Bovalto Ibraxion

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

13-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

13-08-2019

Aktiv bestanddel:
inaktiveret IBR-virus
Tilgængelig fra:
Merial
ATC-kode:
QI02AA03
INN (International Name):
Infectious bovine rhinotracheitis vaccine (inactivated)
Terapeutisk gruppe:
Kvæg
Terapeutisk område:
Immunologiske stoffer til bovidae
Terapeutiske indikationer:
Aktiv immunisering af kvæg for at reducere de kliniske tegn på infektiøs bovin rhinotracheitis (IBR) og feltvirusudskillelse. Starten af immunitet er 14 dage og varighed af immunitet er 6 måneder.
Produkt oversigt:
Revision: 10
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/V/C/000051
Autorisation dato:
2000-03-09
EMEA kode:
EMEA/V/C/000051

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

13-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

13-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

13-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

13-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

13-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

13-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

13-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

13-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

13-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

13-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

13-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

13-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

13-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

13-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

13-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

13-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

13-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

13-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

13-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

13-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

13-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

13-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

13-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

13-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

13-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

13-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

13-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

13-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

13-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

13-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

13-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

13-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

13-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

13-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

13-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

13-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

13-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

13-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

13-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

13-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

13-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

13-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

13-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

13-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

13-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

13-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

13-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

13-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

13-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

13-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

13-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

13-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

13-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

13-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

13-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

13-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

13-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

13-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

13-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

13-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

13-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

13-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

13-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

13-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

13-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

13-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

13-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

13-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

13-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

13-08-2019

Læs hele dokumentet

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL FOR:

Bovalto Ibraxion emulsion til injektion

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelse

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Frankrig

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse

Merial

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest

Frankrig

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Bovalto Ibraxion injektionsvæske, emulsion.

3.

ANGIVELSE AF DET AKTIVE STOF OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

En dosis på 2 ml indeholder:

gE-deleted, inaktiveret IBR-virus, min. ................................................................................. 0,75 VN.U*

adjuvans: tynd paraffin olie ............................................................................................ 449,6 - 488,2 mg

* VN.U: vironeutraliserende antistoftiter efter vaccination af marsvin

4.

INDIKATIONER

Aktiv immunisering af kvæg resulterende i en nedsættelse af kliniske symptomer på infektiøs bovin

rhinotracheitis (IBR) og udskillelse af markvirus.

Indtræden af immunitet: 14 dage.

Varighed af immunitet: 6 måneder.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Ingen.

6.

BIVIRKNINGER

Injektion med vaccinen kan forårsage forbigående vævsreaktion på injektionsstedet, der kan vedvare i

op til tre uger, i sjældne tilfælde op til 5 uger.

Vaccinationen kan forårsage en let temperaturforhøjelse (mindre end 1°C) i en forbigående periode

(inden for 48 timer efter injektionen) uden nogen betydning for dyrets sundhed og ydelse.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Vaccinationen kan undtagelsesvis give anledning til overfølsomhedsreaktion. Relevant symptomatisk

behandling bør administreres.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 dyr)

Ualmindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 dyr)

Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne

indlægsseddel, bedes De kontakte Deres dyrlæge.

7.

DYREARTER

Kvæg.

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ

Omrystes før brug.

Vaccinen skal have en temperatur på 15°C – 25°C før ibrugtagning.

Anvend sterile sprøjter og kanyler.

1 dosis (2 ml) injiceres subkutant i halsmuskulaturen i henhold til følgende program:

Tilstedeværelse af maternelle antistoffer over for infektiøs bovin rhinotracheitis virus kan interferere

med vaccinationen og kræver nøjagtig udført vaccinationsprogram.

Basisvaccination: to injektioner med et interval på 21 dage. Vaccinen kan anvendes til dyr fra 2-ugers

alderen ved fravær af maternelle antistoffer over for IBR-virus, eller fra 3-måneders alderen ved

tilstedeværelse af maternelle antistoffer.

Revaccination: En injektion bør administreres med 6 måneders intervaller.

9.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Se ovenfor.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

0 dage.

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn

Opbevares og transporteres koldt (2°C - 8°C).

Må ikke nedfryses.

Beskyttes mod lys.

Opbevaringstid efter første åbning af beholderen: 6 timer.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på etiketten efter EXP.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

12.

SÆRLIGE ADVARSLER

Særlige forholdsregler til brug hos dyr:

Vacciner kun raske dyr.

Særlige forholdsregler der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr:

Til brugeren:

Dette veterinærlægemiddel indeholder mineralolie. Uforsætlig injektion/selvinjektion kan medføre

alvorlige smerter og hævelser, navnlig ved injektion i led eller fingre, og kan i sjældne tilfælde

medføre tab af den pågældende finger, hvis den ikke behandles omgående.

Hvis du ved et uheld injiceres med dette veterinærlægemiddel, skal du søge omgående lægehjælp,

også selvom det kun drejer sig om en meget lille mængde, og tage indlægssedlen med dig.

Hvis smerten fortsætter i over 12 timer efter lægeundersøgelsen, skal du søge lægehjælp igen.

Til lægen:

Dette veterinærlægemiddel indeholder mineralolie. Selv hvis der er tale om små injicerede mængder,

kan uforsætlig injektion af produktet medføre kraftige hævelser, der eksempelvis kan resultere i

iskæmisk nekrose og endog tab af en finger. Der kræves ØJEBLIKKELIG kirurgisk behandling, og

der kan opstå behov for tidlig incision og irrigation af det injicerede område, navnlig når det drejer sig

om fingerbløddele eller –sener.

Drægtighed og laktation:

Bovalto Ibraxion kan anvendes under drægtighed og laktation.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre

lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af

et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Overdosis (symptomer, nødforanstaltninger, modgift):

Ingen bivirkninger, andre end de nævnt under punktet “Bivirkninger”, er blevet observeret efter

administration af en overdosis.

Uforligeligheder:

Må ikke blandes med andre veterinære lægemidler.

13.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i overensstemmelse med

de lokale krav.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

{DD/MM/ÅÅÅÅ}

Yderligere information om dette veterinærlægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

15.

ANDRE OPLYSNINGER

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Bovalto Ibraxion er en inaktiveret vaccine med adjuvans (olie-vand emulsion), hvor det specifikke gE-

gen er fjernet. Vaccinen virker ved en aktiv immunisering af kvæg ved dannelse af Infektiøs Bovin

Rhinotracheitis (IBR) vironeutraliserende antistoffer.

Fjernelsen af gE-genet muliggør differentiering mellem dyr vaccineret med gE-negative vacciner (anti

gE antistof negative, IBR vironeutraliserende antistof positive) og naturligt inficerede dyr (positive

over for både IBR vironeutraliserende antistof og anti gE antistof). Bovalto Ibraxion kan anvendes

som en markør vaccine i forbindelse med en passende diagnostisk testmetode.

Fremstilling, indførsel, besiddelse, salg, levering og/eller anvendelse af Bovalto Ibraxion er eller kan

være forbudt i en medlemsstat på hele eller en del af dens område i henbhold til national lovgivning..

Enhver, som har til hensigt at fremstille, indføre, besidde, sælge, levere og/eller anvende Bovalto

Ibraxion, skal rådføre sig til med relevante medlemsstats kompetente myndighed vedrørende

gældende vaccinationspolitik forinden fremstilling, indførsel, besiddelse, salg, levering og/eller

anvendelse finder sted.

Type I-glasflasker med en nitril-elastomerprop og forseglet med en aluminiumshætte.

Æske med 1 eller 10 flasker á 5 doser..

Æske med 1 eller 10 flasker á 10 doser.

Æske med 1 eller 10 flasker á 25 doser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Læs hele dokumentet

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BILAG I

PRODUKTRESUME

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Bovalto Ibraxion, injektionsvæske, emulsion.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof :

En dosis på 2 ml indeholder:

gE-deleted, inaktiveret IBR-virus, min. ................................................................................. 0,75 VN.U*

* VN.U: vironeutraliserende antistoftiter efter vaccination af marsvin

Adjuvans:

tynd paraffinolie………………………………………………………………………..449,6 - 488,2 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, emulsion.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Kvæg.

4.2

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Aktiv immunisering af kvæg resulterende i en nedsættelse af kliniske symptomer på infektiøs bovin

rhinotracheitis (IBR) og udskillelse af markvirus.

Indtræden af immunitet: 14 dage.

Varighed af immunitet: 6 måneder.

4.3

Kontraindikationer

Ingen.

4.4

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Vacciner kun raske dyr.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr

Til brugeren:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dette veterinærlægemiddel indeholder mineralolie. Uforsætlig injektion/selvinjektion kan medføre

alvorlige smerter og hævelser, navnlig ved injektion i led eller fingre, og kan i sjældne tilfælde

medføre tab af den pågældende finger, hvis den ikke behandles omgående.

Hvis du ved et uheld injiceres med dette veterinærlægemiddel, skal du søge omgående lægehjælp,

også selvom det kun drejer sig om en meget lille mængde, og tage indlægssedlen med dig.

Hvis smerten fortsætter i over 12 timer efter lægeundersøgelsen, skal du søge lægehjælp igen.

Til lægen:

Dette veterinærlægemiddel indeholder mineralolie. Selv hvis der er tale om små injicerede mængder,

kan uforsætlig injektion af produktet medføre kraftige hævelser, der eksempelvis kan resultere i

iskæmisk nekrose og endog tab af en finger. Der kræves ØJEBLIKKELIG kirurgisk behandling, og

der kan opstå behov for tidlig incision og irrigation af det injicerede område, navnlig når det drejer sig

om fingerbløddele eller -sener.

4.6

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Injektion med vaccinen kan forårsage forbigående vævsreaktion på injektionsstedet, der kan persistere

i tre uger, i sjældne tilfælde op til 5 uger.

Vaccinationen kan forårsage en let temperaturforhøjelse (mindre end 1°C) i en forbigående periode

(inden for 48 timer efter injektionen) uden nogen betydning for dyrets sundhed og ydelse.

Vaccinationen kan undtagelsesvis give anledning til overfølsomhedsreaktion. Relevant symptomatisk

behandling bør administreres.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 dyr)

Ualmindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 dyr)

Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

4.7

Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning

Bovalto Ibraxion can anvendes under drægtighed og laktation.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre

lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af

et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

4.9

Dosering og indgivelsesvej

1 dosis (2 ml) injiceres subkutant i halsmuskulaturen i henhold til følgende program:

Tilstedeværelsen af maternelle antistoffer over for infektiøs bovin rhinotracheitis kan interferere med

vaccinationen og kræver nøjagtig udført vaccinationsprogram.

Basisvaccination: to injektioner med et interval på 21 dage. Kan anvendes til dyr fra 2 ugers alderen,

ved fravær af maternelle antistoffer overfor IBR-virus eller fra 3 måneders alderen ved tilstedeværelse

af maternelle antistoffer

Revaccination: En injektion bør administreres med 6 måneders intervaller.

Omrystes før brug.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Vaccinen skal have en temperatur på 15°C – 25°C før ibrugtagning.

Anvend sterile sprøjter og kanyler.

4.10

Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt

Ingen bivirkninger, andre end de under punkt 4.6 “Bivirkninger” nævnte, er blevet observeret efter

administration af en overdosis.

4.11

Tilbageholdelsestid

0 dage.

5.

IMMUNOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Immunologiske midler, bovin rhinotrakeitisvirus (IBR)

ATCvet-kode: Q102AA03

Bovalto Ibraxion er en inaktiveret vaccine med adjuvans (olie-vand emulsion), hvor det specifikke gE-

gen er fjernet. Vaccinen virker ved en aktiv immunisering af kvæg ved dannelse af Infektiøs Bovin

Rhinotracheitis (IBR) vironeutraliserende antistoffer.

Fjernelsen af gE genet muliggør differentiering mellem dyr vaccineret med gE-negative vacciner (anti

gE antistof negative, IBR vironeutraliserende antistof positive) og naturligt inficerede dyr (positive

over for både IBR vironeutraliserende antistof og anti gE antistof). Bovalto Ibraxion kan anvendes

som en markørvaccine i forbindelse med en passende diagnostisk testmetode.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Paraffinolie, tynd

Benzylalkohol

Triethanolamin

Polyoxyethylenoleat

Polyoxyethylenoleylalkohol

Kaliumchlorid

Natriumchlorid

Kaliumdihydrogenphosphat

Dinatriumphosphatdihydrat

Magnesiumchlorid

Calciumchlorid

6.2

Væsentlige uforligeligheder

Må ikke blandes med andre veterinære lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 18 måneder.

Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: 6 timer.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares og transporteres koldt (2°C - 8°C).

Må ikke nedfryses.

Beskyttes mod lys.

6.5

Den indre emballages art og indhold

Type I-glasflasker med en nitril-elastomerprop og forseglet med en aluminiumshætte.

Æske med 1 eller 10 flasker á 5 doser (1 x 10 ml eller 10 x 10 ml)

Æske med 1 eller 10 flasker á 10 doser (1 x 20 ml eller 10 x 20 ml)

Æske med 1 eller 10 flasker á 25 doser (1 x 50 ml eller 10 x 50 ml)

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller

affaldsmaterialer fra brugen af sådanne

Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i overensstemmelse med

de lokale krav.

7.

INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merial

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Frankrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/99/017/001-006

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 09/03/2000

Dato for seneste fornyelse: 23/03/2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Fremstilling, indførsel, besiddelse, salg, levering og/eller anvendelse af Bovalto Ibraxion er eller kan

være forbudt i en medlemsstat på hele eller en del af dens område i henhold til national lovgivning.

Enhver, som har til hensigt at fremstille, indføre, besidde, sælge, levere og/eller anvende Bovalto

Ibraxion, skal rådføre sig med den relevante medlemsstats kompetente myndighed vedrørende

gældende vaccinationspolitik forinden fremstilling, indførsel, besiddelse, salg, levering og/eller

anvendelse finder sted.

Læs hele dokumentet

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5545

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

EMA/CVMP/190466/2007

EMEA/V/C/000051

EPAR - sammendrag for offentligheden

Bovalto Ibraxion

bovin rhinotracheitis (IBR)-vaccine (inaktiveret)

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Bovalto

Ibraxion. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede dette lægemiddel til dyr for at kunne anbefale

udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en

praktisk vejledning i, hvordan Bovalto Ibraxion bør anvendes.

Hvis du som ejer eller ansvarlig for dyret ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Bovalto Ibraxion,

kan du læse indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek.

Hvad er Bovalto Ibraxion og hvad anvendes det til?

Bovalto Ibraxion er en veterinær vaccine til beskyttelse af kvæg mod infektiøs bovin rhinotracheitis

(IBR)-virus. IBR-virusinfektioner påvirker luftvejene i form af udflåd fra næsen, konjuktivitis

(øjenbetændelse) og hoste.

Bovalto Ibraxion indeholder det aktive stof inaktiveret IBR-virus, hvor det specifikke gen er fjernet.

Hvordan anvendes Bovalto Ibraxion?

Bovalto Ibraxion fås som en emulsion og udleveres kun efter recept. Vaccinen injiceres i halsregionen

foran skulderen. Der gives 2 injektioner med 21 dages mellemrum hos kvæg i alderen 2 uger og derover,

som ikke har antistoffer mod IBR-virus fra moderen. Hvis der findes antistoffer, skal vaccinen gives fra 3

måneders alderen. Der gives en booster-injektion med 6 måneders mellemrum.

Beskyttelsen opnås 14 dage efter vaccinationen og varer i 6 måneder.

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Bovalto Ibraxion?

Bovalto Ibraxion er en vaccine, der indeholder en version af IBR-virus, som er blevet inaktiv, så den ikke

kan forårsage infektion. Vacciner virker ved at "lære" immunsystemet (kroppens naturlige forsvar),

hvordan det skal forsvare organismen mod en sygdom. Når Bovalto Ibraxion gives til kvæg, registrerer

dyrenes immunsystem den inaktive virus som "fremmed" og reagerer ved at danne antistoffer mod den.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Bovalto Ibraxion

EMA/CVMP/190466/2007

Side 2/2

Hvis dyret efterfølgende udsættes for den inaktive virus, vil immunsystemet reagere hurtigere. Virussen

i vaccinen er også blevet ændret for at kunne skelne vaccinerede dyr fra naturligt smittede dyr og for

derved bedre at kunne behandle sygdommen.

Bovalto Ibraxion indeholder let paraffinolie, for at fremme immunreaktionen.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Bovalto Ibraxion?

Der blev gennemført feltundersøgelser hos 300 stykker kvæg i forskellige aldersgrupper både i et

IBR-inficeret og et IBR-frit område. Kvæg vaccineret med Bovalto Ibraxion havde beskyttelsesniveauer af

antistoffer mod IBR-virus 2 uger efter vaccinationen, og beskyttelsen varede i 6 måneder.

Hvilke risici er der forbundet med Bovalto Ibraxion?

Injektion med Bovalto Ibraxion kan forårsage en forbigående vævsreaktion på injektionsstedet, som kan

vare ved i tre uger og i sjældne tilfælde op til fem uger Ibraxion kan medføre en let forhøjelse af

kropstemperaturen (under 1° C) inden for 48 timer efter injektionen. Dette påvirker ikke dyrets helbred

eller præstationer.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller

kommer i berøring med dyret?

Bovalto Ibraxion er en emulsion, der indeholder mineralsk olie. Utilsigtet selvinjektion kan medføre svære

smerter og hævelse, navnlig hvis der injiceres i et led eller en finger – dette kan medføre tab af en finger,

medmindre der straks iværksættes lægelig behandling. Ved utilsigtet selvinjektion skal der straks søges

lægehjælp, selv om den injicerede mængde er meget lille. Indlægssedlen skal vises til lægen. Hvis

smerten fortsætter i over 12 timer efter lægeundersøgelsen, skal der søges lægehjælp igen.

Hvad er tilbageholdelsestiden for levnedsmiddelproducerende dyr?

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter administration af et lægemiddel, før et dyr kan slagtes,

og kødet kan anvendes til menneskeligt konsum. Det er også den tid, der skal gå efter administration af

et lægemiddel, før mælken kan anvendes til menneskeligt konsum. Tilbageholdelsestiden for kød og

mælk fra kvæg, der behandles med Bovalto Ibraxion , er "nul" dage, hvilket vil sige, at der ikke er nogen

påkrævet ventetid.

Hvorfor blev Bovalto Ibraxion godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Dyr (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Bovalto Ibraxion

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Andre oplysninger om Bovalto Ibraxion:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske Union

for Bovalto Ibraxion den 9. marts 2000.

Lægemidlets navn blev ændret til Bovalto Ibraxion den 10. august 2016.

Den fuldstændige EPAR for Bovalto Ibraxion findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Hvis du som ejer eller ansvarlig for

dyret ønsker yderligere oplysninger om behandling med Bovalto Ibraxion, kan du læse indlægssedlen

eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i august 2016.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information