Bendamustinhydrochlorid "Accord" 2,5 mg/ml pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

08-06-2020

Aktiv bestanddel:
Bendamustinhydrochlorid
Tilgængelig fra:
Accord Healthcare B.V.
ATC-kode:
L01AA09
INN (International Name):
Bendamustine hydrochloride
Dosering:
2,5 mg/ml
Lægemiddelform:
pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
52381
Autorisation dato:
2014-08-21

Indlægsseddel: Information til patienten

Bendamustinhydrochlorid Accord 2,5 mg/ml pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

bendamustinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som

du har.

Tal med lægen, apotekspersonalet, eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver

værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Bendamustinhydrochlorid Accord

Sådan skal du bruge Bendamustinhydrochlorid Accord

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Bendamustinhydrochlorid Accord er et lægemiddel, der bruges til behandling af visse former for kræft

(cytotoksisk lægemiddel).

Bendamustinhydrochlorid

Accord

anvendes

alene

(monoterapi)

eller

kombination

andre

lægemidler til behandling af følgende kræftformer:

kronisk lymfatisk leukæmi i tilfælde hvor fludarabin-kombinationskemoterapi ikke er passende

for dig,

non-hodgkin's lymfomer, som ikke, eller kun kortvarigt, reagerede på forudgående rituximab-

behandling,

myelomatose i tilfælde, hvor thalidomid- eller bortezomib-indeholdende behandling ikke er

passende for dig.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Bendamustinhydrochlorid Accord

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Bendamustinhydrochlorid Accord:

hvis du er allergisk over for bendamustinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i punkt 6);

ammeperioden.

Hvis

behandling med

Bendamustinhydrochlorid

Accord

er nødvendigt

ammeperioden, må du afbryde amningen (se sektionen advarsler og forsigtighedsregler ved

amning);

hvis du har svært nedsat leverfunktion (beskadigelse af leverens funktionelle celler);

hvis du har gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene som følge af lever- eller blodproblemer

(gulsot);

hvis du har alvorligt forstyrret knoglemarvsfunktion (knoglemarvsdepression) og alvorlige

ændringer i antallet af hvide blodlegemer og blodplader;

hvis du har haft større kirurgiske operationer mindre end 30 dage, før behandling;

hvis du har en infektion, især en der medfører en reduktion i antallet af hvide blodlegemer

(leukocytopeni);

i kombination med vacciner mod gul feber.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet før du bruger Bendamustinhydrochlorid

Accord

såfremt din knoglemarv har nedsat evne til at erstatte blodlegemer. Du skal have undersøgt antallet

af hvide blodlegemer og blodplader i blodet før behandling med Bendamustinhydrochlorid Accord,

før hvert efterfølgende behandlingsforløb og i pauserne mellem behandlingsforløb.

i tilfælde af infektioner. Du bør kontakte din læge, hvis du har tegn på infektion, herunder feber eller

lungesymptomer.

tilfælde

hudreaktioner

under

behandling

Bendamustinhydrochlorid

Accord.

Hudreaktionerne kan blive forværret.

hvis du får smertefuldt rødt eller lilla udslæt, der spreder sig, og blærer og/eller andre læsioner

begynder at vise sig i slimhinderne (f.eks. mund og læber), navnlig hvis du har lidt af lysfølsomhed

eller haft luftvejsinfektioner (f.eks. bronkitis) og/eller feber.

tilfælde af

eksisterende

hjertesygdom

(f.eks.

hjerteanfald,

brystsmerter,

alvorligt

forstyrret

hjerterytme).

hvis du bemærker nogen form for smerte i siden, blod i urinen eller nedsat urinmængde. Når din

sygdom er meget alvorlig, så er din krop måske ikke i stand til at klare alle affaldsstofferne fra de

døende kræftceller. Dette kaldes tumorlysesyndrom og kan forårsage nyresvigt og hjerteproblemer

inden for 48 timer efter den første dosis Bendamustinhydrochlorid Accord. Din læge vil muligvis

give dig anden medicin for at hjælpe med at forebygge dette og sikre, at du får tilstrækkelig

væsketerapi.

tilfælde

alvorlige

allergiske

reaktioner

eller

overfølsomhedsreaktioner.

skal

være

opmærksom på infusionsreaktioner efter dit første behandlingsforløb.

Brug af anden medicin sammen med Bendamustinhydrochlorid Accord

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Hvis

Bendamustinhydrochlorid

Accord

anvendes

kombination

lægemidler,

hæmmer

dannelsen af blod i knoglemarven, så kan effekten på knoglemarven intensiveres.

Hvis Bendamustinhydrochlorid Accord anvendes i kombination med lægemidler, som ændrer din

immunreaktion, så kan denne effekt intensiveres.

Cytostatiske lægemidler kan mindske effektiviteten af vaccination med levende virus. Herudover kan

cytostatiske lægemidler øge risikoen for en infektion efter vaccination med levende vacciner (fx viral

vaccination).

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlægger at få et barn, så spørg din læge

eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Bendamustinhydrochlorid Accord kan forårsage genetiske skader og har forårsaget misdannelser i

dyreforsøg. Du bør ikke bruge Bendamustinhydrochlorid Accord under graviditet, medmindre dette med

sikkerhed er foreskrevet af din læge. I tilfælde af behandling bør du skal søge medicinsk rådgivning

vedr. risikoen for potentielle negative virkninger af din behandling for det ufødte barn og du anbefales

genetisk konsultation.

Hvis du er i den fødedygtige alder, så skal du bruge effektiv prævention både før og mens du er i

behandling med Bendamustinhydrochlorid Accord. Hvis du bliver gravid under behandling med

Bendamustinhydrochlorid Accord, så skal du straks fortælle det til din læge og søge genetisk rådgivning.

Amning

Bendamustinhydrochlorid Accord må ikke anvendes under amning. Hvis det er nødvendigt at behandle

med Bendamustinhydrochlorid Accord under amning, så skal du afbryde amningen.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin.

Fertilitet

Mænd, der får behandling med Bendamustinhydrochlorid Accord, rådes til ikke at undfange børn under

behandling og i op til 6 måneder efter. Før du påbegynder behandling, bør du søge vejledning om

nedfrysning af sæd pga. risiko for permanent sterilitet.

Hvis

mand,

bør

undgå

blive

barn

under

behandling

Bendamustinhydrochlorid Accord og i op til 6 måneder efter ophør af behandling. Der er en risiko for,

at behandling med Bendamustinhydrochlorid Accord vil føre til infertilitet og du bør søge rådgivning

om opbevaring af sæd før behandlingen begynder.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bendamustinhydrochlorid Accord påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i

væsentlig grad. Du må ikke køre eller betjene maskiner, hvis du får bivirkninger som f.eks.

svimmelhed eller manglende koordinationsevne.

3.

Sådan skal du bruge Bendamustinhydrochlorid Accord

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Bendamustinhydrochlorid Accord indgives i en vene i løbet af 30-60 minutter i forskellige doser, enten

alene (monoterapi) eller i kombination med andre lægemidler.

Behandlingen bør ikke påbegyndes, hvis dine hvide blodlegemer (leukocytter) og/eller blodplader er

faldet til under de fastsatte grænseværdier.

Din læge vil undersøge disse værdier med jævne mellemrum.

Kronisk lymfatisk leukæmi

Bendamustinhydrochlorid Accord 100 mg pr. kvadratmeter af dit

legemsoverfladeareal (baseret på din højde og vægt)

på dag 1 + 2

Gentag behandlingsforløb efter 4 uger op til 6 gange

Non-hodgkin's lymfom

Bendamustinhydrochlorid Accord 120 mg pr. kvadratmeter af dit

legemsoverfladeareal (baseret på din højde og vægt)

på dag 1 + 2

Gentag behandlingsforløb efter 3 uger mindst 6 gange

Multipelt myelom

Bendamustinhydrochlorid Accord 120-150 mg pr. kvadratmeter af dit

legemsoverfladeareal (baseret på din højde og vægt)

på dag 1 + 2

Prednison 60 mg pr. kvadratmeter af dit legemsoverfladeareal (baseret på

din højde og vægt) intravenøst eller per oral.

på dag 1 + 4

Gentag behandlingsforløb efter 4 uger mindst 3 gange

Behandlingen bør standses, hvis antallet af hvide blodlegemer (leukocytter) og/eller antallet af

blodplader er faldet til

under de fastsatte grænseværdier. Behandlingen kan fortsættes, når værdien for

de hvide blodlegemer og blodplader er steget igen.

Nedsat lever-eller nyrefunktion

Afhængig af graden af din nedsatte leverfunktion kan det være nødvendigt at justere din dosis (med 30

% i tilfælde af moderat nedsat nyrefunktion). Dosisjustering er ikke nødvendig i tilfælde af nedsat

nyrefunktion. Din behandlende læge vil beslutte, om en justering af dosis er nødvendig.

Hvordan det indgives

Behandling med Bendamustinhydrochlorid Accord bør kun foretages af læger med erfaring i

tumorbehandling. Din læge vil give dig den nøjagtige dosis Bendamustinhydrochlorid Accord og tage

de nødvendige forholdsregler.

Din behandlende læge vil indgive infusionsvæske administrere efter klargøring som foreskrevet.

Opløsningen indgives i en vene som en kortvarig infusion i løbet af 30 - 60 minutter.

Varighed af anvendelse

Der er ikke fastsat tidsbegrænsning som en generel regel for behandling med Bendamustinhydrochlorid

Accord. Varighed af behandling afhænger af sygdom og respons på behandling.

Hvis

nogen

måde

bekymret

eller

spørgsmål

vedrørende

behandling

Bendamustinhydrochlorid Accord, så skal du tale med din læge eller apotekspersonalet.

Hvis du har glemt at bruge Bendamustinhydrochlorid Accord

Hvis en dosis af Bendamustin til infusion er glemt, så vil din læge normalt bibeholde den normale

doseringsplan.

Hvis du holder op med at bruge Bendamustinhydrochlorid Accord

Den behandlende læge vil beslutte, om behandlingen skal afbrydes eller ændres til et andet præparat.

Hvis

yderligere

spørgsmål

brugen

dette

lægemiddel,

spørg

lægen

eller

apotekspersonalet.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De/du har taget mere af Bendamustinhydrochlorid

Accord end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De/du føler

Dem/dig utilpas).

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Nogle af

bivirkningerne anført nedenfor, kan evt. påvises efter undersøgelser udført af din læge.

Der er meget sjældent observeret vævssvækkelse efter lækage af Bendamustinhydrochlorid Accord ind

i vævet uden for blodkarrene (ekstravasation). En brændende fornemmelse, der hvor infusionsnålen

indsættes, kan være et tegn på lækage uden for blodkarrene. Konsekvensen kan være smerter og dårligt

helende huddefekter.

dosisbegrænsende

bivirkning

Bendamustinhydrochlorid

Accord

nedsat

knoglemarvsfunktion,

hvilket

normalt

vender

tilbage

normal

efter

behandlingen.

Nedsat

knoglemarvsfunktion kan føre til et lavt antal blodceller, hvilket yderligere kan føre til en øget risikoen

for infektion, anæmi eller øget risiko for blødninger.

Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Lavt antal hvide blodlegemer (sygdomsbekæmpende celler i dit blod)

Fald i rødt pigment i blodet (hæmoglobin: et protein i røde blodceller som transporterer ilt rundt i

kroppen)

Lavt antal blodplader (farveløse blodceller som hjælper blodet med at størkne)

Infektioner

Utilpashed (kvalme)

Opkastning

Betændelse i slimhinder

Forhøjet niveau af kreatinin (et kemisk restprodukt som produceres af dine muskler)

Forhøjet niveau af urea (et kemisk restprodukt)

Feber

Afkræftelse

Hovedpine

Almindelig (forekommer hos up til 1 ud af 10 patienter):

Blødning

Forstyrrelser i stofskiftet som følge af døende kræftceller, der frigiver deres indhold i blodet

Reduktion i de røde blodlegemer, hvilket kan gøre huden bleg og forårsage svaghed eller åndenød

(anæmi)

Lavt antal neutrofilocytter (en type hvide blodceller som er vigtige i bekæmpelsen af infektioner)

Overfølsomhedsreaktioner så som allergisk betændelse i huden (dermatitis), nældefeber (urticaria)

En stigning i leverenzymer AST/ALT (hvilket kan indikere inflamation eller skade på leverceller)

En stigning i enzymet alkalisk fosfatase (et enzym som primært produceres i leveren og knoglerne)

En stigning i galdepigment (et stof som dannes under den normale nedbrydelse af røde blodceller)

Lavt kalium i blodet (et næringsstof som er nødvendigt for funktionen af nerver og muskelceller,

inklusiv dem i dit hjerte)

Hjertefunktionsforstyrrelser (dysfunktion)

Hjerterytmeforstyrrelser (arytmi)

For lavt eller for højt blodtryk (hypotension eller hypertension)

Lungefunktionsforstyrrelse

Diarré

Forstoppelse

Øm mund (stomatitis)

Tab af appetit

Hårtab

Hudforandringer

Manglende menstruationer (amenorré)

Smerte

Søvnløshed

Kuldegysninger

Dehydrering

Svimmelhed

Kløende udslæt (urticaria)

Ikke almindelig (forekommer hos up til 1 ud af 100 patienter) :

Ophobning af væske i hjertesækken (udslip af væske i det perikardialle rum)

Ineffektiv produktion af alle blodlegemer i knoglemarven (det svampelignende materiale indeni

knoglerne, hvor blodceller dannes)

Akut leukæmi

Hjerteanfald, brystsmerter (myokardieinfarkt)

Hjertesvigt

Sjælden (forekommer hos up til 1 ud af 1000 patienter):

Blodforgiftning (sepsis)

Alvorlige allergiske overfølsomhedsreaktioner (anafylaktiske reaktioner)

Tegn, der ligner anafylaktiske reaktioner (anafylaktoide reaktioner)

Døsighed

Stemmetab (afoni)

Akut kredsløbssvigt (svigt af blodcirkulation primært med oprindelse fra hjertet og med svigt i

opretholdelsen af ilt og andre næringsstoffer til kroppens væv, samt fjernelsen af giftstoffer)

Hudrødme (erytem)

Betændelse i huden (dermatitis)

Kløe (pruritus)

Hududslæt (makulært eksantem)

Svedtendens (hyperhidrosis)

Nedsat knoglemarvsfunktion, der kan gøre dig utilpas eller ses i dine blodprøver

Meget sjælden (forekommer hos up til 1 ud af 10 000 patienter)::

Primær atypisk lungebetændelse

Nedbrydning af røde blodlegemer

Hurtigt blodtryksfald undertiden med hudreaktioner eller udslæt (anafylaktisk chok)

Smagsforstyrrelser

Føleforstyrrelser (paræstesi)

Utilpashed og smerter i benene (perifer neuropati)

En alvorlig tilstand, der medfører blokade af særlig receptor i nervesystemet

Lidelser i nervesystemet

Manglende koordinering (ataksi)

Betændelse i hjernen (encephalitis)

Øget hjertefrekvens (takykardi)

Årebetændelse (flebitis)

Dannelse af væv i lungerne (fibrose i lungerne)

Blødende inflammation af spiserøret (hæmoragisk øsofagitis)

Blødning i mave eller tarm

Infertilitet

Multi-organsvigt

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke estimeres ud fra de foreliggende data)

:

Nyresvigt

Leversvigt

Uregelmæssig og ofte hurtig hjerterytme (atrieflimren)

Smertefuldt rødt eller lilla udslæt, der spreder sig, og blærer og/eller andre læsioner, der begynder at

vise sig i slimhinderne (f.eks. mund og læber), navnlig hvis du har lidt af lysfølsomhed eller haft

luftvejsinfektioner (f.eks. bronkitis) og/eller feber

Lægemiddeludslæt i kombinationsbehandling med rituximab

Lungebetændelse

Blødning i lungerne

Der er rapporteret om tumorer (myelodysplastisk syndrom, AML, lungekræft) efter behandling med

Bendamustinhydrochlorid

Accord.

ikke

fastsat

nogen

klar

sammenhæng

Bendamustinhydrochlorid Accord.

Kontakt øjeblikkeligt lægen, eller søg lægehjælp, hvis du bemærker en eller flere af følgende

bivirkninger (hyppigheden er ikke kendt):

Alvorligt hududslæt inklusive Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. De kan

optræde som rødlige målskive-lignende pletter eller cirkelrunde pletter, ofte med blistre i midten, på

kroppen, hudafskalning, sår i munden, svælget, næsen, på kønsdelene og øjnene, og der kan forekomme

feber og influenzalignende symptomer forinden.

Udbredt udslæt, forhøjet kropstemperatur, forstørrede lymfekirtler og påvirkning af andre organer

(lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) eller lægemiddelinduceret

overfølsomhedssyndrom).

Hvis

får

alvorlige

bivirkninger,

eller

oplever

bivirkninger

ikke

beskrevet

denne

indlægsseddel, skal du kontakte din læge.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du og dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke Bendamustinhydrochlorid Accord efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen

(Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

ingen

særlige

krav

vedrørende

opbevaringstemperaturer

dette

lægemiddel.

Opbevar

beholderen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Bemærkning om holdbarhed efter åbning eller klargøring af opløsningen

Opløsninger til infusioner, som er klargjort efter anvisningerne, som er opført sidst i denne

indlægsseddel, er stabile i polyethylenposer ved 25 ºC i 3.5 timer. Ved 2 °C til 8 ºC er de stabile i 2

dage. Bendamustinhydrochlorid Accord indeholder ingen konserveringsmidler. Af mikrobiologiske

hensyn skal opløsningen anvendes straks. Hvis det ikke anvendes straks, så er brugsopbevaringstider

og -forhold før brug brugerens ansvar.

Det er brugerens ansvar at opretholde aseptiske betingelser.

Medicinrester må ikke smides i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Spørg på apoteket, hvordan du

skal bortskaffe medicinrester, som du ikke længere bruger. Disse foranstaltninger vil hjælpe med at

beskytte miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bendamustinhydrochlorid Accord indeholder:

Aktivt stof: bendamustinhydrochlorid.

Et hætteglas indeholder 25 mg bendamustinhydrochlorid (som bendamustinhydrochloridmonohydrat).

Et hætteglas indeholder 100 mg bendamustinhydrochlorid (som

bendamustinhydrochloridmonohydrat).

Efter rekonstituering indeholder 1 mg koncentrat 2,5 mg bendamustinhydrochlorid (som

bendamustinhydrochloridmonohydrat).

Øvrige indholdsstoffer: mannitol.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ravfarvet hætteglas med bromobutylgummiprop og flip-off-aluminiumskapsel.

Bendamustinhydrochlorid Accord er tilgængelig i pakninger, der indeholder 5, 10 og 20 hætteglas

med 25 mg bendamustinhydrochlorid og 1 og 5 hætteglas med 100 mg bendamustinhydrochlorid.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Holland

Fremstiller

Accord Healthcare Limited

Sage House,

319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex HA1 4HF,

Storbritannien

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Holland

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Dette lægemiddel er godkendt i medlemsstaterne i EØS under følgende navne:

Name of the

Member State

Name of the medicinal product

Østrig

Bendamustine Accord 2.5 mg/ml Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung

einer Infusionslösung

Danmark

Bendamustinhydrochlorid Accord

Finland

Bendamustine Accord 2.5 mg/ml kuiva-aine välikonsentraatiksi

infuusionestettä varten, liuos

Irland

Bendamustine 25 mg/100mg Powder for concentrate for Solution for

Infusion

Island

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn

Norge

Bendamustine Accord

Polen

Bendamustine Accord

Spanien

Bendamustina Accord 2.5 mg/ml polvo para concentrado para solución para

perfusión

Slovakiske

Republik

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml prášok na infúzny koncentrát

Belgien

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung

einer Infusionslösung

Bulgarien

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml Прах за концентрат за инфузионен

разтвор

Cypern

Bendamustine Accord 2.5 mg/ml

Tjekkiet

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Tyskland

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml Pulver zur Herstellung eines

Infusionslösungskonzentrats

Estland

Bendamustine Accord

Grækenland

Bendamustine Accord 2.5 mg/ml powder for concentrated solution for

infusion

Ungarn

Bendamustine Accord 2,5mg/ml por oldatos infúzióhoz való

koncentrátumhoz

Italien

Bendamustina Accord

Letland

Bendamustine Accord 2.5 mg/ml pulveris infūziju šķīduma koncentrāta

pagatavošanai

Litauen

Bendamustine Accord 2.5 mg/ml milteliai koncentratui infuziniam tirpalui

Malta

Bendamustine hydrochloride 2.5 mg/ml Powder for concentrate for

solution for infusion

Nederlandene

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml poeder voor concentraat voor oplossing

voor infusie

Portugal

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml pó para concentrado para solução para

perfusão

Rumænien

Bendamustina Accord 2,5 mg/ ml pulbere pentru concentrat pentru soluţie

perfuzabilǎ

Slovenien

Bendamustine Accord 2,5 mg/ ml prašek za koncentrat za raztopino za

infundiranje

Sverige

Bendamustine Accord 2,5 mg/ ml pulver till koncentrat till infusionsvätska,

lösning

Det Forenede

Kongerige

Bendamustine hydrochloride 2.5 mg/ ml Powder for concentrate for

solution for infusion

Frankrig

BENDAMUSTINE ACCORD 2,5 mg/ml, poudre pour solution à diluer

pour perfusion

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2020.

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Som med alle lignende cytotoksiske stoffer kræves der strengere sikkerhedsforanstaltninger vedrørende

plejepersonale og læger på grund af den potentielt genom-skadelige og kræftfremkaldende virkning af

præparatet.

Undgå

indånding

kontakt

slimhinder

håndtering

Bendamustinhydrochlorid

Accord

(brug

handsker,

beskyttelsesbeklædning,

muligvis

ansigtsmaske!). Hvis nogle dele af kroppen er blevet kontamineret, så skal de vaskes grundigt med vand

og sæbe, og øjnene skylles med 0,9 % (isotonisk) saltopløsning. Hvis det er muligt, så er det tilrådeligt

at arbejde på et særligt sikkerhedsarbejdsbord (laminar flow) med et absorberende ark, der er

uigennemtrængelige for væsker. Forurenede artikler er cytostatisk affald. Overhold venligst de nationale

retningslinjer for bortskaffelse af cytostatisk materiale. Gravide medarbejdere skal udelukkes fra at

arbejde med cytostatika.

Den brugsklare opløsningen skal klargøres ved udelukkende at opløse indholdet af et hætteglas med

Bendamustinhydrochlorid Accord i vand til injektionsvæsker, som følger:

1. Klargøring af koncentratet

Et hætteglas med Bendamustinhydrochlorid Accord indeholdende 25 mg

bendamustinhydrochlorid opløses først i 10 ml ved at omryste

Et hætteglas med Bendamustinhydrochlorid Accord indeholdende 100 mg

bendamustinhydrochlorid opløses først i 40 ml ved at omryste

2. Klargøring af infusionsvæsken

Så snart opløsningen er klar (sædvanligvis efter 5-10 minutter), fortyndes den fulde anbefalede dosis af

Bendamustinhydrochlorid Accord straks med 0,9 % NaCl-opløsning til et slutvolumen på ca. 500 ml.

Bendamustinhydrochlorid Accord må ikke fortyndes med andre opløsninger til infusion eller injektion.

Bendamustinhydrochlorid Accord må ikke blandes i en infusion sammen med andre stoffer.

3. Administration:

Opløsningen indgives som intravenøs infusion over 30-60 min.

Hætteglasset er kun beregnet til engangsbrug. Al ubrugt lægemiddel eller spildprodukt skal bortskaffes

i henhold til de lokale krav.

Utilsigtet injektion i vævet uden for blodkar (ekstravaskulær injektion) skal straks stoppes. Nålen skal

fjernes efter en kort opsugning. Derefter skal det berørte vævsområde afkøles. Armen skal hæves. Det

er ikke klart, om der er gavn af supplerende behandlinger så som anvendelse af kortikosteroider (se

afsnit 4).

4. juni 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Bendamustinhydrochlorid "Accord",

pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

28774

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Bendamustinhydrochlorid "Accord"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et hætteglas indeholder 25 mg bendamustinhydrochlorid (som

bendamustinhydrochloridmonohydrat).

Et hætteglas indeholder 100 mg bendamustinhydrochlorid (som

bendamustinhydrochloridmonohydrat).

1 ml koncentrat indeholder 2,5 mg bendamustinhydrochlorid (som

bendamustinhydrochloridmonohydrat), når det er rekonstitueret som angivet under pkt.

6.6.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Hvidt, mikrokrystallinsk pulver

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Førstevalgsbehandling af kronisk lymfatisk leukæmi (Binet stadium B eller C) til patienter,

for hvem fludarabin-kombinationsbehandling ikke er hensigtsmæssig.

Indolent non-hodgkin's lymfom som monoterapi til patienter, hvis sygdom har udviklet sig

i løbet af eller inden for 6 måneder efter behandling med rituximab, eller en behandling

som indeholder rituximab.

dk_hum_52381_spc.doc

Side 1 af 14

Førstevalgsbehandling af multipelt myelom (Durie-Salmon stadium II med progression

eller stadium III) i kombination med prednison til patienter over 65 år, som ikke er egnede

til autolog stamcelletransplantation, og som har klinisk neuropati på diagnosetidspunktet,

hvilket udelukker behandling med thalidomid eller bortezomib.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Monoterapi til kronisk lymfatisk leukæmi

100 mg/m² legemsoverflade bendamustinhydrochlorid på dag 1 og 2, hver 4. uge op til 6

gange.

Monoterapi til indolent Non-hodgkin's lymfom refraktær til rituximab

120 mg/m² legemsoverflade bendamustinhydrochlorid på dag 1 og 2, hver 3. uge mindst 6

gange.

Multipelt myelom

120-150 mg/m² legemsoverflade bendamustinhydrochlorid på dag 1 og 2, 60 mg/m²

legemsoverflade prednison intravenøst eller oralt på dag 1-4, hver 4. uge mindst 3 gange.

Nedsat leverfunktion

Baseret på farmakokinetiske data er det ikke nødvendigt at tilpasse dosis til patienter med

let nedsat leverfunktion (serum-bilirubin < 1,2 mg/dl). Der anbefales dosisreduktion på 30

% hos patienter med moderat nedsat leverfunktion (serum-bilirubin 1,2-3,0 ml/dl).

Der findes ingen data for patienter med svært nedsat leverfunktion (serum-bilirubin > 3,0

mg/dl) (se pkt. 4.3).

Nedsat nyrefunktion

Baseret på farmakokinetiske data er det ikke nødvendigt at tilpasse dosis til patienter med

en creatinin-clearance på > 10 ml/min. Der er begrænset erfaring med patienter med svært

nedsat nyrefunktion.

Pædiatrisk population

Bendamustinhydrochlorid bør ikke anvendes til børn, da der ikke er dokumentation for

sikkerhed og effekt hos børn. De nuværende tilgængelige data er ikke tilstrækkelige til at

kunne lave en doseringsanbefaling.

Ældre patienter

Der er ingen tegn på, at dosisjustering er nødvendig til ældre (se pkt. 5.2).

Administration

Til intravenøs infusion over 30-60 minutter (se pkt. 6.6).

Infusionen skal indgives under tilsyn af en erfaren læge med specialviden om anvendelse

af kemoterapeutika.

Ringe knoglemarvsfunktion er relateret til øget kemoterapi-induceret, hæmatologisk

toksicitet. Behandlingen bør ikke påbegyndes, hvis leukocyttallet og/eller trombocyttallet

er faldet til <3.000/µl, henholdsvis <75.000/µl (se pkt. 4.3).

dk_hum_52381_spc.doc

Side 2 af 14

Behandlingen bør standses eller udsættes, hvis leukocyttallet og/eller trombocyttallet er

faldet til henholdsvis <3.000/µl eller <75.000/µl. Behandlingen kan fortsættes, når

leukocyttallet er steget til >4.000/µl og trombocyttallet til >100.000/µl.

Nadir for leukocytter og trombocytter nås efter 14-20 dage med regeneration efter 3-5

uger. Det anbefales at føre nøje kontrol med blodbilledet i den behandlingsfri periode (se

pkt. 4.4).

I tilfælde af ikke-hæmatologisk toksicitet skal dosisreduktioner baseres på værste CTC-

grad i det foregående behandlingsforløb. En 50 % dosisreduktion anbefales ved CTC-

toksicitet af grad 3. Det anbefales at afbryde behandlingen i tilfælde af CTC-toksicitet

afgrad 4.

Hvis patienten har behov for dosisjustering, skal den individuelt beregnede, reducerede

dosis gives på dag 1 og 2 i det respektive behandlingsforløb.

For instruktioner vedrørende rekonstitution og fortynding af lægemidlet før administration,

se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

I ammeperioden.

Svært nedsat leverfunktion (serum-bilirubin > 3,0 mg/dl).

Gulsot.

Svær knoglemarvshæmning og alvorlige ændringer i blodbilledet (leukocyt- og/eller

trombocyttal faldet til < 3.000/µl, henholdsvis < 75.000/µl).

Større kirurgiske indgreb mindre end 30 dage inden start på behandlingen

Infektioner, specielt i forbindelse med leukopeni.

Vaccination mod gul feber.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Knoglemarvshæmning

Patienter, som behandles med bendamustinhydrochlorid, kan få knoglemarvshæmning.

Ved behandlingsrelateret knoglemarvshæmning skal leukocytter, trombocytter,

hæmoglobin og neutrofilocytter kontrolleres mindst 1 gang om ugen. Før start på næste

behandlingsforløb anbefales følgende parametre: Leukocyt- og trombocyttallet > 4.000/µl,

henholdsvis > 100.000/µl.

Infektioner

Alvorlige og fatale infektioner er set ved brug af bendamustinhydrochlorid, herunder

bakterie (sepsis, pneumoni) og opportunistiske infektioner som f.eks. Pneumocystis

jirovecii-pneumoni (PJP), varicella zoster-virus (VZV) og cytomegalovirus (CMV).

Behandling med bendamustinhydrochlorid kan forårsage langvarig lymfocytopeni (<600 /

ul) og lave værdier af CD4-positive T-celler (T-hjælper celler) (<200 / ul) i mindst 7-9

måneder efter afsluttet behandling. Lymfocytopeni og fald i CD4-positive T-celler er mere

udtalt, når bendamustin kombineres med rituximab.

Patienter med lymfopeni og lave værdier af CD-4 positive celler efter behandling med

bendamustinhydrochlorid er mere modtagelige for (opportunistiske) infektioner. I tilfælde

af lave værdier af CD4-positive T-celler (< 200/μl) bør profylakse af Pneumocystis

jirovecii-pneumoni (PJP) overvejes. Alle patienterne skal derfor overvåges for

respiratoriske tegn og symptomer under hele behandlingen. Patienterne skal have at vide,

dk_hum_52381_spc.doc

Side 3 af 14

at de skal kontakte lægen med det samme, hvis de får nye symptomer på infektion,

herunder feber og respiratoriske symptomer. Afbrydelse af behandlingen med

bendamustinhydrochlorid skal overvejes ved tegn på (opportunistiske) infektioner.

Reaktivering af hepatitis B

Reaktivering af hepatitis B hos patienter, der er kroniske bærere af denne virus, er set efter

administration af bendamustinhydrochlorid. I nogle tilfælde er der set akut leversvigt eller

dødsfald. Patienter bør testes for HBV-infektion, før bendamustinhydrochlorid-behandling

påbegyndes. Eksperter i leversygdomme og hepatitis B-behandling bør konsulteres, før

behandlingen af patienter, der er testet positive for hepatitis B påbegyndes (herunder

patienter med aktiv sygdom), samt hvis en patient testes positiv for HBV-infektion under

behandlingen. Bærere af HBV, der skal behandles med bendamustinhydrochlorid, bør

overvåges nøje for tegn og symptomer på aktiv HBV-infektion under hele behandlingen og

i flere måneder efter afslutningen af behandlingen (se pkt. 4.8).

Hudreaktioner

Der er rapporteret et antal hudreaktioner. Disse inkluderer udslæt, svære hudreaktioner og

bulløs eksantem. Tilfælde af Stevens-Johnson Syndrom (SJS) og toksisk epidermal

nekrolyse (TEN)

og medikamentelt udslæt med eosinofili og systemiske symptomer

(DRESS)

, hvoraf nogle har haft døden til følge, er rapporteret ved brug af

bendamustinhydrochlorid. Patienterne bør vejledes i tegn og symptomer på disse

reaktioner af deres ordinerende læger og bør instrueres i øjeblikkeligt at søge lægehjælp,

hvis de udvikler disse symptomer. Nogle reaktioner forekom, når

bendamustinhydrochlorid blev givet i kombination med andre anticancer-præparater, så

den præcise sammenhæng er uvis. Når der optræder hudreaktioner, kan de progrediere og

forværres ved yderligere behandling. Hvis hudreaktionerne progredierer, bør

Bendamustinhydrochlorid "Accord" pauseres eller seponeres. Ved alvorlige hudreaktioner,

hvor der mistænkes sammenhæng relateret til bendamustinhydrochlorid, bør behandlingen

seponeres.

Hjertesygdom

Under behandling med bendamustinhydrochlorid skal koncentrationen af kalium i blodet

hos patienter med hjertesygdom nøje kontrolleres, og der skal gives kaliumtilskud ved K+

< 3,5 mEq/l, og der skal udføres EKG.

Fatale tilfælde af myokardieinfarkt og hjertesvigt er rapporteret ved behandling med

bendamustinhydrochlorid. Patienter med samtidig eller tidligere hjertesygdom bør derfor

observeres nøje.

Kvalme, opkastning

Der kan gives et antiemetikum til symptomatisk behandling af kvalme og opkastning.

Tumorlysesyndrom

Der er set tumorlysesyndrom

(TLS)

hos patienter behandlet med bendamustin i kliniske

undersøgelser. Indtræden tenderer mod at ske inden for 48 timer efter første dosis

bendamustin og kan uden indgriben føre til akut nyresvigt og død. Forebyggende tiltag

som f.eks. tilstrækkelig væsketerapi, tæt kontrol af blodbilledet, i særdeleshed kalium- og

urinsyreniveauer, og brug af hypourikæmiske midler (allopurinol og rasburicase) bør

overvejes inden behandlingen. Der er dog set nogle få tilfælde af Stevens-Johnson's

syndrom og toksisk epidermal nekrolyse ved samtidig indgift af bendamustin og

allopurinol.

dk_hum_52381_spc.doc

Side 4 af 14

Anafylakse

Der er ofte forekommet infusionsreaktioner mod bendamustinhydrochlorid i kliniske

studier. Symptomerne er generelt lette og omfatter feber, kulderystelser, kløe og udslæt. I

sjældne tilfælde er set alvorlige, anafylaktiske og anafylaktoide reaktioner. Patenter skal

spørges om symptomer, der kan tyde på infusionsreaktioner efter deres første

behandlingsomgang. Forholdsregler til at undgå alvorlige reaktioner, inklusive

antihistaminer, antipyretika og kortikosteroider skal overvejes i efterfølgende

behandlingsrunder til patienter, der tidligere har oplevet infusionsreaktioner.

Patienter, som fik allergiske reaktioner af grad 3 eller værre, blev typisk ikke genbehandlet.

Prævention

Bendamustinhydrochlorid er teratogent og mutagent.

Kvinder bør ikke blive gravide under behandling. Mandlige patienter rådes til ikke at blive

far til et barn under og op til seks måneder efter behandlingen. De bør søge rådgivning om

sædopbevaring før behandling med bendamustinhydrochlorid på grund af risiko for

irreversibel infertilitet.

Ekstravasation

Ved ekstravasation skal infusionen standses omgående. Kanylen skal fjernes efter kort

aspiration. Derefter skal det påvirkede vævsområde afkøles. Armen skal lejres højt.

Yderligere behandlinger som f.eks. anvendelse af kortikosteroider har ikke vist entydig

gavn.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført in-vivo interaktionsstudier.

Ved kombination af Bendamustinhydrochlorid "Accord" med knoglemarvshæmmende

substanser kan knoglemarvspåvirkningen af Bendamustinhydrochlorid "Accord" og/eller

de samtidigt administrerede lægemidler forstærkes. Enhver behandling, som forværrer

patientens almentilstand eller som forringer knoglemarvsfunktionen, kan øge toksiciteten

af Bendamustinhydrochlorid "Accord".

Kombination af Bendamustinhydrochlorid "Accord" med cyclosporin eller tacrolimus kan

medføre for høj immunsuppression med risiko for lymfoproliferation.

Cytostatika kan reducere dannelsen af antistoffer efter vaccination med levende virus og

øge risikoen for infektion, som kan være livstruende. Denne risiko er øget hos personer,

hvor immunsystemet allerede er undertrykt af deres underliggende sygdom.

Bendamustins metabolisering involverer cytochrom P450 (CYP) 1A2 isoenzym (se pkt.

5.2). Derfor er der potentiale for interaktion med CYP1A2 inhibitorer som fluvoxamin,

ciprofloxacin, acyclovir, cimetidin.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført for voksne.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Erfaringsgrundlaget for anvendelse af bendamustin til gravide er ringe. I non-kliniske

studier var bendamustinhydrochlorid embryo- og fosterletalt, teratogent og genotoksisk (se

dk_hum_52381_spc.doc

Side 5 af 14

pkt. 5.3). Derfor bør Bendamustinhydrochlorid "Accord" ikke anvendes under graviditet,

med mindre det er strengt nødvendigt. Moderen bør informeres om risikoen for fosteret.

Hvis behandling med Bendamustinhydrochlorid "Accord" er absolut nødvendig under

graviditet, eller hvis der indtræffer graviditet under behandling, bør patienten informeres

om risikoen for det ufødte barn og overvåges tæt. Muligheden for genetisk rådgivning bør

overvejes.

Fertilitet

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende effektive metoder til forebyggelse af

svangerskab både før og under behandling med Bendamustinhydrochlorid "Accord".

Mænd i behandling med Bendamustinhydrochlorid "Accord" rådes til ikke at undfange

børn under og i op til 6 måneder efter behandling. De bør søge rådgivning om

sædopbevaring, før opstart af behandling på grund af risiko for irreversibel infertilitet ved

behandling med Bendamustinhydrochlorid "Accord".

Amning

Det vides ikke om bendamustin udskilles i brystmælk, hvorfor Bendamustinhydrochlorid

"Accord" er kontraindiceret under amning (se pkt. 4.3). Amningen skal indstilles under

behandling med Bendamustinhydrochlorid "Accord".

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Bendamustinhydrochlorid "Accord" påvirker i væsentlig grad evnen til at føre

motorkøretøj og betjene maskiner Der er rapporteret ataksi, perifer neuropati og somnolens

under behandling med Bendamustinhydrochlorid "Accord" (se pkt. 4.8). Patienter bør

instrueres om, at hvis de oplever disse symptomer, bør de undgå potentielt farlige opgaver

som at køre bil og bruge maskiner.

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger ved bendamustinhydrochlorid er hæmatologiske

bivirkninger (leukopeni, trombopeni), dermatologisk toksicitet (allergiske reaktioner),

almene symptomer (feber), gastrointestinale symptomer (kvalme, opkastning).

Nedenstående skema viser data rapporteret ved brug af bendamustinhydrochlorid

Tabel 1: Bivirkninger hos patienter behandlet med bendamustinhydrochlorid.

MedDRA

systemorgan

klasse

Meget

almindelig

≥1/10

Almindelig

≥1/100 til

<1/10

Ikke

almindelig

≥1/1.000 til

<1/100

Sjælden

≥1/10.000 til

<1/1.000

Meget

sjælden

<1/10. 000

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud

fra forhånd-

enværende

data).

Infektioner

og parasitære

sygdomme

Infektion

NOS*

Inklusiv

opportu-

nistiske

infektioner

(fx. herpes

Pneumo-

cystis

jirovecii-

pneumoni

Sepsis

Primær

atypisk

lungebe-

tændelse

dk_hum_52381_spc.doc

Side 6 af 14

MedDRA

systemorgan

klasse

Meget

almindelig

≥1/10

Almindelig

≥1/100 til

<1/10

Ikke

almindelig

≥1/1.000 til

<1/100

Sjælden

≥1/10.000 til

<1/1.000

Meget

sjælden

<1/10. 000

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud

fra forhånd-

enværende

data).

zoster,

cytomega-

lovirus,

hepatitis B)

Benigne,

maligne og

uspecificere-

tumorer(inkl.

cyster og

polypper)

Tumorlyse-

syndrom

Myelodys-

plastisk

syndrom,

akut

myeloid

leukæmi

Blod- og

lymfesystem

Leukopeni

NOS*,

trombocyto-

peni,

Lymfopeni

Blødning,

anæmi,

neutropeni

Pancytopeni

Knogle-

marvs-

insufficiens

Hæmolyse

Immun-

systemet

Overføl-

somhed

NOS*

Anafylaktisk

reaktion,

anafylaktoid

reaktion

Anafylak-

tisk shock

Nerve-

systemet

Hovedpine

Søvnløs-

hed,

svimmel-

Somnolens,

afoni

Dysgeusi,

paræstesi,

perifer

sensorisk

neuropati,

antikoli-

nergt

syndrom,

neurologis-

ke lidelser,

ataksi,

encefalit

Hjerte

Kardiel

dysfunktion

så som

palpitatio-

ner, angina

pectoris,

arytmi

Perikardie-

effusion,

myokardie-

infarkt,

hjertestop

Takykardi

Atrieflimren

Vaskulære

sygdomme

Hypoten-

sion,

hyperten-

sion

Akut

kredsløbs-

svigt

Flebitis

dk_hum_52381_spc.doc

Side 7 af 14

MedDRA

systemorgan

klasse

Meget

almindelig

≥1/10

Almindelig

≥1/100 til

<1/10

Ikke

almindelig

≥1/1.000 til

<1/100

Sjælden

≥1/10.000 til

<1/1.000

Meget

sjælden

<1/10. 000

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud

fra forhånd-

enværende

data).

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Nedsat

lungefunk-

tion

Lunge-

fibrose

Lungebetænd

else,

Pulmonal

alveolær

blødning

Mave- tarm-

kanalen

Kvalme,

opkastning

Diarré,

obstipation,

stomatitis

Hæmora-

gisk

øsofagit,

gastrointes-

tinal

blødning

Hud og

subkutane

væv

Alopeci,

Hudlidelser

NOS*,

Urticaria

Erytem,

dermatitis,

pruritus,

makulopa-

puløst

udslæt,

hyperhidro-

Stevens-

Johnson

Syndrom,

toksisk

epidermal

nekrolyse

(TEN),

Medikament

elt udslæt

eosinofili og

systemiske

symptomer

(DRESS)*

reproduktive

system og

mammae

Amenoré

Infertilitet

Nyrer og

urinveje

Nyresvigt

Lever og

galdevejs-

lidelser

Leversvigt

Almene

symptomer

og reaktioner

administrati-

onsstedet

Slimhinde-

betændelse,

træthed,

pyreksi

Smerte,

kulderystel-

ser,

dehydre-

ring,

anoreksi

Multi-

organsvigt

Undersøgel-

Fald i

hæmoglobin,

stigning i

Stigning i

ASAT/

dk_hum_52381_spc.doc

Side 8 af 14

MedDRA

systemorgan

klasse

Meget

almindelig

≥1/10

Almindelig

≥1/100 til

<1/10

Ikke

almindelig

≥1/1.000 til

<1/100

Sjælden

≥1/10.000 til

<1/1.000

Meget

sjælden

<1/10. 000

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud

fra forhånd-

enværende

data).

creatinin,

stigning i

urinstof

ALAT,

stigning i

basisk

fosfatase,

stigning i

bilirubin,

hypokali-

æmi

NOS = ikke specificeret på anden vis

* = kombinationsbehandling med rituximab

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Der er rapporteret isolerede tilfælde af nekrose efter utilsigtet, ekstravaskulær

administration og tumorlyse-syndrom og anafylaksi.

Risikoen for akut myelodysplastisk syndrom og akut myeloid leukæmi er øget hos

patienter, der behandles med alkylerende midler (herunder bendamustin). Den sekundære

malignitet kan udvikles flere år efter, at kemoterapien er seponeret.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtigt. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Efter indgift af en 30 minutters infusion af bendamustin en gang hver tredje uge var den

maksimalt tolererede dosis (MTD) 280 mg/m². Kardielle hændelser af CTC-grad 2, der var

forenelige med iskæmiske EKG-forandringer, blev anset for dosisbegrænsende.

I et efterfølgende studie med 30 minutters infusion af bendamustin på dag 1 og 2 hver

tredje uge lå MTD på 180 mg/m

. Den dosisbegrænsende toksicitet var grad 4

trombocytopeni. Kardiel toksicitet var ikke dosisbegrænsende i dette forløb.

Modforanstaltninger

Der er ikke nogen specifik antidot. Som effektive modforanstaltninger for at kontrollere

hæmatologiske bivirkninger kan man foretage knoglemarvstransplantation og transfusioner

(trombocytter, erytrocytkoncentrater) eller give hæmatologiske vækstfaktorer.

Bendamustinhydrochlorid og dets metabolitter er dialyserbare i mindre grad.

4.10

Udlevering

dk_hum_52381_spc.doc

Side 9 af 14

BEGR - kun til sygehuse

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 01 AA 09. Antineoplastisk, alkylerende middel.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Bendamustinhydrochlorid er et alkylerende, antineoplastisk middel med unik virkning.

Den antineoplastiske og celledræbende virkning af bendamustinhydrochlorid er i det

væsentlige baseret på krydsbindinger mellem DNA-enkelt- og dobbeltstrenge gennem

alkylering. Herved forringes DNA matrixfunktion, syntese og reparation.

Bendamustinhydrochlorids antitumorvirkning er blevet påvist i mange in-vitro

undersøgelser med forskellige humane tumorcellelinier (brystcancer, ikke-småcellet og

småcellet lungecancer, ovariekarcinomer og forskellige typer leukæmi) og in-vivo i

forskellige eksperimentelle tumormodeller med tumorer fra mus, rotter og mennesker

(melanomer, brystcancer, sarkomer, lymfomer, leukæmi og småcellet lungecancer).

Bendamustinhydrochlorid viste en aktivitetsprofil i humane tumorcellelinier, som var

forskellig fra andre alkylerende midlers. Den aktive substans har ingen eller kun meget

ringe krydsresistens i humane tumorcellelinier med forskellige resistensmekanismer i det

mindste delvist på grund af forholdsmæssigt vedvarende interaktion med DNA. Derudover

er der i kliniske studier påvist, at der ikke er nogen komplet krydsresistens mellem

bendamustin med antracykliner, alkylerende midler eller rituximab. Antallet af undersøgte

patienter er dog lille.

Kronisk lymfatisk leukæmi

Indikationen til anvendelse for kronisk lymfatisk leukemi underbygges af et enkelt åbent

studie, hvor bendamustin sammenlignes med chlorambucil. 319 ikke tidligere behandlede,

men behandlingskrævende patienter med kronisk lymfatisk leukæmi Binet stadium B eller

C blev inkluderet i den prospektive, randomiserede multicenterundersøgelse.

Førstevalgsbehandling med bendamustinhydrochlorid 100 mg/m² intravenøst på dag 1 og 2

(BEN) blev sammenlignet med behandling med chlorambucil 0,8 mg/kg på dag 1 og 15

(CLB) for 6 forløb i begge arme. Patienterne fik allopurinol for at forhindre

tumorlysesyndrom.

Patienter med BEN-behandling har en signifikant længere gennemsnitlig progressionsfri

overlevelse end patienter med CLB-behandling (21,5 mod 8,3 måneder, p<0,0001 i den

seneste opfølgning). Total overlevelse var ikke statistisk signifikant forskellig (gennemsnit

blev ikke nået). Gennemsnitlig remissionsvarighed var 19 måneder med BEN og 6

måneder med CLB-behandling (p<0,0001). Sikkerhedsevalueringen i begge

behandlingsarme viste ingen uventede, uønskede virkninger i art eller frekvens. BEN-

dosen blev reduceret hos 34 % af patienterne. Behandling med BEN blev afbrudt hos 3,9

% af patienterne på grund af allergiske reaktioner.

Indolent non-hodgkin's lymfom

Indikationen for indolent non-hodgkin's lymfom bygger på to ukontrollerede fase II

undersøgelser.

100 patienter med indolent B-celle non-hodgkin's lymfom refraktær til rituximab mono-

eller kombinationsbehandling blev i den væsentlige prospektive, åbne

multicenterundersøgelse behandlet med BEN monoterapi. Patienterne havde i gennemsnit

dk_hum_52381_spc.doc

Side 10 af 14

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information