Bicalutamid "Sandoz" 50 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

20-04-2020

Aktiv bestanddel:
BICALUTAMID
Tilgængelig fra:
Sandoz A/S
ATC-kode:
L02BB03
INN (International Name):
BICALUTAMIDE
Dosering:
50 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
38878
Autorisation dato:
2007-03-23

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bicalutamid Sandoz 50 mg, filmovertrukne tabletter

bicalutamid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Bicalutamid Sandoz

Sådan skal du tage Bicalutamid Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Bicalutamid Sandoz tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes antiandrogener. Det påvirker nogle af de

mandlige kønshormoners virkningsmekanismer.

Bicalutamid Sandoz anvendes til behandling af prostatacancer. Det anvendes enten

alene

til behandling af ’lokalt avancerede’ tumorer, eller

i kombination

med andre lægemidler til behandling af ’avancerede’ tumorer. Det kan f.eks.

kombineres med kirurgisk kastration eller lægemidler, som reducerer kroppens androgenniveau.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Bicalutamid Sandoz

Tag ikke Bicalutamid Sandoz:

Hvis du er allergisk over for bicalutamid eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Hvis du er en kvinde, barn eller ung.

Hvis du tager lægemidler, der indeholder terfenadin, astemizol eller cisaprid (se afsnittet ”Brug af

anden medicin sammen med Bicalutamid Sandoz” nedenfor).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Bicalutamid Sandoz:

Hvis du har leverproblemer. Koncentrationen af bicalutamid i blodet kan stige. Du skal muligvis have

kontrolleret din leverfunktion regelmæssigt.

Hvis du har sukkersyge.

Hvis du har en hjerte- eller karsygdom, herunder hjerterytmeforstyrrelser (arytmi), eller hvis du er i

behandling med lægemidler mod disse sygdomme. Risikoen for hjerterytmeforstyrrelser kan være

øget ved brug af Bicalutamid Sandoz.

Hvis du tager Bicalutamid Sandoz, skal du og/eller din partner anvende sikker prævention, mens du er

i behandling med Bicalutamid Sandoz og i 130 dage efter ophør af behandlingen med Bicalutamid

Sandoz. Kontakt lægen, hvis du har spørgsmål vedørende prævention.

Brug af anden medicin sammen med Bicalutamid Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder især, hvis du tager:

terfenadin eller astemizol (mod høfeber eller allergi) eller cisaprid (mod maveproblemer). Se afsnittet

”Tag ikke Bicalutamid Sandoz”

ciclosporin (anvendes til at hæmme immunsystemet for at forebygge og behandle afstødning af et

transplanteret organ eller knoglemarv)

calciumantagonister (til behandling af højt blodtryk og visse hjertelidelser)

cimetidin (til behandling af mavesår)

ketoconazol (anvendes til behandling af svampeinfektioner i hud og negle)

blodfortyndende medicin eller lægemidler til forebyggelse af blodpropper, såsom warfarin. Lægen vil

eventuelt tage nogle blodprøver før og under behandlingen med Bicalutamid Sandoz.

Bicalutamid Sandoz kan påvirke visse lægemidler til behandling af hjerterytmeforstyrrelser (f.eks. quinidin,

procainamid, amiodaron og sotalol) eller øge risikoen for hjerterytmeforstyrrelser, hvis det anvendes

sammen med andre lægemidler (f.eks. methadon (anvendes til smertelindring og i forbindelse med

behandling mod stofafhængighed), moxifloxacin (et antibiotikum) og antipsykotika (mod alvorlige psykiske

sygdomme)).

Graviditet og amning

Bicalutamid Sandoz bruges ikke til kvinder.

Bicalutamid Sandoz kan medføre nedsat eller manglende forplantningsevne hos mænd i en forbigående

periode.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Disse tabletter kan gøre, at du føler dig svimmel eller døsig. Hvis dette er tilfældet, må du ikke køre bil eller

arbejde med værktøj eller maskiner.

Bicalutamid Sandoz indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Bicalutamid Sandoz indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. det er i det

væsentlige natrium-frit.

3.

Sådan skal du tage Bicalutamid Sandoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

Dosis afhænger af din tilstand. Den sædvanlige dosis er en 50 mg tablet én gang dagligt

(kombinationsbehandling) eller tre 50 mg tabletter én gang dagligt (monoterapi).

Tabletterne skal synkes hele med et glas vand.

Tabletterne kan tages sammen med eller uden mad.

Forsøg at tage tabletterne på samme tidspunkt hver dag.

Hvis du har taget for meget Bicalutamid Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Bicalutamid Sandoz, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag tabletterne eller æsken med

og vis lægen, hvad du har taget, hvis det er muligt.

Hvis du har glemt at tage Bicalutamid Sandoz

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det, og derefter tage

næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis.

Hvis du holder op med at tage Bicalutamid Sandoz

Du må ikke holde op med at tage tabletterne, selvom du føler dig sund og rask, medmindre lægen beder dig

om det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Søg øjeblikkeligt læge, hvis du oplever nogen af følgende alvorlige bivirkninger.

Almindelige alvorlige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene som følge af leverproblemer eller i sjældne tilfælde (kan

forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede) leversvigt.

Ikke almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

alvorlig allergisk reaktion, som medfører hævelser i ansigt eller hals, eller alvorlig kløe med forhøjede

knuder i huden

alvorlig åndenød eller en pludselig forværring af åndenød, muligvis med hoste eller feber. Nogle

patienter, som tager Bicalutamid Sandoz, oplever en betændelsestilstand i lungerne, som kaldes

interstitiel lungesygdom.

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)

ændringer i EKG (forlængelse af QT-intervallet).

Andre bivirkninger:

Hyppigheden af visse bivirkninger afhænger af, om Bicalutamid Sandoz anvendes i kombination med andre

lægemidler eller alene.

Meget almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede

ømt eller forstørret brystvæv.

svækkelse.

hududslæt – meget almindelig, når lægemidlet anvendes alene, men almindelig (kan forekomme hos op

til 1 ud af 10 behandlede), når det anvendes i kombination med andre lægemidler.

fald i antallet af røde blodceller, hvilket kan gøre huden bleg og medføre svaghed eller åndenød.

Meget almindelige ved kombinationsterapi, men almindelige ved monoterapi:

hedeture.

svimmelhed.

mavesmerter, forstoppelse, kvalme.

væskeophobning.

blod i urinen.

Almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

manglende appetit

nedsat libido

rejsningsproblemer (erektil dysfunktion)

depression

døsighed

søvnlignende bevidsthedssvækkelse

fordøjelsesproblemer, øget luft i tarmene

hårtab, øget kropsbehåring

tør hud, kløe

øget vægt

blodprøver, som viser forandringer i leverens funktion

hjerteanfald, hjertesvigt

brystsmerter.

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

øget følsomhed overfor sollys.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bicalutamid Sandoz indeholder:

Aktivt stof: bicalutamid. Hver filmovertrukken tablet indeholder 50 mg bicalutamid.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne

: lactosemonohydrat, natriumstivelsesglycolat Type A, povidon K

30 (E1201), majsstivelse og magnesiumstearat (E572).

Tabletovertræk

: methylcellulose, titandioxid

(E171) og triacetin (E1518).

Udseende og pakningsstørrelser

Hvid, rund, filmovertrukken tablet med en diameter på omkring 7 mm.

Blisterpakningerne af PVC/Aclar/Al kan indeholde 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 eller 100

filmovertrukne tabletter.

Pakningerne med enhedsdosisblistere af PVC/Aclar/Al kan indeholde 50 eller 100 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Fremstiller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovśkova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest ændret 22. februar 2019

Læs hele dokumentet

16. april 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Bicalutamid ”Sandoz”, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

23251

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Bicalutamid ”Sandoz”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder 50 mg bicalutamid.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver filmovertrukken tablet indeholder 57 mg lactose og 0,0154 mmol (0,3528 mg) natrium.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. det er i

det væsentlige natrium-frit.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet.

Hvid, rund, filmovertrukken tablet, med en diameter på omkring 7 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Kombinationsbehandling med Bicalutamid "Sandoz" 50 mg:

Behandling af avanceret prostatacancer i kombination med behandling med en LHRH-analog

(luteiniserende hormon-release hormon) eller kirurgisk kastration.

Monoterapi med 3 tabletter Bicalutamid "Sandoz" 50 mg (150 mg bicalutamid):

Bicalutamid "Sandoz" i en dosis på 150 mg er indiceret enten alene eller som adjuverende

behandling sammen med radikal prostatektomi hos patienter med lokalt fremskreden

prostatacancer og høj risiko for sygdomsprogression (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Kombinationsbehandling med Bicalutamid "Sandoz" 50 mg:

dk_hum_38878_spc.doc

Side 1 af 9

Voksne mænd, herunder ældre patienter: Én tablet (50 mg) én gang dagligt med eller uden

samtidig fødeindtagelse.

Behandling med bicalutamid kan påbegyndes enten tre dage før eller samtidigt med

påbegyndelse af behandling med en LHRH-analog eller samtidigt med den kirurgiske

kastration.

Nedsat nyrefunktion:

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion:

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med mildt nedsat leverfunktion. Der kan

forekomme øget akkumulation hos patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion (se

pkt. 4.4).

Monoterapi med 3 tabletter Bicalutamid "Sandoz" 50 mg (150 mg bicalutamid):

Voksne mænd, herunder ældre patienter: Tre tabletter (150 mg) én gang dagligt med eller uden

samtidig fødeindtagelse.

Der skal tages 150 mg bicalutamid uafbrudt i mindst to år, eller indtil der ses

sygdomsprogression.

Nedsat nyrefunktion:

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion:

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let nedsat leverfunktion. Der kan

forekomme øget akkumulation hos patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion (se

pkt. 4.4).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Bicalutamid er kontraindiceret hos kvinder og børn (se pkt. 4.6).

Administration af terfenadin, astemizol eller cisaprid sammen med bicalutamid er

kontraindiceret (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Opstart af behandling skal ske under direkte kontrol af en specialist.

Bicalutamid metaboliseres primært i leveren. Data antyder, at eliminationen kan tage længere

tid hos patienter med svært nedsat leverfunktion, hvilket kan føre til øget akkumulation af

bicalutamid. Bicalutamid skal derfor anvendes med forsigtighed hos patienter med moderat til

svært nedsat leverfunktion.

På grund af risikoen for leverforandringer bør det overvejes at kontrollere leverfunktionen

regelmæssigt. Det forventes, at de fleste forandringer vil opstå inden for de første seks

måneder af behandlingen med bicalutamid.

Der er i sjældne tilfælde observeret svære leverforandringer og leversvigt ved brug af

bicalutamid, og der er rapporteret om tilfælde med dødeligt udfald (se pkt. 4.8). Behandlingen

med bicalutamid skal seponeres, hvis forandringerne er af svær karakter.

dk_hum_38878_spc.doc

Side 2 af 9

Bicalutamid har vist sig at hæmme cytokrom P450 (CYP 3A4), og der skal derfor udvises

forsigtighed ved samtidig administration af lægemidler, som primært metaboliseres af CYP

3A4 (se pkt. 4.3 og 4.5).

Androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet. Hos patienter med QT-

forlængelse i anamnesen eller risikofaktorer for QT-forlængelse og hos patienter, der samtidig

får lægemidler, som kan forlænge QT-intervallet (se pkt. 4.5), bør læger vurdere benefit/risk-

forholdet, herunder potentialet for Torsades de pointes, inden opstart af bicalutamidbehandling

Antiandrogen behandling kan muligvis forårsage morfologiske forandringer i spermatozoer.

Selvom bicalutamids virkning på sædcellemorfologien ikke er blevet undersøgt, og der ikke er

rapporteret om sådanne forandringer hos patienter i behandling med bicalutamid, bør patienter

og/eller deres partnere anvende sikker kontraception under behandlingen med bicalutamid og i

130 dage efter behandlingen.

Potensering af virkningen af coumarin-antikoagulantia hos patienter, der får samtidig

behandling med bicalutamid, kan resultere i øget protrombintid (PT) og International

Normaliseret Ratio (INR). Nogle af disse tilfælde har været forbundet med en øget

blødningsrisiko. Det anbefales derfor at monitorere PT/INR tæt hos patienter, der får samtidig

behandling med coumarin antikoagulantia og bicalutamid. Der bør overvejes at justere dosis af

antikoagulantia (se pkt. 4.5 og 4.8).

Kombinationsbehandling med Bicalutamid "Sandoz" 50 mg:

Der er observeret nedsat glucosetolerance hos mænd, som får LHRH-agonister. Dette kan

manifestere sig som diabetes eller som forringelse af den glykæmiske kontrol hos patienter, der

allerede har diabetes. Det skal derfor overvejes at monitorere blodglucoseniveauet hos

patienter, der får bicalutamid i kombination med LHRH-agonister.

Monoterapi med 3 tabletter Bicalutamid "Sandoz" 50 mg (150 mg bicalutamid):

Det skal overvejes at seponere behandlingen med bicalutamid hos patienter, som både har

objektiv sygdomsprogression og et højt PSA-niveau.

Dette lægemiddel indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med hereditær

galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose-/galactosemalabsorption.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. det er i

det væsentlige natrium-frit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der findes ingen dokumentation for farmakodynamiske eller farmakokinetiske interaktioner

mellem bicalutamid og LHRH-analoger.

In vitro-forsøg har vist, at R-bicalutamid hæmmer CYP 3A4 og i mindre grad CYP 2C9, 2C19

og 2D6.

Selvom der i kliniske forsøg, hvor antipyrin blev anvendt som markør for cytokrom P450

(CYP)-aktiviteten, ikke er fundet tegn på mulig lægemiddelinteraktion med bicalutamid, steg

den gennemsnitlige midazolam-eksponering (AUC) med op til 80 % efter administration

samtidigt med bicalutamid i 28 dage. En sådan stigning kan være relevant ved lægemidler med

snævert terapeutisk indeks. Derfor er samtidig brug af terfenadin, astemizol og cisaprid

kontraindiceret (se pkt. 4.3), og der skal udvises forsigtighed ved samtidig administration af

bicalutamid og stoffer som ciclosporin og calciumblokkere. Det kan være nødvendigt at

reducere dosis af disse lægemidler, særligt hvis der er tegn på øget lægemiddelrespons eller

dk_hum_38878_spc.doc

Side 3 af 9

bivirkninger. Ved brug af ciclosporin anbefales det, at plasmakoncentrationerne og den

kliniske tilstand overvåges nøje efter påbegyndelse eller seponering af behandling med

bicalutamid.

Der skal udvises forsigtighed, når bicalutamid ordineres sammen med andre lægemidler, der

kan hæmme lægemiddeloxideringen, f.eks. cimetidin og ketoconazol. I teorien kan dette føre

til øgede koncentrationer af bicalutamid i plasma, hvilket i teorien kan føre til øgede

bivirkninger.

Der er rapporteret om øget virkning af warfarin og andre coumarin-antikoagulantia ved

samtidig administration af bicalutamid.

Da androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet, bør samtidig brug af

bicalutamid og lægemidler, der forlænger QT-intervallet, eller lægemidler, der inducerer

torsades de pointes, såsom antiarytmika i klasse IA (f.eks. quinidin og, disopyramid) eller

klasse III (f.eks. amiodaron, sotalol, dofetilid og ibutilid), methadon, moxifloxacin,

antipsykotika osv., vurderes nøje (se pkt. 4.4).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Bicalutamid er kontraindiceret hos kvinder og må ikke anvendes til gravide kvinder.

Amning

Bicalutamid er kontraindiceret til ammende kvinder.

Fertilitet

Der er set reversibel nedsættelse af hannernes fertilitet i dyrestudier (se pkt. 5.3). Der må

forventes en periode med nedsat fertilitet eller infertilitet hos mennesker.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Bicalutamid påvirker sandsynligvis ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Det bør dog bemærkes, at der lejlighedsvis kan forekomme svimmelhed eller somnolens.

Patienter, som oplever disse bivirkninger, skal udvise forsigtighed.

4.8

Bivirkninger

Her defineres bivirkninger som følger:

Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til

< 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Hyppighed

150 mg bicalutamid

filmovertrukne

tabletter,

monoterapi

50 mg bicalutamid

filmovertrukne

tabletter,

kombinationsbehandli

ng

Blod og lymfesystem

Meget

almindelig

Anæmi

Almindelig

Anæmi

Immunsystemet

Ikke almindelig

Overfølsomhed,

angioødem og urticaria

Overfølsomhed,

angioødem og urticaria

Metabolisme og

ernæring

Almindelig

Nedsat appetit

Nedsat appetit

dk_hum_38878_spc.doc

Side 4 af 9

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Nedsat libido,

depression

Nedsat libido,

depression

Nervesystemet

Meget

almindelig

Svimmelhed

Almindelig

Svimmelhed, somnolens

Somnolens

Hjerte

Almindelig

Myokardieinfarkt (der

er rapporteret om

tilfælde med dødeligt

udfald)1, hjertesvigt

Ikke kendt

QT-forlængelse (se pkt.

4.4 og 4.5)

QT-forlængelse (se pkt.

4.4 og 4.5)

Vaskulære sygdomme

Meget

almindelig

Hedestigninger

Almindelig

Hedestigninger

Luftveje, thorax og

mediastinum

Ikke almindelig

Interstitiel

lungesygdom

(der er

rapporteret om tilfælde

med dødeligt udfald)

Interstitiel

lungesygdom

(der er

rapporteret om tilfælde

med dødeligt udfald)

Mave-tarm-kanalen

Meget

almindelig

Abdominalsmerter,

obstipation, kvalme

Almindelig

Abdominalsmerter,

obstipation, dyspepsi,

flatulens, kvalme

Dyspepsi, flatulens

Lever og galdeveje

Almindelig

Hepatotoksicitet, gulsot,

hypertransaminasæmi

Hepatotoksicitet, gulsot,

hypertransaminasæmi

Sjælden

Leversvigt

(der er

rapporteret om tilfælde

med dødeligt udfald)

Leversvigt

(der er

rapporteret om tilfælde

med dødeligt udfald)

Hud og subkutane væv

Meget

almindelig

Udslæt

Almindelig

Alopeci,

hirsutisme/fornyet

hårvækst, tør hud

pruritus

Alopeci,

hirsutisme/fornyet

hårvækst, tør hud,

pruritus, udslæt

Sjælden

Fotosensitivitetsreaktion

Fotosensitivitetsreaktion

Nyrer og urinveje

Meget

almindelig

Hæmaturi

Almindelig

Hæmaturi

Det reproduktive

system og mammae

Meget

almindelig

Gynækomasti og

brystømhed

Gynækomasti og

brystømhed

Almindelig

Erektil dysfunktion

Erektil dysfunktion

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget

almindelig

Asteni

Asteni, ødem

Almindelig

Brystsmerter, ødem

Brystsmerter

Undersøgelser

Almindelig

Øget vægt

Øget vægt

Set i et farmako-epidemiologisk forsøg med LHRH-agonister og antiandrogener anvendt til

behandling af prostatacancer. Risikoen var tilsyneladende højere, når bicalutamid 50 mg blev

anvendt i kombination med LHRH-agonister, men der var ingen tydelig forhøjet risiko, når

bicalutamid 150 mg blev anvendt som monoterapi til behandling af prostatacancer.

dk_hum_38878_spc.doc

Side 5 af 9

Angivet som en bivirkning efter gennemgang af postmarketing-data. Hyppigheden er bestemt

på baggrund af forekomsten af indberettede bivirkninger i form af interstitiel pneumoni i den

randomiserede behandlingsperiode i EPC-forsøgene med 150 mg

Leverforandringerne er sjældent svære og er ofte forbigående, forsvinder af sig selv eller er i

bedring ved fortsat behandling eller efter seponering af behandlingen (se pkt. 4.4).

Angivet som en bivirkning efter gennemgang af postmarketing-data. Hyppigheden er bestemt

på baggrund af forekomsten af indberettede bivirkninger i form af leversvigt hos de patienter,

der fik behandling i den åbne bicalutamid-arm i EPC-forsøgene med 150 mg.

På grund af de kodningskonventioner, der blev anvendt i EPC-forsøgene, blev bivirkninger i

form af ’tør hud’ kodet under COSTART-termen ’udslæt’. Der kan derfor ikke fastlægges en

separat hyppighedsdeskriptor for dosen på 150 mg bicalutamid, men der forventes samme

hyppighed som ved dosen på 50 mg.

Størstedelen af de patienter, som får 150 mg bicalutamid som monoterapi, oplever

gynækomasti og/eller brystsmerter. I studier blev disse symptomer anset for at være svære hos

op til 5 % af patienterne. Gynækomasti forsvinder muligvis ikke spontant efter seponering af

behandlingen, særligt ikke efter langvarig behandling.

Kan reduceres ved samtidig kastration.

Indberetning af

formodede

bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Der foreligger ingen erfaring med overdosering hos mennesker. Der er ingen specifik modgift,

og behandlingen skal være symptomatisk. Dialyse hjælper muligvis ikke, da bicalutamid har

en høj proteinbindingsgrad og ikke genfindes uomdannet i urinen. Generel støttende pleje,

herunder hyppig monitorering af de vitale tegn, er indikeret.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: hormonantagonister og relaterede stoffer, antiandrogener.

ATC-kode: L02BB03.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Bicalutamid er et ikke-steroidt antiandrogen uden anden endokrin aktivitet. Det binder sig til

androgenreceptorer uden at aktivere genekspressionen og hæmmer således

androgenstimuleringen. Denne hæmning medfører regression af prostatatumorer. Klinisk set

kan seponering af bicalutamid medføre antiandrogen-abstinenssymptomer hos en delmængde

af patienterne.

dk_hum_38878_spc.doc

Side 6 af 9

Bicalutamid er et racemat, hvis antiandrogene aktivitet næsten udelukkende finder sted i (R)-

enantiomeren.

Klinisk virkning og sikkerhed

150 mg bicalutamid blev undersøgt som behandling til patienter med lokaliseret (T1-T2, N0

eller NX, M0) eller lokalt fremskreden (T3-T4, alle N-kategorier, M0; T1-T2, N+, M0) ikke-

metastatisk prostatacancer i en kombineret analyse af tre placebokontrollerede,

dobbeltblindede studier hos 8.113 patienter, hvor 150 mg bicalutamid blev administreret som

umiddelbar hormonbehandling eller som adjuverende behandling sammen med radikal

prostatektomi eller strålebehandling (primært ekstern bestråling). Efter en median

opfølgningsperiode på 7,4 år havde 27,4 % og 30,7 % af alle patienter, som var blevet

behandlet med henholdsvis bicalutamid og placebo, oplevet objektiv sygdomsprogression.

Der blev set en reduktion i risikoen for objektiv sygdomsprogression i de fleste patientgrupper,

men reduktionen var tydeligst hos de patienter, som havde den største risiko for

sygdomsprogression. Derfor vil klinikerne muligvis beslutte, at den optimale medicinske

strategi hos patienter med lav risiko for sygdomsprogression, især i forbindelse med

adjuverende behandling efter radikal prostatektomi, kan være at udskyde hormonbehandlingen,

indtil der er tegn på sygdomsprogression.

Der blev ikke set nogen forskel i den samlede overlevelse efter en median opfølgningsperiode

på 7,4 år, hvor mortaliteten var 22,9 % (HR = 0,99; 95 % CI 0,91 til 1,09). Der viste sig dog

nogle tendenser i eksplorative undergruppeanalyser.

Data vedrørende den progressionsfrie overlevelse og den samlede overlevelse hos patienter

med lokalt fremskreden sygdom er opsummeret i følgende tabeller:

Tabel 1. Progressionsfri overlevelse ved lokalt fremskreden sygdom efter

behandlingsundergruppe

Analysepopulation

Hændelser (%) hos

patienter, der får

bicalutamid

Hændelser (%) hos

patienter, der får

placebo

Risikoforhold

(95 % CI)

Observation

193/335 (57,6)

222/322 (68,9)

0,60 (0,49 til 0,73)

Strålebehandling

66/161 (41,0)

86/144 (59,7)

0,56 (0,40 til 0,78)

Radikal

prostatektomi

179/870 (20,6)

213/849 (25,1)

0,75 (0,61 til 0,91)

Tabel 2. Samlet overlevelse ved lokalt fremskreden sygdom efter behandlingsundergruppe

Analysepopulation

Dødsfald (%) hos

patienter, der får

bicalutamid

Dødsfald (%) hos

patienter, der får

placebo

Risikoforhold

(95 % CI)

Observation

164/335 (49,0)

183/322 (56,8)

0,81 (0,66 til 1,01)

Strålebehandling

49/161 (30,4)

61/144 (42,4)

0,65 (0,44 til 0,95)

Radikal

prostatektomi

137/870 (15,7)

122/849 (14,4)

1,09 (0,85 til 1,39)

Hos patienter med lokaliseret sygdom, som kun fik bicalutamid, var der ingen signifikant

forskel i den progressionsfrie overlevelse. Hos disse patienter sås der også en tendens til en

kortere overlevelsestid end hos patienter, der fik placebo (HR = 1,16; 95 % CI 0,99 til 1,37). I

lyset heraf anses risk/benefit-profilen for brug af bicalutamid hos denne patientgruppe ikke for

at være gunstig.

dk_hum_38878_spc.doc

Side 7 af 9

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Bicalutamid absorberes helt ved peroral administration. Der er ingen dokumentation for, at

fødeindtagelse har nogen klinisk relevant effekt på biotilgængeligheden.

Fordeling

(S)-enantiomeren udskilles hurtigt i forhold til (R)-enantiomeren, som har en

plasmahalveringstid på ca. en uge.

Ved daglig administration af bicalutamid akkumuleres (R)-enantiomeren til ca. det tidobbelte i

plasma som følge af den lange halveringstid.

Der er observeret steady state-plasmakoncentrationer af (R)-enantiomeren på ca. 9 µg/ml ved

daglig administration af bicalutamid i doser på 50 mg. Ved steady state udgør den overvejende

aktive (R)-enantiomer 99 % af de samlede, cirkulerende enantiomerer.

(R)-enantiomerens farmakokinetiske egenskaber påvirkes ikke af alder, nedsat nyrefunktion

eller mildt til moderat nedsat leverfunktion. Det er påvist, at (R)-enantiomeren elimineres

langsommere fra plasma hos patienter med svært nedsat leverfunktion.

Biotransformation og elimination

Bicalutamid har en høj proteinbindingsgrad (racemat 96 %, R-bicalutamid 99,6 %) og

metaboliseres udtalt (via oxidering og glukuronidering): Dets metabolitter udskilles via

nyrerne og galden i omtrent lige høj grad. Efter udskillelse i galden hydrolyseres

glukuroniderne. Næsten uomdannet bicalutamid genfindes i urinen.

I et klinisk studie var den gennemsnitlige koncentration af (R)-bicalutamid i sæd fra mænd, der

fik 150 mg bicalutamid, 4,9 mikrogram/ml. Den mængde bicalutamid, der potentielt kan blive

overført til en kvindelig partner under samleje, er lav og svarer til ca. 0,3 mikrogram/kg. Det er

mindre end den mængde, der skal til for at inducere ændringer hos laboratoriedyrs afkom.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdatastudier

Bicalutamid er et potent antiandrogen og en oxidaseenzyminducer med blandet funktion

hos dyr. Forandringer i målorganerne hos dyr, herunder tumorinduktion, er relateret til

disse aktiviteter. Relevansen for mennesker er ikke kendt. Der er ikke set enzyminduktion

hos mennesker.

Atrofi af sædkanalerne i testiklerne er en forventelig klasseeffekt af antiandrogener, som er

set hos alle undersøgte arter. Reversibilitet af testikulær atrofi blev set fire måneder efter

et afsluttet 6-måneders studie hos rotter med en eksponering over for bicalutamid, der er

relevant for mennesker, men ikke i løbet af 3 måneder efter et afsluttet 12-måneders studie.

Reversibilitet af testikulære atrofi blev set seks måneder efter et afsluttet 12-måneders

studie hos hunde med en eksponering, der var 3 til 7 gange højere end hos mennesker,

Efter 11 ugers relevant eksponering blev der set forlænget tid før vellykket parring hos

hanrotter.

Der blev påvist restitution efter 7 uger uden eksponering for bicalutamid.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Hjælpestoffer i tabletkernen:

dk_hum_38878_spc.doc

Side 8 af 9

Lactosemonohydrat

Natriumstivelsesglycolat type A

Povidon K 30 (E1201)

Majsstivelse

Magnesiumstearat (E572)

Hjælpestoffer i filmovertrækket:

Methylcellulose

Titandioxid (E171)

Triacetin (E1518)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25° C.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Blisterpakning af PVC/Aclar/aluminium: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 eller 100

filmovertrukne tabletter.

Blisterpakning af PVC/Aclar/aluminium med enhedsdosis: 50 eller 100 filmovertrukne

tabletter.

Blisterpakningerne er pakket i æsker.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

38878

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

23. marts 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

16. april 2020

dk_hum_38878_spc.doc

Side 9 af 9

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information