Bicalutamid "Sandoz" 150 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

08-07-2019

Aktiv bestanddel:
BICALUTAMID
Tilgængelig fra:
Sandoz A/S
ATC-kode:
L02BB03
INN (International Name):
BICALUTAMIDE
Dosering:
150 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
42779
Autorisation dato:
2009-08-26

Læs hele dokumentet

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bicalutamid Sandoz 150 mg filmovertrukne tabletter

bicalutamid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Bicalutamid Sandoz

Sådan skal du tage Bicalutamid Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Bicalutamid Sandoz hører til den gruppe af lægemidler, der kaldes antiandrogener. Antiandrogener

modvirker effekten af androgener (mandlige kønshormoner).

Bicalutamid Sandoz anvendes enten alene eller i kombination med operativ fjernelse af prostatakirtlen

eller strålebehandling til patienter med lokalt fremskreden prostatakræft og høj risiko for

sygdomsprogression.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Bicalutamid Sandoz

Tag ikke Bicalutamid Sandoz:

hvis du er allergisk over for bicalutamid eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

hvis du tager medicin, der indeholder terfenadin, astemizol eller cisaprid (se “Brug af anden

medicin sammen med Bicalutamid Sandoz” nedenfor).

hvis du er kvinde, barn eller ung.

Tag ikke Bicalutamid Sandoz, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Kontakt lægen eller

apotekspersonalet, før du tager Bicalutamid Sandoz, hvis du er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Bicalutamid Sandoz:

hvis du har leverproblemer. Niveauet af bicalutamid i blodet kan stige. Du skal muligvis have

kontrolleret din leverfunktion regelmæssigt.

hvis du har en hjerte- eller karsygdom, herunder hjerterytmeforstyrrelser (arytmi), eller hvis du

er i behandling med lægemidler mod disse sygdomme. Risikoen for hjerterytmeforstyrrelser kan

være øget ved brug af Bicalutamid Sandoz. Regelmæssige hjertefunktionstest kan være

nødvendige.

hvis du tager Bicalutamid Sandoz, skal du og/eller din partner anvende prævention, mens du er i

behandling med Bicalutamid Sandoz og i 130 dage efter behandlingen med Bicalutamid

Sandoz. Kontakt lægen, hvis du har spørgsmål vedrørende prævention.

Hvis du bliver indlagt på hospitalet, skal du fortælle sundhedspersonalet, at du tager

Bicalutamid Sandoz.

Børn og unge

Bicalutamid må ikke anvendes til børn eller unge.

Prøver og kontrol

Lægen vil eventuelt tage nogle blodprøver for at kontrollere, om der er forandringer i dit blod.

Brug af anden medicin sammen med Bicalutamid Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også håndkøbsmedicin og urtepræparater. Det skyldes, at bicalutamid kan påvirke

virkningen af anden medicin. Visse andre lægemidler kan også påvirke virkningen af bicalutamid.

Dette gælder især, hvis du tager:

terfenadin eller astemizol (mod høfeber eller allergi) eller cisaprid (mod maveproblemer). Se

“Tag ikke Bicalutamid Sandoz”.

warfarin eller lignende lægemidler, som forebygger blodpropper.

ciclosporin (anvendes til at hæmme immunsystemet for at forebygge og behandle afstødning af

et transplanteret organ eller transplanteret knoglemarv).

calciumblokkere (til behandling af højt blodtryk og visse hjertesygdomme).

cimetidin (til behandling af mavesår).

ketoconazol (anvendes til behandling af svampeinfektioner i hud og negle).

Bicalutamid Sandoz kan påvirke visse lægemidler til behandling af hjerterytmeforstyrrelser (f.eks.

quinidin, procainamid, amiodaron og sotalol) eller øge risikoen for hjerterytmeforstyrrelser, hvis det

anvendes sammen med andre lægemidler (f.eks. methadon (anvendes til smertelindring og i

forbindelse med behandling mod stofafhængighed), moxifloxacin (et antibiotikum) og antipsykotika

mod alvorlige psykiske sygdomme).

Graviditet, amning og fertilitet

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Bicalutamid Sandoz bruges ikke til kvinder. Kvinder må derfor ikke tage dette lægemiddel. Dette

gælder også for gravide og ammende kvinder.

Bicalutamid Sandoz kan forårsage nedsat fertilitet eller infertilitet hos mænd i en periode.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Disse tabletter kan gøre, at du føler dig svimmel eller døsig. Hvis dette er tilfældet, må du ikke køre

bil, motorcykel eller cykle, og du må heller ikke arbejde med værktøj eller maskiner.

Sollys eller ultraviolet lys (UV-lys)

Du bør undgå at opholde dig i direkte sollys eller UV-lys, mens du er i behandling med Bicalutamid

Sandoz.

Bicalutamid Sandoz indeholder lactose og natrium

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. det er i det

væsentlige natrium-frit.

3.

Sådan skal du tage Bicalutamid Sandoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er én 150 mg tablet én gang dagligt.

Tabletterne skal synkes hele med et glas vand.

Tabletterne kan tages i forbindelse med eller uafhængigt af måltider.

Forsøg at tage tabletterne på samme tidspunkt hver dag.

Hvis du har taget for meget Bicalutamid Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Bicalutamid Sandoz, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag tabletterne eller

æsken med, og vis lægen, hvad du har taget, hvis det er muligt.

Hvis du har glemt at tage Bicalutamid Sandoz

Hvis du har glemt at tage din daglige dosis, skal du springe den over, når du opdager det, og vente

med at tage den næste dosis til det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Bicalutamid Sandoz

Du må ikke holde op med at tage tabletterne, selvom du føler dig sund og rask, medmindre lægen

beder dig om det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Søg øjeblikkeligt læge, hvis du oplever nogen af følgende alvorlige bivirkninger.

Almindelige alvorlige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot) som følge af leverproblemer eller i

sjældne tilfælde (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede) leversvigt

Blod i urinen.

Ikke almindelige alvorlige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

Alvorlig allergisk reaktion, som medfører hævelser i ansigt, læber, tunge eller svælg, hvilket

kan give problemer med at synke eller trække vejret, eller udslæt, alvorlig kløe eller nældefeber

med forhøjede knuder i huden.

Alvorlig åndenød eller en pludselig forværring af åndenød, muligvis med hoste eller feber.

Nogle patienter, som tager Bicalutamid Sandoz, oplever en betændelsestilstand i lungerne, som

kaldes interstitiel lungesygdom.

Andre bivirkninger:

Fortæl lægen, hvis du oplever nogen af følgende bivirkninger, og de er generende:

Meget almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede

ømt eller forstørret brystvæv

svaghed

hududslæt

Almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

hedestigninger

svimmelhed

kvalme (utilpashed)

mavesmerter, forstoppelse, fordøjelsesbesvær, luft i maven

brystsmerter

ødem (væskeansamling)

manglende appetit

nedsat libido

rejsningsproblemer (erektil dysfunktion)

depression

døsighed

hårtab, overdreven hårvækst på kroppen

tør hud, kløe

øget vægt

fald i antallet af røde blodceller (anæmi), hvilket kan gøre huden bleg og medføre svaghed eller

åndenød

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

øget lysfølsomhed i huden ved sollys

Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Ændringer på EKG (QT-forlængelse).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bicalutamid Sandoz indeholder

Aktivt stof: bicalutamid.

Hver filmovertrukken tablet indeholder 150 mg bicalutamid.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: lactosemonohydrat, natriumstivelsesglycolat, type A, povidon K 30, majsstivelse

og magnesiumstearat (E 572).

Filmovertræk: hypromellose, titandioxid (E 171), macrogol 400 og polysorbat 80.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvide, runde, filmovertrukne tabletter.

Tabletterne er pakket i blisterpakninger af PVC/Aclar//aluminium.

Pakningsstørrelser:

Blisterpakning: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200 og 280

filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Fremstiller:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovśkova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

Lek S.A., ul. Domaniewska 50 C

,

02-672 Warszawa, Polen

eller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07. juni 2019

Læs hele dokumentet

5. juli 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Bicalutamid ”Sandoz”, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

23251

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Bicalutamid ”Sandoz”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder 150 mg bicalutamid.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:

Hver filmovertrukken tablet indeholder 190,63 mg lactose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Hvide, runde, filmovertrukne tabletter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Bicalutamid 150 mg tabletter er indiceret enten alene eller som adjuverende behandling

sammen med radikal prostatektomi hos patienter med lokalt fremskreden prostatacancer og

høj risiko for sygdomsprogression (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Voksne mænd, herunder ældre: én tablet (150 mg) én gang dagligt i forbindelse med eller

uafhængigt af måltider.

Der skal tages bicalutamid 150 mg-tabletter uafbrudt i mindst 2 år, eller indtil der ses

sygdomsprogression.

Patienter med nedsat nyrefunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med

nedsat nyrefunktion.

dk_hum_42779_spc.doc

Side 1 af 9

Patienter med nedsat leverfunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med let

nedsat leverfunktion. Dette lægemiddel kan akkumuleres hos patienter med moderat til

svær leverinsufficiens (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Bicalutamid er kontraindiceret hos børn (se pkt. 4.3).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for bicalutamid eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.

6.1.

Samtidig administration af terfenadin, astemizol eller cisaprid og bicalutamid er

kontraindiceret (se pkt. 4.5).

Bicalutamid er kontraindiceret hos kvinder samt børn (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Iværksættelse af behandlingen skal foregå under direkte overvågning af en specialist.

Bicalutamid metaboliseres i udtalt grad i leveren. Data indikerer, at eliminationen kan tage

længere tid hos patienter med svært nedsat leverfunktion, hvilket kan føre til øget

akkumulation af bicalutamid. Bicalutamid skal derfor anvendes med forsigtighed hos

patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion.

På grund af risikoen for leverforandringer skal det overvejes at kontrollere leverfunktionen

regelmæssigt. Det forventes, at de fleste forandringer vil opstå inden for de første seks

måneder af behandlingen med bicalutamid.

Der er i sjældne tilfælde observeret svære leverforandringer og leversvigt ved brug af

bicalutamid, og der er rapporteret om tilfælde med dødeligt udfald (se pkt. 4.8).

Behandlingen med bicalutamid skal seponeres, hvis forandringerne er af svær karakter.

Det skal overvejes at seponere behandlingen med bicalutamid hos patienter, som både har

objektiv sygdomsprogression og et højt PSA-niveau.

Bicalutamid har vist sig at hæmme cytokrom P450 (CYP3A4), og der skal derfor udvises

forsigtighed ved samtidig administration af lægemidler, som primært metaboliseres af

CYP3A4 (se pkt. 4.3 og 4.5).

Der er i sjældne tilfælde rapporteret om lysfølsomhedsreaktioner hos patienter i behandling

med bicalutamid. Patienter bør rådes til at undgå direkte eksponering for stærkt sollys eller

UV-lys og overveje at bruge solcreme, mens de er i behandling med bicalutamid. I tilfælde

af mere vedvarende og/eller svære lysfølsomhedsreaktioner bør der iværksættes passende

symptomatisk behandling.

Androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet. Hos patienter med QT-

forlængelse i anamnesen eller risikofaktorer for QT-forlængelse og hos patienter, der

samtidig får lægemidler, som kan forlænge QT-intervallet (se pkt 4.5), bør læger vurdere

benefit/risk-forholdet, herunder potentialet for torsades de pointes, inden opstart af

bicalutamid.

dk_hum_42779_spc.doc

Side 2 af 9

Anti-androgen behandling kan forårsage morfologiske sædcelleforandringer. Selvom

bicalutamids indvirkning på sædcellemorfologien ikke er blevet evalueret, og der ikke er

rapporteret om sådanne forandringer hos patienter i bicalutamidbehandling, bør patienter

og/eller deres partnere anvende passende prævention under behandlingen med bicalutamid

og i 130 dage efter behandlingsophør.

Virkningen af coumarin-antikoagulantia kan være forstærket hos patienter i samtidig

behandling med bicalutamid, hvilket kan resultere i øget protrombintid (PT) og

international normaliseret ratio (INR). Nogle af disse tilfælde har været forbundet med en

blødningsrisiko. Det anbefales derfor at monitorere PT/INR nøje, og det bør overvejes at

justere dosen af antikoagulantikummet (se pkt. 4.5).

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. det

er i det væsentlige natrium-frit.

Dette lægemiddel indeholder lactosemonohydrat. Dette lægemiddel bør ikke anvendes til

patienter med hereditær galactoseintolerans, total lactasemangel eller

glucose-/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Det er i in vitro-studier påvist, at (R)-bicalutamid hæmmer CYP3A4 og i mindre grad

aktiviteten af CYP2C9, CYP2C19 og CYP2D6.

Selvom der i kliniske studier, hvor antipyrin blev anvendt som markør for cytokrom P450-

aktiviteten (CYP), ikke er fundet tegn på mulig lægemiddelinteraktion med bicalutamid,

steg den gennemsnitlige midazolam-eksponering (AUC) med op til 80 % efter samtidig

administration med bicalutamid i 28 dage. En sådan stigning kan være relevant ved

lægemidler med snævert terapeutisk indeks. Derfor er samtidig brug af terfenadin,

astemizol og cisaprid kontraindiceret (se pkt. 4.3), og der skal udvises forsigtighed ved

samtidig administration af bicalutamid og stoffer som ciclosporin og calciumblokkere. Det

kan være nødvendigt at reducere dosis af disse lægemidler, særligt hvis der er tegn på øget

lægemiddelrespons eller bivirkninger. Ved brug af ciclosporin anbefales det, at

plasmakoncentrationerne og den kliniske tilstand monitoreres nøje efter påbegyndelse eller

seponering af behandlingen med bicalutamid.

Der skal udvises forsigtighed, når bicalutamid ordineres sammen med andre lægemidler,

der kan hæmme lægemiddeloxyderingen, f.eks. cimetidin og ketoconazol. I teorien kan

dette føre til øgede plasmakoncentrationer af bicalutamid, hvilket i teorien kan føre til

øgede bivirkninger.

Der er rapporteret om øget virkning af warfarin og andre coumarin-antikoagulantia ved

samtidig administration af bicalutamid. Det anbefales derfor, at protrombintiden

monitoreres nøje hos patienter, som får coumarin-antikoagulantia. Det bør overvejes at

justere dosen af antikoagulantikummet (se pkt. 4.4).

Da androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet, bør samtidig brug af

bicalutamid og lægemidler, der forlænger QT-intervallet, eller lægemidler, der inducerer

torsades de pointes, såsom antiarytmika i klasse IA (f.eks. quinidin og disopyramid) eller

klasse III (f.eks. amiodaron, sotalol, dofetilid og ibutilid), methadon, moxifloxacin,

antipsykotika osv., vurderes nøje (se pkt. 4.4).

dk_hum_42779_spc.doc

Side 3 af 9

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Bicalutamid er kontraindiceret hos kvinder og må ikke anvendes til gravide kvinder.

Amning

Bicalutamid er kontraindiceret til ammende kvinder.

Fertilitet

Der er set reversibel nedsættelse af fertiliteten hos handyr i dyreforsøg (se pkt. 5.3). Hos

mennesker må der forventes en periode med nedsat fertilitet eller infertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Bicalutamid påvirker sandsynligvis ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

Det skal dog bemærkes, at der lejlighedsvis kan forekomme svimmelhed eller somnolens.

Patienter, som oplever disse bivirkninger, skal udvise forsigtighed.

4.8

Bivirkninger

I dette afsnit defineres bivirkninger på følgende måde:

Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til

<

1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til

<

1/1.000), meget sjælden (

<

1/10.000), ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1

Hyppighed af bivirkninger

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Blod og lymfesystem

Almindelig

Anæmi

Immunsystemet

Ikke almindelig

Overfølsomhed, angioødem,

urticaria

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Nedsat appetit

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Nedsat libido, depression

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed, somnolens

Hjerte

Ikke kendt

QT-forlængelse (se pkt. 4.4 og

4.5)

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hedestigninger

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig

Interstitiel lungesygdom

(der er

rapporteret om tilfælde med

dødeligt udfald)

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Abdominalsmerter, obstipation,

dyspepsi, flatulens, kvalme

Lever og galdeveje

Almindelig

Hepatotoksicitet, gulsot,

hypertransaminasæmi

Sjælden

Leversvigt

(der er rapporteret om

tilfælde med dødelig udgang)

Hud og subkutane væv

Meget almindelig

Udslæt

Almindelig

Alopeci, hirsutisme/fornyet

hårvækst, tør hud

, pruritus

Sjælden

Fotosensitivitetsreaktioner

Nyrer og urinveje

Almindelig

Hæmaturi

Det reproduktive system og

Meget almindelig

Gynækomasti og brystømhed

dk_hum_42779_spc.doc

Side 4 af 9

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

mammae

Almindelig

Erektil dysfunktion

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Meget almindelig

Asteni

Almindelig

Brystsmerter, ødem

Undersøgelser

Almindelig

Vægtstigning

Angivet som en bivirkning efter gennemgang af postmarketing-data. Hyppigheden er

bestemt på baggrund af forekomsten af indberettede bivirkninger i form af interstitiel

pneumoni i den randomiserede behandlingsperiode i EPC-forsøgene med 150 mg.

Leverforandringerne er sjældent svære og er ofte forbigående, forsvinder af sig selv

eller bedres ved fortsat behandling eller efter seponering af behandlingen.

Angivet som en bivirkning efter gennemgang af postmarketing-data. Hyppigheden er

bestemt på baggrund af forekomsten af indberettede bivirkninger i form af leversvigt hos de

patienter, der fik behandling i den åbne bicalutamid-arm i EPC-forsøgene med 150 mg.

På grund af de kodningskonventioner, der blev anvendt i EPC-forsøgene, blev bivirkninger

i form af ’tør hud’ kodet under COSTART-termen ’udslæt’. Der kan derfor ikke fastlægges

en separat hyppighedsdeskriptor for dosen på 150 mg bicalutamid, men der forventes

samme hyppighed som ved dosen på 50 mg.

Størstedelen af de patienter, som får 150 mg bicalutamid som monoterapi, oplever

gynækomasti og/eller brystsmerter. I studier blev disse symptomer anset for at være svære

hos op til 5 % af patienterne. Gynækomasti forsvinder muligvis ikke spontant efter

seponering af behandlingen, særligt ikke efter langvarig behandling.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der foreligger ingen erfaring med overdosering hos mennesker. Der er ingen specifik

modgift, og behandlingen skal være symptomatisk. Dialyse hjælper muligvis ikke, da

bicalutamid har en høj proteinbindingsgrad og ikke genfindes uomdannet i urinen. Generel

støttende pleje, herunder hyppig monitorering af de vitale tegn, er indiceret.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L02BB03, farmakoterapeutisk klassifikation: antiandrogener.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Bicalutamid er et ikke-steroidt antiandrogen uden anden endokrin aktivitet. Det binder sig

til androgenreceptorer uden at aktivere genekspressionen og hæmmer således

dk_hum_42779_spc.doc

Side 5 af 9

androgenstimuleringen. Denne hæmning medfører regression af prostatatumorer. Klinisk

set kan seponering af bicalutamid medføre antiandrogen-abstinenssymptomer hos en

undergruppe af patienterne.

Klinisk virkning og sikkerhed

150 mg bicalutamid blev undersøgt som behandling til patienter med lokaliseret (T1-T2,

N0 eller NX, M0) eller lokalt fremskreden (T3-T4, alle N-kategorier, M0; T1-T2, N+, M0)

ikke-metastatisk prostatacancer i en kombineret analyse af tre placebokontrollerede,

dobbeltblindede studier hos 8.113 patienter, hvor 150 mg bicalutamid blev administreret

som umiddelbar hormonbehandling eller som adjuverende behandling sammen med

radikal prostatektomi eller strålebehandling (primært ekstern bestråling). Efter en

medianopfølgning på 7,4 år havde 27,4 % og 30,7 % af alle patienter, som var blevet

behandlet med henholdsvis bicalutamid og placebo, oplevet objektiv sygdomsprogression.

Der blev set en reduktion i risikoen for objektiv sygdomsprogression i de fleste

patientgrupper, men reduktionen var tydeligst hos de patienter, som havde den største

risiko for sygdomsprogression. Derfor vil klinikerne muligvis beslutte, at den optimale

medicinske strategi hos patienter med lav risiko for sygdomsprogression, især i forbindelse

med adjuverende behandling efter radikal prostatektomi, kan være at udskyde

hormonbehandlingen, indtil der er tegn på sygdomsprogression.

Der blev ikke set nogen forskel i den samlede overlevelse efter en medianopfølgning på

7,4 år, hvor mortaliteten var 22,9 % (HR = 0,99; 95 % konfidensinterval 0,91 til 1,09). Der

viste sig dog nogle tendenser i eksplorative undergruppeanalyser.

Data vedrørende den progressionsfrie overlevelse og den samlede overlevelse hos patienter

med lokalt fremskreden sygdom er opsummeret i følgende tabeller:

Tabel 2 Andel af patienter med lokalt fremskreden sygdom med sygdomsprogression

over tid efter behandlingsundergruppe

Analyse-

population

Behandlingsarm

Hændelser

(%) efter 3

år

Hændelser

(%) efter 5

år

Hændelser

(%) efter 7

år

Hændelser

(%) efter

10 år

Watchful waiting

(n=657)

Bicalutamid 150 mg

19,7 %

36,3 %

52,1 %

73,2 %

placebo

39,8 %

59,7 %

70,7 %

79,1 %

Strålebehandling

(n=305)

Bicalutamid 150 mg

13,9 %

33,0 %

42,1 %

62,7 %

placebo

30,7 %

49,4 %

58,6 %

72,2 %

Radikal

prostatektomi

(n=1719)

Bicalutamid 150 mg

7,5 %

14,4 %

19,8 %

29,9 %

placebo

11,7 %

19,4 %

23,2 %

30,9 %

Tabel 3 Samlet overlevelse ved lokalt fremskreden sygdom efter

behandlingsundergruppe

Analyse-

population

Behandlingsarm

Hændelser

(%) efter 3

år

Hændelser

(%) efter 5

år

Hændelser

(%) efter 7

år

Hændelser

(%) efter

10år

Watchful waiting

(n=657)

Bicalutamid 150 mg

14,2 %

29,4 %

42,2 %

65,0 %

placebo

17,0 %

36,4 %

53,7 %

67,5 %

Strålebehandling

(n=305)

Bicalutamid 150 mg

8,2 %

20,9 %

30,0 %

48,5 %

placebo

12,6 %

23,1 %

38,1 %

53,3 %

Radikal

prostatektomi

Bicalutamid 150 mg

4,6 %

10,0 %

14,6 %

22,4 %

placebo

4,2 %

8,7 %

12,6 %

20,2 %

dk_hum_42779_spc.doc

Side 6 af 9

(n=1719)

Hos patienter med lokaliseret sygdom, som kun fik bicalutamid, var der ingen signifikant

forskel i den progressionsfrie overlevelse. Der var ingen signifikant forskel i den samlede

overlevelse hos patienter med lokaliseret sygdom, som fik bicalutamid som adjuverende

behandling efter strålebehandling (HR = 0,98; 95 % CI 0,80 til 1,20) eller radikal

prostatektomi (HR = 1,03; 95 % CI 0,85 til 1,25). Hos patienter med lokaliseret sygdom,

som ellers ville være blevet fulgt via watchful waiting, var der også en tendens til nedsat

overlevelse i forhold til placebopatienter (HR = 1,15; 95 % CI 1,00 til 1,32). Set i lyset af

dette, vurderes bicalutamid ikke at have en positiv benefit/risk-profil for brug hos patienter

med lokaliseret sygdom.

I et separat program blev der påvist virkning af bicalutamid 150 mg til behandling af

patienter med lokalt fremskreden, ikke-metastatisk prostatacancer, hos hvem øjeblikkelig

kastration var indiceret, i en samlet analyse af 2 studier med 480 tidligere ubehandlede

patienter med ikke-metastatisk (M0) prostatacancer. Med en mortalitet på 56 % og en

medianopfølgning på 6,3 år var der ingen signifikant forskel mellem bicalutamid og

kastration, hvad angik overlevelsen (hazard ratio = 1,05 [CI 0,81 til 1,36]); ækvivalens

mellem de to behandlinger kunne imidlertid ikke konkluderes statistisk.

I en samlet analyse af 2 studier med 805 tidligere ubehandlede patienter med metastatisk

(M1) sygdom med en mortalitet på 43 % blev det påvist, at bicalutamid 150 mg var mindre

effektivt end kastration, hvad angik overlevelsestid (hazard ratio = 1,30 [CI 1,04 til 1,65])

med en numerisk forskel i estimeret tid til død på 42 dage (6 uger) over en median-

overlevelsestid på 2 år.

Bicalutamid er et racemat, hvis (R)-enantiomer bidrager til det meste af den antiandrogene

aktivitet.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Bicalutamid absorberes godt ved oral administration. Der er ingen dokumentation for, at

fødeindtagelse har nogen klinisk relevant effekt på biotilgængeligheden.

Fordeling

Bicalutamid har en høj proteinbindingsgrad (racemat 96 %; (R)-enantiomer > 99 %) og

metaboliseres i udtalt grad (oxidering og glucuronidering); dets metabolitter elimineres via

nyrerne og galden i omtrent lige høj grad.

Biotransformation og elimination

(S)-enantiomeren udskilles hurtigt i forhold til (R)-enantiomeren, som har en plasma-

eliminationshalveringstid på ca. en uge.

Ved daglig administration af bicalutamid 150 mg akkumuleres (R)-enantiomeren til ca. det

tidobbelte i plasma som følge af den lange halveringstid.

Der er observeret steady state-plasmakoncentrationer af (R)-enantiomeren på ca. 22 µg/ml

ved daglig administration af bicalutamid 150 mg. Ved steady state udgør den overvejende

aktive (R)-enantiomer 99 % af de samlede cirkulerende enantiomerer.

I et klinisk studie var den gennemsnitlige koncentration af (R)-bicalutamid i sæd fra mænd,

der fik 150 mg bicalutamid, 4,9 mikrogram/ml. Den mængde bicalutamid, der potentielt

kan blive overført til en kvindelig partner under samleje, er lav og svarer til ca. 0,3

dk_hum_42779_spc.doc

Side 7 af 9

mikrogram/kg. Det er mindre end den mængde, der skal til for at inducere forandringer hos

laboratoriedyrs afkom.

Særlige populationer

Alder, nyreinsufficiens eller mild til moderat leverinsufficiens påvirker ikke

farmakokinetikken af (R)-enantiomeren. Der er evidens for, at (R)-enantiomeren

elimineres langsommere fra plasma hos patienter med svær leverinsufficiens.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Bicalutamid er et potent antiandrogen og en oxidaseenzyminduktor med blandet funktion

hos dyr.

Organforandringer, herunder tumorinduktion (Leydigceller, thyroidea, lever) hos dyr, er

relateret til disse egenskaber.

Enzyminduktion er ikke observeret hos mennesker. Atrofi i tubuli seminiferi er en

forventet bivirkning af klassen af antiandrogener og er blevet observeret hos alle

undersøgte racer. Der sås reversering af testikulær atrofi 4 måneder efter

administrationsophør i et 6-måneders studie med rotter (med doser, der var cirka 0,6 gange

den terapeutiske koncentration hos mennesker ved brug af den anbefalede dosis på 150

mg). Der blev ikke set helbredelse 24 uger efter administrationsophør i et 12-måneders

studie med rotter (med doser, der var cirka 0,9 gange koncentrationen hos mennesker ved

brug af den anbefalede dosis til mennesker på 150 mg). Efter 12 måneders gentagen

dosering hos hunde (af doser, der var cirka 3 gange højere end den terapeutiske

koncentration hos mennesker ved brug af den anbefalede dosis til mennesker på 150 mg)

var forekomsten af tekstikulær atrofi den samme hos de hunde, der havde fået lægemidlet,

og hos kontrolhundene efter en rekonvalescensperiode på 6 måneder. I et fertilitetsstudie

(med doser, der var cirka 0,6 gange den terapeutiske koncentration hos mennesker ved

brug af den anbefalede dosis til mennesker på 150 mg) var tiden til effektiv parring

forlænget hos hanrotter umiddelbart efter 11 ugers administration; der blev set reversering

7 uger efter administrationsophør.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat

Natriumstivelsesglycolat, type A

Povidon K 30

Majsstivelse

Magnesiumstearat

Tabletovertræk:

Hypromellose

Titandioxid (E 171)

Macrogol

Polysorbat 80

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

dk_hum_42779_spc.doc

Side 8 af 9

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/Aclar/Al-blisterpakninger

Pakningsstørrelser: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200 og

280 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

Danmark

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

42779

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

26. august 2009

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

5. juli 2019

dk_hum_42779_spc.doc

Side 9 af 9

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information