Brimotimo 2+5 mg/ml øjendråber, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

21-08-2017

Aktiv bestanddel:
BRIMONIDINTARTRAT, TIMOLOLMALEAT
Tilgængelig fra:
Teva B.V.
ATC-kode:
S01ED51
INN (International Name):
BRIMONIDINTARTRAT, TIMOLOLMALE
Dosering:
2+5 mg/ml
Lægemiddelform:
øjendråber, opløsning
Autorisationsnummer:
49458

Læs hele dokumentet

21. august 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Brimotimo, øjendråber, opløsning

0.

D.SP.NR.

28015

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Brimotimo

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml opløsning indeholder

2,0 mg brimonidintartrat svarende til 1,3 mg brimonidin

5,0 mg timolol som 6,8 mg timololmaleat

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Indeholder benzalkoniumchlorid 0,05 mg/ml.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning

En klar, grøngul opløsning.

Osmolalitet 260-320 mOsmol/kg.

pH 6,6-7,2.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Reduktion af det intraokulære tryk (IOP) hos patienter med kronisk åbenvinklet glaukom

eller okulær hypertension, som ikke responderer tilstrækkeligt på lokale betablokkere.

49458_spc.docx

Side 1 af 13

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Pædiatrisk population

Brimotimo er kontraindiceret til nyfødte og spædbørn (mindre end 2 år gamle) (se pkt. 4.3,

4.4, 4,8 og 4,9).

Sikkerhed og virkning af Brimotimo til børn og unge (2 til 17 år) er ikke klarlagt, og

brugen anbefales derfor ikke (se også pkt. 4.4 og 4.8).

Voksne (inklusive ældre)

Den anbefalede dosis er en dråbe Brimotimo i det eller de berørte øjne to gange daglig med

ca. 12 timers interval. Hvis der anvendes flere end et lokalt øjenpræparat, bør de

forskellige præparater administreres med mindst 5 minutters interval.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Brimotimo er ikke blevet undersøgt hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion.

Derfor skal lægemidlet anvendes med forsigtighed til disse patienter.

Administration

Som med andre øjendråber anbefales at trykke på tåresækken ved den indre øjenkrog

(punktokklusion) eller lukke øjenlågene i to minutter for at reducere en mulig systemisk

absorption. Dette bør gøres umiddelbart efter inddrypning af en dråbe. Dette kan resultere i

færre systemiske bivirkninger og en stigning i lokal aktivitet.

For at undgå kontaminering af øjet eller øjendråberne må spidsen på dråbetælleren ikke

komme i kontakt med omgivelserne.

4.3

Kontraindikationer

-

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

-

Reaktiv luftvejssygdom herunder asthma bronchiale eller asthma bronchiale i

anamnesen, svær kronisk obstruktiv lungesygdom.

-

Sinusbradykardi, syg sinussyndrom, sinoatrialt blok, atrioventrikulært blok af anden

eller tredje grad, der ikke kontrolleres med pacemaker, symptomgivende hjertesvigt,

kardiogent shock.

-

Anvendelse til nyfødte og børn under 2 år (se pkt. 4.8).

-

Patienter, der er i behandling med monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere).

-

Patienter, der får antidepressiva, som påvirker den noradrenerge transmission (f.eks.

tricykliske antidepressiva og mianserin).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Pædiatrisk population

Børn over 2 år – navnlig børn mellem 2 og 7 år og/eller med legemsvægt < 20 kg – bør

behandles med forsigtighed og følges nøje på grund af den høje incidens af sløvhed. Der

mangler dokumentation for sikkerhed og virkning af Brimotimo hos børn og unge mellem

2 og 17 år (se pkt. 4.2 og 4.8).

49458_spc.docx

Side 2 af 13

I kliniske forsøg fik nogle patienter allergilignende øjenreaktioner (allergisk konjunktivitis

og allergisk blefaritis) under brug af kombinationen brimonidintartrat/timolol. Allergisk

konjunktivitis optrådte hos 5,2 % af patienterne. Lidelsen debuterede sædvanligvis efter 3-

9 måneder og medførte generelt, at 3,1 % afbrød behandlingen. Allergisk blefaritis var ikke

almindeligt, men forekom hos <1 %.

I tilfælde af allergiske reaktioner bør Brimotimo seponeres.

Der er rapporteret forsinkede hypersensitive reaktioner i øjet ved brug af brimonidintratrat

øjendråbeopløsning 0,2 %, nogle af disse er blevet associeret med en stigning i IOP.

Ligesom for andre lokalt administreret oftalmologiske lægemidler kan Brimotimo

absorberes systemisk. Der er ikke observeret forstærket systemisk absorption af de enkelte

aktive indholdsstoffer. På grund af det betaadrenerge indholdsstof timolol kan der

forekomme de samme typer af kardiovaskulære, pulmonale og andre bivirkninger, som ses

ved systemiske betablokkere. Incidensen af systemiske bivirkninger efter topikal

oftalmologisk administration er lavere end ved systemisk administration. For reduktion af

den systemiske absorption, se pkt. 4.2.

Hjertesygdomme

Der er rapporteret påvirkning af hjertet, inklusive sjældne forekomster af død associeret

med hjertesvigt, som følge af timololadministration. Hos patienter med kardiovaskulære

sygdomme (f.eks. koronar hjertesygdom, Prinzmetals angina og hjertesvigt) og i

hypotensionsbehandling bør behandling med betablokkere vurderes meget nøje, og

behandling med andre aktive substanser bør overvejes. Patienter med kardiovaskulære

lidelser bør monitoreres for tegn på forværring af disse sygdomme og bivirkninger.

På grund af deres negative effekt på ledningstiden bør betablokkere kun gives med

forsigtighed til patienter med hjerteblok af første grad.

Hvis det er nødvendigt at seponere behandlingen hos patienter med koronar hjertesygdom,

bør lægemidlet i lighed med systemiske betablokkere seponeres gradvist for at undgå

rytmeforstyrrelser, myokardieinfarkt eller pludselig død.

Vaskulære sygdomme

Patienter med svære perifere kredsløbsforstyrrelser/-lidelser (dvs. alvorlige former for

Raynaud’s sygdom eller Raynaud’s syndrom) bør behandles med forsigtighed.

Respiratoriske sygdomme

Respiratoriske reaktioner, herunder dødsfald på grund af bronkospasmer hos patienter med

astma er blevet rapporteret efter administration af nogle oftalmologiske betablokkere.

Brimotimo bør anvendes med forsigtighed hos patienter med mild / moderat kronisk

obstruktiv lungesygdom (KOL) og kun hvis den potentielle fordel opvejer den potentielle

risiko.

Hypoglykæmi/diabetes

Betablokkere bør anvendes med forsigtighed til patienter, der har tendens til spontan

hypoglykæmi eller til patienter med labil diabetes, da beta-blokkere kan maskere tegn og

symptomer på akut hypoglykæmi.

49458_spc.docx

Side 3 af 13

Hyperthyroidisme

Betablokkere kan også maskere tegn på hyperthyroidisme.

Brimotimo skal bruges med forsigtighed til patienter med metabolsk acidose og ubehandlet

fæokromocytom.

Korneale sygdomme

Oftalmologiske betablokkere kan fremkalde tørhed i øjnene. Patienter med korneale

sygdomme bør behandles med forsigtighed.

Andre betablokkere

Effekten på det intraokulære tryk eller de kendte virkninger ved systemisk betablokade kan

blive forstærket, når timolol gives til patienter, som allerede behandles med en systemisk

betablokker. Reaktionerne hos disse patienter bør observeres nøje. Brugen af to topikale

betaadrenerge blokkere anbefales ikke (se pkt. 4.5).

Anafylaktiske reaktioner

Under behandling med betablokkere kan patienter med atopi eller svær anafylaksi over for

forskellige allergener i anamnesen reagere kraftigere på gentaget eksponering for sådanne

allergener og ikke respondere på den typiske dosis adrenalin til behandling af anafylaktiske

reaktioner.

Choroidalløsning

Choroidalløsning har været rapporteret ved samtidig administration af vandig

tryksænkende behandling (f.eks. timolol og acetazolamid) efter filtrationsprocedurer.

Kirurgisk anæstesi

Oftalmologiske betablokkere kan blokere effekten af systemiske beta-agonister f.eks.

adrenalin. Anæstesilægen bør informeres, hvis patienten får timolol.

Brimotimo indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid, som kan forårsage

øjenirritation. Kontaktlinser skal tages ud før applikation, og der skal gå mindst 15

minutter, før de atter sættes i.

Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser, og Brimotimo bør derfor ikke

komme i kontakt med sådanne kontaktlinser.

Kombinationen brimonidintartrat/timolol er ikke undersøgt hos patienter med akut

glaukom.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført specifikke interaktionsundersøgelser med andre lægemidler. Selv om

Brimotimo ikke er undersøgt i specifikke lægemiddelinteraktionsforsøg, bør den teoretiske

mulighed for en additiv eller forstærkende virkning ved anvendelse af CNS-deprimerende

midler (alkohol, barbiturater, opioider, sedativa eller anæstetika) tages i betragtning.

Effekterne er potentielt additive med risiko for hypotension og/eller udtalt bradykardi ved

samtidig administration af oftalmologiske betablokkere med orale calciumkanalblokkere,

betaadrenerge blokkere, antiarytmika (herunder amiodaron), digitalisglycosider,

parasympatomimetika, guanethidin.

49458_spc.docx

Side 4 af 13

Efter applikation af brimonidin er der også rapporteret om meget sjældne (<1 ud af 10.000)

tilfælde af hypotension, og der bør derfor udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af

Brimotimo og systemiske antihypertensiva.

Der er rapporteret om tilfælde af mydriasis ved samtidig brug af oftalmologiske

betablokkere og adrenalin (epinephrin).

Betablokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetika. Betablokkere kan

maskere symptomer på hypoglykæmi (se pkt. 4.4).

Den hypertensive reaktion på pludselig seponering af clonidin kan blive potenseret ved

anvendelse af betablokkere.

Forstærket systemisk betablokade (f.eks. nedsat hjertefrekvens, depression) har været

rapporteret ved samtidig behandling med CYP2D6 hæmmere (f.eks. quinidin, fluoxetin,

paroxetin) og timolol.

Samtidig brug af en betablokker og anæstetika kan svække kompensatorisk takykardi og

øge risikoen for hypotension (se pkt. 4.4), og anæstesiologen skal derfor informeres om, at

patienten anvender Brimotimo.

Der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug af Brimotimo og iodholdige kontrastmidler

eller intravenøst lidocain.

Cimetidin, hydrazalin og alkohol kan øge timolols plasmakoncentration.

Der foreligger ingen oplysninger om niveauet af cirkulerende katekolaminer efter

administration af Brimotimo. Der bør dog udvises forsigtighed hos patienter, der tager

lægemidler som kan påvirke metabolismen og optagelsen af cirkulerende aminer, såsom

chlorpromazin, methylphenidat og reserpin.

Forsigtighed tilrådes ved indledning af samtidig behandling (eller ved dosisændringer) med

et lægemiddel med systemisk effekt (uanset lægemiddelform), som kan udvise interaktion

med alfaadrenerge agonister eller ændre deres aktivitet, dvs. agonister eller antagonister til

adrenerge receptorer (f.eks. isoprenalin, prazosin).

Selv om der ikke er udført specifikke lægemiddelinteraktionsforsøg med Brimotimo, bør

der tages højde for den teoretiske mulighed for additiv sænkning af det intraokulære tryk

ved anvendelse af prostamider, prostaglandiner, karboanhydrasehæmmere og pilocarpin.

Brimonidin er kontraindiceret hos patienter, som får monoaminoxidase (MAO)-hæmmere

og hos patienter på antidepressiva, som påvirker den noradrenerge transmission (f.eks.

tricykliske antidepressiva og mianserin) (se pkt. 4.3). Patienter, der har været i MAO-

hæmmerbehandling, bør vente 14 dage efter endt behandling før indledning af behandling

med Brimotimo.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data for brug af den faste kombination af

brimonidintartrat og timolol hos gravide kvinder. Brimotimo bør ikke anvendes under

49458_spc.docx

Side 5 af 13

graviditet, medmindre det er strengt nødvendigt. For at reducere den systemiske

absorption, se pkt. 4.2.

Brimonidintartrat

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brug af brimonidintartrat til gravide kvinder.

Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet ved høje maternotoksiske doser (se pkt. 5.3

Prækliniske sikkerhedsdata). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt.

Timolol

Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet ved signifikant højere doser, end hvad der

benyttes i klinisk praksis (se pkt. 5.3).

Epidemiologiske undersøgelser har ikke vist misdannelser, men viser en risiko for

intrauterin væksthæmning, når betablokkere administreres oralt. Desuden har tegn og

symptomer på betablokade (f.eks. bradykardi, hypotension, åndenød og hypoglykæmi)

været observeret hos den nyfødte, når betablokkere har været administreret frem til

fødslen.

Hvis Brimotimo administreres frem til fødslen, skal den nyfødte overvåges nøje i de første

dage af livet.

Amning

Brimonidintartrat

Det er ukendt, om brimonidin udskilles i human mælk, men det udskilles i mælk hos

diegivende rotter.

Timolol

Betablokkere udskilles i modermælk. Ved terapeutiske doser af timolol som øjendråber er

det ikke sandsynligt, at tilstrækkelige mængder vil være til stede i modermælken til at

forårsage kliniske symptomer på betablokade hos spædbarnet. For at reducere den

systemiske absorption, se pkt. 4.2.

Brimotimo bør ikke anvendes i ammeperioden.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Brimotimo påvirker kun i ubetydelig grad evnen til at føre bil eller betjene maskiner.

Brimotimo kan medføre forbigående sløret syn, synsforstyrrelser, træthed og/eller sløvhed,

hvilket kan nedsætte evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Patienten bør

vente med at køre bil eller betjene maskiner, indtil symptomerne har fortaget sig.

4.8

Bivirkninger

Baseret på 12 måneders kliniske data var de hyppigst forekommende bivirkninger

konjunktival hyperæmi (hos ca. 15 % af patienterne) og brænden/svien i øjet (hos ca. 11 %

af patienterne). De fleste af disse tilfælde var milde og førte kun til seponering hos

henholdsvis 3,4 % og 0,5 %.

49458_spc.docx

Side 6 af 13

Følgende bivirkninger er indberettet fra kliniske forsøg med kombinationen

brimonidintartrat/timolol:

Psykiske forstyrrelser

Almindelige (≥1/100 til <1/10): Depression

Nervesystemet

Almindelige (≥1/100 til <1/10): Sløvhed, hovedpine

Ikke almindelige (≥1/1.000 til <1/100): Svimmelhed, synkope

Øjne

Meget almindelige (≥1/10): Konjunktival hyperæmi, brænden

Almindelige (≥1/100 til <1/10): Svien, allergisk konjunktivitis, corneaerosion, keratitis

punctata superficialis, øjenpruritus, konjunktival follikulose, synsforstyrrelser, blefaritis,

epifora, øjentørhed, øjenflåd, øjensmerter, øjenirritation, fornemmelse af fremmedlegeme i

øjet

Ikke almindelige (≥1/1.000 til <1/100): Nedsat synsstyrke, konjunktivalt ødem, follikulær

konjunktivitis, allergisk blefaritis, konjunktivitis, mouches volantes, astenopi, fotofobi,

papillær hypertrofi, smerter i øjenlåg, konjunktival blegning, ødemer i cornea, infiltrat i

cornea, løsning af øjets glaslegeme

Hjerte

Ikke almindelige (≥1/1.000 til <1/100): Kongestivt hjertesvigt, palpitationer

Vaskulære sygdomme

Almindelige (≥1/100 til <1/10): Hypertension

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelige (≥1/1.000 til <1/100): Rhinitis, næsetørhed

Mave-tarm-kanalen

Almindelige (≥1/100 til <1/10): Mundtørhed

Ikke almindelige (≥1/1.000 til <1/100): Smagsforandringer, kvalme, diarré

Hud og subkutane væv

Almindelige (≥1/100 til <1/10): Øjenlågsødem, øjenlågspruritus, øjenlågserytem

Ikke almindelige (≥1/1.000 til <1/100): Allergisk kontaktdermatitis

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelige (≥1/100 til <1/10): Asteniske tilstande

Følgende bivirkninger er indberettet efter markedsføring af kombinationen

brimonidintartrat/timolol:

Øjne

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): Sløret syn

49458_spc.docx

Side 7 af 13

Hjerte

Ikke kendte (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): Arytmi, bradykardi,

takykardi

Vaskulære sygdomme

Ikke kendte (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): Hypotension

Hud og subkutane væv

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): Erythem i ansigt

Yderligere bivirkninger, som er set med en af komponenterne og som potentielt også kan

forekomme med den faste kombination:

Brimonidin

Øjne:

Iritis, iridocyclitis (anterior uveitis), miosis

Psykiske forstyrrelser:

Insomni

Luftveje, thorax og mediastinum:

Øvre luftvejslidelser, dyspnø

Mave-tarm-kanalen:

Gastrointestinale symptomer

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet:

Systemiske allergiske reaktioner

Hud og subkutane væv:

Hudreaktioner inklusive erythem, ansigtsødemer, kløe,

udslæt og vasodilatation

I tilfælde, hvor brimonidin har været brugt som led i behandlingen af medfødt glaukom, er

der rapporteret symptomer på overdosering af brimonidin såsom bevidsthedstab, letargi

somnolens, hypotension, hypotoni, bradykardi, hypotermi, cyanose, bleghed,

respirationsdepression og apnø hos nyfødte og børn under 2 år, der fik brimonidin (se pkt.

4.3).

Der er rapporteret en høj incidens og sværhedsgrad af sløvhed hos børn fra og med 2 år,

især hos børn mellem 2 og 7 år og/eller med legemsvægt < 20 kg (se pkt. 4.4).

Timolol

Ligesom andre topikalt administrerede oftalmiske lægemidler absorberes Brimotimo

systemisk. Absorption af timolol kan forårsage lignende uønskede virkninger, som ses med

systemiske betablokkere.

Forekomsten af systemiske bivirkninger efter topikal oftalmisk administration er lavere

end ved systemisk administration. For at reducere den systemiske absorption, se pkt. 4.2.

Andre bivirkninger, som ses ved oftalmiske betablokkere og som potentielt også kan ske

med Brimotimo, er listet nedenfor:

Immunsystemet:

Systemiske allergiske reaktioner, herunder

angioødem, urticaria, lokal og generaliseret udslæt,

pruritus, anafylaktisk reaktion

Metabolisme og ernæring:

Hypoglykæmi

Psykiske forstyrrelser:

Insomni, mareridt, hukommelsestab

49458_spc.docx

Side 8 af 13

Nervesystemet:

Cerebrovaskulære hændelser, cerebral iskæmi,

stigninger i tegn og symptomer på myasthenia

gravis, paræstesi

Øjne:

Keratitis, choroidalløsning efter filtretionskirurgi (se

pkt. 4.4), nedsat følsomhed i cornea,

hornhindeerosion, ptose, diplopi

Hjerte:

Brystsmerter, ødem, antrioventrikulær blok,

hjertestop, hjertesvigt

Vaskulære sygdomme:

Raynaud’s fænomen, kolde hænder og fødder

Luftveje, thorax og mediastinum:

Bronkospasmer (fortrinsvist hos patienter med præ-

eksisterende bronkospastisk lidelse), dyspnø, hoste

Mave-tarm-kanalen:

Dyspepsi, mavesmerter, opkastning

Hud og subkutane væv:

Alopeci, psoriasislignende udslæt eller forværring af

psoriasis, hududslæt

Knogler, led, muskler og bindevæv:

Myalgi

Det reproduktive system og mammae: Seksuel dysfunktion, nedsat libido

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet:

Træthed

Bivirkninger som er rapporteret for øjendråber indeholdende phosphat

Der er i meget sjældne tilfælde rapporteret om kalcifikation af hornhinden hos nogle

patienter med betydelig beskadigelse af hornhinden i forbindelse med anvendelse af

phosphatholdige øjendråber.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Sjældne rapporter om overdosering af Brimotimo til mennesker medførte ikke nogen

uønskede udfald. Behandling af en overdosis omfatter supportiv og symptomatisk

behandling. Patientens luftveje skal holdes frie.

Brimonidin

Oftalmologisk overdosis (voksne)

I de modtagne sager er de rapporterede tilfælde generelt som dem, der er listet i

bivirkningsafsnittet.

Systemisk overdosis som følge af utilsigtet indtagelse (voksne)

Der er meget begrænset information omhandlende indtagelse af brimonidin ved et uheld

hos voksne. Den eneste bivirkning som indtil nu er rapporteret, er hypotension. Det blev

rapporteret, at den hypotensive episode blev efterfulgt af en rebound hypertension.

49458_spc.docx

Side 9 af 13

Det er rapporteret, at orale overdoser af andre alfa-2-agonister har medført symptomer som

f.eks. hypotension, asteni, opkastning, apati, sedation, bradykardi, arytmier, miosis, apnø,

hypotoni, hypotermi, respirationsdepression og krampeanfald.

Pædiatrisk population

Der er publiceret og rapporteret tilfælde af alvorlige bivirkninger som følge af utilsigtet

indtag hos pædiatriske patienter af Brimotimo. Børnene oplevede symptomer på CNS

depression, typisk midlertidig koma eller lavt niveau af bevidsthed, lethargi, somnolens,

hypotoni, bradykardi, hypotermi, bleghed, vejrtrækningsbesvær og apnø, og behov for

indlæggelse på intensivafdeling, hvis intubation er indiceret. Alle børn er rapporteret

værende i fuld bedring, normalt inden for 6-24 timer.

Timolol

Symptomer på systemisk overdosering med timolol omfatter: Bradykardi, hypotension,

bronkospasme, hovedpine, svimmelhed og hjertestop. Et forsøg med patienter viste, at

timolol ikke var let dialyserbart.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: S 01 ED 51. Ophthalmologica – antiglaucommidler og miotica –

betablokerende midler – timolol, kombinationer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Brimotimo indeholder to aktive stoffer: Brimonidintartrat og timololmaleat. Disse to

komponenter nedsætter forhøjet intraokulært tryk gennem komplementære virkemåder, og

den samlede virkning medfører en øget trykreduktion i forhold til hvert af stofferne givet

som monoterapi. Virkningen opnås hurtigt.

Brimonidintartrat er en adrenerg alfa-2-receptoragonist, som er 1000 gange mere selektiv

over for alfa-2-adrenoreceptorer end over for alfa-1-adrenoreceptorer. Denne selektivitet

resulterer i udeblivelse af mydriasis og manglende vasokonstriktion i mikrokar i

forbindelse med retinatransplantation hos mennesker.

Brimonidintartrat menes at sænke det intraokulære tryk ved at øge det uveosklerale flow

og reducere kammervandsproduktionen.

Timolol er et beta

- og beta

- nonselektivt adrenergt receptorblokerende middel uden

signifikant intrinsisk sympatomimetisk, direkte hjertedepressiv eller lokalanæstetisk

(membranstabiliserende) virkning. Timolol nedsætter trykket i øjet ved at nedsætte

kammervandsproduktionen. Den nøjagtige virkemåde er ikke helt afklaret, men beror

sandsynligvis på hæmning af den øgede cAMP-syntese, som skyldes endogen beta-

adrenerg stimulation.

49458_spc.docx

Side 10 af 13

Klinisk virkning og sikkerhed

I tre kontrollerede, dobbeltblinde kliniske forsøg udvirkede kombinationen

brimonidintartrat/timolol (2 gange daglig) en klinisk betydningsfuld yderligere nedsættelse

af middeldøgntrykket sammenlignet med timolol (2 gange daglig) og brimonidin (2 gange

daglig eller 3 gange daglig) givet som monoterapi.

I et forsøg med patienter med utilstrækkelig tryknedsættelse efter mindst tre ugers

indledning af monoterapi observeredes et øget fald i middeldøgntryk på 4,5, 3,3 og 3,5

mmHg i løbet af 3 måneders behandling med henholdsvis kombinationen

brimonidintartrat/timolol (2 gange daglig), timolol (2 gange daglig) og brimonidin (2

gange daglig). I dette forsøg kunne et signifikant yderligere fald i intraokulært tryk ved

trough-koncentrationer kun påvises ved sammenligning med brimonidin, men ikke med

timolol. Kombinationen brimonidintartrat/timolol udviste dog altid en positiv tendens og

var overlegent på alle andre tidspunkter. I en sammenligning med timolol af de samlede

data fra de to andre forsøg udviste kombinationen brimonidintartrat/timolol statistisk

overlegenhed under hele forløbet.

Endvidere var den tryknedsættende virkning af kombinationen brimonidintartrat/timolol

konsekvent ikke ringere end virkningen opnået med adjuverende behandling med

brimonidin og timolol (alle 2 gange daglig).

I dobbeltblinde forsøg på op til 12 måneders varighed opretholdtes den tryknedsættende

virkning af kombinationen brimonidintartrat/timolol.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Kombinationen brimonidintartrat/timolol

Plasmakoncentrationer af brimonidin og timolol blev bestemt i et crossover-forsøg med

sammenligning af monoterapibehandling med de to stoffer og behandling med

kombinationen brimonidintartrat/timolol hos raske forsøgspersoner. Der var ingen

statistisk signifikant forskel mellem AUC for brimonidin og timolol efter behandling med

kombinationen brimonidintartrat/timolol og de to stoffer som monoterapi.

Middelværdierne for C

for brimonidin og timolol efter administration af kombinationen

brimonidintartrat/timolol var henholdsvis 0,0327 og 0,406 ng/ml.

Brimonidin

Efter okulær administration af 0,2 % øjendråbeopløsning hos mennesker sås lave

plasmakoncentrationer af brimonidin. Brimonidin metaboliseres ikke i væsentlig grad i det

menneskelige øje, og bindingen til humant plasmaprotein er ca. 29 %. Middelværdien for

tilsyneladende eliminationshalveringstid i det systemiske kredsløb var ca. 3 timer efter

lokalbehandling af mennesket.

Brimonidin absorberes godt efter oral administration hos mennesker og uskilles hurtigt.

Hovedparten af dosis (ca. 74 %) udskiltes som metabolitter i urinen i løbet af fem dage, og

uomdannet stof blev ikke påvist i urinen. In vitro-forsøg med lever fra dyr og mennesker

tyder på, at metabolismen i væsentlig grad medieres af aldehydoxidase og cytochrom

P450. Derfor synes systemisk elimination primært at foregå som metabolisme i leveren.

Brimonidin bindes i et væsentligt omfang og reversibelt til melanin i okulært væv uden

uønskede virkninger. Akkumulation finder ikke sted, hvis der ikke forekommer melanin.

Brimonidin metaboliseres ikke i større omfang i det menneskelige øje.

49458_spc.docx

Side 11 af 13

Timolol

Efter okulær administration af en 0,5 % øjendråbeopløsning hos personer, der blev opereret

for katarakt var den maksimale koncentration af timolol 898 ng/ml i kammervand 1 time

efter administration. En del af dosis absorberes systemisk og metaboliseres derefter i

udstrakt grad i leveren. Timolol har en plasmahalveringstid på ca. 7 timer. Timolol

metaboliseres delvist i leveren, og timolol og dets metabolitter udskilles via nyrerne.

Timolol bindes ikke i væsentlig grad til plasmaprotein.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De enkelte komponenters okulære og systemiske sikkerhedsprofil er veldokumenteret. De

prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af de enkelte komponenters sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne

doser, genotoksicitet og karcinogenicitet. Yderligere undersøgelser af kombinationen

brimonidintartrat/timolol for okulær toksicitet efter gentagne doser viste heller ingen særlig

risiko for mennesker.

Brimonidin

Brimonidintartrat udviste ikke teratogenicitet hos dyr, men har vist sig at føre til aborter

hos kaniner og nedsat postnatal vækst hos rotter efter systemisk eksponering for doser, der

var henholdsvis ca. 37 gange og 134 gange højere end humane terapeutiske doser.

Timolol

I dyreforsøg har betablokkere vist sig at give nedsat gennemblødning i navlesnoren, nedsat

føtal vækst, forsinket ossifikation og øget føtal og postnatal død, men ikke teratogenicitet.

Efter indtagelse af timolol er der observeret embryotoksicitet (resorption) hos kaniner og

føtotoksicitet (forsinket ossifikation) hos rotter ved høje maternelle doser.

Teratogenicitetsforsøg hos mus, rotter og kaniner med orale timololdoser på op til 4.200

gange den humane døgndosis af Brimotimo har ikke medført misdannelser hos fostret.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Benzalkoniumchlorid

Natriumdihydrogenphosphatdihydrat

Dinatriumphosphatheptadihydrat

Saltsyre eller natriumhydroxid til justering af pH

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

18 måneder.

Efter anbrud: 28 dage.

Kemisk og fysisk stabilitet ved anvendelse i 28 dage er vist ved opbevaring under 30 °C og

i den ydre karton for at beskytte mod sollys.

49458_spc.docx

Side 12 af 13

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt kan lægemidlet opbevares i maksimalt 28 dage under

30 °C, og i den ydre karton for at beskytte mod sollys, når beholderen først er åbnet.

Andre opbevaringstider og -forhold efter anbrud er forbrugerens ansvar.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares under 30 °C.

Opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys.

For information om opbevaringsforhold efter anbrud, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Hvid flaske af lavdensitetspolyethylen med spids af lavdensitetspolyethylen og orange

sikkerhedsskruelåg af højdensitetspolyethylen, i karton.

Hver flaske indeholder 5 ml.

Pakningsstørrelser: 1, 3, 5, 6 og 10 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

49458

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

14. september 2012

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

21. august 2017

49458_spc.docx

Side 13 af 13

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information