Brimozept 2 mg/ml øjendråber, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

21-03-2019

Aktiv bestanddel:
BRIMONIDINTARTRAT
Tilgængelig fra:
Bausch Health Ireland Limited
ATC-kode:
S01EA05
INN (International Name):
brimonidine tartrate
Dosering:
2 mg/ml
Lægemiddelform:
øjendråber, opløsning
Autorisationsnummer:
41488
Autorisation dato:
2008-09-04

13. marts 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Brimozept, øjendråber, opløsning

0.

D.SP.NR.

25270

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Brimozept

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml opløsning indeholder 2 mg brimonidintartrat svarende til 1,3 mg brimonidin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Benzalkoniumchlorid 0,05 mg/ml.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning

En klar, svagt grøngul opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Nedsættelse af forhøjet intraokulært tryk hos patienter med åbenvinklet glaukom eller

okulær hypertension.

Som monoterapi til patienter, hvor lokalbehandling med betablokker er

kontraindiceret.

Som supplement til behandling med andre midler, der sænker intraokulært tryk, når

måltrykket ikke opnås med et enkelt middel (se pkt. 5.1).

dk_hum_41488_spc.doc

Side 1 af 9

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne (inklusive ældre)

Den anbefalede dosis er 1 dråbe Brimozept 2 mg/ml øjendråber, opløsning i det eller de

berørte øjne to gange dagligt med ca. 12 timers mellemrum. Dosisjustering er ikke

nødvendig hos ældre patienter.

Patienter med nedsat nyre- og leverfunktion

Brimonidin er ikke undersøgt hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion (se pkt.

4.4).

Pædiatrisk population

Der er ikke udført kliniske forsøg hos børn i aldersgruppen 12-17 år.

Brimozept bør ikke anvendes til børn under 12 år, og lægemidlet er kontraindiceret hos

nyfødte og mindre børn (0-2 år) (se pkt. 4.3, 4.4 og 4.9). Det er kendt, at brimonidin kan

medføre alvorlige bivirkninger hos nyfødte. Sikkerhed og virkning af brimonidin hos børn

er endnu ikke fastlagt.

Administration

Ligesom med andre øjendråber anbefales det at trykke på tåresækken ved den indre

øjenkrog (punktokklusion) i et minut. Dette bør gøres umiddelbart efter inddrypning af en

dråbe.

Ved brug af flere lokalt virkende øjenlægemidler bør inddrypning med disse midler ske

med 5-15 minutters mellemrum.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Nyfødte og mindre børn (0-2 år) (se pkt. 4.8).

Patienter der får monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), samt patienter der

får antidepressiva, som påvirker den noradrenerge transmission (f.eks. tricykliske

antidepressiva og mianserin).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Pædiatrisk

population

Der skal udvises forsigtighed hos børn over 2 år, især børn i aldersgruppen 2-7 år og/eller

børn, der vejer

20 kg, og de skal overvåges nøje på grund af en høj incidens

alvorlighed

af somnolens (se pkt. 4.8).

Forsigtighed er påkrævet ved behandling af patienter med alvorlige eller ustabile og

ukontrollerede kardiovaskulære sygdomme.

I kliniske forsøg fik nogle patienter (12,7 %) en allergisk øjenreaktion efter brug af

brimonidin (se pkt. 4.8). I tilfælde af allergiske reaktioner bør Brimozept seponeres.

Der er observeret forsinkede okulære overfølsomhedsreaktioner med brimonidin, som i

nogle tilfælde var forbundet med en øget forekomst af forhøjet intraokulært tryk.

dk_hum_41488_spc.doc

Side 2 af 9

Brimonidin bør anvendes med forsigtighed hos patienter med depression, cerebral- eller

koronarinsufficiens, Raynauds syndrom, ortostatisk hypotension eller endarteritis

obliterans.

Brimonidin er ikke undersøgt hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion, og der bør

udvises forsigtighed ved brug hos disse patientgrupper.

Konserveringsmidlet i Brimozept, benzalkoniumchlorid, kan forårsage øjenirritation.

Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Kontaktlinser skal udtages før applikation, og der

skal gå mindst 15 minutter, før de atter sættes i. Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde

kontaktlinser.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Brimozept er kontraindiceret hos patienter, som er i behandling med monoaminooxidase-

hæmmere (MAO-hæmmere), og patienter, som får antidepressiva, der påvirker den

noradrenerge transmission (f.eks. tricykliske antidepressiva og mianserin) (se pkt. 4.3).

Selv om brimonidin ikke er undersøgt i specifikke lægemiddelinteraktionsforsøg, bør

muligheden for en additiv eller forstærkende virkning ved samtidig anvendelse af CNS-

deprimerende midler (alkohol, barbiturater, opioider, sedativa eller anæstetika) tages i

betragtning.

Der foreligger ingen oplysninger om niveauet af cirkulerende katekolaminer efter

administration af brimonidin. Der bør dog udvises forsigtighed hos patienter, der tager

medikamina, som kan påvirke metabolismen og optagelse af cirkulerende aminer såsom

chlorpromazin, methylphenidat og reserpin.

Efter drypning med brimonidin sås et klinisk ubetydeligt fald i blodtrykket hos nogle

patienter. Der bør udvises forsigtighed ved brug af lægemidler såsom antihypertensiva

og/eller hjerteglykosider samtidig med Brimozept.

Forsigtighed tilrådes ved indledning af samtidig behandling med (eller ved ændring af

dosis af) et lægemiddel med systemisk virkning (uanset lægemiddelform), som kan udvise

interaktion med α-adrenerge agonister eller ændre deres aktivitet, dvs. agonister eller

antagonister til adrenerge receptorer (f.eks. isoprenalin, prazosin).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af brimonidin hos gravide kvinder.

Dyreforsøg viser ikke skadelige virkninger for embryoets/fostrets udvikling. Når

brimonidintartrat blev givet til kaniner, sås øget tab af embryoet før implantation og nedsat

postnatal vækst ved højere plasmaniveauer end dem, der opnås under behandling af

mennesker. Brimozept må kun anvendes under graviditet, hvis det skønnes, at den

potentielle fordel for moderen opvejer den potentielle risiko for fostret.

Amning

Det vides ikke, om brimonidin udskilles i modermælk. Stoffet udskilles dog i rottemælk.

Brimonidintartrat må ikke bruges af kvinder, der ammer.

dk_hum_41488_spc.doc

Side 3 af 9

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Brimozept påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre bil og betjene maskiner.

Brimozept kan medføre træthed og/eller sløvhed, hvilket kan nedsætte evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner. Brimozept kan medføre uskarpt syn og/eller

synsforstyrrelser, hvilket kan nedsætte evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

- især om natten eller ved nedsat belysning. Patienten bør vente med at køre eller betjene

maskiner, indtil disse symptomer har fortaget sig.

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er mundtørhed, okulær hyperæmi og brænden/svien, og

de forekommer hos 22-25 % af patienterne. De er sædvanligvis forbigående og sjældent så

alvorlige, at de nødvendiggør seponering af behandlingen.

Symptomer på allergiske øjenreaktioner sås hos 12,7 % af forsøgspersonerne i kliniske

forsøg og førte til seponering hos 11,5 %. Hos de fleste patienter opstod de efter 3-9

måneder.

Inden for hver angivet hyppighed anføres bivirkningerne med faldende sværhedsgrad.

Forekomst af bivirkninger angives som følger:

Meget almindelige:

(≥1/10)

Almindelige:

(≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelige:

(≥1/1.000 til <1/100)

Sjældne:

(≥1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjældne:

(<1/10.000)

ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Hjerte

Ikke almindelige:

Palpitationer/arrytmier (inklusive bradykardi og takykardi)

Nervesystemet

Meget almindelige:

Hovedpine

Sløvhed

Almindelige:

Svimmelhed

Smagsforstyrrelser

Meget sjældne:

Synkope

Øjne

Meget almindelige:

Øjenirritation inklusive allergiske reaktioner (hyperæmi,

brænden/svien, kløe, fornemmelse af fremmedlegemei øjet,

konjunktivale follikler)

Uskarpt syn

Allergisk blefaritis, allergisk blefarokonjunktivit, allergisk

konjunktivit, allergisk øjenreaktion og follikulær

konjunktivit

Almindelige:

Lokal irritation (hyperæmi og ødem i øjenlåget, blefaritis,

konjunctivalt ødem og øjenflåd, smerter og tåreflåd)

Fotofobi

Erosion og farvning af cornea

dk_hum_41488_spc.doc

Side 4 af 9

Øjentørhed

Konjunktival hvidfarvning

Synsforstyrrelser

Konjunktivitis

Meget sjælden:

Iritis

Miosis

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelige:

Øvre luftsvejssymptomer

Ikke almindelige:

Næsetørhed

Sjældne:

Dyspnø

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig:

Mundtørhed

Almindelige:

Mave-tarmsymptomer

Vaskulære sygdomme

Meget sjældne:

Hypertension

Hypotension

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelige:

Træthed/sløvhed

Almindelige:

Asteni

Immunsystemet

Ikke almindelige:

Systemiske allergiske reaktioner

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelige:

Depression

Meget sjældne:

Insomni

Følgende bivirkninger er påvist efter markedsføring af Brimozept under klinisk

anvendelse. Eftersom det drejer sig om frivillige indberetninger af en population af ukendt

størrelse, kan hyppigheden ikke estimeres.

Øjne

Ikke kendt:

Iridocyklitis (uveitis anterior)

Øjenlågspruritus

Hud og subkutane væv

Ikke kendt:

Hudreaktion inkl. erytem, ansigtsødem, pruritus, udslæt og

vasodilatation

I tilfælde, hvor brimonidin indgik i medicinsk behandling af medfødt glaukom, er der

indberettet symptomer på overdosering med brimonidin i form af bevidsthedstab, l

etargi,

somnolens,

hypotension, hypotoni, bradykardi, hypotermi, cyanose

bleghed,

respirationsdepression

og apnø hos nyfødte og mindre børn, der fik brimonidin (se pkt. 4.3).

I et 3-måneders fase 3-forsøg hos børn i aldersgruppen 2-7 år med glaukom, der var

utilstrækkeligt kontrolleret med betablokkere, sås en høj prævalens af somnolens (55 %)

hos de børn, hvor brimonidin blev anvendt som adjuverende behandling. Hos 8 % af

dk_hum_41488_spc.doc

Side 5 af 9

børnene var somnolensen alvorlig, og den førte til seponering af behandlingen hos 13 %.

Incidensen af somnolens aftog med stigende alder og var således lavest i gruppen af 7-

årige (25 %), men den var dog i højere grad vægtafhængig, og somnolens forekom

hyppigere hos børn, der vejede

20 kg (63 %), end hos børn, der vejede >20 kg (25 %) (se

pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Overdosering ved okulær anvendelse (voksne)

I de rapporterede tilfælde svarede de indberettede hændelser generelt til de allerede kendte

bivirkninger.

Systemisk overdosering efter utilsigtet indtagelse (voksne)

Der foreligger begrænsede oplysninger om voksne, der utilsigtet har indtaget brimonidin.

Den hidtil eneste indberettede bivirkning var hypotension. Ifølge indberetningen

efterfulgtes det hypotensive tilfælde af rebound hypertension.

Behandlingen af peroral overdosering omfatter understøttende og symptomatisk

behandling, patientens luftveje skal holdes åbne.

Der er rapporteret tilfælde af oral overdosering af andre alfa-2-agonister, som har medført

symptomer såsom hypotension, asteni, opkastning, letargi, sedation, bradykardi, arytmier,

miosis, apnø, hypotoni, hypotermi, respirationsdepression og epileptiske anfald.

Pædiatrisk population

Der er offentliggjort eller indberettet tilfælde af alvorlige bivirkninger i forbindelse med

brimodin, efter at børn ved en fejltagelse indtog brimonidintartrat. Børnene fik symptomer

på CNS-depression, typisk i form af midlertidigt koma eller lavt bevidsthedsniveau,

letargi,

somnolens,

hypotoni, bradykardi, hypotermi,

bleghed, respirations-depression

og apnø, og

de måtte indlægges på intensiv afdeling med adgang til intubering efter behov. Alle

børnene kom sig helt, for de flestes vedkommende i løbet af 6-24 timer.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: S 01 EA 05. Sympatomimetika til glaukombehandling.

dk_hum_41488_spc.doc

Side 6 af 9

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Brimonidin er en adrenerg alfa-2-receptoragonist, som er 1000 gange mere selektiv over

for alfa-2-adrenoreceptorer end over for alfa-1-adrenoreceptorer.

Denne selektivitet resulterer i udeblivelse af mydriasis og manglende vasokonstriktion i

mikrokar i forbindelse med retinatransplantation hos mennesker.

Farmakodynamisk virkning

Ved lokal administration af brimonidintartrat falder det intraokulære tryk hos mennesker

uden væsentlig påvirkning af hjerte-karsystemet eller lungerne.

Klinisk virkning og sikkerhed

Der sås ingen bivirkninger i de begrænsede data om personer med astmatisk bronkitis.

Virkningen af brimonidin indtræffer hurtigt, og den maksimale hypotensive virkning i øjet

ses 2 timer efter inddrypning. I to etårige forsøg sænkede brimonidin det intraokulære tryk

med i gennemsnit ca. 4-6 mmHg.

Ifølge fluorometriske undersøgelser hos dyr og mennesker har brimonidintartrat to

virkningsmekanismer. Det menes, at brimonidintartrat sænker det intraokulære tryk ved at

reducere kammervandsproduktionen og øge det uveosklerale flow.

Ifølge kliniske forsøg kan brimonidin med fordel kombineres med betablokkere til lokal

brug. Desuden tyder korttidsforsøg på, at brimonidin opnår en klinisk relevant additiv

virkning i kombination med travoprost (6 uger) og latanoprost (3 måneder).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter inddrypning i øjnene af en 0,2 % opløsning to gange dagligt i 10 dage var

plasmakoncentrationen lav (gennemsnitlig C

0,06 ng/ml). Der sås lettere akkumulering i

blodet efter flere inddrypninger (2 gange dagligt i 10 dage). Areal under kurven for

plasmakoncentration-tid for 12 timer ved steady state (AUC

0-12h

) var 0,31 ng

h/ml

sammenlignet med 0,23 ng

h/ml efter første dosis.

Fordeling

Efter human lokal anvendelse er brimonidins binding til plasmaproteiner ca. 29 %.

Brimonidin bindes reversibelt til melamin i øjenvæv såvel in vitro som in vivo. Efter 2

ugers øjendrypning var koncentrationerne af brimonidin i iris, corpus ciliare samt

choriodena og retina 3-17 gange højere end efter en enkelt dosis. Akkumulation finder ikke

sted, hvis der ikke forekommer melanin.

Det er uklart, hvilken rolle melaninbindingen spiller hos mennesker. Der er imidlertid ikke

set signifikante okulære bivirkninger under biomikroskopiske øjenundersøgelser hos

patienter, der var blevet behandlet med brimonidin i op til et år. Der sås heller ingen

signifikant okulær toksicitet i et etårigt øjensikkerhedsforsøg hos aber, der fik ca. fire

gange den anbefalede dosis brimonidintartrat.

Biotransformation

In vitro-forsøg med lever fra dyr og mennesker tyder på, at metabolismen i væsentlig grad

medieres af aldehydoxidase og cytochrom P450. Derfor synes systemisk elimination

primært at foregå som metabolisering i leveren.

dk_hum_41488_spc.doc

Side 7 af 9

Elimination

Middelværdien for tilsyneladende halveringstid i det systemiske kredsløb var ca. 3 timer

efter topikal behandling hos mennesker. Brimonidin absorberes godt efter oral

administration hos mennesker og uskilles hurtigt. Hovedparten af dosis (ca. 75 %)

udskiltes som metabolitter i urinen i løbet af fem dage, og uomdannet stof blev ikke påvist

i urinen.

Farmakokinetiske/farmakodynamiske forhold

Der sås ingen større afvigelse fra dosisproportionalitet i plasma C

og AUC efter en

enkelt lokal dosis af en opløsning på henholdsvis 0,08 %, 0,2 % og 0,5 %.

Ældre patienter

Efter en enkelt dosis brimonidin er C

, AUC og tilsyneladende halveringstid omtrent de

samme hos ældre (65 år eller ældre) som hos voksne, hvilket tyder på, at systemisk

absorption og elimination ikke påvirkes af alder.

Ud fra data fra et tremåneders klinisk forsøg, der omfattede ældre patienter, var den

systemiske eksponering for brimonidin meget lav.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, dosistoksicitet efter gentagne doser,

genotoksicitet, karcinogenicitet og reproduktionstoksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Benzalkoniumchlorid

Polyvinylalkohol

Natriumchlorid

Natriumcitrat

Citronsyremonohydrat

Renset vand

Saltsyre (til justering af pH)

Natriumhydroxid (til justering af pH)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet: 4 år.

Efter åbning: 28 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

5 ml eller 10 ml opløsning i hvid øjendråbeflaske af lavdensitetspolyethylen (LDPE) med

gennemsigtig dråbetællerspids af lavdensitetspolyethylen (LDPE) (35 mikroliter) og et

hvidt dråbetællerlåg af højdensitetspolyethylen (HDPE).

dk_hum_41488_spc.doc

Side 8 af 9

Pakningsstørrelser:

1×5 ml, 3×5 ml og 6×5 ml.

1×10ml og 3×10ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald herfra bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale

krav.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Bausch Health Ireland Limited

3013 Lake Drive

Citywest Business Campus

D24PPT3 Dublin 24

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

41488

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

4. september 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

13. marts 2019

dk_hum_41488_spc.doc

Side 9 af 9

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information