Brufen SR 800 mg depottabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-04-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

02-11-2020

Aktiv bestanddel:
IBUPROFEN
Tilgængelig fra:
Paranova Danmark A/S
ATC-kode:
M01AE01
INN (International Name):
ibuprofen
Dosering:
800 mg
Lægemiddelform:
depottabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
58781
Autorisation dato:
2017-03-14

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Brufen

SR 800 mg depottabletter

ibuprofen

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret Brufen SR til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de

har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Brufen SR

3. Sådan skal du tage Brufen SR

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Brufen SR er et smertestillende, feber- og betændelsesnedsættende middel. Det tilhører gruppen af nonsteroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID).

Du kan tage Brufen SR ved:

svage smerter.

gigtsygdomme.

smerter og hævelse i led og muskler.

stærke menstruationssmerter.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE BRUFEN SR

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Brufen SR, hvis du

er allergisk over for ibuprofen eller et af de øvrige indholdsstoffer i Brufen SR (angivet i punkt 6).

har meget dårligt hjerte.

har haft blødning fra mave eller tarm eller hul på mave eller tarm i forbindelse med behandling med smertestillende medicin (NSAID).

har eller har haft mavesår eller maveblødninger mere end en gang.

har sår på tolvfingertarmen.

tidligere har fået vejrtrækningsproblemer, hævet tunge, læber og ansigt, astma, snue eller nældefeber efter behandling med acetylsalicylsyre eller

anden smertestillende medicin (NSAID).

har tendens til blødninger.

har meget dårlige nyrer.

har meget dårlig lever.

er gravid i 7. – 9. måned.

har skoldkopper.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Brufen SR.

Vær opmærksom på følgende

Anti-inflammatorisk (hæmmer betændelseslignende tilstande)/smertestillende medicin som f.eks. ibuprofen kan være forbundet med en let øget

risiko for hjerteanfald eller slagtilfælde, særligt når det bruges i høje doser. Tag ikke mere medicin end anbefalet, og tag ikke medicinen i længere

tid end anbefalet.

Hvis du får smerter i øverste del af maven (mavesår) og/eller blødning fra mave eller tarm, mens du tager Brufen SR, skal du stoppe med at tage

medicinen og kontakte læge eller skadestue.

Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater. Kontakt straks lægen, hvis du får usædvanlige mavesmerter, ændret afføring,

halsbrand m.m.

Hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald, når du i længere tid har taget Brufen SR, kan det skyldes medicinen. Tag ikke ekstra Brufen SR.

Kontakt lægen.

Brufen SR kan gøre det sværere at blive gravid.

Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid.

Brufen SR kan skjule symptomerne på betændelsessygdomme.

Medicin der er blodfortyndende (forebyggende mod blodpropper) (fx acetylsalicylsyre/aspirin, warfarin, ticlopidin), medicin mod forhøjet blodtryk

(såkaldte ACE-hæmmere fx captopril, betablokkere, angiotensin II antagonister) eller anden medicin kan blive påvirket af eller påvirke din

behandling med ibuprofen. Spørg altid din læge til råds, før du tager ibuprofen sammen med anden medicin.

Brufen SR virker febernedsættende og kan forlænge blødningstiden (blodets evne til at størkne).

Brug af Brufen SR og samtidig indtagelse af alkohol kan forstærke bivirkninger relateret til især mave- og tarmgerner eller i centralnervesystemet.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Brufen SR, hvis du:

har hjerteproblemer, herunder hjertesvigt eller angina (brystsmerter), eller hvis du har haft et hjerteanfald, har fået foretaget en bypass-operation,

har haft sygdom i perifere arterier (dårligt blodomløb i benene eller fødderne på grund af snævre eller blokerede blodårer) eller har haft nogen

form for slagtilfælde (herunder "mini-slagtilfælde" eller forbigående blodprop i hjernen).

har forhøjet blodtryk, sukkersyge eller forhøjet kolesterol, hvis der er nogen i din familie, der har eller har haft hjertesygdomme eller slagtilfælde,

eller hvis du ryger.

Brufen

er et registreret varemærke, der tilhører Mylan Healthcare GmbH.

541461P006

01/2021

tager anden smertestillende medicin (NSAID-præparater, herunder COX-2 hæmmere mod led lidelser).

har astma, allergi eller kronisk snue.

har dårlig lever.

har dårlige nyrer.

har diabetes.

har en bindevævssygdom (fx Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)).

tager anden medicin mod svage smerter

(fx acetylsalicylsyre eller andre NSAID).

har eller har haft blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller betændelse i tarmene (Crohns sygdom), da disse sygdomme kan forværres

af NSAID.

tager binyrebarkhormoner, blodfortyndende medicin eller medicin mod depression, da det kan øge risikoen for mavesår og blødning.

har ophobning af vand i kroppen.

er stærkt dehydreret.

Så længe du får Brufen SR, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Brufen SR. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Hvis du oplever tegn på, at du har fået en infektion eller en forværring af en infektion under brug af Brufen SR, bør du straks søge læge.

Hudreaktioner

Der er rapporteret om alvorlige hudreaktioner ved behandling med Brufen SR. Du bør stoppe med at

tage Brufen SR og straks søge læge, hvis du får hududslæt, læsioner i slimhinderne, blærer eller andre tegn på allergi, da dette kan være de første

tegn på en meget alvorlig hudreaktion. Se punkt 4.

Du kan i meget sjældne tilfælde få pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse

(inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Det kan være livsfarligt.

Ring derfor 112.

Brug af anden medicin sammen med Brufen SR

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden

medicin.

Brufen SR kan påvirke eller blive påvirket af visse andre lægemidler. For eksempel:

lægemidler, som hindrer blodet i at størkne (dvs. som fortynder blodet eller forebygger blodpropper, f.eks. acetylsalicylsyre, warfarin, ticlopidin).

lægemidler, som nedsætter et forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere som f.eks. captopril, betablokkere som f.eks. atenolol og angiotensin-II-

receptorantagonister som f.eks. losartan).

Visse andre lægemidler kan også påvirke eller blive påvirket af behandlingen med Brufen SR. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på

recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Derfor skal du altid spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du tager Brufen SR sammen med andre lægemidler, som

blodfortyndende medicin (warfarin, phenprocoumon, heparin, rivaroxaban, dabigatran og andre NOAK'er, acetylsalicylsyre og ticlopidin.

hjertemedicin (digoxin, abciximab, tirofiban, integrelin, clopidogrel, ACE hæmmere f.eks. captopril).

medicin mod forhøjet blodtryk (betablokkere f.eks. atenolol og angiotensin-II-receptorantagonister

f.eks. losartan).

medicin mod forhøjet kolesterol i blodet (colestyramin).

vanddrivende medicin (furosemid, thiazid).

anden smertestillende medicin (NSAID, acetylsalicylsyre).

medicin mod leddegigt, svær psoriasis eller kræft (methotrexat).

medicin mod mani og depression (lithium og SSRI).

medicin i forbindelse med organtransplantationer (ciclosporin og tacrolimus).

tabletter med binyrebarkhormoner.

tabletter mod sukkersyge (sulfonylurinstoffer).

medicin mod HIV (zidovudin).

medicin til afbrydelse af graviditet (mifepriston).

medicin mod infektioner (aminoglykosider og quinolon-antibiotika).

medicin som er CYP2C9 hæmmere (fx voriconazol og fluconazol).

naturlægemidler der indeholder Ginkgo biloba.

Brug af Brufen SR sammen med mad, drikke og alkohol

Du skal tage Brufen SR med et glas vand.

Hvis du drikker alkohol, samtidig med at du tager Brufen SR, kan det øge risikoen for bivirkninger.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til

råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Brufen SR i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Det kan skade fosteret og det nyfødte barn. Tal med lægen.

Du må kun tage Brufen SR i de første 6 måneder af graviditeten efter aftale med lægen. Dosis skal være så lav som muligt, og behandlingen skal

vare så kort tid som muligt. Tal med lægen.

Fertilitet

Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde op med at tage Brufen SR eller kun tage Brufen SR i så kort tid som muligt og i så lav dosis som

muligt.

Brufen SR kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, om der er en anden behandling.

Amning

Brufen SR går over i mælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brufen SR kan give bivirkninger (påvirkning af reaktionstid), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE BRUFEN SR

Tag altid Brufen SR nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Du skal tage tabletterne med at glas vand. Brufen SR skal synkes hele og må ikke tygges, deles, knuses eller blive suttet på.

Den anbefalede dosis er

Voksne

2 depottabletter (1600 mg) om aftenen.

Tag Brufen SR i så kort tid og med så lav dosis som muligt for at mindske bivirkningerne.

Vær opmærksom på at der trykkes 2 tabletter ud af blisterkortet ad gangen.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat lever- eller nyrefunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis ved let nedsat lever- eller nyrefunktion. Du må ikke tage Brufen SR ved svært nedsat lever- eller

nyrefunktion. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Brufen SR

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Brufen SR, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig

utilpas. Tag pakningen med.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Brufen SR end du skulle, eller hvis et barn har indtaget Brufen SR. Så vil risikoen

blive vurderet, og du får råd om de foranstaltninger, der skal træffes.

Symptomerne kan inkludere kvalme, mavesmerter, opkastning (kan indeholde blod), døsighed, hovedpine, øresusen, forvirring og ufrivillige

øjenbevægelser. Ved høje doser er sløvhed, brystsmerter, hjertebanken, tab af bevidsthed, kramper (hovedsageligt hos børn), svaghed og

svimmelhed, blod i urinen, en følelse af at være kold samt åndedrætsbesvær bevet rapporteret. I sjældne tilfælde kan du opleve dyb bevidstløshed

(koma), påvirkning af leveren, tørst pga. for højt natrium i blodet, akut nyresvigt, lavt blodtryk, langsom puls eller hurtig, uregelmæssig puls. Hos

små børn ses også kortvarige åndedrætsstandsninger.

Hvis du har glemt at tage Brufen SR

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis

over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Brufen SR

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede):

Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaksi/anafylaktoide reaktioner).

Kan være livsfarligt. Ring 112.

Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Smerter over lænden, feber, blodig og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder, evt. aftagende nyrefunktion med kvalme og

opkastninger pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.

Leverbetændelse, gulsot, kvalme og opkastninger. Kontakt læge eller skadestue.

Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber

pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Manglende modning/dannelse af hvide blodlegemer. Let mangel giver sædvanligvis ingen symptomer, men svær mangel kan give en øget

infektionsrisiko.

Forværring af astma. Kontakt lægen.

Kortåndethed/vejrtrækningsbesvær/astmalignende anfald/åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Astmatisk anfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Smerter i maven, diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. betændelse i tarmen. Kontakt lægen.

Mundbetændelse med sår. Kontakt lægen.

Smerter i øjet, rødt øje og lysskyhed pga. betændelse i regnbuehinden. Kontakt lægen.

Kraftig hovedpine, stivhed i nakken eller pludselig høj feber, pga. meningitis. Kontakt lægen.

Unormal leverfunktion.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber eller desorientering pga. meningitislignende tilstand hos patienter

med bindevævssygdomme. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112, hvis du bliver alment sløj med hovedpine og nakkestivhed.

Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde pletter for et eller begge øjne, uskarpt syn og vanskelighed med at skelne farver pga. betændelse i

synsnerven. Kontakt læge eller skadestue.

Træthed, ødem (vand i kroppen), skummende urin, lille appetit, vægtøgning og hyppige vandladninger, typisk om natten (membranøs nefropati).

Kontakt lægen.

Manglende appetit, træthed, kvalme, mavesmerter, gulfarvning af hud og/eller øjne kan være tegn på skader på leveren. Kontakt lægen.

Gradvis synsnedsættelse pga. betændelse i eller nedbrydning af synsnerven. Kontakt lægen.

Alvorlig blodmangel med gulsot.

Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Akut åndenød med hoste og astmatisk vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Manglende appetit, træthed, kvalme, mavesmerter, gulfarvning af hud og/eller øjne kan være tegn på skader på leveren. Kontakt lægen. (Vær

særlig opmærksom på dette hvis du er i langtidsbehandling med Brufen SR).

Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.

Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.

Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller

skadestue.

Blodig diarré pga. forværring af betændelse i tarmen. Kontakt læge eller skadestue.

Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.

Diarré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Brug af NSAID kan være forbundet med en let øget risiko for slagtilfælde. Ring 112, hvis du får lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga.

blodprop i hjernen eller hjerneblødning.

Forværring af infektionslignende betændelses tilstande. Kontakt straks lægen, hvis du oplever tegn på, at du har fået en infektion eller en

forværring af en infektion.

Hvis du har skoldkopper, kan du få alvorlig hudinfektion og bløddelsvævs komplikationer.

Tal med lægen.

En alvorlig hudreaktion kendt som DRESS-syndrom kan forekomme. Symptomer på DRESS kan være udslæt, feber, hævede lymfeknuder og

stigning i antallet af eosinofile granulocytter (en type hvide blodlegemer).

Et stort, rødt og skællende udslæt med knuder under huden og blæredannelse, primært i hudfolder, på kroppen og på armene og ledsaget af

feber i begyndelsen af behandlingen (akut generaliseret eksantematøs pustulose). Hold op med at bruge Brufen SR, hvis du udvikler disse

symptomer, og søg læge med det samme. Se også punkt 2.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Sure opstød/halsbrand.

Diarré.

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede):

Mavesmerter.

Luft i maven.

Træthed.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 100 behandlede):

Kvalme og opkastninger.

Smerter og ubehag fra maven.

Fordøjelsesbesvær.

Forstoppelse.

Mavekramper.

Mild forbigående hovedpine.

Svimmelhed.

Øresusen (tinnitus).

Udslæt.

Vertigo (svimmelhed).

Vand i kroppen (ødemer).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring

112.

Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet pga. sår i mavesæk eller tolvfingertarm. Tal med lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig

til blødende mavesår med blodig eller sort stinkende afføring, hul i mavesæk eller tarm med meget voldsomme mavesmerter og meget dårlig

almentilstand. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

Halsbrand.

Angst.

Forvirring.

Depression (det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen).

Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Synsforstyrrelser med sløret syn, dobbeltsyn og ændret farveopfattelse.

Kløe.

Mindre blødning i hud og slimhinder.

Øget følsomhed af huden for lys.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Nedsat hørelse.

Snue.

Overfølsomhed.

Søvnløshed.

Nervøsitet.

Let rastløshed.

Døsighed.

Tinnitus.

Svimmelhed pga. vertigo.

Mundsår.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig

med muskelkramper og koma. Tal med lægen.

Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser.

Sløvhed.

Koncentrationsbesvær.

Eksem/udslæt med blærer.

Besvær med at opfatte eller reagere på, hvad der foregår.

Kulderystelser.

Feber pga. overfølsomhed for Brufen SR.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være alvorligt. Tal med lægen.

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Udslæt med ømme, røde knuder, oftest på ben og arme.

Stærkt kløende blærer eller vabler.

Rødplettet udslæt.

Hårtab, sygdom i hår og negle.

Forværring af betændelse i tarmen (Crohns sygdom).

Brufen SR kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks.

urinprøver og levertal.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Brufen SR utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Tag ikke Brufen SR efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Brufen SR indeholder:

Aktivt stof: Ibuprofen 800 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Xanthan gummi, povidon, stearinsyre, kolloid vandfri silica, talcum, hypromellose og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser:

Brufen SR 800 mg er en hvid, aflang, filmovertrukken depottablet.

Brufen SR 800 mg findes i pakningsstørrelserne 30 og 100 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2020.

Læs hele dokumentet

29. oktober 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Brufen SR, depottabletter (Paranova)

0.

D.SP.NR.

3006

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Brufen SR

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Ibuprofen 800 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depottabletter (Paranova).

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Reumatiske sygdomme og andre inflammatoriske lidelser. Svær dysmenoré. Svage smerter.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne: 1600 mg som enkeltdosis om aftenen.

Nedsat leverfunktion:

Dosisjustering er ikke nødvendig ved let nedsat leverfunktion, men ibuprofen bør anvendes med

forsigtighed.

Nedsat nyrefunktion:

Dosisjustering er ikke nødvendig ved let nedsat nyrefunktion, men ibuprofen bør anvendes med

forsigtighed.

Ældre:

Dosisjustering er ikke nødvendig, men ibuprofen bør anvendes med forsigtighed, da

gastrointestinale bivirkninger kan være mere alvorlige i denne patientgruppe (se pkt. 4.4).

dk_hum_58781_spc.doc

Side 1 af 15

Brufen SR depottabletter skal tages med et glas vand. Tabletterne skal sluges hele og må ikke

tygges, deles, knuses eller suttes på, for at undgå overdosering, oralt ubehag og irritation i

halsen.

Bivirkningerne kan minimeres ved at anvende den laveste effektive dosis, der er nødvendig til

at kontrollere symptomerne, i så kort tid som muligt (se pkt. 4.4).

4.3

Kontraindikationer

Brufen SR er kontraindiceret til patienter med:

overfølsomhed over for ibuprofen eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

alvorlig hjerteinsufficiens (NYHA-klasse IV).

gastrointestinal blødning eller perforation i anamnesen i forbindelse med NSAID-

behandling.

bronkospasmer, angioødem, astma, rhinitis eller urticaria i anamnesen efter indtagelse af

acetylsalicylsyre eller andre NSAID.

aktivt eller tilbagevendende gastro-intestinalt ulcus eller gastrointestinal blødning (dvs. to

eller flere særskilte episoder af diagnosticeret ulcus eller blødning).

øget blødningstendens (fx svær trombocytopeni).

svær leverinsufficiens.

svær nyreinsufficiens (glomerulusfiltration under 30 ml/minut).

graviditet i 3. trimester.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Samtidig brug af ibuprofen og acetylsalicylsyre eller andre NSAID-præparater inklusive

selektive cyclooxygenase-2 hæmmere bør undgås, grundet øget risiko for ulceration og

blødning (se pkt. 4.5).

Brufen SR bør anvendes med forsigtighed til astmatikere, patienter med kronisk rhinitis eller

med allegiske sygdomme idet ibuprofen kan forårsage bronkospasmer, urticaria eller

angioødem hos sådanne patienter.

Symptomerne behandles i så kort tid og med så lav dosis som muligt for at minimere

bivirkningerne af Brufen SR (se pkt. 4.2 samt nedenstående om gastrointestinale og

kardiovaskulære risici).

Ved brug af NSAID kan samtidig indtag af alkohol forstærke bivirkninger relateret til det

aktive stof, især de gastrointestinale eller i centralnervesystemet.

Ældre:

Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID, især gastrointestinal blødning og

perforation, som kan være fatafle.

Gastrointestinale påvirkninger:

Der er rapporteret gastrointestinale blødninger, ulcerationer eller perforationer, som kan

være fatale, ved behandling med ibuprofen og alle typer af NSAID-præparater. Disse

bivirkninger er opstået på ethvert tidspunkt under behandlingen, med eller uden advarende

symptomer eller alvorlige gastrointestinale fortilfælde.

Risikoen for gastrointestinal blødning, ulceration eller perforation er øget ved højere doser

af NSAID, hos patienter med ulcus i anamnesen (særligt med samtidig blødning eller

perforation) (se pkt. 4.3) og hos ældre. Disse patienter bør indlede behandlingen med den

lavest mulige dosis.

dk_hum_58781_spc.doc

Side 2 af 15

Kombinationsbehandling med slimhindebeskyttende midler (fx misoprostol eller

protonpumpehæmmere) bør overvejes til disse patienter samt til patienter med behov for

samtidig behandling med lave doser acetylsalicylsyre eller andre stoffer, som sandsynligt

vil øge risikoen for gastrointestinale bivirkninger (se nedenstående og pkt. 4.5).

Patienter, særligt ældre, med gastrointestinal toksicitet i anamnesen bør rapportere alle

usædvanlige abdominale symptomer (særligt gastrointestinal blødning) i særdeleshed i

behandlingens startfase. Patienter, der samtidig bruger medicin, som øger risikoen for

gastrointestinalt ulcus eller blødning, såsom orale kortikosteroider, antikoagulantia som

warfarin, selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI) eller trombocythæmmende

midler som acetylsalicylsyre, bør rådes til forsigtighed (se pkt. 4.5).

Hvis gastrointestinal blødning eller ulceration opstår hos patienter i behandling med

ibuprofen skal behandlingen seponeres.

Forsigtighed tilrådes ved behandling af patienter med gastrointestinale lidelser i anamnesen

(særligt colitis ulcerosa, Crohns sygdom), da behandling med NSAID-præparater kan

forværre disse tilstande (se pkt. 4.8).

Kardiovaskulære og cerebrovaskulære påvirkninger:

Patienter med hypertension og/eller mild til moderat hjerteinsufficiens i anamnesen bør

monitoreres og rådgives fyldestgørende, da væskeretention og ødemer er rapporteret i

forbindelse med brug af NSAID.

Kliniske studier tyder på, at ibuprofen, særligt ved høje doser (2400 mg/dag), kan være

forbundet med en let øget risiko for arterielle trombotiske hændelser (f.eks.

myokardieinfarkt eller apopleksi). Samlet set tyder epidemiologiske studier ikke på, at lave

doser af ibuprofen (f.eks. ≤ 1200 mg/dag) er forbundet med en øget risiko for arterielle

trombotiske hændelser.

Patienter med ukontrolleret hypertension, kongestiv venstresidig hjerteinsufficiens (NYHA

II-III), bekræftet iskæmisk hjertesygdom, perifer arteriesygdom og/eller cerebrovaskulær

sygdom bør kun behandles med ibuprofen efter nøje overvejelse, og høje doser (2400

mg/dag) bør undgås.

Initiering af langvarig behandling hos patienter med risikofaktorer for kardiovaskulære

hændelser (f.eks. hypertension, hyperlipidæmi, diabetes mellitus, rygning) skal også nøje

overvejes, særligt hvis høje ibuprofendoser (2400 mg/dag) er nødvendige.

Hudreaktioner:

Alvorlige hudreaktioner, som kan være fatale, er rapporteret meget sjældent i forbindelse med

brugen af NSAID, bl.a. exfoliativ dermatitis, Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal

nekrolyse (TEN) (se pkt. 4.8). Risikoen for sådanne reaktioner synes at være størst tidligt i

behandlingen, idet de fleste hudreaktioner forekommer inden for behandlingens første måned.

Der er rapporteret om akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP) i forbindelse med

ibuprofen-holdige lægemidler. Behandling med Brufen SR bør straks seponeres ved

symptomer som udslæt, slimhindelæsioner eller anden overfølsomhedsreaktion.

Alvorlige, akutte overfølsomhedsreaktioner (fx anafylaktisk shock) er kun set i meget sjældne

tilfælde. Hvis der viser sig tidlige tegn på en overfølsomhedsreaktion efter

indtagelse/administration af ibuprofen, skal behandlingen seponeres. Der skal igangsættes

nødvendige medicinske tiltag i overensstemmelse med symptomerne af specialiseret personale.

dk_hum_58781_spc.doc

Side 3 af 15

I enkeltstående tilfælde kan skoldkopper forårsage alvorlige kutane og vævskomplikationer.

Det er endnu ikke afklaret, om NSAID kan forværre disse tilstande. Derfor frarådes brug af

ibuprofen ved udbrud af skoldkopper.

Fertilitet:

Anvendelsen af ibuprofen kan reducere fertiliteten og bør derfor ikke anvendes til kvinder,

som ønsker at blive gravide. For kvinder, som har problemer med at blive gravide eller bliver

undersøgt for infertilitet, bør seponering af ibuprofen overvejes (se pkt. 4.6).

Medicinoverforbrugshovedpine:

Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende hovedpinemedicin kan hovedpine

blive værre og hyppigere (medicinoverforbrugshovedpine). Hvis denne tilstand udvikles eller

mistænkes, skal lægen kontaktes med henblik på afbrydelse af hovedpinebehandlingen.

Medicinoverforbrugshovedpine bør mistænkes hos patienter med hyppige eller daglige

hovedpineanfald på trods af (eller på grund af) regelmæssig brug af smertestillende medicin.

Hovedpinen bør ikke behandles med øgede doser af medicinen.

Virkning på nyrefunktionen:

Der bør udvises særlig forsigtighed, når behandling med Brufen SR startes op hos stærkt

dehydrerede patienter. Der er risiko for nedsat nyrefunktion især hos dehydrerede børn, unge

og ældre.

Nedsat hjerte-, nyre- og leverfunktion:

Brufen SR bør gives med forsigtighed til patienter med nedsat nyre-, hjerte- og lever funktion,

da anvendelse af NSAID kan resultere i forværring af nyrefunktionen. Denne risiko øges

yderligere ved samtidig hyppig indtagelse af andre smertestillende lægemidler. For patienter

med nedsat nyre-, hjerte- eller leverfunktion skal den lavest mulige effektive dosis anvendes i

den kortest mulige tid og særligt patienter i langtidsbehandling skal monitoreres.

Som for andre NSAID kan langtidsbehandling med Brufen SR resulterer i papillær nekrose og

andre patologiske ændringer i nyren. Nyretoksicitet er også set hos patienter, hos hvem

prostaglandiner fra nyren har en kompensatorisk rolle i vedligeholdelsen af nyrens

gennemblødning. Hos disse patienter, kan administration af non-steroide anti-inflammatoriske

lægemidler forårsage en dosisafhængig reduktion i dannelsen af prostaglandiner og sekundært i

nyrens blodgennemstrømning, som kan fremskynde nedbrydning af nyren. De patienter, som

har størst risiko for denne reaktion, er patienter med svækket nyrefunktion, hjerteinsufficiens,

svækket leverfunktion, patienter i behandling med diuretika og ACE-hæmmere samt ældre.

Ophør med behandling med non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler efterfølges normalt

med bedring til det stadie, som fandtes inden behandlingen.

Ibuprofens prostaglandinhæmmende effekt kan resultere i let nedsat nyrefunktion på grund af

nedsat renal blodgennemstrømning, der dog normalt er reversibel. Patienter med reno-vaskulær

sygdom, leversygdom, hjerteinsufficiens, diabetes mellitus, SLE, i behandling med diuretika

eller nefrotoksiske lægemidler, samt ældre har størst risiko for at udvikle akut nyresvigt og bør

derfor have foretaget en nyrefunktionsundersøgelse før og under behandling med ibuprofen.

Brufen SR skal anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat leverfunktion, da

levertoksicitet kan forekomme.

Som for andre NSAIDs er der observeret sjældne tilfælde af aseptisk meningitis, sandsynligvis

har patienter med lupus og lignende bindevævssygdomme en højere risiko, men aseptisk

dk_hum_58781_spc.doc

Side 4 af 15

meningitis er også rapporteret hos patienter, der ikke havde nogen bagvedliggende kronisk

sygdom.

Hæmotologiske virkninger:

Brufen SR kan, som andre NSAID, forhindre koagulation og er vist at kunne forlænge

blødningstiden hos normale individer.

Ibuprofen kan som andre NSAID maskere tegn på infektion.

Ibuprofen virker febernedsættende.

Ibuprofen bør anvendes med forsigtighed til patienter

i behandling med methotrexat (se pkt. 4.5).

i behandling med lithium (se pkt. 4.5).

i behandling med ciclosporin eller tacrolimus (se pkt. 4.5).

i behandling med diuretika (se pkt. 4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Følgende kombinationer bør undgås:

Antihypertensions behandling, beta-blokkere og diuretika

NSAID kan reducere nedsætte effekt af antihypertensions behandling, fx ACE-hæmmer,

angiotensin-II receptor antagonister, beta-blokkere og diuretika. Diuretika kan også øge

risikoen for NSAIDs nefrotoksicitet.

Acetylsalicylsyre

Mulig mekanisme: Kompetitiv binding til COX-1 bindingsstedet på blodpladerne.

Effekt: Nedsat antikoagulerende virkning af acetylsalicylsyre.

Samtidig administration af ibuprofen og acetylsalicylsyre anbefales generelt ikke på grund af

en potentielt øget bivirkningsfrekvens.

Eksperimentelle data tyder på, at ibuprofen muligvis kompetitivt hæmmer virkningen af lave

doser acetylsalicylsyre på trombocytaggregation ved samtidig administration. Der er

usikkerhed vedrørende ekstrapolation af disse data til den kliniske situation, men muligheden

for, at regelmæssig langvarig behandling med ibuprofen kan nedsætte den kardioprotektive

virkning af lavdosis acetylsalicylsyre, kan ikke udelukkes. En klinisk relevant virkning ved

lejlighedsvis brug af ibuprofen anses ikke for at være sandsynlig (se pkt. 5.1).

COX-2 hæmmere og andre NSAID-præparater

Samtidig anvendelse med andre NSAID-præparater, inklusiv cyclooxygenase-2-selektive

hæmmere bør undgås på grund af den mulige additive effekt.

Digoxin

NSAID-præparater kan forværre hjerteinsufficiens, reducere den glomerulære

filtreringshastighed og øge plasmaniveauet for hjerteglykosider.

Methotrexat

Mulig mekanisme: NSAID kan hæmme den tubular sekretion af methotrexat og reducerer

methotrexatclearance.

Effekt: Methotrexattoksicitet (leukæmi, trombocytopeni, anæmi, nefrotoksicitet,

slimhindeforandringer (se pkt. 4.4)).

dk_hum_58781_spc.doc

Side 5 af 15

Samtidig anvendelse af følgende kan anvendes under visse forholdsregler og

dosisjusteringer:

Antikoagulantia:

NSAID-præparater kan forstærke effekten af antikoagulantia (se pkt. 4.4). Øget monitorering

af koagulationen anbefales i tilfælde af samtidig behandling.

Diuretika

Samtidig brug af NSAIDs kan reducere den diuretiske effekt. Brug af diuretika kan øge

risikoen for nefrotoksicitet.

Warfarin, phenprocoumon

Mulig mekanisme: Reducerer thrombindannelsen, der resulterer i indirekte reduktion af

blodpladeaktiviteten.

Effekt: Øget risiko for blødning.

Heparin

Mulig mekanisme: Reducerer thrombindannelsen, der resulterer i indirekte reduktion af

blodpladeaktiviteten.

Effekt: Øget risiko for blødning.

ACE hæmmere

Mulig mekanisme: Hæmning af prostaglandinsyntesen.

Effekt: Nedsat effekt af ACE-hæmmere.

Furosemid

Mulig mekanisme: Hæmning af den proximale tubulære udskillelse af furosemid.

Effekt: Nedsætter furosemids diuretiske effekt. Forsigtighed anbefales ved samtidig brug (se

pkt. 4.4).

Samtidig indtagelse kan øge risikoen for svækkelse af nyrefunktion.

Thiaziddiuretika

Mulig mekanisme: Nedsat renal produktion af prostaglandin.

Effekt: Nedsat diuretisk og antihypertensiv effekt. Bør anvendes med forsigtighed ved

samtidig brug (se pkt. 4.4).

-blokkere

Mulig mekanisme: Nedsat produktion af vasodilaterende og renale prostaglandiner.

Effekt: Nedsat antihypertensiv effekt.

Kortikosteroider

Mulig mekanisme: Ukendt.

Effekt: Øget risiko for gastrointestinalt ulcus eller blødning.

Lithium

Mulig mekanisme: Nedsætter den renale clearance af lithium.

Effekt: Øget risiko for lithiumtoksicitet (svaghed, rysten, ekstrem tørst, forvirring se pkt. 4.4).

Cholestyramin

Samtidig brug af ibuprofen og cholestyramin kan reducere absorption af ibuprofen i mave-

tarm-kanal. Dog er den kliniske signifikans ukendt.

dk_hum_58781_spc.doc

Side 6 af 15

Ciclosporin

Mulig mekanisme: Forøger plasmakoncentrationen af ciclosporin.

Effekt: Øget risiko for ciclosporintoksicitet renal-dysfunktion, cholestasis, paræstesi (se pkt.

4.4).

Trombocythæmmende midler og selektive serotonin genoptagelseshæmmere (SSRI)

Mulig mekanisme: Ukendt.

Effekt: Øget risiko for blødning fx fra gastrointestinalkanalen (se pkt. 4.4). Denne risiko øges

ved kombinationsbehandling.

Abciximab, tirofiban, integrelin

Mulig mekanisme: Øget hæmning af blodpladeaktiviteten (glycoprotein IIb/IIIa inhibitor).

Effekt: Øget risiko for blødning.

Clopidogrel

Mulig mekanisme: Øget hæmning af blodpladeaktiviteten (blodplade-ADP-receptor-

antagonist).

Effekt: Øget risiko for blødning.

Rivaroxaban, dabigatran og andre nyere orale antikoagulantia (NOACs)

Faktor Xa-hæmmere og trombinhæmmere.

Effekt: Øget risiko for blødning.

Hvis to eller flere af de ovenfor nævnte stoffer indgives sammen med ibuprofen kan det

medføre en synergieffekt med øget hæmning af blodpladeaktiviteten og øget blødningstendens

til følge.

Mifepriston

Et fald i effekten af lægemidlet kan teoretiske forekomme grundet NSAIDs antiprostalglandine

egenskaber. Begrænset evidens tyder på, at samtidig administration af NSAID på dagen for

prostaglandin administration ikke har en negativ indflydelse af mifepriston eller prostaglandins

effekt på modning af cervix eller uterin kontraktilitet og det mindsker ikke den kliniske effekt

af medicinsk svangerskabsafbrydelse.

Quinolon antibiotika

Data fra dyreforsøg tyder på, at NSAIDs kan øge risikoen for quinolon-antibiotika associeret

konvulsioner. Patienter, der tager NSAIDs og quinolon-antibiotika samtidig kan have en øget

risiko for at udvikle konvulsioner.

Sulfonylurea

NSAIDs kan forstærke effekten af lægemidler med sulfonylurea. Sjældne tilfælde af

hypoglykæmi er set hos patienter der bruger ibuprofen sammen med sulfonulurea.

Tacrolimus

Mulig mekanisme: Ukendt.

Effekt: Øget risiko for tacrolimus-nefrotoksicitet. Bør anvendes med forsigtighed ved samtidig

brug (se pkt. 4.4).

Zidovudin

Der er påvist en øget risiko for ledblødning og hæmatom hos HIV-positive bløderpatienter, der

tager zidovudin og ibuprofen samtidigt.

dk_hum_58781_spc.doc

Side 7 af 15

CYP2C9 hæmmere

Samtidig brug af ibuprofen med CYP2C9 hæmmere kan øge eksponeringen for ibuprofen

(CYP2P9 substrat). I et studie med voriconazol og fluconazol (CYP2C9 hæmmere) blev en

øget eksponering af S(+)-ibuprofen på 80 til 100 % vist. Reduktion af ibuprofen dosis bør

overvejes når det administreres sammen med potente CYP2C9 hæmmere, især når høje doser

af ibuprofen gives sammen med voriconazol eller fluconazol.

Aminoglykosider

NSAID-præparater kan nedsætte udskillelse af aminoglykosider.

Naturlægemidler

Ginkgo biloba kan forøge risikoen for blødning med NSAID-præparater.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

NSAIDs hæmning af prostaglandinsyntesen kan have en skadelig indvirkning på graviditeten

og/eller den embryonale/føtale udvikling. Data fra epidemiologiske studier tyder på en øget

risiko for spontan abort og for medfødte misdannelser i barnets hjerte samt gastroschisis ved

brug af prostaglandinsyntesehæmmere under den tidlige graviditet. Risikoen menes at øges

med dosis og behandlingsvarigheden. Hos dyr har administration af

prostaglandinsyntesehæmmere vist sig at medføre en øget hyppighed af præ- og

postimplantationstab samt embryo-/fosterdød. Endvidere er der fundet en øget forekomst af

flere misdannelser, herunder kardiovaskulære hos dyr, der har været eksponeret for en

prostaglandinsyntesehæmmer under den organudviklende periode.

Gennem det første and andet trimester af graviditeten, bør ibuprofen kun gives under tvingende

indikation. Hvis ibuprofen bruges af en kvinde der enten forsøger at bliver gravid eller er

gravid i enten første eller andet trimester, bør dosis være så lav som mulig og behandlingstiden

så kort som mulig.

Prostaglandinsyntesehæmmere kan under tredje trimester af graviditeten udsætte fosteret for:

kardiopulmonær toksicitet (for tidlig lukning af ductus arteriosus og pulmonær

hypertension).

renal dysfunktion som kan lede til nyresvigt og dermed en reduceret mængde fostervand.

og ved graviditetens slutning kan prostaglandinsyntesehæmmere udsætte moderen og det

nyfødte barn for:

forlænget blødningstid.

hæmning af livmoderkontraktioner, hvilket kan resultere i for sen eller forlænget fødsel.

Derfor er ibuprofen kontraindiceret under tredje trimester af graviditeten.

Fertilitet:

NSAID bør ikke anvendes til kvinder, som ønsker at blive gravide, da prosta-

glandinsyntesehæmmere menes at kunne nedsætte fertiliteten.

Hos kvinder der har problemer med at blive gravide eller der bliver undersøgt for infertilitet,

bør seponering af ibuprofen overvejes.

Amning:

Brufen SR kan anvendes i ammeperioden.

Ibuprofen passerer i små mængder over i modermælken. Koncentrationen i modermælken er < 1

% af koncentrationen i plasma.

dk_hum_58781_spc.doc

Side 8 af 15

Selvom der ikke foreligger dokumentation om bivirkninger hos det ammede barn, bør der

foretages en risk/benefit-vurdering, da spædbørn og børn er særlig følsomme for ibuprofens

virkning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Efter behandling med ibuprofen kan reaktionstiden for patienterne blive påvirket. Dette bør tages i

betragtning, hvor øget årvågenhed er påkrævet, fx når du kører bil eller betjener maskiner

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er gastrointestinalt relaterede. I kontrollerede kliniske forsøg

rapporterer mellem 4 % og 36 % af patienterne én eller flere gastrointestinale gener. Ved

korttidsbehandling med døgndoser op til 1200 mg ses en lavere hyppighed af bivirkninger.

Der kan forekomme peptisk ulcus, perforation eller gastrointestinal blødning, som kan være fatal,

især hos ældre (se pkt. 4.4). Sjældne tilfælde af gastrointestinal perforation er set under behandling

med ibuprofen.

Infektioner og infestationer

Der er beskrevet eksacerbation af infektionsrelaterede inflammationer (fx udvikling af

nekrotiserende fasciitis) sammenfaldende med behandling med NSAID. Hvis der opstår tegn på

eller forværring af infektion ved brug af ibuprofen bør patienten straks søge læge.

Hud og subkutant væv

I ekstraordinære tilfælde kan alvorlige hudinfektioner og komplikationer i bløddelsvæv

forekomme ved infektion med varicella (se også ”Infektioner og infestationer”).

Hjertekarsygdomme

Kliniske studier tyder på, at ibuprofen, særligt ved høje doser (2400 mg/dag), kan være

forbundet med en let øget risiko for arterielle trombotiske hændelser (f.eks. myokardieinfarkt

eller apopleksi) (se pkt. 4.4).

Bivirkninger, der anses for muligt relaterede til ibuprofen, er vist efter MedDRA system-

organklasse og hyppighed. Hyppigheden er defineret som: Meget almindelig (≥1/10),

almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til

<1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Hjerte

Ikke almindelig

Meget sjælden

Hjerteinsufficiens (hos patienter med

begrænset hjertefunktion).

Myokardieinfarkt.

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig

Leukopeni, agranulocytose, pancytopeni,

trombocytopeni, aplastisk anæmi, hæmolytisk

anæmi, neutropeni, eosinofili,

koagulationsforstyrrelser, aplasi af de hvide

blodlegemer.

Nervesystemet

Almindelig

Ikke almindelig

Mild og forbigående hovedpine, svimmelhed.

Paræstesier, døsighed.

dk_hum_58781_spc.doc

Side 9 af 15

Sjælden

Sløvhed, ekstrapyramidale gener, optisk

neuritis.

Øjne

Ikke almindelig

Sjælden

Synsforstyrrelser (sløret syn, ændret

farveopfattelse, nedsat syn, synsfelt defekter,

scotoma, amblyopia, dobbeltsyn,

iridocyclitis).

Toksisk optisk neuropati.

Øre og labyrint

Ikke almindelig

Tinnitus, påvirkning af hørelsen, vertigo.

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig

Meget sjælden

Bronkospasme, astmatisk anfald, forværring

af astma, dyspnø.

Eksacerbation af bronkospasme.

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig

Almindelig – meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Meget sjælden

Dyspepsi, diaré.

Gastrointestinal blødning, hæmatemesis,

melæna, mavesmerter, flatulens.

Gastrointestinale gener som kvalme,

opkastninger, smerter i epigastriet,

abdominalt ubehag, fordøjelsesbesvær,

forstoppelse, abdominale kramper.

Gastrisk eller duodenale ulcera med blødning

og/eller perforation, colitis, inflammtoriske

tarmsygdomme, ulcøs stomatitis, gastritis

(kvalme, opkastninger, mavesmerter),

halsbrand, mundsår.

Pancreatitis, forværring af colitis og Crohns

sygdom.

Nyrer og urinveje

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Øget ureakoncentrationer i serum, øget

serumkreatinin.

Akut nyreinsufficiens, tubulointerstitiel

nefritis, nefrotisk syndrom.

Papilnekrose, membranøs nefropati.

Nedsat urinstof udskillelse.

Hud og subkutant væv

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Exantem.

Urticaria, pruritus, purpura, fotosensitivitet.

Bulløst exantem.

Exfoliativ dermatitis, toksisk epidermal

dk_hum_58781_spc.doc

Side 10 af 15

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information