. Den gennemsnitlige

lasmaproteinbinding er 85-90 %.

Biotransformation

Budesonid undergår en omfattende grad (≈90 %) af biotransformation ved første passage

gennem leveren til metabolitter med lav glukokortikosteroidaktivitet.

Glukokortikosteroidaktiviteten af de primære metabolitter 6

-hydroxybudesonid og 16

hydroxyprednisolon er mindre end 1 % sammenlignet med budesonid. Metabolisering af

budesonid medieres primært af CYP3A, en subfamilie af cytochrom p450.

Elimination

Budesonids metabolitter udskilles som sådan eller i konjugeret form hovedsageligt via

nyrerne. Der er ikke detekteret uomdannet budesonid i urinen. Budesonid har en høj

systemisk clearance (ca. 1,2 l/min.) hos raske voksne, og den terminale halveringstid af

budesonid efter dosering i.v. er gennemsnitlig 2-3 timer.

Linearitet

Budesonids konetik er dosisproportional ved klinisk relevante doser.

Pædiatrisk population

Budesonid har en systemisk clearance på ca. 0,5 l/min. hos 4-6-årige astmatiske børn. Børn

har en clearance, som er ca. 50 % større end hos voksne pr. kg kropsvægt. Efter inhalation

er den terminale halveringstid for budesonid ca. 2,3 timer hos astmatiske børn. Dette er ca.

det samme som for raske voksne. Hos astmatiske børn i behandling med inhaleret

budesonid (800 µg enkeltdosis) nåede plasmakoncentrationen C

(4,85 nmol/l) efter 13,8

dk_hum_30683_spc.doc

Side 11 af 13

min. efter inhalation og aftog derefter hurtigt. AUC var 10,3 nmol/l. AUC-værdien er

generelt sammenlignelig med den, der er observeret hos voksne ved samme dosis, dog har

en tendens til at være højere i børn. Aflejring i lungerne hos børn (31 % af den

nominelle dosis) er sammenlignelig med den, der er målt hos raske voksne (34 % af den

nominelle dosis).

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen særlig fare for mennesker inden for det terapeutiske

dosisområde ud fra undersøgelser af kronisk toksicitet, genotoksicitet og carcinogenitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat (der indeholder små mængder mælkeproteiner).

200 mikrogram

Rød jernoxid (E172)

Titandioxid (E171)

Gelatine

400 mikrogram

Sort jernoxid (E172)

Rød jernoxid (E172)

Ponceau 4R (E124)

Titandioxid (E171)

Gelatine

Tryksværte (begge styrker)

Sort jernoxid (E172)

Shellac

Butylalkohol

Renset vand

Isopropylalkohol

Propylenglycol

Vandfrit ethanol

Stærk ammoniakopløsning

Kaliumhydroxid

6.2 Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3 Opbevaringstid

3 år.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

dk_hum_30683_spc.doc

Side 12 af 13

6.5 Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/PVDC/Aluminium blisterstrip med l×, 2×, 3×, 5×, 6×, 10×, 12× eller 20×10 kapsler,

alle med og uden inhalator (Cyclohaler).

PVC/PVDC/Aluminium blisterpakke med l×, 2×, 3×, 5×, 6×, 10×, 12× eller 20×10

kapsler, alle med og uden inhalator (Cyclohaler).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6 Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

200 mikrogram: 30683

400 mikrogram: 30684

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

15. januar 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

2. juli 2019

dk_hum_30683_spc.doc

Side 13 af 13

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information