Biocom Vet. injektionsvæske, suspension

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-01-2015

Aktiv bestanddel:
Clostridium botulinum type C, toxoid, Mink Enteritis Virus type 1, stamme United (inaktiveret), Mink Enteritis Virus type 2, stamme Ithaca (inaktiveret)
Tilgængelig fra:
United Vaccines Holding BV
ATC-kode:
QI20CL02
INN (International Name):
Clostridium Botulinum Type C, Toxoid, Mink Enteritis Virus Type 1, Strain United (Inactivated), Mink Enteritis Virus Type 2, Tribe Ithaca (Inactivated)
Lægemiddelform:
injektionsvæske, suspension
Autorisationsnummer:
18560
Autorisation dato:
1998-08-13

Læs hele dokumentet

17. maj 2013

PRODUKTRESUMÉ

for

Biocom Vet., injektionsvæske, suspension

0.

D.SP.NR

9626

1.

VERERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Biocom Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver dosis á 1 ml indeholder:

Inaktiveret Mink Parvovirus (MEV) type 1, United stammen

2560 HAU

Inaktiveret Mink Parvovirus (MEV) type 2, Ithaca stammen

2560 HAU

Clostridium botulinum type C toxoid

Adjuvans:

Alumuniumhydroxyd 3 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Mink

4.2

Terapeutiske indikationer

Forebyggende mod virusenteritis og botulisme.

4.3

Kontraindikationer

Kun raske mink bør vaccineres.

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

18560_spc.doc

Side 1 af 3

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for den person, der administrerer lægemidlet

Ingen.

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Ingen kendte.

4.7

Drægtighed og diegivning

Sikkerhed ved brug til drægtige tæver er ikke undersøgt.

4.8

Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktion

Nedsat immunrespons på grund af persisterende maternelle antistoffer kan ses frem til 11-12

ugers alderen.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

1 ml administreret s.c.

Hvalpe efter uvaccinerede mødre kan vaccineres fra 5 ugers alderen, mens hvalpe efter

vaccinerede mødre ikke bør vaccineres før ved 10-12 ugers alderen. Avlsdyr revaccineres 1

gang årligt 1 måned før parring.

4.10

Overdosering

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

5.1

Immunologiske egenskaber

Vaccine til aktiv immunisering af mink mod virusenteritis og botulisme.

Vaccinen er inaktiveret og indeholder aluminiumhydroxyd som adjuvans.

5.2

Miljømæssige forhold

18560_spc.doc

Side 2 af 3

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Antifoam B

Citratbuffer (1M)

Natrium bisulfit (3.3M)

Formaldehydopløsning

Thiomersal

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Må ikke blandes med andre lægemidler/vacciner.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Anvendes umiddelbart efter anbrud

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved 2

C til 8

6.5

Emballage

Polyethylen flasker á 50, 100, 250 og 500 doser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Tømte hætteglas og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til

kommunal modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

United Vaccines Holding BV

Molenweg 7

6612 AE Nederasselt

Holland

Repræsentant

Biovet ApS

Postboks 34

3480 Fredensborg

8.

MARDEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

18560

9.

DATO FOR FØRSTE MARKDSFØRINGSTILLADELSE

13. august 1998

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

17. maj 2013

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

18560_spc.doc

Side 3 af 3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information