Breakyl 200 mikrogram bukkalfilm

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

02-02-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

04-11-2019

Aktiv bestanddel:
FENTANYLCITRAT
Tilgængelig fra:
Mylan Denmark ApS
ATC-kode:
N02AB03
INN (International Name):
fentanyl citrate
Dosering:
200 mikrogram
Lægemiddelform:
bukkalfilm
Autorisation status:
Ikke markedsført
Autorisationsnummer:
43231
Autorisation dato:
2010-12-03

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

BREAKYL 200 mikrogram bukkalfilm

BREAKYL 400 mikrogram bukkalfilm

BREAKYL 600 mikrogram bukkalfilm

BREAKYL 800 mikrogram bukkalfilm

BREAKYL 1200 mikrogram bukkalfilm

BREAKYL Start 200, 400, 600, 800 mikrogram bukkalfilm

Fentanyl

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Breakyl til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel for dette produkt kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Breakyl

Sådan skal du bruge Breakyl

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Det aktive stof, fentanyl, er en stærk, smertelindrende medicin, også kaldet opioid. Breakyl gives til behand-

ling af gennembrudssmerter ved kræft hos voksne patienter. Gennembrudssmerter er en yderligere smerte,

der kommer pludseligt. De kan forekomme, selvom du har taget den regelmæssige smertelindrende opioid-

medicin.

Breakyl må kun bruges, hvis du allerede tager og er vant til regelmæssig opioidbehandling med f.eks. mor-

fin, oxycodon eller fentanyl depotplaster i mindst en uge til behandling af dine kroniske kræftsmerter.

Lægen kan havde givet dig Breakyl for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE BREAKYL

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Breakyl, hvis

du er allergisk (overfølsom) over for fentanyl eller et af de andre indholdsstoffer i Breakyl (for en kom-

plet liste over indholdsstoffer se ”Yderligere oplysninger” sidst i denne indlægsseddel)

du lige nu tager monoaminoxidase (MAO) hæmmere (mod svær depression) eller har gjort dette inden

for de sidste 2 uger

du lider af alvorlige vejrtrækningsproblemer eller svær obstruktiv lungetilstand (f.eks. svær astma)

du ikke har taget ordineret opioid smertemedicin hver dag regelmæssigt i mindst 1 uge, for at kontrollere

dine kroniske smerter. Det er f.eks. morfin, oxycodon eller fentanyl depotplastre, som ikke nødvendigvis

bliver skiftet hver dag. Hvis du ikke har brugt denne medicin, må du ikke bruge Breakyl, fordi det kan

øge risikoen for eventuelle svære og livsfarlige vejrtrækningsproblemer (vejrtrækningen kan blive så

langsom, at det er farligt, og/eller overfladisk eller endda ophøre).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Breakyl, hvis

du har noget af følgende, skal du tale med lægen, før du begynder at bruge Breakyl, da lægen skal tage dette

i betragtning, før han/hun ordinerer din dosis. Hvis:

din anden smertelindrende opioidmedicin mod dine kroniske kræftsmerter ikke er stabiliseret endnu

du lider af noget andet, som påvirker din vejrtrækning

du har en hovedskade, eller din læge har diagnosticeret et øget tryk i hjernen

du har en exceptionel lav puls eller andre hjerteproblemer

du har lavt blodtryk, især pga. en lav mængde væske i kredsløbet

du har lever- eller nyreproblemer, da disse organer har indflydelse på den måde, som dit system nedbry-

der medicinen på

du har betændelse i mundslimhinden.

Der findes yderligere oplysninger i pkt. 3.

Breakyl indeholder fentanyl i et omfang, der kan være livsfarligt for et barn. Breakyl skal derfor altid opbe-

vares utilgængeligt for børn.

Hvis du er sportsmenneske, skal du være opmærksom på, at dette produkt kan give en positiv dopingtest.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer

og mineraler samt kosttilskud.

Du må ikke bruge Breakyl, hvis du lige nu tager monoaminoxidase(MAO)hæmmere (mod svær depression)

eller har gjort dette inden for de sidste 2 uger.

Tal med lægen eller apoteket, inden du bruger Breakyl, hvis du tager noget af nedenstående:

Medicin, som normalt gør dig træt eller søvnig, f.eks.:

sovepiller

medicin mod uro, nervøsitet, depression

medicin mod spændte eller stive muskler (muskelafslappende medicin)

medicin mod allergi (antihistaminer)

Medicin, som kan forstyrre måden, hvorved Breakyl nedbrydes i kroppen (af CYP3A4 isoenzym), da dette

kan øge blodkoncentrationen af fentanyl. Dette kan resultere i øget eller forlænget effekt af Breakyl og kan

give potentielt livsfarlige vejrtrækningsproblemer. Denne medicin kan f.eks. være:

medicin mod virale infektioner, dvs. HIV-infektioner (f.eks. ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir)

medicin mod svampeinfektioner (f.eks. ketoconazol, itraconazol, fluconazol)

medicin mod bakterieinfektioner (f.eks. erythromycin, clarithromycin, telithromycin)

medicin mod svær kvalme (f.eks. aprepitant, dronabinol)

medicin til behandling af hjerte-kar sygdomme (f.eks. diltiazem, verapamil)

medicin, som hæmmer produktionen af mavesyre (f.eks. cimetidin)

medicin til behandling af depression (f.eks. fluoxetin)

Medicin, som kan forstærke måden, hvorpå Breakyl nedbrydes i kroppen (af CYP3A4 isoenzym), da dette

kan nedsætte effekten af Breakyl, f.eks.:

sovepiller eller beroligende midler (f.eks. phenobarbital)

medicin mod epileptiske kramper (f.eks. carbamazepin, phenytoin, oxcarbazepin)

medicin til bekæmpelse af virusspredning (f.eks. efavirenz, nevirapin)

anti-inflammatoriske eller immunosuppressive midler (f.eks. glucocorticoider)

medicin til behandling af diabetes (f.eks. pioglitazon)

antibiotika til behandling af tuberkulose (f.eks. rifabutin, rifampin)

psykostimulerende medicin (f.eks. modafinil)

medicin til behandling af depression (f.eks. perikum)

Hvis du holder op med behandlingen eller nedsætter dosis af disse aktive stoffer, mens du bruger Breakyl,

skal du tale med lægen om det. Din læge vil holde øje med tegn på opioid toksicitet og måske justere dosis

for Breakyl herefter.

Hvis du begynder at tage aktive stoffer, som nedsætter opioid aktivitet, f.eks. naloxon, eller nogle stærke

smertestillende stoffer som f.eks. pentazocin, butorphanol, buprenorfin, nalbuphin, kan dette give opiat-

abstinenser (f.eks. uro, rystelser, mavesmerter og andre symptomer).

Brug af Breakyl sammen med mad og drikke

Undgå at drikke alkohol, idet alkohol yderligere kan virke beroligende og undertrykke din vejrtrækning. Du

må ikke drikke grapefrugtjuice, da dette kan reducere den måde, din krop nedbryder fentanyl på, hvilket kan

resultere i øgede eller forlængede virkninger af Breakyl og kan forårsage potentielt livstruende vejrtræk-

ningsproblemer.

Undgå at ryge, da dette kan nedsætte effekten af din medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, hvis du tror du er gravid eller planlægger at blive gravid, så spørg

lægen eller apotekspersonalet før du tager denne medicin.

Breakyl må ikke anvendes under graviditet, medmindre du har talt med din læge om det. Du må ikke anven-

de Breakyl under fødsel, da fentanyl kan forårsage forringet vejrtrækning hos det nyfødte barn.

Fentanyl går over i modermælken og kan forårsage beroligende effekt og forringet vejrtrækning hos det

ammede barn. Breakyl må ikke anvendes, hvis du ammer. Du må ikke begynde at amme, før der er gået 48

timer efter den sidste dosis Breakyl.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Breakyl kan give bivirkninger, som kan

påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Tal med lægen om, hvorvidt du kan køre bil eller anvende maskiner, i løbet af nogle timer efter at have fået

Breakyl.

Smertestillende opioidmedicin, som fentanyl kan hæmme den psykiske og/eller fysiske evne, der er brug for

i forbindelse med eventuelle farlige opgaver. Du må ikke køre bil eller anvende maskiner, hvis du føler dig

søvnig eller svimmel, har sløret syn eller dobbeltsyn eller har svært ved at koncentrere dig, mens du bruger

Breakyl.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Breakyl

Breakyl indeholder propylenglycol (E 1520), natriumbenzoat (E 211), methylparahydroxybenzoat (E 218)

og propylparahydroxybenzoat (E 216). Natriumbenzoat er mildt irriterende mod hud, øjne og slimhinder.

Methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat kan forårsage allergiske reaktioner (muligvis for-

sinket). Propylenglycol kan forårsage hudirritation.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE BREAKYL

Brug altid Breakyl nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Dosering

Når du begynder med Breakyl, arbejder lægen sammen med dig på at finde den dosis, der kan lindre dine

gennembrudssmerter (dosistitrering). Dette er nødvendigt, fordi den rigtige dosis Breakyl, til den enkelte

person, ikke kan forudsiges ud fra den daglige dosis opioider, du tager mod de kroniske kræftsmerter, eller

ud fra andre medicintyper du kan have taget til behandling af gennembrudssmerter.

Ved dosistitrering øges dosis gradvis. Når du har nået en dosis, som giver dig den nødvendige smertelin-

dring i løbet af 30 minutter, og hvor eventuelle bivirkninger er acceptable for dig, har du fundet den rigtige

dosis. Det er vigtigt, at du omhyggeligt følger lægens vejledning.

Normalt anvendes følgende procedure til dosistitrering.

Dosistitrering

Man begynder med 200 mikrogram Breakyl.

Kontakt lægen, hvis dine gennembrudssmerter ikke er lindret i løbet af 30 minutter efter anvendelsen af

Breakyl. Hvis du tålte den dosis, vil lægen foreslå dig at tage den næste højere dosis af Breakyl ved efterføl-

gende gennembrudssmerter. Lægen kan gradvis øge dosis fra 200 til 400 og 600 mikrogram op til 800 mi-

krogram.

Til dette formål indeholder Breakyl Start en enhed af hver styrke: 200, 400, 600 og 800 mikrogram.

Ved at anvende en kombination af Breakyl 200 mikrogram bukkalfilm samtidig, kan disse doser opnås:

1 bukkalfilm Breakyl 200 svarer til en dosis på 200 mikrogram

2 bukkalfilm Breakyl 200 svarer til en dosis på 400 mikrogram

3 bukkalfilm Breakyl 200 svarer til en dosis på 600 mikrogram

4 bukkalfilm Breakyl 200 svarer til en dosis på 800 mikrogram

I tilfælde af, at den største styrke i Breakyl Start (800 mikrogram) eller kombinationen af 4 bukkalfilm på én

gang (800 mikrogram) ikke er tilstrækkeligt til smertelindring, kan lægen ordinere Breakyl 1200 mikrogram

til dig. Dette er den højst tilgængelige styrke af Breakyl.

Når du har fundet den rigtige dosis, giver din læge dig en recept på denne dosis til fremtidige gennembruds-

smerter, hvor denne dosis skal anvendes.

Breakyl bør kun bruges én gang pr. episode med gennembrudssmerter, og du skal vente mindst 4 timer, før

du bruger den næste dosis Breakyl.

Hvis du ikke opnår tilstrækkelig smertelindring i løbet af 30 minutter efter anvendelsen af en dosis Breakyl,

kan du anvende en anden nødmedicin til gennembrudssmerter, hvis du aftaler det med din læge.

Anvendelsesfrekvens

Du må ikke bruge mere end 4 Breakyl doser pr. dag.

Ny dosisjustering

Du skal omgående tale med din læge om det, hvis du oplever mere end 4 gennembrudsepisoder pr. dag. Din

læge kan så øge den dosis medicin, du får for de vedvarende kræftsmerter. Når der så igen er styr på de ved-

varende smerter, kan lægen have behov for at justere din dosis af Breakyl. For at opnå de bedste resultater

skal lægen vide, hvilke smerter du har, og hvordan Breakyl virker på dig, så dosis kan justeres efter behov.

Du skal ikke selv ændre på doserne af Breakyl eller den regelmæssige opioidbehandling. Ændring i dosering

skal ledes og overvåges af din læge.

Indgivelsesmåde

Breakyl bukkalfilm anvendes i mundhulen. Når man sætter en Breakyl bukkalfilm fast på indersiden af kin-

den, absorberes fentanyl direkte gennem slimhinden i munden og ind i blodet.

Brevet med Breakyl åbnes umiddelbart inden anvendelsen, som nævnt i vejledningen på brevet

Tungen anvendes til at fugte indersiden af kinden, eller man kan skylle munden med vand for at fugte det

område, hvor Breakyl skal sidde

Med tørre hænder tages Breakyl bukkalfilmen mellem pege- og tommelfinger, hvor den lyserøde side

vender mod tommelfingeren (figur 1)

Breakyl bukkalfilmen placeres på indersiden af munden, så den lyserøde side får kontakt hele vejen rundt

med slimhinden i kinden (figur 2)

Den skal holdes på plads i min. 5 sekunder, indtil den sidder godt fast. Nu kan den hvide side ses (figur

Hvis man bruger mere end en Breakyl bukkalfilm ad gangen, skal man sikre sig, at hver enkelt film kli-

strer direkte på mundslimhinden. For at undgå overlap kan filmene sættes på både venstre og højre side

af mundslimhinden.

Breakyl bukkalfilmen skal selv sidde fast efter denne periode. Man må drikke efter 5 minutter.

Bukkalfilmen opløses normalt fuldstændigt i løbet af 15-30 minutter efter anlæggelsen. I visse tilfælde kan

det tage mere end 30 minutter, før filmen er fuldstændig opløst, men det påvirker ikke absorptionen af fen-

tanyl.

Man skal undgå at røre ved bukkalfilmen med tungen eller fingrene. Man skal ikke spise, så længe bukkal-

filmen ikke er fuldstændig opløst.

Man skal ikke tygge eller sluge Breakyl. Hvis man gør det, får man sandsynligvis mindre lindring af gen-

nembrudssmerterne.

Hvis du har brugt for meget Breakyl

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Breakyl bukkalfilm, end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

De mest almindelige bivirkninger ved en passende mængde Breakyl er at føle sig søvnig, utilpas eller svim-

mel. Hvis man, efter at have fået Breakyl, begynder at føle sig meget søvnig, skal Breakyl bukkalfilmen eller

dele af den fjernes fra munden så hurtigt som muligt og kald på en anden person, der kan hjælpe dig.

En alvorlig bivirkning ved Breakyl er langsom og/eller overfladisk vejrtrækning. Det kan forekomme, hvis

din dosis af Breakyl er for høj, eller hvis du bruger for meget Breakyl. I begyndelsen af behandlingen skal

du eller din omsorgsperson tale med lægen om, hvordan I reagerer hurtigt, hvis dette sker.

Bemærkning til omsorgspersonen:

Hvis du opdager, at den patient, der får Breakyl, har en langsom og/eller overfladisk vejrtrækning, eller hvis

du har svært ved at vække personen, skal du gøre følgende omgående:

Hvis der stadig er Breakyl bukkalfilm på indersiden af patientens kind, skal bukkalfilmen eller dele her-

af fjernes fra patientens mund hurtigst muligt

Ring for akut hjælp - 112

Se øvrige vejledninger nedenfor om, hvad man skal gøre, hvis et barn eller voksen ved et uheld bruger

Breakyl.

Hvis et barn eller voksen ved et uheld bruger Breakyl

kan de få følgende symptomer:

meget søvnige

svimmelhed

føler sig utilpasse eller kaster op

trækker ikke vejret eller vejrtrækningen er meget langsom og/eller overfladisk.

Hvis du tror, at nogen ved et uheld har taget Breakyl, og som ikke skal have det, skal du gøre følgende om-

gående:

Hvis der stadig er Breakyl bukkalfilm på indersiden af kinden, skal bukkalfilmen eller dele heraf fjernes

fra personens mund hurtigst muligt

Hvis personen sover, skal han/hun vækkes ved at kalde på ham/hende og ryste arme eller skuldre

Ring for akut hjælp - 112

Mens du venter på ambulancen:

Hvis personen ser ud til at trække vejret langsomt, så få ham/hende til at trække vejret hver 5.-10. se-

kund

Hvis personen er holdt op med at trække vejret, skal der gives kunstigt åndedræt (mund-til-mund), indtil

hjælpen ankommer.

Hvis du holder op med at bruge Breakyl

Du skal holde op med at bruge Breakyl, når du ikke længere har brug for det. Du skal fortsætte med at bruge

den regelmæssige opioidbehandling mod de vedvarende kræftsmerter i henhold til lægens vejledning.

Hvis du holder op med al opioidbehandling, vil lægen tage hensyn til din Breakyl dosis og overveje en grad-

vis opioid-dosisreduktion for at undgå abstinenser ved pludseligt ophør.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Breakyl kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger er overfladisk vejrtrækning, lavt blodtryk og chok. Hvis du bliver meget

søvnig eller har langsom og/eller overfladisk vejrtrækning, skal du eller din omsorgsperson kontakte lægen

omgående og ringe 112. Hvis du stadig har bukkalfilmen i kinden, eller bare dele af den, skal du tage den ud

hurtigst muligt.

De hyppigste bivirkninger er kvalme, sovetrang og svimmelhed.

Fordi patienter, der får Breakyl, også tager almindelig opioidbehandling som f.eks. morfin, oxycodon eller

fentanyl depotplastre for deres vedvarende smerter, kan bivirkninger pga. opioid komme fra begge slags me-

dicin. Det er derfor ikke muligt definitivt at adskille virkningen af Breakyl fra alle de andre opioider.

De bivirkninger, der ansås for minimum at have en mulig relation til behandlingen, var følgende:

Almindelige bivirkninger (det sker for mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

overdreven træthed/søvnighed, svimmelhed, hovedpine, sløvhed

synsproblemer (f.eks. sløret syn eller dobbeltsyn)

kvalme/utilpashed, forstoppelse, opkastning, mundtørhed

hudkløe

træthed

forvirring

Ikke almindelige bivirkninger (det sker for mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter)

forhøjet blodtryk

smagsændringer, inaktivitet, hukommelsesvanskeligheder, tankeforstyrrelser

langsom eller overfladisk vejrtrækning, tilstoppede bihuler

diare, mundhulebetændelse, blødning af gummerne, fordøjelsesbesvær, mundsår, mundsmerter, smerter

ved synkning

ufrivillig vandladning

øget svedtendens, tendens til blå mærker

muskeltrækninger, muskelsvækkelse, smerter i led, smerter i muskler, smerter i arme og ben, smerter i

kæber

nedsat appetit

skade forårsaget af uheld (f.eks. fald)

rødmen/varm fornemmelse

svaghed, kulderystelser, feber, tørst

følelse af uro eller nervøsitet, hallucinationer, vildfarelse, unormale drømme, søvnløshed, rastløshed

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

muskelryk, unormal følelse som prikken, følelsesløshed, øget følsomhed også rundt om munden, vanske-

ligheder med at koordinere bevægelser

vejrtrækningsproblemer

mavesmerter, luftafgang, unormal oppustethed

vandladningsbesvær

hududslæt

karudvidelse (vasodilation)

generel utilpashed

unormale tanker, følelse af afskårethed, depression, humørsvingninger, overdreven følelse af veltilpas-

Der er en risiko for misbrug eller afhængighed af Breakyl. Risikoen er højere, hvis du tidligere har været af-

hængig eller har misbrugt anden medicin, stoffer eller alkohol. Det er dog usædvanligt med afhængighed ef-

ter terapeutisk anvendelse af opioider.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirknin-

ger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at

rekvirere et indberetningsskema. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

5.

OPBEVARING

Opbevar Breakyl utilgængeligt for børn. Den mængde fentanyl, der er i Breakyl, kan være livsfarlig for et

barn eller en person, som ikke regelmæssigt tager opioider. Breakyl skal derfor opbevares på et sikkert og

aflåst sted.

Brug ikke Breakyl efter udløbsdatoen, som er angivet på pakningen og hvert enkelt brev med måned og år.

Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC.

Må ikke opbevares i køleskab.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Må ikke anvendes, hvis brevet har været beskadiget før åbningen. Hvis bukkalfilmen bliver beskadiget under

åbningen, må det ikke anvendes.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toi-

lettet eller skraldespanden. Hvis du ikke længere bruger Breakyl, eller hvis du har ekstra breve til overs, skal

du spørge på apoteket, hvordan de skal bortskaffes. Dette vil hjælpe med at beskytte miljøet og undgå, at

ubrugt medicin tages af børn og/eller personer, der ikke har fået det ordineret.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Breakyl indeholder:

Aktivt stof: Fentanyl

Breakyl 200 mikrogram bukkalfilm: En bukkalfilm indeholder 200 mikrogram fentanyl (som fentanyl-

citrat).Breakyl 400 mikrogram bukkalfilm: En bukkalfilm indeholder 400 mikrogram fentanyl (som fenta-

nylcitrat).

Breakyl 600 mikrogram bukkalfilm: En bukkalfilm indeholder 600 mikrogram fentanyl (som fentanylcitrat).

Breakyl 800 mikrogram bukkalfilm: En bukkalfilm indeholder 800 mikrogram fentanyl (som fentanylcitrat).

Breakyl 1200 mikrogram bukkalfilm: En bukkalfilm indeholder 1200 mikrogram fentanyl (som fentanyl-

citrat).

Øvrige indholdsstoffer:

Aktivt lag:

propylenglycol (E 1520)

natriumbenzoat (E 211)

methylparahydroxybenzoat (E 218)

propylparahydroxybenzoat (E 216)

jernoxid, rød (E 172)

citronsyre, vandfri

all-rac-α-tocopheryl-acetat

monobasisk natriumphosfat, vandfri

natriumhydroxid

tribasisk natriumphosfat, vandfri

polycarbofil

hydroxypropylcellulose

hydroxyethylcellulose

carmellosenatrium

Baggrundslag:

natriumbenzoat (E 211)

methylparahydroxybenzoat (E 218)

propylparahydroxybenzoat (E 216)

citronsyre, vandfri

all-rac-α-tocopheryl-acetat

hydroxypropylcellulose

hydroxyethtylcellulose

titandioxid (E 171)

saccharinnatrium

pebermynteolie

Udseende og pakningsstørrelser

Breakyl er en opløselig, rektangulær, flad, fleksibel bukkalfilm med en lyserød og en hvid side, som er de-

signet så fentanyl kan blive ledt direkte over i blodbanen. Den lyserøde side indeholder det aktive stof fenta-

nyl. Den hvide side minimerer frigivelse af fentanyl i spyttet, for at undgå at synke det aktive stof.

De følgende tegninger viser størrelserne på de tilgængelige styrker af Breakyl:

mikrogram mikrogram mikrogram mikrogram mikrogram

Bukkalfilmene er pakket enkeltvis i et børnesikret brev.

Breakyl fås i følgende pakningsstørrelser:

Breakyl 200 mikrogram: æsker med 4, 10 eller 28 breve á 1 bukkalfilm

Breakyl 400 mikrogram: æsker med 4, 10 eller 28 breve á 1 bukkalfilm

Breakyl 600 mikrogram: æsker med 4, 10 eller 28 breve á 1 bukkalfilm

Breakyl 800 mikrogram: æsker med 4, 10 eller 28 breve á 1 bukkalfilm

Breakyl 1200 mikrogram: æsker med 4, 10 eller 28 breve á 1 bukkalfilm

Breakyl Start: Æske med breve á 1 bukkalfilm af hver af følgende styrker: 200, 400, 600 og 800 mikrogram

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Meda AS

Solvang 8

3450 Allerød

Tlf.: 4452 8888

Fax: 4452 8899

e-mail: info@meda.dk

Fremstiller

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstr. 1

D-61352 Bad Homburg

Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Norge: Buquel / Buquel Start

, Belgien, Bulgarien, Danmark, England, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien,

Letland, Litauen, Luxemborg, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland,

Ungarn, Østrig: Breakyl / Breakyl Start

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2013.

4. november 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Breakyl, bukkalfilm

0.

D.SP.NR.

25970

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Breakyl

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Breakyl 200 mikrogram, bukkalfilm

En bukkalfilm indeholder: 200 mikrogram fentanyl (som fentanylcitrat)

Breakyl 400 mikrogram, bukkalfilm

En bukkalfilm indeholder: 400 mikrogram fentanyl (som fentanylcitrat)

Breakyl 600 mikrogram, bukkalfilm

En bukkalfilm indeholder: 600 mikrogram fentanyl (som fentanylcitrat)

Breakyl 800 mikrogram, bukkalfilm

En bukkalfilm indeholder:

800 mikrogram fentanyl (som fentanylcitrat)

Breakyl 1200 mikrogram, bukkalfilm

En bukkalfilm indeholder:

1200 mikrogram fentanyl (som fentanylcitrat)

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hjælpestof/styrke

200 µg

400 µg

600 µg

800 µg

1200 µg

Propylenglycol

(E 1520) (mg)

0,17

0,35

0,52

0,70

1,04

Natriumbenzoat

(E 211) (mg)

0,11

0,23

0,34

0,46

0,69

Methylparahydroxy-

benzoat (E 218) (mg)

0,12

0,24

0,36

0,48

0,71

Propylparahydroxy-

benzoat (E 216) (mg)

0,03

0,06

0,09

0,12

0,18

dk_hum_43231_spc.doc

Side 1 af 16

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Bukkalfilm.

Breakyl er en opløselig, rektangulær, flad, fleksibel bukkalfilm med en lyserød og en hvid

side, som er designet, så fentanyl kan blive optaget direkte i blodbanen. Den lyserøde side

indeholder det aktive stof fentanyl. Den hvide side minimerer frigivelsen af fentanyl i

spyttet for at undgå, at det aktive stof synkes.

De følgende tegninger viser størrelsen på de styrker af Breakyl, der findes:

(Dimensionerne er muligvis ukorrekte hvis de ses elektronisk.)

200 mikrogram

400 mikrogram

600 mikrogram

800 mikrogram

1200 mikrogram

0,78 cm

2,34 cm

1,56 cm

3,11 cm

4,67 cm

Hver bukkalfilm er pakket enkeltvis i et børnesikret brev.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Breakyl er indiceret til behandling af gennembrudssmerter hos voksne med cancer,

som allerede er i vedligeholdelsesbehandling med opioider pga. kroniske

cancersmerter.

Gennembrudssmerter er en forbigående forværring af smerter, der forekommer på

baggrund af ellers kontrollerede, vedvarende smerter.

Patienter, der får vedligeholdelsesbehandling med opioider, er dem, der har fået mindst 60

mg peroral morfin dagligt, mindst 25 mikrogram pr. time fentanyl depotplaster, mindst 30

mg oxycodon dagligt, mindst 8 mg peroral hydromorfon dagligt eller en tilsvarende dosis

analgetika af andet opioid i mindst en uge.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandlingen skal påbegyndes af og vedligeholdes under vejledning af en læge, som har

erfaring med håndtering af opioidbehandling til cancerpatienter. Med henblik på at

minimere risikoen for opioidrelaterede bivirkninger og for at finde den rette dosis, skal

patienten monitoreres tæt af sundhedspersonalet i titreringsperioden.

dk_hum_43231_spc.doc

Side 2 af 16

Da den rette dosis Breakyl til gennembrudssmerter hos cancerpatienter ikke kan forudsiges

ud fra den daglige vedligeholdelsesdosis af opioider eller ud fra anden medicin til

gennembrudssmerter, skal den fastlægges ved dosistitrering.

Dosistitrering:

Før patienterne begynder på titreringen med Breakyl, forventes det, at deres vedvarende

smerter kontrolleres af vedligeholdelsesdosisen med opioidbehandlingen. Hvis patienter

oplever gennembrudssmerter mere end fire gange om dagen, skal det overvejes at øge

vedligeholdelsesdosis af opioider, før man begynder på titrering med Breakyl.

Titrering hos patienter, der skifter fra andre fentanylholdige produkter:

Pga. forskellige absorptionsprofiler må der ikke skiftes i forholdet 1:1. Hvis der skiftes fra

et andet peroralt produkt med fentanylcitrat, er det nødvendigt med en uafhængig

dosistitrering med Breakyl, da biotilgængeligheden mellem produkterne er meget

forskellig (se grafen under pkt. 5.2).

Startdosis:

Startdosis af Breakyl bør være 200 mikrogram, og der titreres derefter opad efter behov

ved hjælp af de tilgængelige dosisstyrker (200, 400, 600, 800, 1200 mikrogram).

Titreringsprocessen skal monitoreres omhyggeligt, indtil der opnås den dosis, der giver

tilstrækkelig analgetisk effekt med acceptable bivirkninger efter en enkelt dosis pr. episode

med gennembrudssmerter. Dette er defineret som den rette dosis. Der skal være mindst 4

timer mellem de enkelte doser Breakyl.

To præsentationer af Breakyl er tilgængelige ved dosistitrering:

Breakyl Start, som indeholder 1 bukkalfilm af hver af følgende styrker: 200, 400, 600 og

800 mikrogram og Breakyl 200 mikrogram, bukkalfilm.

Med Breakyl 200 mikrogram kan der opnås højere doser ved at anvende en kombination af

Breakyl 200 mikrogram bukkalfilm samtidig:

1 bukkalfilm Breakyl 200 svarer til en dosis på 200 mikrogram

2 bukkalfilm Breakyl 200 svarer til en dosis på 400 mikrogram

3 bukkalfilm Breakyl 200 svarer til en dosis på 600 mikrogram

4 bukkalfilm Breakyl 200 svarer til en dosis på 800 mikrogram

I tilfælde af, at den største styrke i Breakyl Start (800 mikrogram) eller kombinationen af 4

bukkalfilm Breakyl 200 på én gang (800 mikrogram) ikke er tilstrækkeligt til

smertelindring, kan Breakyl 1200 være en mulighed. Dette er den højst tilgængelige styrke

af Breakyl.

Hvis der opnås tilstrækkelig smertelindring efter anvendelse af en bestemt styrke, skal

efterfølgende gennembrudssmerter behandles med den identificerede dosis af Breakyl.

Hvis der ikke er opnået tilstrækkelig smertelindring i løbet af 30 minutter efter anvendelse

af en bestemt dosis af Breakyl, og patienten har tålt dosis, skal patienten behandle

efterfølgende episoder med gennembrudssmerter med den næste højere dosis af Breakyl.

Hvis der ikke er opnået smertelindring i løbet af 30 minutter efter anvendelse af 1200

mikrogram Breakyl bukkalfilm (den højest tilgængelige styrke), skal patienten drøfte

behandlingsmulighederne med lægen. Kombinationsanvendelse, af de lave doser

bukkalfilm for at nå næste højere dosis, er mulig under titreringen.

dk_hum_43231_spc.doc

Side 3 af 16

Kombinationsanvendelse af totale doser på over 1200 mikrogram er ikke vurderet under

kontrollerede betingelser.

Ved en episode med gennembrudssmerter, hvor der ikke er opnået tilstrækkelig

smertelindring i løbet af 30 minutter efter anvendelse af Breakyl bukkalfilm, kan patienten

anvende et nødlægemiddel til gennembrudssmerter, hvis lægen foreslår dette. Der bør dog

ikke anvendes opioid-nødlægemidler, hvis der er set uacceptable bivirkninger eller tegn på

opioid-toksicitet ved brug af Breakyl.

Dosistitrering – se nærmere oplysninger ovenfor

Breakyl fås i 5 forskellige styrker:

200, 400, 600, 800 og 1200 mikrogram

Start

startdosis er 200 mikrogram

Der titreres ved at anvende næste styrke Breakyl, indtil patienten når en dosis, der

giver tilstrækkelig analgetisk effekt med acceptable bivirkninger.

Hvis der er opnået tilstrækkelig

smertelindring, behandles

efterfølgende gennembrudssmerter

med den identificerede dosis.

Hvis der ikke er opnået tilstrækkelig

smertelindring i løbet af 30 minutter

efter anvendelsen, og patienten har tålt

dosis, anvendes den næste højere dosis

af Breakyl ved næste episode med

gennembrudssmerter.

Der skal være mindst 4 timer mellem de enkelte doser Breakyl. Ved enhver episode

med gennembrudssmerter, hvor der ikke er opnået tilstrækkelig smertelindring i løbet

af 30 minutter, kan patienten anvende et nødlægemiddel.

Vedligeholdelsesbehandling:

Når den rette dosis er fastlagt, skal anvendelse af Breakyl begrænses til fire eller færre

episoder af gennembrudssmerter pr. dag, og der skal være mindst 4 timer imellem. Breakyl

må kun anvendes én gang pr. episode.

Genjustering af dosis:

Det kan være nødvendigt med en genjustering af dosis af enten Breakyl eller

vedligeholdelsesbehandlingen med opioid analgetika hos nogle patienter for fortsat at

kunne give tilstrækkelig lindring ved gennembrudssmerter. En øgning af den opioiddosis,

der anvendes pr. døgn til vedvarende smerter skal overvejes hos patienter, der oplever

mere end fire episoder med gennembrudssmerter hver dag, i en periode på mere end fire på

hinanden følgende dage. Hvis dosis af den langtidsvirkende opioid øges, kan det være

nødvendigt også at revurdere dosis af Breakyl til gennembrudssmerter.

Det er nødvendigt, at enhver retitrering af dosis for analgetika monitoreres af en læge.

Hvis der ikke er tilstrækkelig smertekontrol, bør muligheden for hyperalgesi, tolerans og

progression af tilgrundliggende sygdom overvejes (se pkt. 4.4).

dk_hum_43231_spc.doc

Side 4 af 16

Ophør med behandlingen:

Breakyl bør straks seponeres, hvis patienten ikke længere har episoder med

gennembrudssmerter. Behandlingen af persisterende baggrundssmerter bør fortsætte som

ordineret.

Hvis det er nødvendigt at seponere al behandling med opioider, skal patienten overvåges

tæt af lægen med henblik på risikoen for pludseligt indtrædende abstinensvirkninger.

Administration

Patienten skal:

åbne Breakyl-brevet umiddelbart inden anvendelsen som nævnt på vejledningen på

brevet

anvende tungen til at fugte indersiden af kinden eller skylle munden med vand for at

fugte det område, hvor Breakyl skal sidde

med tørre hænder tage bukkalfilmen mellem pege- og tommelfinger, hvor den lyserøde

side vender mod tommelfingeren

placere bukkalfilmen på indersiden af hans/hendes mund, så den lyserøde side får

kontakt hele vejen rundt med slimhinden i kinden

trykke og holde den på plads i minimum 5 sekunder, indtil filmen sidder helt fast –

derefter skal den hvide side blive synlig

Ekstra punkt, der kun refererer til Breakyl 200 mikrogram bukkalfilm:

Hvis patienten bruger mere end en Breakyl bukkalfilm ad gangen, skal patienten sikre

sig, at hver enkelt film klistrer direkte på mundslimhinden. For at undgå overlap kan

filmene sættes på både venstre og højre side af den bukkale slimhinde.

Breakyl bukkalfilmen skal selv sidde fast efter denne periode. Patienten må først drikke

efter 5 minutter.

Breakyl bukkalfilm opløses normalt fuldstændigt i løbet af 15-30 minutter efter

anlæggelsen. I visse tilfælde kan det tage mere end 30 minutter, før produktet er

fuldstændigt opløst, men det påvirker ikke absorptionen af fentanyl. Patienten bør ikke røre

ved bukkalfilmen med tungen eller fingrene, og han/hun bør undgå at spise, indtil

bukkalfilmen er opløst.

En bukkalfilm med Breakyl kan give lavere peak-koncentrationer og lavere

biotilgængelighed, hvis filmen tygges eller sluges i stedet for at blive anvendt som

foreskrevet (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population:

Breakyl bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. manglende dokumentation for

sikkerhed og virkning.

Anvendelse til ældre:

Det har vist sig, at ældre patienter er mere følsomme end yngre over for virkningen af

fentanyl, når det gives intravenøst. Hos ældre, er udskillelsen af fentanyl langsommere og

den afsluttende halveringstid længere, hvilket kan resultere i akkumulering af det aktive

stof og en større risiko for bivirkninger. Dosistitrering skal derfor ske med særlig omhu. I

kliniske forsøg var der dog ingen forskel i den gennemsnitlige titreret dosis af Breakyl på

patienter, der var 65 år og ældre, sammenlignet med dem, der var yngre end 65 år.

Anvendelse til særlige patientgrupper:

Der skal udvises særlig omhu i titreringsprocessen ved patienter med nedsat nyre- eller

leverfunktion.

dk_hum_43231_spc.doc

Side 5 af 16

Patienter med mucositis (grad 1) skal monitoreres omhyggeligt, og det kan være

nødvendigt med dosisjustering. Effekten af og sikkerheden ved Breakyl til patienter med

mucositis, der er højere end grad 1, er ikke undersøgt.

Bukkalfilmen må ikke anvendes, hvis brevet er beskadiget før åbning.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for fentanyl eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.

6.1.

Samtidig indtagelse af monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere) eller inden for 2

uger efter ophør med MAO-hæmmere (se også pkt. 4.5).

Svær respirationsdepression eller svær obstruktiv lungetilstand.

Patienter, der ikke modtager opioid-vedligeholdelsesbehandling, da der er øget risiko for

respirationsdepression.

Behandling af andre akutte smerter end gennembrudssmerte.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienter og deres plejere skal informeres om, at Breakyl indeholder et aktivt stof i en

mængde, der kan være dødelig for et barn, og at Breakyl derfor skal opbevares

utilgængeligt for børn.

Med henblik på at minimere risikoen for opioidrelaterede bivirkninger og for at finde den

effektive dosis, skal patienten monitoreres tæt af en læge i titreringsperioden.

Det er vigtigt, at den langtidsvirkende opioidbehandling, som anvendes til at behandle

patientens vedvarende smerter, er stabil, før behandlingen med Breakyl begynder.

Respirationsdepression

Der er en risiko for klinisk signifikant respirationsdepression i forbindelse med anvendelse

af Breakyl. Der skal især udvises forsigtighed, når man titrerer Breakyl til patienter med

ikke svær, kronisk, obstruktiv lungesygdom eller andre helbredsmæssige tilstande, der

disponerer for respirationsdepression, da selv normale terapeutiske doser Breakyl

yderligere kan nedsætte respirationen til det punkt, der fører til respirationssvigt.

Forhøjet intrakranialt tryk

Breakyl må kun anvendes med yderste forsigtighed til patienter, som er særlig modtagelige

for intrakranielle påvirkninger ved kuldioxidretention, f.eks. tegn på øget intrakranielt tryk

eller nedsat bevidsthed. Opioider kan tilsløre det kliniske forløb hos en patient med

hovedskade og må derfor kun anvendes, hvis der er klinisk belæg herfor.

Hjertesygdom

Intravenøs fentanyl kan give bradykardi. Derfor skal Breakyl anvendes med forsigtighed til

patienter med tidligere eller allerede eksisterende bradyarytmi.

Patienter med hypovolæmi og hypotension skal kun behandles efter grundige overvejelser.

dk_hum_43231_spc.doc

Side 6 af 16

Nedsat lever- eller nyrefunktion

Desuden skal Breakyl gives med forsigtighed til patienter med nedsat lever- eller

nyrefunktion. Svækket lever- eller nyrefunktions indflydelse på lægemidlets

farmakokinetik er ikke vurderet. Når det gives intravenøst, har det dog vist sig, at fentanyl

clearance kan ændres ved lever- og nyresygdom pga. ændringer i metabolisk clearance og

plasmaproteiner.

Efter indgift af Breakyl kan både nedsat lever- eller nyrefunktion øge biotilgængeligheden

af fentanyl og nedsætte det systemiske clearance, hvilket kan føre til øget og forlænget

opioideffekt.

Der skal derfor udvises særlig omhu i titreringsprocessen for patienter med moderat eller

svær lever- eller nyresygdom.

Serotonergt syndrom

Der rådes til forsigtighed, når Breakyl administreres sammen med lægemidler, der påvirker

de serotoninerge neurotransmittersystemer.

Udviklingen af et muligt livstruende serotonergt syndrom kan forekomme ved samtidig

brug af serotoninerge lægemidler, såsom selektive serotonin-genoptagshæmmere (SSRI’er)

og serotonin-noradrenalin-genoptagshæmmere (SNRI’er), og sammen med lægemidler, der

hæmmer serotoninmetabolismen (herunder monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere).

Dette kan forekomme med den anbefalede dosis.

Serotonergt syndrom kan omfatte ændringer i mental status (f.eks. ophidselse,

hallucinationer, koma), autonom instabilitet (f.eks. takykardi, labilt blodtryk, hypertermi),

neuromuskulære anomalier (f.eks. hyperrefleksi, manglende koordination, rigiditet)

og/eller mave-tarm-symptomer (f.eks. kvalme, opkastning, diarré).

Hvis der er mistanke om et serotonergt syndrom, bør behandling med Breakyl seponeres.

Risiko ved samtidig brug af sedativa som f.eks. benzodiazepiner eller lignende lægemidler

Samtidig anvendelse af Breakyl og sedativa som f.eks. benzodiazepiner eller lignende

lægemidler kan forårsage sedation, respirationsdepression, koma og død. Derfor bør

samtidig ordination af sedativa forbeholdes patienter, som ikke har alternative

behandlingsmuligheder. I tilfælde af, at det besluttes at ordinere Breakyl samtidigt med

sedativa, bør den laveste effektive dosis anvendes, og behandlingsvarigheden bør være så

kort som muligt.

Patienten bør monitoreres tæt for tegn og symptomer på respirationsdepression og

sedation. I denne henseende anbefales det på det kraftigste at informere patienten og

hans/hendes eventuelle omsorgspersoner om at være opmærksom på disse symptomer (se

pkt. 4.5).

Tolerance, afhængighed

Der kan udvikles tolerance og fysisk og/eller psykisk afhængighed efter gentagen

administration af opioider såsom fentanyl. Der er kendt forekomst af iatrogen afhængighed

efter terapeutisk anvendelse af opioider.

Hyperalgesi

Som ved andre opioider skal muligheden for opioidinduceret hyperalgesi overvejes i

tilfælde af utilstrækkelig smertekontrol som respons på en øget dosis af fentanyl. En

reduktion af fentanyldosis eller seponering af behandlingen med fentanyl eller en

behandlingsgennemgang kan være indiceret.

dk_hum_43231_spc.doc

Side 7 af 16

Atleter bør informeres om, at behandling med fentanyl kan føre til positive dopingtests.

Breakyl indeholder natriumbenzoat, methylparahydroxybenzoat,

propylparahydroxybenzoat og propylenglycol. Natriumbenzoat er mildt irriterende mod

hud, øjne og slimhinder. Methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat kan

forårsage allergiske reaktioner (muligvis forsinket). Propylenglycol kan forårsage

hudirritation.

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. bukkalfilm,

dvs. den er i det væsentlige natrium-fri.

Patienter med mucositis (grad 1) skal monitoreres omhyggeligt, og det kan være

nødvendigt med dosisjustering. Effekten af og sikkerheden ved Breakyl til patienter med

mucositis, der er højere end grad 1, er ikke undersøgt (se også pkt. 4.2 og 5.2).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Breakyl anbefales ikke til patienter, som får eller har fået MAO-hæmmere i løbet af de

seneste 14 dage, fordi der er rapporteret om svær og uforudsigelig forstærkning af MAO-

hæmmere ved indtagelse af opioide analgetika (se pkt. 4.3).

Serotonerge lægemidler

Samtidig administration af fentanyl og et serotonergt lægemiddel såsom en selektiv

serotoningenoptagelseshæmmer (SSRI), en serotonin- og

noradrenalingenoptagelseshæmmer (SNRI) eller en monoaminoxidasehæmmer (MAO-

hæmmer) (se pkt. 4.3) kan øge risikoen for serotoninsyndrom, som er en potentielt

livstruende tilstand.

Fentanyl metaboliseres af CYP3A4 isoenzym i lever og tarmslimhinden (se også pkt. 5.2).

Hæmmere af CYP3A4 er f.eks.

makrolidantibiotika (f.eks. erythromycin, clarithromycin, telitromycin)

azol svampemidler (f.eks. ketoconazol, itraconazol og fluconazol)

visse proteasehæmmere (f.eks. ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir)

calciumkanalblokkere (f.eks. diltiazem eller verapamil)

antiemetika (f.eks. aprepitant eller dronabinol)

antidepressiva (f.eks. fluoxetin)

antacida (f.eks. cimetidin)

eller koffein og alkohol kan øge biotilgængeligheden af indtaget fentanyl og kan også

nedsætte dets systemiske clearance, som kan resultere i øgede eller forlængede

opioideffekter og kan resultere i potentielt dødelig respirationsdepression. Der ses lignende

effekt efter samtidig indtagelse af grapefrugtjuice, som man ser ved CYP3A4 hæmmere.

Der skal derfor udvises forsigtighed, hvis fentanyl gives samtidig med CYP3A4-hæmmere.

Patienter, der får Breakyl, og som begynder at få eller øger dosis af CYP3A4-hæmmere

skal monitoreres omhyggeligt, i et længere tidsrum, for tegn på opioidtoksicitet.

Samtidig anvendelse af Breakyl og stærke CYP3A4-inducere som f.eks.

barbiturater og sedativer (f.eks. phenobarbital)

antiepileptika (f.eks. carbamazepin, phenytoin, oxcarbazepin)

visse antivirale midler (f.eks. efavirenz, nevirapin)

anti-inflammatoriske eller immunosuppressive midler (f.eks. glucocorticoider)

antidiabetika (f.eks. pioglitazon)

antibiotika til behandling af tuberkulose (f.eks. rifabutin, rifampin)

psykotrope stoffer (f.eks. modafinil)

antidepressiva (f.eks. perikon)

dk_hum_43231_spc.doc

Side 8 af 16

eller nikotin og alkohol kan resultere i et fald i fentanyl plasmakoncentrationerne, som kan

nedsætte effekten af Breakyl. Patienter, der får Breakyl, og som holder op med eller

nedsætter behandlingen af CYP3A4-inducere, skal monitoreres for tegn på øget Breakyl

virkning, eller toksicitet og dosis af Breakyl skal justeres tilsvarende.

Sedativa som f.eks. benzodiazepiner eller lignende lægemidler og andre CNS-depressiva:

Samtidig brug af opioider og sedativa som f.eks. benzodiazepiner eller lignende

lægemidler øger risikoen for sedation, respirationsdepression, koma og død på grund af

den additive CNS-supprimerende effekt. Dosis og behandlingsvarighed af samtidig brug

skal begrænses (se pkt. 4.4).

Samtidig anvendelse af andre CNS-depressiva, herunder andre opioider, sedativer eller

hypnotika, generelle anæstesimidler, phenothiaziner, beroligende midler,

skeletmuskelrelaksantia, sedative antihistaminer og alkohol kan medføre additive

depressive virkninger.

Samtidig brug af partielle opioidagonister/-antagonister frarådes (f.eks. buprenorphin,

nalbuphin, pentazocin). Da disse stoffer har høj affinitet til opioidreceptorer og forholdsvis

lav intrinsisk aktivitet, modvirker de delvis den analgetiske virkning af fentanyl og kan

derved forårsage abstinenssymptomer hos opioidafhængige patienter.

4.6

Graviditet og amning

Der er utilstrækkelige data for anvendelse af fentanyl til gravide kvinder. Dyrestudier har

påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3), men risikoen for mennesker er ukendt. Fentanyl

bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt.

Ved langtidsanvendelse af fentanyl kan det nyfødte barn få abstinenser.

Det tilrådes, at fentanyl ikke anvendes under fødslen (inkl. kejsersnit), fordi fentanyl går

over i moderkagen og kan forårsage respirationsdepression hos fostret. Hvis Breakyl gives,

skal en antidot til barnet være hurtig tilgængelig.

Fentanyl udskilles i modermælk og kan medføre sedation og respirationsdepression hos

brystbarnet. Fentanyl må ikke anvendes af ammende mødre, og amning må tidligst

genoptages 5 dage efter den seneste administration af fentanyl.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

Opioidanalgetika kan dog hæmme den mentale og/eller fysiske evne, der er brug for til at

udføre potentielt farlige opgaver (f.eks. føre motorkøretøj eller betjene maskiner).

Patienterne skal derfor underrettes om, at de ikke bør føre motorkøretøj eller betjene

maskiner, hvis de oplever somnolens, svimmelhed, sløret syn eller dobbeltsyn, mens de

tager Breakyl.

4.8

Bivirkninger

Der skal forventes typiske opioid bivirkninger, når man tager Breakyl. Disse hører hyppigt

op eller aftager i styrke, når man bliver ved med at tage produktet, idet patienten bliver

titreret til den mest passende dosis. De mest almindelige bivirkninger, der forbindes med

alle opioider inkl. Breakyl, er respirationsdepression (der evt. kan føre til respirationsstop),

kredsløbsdepression, hypotension og chok, og alle patienter bør monitoreres nøje for dette.

dk_hum_43231_spc.doc

Side 9 af 16

Da de kliniske forsøg med Breakyl blev designet til at vurdere sikkerhed og effekt til

behandling af patienter med gennembrudssmerter i forbindelse med cancer, tog alle

patienter også samtidig opioider som f.eks. morfin med langsom udløsning, oxycodon med

langsom udløsning eller fentanyl depotplaster pga. de vedvarende smerter. Det er derfor

ikke muligt definitivt at adskille virkningen af Breakyl alene.

De bivirkninger, der præsenteres her, afspejler på den ene side de nuværende erfaringer

med Breakyl til gennembrudssmerter samtidig med, at der blev givet opioid pga.

vedvarende smerter. På den anden side er de bivirkninger, der er angivet som meget

sjældne, tidligere blevet forbundet med stoffet fentanyl, men de er ikke set i kliniske forsøg

med Breakyl indtil nu. Der er ikke gjort forsøg på at korrigere for samtidig anvendelse af

andre opioider, varighed af Breakyl-behandling eller cancerrelaterede symptomer.

De hyppigste bivirkninger er kvalme, somnolens og svimmelhed.

Vurderingen af bivirkninger er baseret på følgende oplysninger om hyppighed: Meget

almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100),

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

De bivirkninger, der ansås for minimum at have en mulig relation til behandlingen, var

følgende:

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig: Anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Almindelig: Konfusion

Ikke almindelig: Uro, hallucination, vrangforestillinger, unormale drømme, nervøsitet,

søvnløshed, rastløshed

Meget sjælden: Unormal tænkning, ændret personlighed, depression, følelsesmæssig

labilitet, eufori

Ikke kendt: stofafhængighed (afhængighedsskabende), stofmisbrug, delirium

Nervesystemet

Almindelig: Somnolens, svimmelhed, hovedpine, sedation

Ikke almindelig: Dysgeusi, letargi, amnesi, kognitive lidelser

Meget sjælden: Myoclonus, paræstesi (inkl. hyperæstesi/circumoral paræstesi), unormal

gang/manglende koordinering

Øjne

Almindelig: Unormalt syn (sløret, diplopi)

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig: Svedeture

Meget sjælden: Vasodilatation

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig: Respirationsdepression, sinustilstopning

Meget sjælden: Dyspnø

dk_hum_43231_spc.doc

Side 10 af 16

Mave-tarmkanalen

Almindelig: Kvalme, obstipation, opkastning, mundtørhed

Ikke almindelig: Diare, stomatitis, tandkødsblødning, dyspepsi, mundsår, mundsmerter,

odynofagi

Meget sjælden: Mavesmerter, luftafgang, forstørret underliv

Hud og subkutane væv

Almindelig: Pruritus

Ikke almindelig: Hyperhidrose, øget tendens til blå mærker

Meget sjælden: Udslæt

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke almindelig: Muskeltrækninger, artralgi, muskelsvækkelse, smerter i muskler og

knogler, smerter i ekstremiteter, smerter i kæber

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig: Inkontinens

Meget sjælden: Urinretention

Graviditet, puerperium og den perinatale periode

Ikke kendt: Neonatalt abstinenssyndrom

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig: Træthed

Ikke almindelig: Asteni, kulderystelser, pyreksi, tørst

Meget sjælden: Utilpashed

Ikke kendt: abstinenssyndrom

Undersøgelser

Ikke almindelig: Forhøjet blodtryk

Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer

Ikke almindelig: Skader ved uheld (f.eks. fald)

Der er iagttaget opiatabstinenssymptomer såsom kvalme, opkastninger, diaré, angst,

kulderystelser, tremor og svedtendens ved brug af transmukosalt fentanyl.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Symptomerne på overdosering eller tegn på toksicitet af Breakyl forventes at være de

samme som ved intravenøs fentanyl og andre opioider og er i forlængelse af stoffets

farmakologiske virkninger, hvor den alvorligste, signifikante virkning er

dk_hum_43231_spc.doc

Side 11 af 16

respirationsdepression. Andre symptomer er dyb sedation, koma, bradykardi, hypotoni,

hypotermi, nedsat muskeltonus, ataksi, kramper og pupilforsnævring.

Behandling

Ved håndtering af en respirationsdepression bør modforanstaltning igangsættes. Disse

omfatter fjernelse af eventuelle rester af bukkalfilmen, hvis den stadig findes i munden,

fysisk og verbal stimulation af patienten og en vurdering af bevidsthedsniveauet og status

af åndedræt og kredsløbet.

Hvis den kliniske situation berettiger det, skal der etableres og opretholdes åben luftvej,

f.eks. med en orofaryngeal luftvej eller med endotracheal tube. Der gives ilt og

vejrtrækningen skal understøttes (ventilationsstøtte) eller kontrolleres efter behov.

Der skal etableres intravenøs adgang, og der kan gives naloxen, eller andre

opioidantagonister ud fra klinisk indikation. Varigheden af respirationsdepressionen efter

en overdosis kan være længere end virkningen af opioidantagonistens virkning (f.eks.

varierer halveringstiden af naloxen fra 30-81 minutter), og det kan være nødvendigt med

gentagen indgift eller kontinuerlig infusion af naloxen eller andre opioidantagonister.

Ophævelse af den narkotiske virkning kan resultere i akutte smerter og frigivelse af

catecholaminer.

Hos patienter der er i vedligeholdesesbehandling med opioider, forbindes naloxen eller

andre opioidantagonister med risiko for at fremskynde akutte abstinenser.

Samtidig skal en passende kropstemperatur og væskeindtagelse opretholdes. Hvis der

forekommer alvorlig eller vedvarende hypotension, skal hypovolæmi overvejes og

tilstanden bør behandles med relevant parenteral væskebehandling.Selvom, som påvirker

respirationen ikke er set efter anvendelse af Breakyl, er dette muligt med fentanyl og andre

opioider. Hvis muskelstivhed forekommer, skal det håndteres samtidig, som et sidste

alternativ, med en neuromuskulær blokker.

4.10

Udlevering

AP4, kopieringspligtigt.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 02 AB 03. Analgetika: Opioider, phenylpiperidin-derivater.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Fentanyl, en ren opioidagonist, virker primært ved interaktion med µ-opioidreceptorer i

hjernen, rygmarven og den glatte muskulatur. Det primære sted for den terapeutiske

virkning er centralnervesystemet (CNS). Den klinisk mest anvendelige farmakologiske

effekt af fentanyls interaktion med µ-opioidreceptorer er analgetisk.

Hos patienter med kroniske cancersmerter på stabil regelmæssig opioiddosis for at

kontrollere deres vedvarende smerter, reducerede Breakyl smerteintensiteten signifikant,

vurderet som summen af forskellene i smerteintensiteten (SPID) sammenlignet med

placebo 15, 30, 45 og 60 minutter efter indgift.

dk_hum_43231_spc.doc

Side 12 af 16

Den analgetiske virkning af fentanyl er relateret til blodniveauet af det aktive stof, såfremt

der tages højde for forsinkelsen ind i og ud af CNS (en proces med en 3-5 minutters

halveringstid). Hos opioidnaive personer forekommer analgesi ved blodkoncentrationer på

1-2 ng/ml, hvor blodkoncentrationer på 10-20 ng/ml ville give operationsanæstesi og dyb

respirationsdepression.

Sekundære virkninger omfatter stigning i tonus og fald i kontraktioner af den

gastrointestinelle glatte muskulatur, hvilket resulterer i forlængelse af den gastrointestinale

transittid og kan være ansvarlig for opioiders obstiperende effekt.

Sekundær virkning omfatter også miosis.

Mens opioider generelt øger tonus af den glatte muskulatur i urinvejene, ser den

overordnede tendens ud til at variere – i nogle tilfælde ser den ud til at give

vandladningstrang og i andre vandladningsproblemer.

Alle opioid µ-receptoragonister inkl. fentanyl fremkalder dosisafhængig

respirationsdepression. Risikoen for respirationsdepression er mindre hos patienter med

smerter, der får kronisk opioidbehandling, som udvikler tolerance mod

respirationsdepression og andre opioidvirkninger.

Opioider kan muligvis påvirke hypothalamus-hypofyse-binyre-gonade-aksen. Nogle

forandringer, der kan observeres, omfatter en stigning i serumprolactin og et fald i

plasmakortisol og plasmatestosteron. Kliniske tegn og symptomer kan være

manifestationer fra disse hormonelle forandringer.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Generel introduktion:

Fentanyl er stærkt lipofilt og kan absorberes meget hurtigt gennem den orale slimhinde og

langsommere fra den konventionelle vej gennem mave/tarm. Det undergår hepatisk og

intestinel first-pass metabolisme, og metabolitterne bidrager ikke til fentanyls terapeutiske

virkninger.

Absorption:

I et farmakokinetisk forsøg efter bukkal anvendelse, blev Breakyl hurtigt absorberet og den

absolutte biotilgængelighed var 71 %. Dette absolutte biotilgængelighedsforsøg påviste

også lignende farmakokinetik i undergruppen med 6 mænd og 6 kvinder, alle voksne, raske

volontører.

Absorptionsfarmakokinetikken for fentanyl fra Breakyl er en kombination af en

indledende, hurtig absorption fra den bukkale slimhinde og en længere absorption af

indtaget fentanyl fra mave-tarmkanalen. Baseret på det absolutte biotilgængelighedsforsøg

absorberes ca. 51 % af den samlede dosis Breakyl hurtigt fra den bukkale slimhinde og

bliver systemisk tilgængeligt. De sidste 49 % af den samlede dosis sluges sammen med

spyttet og absorberes derefter langsomt fra mave-tarmkanalen. Ca. en tredjedel af denne

mængde (20 % af den samlede dosis) undgår first-pass-udskillelse i lever og mave/tarm og

bliver systemisk tilgængeligt. Den absolutte biotilgængelighed på 71 %, der er observeret

for Breakyl, deles mellem hurtig transmukosal og langsommere mave-tarmabsorption. En

dosisenhed Breakyl, tygget eller slugt, kan sandsynligvis give lavere peak-koncentrationer

og lavere biotilgængelighed, end hvis anvendt som foreskrevet.

Dosisproportionalitet på tværs af den tilgængelige variation af doser (200-1200

mikrogram) Breakyl er blevet påvist. Efter indtagelse af en enkelt bukkalfilm Breakyl

dk_hum_43231_spc.doc

Side 13 af 16

(200-1200 mikrogram), varierer middel C

normalt fra 0,38 – 2,19 ng/ml (afhængig af

dosis) og T

varierer fra 45-240 minutter (middel 60 min.). Anvendelse af Breakyl på et

aktivt sted med mucositis (grad 1) hos en gruppe cancerpatienter blev forbundet med fald i

og AUC

. Det anbefales, at patienter med mucositis på grad 1 skal monitoreres

omhyggeligt, og det kan være nødvendigt med dosisjustering. Effekten af og sikkerheden

ved Breakyl, når det anvendes til patienter med mucositis, der er højere end grad 1, er ikke

undersøgt.

Middel fentanyl plasmakoncentation versus tidsprofiler (24 timer og kun den første

time) efter enkeltdoser på 800 µg Breakyl eller 800 µg komparator (fentanyl

oromucosal applikator) til raske, voksne forsøgspersoner.

Fordeling:

Fentanyl er stærkt lipofilt. Animalske data viser, at efter absorption fordeles fentanyl

hurtigt til hjerne, hjerte, lunger, nyrer og milt efterfulgt af en langsommere

videredistribution til muskler og fedt. Proteinbindingen af fentanyl i plasma er 80-85 %.

Det væsentligste bindingsprotein er alfa-1-syre-glycoprotein, men både albumin og

lipoproteiner bidrager i en vis udstrækning. Den frie fraktion af fentanyl øges ved acidose.

Middelvolumen af distribution ved steady-state (V

) er 4 l/kg.

Biotransformation:

Fentanyl metaboliseres i lever og i tarmslimhinden til morfentanyl vha. cytochrom P450,

CYP3A4, isoform. Norfentanyl er ikke fundet farmakologisk aktivt i dyreforsøg. Fentanyl

udskilles primært (mere end 90 %) vha. biotransformation til N-dealkylerede og

hydroxylerede, inaktive metabolitter.

Elimination:

Mindre end 7 % af dosis udskilles uændret i urinen og kun ca. 1 % udskilles uændret i

fæces. Metabolitterne udskilles hovedsagelig i urinen, mens fækal udskillelse er mindre

vigtig. Den samlede plasma-clearance for fentanyl er 0,5 l/t/kg (interval: 0,3 – 0,7 l/t/kg).

Den klinisk relevante halveringstid for fentanyl efter administration af Breakyl er ca. 7

timer, og den terminale eliminationshalveringstid er ca. 14 timer.

dk_hum_43231_spc.doc

Side 14 af 16

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De ikke-kliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra

konventionelle undersøgelser med sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser,

genotoksicitet og karcinogenicitet.

Embryo-føtale udviklingstoksicitetsforsøg med rotter og kaniner viste ikke nogen stof-

induceret misdannelser eller udviklingsmæssige variationer, når de blev givet i perioden

med organogenese. I et fertilitets- og tidligt embryonisk udviklingsforsøg med rotter sås en

han-medieret virkning ved høje doser (300 mcg/kg/dag subkutant), og det svarer til den

sederende virkning af fentanyl i dyreforsøg. I forsøg med præ- og postnatal udvikling af

rotter var overlevelsesraten af afkommet signifikant reduceret i doser, som forårsagede

svær maternel toksicitet. Yderligere fund ved maternelt toksiske doser hos F1-afkom var

forsinket fysisk udvikling, forsinkede funktioner i sanseapparatet, reflekser og adfærd.

Disse virkninger kunne enten skyldes indirekte virkninger pga. ændret maternel omsorg

og/eller nedsat diegivning eller fentanyls direkte virkning på afkommet.

Karcinogenicitetsforsøg (26 ugers dermal alternativ bioassay i TgAC transgene mus;

toårige subkutane karcinogenicitetsforsøg i rotter) påviste ingen fund, der tyder på

onkogent potentiale. Evaluering af hjernesnit fra karcinogenicitetsstudiet med rotter viste

hjernelæsioner hos dyr, der fik administreret høje doser fentanylcitrat. Relevansen af disse

fund for mennesker er ukendt.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Aktivt lag:

propylenglycol (E1520)

natriumbenzoat (E 211)

methylparahydroxybenzoat (E 218)

propylparahydroxybenzoat (E 216)

jernoxid (rød) (E 172)

citronsyre, vandfri

all-rac-α-tocopherylacetat

monobasisk natriumphosphat (vandfri)

natriumhydroxid

tribasisk natriumphosphat (vandfri)

polycarbofil

hydroxypropylcellulose

hydroxyethylcellulose

carmellosenatrium

Baggrundslag:

natriumbenzoat (E 211)

methylparahydroxybenzoat (E 218)

propylparahydroxybenzoat (E 216)

citronsyre, vandfri

all-rac-α-tocopheryl-acetat

hydroxypropylcellulose

hydroxyethylcellulose

titandixoid (E 171)

dk_hum_43231_spc.doc

Side 15 af 16

saccharinnatrium

pebermynteolie

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC.

Må ikke opbevares i køleskab.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Hver enkelt bukkalfilm er individuelt pakket i et børnesikret brev, der består af

polyacrylonitril/aluminium/polyethylenterephthalat (PET)/papirlaminat.

Breakyl 200, 400, 600, 800, og 1200 mikrogram:

Æsker med 4, 10 eller 28 breve á 1 bukkalfilm.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan Denmark ApS

Borupvang 1

2750 Ballerup

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

200 mikrogram:

43231

400 mikrogram:

43232

600 mikrogram:

43233

800 mikrogram:

43234

1200 mikrogram:

43235

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

3. december 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

4. november 2019

dk_hum_43231_spc.doc

Side 16 af 16

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information