Branzil Vet. 100 % premix

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

20-02-2017

Aktiv bestanddel:
Oxolinsyre
Tilgængelig fra:
Vetrepharm A/S
ATC-kode:
QJ01MB05
INN (International Name):
oxolinic
Dosering:
100 %
Lægemiddelform:
premix
Terapeutisk gruppe:
Akvakultur-dyr (f.eks. fisk )
Autorisationsnummer:
14443
Autorisation dato:
1993-03-03

Læs hele dokumentet

20. februar 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Branzil Vet., premix

0.

D.SP.NR

8635

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Branzil Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

100% oxolinsyre

3.

LÆGEMIDDELFORM

Premix

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Fisk.

4.2

Terapeutiske indikationer

Furunkulose og rødmundsyge (ERM) hos fisk.

4.3

Kontraindikationer

Ingen.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Man bør undgå at indånde støv under blandingen. Foretages blandingen indendørs, bør der

være udsugning i lokalet.

14443_spc.doc

Side 1 af 3

Andre forsigtighedsregler

Hyppig og gentagen anvendelse af samme type antibiotika indebærer risiko for udvikling

af resistens i en bakteriepopulation. Hvis muligt, bør anvendelse af præparatet baseres på

forudgående følsomhedstest. Den anførte dosering bør altid følges for at minimere risikoen

for udviklingen af krydsresistens.

4.6

Bivirkninger

Ingen.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Ikke relevant.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

10 mg oxolinsyre/kg legemsvægt/døgn sv.t. 25 g premix pr. 2500 kg legemsvægt/døgn i 10

dage. Gives opblandet i foderet.

4.10

Overdosering

Ingen.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ved vandtemperaturer over 10

C: 30 døgn.

Ved vandtemperaturer under 10

C: 60 døgn.

5.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

ATC-kode: QJ 01 MB 05

Oxolinsyre er et anitbiotikum af quinolongruppen og virker ved hæmning af bakteriernes

DNA-gyrase, hvorved DNA-replikation forhindres. Oxolinsyre virker baktericidt på især

gramnegative bakterier.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Oxolinsyre fra Branzil Vet. absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt. Halveringstiden i

fisk er ca. 12 timer.

5.3

Miljømæssige forhold

Der er en meget stor sikkerhedsmargin ved anvendelse af oxolinsyre, idet toksikologiske

undersøgelser har demonstreret en meget lav toksicitet for alle testede arter. Selv for de

mest følsomme testorganismer ses ingen påvirkning ved 10.000 gange den maksimalt

målte koncentration i udløbet fra et behandlet dambrug, og IC-50 nås først ved mere end

30.000 gange denne koncentration.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Ingen.

14443_spc.doc

Side 2 af 3

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen

6.5

Emballage

Fibertromle foret m/dobbelt PE-sæk (25 kg).

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Vetrepharm A/S

Lanciavej 12 G

7100 Vejle

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

14443

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

3. marts 1993

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20. februar 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

PREMIX

14443_spc.doc

Side 3 af 3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information