Brimonidintartrat "Orifarm" 2 mg/ml øjendråber, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

15-05-2017

Aktiv bestanddel:
BRIMONIDINTARTRAT
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
S01EA05
INN (International Name):
brimonidine tartrate
Dosering:
2 mg/ml
Lægemiddelform:
øjendråber, opløsning
Autorisationsnummer:
59149

Læs hele dokumentet

9. maj 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Brimonidintartrat ”Orifarm”, øjendråber, opløsning (Orifarm A/S)

0.

D.SP.NR.

25202

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Brimonidintartrat ”Orifarm”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml opløsning indeholder 2,0 mg brimonidintartrat svarende til 1,3 mg brimonidin.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Indeholder benzalkoniumchlorid 0,05 mg/ml.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning (Orifarm A/S)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Reduktion af forhøjet intraokulært tryk (IOP) hos patienter med åbenvinklet glaukom eller

okulær hypertension.

Som monoterapi til patienter, hvor lokalbehandling med betablokkere er

kontraindiceret.

Som supplement til behandling med andre midler, der sænker intraokulært tryk, når det

ønskede IOP ikke kan opnås med et enkelt lægemiddel (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Anbefalet dosering til unge og voksne (herunder ældre)

Den anbefalede dosis er 1 dråbe 2 gange daglig i det/de afficerede øje/øjne, med ca. 12

timers mellemrum.

Der kræves ingen dosisjustering ved anvendelse hos ældre patienter.

59149_spc.doc

Side 1 af 9

Administration

Som med alle øjendråber anbefales det at spærre tårevejene ved den indre øjenkrog i et

minut (punktokklusion) for at mindske den systemiske absorption. Det skal foretages lige

efter inddrypning af hver dråbe.

Hvis flere end et lokalt virkende øjenmiddel anvendes, bør de forskellige øjenmidler

inddryppes med 5-15 minutters mellemrum.

Særlige populationer

Patienter med nedsat nyre- og leverfunktion

Brimonidin har ikke været undersøgt hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion (se

pkt. 4.4.)

Pædiatrisk population

Der er ikke udført kliniske forsøg med unge (12 til 17 år).

Brimonidin frarådes til børn under 12 år og er kontraindiceret til nyfødte og mindre børn

(under 2 år) (se pkt. 4.3, 4.4 og 4.9). Der er kendskab til alvorlige bivirkninger hos nyfødte.

Sikkerhed og virkning af Brimonidintartrat Orifarm er ikke fastslået hos børn.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i

pkt. 6.1.

Nyfødte og mindre børn (se pkt. 4.8).

Patienter, som er i behandling med monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), samt

patienter, der får antidepressiva, som påvirker den noradrenerge transmission (f.eks. tricykliske

antidepressiva og mianserin).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Børn fra 2 år og opefter, især børn i aldersgruppen 2-7 år og/eller børn der vejer

20 kg,

skal behandles med forsigtighed samt overvåges nøje på grund af en høj incidens og

alvorlighed af somnolens (se pkt. 4.8).

Der bør udvises forsigtighed, når patienter med alvorlig eller ustabil og ukontrolleret

kardiovaskulær sygdom behandles.

Nogle patienter (12,7 %) har ved kliniske forsøg udvist en allergisk øjenreaktion ved

anvendelse af brimonidin (se pkt. 4.8 for yderligere detaljer). Hvis allergiske reaktioner

observeres, bør behandling med brimonidin seponeres.

Der er rapporteret om forsinkede overfølsomhedsreaktioner med brimonidintartrat, hvoraf

nogle rapporteres at være associeret med øget intraokulært tryk (IOP).

Brimonidin bør anvendes med forsigtighed hos patienter med depression, cerebral- eller

koronarinsufficiens, Raynaud's syndrom, ortostatisk hypotension eller tromboanginitis

obliterans.

Brimonidin har ikke været undersøgt hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion.

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af sådanne patienter.

59149_spc.doc

Side 2 af 9

Konserveringsmidlet i dette produkt, benzalkoniumchlorid, kan forårsage øjenirritation.

Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag kontaktlinserne ud før applikation og vent

mindst 15 minutter, før de atter sættes i. Kan misfarve bløde kontaktlinser.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lægemidlet er kontraindiceret til patienter, der får behandling med MAO-hæmmere, og til

patienter, der får antidepressiva, som kan have indvirkning på den noradrenerge transmission

(f.eks. tricykliske antidepressiva og mianserin (se pkt. 4.3)).

Selv om der ikke har været udført specifikke lægemiddelinteraktionsundersøgelser med

brimonidin, bør sandsynligheden for additiv eller forstærkende virkning af CNS-

deprimerende stoffer (alkohol, barbiturater, opiater, sedativa eller anæstetika) tages i

betragtning.

Der foreligger ingen data om niveauet af cirkulerende katekolaminer efter administration af

brimonidin. Forsigtighed bør imidlertid udvises hos patienter, der tager lægemidler, der kan

påvirke metabolismen og optagelse af cirkulerende aminer f.eks. chlorpromazin,

methylphenidat, reserpin.

Efter applikation af brimonidin blev der observeret et klinisk ubetydeligt blodtryksfald hos

nogle patienter. Forsigtighed bør udvises når lægemidler, såsom antihypertensiva og/eller

hjerteglykosider, anvendes samtidig med brimonidin.

Forsigtighed bør udvises, når samtidig behandling påbegyndes (eller ved ændring af dosis)

med et lægemiddel med systemisk effekt (uanset lægemiddelform), som kan have interaktion

med α-adrenerge agonister eller ændre deres aktivitet, dvs. agonister eller antagonister til

adrenerge receptorer, f.eks. isoprenalin, prazosin.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Sikkerhed ved anvendelse under graviditet hos mennesker er ikke klarlagt.

Brimonidintartrat medførte ikke teratogen effekt i dyreforsøg. Hos kaniner har

brimonidintartrat, ved plasmaniveauer højere end dem, der opnås ved behandling af

mennesker, vist sig at medføre forhøjet præimplantationstab og postnatal vækstreduktion.

Brimonidin bør kun anvendes under graviditet, såfremt den potentielle fordel for moderen

vejer tungere end den potentielle risiko for fosteret.

Amning

Det vides ikke, om brimonidin udskilles i modermælk. Stoffet udskilles i mælken hos

diegivende rotter. Brimonidin bør ikke anvendes af kvinder, som ammer.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ingen mærkning.

Brimonidin påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Brimonidin kan forårsage træthed og/eller døsighed, som kan nedsætte evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner. Brimonidin kan medføre sløret og/eller abnormt syn,

hvilket kan nedsætte evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, især om natten

59149_spc.doc

Side 3 af 9

eller i svagt lys. Patienten bør vente med at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, indtil

disse symptomer har fortaget sig.

4.8

Bivirkninger

De hyppigst rapporterede bivirkninger er mundtørhed, okulær hyperæmi og brænden/svien,

der alle forekommer hos 22 til 25 % af patienterne. De er sædvanligvis forbigående og kun

sjældent så alvorlige, at det er nødvendigt at seponere behandlingen.

Symptomer på allergiske øjenreaktioner forekom hos 12,7 % af personerne i kliniske

forsøg (medførte at 11,5 % af personerne måtte udgå), hvor de debuterede efter mellem 3

og 9 måneder hos de fleste patienter.

Bivirkninger, som er rapporteret i mere end et isoleret tilfælde, er anført nedenfor.

Bivirkningerne er inddelt i organklasser og efter hyppighed. Hyppighederne defineres som

meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendte (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Organklasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Hjerte

Palpitationer/

arytmier

(herunder

bradykardi

og takykardi)

Nerve-

systemet

Hovedpine,

døsighed

Svimmelhed,

smagsforstyr-

relser

Synkope

Øjne

Øjenirritation

(hyperæmi,

brænden og

svien,

pruritus,

fornemmelse

af fremmed-

legeme,

konjunktivale

follikler);

sløret syn:

allergisk

blefaritis;

allergisk

blepharokonj

unktivitis;

allergisk

konjunktivitis

; okkulær

allergisk

reaktion;

Lokal

irritation

(hyperæmi

og ødem i

øjenlåg,

blefarit,

konjunktivalt

ødem og

udflåd,

øjensmerter

og øjenflåd),

fotofobi,

erosion og

farvning af

cornea,

tørhed i

øjnene,

konjunktival

blegning,

abnormt syn,

konjunktivitis

Iritis (anterior

uveit), miosis

59149_spc.doc

Side 4 af 9

Organklasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

follkulær

konjunktivitis

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Symptomer i

de øvre

luftveje

Tørhed i

næsen

Dyspnø

Mave-

tarmkanalen

Mundtørhed

Gastrointesti

nale

symptomer

Vaskulære

sygdomme

Hypertension

, hypotension

Almene

symptomer

og reaktioner

på admini-

strations-

stedet

Træthed

Asteni

Immun-

systemet

Systemiske

allergiske

reaktioner

Psykiske

forstyrrelser

Depression

Insomni

Følgende bivirkninger er set efter markedsføring af lægemidlet i klinisk praksis. Da

bivirkningerne er indberettet frivilligt af en population af ukendt størrelse, kan

hyppigheden ikke fastlægges.

Øjne

Ikke kendt: iridocyclitis (anterior uveitis), øjenlågspruritus.

Hud og subkutane væv:

Ikke kendt: hudreaktioner, herunder erythema, ansigtsødem, pruritus, udslæt og

vasodilatation.

Pædiatrisk population

I tilfælde, hvor brimonidin indgik i den medicinske behandling af kongenit glaukom, er der

rapporteret symptomer på overdosering med brimonidin såsom bevidsthedstab, sløvhed,

døsighed, hypotension, hypotoni, bradykardi, hypotermi, cyanose, bleghed,

respirationsdepression og apnø hos nyfødte og mindre børn, der fik brimonidin (se pkt.

4.3).

I et 3-måneders fase 3-forsøg med børn i aldersgruppen 2-7 år med glaukom, der ikke var

velreguleret med betablokkere, blev en høj prævalens af somnolens (55 %) rapporteret med

brimonidin, som supplerende behandling. Hos 8 % af børnene var dette alvorligt, og det

medførte seponering af behandlingen hos 13 %. Incidensen af somnolens faldt med alderen

og var således lavest hos gruppen med de 7-årige børn (25 %), men den påvirkedes i højere

grad af vægten og optrådte hyppigere hos de børn, der vejede

20 kg (63 %), i forhold til

dem, der vejede >20 kg (25 %) (se pkt. 4.4).

59149_spc.doc

Side 5 af 9

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger

vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefttriikkforholdet for

lægemidlet. Læger og iundhediperionale anmodei om at indberette

alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelityrelien

Axel Heidei Gade 1

DKk2300 København S

Webited: www.meldenbivirkning.dk

Ekmail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Overdosering i øjnene (voksne):

I de foreliggende tilfælde har bivirkningerne generelt været dem, som allerede er nævnt i

afsnittet om bivirkninger.

Systemisk overdosering som resultat af indtagelse ved en fejltagelse (voksne):

Der er meget begrænset information om indtagelse af brimonidin ved en fejltagelse hos

voksne. Der er indberettet to tilfælde af bivirkninger, hvor voksne utilsigtet havde indtaget

9-10 dråber brimonidin. Personerne fik en episode med hypotension, som i det ene tilfælde

blev efterfulgt af rebound-hypertension omkring 8 timer efter indtagelse. Hos begge

personer blev der rapporteret fuldstændig bedring i løbet af 24 timer. Der sås ingen

bivirkninger hos en tredje person, der ligeledes havde indtaget en ukendt mængde

brimonidin peroralt. Behandling af en oral dosis omfatter støttende og symptomatisk

behandling. Patienten luftvej skal sikres. Der er rapporteret tilfælde af peroral overdosering

af andre α-2-agonister, hvilket har medført symptomer som hypotension, asteni,

opkastning, letargi, sedation, bradykardi, arytmi, miosis, apnø, hypotoni, hypotermi,

respirationsdepression og anfald.

Pædiatrisk population:

Rapporter om alvorlige bivirkninger, efter at børn utilsigtet har indtaget brimonidin, er

offentliggjort eller indberettet. Børnene fik symptomer på CNS-depression, typisk

midlertidigt koma eller nedsat bevidsthedsniveau, sløvhed, døsighed, hypotoni, bradykardi,

hypotermi, bleghed, vejrtrækningsbesvær og apnø, som krævede indlæggelse på intensiv

afdeling med intubering efter behov. Alle børnene opnåede fuldstændig bedring,

sædvanligvis i løbet af 6-24 timer.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: S 01 EA 05

Sympatomimetika til glaukombehandling,

59149_spc.doc

Side 6 af 9

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Brimonidin er en adrenerg α -2-receptoragonist, som er 1.000 gange mere selektiv over for

α -2-adrenoreceptorer end over for α -1-adrenoreceptorer.

Denne selektivitet resulterer i udeblivelse af mydriasis og manglende vasokonstriktion i

mikrokar.

Lokal administration af brimonidintartrat nedsætter det intraokulære tryk (IOP) hos

mennesker med minimal påvirkning af kardiovaskulære eller pulmonale parametre.

Der foreligger begrænsede data omhandlende patienter med bronkial astma, som ikke viser

tegn på bivirkninger.

Brimonidin har en hurtigt indsættende virkning med maksimal hypotensiv effekt i øjet to

timer efter dosering. I to studier af 1 års varighed nedsatte brimonidin IOP med

gennemsnitligt 4-6 mmHg.

Fluorometriundersøgelser i dyr og hos mennesker indikerer, at brimonidintartrat har en

dobbelt virkningsmekanisme. Det menes, at brimonidin kan nedsætte det IOP ved at

mindske produktionen af kammervand og øge det uveosclerale flow.

Kliniske studier viser, at brimonidin er effektiv i kombination med topikale betablokkere.

Korttidsstudier viser også, at brimonidin har klinisk relevant additiv effekt i kombination

med travoprost (6 uger) og latanoprost (3 måneder).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

a) Generelle karakteristika

Efter administration i øjet af en 0,2 % opløsning to gange daglig i 10 dage var

plasmakoncentrationerne lave (Cmax var gennemsnitlig 0,06 ng/ml). Der sås en mindre

ophobning i blodet efter gentagne (2 gange daglig i 10 dage) applikation. Arealet under

plasma-koncentrations-tids-kurven over 12 timer ved steady-state (AUC

0-12h

) var 0,31

time/ml, sammenlignet med 0,23 ng

time/ml efter den første dosis. Den

gennemsnitlige halveringstid i den systemiske cirkulation var ca. 3 timer hos mennesker

efter lokal dosering.

Plasmaproteinbindingen af brimonidin efter lokal dosering hos mennesker er ca. 29 %.

Brimonidin bindes reversibelt til melanin i øjenvæv, in vitro og in vivo. Efter 2 ugers

okulær applikation var koncentrationen af brimonidin i iris, corpus ciliare og choroid-retina

3 til 17 gange højere end koncentrationerne efter en enkelt dosis. Akkumuleringen sker

ikke ved fravær af melanin.

Betydningen af melaninbindingen hos mennesker er uklar. Der fandtes imidlertid ingen

signifikante okulære bivirkninger ved biomikroskopisk undersøgelse af øjne hos patienter

behandlet med brimonidin i op til 1 år. Ej heller fandtes signifikant toksicitet med hensyn

til øjnene i løbet af 1 års sikkerhedsforsøg i aber, som fik ca. fire gange den anbefalede

dosis brimonidintartrat.

Efter peroral administration hos mennesker absorberes brimonidin let og udskilles hurtigt.

Størstedelen af dosis (ca. 75 % af dosis) blev udskilt som metabolitter i urinen i løbet af

59149_spc.doc

Side 7 af 9

fem dage. Intet uomdannet stof blev fundet i urinen. In vitro-studier, under anvendelse af

dyre- og menneskelever indikerer, at metabolismen i stor udstrækning medieres af

aldehydoxidase og cytochrom P450. Dog synes den systemiske elimination fortrinsvis at

være hepatisk metabolisme.

Kinetisk profil:

Der blev ikke observeret nogen større afvigelse fra dosisproportionalitet for plasma Cmax

og AUC efter en enkelt lokal dosis af 0,08 %, 0,2 % og 0,5 %.

b) Karakteristika hos patienter

Ældre patienter:

, AUC og halveringstid for brimonidin er efter en enkelt applikation den samme hos

ældre (patienter som er 65 år eller ældre) som hos unge voksne, hvilket indikerer, at

systemisk absorption og elimination er uafhængig af alder.

Data fra et klinisk studie over 3 måneder, som omfatter ældre patienter, viste, at systemisk

påvirkning af brimonidin var meget lille.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet og reproduktionstoksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Polyvinylalkohol

Natriumcitrat

Citronsyremonohydrat

Natriumchlorid

Benzalkoniumchlorid 50 %

Vand til injektionsvæsker

Saltsyre eller natriumhydroxid til justering af pH

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Før åbning: 2 år.

Efter åbning: 28 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Hvid lav-densitets polyethylen (LDPE) flaske med hvid LDPE dråbetæller med en 35

mikroliter spids med børnesikret lilla HDPE skruelåg.

59149_spc.doc

Side 8 af 9

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm A/S

Energivej 15

5260 Odense S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

59149

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

9. maj 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

59149_spc.doc

Side 9 af 9

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information