Bicalutamid "Bluefish" 150 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

21-02-2020

Aktiv bestanddel:
BICALUTAMID
Tilgængelig fra:
Bluefish Pharmaceuticals AB
ATC-kode:
L02BB03
INN (International Name):
BICALUTAMIDE
Dosering:
150 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
42556
Autorisation dato:
2009-07-24

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bicalutamid Bluefish 150 mg filmovertrukne tabletter

bicalutamid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Bicalutamid Bluefish 150 mg

Sådan skal du tage Bicalutamid Bluefish 150 mg

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Bicalutamid Bluefish indeholder et lægemiddel kaldet bicalutamid. Dette tilhører en gruppe lægemidler

kaldet "anti-androgener".

Bicalutamid Bluefish 150 mg anvendes til behandling af prostatakræft.

Det virker ved at blokere virkningerne af mandlige hormoner som testosteron.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Bicalutamid Bluefish 150 mg

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Bicalutamid Bluefish 150 mg

hvis du er allergisk over for bicalutamid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Bicalutamid Bluefish

150 mg (angivet i punkt 6)

hvis du er kvinde

hvis du allerede tager et lægemiddel kaldet cisaprid eller visse antihistamin-lægemidler (terfenadin eller

astemizol).

Bicalutamid må ikke gives til børn.

Tag ikke dette lægemiddel, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte

lægen eller apotekspersonalet, før du tager bicalutamid.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Bicalutamid Bluefish

hvis du har problemer med din lever. Din læge kan tage blodprøver før og under behandlingen med

bicalutamid.

hvis du har noget af følgende: Eventuelle hjerte- eller blodkarproblemer, herunder

hjerterytmeforstyrrelser (arytmi) eller hvis du behandles med medicin mod disse tilstande. Risikoen for

hjerterytmeforstyrrelser kan øges ved brug af bicalutamid.

hvis du tager bicalutamid, skal du og / eller din partner bruge prævention, mens du tager dette

lægemiddel, og i 130 dage efter, at du har stoppet med at tage dette lægemiddel. Kontakt lægen, hvis du

har spørgsmål om prævention.

Hvis du indlægges på hospitalet, skal du fortælle det læge, at du tager bicalutamid.

Børn og unge

Bicalutamid må ikke gives til børn eller unge.

Prøver og kontroller

Din læge kan tage blodprøver for at kontrollere eventuelle ændringer i dit blod.

Brug af anden medicin sammen med Bicalutamid Bluefish

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden

medicin eller planlægger at tage anden medicin. Dette omfatter også medicin uden recept og urtemedicin.

Dette skyldes, at bicalutamid kan påvirke måden andre lægemidler virker på. Visse andre lægemidler kan

også påvirke måden, som Bicalutamid Bluefish 150 mg virker på.

Tag ikke bicalutamid, hvis du allerede tager nogle af de følgende lægemidler:

- Visse antihistamin-lægemidler (terfenadin eller astemizol)

- Cisaprid (bruges til nogle typer fordøjelsesbesvær)

Bicalutamid kan påvirke nogle lægemidler, der anvendes til behandling af hjerterytmeforstyrrelser (f.eks.

quinidin, procainamid, amiodaron og sotalol) eller det kan øge risikoen for hjerterytmeforstyrrelser, når det

bruges sammen med andre typer lægemidler (f.eks. metadon (til smertelindring og del af afvænningen af

stofmisbrug), moxifloxacin (et antibiotikum), antipsykotika (mod alvorlig psykisk sygdom)).

Fortæl det også altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager nogle af følgende lægemidler:

- Lægemidler, der tages via munden for at forhindre blodpropper (orale antikoagulantia),

Blodfortyndere eller lægemidler til forebyggelse af blodpropper. Din læge kan tage blodprøver før og under

behandlingen med bicalutamid,

-Ciclosporin (for at undertrykke dit immunsystem),

-Calciumkanalblokkere (til behandling af højt blodtryk eller nogle hjertesygdomme),

-Cimetidin (til maveproblemer),

-Ketoconazol (til behandling af infektioner forårsaget af svamp).

Graviditet og amning

Kvinder, herunder gravide eller ammende mødre, må ikke få Bicalutamid.

Bicalutamid kan påvirke mænds frugtbarhed. Dette kan være reversibelt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at Bicalutamid vil påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene værktøj eller

maskiner. Men nogle mennesker kan lejlighedsvis blive trætte, mens de tager bicalutamid. Hvis det sker for

dig, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds.

Sollys eller ultraviolet (UV) lys

Undgå direkte eksponering for for meget sollys eller UV-lys, mens du tager bicalutamid.

Bicalutamid Bluefish 150 mg indeholder lactose.

Lactose er en type sukker. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du

ikke tåler visse sukkerarter.

Bicalutamid Bluefish 150 mg indeholder natrium:

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. 150 mg tablet, dvs. det er i det

væsentlige natrium-frit.

3. Sådan skal du tage Bicalutamid Bluefish 150 mg

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er en tablet hver dag

Tabletten sluges hel sammen med vand. Prøv at tage din tablet på samme tidspunkt hver dag. Du må ikke

holde op med at tage lægemidlet, heller ikke selvom du føler dig rask, medmindre din læge har fortalt dig

det.

Brug til børn og unge

Bicalutamid må ikke gives til børn.

Hvis du har taget for meget Bicalutamid Bluefish 150 mg

Hvis du har taget for meget bicalutamid, end du skal, skal du straks kontakte en læge eller tage på hospitalet.

Hvis du har glemt at tage Bicalutamid Bluefish 150 mg

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du springe den glemte dosis over, men tage din næste dosis på det

sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage ikke en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du skal straks fortælle det til din læge, hvis du får nogle af følgende bivirkninger – du kan have behov

for akut medicinsk behandling:

Allergiske reaktioner

(ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Symptomerne kan omfatte pludselig indtræden af:

Udslæt, kløe eller nældefeber på huden.

Hævelse af ansigt, læber, tunge, svælg eller andre dele af kroppen.

Åndenød, hvæsende vejrtrækning eller vejrtrækningsbesvær

Du skal også straks fortælle det til lægen, hvis du bemærker noget af følgende:

Almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot). Dette kan være tegn på leverproblemer og i

sjældne tilfælde (kan forekomme hos færre end 1 ud af 1.000 personer) leversvigt.

Mavesmerter

Blod i urinen

Ikke almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Alvorlig åndenød eller pludselig forværring af åndenød. Det kan være ledsaget af hoste eller høj

temperatur (feber) og kan være tegn på en betændelse i lungerne, som kaldes ” interstitiel lungesygdom”.

Ikke kendt

(hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Ændringer i EKG (QT-forlængelse).

Andre mulige bivirkninger:

Meget almindelige

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

Hududslæt

Forstørrede og ømme bryster

Svaghedsfølelse

Almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

Hedeture

Kvalme

Kløe

Tør hud

Problemer med at få erektion (erektil dysfunktion)

Vægtøgning

Nedsat sexlyst

Hårtab

Hårvækst eller vækst af nyt hår

Nedsat mængde røde blodlegemer (anæmi). Det får dig til at føle dig træt og se bleg ud.

Appetitløshed

Depression

Søvnighed

Fordøjelsesbesvær

Svimmelhed

Forstoppelse

Luftafgang (flatulens)

Brystsmerter

Hævelse

Sjældne

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 1.000 personer):

Øget følsomhed i huden over for sollys

Lægen kan tage blodprøver for at kontrollere ændringer i blodet. Du skal ikke blive bekymret over denne

bivirkningsliste. Det kan være, at du ikke får nogen af dem.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisteren og æsken. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bicalutamid Bluefish 150 mg indeholder:

Aktivt stof: bicalutamid. Hver filmovertrukket tablet indeholder 150 mg bicalutamid.

Tabletkerne:

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, povidon K- 25, natriumstivelsesglycol (type A),

magnesiumstearat.

Filmovertræk:

Opadry OY-S-9622, der indeholder hypromellose 5cp (E464), titandioxid (E171) og propylenglycol.

Udseende og pakningsstørrelser

Bicalutamid Bluefish 150 mg er hvide, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med en delekærv på den

ene side. Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge og ikke

for at dele tabletten i to lige store doser.

Tabletterne er pakket i blisterpakninger med 14, 28, 30, 90, 98, 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bluefish Pharmaceuticals AB

Gävlegatan 22

113 30 Stockholm

Sverige

Fremstiller

Genepharm S.A.

18th klm Marathonos Avenue

153 51 Pallini Attikis

Grækenland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark

Bicalutamid Bluefish

Finland

Bicalutamide Bluefish 150 mg Tabletti, Kalvopäällysteinen

Italien

Midelut 150 mg Compresse rivestite con film

Norge

Bicalutamide Bluefish 150 mg Tabletter, filmdrasjet

Spanien

Bicalutamide 150 mg Comprimido revestido por película

Storbritannien

Bicalutamide 150 mg film-coated tablets

Sverige

Bicalutamide Bluefish 150 mg Filmdragerad tabletter

Tyskland

Bicalutamide Bluefish 150 mg Filmtabletten

Østrig

Bicalutamid Bluefish 150 mg Filmtabletten

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2019

Læs hele dokumentet

11. februar 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Bicalutamid "Bluefish", filmovertrukne tabletter 150 mg

0.

D.SP.NR.

25642

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Bicalutamid "Bluefish"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 150 mg bicalutamid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 188,0 mg

lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Hvide, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med en diameter på 10,5 mm og en

delekærv på den ene side. Delekærven er der kun for at gøre den let at knække og at synke

og ikke for at dele i lige doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Bicalutamid "Bluefish" 150 mg er indiceret til behandling af lokalt avanceret

prostatacancer med høj risiko for sygdomsprogression, enten som umiddelbar behandling

alene eller som adjuverende behandling ved radikal prostatektomi eller ved

strålebehandling (se pkt. 5.1).

Bicalutamid "Bluefish" 150 mg er også indiceret til behandling af patienter med lokal

fremskreden ikke-metastatisk prostatacancer, for hvem kirurgisk kastration eller anden

medicinsk intervention ikke anses for passende eller acceptabel.

dk_hum_42556_spc.doc

Side 1 af 10

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne mænd inklusive ældre:

En 150 mg tablet der tages oralt en gang dagligt.

Bicalutamid bør tages kontinuerligt i mindst 2 år eller indtil sygdomsprogression.

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion:

Ingen dosisjustering er nødvendig for patienter med nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion:

Ingen dosisjustering er nødvendig for patienter med mild nedsat leverfunktion. Forøget

akkumulering kan forekomme hos patienter med moderat til svær nedsat leverfunktion (se

pkt. 4.4).

Pædiatrisk population:

Bicalutamid er kontraindiceret til brug hos børn (se pkt. 4.3).

Administration

Oral

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne nævnt

i pkt. 6.1.

Bicalutamid er kontraindiceret hos kvinder og børn (se pkt. 4.6).

Samtidig indgift af terfenadin, astemizol eller cisaprid og bicalutamid er kontraindiceret (se

pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Iværksættelse af behandlingen skal ske under direkte tilsyn af en specialist.

Bicalutamid metaboliseres i omfattende grad i leveren. Data indikerer, at elimineringen af

præparatet kan være langsommere hos personer med svær leverinsufficiens, og dette kan

føre til øget akkumulering af bicalutamid. Bicalutamid skal derfor anvendes med

forsigtighed til patienter med moderat til svær leverinsufficiens.

Regelmæssig kontrol af leverfunktionen bør overvejes på grund af muligheden for

forandringer i leveren. Størstedelen af sådanne forandringer forventes at opstå inden for de

første 6 måneder af behandlingen med bicalutamid.

Alvorlige ændringer i leverfunktionen og leversvigt er sjældent blevet observeret med

bicalutamid. Der har været rapporteret fatale tilfælde (se pkt. 4.8). Behandlingen med

bicalutamid skal seponeres ved alvorlige ændringer i leverfunktionen.

dk_hum_42556_spc.doc

Side 2 af 10

Hos patienter, som har en objektiv udvikling af sygdommen sammen med forhøjet PSA,

må seponering af bicalutamid behandlingen overvejes.

Bicalutamid har vist sig at hæmme cytochrom P450 (CYP 3A4). Derfor skal der udvises

forsigtighed ved samtidig administration af lægemidler, der hovedsageligt metaboliseres af

CYP 3A4 (se pkt. 4.3 og 4.5).

I sjældne tilfælde er lysfølsomhedsreaktioner rapporteret for patienter i behandling med

bicalutamid 150 mg. Patienterne bør opfordres til at undgå direkte sollys eller UV-lys,

imens de er under behandling med bicalutamid, og brugen af solcreme kan overvejes. I

tilfælde hvor lysfølsomhedsreaktionen er mere vedholdende og/eller alvorlig, bør der

indledes en passende symptomatisk behandling.

Androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet.

Hos patienter med risikofaktorer for QT-forlængelse i anamnesen og hos patienter, der får

samtidig behandling med lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet (se pkt. 4.5), bør

lægen vurdere forholdet mellem fordele/ulemper, herunder muligheden for Torsades de

pointes, før behandling med bicalutamid initieres.

Bicalutamid "Bluefish" 150 mg indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med

hereditær galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

Antiandrogen behandling kan muligvis forårsage morfologiske ændringer i spermatozoer.

Selvom virkningen af bicalutamid på sædmorfologi ikke er blevet evalueret, og der ikke er

indberettet sådanne ændringer for patienter, som fik bicalutamid, bør patienter og/eller

deres partnere anvende tilstrækkelig antikonception under og i 130 dage efter behandling

med bicalutamid.

Potensering af kumarins antikoagulerende virkninger er blevet rapporteret hos patienter,

der samtidig modtager bicalutamid-behandling, som kan resultere i øget protrombintid

(PT) og International Normalized Ratio (INR). Nogle tilfælde har været forbundet med

risiko for blødning. Tæt monitorering af PT/INR tilrådes, og dosisjustering af

antikoagulanter bør overvejes (se pkt. 4.5 og 4.8).

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. 150 mg tablet, det vil

sige overvejende 'natriumfri'.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Undersøgelser in vitro har vist, at R-bicalutamid er en hæmmer af CYP 3A4 med mindre

betydelige hæmmende virkninger på CYP 2C9-, 2C19- og 2D6-aktiviteten.

Selvom kliniske forsøg, hvor antipyrin anvendtes som markør for cytochrom P450 (CYP)-

aktivitet, ikke har vist potentiel lægemiddelinteraktion med bicalutamid, var den

gennemsnitlige midazolameksponering (AUC) forøget med op til 80 % efter samtidig

administration af bicalutamid i 28 dage. For lægemidler med et snævert terapeutisk indeks,

kan en sådan forøgelse være relevant. Derfor er samtidig anvendelse af terfenadin, astemizol

og cisaprid kontraindiceret (se pkt. 4.3), og der skal udvises forsigtighed ved samtidig

administration af bicalutamid og stoffer som eksempelvis ciclosporin og calciumkanal-

blokkere.

dk_hum_42556_spc.doc

Side 3 af 10

Dosisreduktion kan være påkrævet for disse præparater, især hvis der er tegn på forstærket

virkning eller bivirkninger. For ciclosporin anbefales det, at plasmakoncentrationerne og

den kliniske tilstand overvåges nøje efter iværksættelse eller seponering af behandlingen

med bicalutamid.

Der skal udvises forsigtighed ved ordinering af bicalutamid sammen med andre præparater,

som kan hæmme lægemiddeloxidationen, f.eks. cimetidin og ketoconazol. Teoretisk set

kan dette medføre forhøjede plasmakoncentrationer af bicalutamid, hvilket teoretisk kan

føre til øget forekomst af bivirkninger.

In vitro-undersøgelser har vist, at bicalutamid kan fortrænge coumarin-antikoagulanten,

warfarin fra dets proteinbindingssteder. Der er rapporteret om øget effekt af warfarin og

andre coumarin-antikoagulanter, når de samtidig administreres med bicalutamid. Det

anbefales derfor, at hvis Bicalutamid "Bluefish" 150 mg indgives hos patienter, der

samtidig modtager coumarin-antikoagulantia, bør PT / INR overvåges nøje og justeringer

af antikoagulationsdosis vurderes (se pkt. 4.4 og 4.8).

Eftersom androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet bør brug af

bicalutamid sammen med lægemidler, der er kendt for at forlænge QT-intervallet eller

lægemidler, der kan inducere Torsades de pointes som f.eks. klasse IA (f.eks. quinidin,

disopyramid) eller klasse III (f.eks. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), antiarytmika,

metadon, moxifloxacin, antipsykotika etc., vurderes omhyggeligt (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Interaktionsundersøgelser er kun udført hos voksne.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Bicalutamid er kontraindiceret hos kvinder og må ikke gives til gravide kvinder.

Amning

Bicalutamid er kontraindiceret under amning.

Fertilitet

Reversibel nedsat fertilitet hos mænd er blevet observeret i dyreforsøg (se pkt. 5.3). En

periode med subfertilitet eller infertilitet bør antages hos manden.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke mærkning.

Det er usandsynligt, at bicalutamid forringer patienters evne til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Det skal dog bemærkes, at døsighed kan forekomme lejlighedsvis.

Patienter, der er påvirkede på denne måde, skal udvise forsigtighed.

4.8

Bivirkninger

I dette afsnit er bivirkningerne defineret som følger:

Meget almindelig (≥1/10); Almindelig (≥1/100 til <1/10); Ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100); Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); Meget sjælden (<1/10.000); Ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

dk_hum_42556_spc.doc

Side 4 af 10

Tabel 1: Bivirkningsfrekvenser

Systemorganklasse

Frekvens

Bivirkning

Blod og lymfesystem

Almindelig

Anæmi

Immunsystemet

Ikke almindelig

Overfølsomhedsreaktioner

(inkl. angioneurotisk ødem og

nældefeber)

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Nedsat appetit

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Nedsat libido, depression

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed, søvnighed

Hjerte

Ikke kendt

QT-forlængelse (se pkt. 4.4 og

4.5)

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hedeture

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig

Interstitiel lungesygdom

. Der

er rapporteret fatale tilfælde.

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Mavesmerter, forstoppelse,

dyspepsi, flatulens, kvalme

Lever og galdeveje

Almindelig

Hepatotoksicitet gulsot, og

øget niveau af transaminase

Sjælden

Leversvigt

. Der er rapporteret

fatale tilfælde.

Hud og subkutane væv

Meget almindelig

Udslæt

Almindelig

Alopecia, hirsutisme/fornyet

hårvækst, tør hud

, pruritus

Sjælden

Fotosensitivitetsreaktion

Nyrer og urinveje

Almindelig

Haematuria.

Det reproduktive system og

mammae

Meget almindelig

Gynækomasti og brystømhed

Almindelig

Erektil dysfunktion

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Meget almindelig

Asteni

Almindelig

Brystsmerte, ødemer

Undersøgelser

Almindelig

Vægtforøgelse

Leverforandringer er sjældent alvorlige og er oftest forbigående, forsvinder af sig selv eller er i

bedring ved fortsat behandling eller efter seponering af behandlingen

Et flertal af patienter, der modtager bicalutamid 150 mg som monoterapi oplever bryst-ømhed

og/eller gynækomasti. I studier blev disse symptomer anset for alvorlige hos op til 5 % af

patienterne. Gynækomasti stopper ikke nødvendigvis spontant efter behandlingsophør, især ikke

efter længerevarende behandling.

På grund af de kodningskonventioner, der blev anvendt i EPC-forsøgene, blev bivirkninger i

form af ’tør hud’ kodet under COSTART-termen ’udslæt’. Der kan derfor ikke fastlægges en

separat hyppighedsdeskriptor for dosen på 150 mg bicalutamid, men der forventes samme

hyppighed som ved dosen på 50 mg.

Angivet som en bivirkning efter gennemgang af post-marketing data. Hyppigheden er fastsat ud

fra forekomsten af rapporterede bivirkninger af leversvigt hos patienter, som modtog behandling

i den åbne bicalutamid arm i EPC-studierne med 150 mg.

Angivet som en bivirkning efter gennemgang af post-marketing data. Hyppigheden er fastsat ud

fra forekomsten af rapporterede bivirkninger af interstitiel pneumoni i den randomiserede

behandlingsperiode i EPC-studierne med 150 mg.

dk_hum_42556_spc.doc

Side 5 af 10

Øget PT / INR: Tilfælde af coumarin-antikoagulantia, der interagerer med bicalutamid, er

rapporteret ved overvågning efter markedsføring (se pkt. 4.4 og 4.5).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Der foreligger ingen erfaring med overdosering hos mennesker.

Der findes ingen bestemt antidot; behandlingen skal være symptomatisk. Dialyse vil

muligvis ikke hjælpe, da bicalutamid er særdeles proteinbundet og ikke findes uændret i

urinen. Almindelig supportiv behandling med hyppig overvågning af vitale tegn er

indiceret.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 02 BB 03. Antiandrogen.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Bicalutamid er et non-steroid anti-androgen, der er uden nogen anden endokrin aktivitet.

Det binder sig til vildtypen eller normale typer af androgenreceptorer uden at aktivere

genekspression og hæmmer dermed den androgene stimulus. Regression af

prostatatumorer er et resultat af denne hæmning.

Klinisk kan seponering af bicalutamid resultere i et anti-androgen-seponeringssyndrom i en

undergruppe af patienter.

Klinisk virkning og sikkerhed

Bicalutamid blev undersøgt til behandling af patienter med lokaliseret (T1-T2, N0 eller

NX, M0) eller lokalt avanceret (T3-T4, N0, NX, N+, M0; T1-T2, N+, M0) ikke-metasteret

prostatacancer i en kombineret analyse af 3 placebokontrollerede studier med i alt 8113

patienter. Bicalutamid blev givet som umiddelbar hormonterapi eller som adjuvans til

radikal prostatektomi eller strålebehandling (hovedsagelig ekstern stråling). Ved 9.7-

årsmedianen observeredes der objektiv sygdomsprogression hos 36,6 % og 38,17 % af

patienterne, der fik behandling med henholdsvis bicalutamid og placebo.

Hos størstedelen af patientgrupperne sås der en reduktion i risikoen for sygdoms-

progression. Reduktionen var tydeligst hos patientgrupper med højst risiko for

sygdomsprogression. Den behandlende læge må derfor tage stilling til, om den optimale

behandlingsstrategi, for patienter med lav risiko for progression, er at udskyde hormonal

dk_hum_42556_spc.doc

Side 6 af 10

behandling, indtil der er tegn på sygdomsprogression, specielt i forhold til efterfølgende

radikal prostatektomi.

Ved 9.7-årsmedianen var der ingen forskel i overlevelse, dødeligheden var 31.4 % (HR =

1.01 CI 0,94 til 1,09). I nogle eksplorasive delanalyser var der dog nogle tendenser.

Data for progressionsfri overlevelse og total overlevelse hos patienter med lokalt avanceret

sygdom er opsummeret i de følgende tabeller:

Tabel 2: Sygdomsprogression over tid inddelt efter behandlingsundergruppe hos patienter

med lokalt fremskreden sygdom

Analyse-

population

Behand-

lingsarm

Hændelser

(%) efter

3 år

Hændelser

(%) efter 5

år

Hændelser

(%) efter

7 år

Hændelser

(%) efter

10 år

Watchful waiting

(n=657)

Bicalutamid 150

19,7 %

36,3 %

52,1 %

73,2 %

placebo

39,8 %

59,7 %

70,7 %

79,1 %

Strålebehandling

(n=305)

Bicalutamid 150

13,9 %

33,0 %

42,1 %

62,7 %

placebo

30,7 %

49,4 %

58,6 %

72,2 %

Radikal

prostatektomi

(n=1719)

Bicalutamid 150

7,5 %

14,4 %

19,8 %

29,9 %

placebo

11,7 %

19,4 %

23,2 %

30,9 %

Tabel 3: Total overlevelse ved lokalt fremskreden sygdom pr. behandlingsundergruppe

Analyse-

population

Hændelser

(%) hos

bicalutamid-

patienter

Hændelser

(%) efter 3

år

Hændelser (%)

efter 5 år

Hændelser

(%) efter 7

år

Hændelser

(%) efter 10

år

Watchful waiting

(n=657)

Bicalutamid

150 mg

14,2 %

29,4 %

42,2 %

65,0 %

placebo

17,0 %

36,4 %

53,7 %

67,5 %

Strålebehandling

(n=305)

Bicalutamid

150 mg

8,2 %

20,9 %

30,0 %

48,5 %

placebo

12,6 %

23,1 %

38,1 %

53,3 %

Radikal

prostatektomi

(n=1719)

Bicalutamid

150 mg

4,6 %

10,0 %

14,6 %

22,4 %

placebo

4,2 %

8,7 %

12,6 %

20,2 %

For patienter med lokaliseret sygdom, der fik bicalutamid alene, var der ingen signifikant

forskel i den progressionsfrie overlevelse. Der sås ingen signifikant forskel i overlevelse

for patienter med lokaliseret sygdom, der modtog bicalutamid som adjuverende behandling

efter strålebehandling (HR = 0,98; 95 % CI 0,80 til 1,20) eller radikal prostatektomi (HR =

1,03; 95 % CI 0,85 til 1,25). Hos patienter med lokaliseret sygdom, der ellers ville være

blevet håndteret af Watchful waiting, sås der en tendens til nedsat overlevelse

sammenlignet med placebo patienter (HR = 1,15, 95 % CI 1,00 til 1,32). I lyset af dette

dk_hum_42556_spc.doc

Side 7 af 10

vurderes benefit-risikoprofilen for anvendelse af bicalutamid ikke som gunstig hos

patienter med lokaliseret sygdom.

I et særskilt program blev effektiviteten af bicalutamid 150 mg til behandling af patienter

med lokalt fremskreden ikke-metastatisk prostatacancer, for hvem øjeblikkelig kastration

blev indikeret, demonstreret i en kombineret analyse af 2 studier med 480 tidligere

ubehandlede patienter med ikke-metastatisk M0) prostatacancer. Ved 56 % dødelighed og

median opfølgning på 6,3 år var der ingen signifikant forskel i overlevelse mellem

gruppen, som blev behandlet med bicalutamid og gruppen, som blev behandler med

kastration (HR = 1,05 [CI 0,81 til 1,36]); dog kunne ækvivalensen af de to behandlinger

ikke fastslås statistisk.

I en kombineret analyse af 2 studier med 805 patienter med tidligere ubehandlet

metastatisk (M1) sygdom ved 43 % dødelighed, blev der demonstreret, at bicalutamid 150

mg er mindre effektiv end kastration i forhold til overlevelsestid (HR = 1,30 [CI 1,04 til

1,65]), med en numerisk forskel i estimeret tid til død på 42 dage (6 uger) over en median

overlevelsestid på 2 år.

Bicalutamid er et racemat, hvis antiandrogene aktivitet næsten udelukkende forefindes i

(R)-enantiomeren.

Pædiatrisk population

Der er ikke foretaget undersøgelser hos pædiatriske patienter (se pkt. 4.3 og 4.6).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Bicalutamid absorberes godt efter oral administration. Der er ingen tegn på klinisk relevant

virkning af føde på biotilgængelighed.

Fordeling

Bicalutamid er stærkt proteinbundet (racemat 96 %, (R)-enantiomer> 99 %) og

metaboliseres i udstrakt grad (via oxidation og glucuronidering); Metabolitterne elimineres

i omtrent samme forhold gennem nyrerne og galeblære.

Biotransformation

(S)-enantiomeren elimineres hurtigt i forhold til (R)-enantiomeren, hvor sidstnævnte har en

plasmahalveringstid på cirka 1 uge.

Som en konsekvens af den lange halveringstid, vil (R)-enantiomeren akkumuleres 10-fold i

plasma ved daglig administration af bicalutamid.

Steady state plasma koncentrationer af (R)-enantiomeren på omkring 9 mikrogram/ml er

observeret ved daglig administration af bicalutamid 50 mg. Ved steady-state udgør den

aktive (R)-enantiomer 99 % af den totale mængde af cirkulerende enantiomerer.

Et klinisk studie viste at mænd, som indtog bicalutamid 150 mg, havde en gennemsnitlig

koncentration af R-bicalutamid på 4,9 mikrogram/ml i deres sæd. Mængden af

bicalutamid, som potentielt kan overføres til en kvinde under samleje, er lav og svarer

cirka til 0,3 mikrogram/kg. Dette er mindre end den mængde, der kan inducere ændringer i

laboratoriedyrs afkom.

dk_hum_42556_spc.doc

Side 8 af 10

Særlige populationer

Farmakokinetiken af (R)-enantiomeren er uafhængig af alder, nedsat nyrefunktion eller let

til moderat nedsat leverfunktion. Det er påvist, at (R)-enantiomeren elimineres

langsommere fra plasma hos patienter med svært nedsat leverfunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Bicalutamid er et potent antiandrogen og en "mixed function" oxidase enzym inducer i dyr.

Organforandringer, herunder tumorinduktion hos dyr, er relateret til disse egenskaber.

Atrofi af sædkanaler er en forudsagt klasseeffekt med antiandrogener og er observeret hos

alle undersøgte arter (rotter og hunde). En komplet reversering af testikulær atrofi blev

konstateret 24 uger efter et 12 måneders gentaget toksicitetsstudie hos rotter, skønt

funktionel reversering var evident i reproduktionsstudier 7 uger efter afslutningen af en 11

ugers doseringsperiode. Ændringerne kan ses ved doser magen til kliniske doser (0,6 til 2

gange højere doser hos rotter og 3 til 7 gange højere hos hunde). Hos mennesker bør man

regne med en periode med subfertilitet eller infertilitet. Enzyminduktion er ikke blevet

observeret hos mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Lactosemonohydrat

Povidon K-25

Natriumstivelsesglycol (type A)

Magnesiumstearat

Filmovertræk

Opadry OY-S-9622 bestående af:

- Hypromellose 5 Cp (E464)

- Titandioxid (E171)

- Propylenglycol

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC-/PVDC-/aluminiumsblisterkort.

Pakningsstørrelser: 14, 28, 30, 90, 98, 100 tabletter i en karton.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

dk_hum_42556_spc.doc

Side 9 af 10

6.6

Regler for destruktion

Ingen særlige forholdsregler.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Bluefish Pharmaceuticals AB

Gävlegatan 22

113 30 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

42556

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

24. juli 2009

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11. februar 2020

dk_hum_42556_spc.doc

Side 10 af 10

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information