Belkyra 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

21-09-2020

Aktiv bestanddel:
Deoxycholsyre
Tilgængelig fra:
Allergan Pharmaceutical International Ltd.
ATC-kode:
D11AX24
INN (International Name):
deoxycholic
Dosering:
10 mg/ml
Lægemiddelform:
injektionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
59040
Autorisation dato:
2017-07-03

Indlægsseddel: Information til brugeren

Belkyra 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning

deoxycholsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Belkyra

Sådan skal du bruge Belkyra

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Belkyra indeholder det aktive stof deoxycholsyre. Deoxycholsyre produceres naturligt i kroppen for at

lette nedbrydningen af fedt.

Lægemidlet anvendes til voksne patienter til behandling af submentalt fedt (uønsket fedt under hagen,

også kaldet dobbelthage), når dette har en betydelig psykologisk effekt på patienten.

Belkyra indeholder en ikke-human, ikke-animalsk form af deoxycholsyre, som er identisk med

naturligt forekommende deoxycholsyre. Belkyra er et injicerbart lægemiddel, som gives af en læge

eller sygeplejerske.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Belkyra

Brug ikke Belkyra:

hvis du er allergisk over for deoxycholsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Belkyra

(angivet i afsnit 6).

hvis du har en infektion i den del af hagen eller halsen, hvor produktet injiceres.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Belkyra. Lægen eller

sygeplejersken vil undersøge, hvordan du har det før hver behandling. Fortæl lægen eller

sygeplejersken om eventuelle sygdomme, du har, før hver behandling.

Lægen eller sygeplejersken vil især være opmærksomme på området omkring halsen, fordi det er

nødvendigt at være forsigtig, hvis der har været sygdomme eller tidligere operationer (f.eks. arvæv,

fedtsugning, synkebesvær, forstørrelse af skjoldbruskkirtlen eller lymfeknuderne).

Der kan forekomme midlertidig nerveskade i kæben,som fører til et skævt smil eller svaghed i

ansigtsmuskulaturen.

Der kan forekomme vævsskade omkring behandlingsstedet (f.eks. huderosion, sår, celledød).

Hvis der forekommer sår eller celledød, må du aldrig få behandling med Belkyra igen (se afsnit

4 Bivirkninger).

Disse bivirkninger er alle forsvundet uden varige men og uden behandling.

Belkyra bør ikke anvendes, hvis du er overvægtig, eller hvis du lider af kropsdysmorfisk lidelse

(fordrejet opfattelse af, hvordan du ser ud).

Børn og unge

Dette lægemiddel er ikke beregnet til brug hos børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med Belkyra

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Virkningen af denne medicin hos gravide og ammende kvinder kendes ikke. Som en

forsigtighedsforanstaltning anbefales Belkyra derfor ikke under graviditet.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Belkyra forventes ikke at påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner.

Belkyra indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 4,23 mg natrium pr. ml, og patienter på saltfattig diæt skal tage højde for

dette.

3.

Sådan skal du bruge Belkyra

Sådan anvendes Belkyra

Belkyra gives af en læge, (eller en sygeplejerske under opsyn af en læge, hvis det er i

overensstemmelse med de nationale retningslinjer), direkte under huden (subkutan brug). Belkyra

injiceres i små mængder på flere steder i behandlingsområdet, det er direkte under huden i området

under hagen.

Lægen eller sygeplejersken kan tage nogle forholdsregler for at lindre smerterne før og efter

injektionen.

Dosis

Lægen beslutter hvor mange behandlinger du har behov for.

Du får flere injektioner pr. behandlingssession. Det samlede antal injektioner og behandlinger, du har

brug for at opnå et tilfredsstillende resultat, afhænger af dine individuelle behov og vil blive besluttet

af lægen. Behandlingen kan gentages flere gange, men må ikke overstige 6 behandlinger. 2 til 4

behandlinger er normalt tilstrækkeligt. Der skal gå mindst 4 uger mellem hver behandling.

Hvis du får for meget Belkyra

Hvis du får mere Belkyra end anbefalet, kan det potentielt give en øgning af lokale bivirkninger (se

afsnit 4). Hvis det sker, skal du tale med lægen eller sygeplejersken.

Yderligere information om sundhedspersonalets anvendelse og håndtering af lægemidlet kan findes

sidst i denne indlægsseddel.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der kan forekomme midlertidig nerveskade i kæben, som fører til et skævt smil eller svaghed i

ansigtsmuskulaturen.

Der kan forekomme vævsskade omkring behandlingsstedet (f.eks. huderosion, sår, celledød).

Hvis du oplever en eller flere af ovenstående bivirkninger, skal du straks kontakte lægen eller

sundhedspersonalet.

Det følgende er en liste over de

bivirkninger

, der er observeret med følgende hyppigheder:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter):

Reaktioner på injektionsstedet:

smerter

væskeophobning i vævet (

ødem

) og hævelse

følsomhedssymptomer (

paræstesi

): tab af følsomhed, nedsat følsomhed, følelsesløshed, stikken,

usædvanlig følsomhed

lille rundt område med lokal knude (

noduli

blåt mærke

fasthed eller fortykkelse i vævet (

induration

rødme i huden (

erytem

kløe

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Reaktioner på injektionsstedet:

blødning

ubehag

varme

ændring i hudfarve

Nerveskade omkring kæben

Stramhed i huden

Synkebesvær (

dysfagi

Kvalme

Hovedpine

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Usædvanlig smag i munden (

dysgeusi

Talebesvær (

dysfoni

Reaktioner på injektionsstedet:

hårtab (

alopeci

nældefeber (

urticaria

sår i huden (

ulcus

allergisk reaktion (

overfølsomhed

Bivirkninger med hyppigheden ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Nedsat eller unormal følelse i området omkring munden (f.eks. læberne, tungen) (oral hypæstesi,

oral paræstesi)

Reaktion på injektionsstedet:

nedsat følsomhed ved berøring eller ændrede følelser i kinden

vævsskade og celledød (nekrose) omkring behandlingsstedet

Skade på blodkar, hvis lægemidlet injiceres i en arterie eller en vene ved et uheld

De fleste bivirkninger blev bedre i løbet af 4-ugers perioden mellem behandlingerne. Nogle af

reaktionerne på injektionsstedet kan dog være til stede i længere tid.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den dato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. Efter åbning skal

injektionsvæsken, opløsningen anvendes med det samme.

Brug ikke lægemidlet, hvis der er synlige partikler.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Belkyra indeholder:

Aktivt stof: Deoxycholsyre.

1 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 10 mg deoxycholsyre. 1 hætteglas med 2 ml

indeholder 20 mg deoxycholsyre.

Øvrige indholdsstoffer: Vand til injektionsvæsker, natriumchlorid, natriumhydroxid (til

regulering af pH), saltsyre (til opløsning og regulering af pH) og dinatriumphosphat, vandfri.

Udseende og pakningsstørrelser

Belkyra er en klar, farveløs og steril injektionsvæske, opløsning.

Pakningsstørrelse:

En æske med 4 hætteglas (Type I-glas med en chlorobutylgummiprop, aluminiumsforsegling og flip-

låg af polypropylen).

Et hætteglas indeholder 2 ml injektionsvæske, opløsning.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Allergan Pharmaceutical International Ltd.

Clonshaugh Business & Technology Park,

Dublin 17, D17 E400

Irland

Fremstiller

Allergan Pharmaceuticals International Ltd.

Clonshaugh Business & Technology Park,

Dublin 17,

D17 E400,

Irland

Repræsentant for Danmark

Allergan Norden AB

Strandbergsgatan 61

112 51 Stockholm

Sverige

Denne indlægsseddel blev senest ændret

september 2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Injektionsvæsken skal efterses før brug. Kun klare, farveløse opløsninger, som er fri for synlige

partikler, må anvendes.

Dosering

Det samlede injicerede volumen og antallet af behandlinger skal tilpasses den enkelte patients

submentale fedtfordeling og behandlingsmål.

Injicer 0,2 ml (2 mg) pr. injektionssted med 1 cm afstand. Den maksimale dosis på 10 ml (100 mg

svarende til 50 injektioner) bør ikke overskrides under en behandling.

Der kan udføres op til maksimalt 6 behandlinger. De fleste patienter oplever forbedring i løbet af 2 til

4 behandlinger. Tidsintervallet mellem hver behandling bør være mindst 4 uger.

For at forbedre patientens komfort under injektionen kan orale analgetika eller NSAID'er, topikale

eller injicerbare lokalanalgetika (f.eks. lidocain) og/eller kølende geléposer gives på injektionsstedet

ud fra den behandlende læges skøn.

ADMINISTRATIONSMETODE

Produktet er alene indiceret til subkutan administration.

Belkyra leveres i brugsklare hætteglas til engangsbrug. Vend forsigtigt hætteglasset flere gange før

brug. Må ikke fortyndes.

Belkyra skal forberedes til injektion på følgende måde:

1. Fjern flip-off-låget fra hætteglasset, og rengør hætteglassets gennemtrængelige prop med et

antiseptisk middel. Hvis hætteglasset, forseglingen eller flip-off-låget er beskadiget, må det

ikke anvendes.

2. Fastgør en steril nål med stor lumen til en steril 1 ml-engangssprøjte.

3. Indfør den sterile nål med stor lumen i hætteglassets prop, og træk 1 ml Belkyra ind i 1 ml-

sprøjten.

4. Udskift nålen med stor lumen med en 30 gauge (eller mindre) 12,7 mm nål. Pres eventuelle

luftbobler i sprøjtecylinderen ud, inden du injicerer produktet i det subkutane fedt.

5. For at trække det resterende indhold i hætteglasset op skal du gentage trin 3 og 4.

Belkyra bør kun administreres af læger med relevante kvalifikationer, ekspertise i behandlingen og

viden om den submentale anatomi. Når nationale retningslinjer tillader det, kan Belkyra administreres

af behørigt uddannet sundhedspersonale under opsyn af en læge. Sikker og effektiv anvendelse af

Belkyra afhænger af passende udvælgelse af patienter, herunder viden om patientens tidligere

interventioner og muligheden for at ændre den superficielle halsanatomi. Anvendelse af Belkyra skal

overvejes nøje hos patienter med meget slap hud, fremstående platysmabånd eller andre tilstande, hvor

en submental fedtreduktion kan resultere i et uønsket resultat.

Indfør nålen vinkelret på huden ved injektion af Belkyra.

Nålens placering i forhold til underkæben er meget vigtig, da det mindsker risikoen for at skade ramus

marginalis mandibularis, en motorisk gren af ansigtsnerven. Skader på denne nerve viser sig som et

asymmetrisk smil som følge af parese af læbens depressormuskler.

Sådan undgås skader på ramus marginalis mandibularis:

Injicer ikke oven for underkæbens underkant.

Injicer ikke inden for et område defineret af en 1-1,5 cm linje under underkanten (fra

underkæbens vinkel til hagespidsen).

Injicer kun Belkyra inden for det ønskede behandlingsområde med submentalt fedt (se figur 1

og 3).

Figur 1. Undgå området omkring ramus marginalis mandibularis

Undgå injektion i platysma. Før hver behandling palperes det submentale område for at sikre

tilstrækkeligt submentalt fedt og for at identificere det subkutane fedt mellem dermis og platysma

(fedtlaget uden om plastysma) inden for det ønskede behandlingsområde (figur 2).

Figur 2. Længdesnit set fra siden af platysmaområdet

Incisura

thyroidea

Behandlingsområder

Ingen injektioner

Markér det planlagte behandlingsområde med en operationspen, og applicer et 1 cm

markeringsnet

for at markere injektionsstederne (figur 2 og 3).

Figur 3. Behandlingsområde og injektionsmønster

Injicer ikke Belkyra uden for det definerede behandlingsområde.

Et hætteglas må kun anvendes til én patient. Efter brug bortskaffes eventuelt ikke anvendt produkt.

Incisura

thyroidea

Behandlingsområde

Injektionsmønster

Post-platysma fedtlag

Platysma-

muskel

Pre-platysma

fedtlag

18. september 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Belkyra, injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

30644

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Belkyra

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 10 mg deoxycholsyre.

Et hætteglas indeholder 20 mg deoxycholsyre i 2 ml opløsning.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

1 ml indeholder 184 µmol (eller 4,23 mg) natrium fra natriumchlorid, natriumhydroxid og

dinatriumphosphat, vandfri.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning

Klar, farveløs opløsning, fri for synlige partikler.

Formuleringen er reguleret til pH 8,3 med saltsyre eller natriumhydroxid og har en

tonicitet, som er forligelig med biologiske væv og væsker med en osmolalitet på

300 mOsm/kg.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Belkyra er indiceret til behandling af moderat til svær konveksitet eller fylde forbundet

med submentalt fedt (dobbelthage) hos voksne, når tilstedeværelsen af submentalt fedt har

en betydelig psykologisk påvirkning af patienten.

dk_hum_59040_spc.doc

Side 1 af 13

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Det samlede injicerede volumen og antallet af behandlinger skal tilpasses den enkelte

patients submentale fedtfordeling og behandlingsmål.

Injicer 0,2 ml (2 mg) pr. injektionssted med 1 cm afstand. Den maksimale dosis på 10 ml

(100 mg svarende til 50 injektioner) bør ikke overskrides under en behandling.

Der kan udføres op til maksimalt 6 behandlinger. De fleste patienter oplever en forbedring

efter 2 til 4 behandlinger.

Tidsintervallet mellem hver behandling bør være mindst 4 uger.

For at forbedre patientens komfort under injektionen kan orale analgetika eller NSAID'er,

topikale eller injicerbare lokalanalgetika (f.eks. lidocain) og/eller kølende geléposer gives

på injektionsstedet efter den behandlende læges skøn.

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig (se pkt. 5.2).

Ældre (65 år og derover)

Dosisjustering er ikke nødvendig. Der bør udvises forsigtighed hos ældre patienter (se

pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at anvende Belkyra til børn eller unge.

Administration

Produktet er alene indiceret til subkutan administration.

Belkyra bør kun administreres af læger med relevante kvalifikationer, ekspertise i

behandlingen og viden om den submentale anatomi.

Når nationale retningslinjer tillader det,

kan Belkyra administreres af behørigt uddannet sundhedspersonale under opsyn af en læge.

Sikker og effektiv anvendelse af Belkyra afhænger af passende udvælgelse af patienter,

herunder viden om patientens tidligere interventioner og muligheden for at ændre den

superficielle halsanatomi. Anvendelse af Belkyra skal overvejes nøje hos patienter med

meget slap hud, fremstående platysmabånd eller andre tilstande, hvor en submental

fedtreduktion kan resultere i et uønsket resultat.

Belkyra må kun anvendes til én behandling med injektion(er) pr. patient, og eventuelt

overskydende produkt skal bortskaffes korrekt.

Belkyra leveres i brugsklare hætteglas til engangsbrug. Vend forsigtigt hætteglasset flere

gange før brug. Må ikke fortyndes.

Indfør nålen vinkelret på huden ved injektion af Belkyra.

dk_hum_59040_spc.doc

Side 2 af 13

Nålens placering i forhold til underkæben er meget vigtig, da det mindsker risikoen for at

skade ramus marginalis mandibularis, en motorisk gren af ansigtsnerven. Skader på denne

nerve viser sig som et asymmetrisk smil som følge af parese af læbens depressormuskler.

Sådan undgås skader på ramus marginalis mandibularis

Injicer ikke oven for underkæbens underkant.

Injicer ikke inden for et område defineret af en 1-1,5 cm linje under underkanten (fra

underkæbens vinkel til hagespidsen).

Injicer kun Belkyra inden for det ønskede behandlingsområde med submentalt fedt (se

figur 1 og 3).

Figur 1. Undgå området omkring ramus marginalis mandibularis

Undgå injektion i platysma. Før hver behandling palperes det submentale område for at

sikre tilstrækkeligt submentalt fedt og for at identificere det subkutane fedt mellem dermis

og platysma (pre-platysma fedtlag) inden for det ønskede behandlingsområde (figur 2).

Figur 2. Længdesnit set fra siden af platysmaområdet

Markér det planlagte behandlingsområde med en operationspen, og applicer et 1 cm

markeringsnet for at markere injektionsstederne (figur 2 og 3).

dk_hum_59040_spc.doc

Side 3 af 13

Figur 3. Behandlingsområde og injektionsmønster

Injicer ikke Belkyra uden for det definerede behandlingsområde.

Injektionsvæsken skal efterses før brug. Kun klare, farveløse opløsninger, som er fri for

synlige partikler, må anvendes.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for deoxycholsyre eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1

Forekomst af infektion ved de planlagte injektionssteder

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Må kun administreres subkutant.

Injektioner i eller i nærheden af følsomme områder

Der må ikke injiceres nærmere end 1 til 1,5 cm fra følsomme anatomiske strukturer.

Belkyra må ikke injiceres i eller i nærheden af ramus marginalis mandibularis, en gren af

ansigtsnerven, for at undgå risiko for motorisk neuropraksi, der manifesterer sig som et

asymmetrisk smil eller svag ansigtsmuskulatur. I kliniske studier var nerveskaderne

midlertidige og fortog sig i alle tilfælde.

Der bør udvises forsigtighed for at undgå utilsigtet intradermal eller intramuskulær

injektion. Belkyra bør injiceres midtvejs i det pre-platysmale subkutane fedtlag i det

submentale behandlingsområde. Forkert injektionsteknik, f.eks. superficiel injektion,

injektion i blodkar og injektion uden for hudmarkeringsnettet, kan resultere i sår i huden og

nekrose.

Nålen må ikke trækkes tilbagefra det subkutane fedtlag under injektionen, da det

kan øge risikoen for intradermal eksponering og potentielle sår i huden og nekrose. Hvis

der forekommer sår eller nekrose på injektionsstedet, må Belkyra aldrig administreres igen.

Der bør udvises forsigtighed for at undgå utilsigtet injektion direkte i en arterie eller en

vene, da dette kan resultere i vaskulær skade.

Undgå injektion i spytkirtler, thyroidea, lymfeknuder og muskulatur.

Sikker og effektiv anvendelse af Belkyra uden for området med submentalt fedt eller med

højere doser end anbefalet er ikke fastslået.

Belkyra bør ikke anvendes til patienter, der er

overvægtige (BMI ≥ 30) eller til patienter, som har kropsdysmorfisk lidelse.

Præ-eksisterende tilstande/behandlinger i eller i nærheden af behandlingsområdet

Patienterne bør screenes for andre potentielle årsager til submental konveksitet/fylde (f.eks.

forstørret thyroidea og cervikal lymfadenopati) før anvendelse af Belkyra.

Der bør udvises forsigtighed, når Belkyra administreres ved tilstedeværelse af

inflammation eller induration ved de(t) påtænkte injektionssted(er) eller hos patienter med

symptomer på dysfagi.

Der bør udvises forsigtighed, når Belkyra administreres hos patienter, som tidligere har

gennemgået kirurgisk eller æstetisk behandling i det submentale område. Forandringer i

anatomien/eller i anatomiske landemærker eller tilstedeværelse af arvæv kan påvirke

mulighederne for at administrere Belkyra på en sikker måde og opnå det ønskede resultat.

dk_hum_59040_spc.doc

Side 4 af 13

Ældre

De kliniske studier med Belkyra havde ikke tilstrækkeligt med patienter i alderen 65 år og

derover til at fastslå, om de reagerede anderledes end yngre patienter. Der bør derfor

udvises forsigtighed hos disse patienter.

Patienter på saltfattig diæt

Dette lægemiddel indeholder 184 µmol (eller 4,23 mg) natrium pr. ml. Der skal tages

hensyn til dette hos patienter på saltfattig diæt.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført kliniske interaktionsstudier med Belkyra.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er udført reproduktionsstudier på rotter og kaniner med eksponeringer på op til

1,8 gange (rotte) og 12 gange (kanin) eksponeringen ved den maksimale anbefalede dosis

til mennesker. Disse studier tyder ikke på hverken direkte eller indirekte skadelige

virkninger med hensyn til reproduktionstoksicitet, men der blev observeret ikke-

fyldestgørende fund med hensyn til manglende intermediær lungelap hos kaniner i det

embryoføtale toksicitetsstudie (se pkt. 5.3).

Der er ingen adækvate og velkontrollerede studier hos gravide kvinder. Som en

forsigtighedsforanstaltning bør man helst undgå Belkyra under graviditet.

Amning

Der foreligger ingen oplysninger vedrørende forekomst af deoxycholsyre i brystmælken

hos mennesker, effekten af lægemidlet på det ammede barn eller effekten af lægemidlet på

mælkeproduktionen. Eftersom der ikke er udført studier med ammende kvinder, bør der

udvises forsigtighed, når Belkyra gives til ammende kvinder.

Fertilitet

Der foreligger ingen kliniske data vedrørende fertilitet.

Belkyra påvirkede ikke den generelle reproduktionsevne hos han- eller hunrotter ved doser

på op til 50 mg/kg, svarende til henholdsvis ca. 5- og 3-foldig eksponeringsmarginal, ved

den højeste anbefalede dosis til mennesker (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke udført nogen studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

De data, som angives i nedenstående tabel, afspejler de bivirkninger, som er rapporteret for

patienter behandlet med Belkyra, og som blev observeret i de kliniske studier, der

vurderede anvendelsen af Belkyra til behandling af submentalt fedt, eller som blev

rapporteret hos patienter, der blev vurderet i perioden efter markedsføring.

Følgende bivirkninger er observeret i kliniske studier med følgende hyppighed

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

dk_hum_59040_spc.doc

Side 5 af 13

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Dysgeusi

Ikke kendt

Oral hypæstesi, oral paræstesi

Luftveje, thorax og

mediastinum

Ikke almindelig

Dysfoni

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Dysfagi, kvalme

Hud og subkutane væv

Almindelig

Stramhed i huden

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig

Injektionssted: Smerter, ødem,

hævelse, anæstesi, noduli,

hæmatom, paræstesi,

induration, erytem, pruritus.

Almindelig

Injektionssted: Blødning,

ubehag, varme, misfarvning.

Ikke almindelig

Injektionssted: Alopeci,

urticaria, sår, overfølsomhed.

Ikke kendt

Injektionsstedet: Hypoæstesi,

nekrose på injektionsstedet*,

arterienekrose på

injektionsstedet

Traumer, forgiftninger og

behandlingskomplikationer

Almindelig

Nerveskade ved

injektionsstedet

Ikke kendt

Vaskulær skade som følge af

utilsigtet intravaskulær

injektion

* Bivirkninger i forbindelse med nekrose på injektionsstedet blev rapporteret som

fedtnekrose, nekrose, hudnekrose og nekrose i blødt væv. Disse hændelser forekom

omkring behandlingsstedet og det berørte område var mellem 0,5 cm og 3 cm. I sjældne

tilfælde var hele det submentale område påvirket.

Samlet set forsvandt de fleste bivirkninger inden for behandlingsintervallet. Følgende tabel

viser bivirkninger, der er rapporteret til at vare længere end injektionsintervallerne på

4 uger, baseret på resultater fra de fire fase 3 studier (N = 758) hos Belkyra-behandlede

patienter.

Bivirkninger

BELKYRA

Gennemsnitstid til bedring

a

(interval)

Nerveskade ved injektionsstedet

3,6 %

53 dage (1-334 dage)

Induration ved injektionsstedet

23,4 %

41 dage (1-292 dage)

Knude ved injektionsstedet

12,0 %

48 dage (1-322 dage)

Smerter ved injektionsstedet

74,1 %

12 dage (1-333 dage)

Sensoriske symptomer ved

injektionsstedet

66,4 %

46 dage (1-349 dage)

Anæstesi ved injektionsstedet

61,6 %

50 dage (1-349 dage)

Paræstesi ved injektionsstedet

11,3 %

27 dage (1-297 dage)

Hævelse ved injektionsstedet

78,6 %

15 dage (1-218 dage)

Dysfagi

1,5 %

22 dage (1-142 dage)

dk_hum_59040_spc.doc

Side 6 af 13

a:

Vedrører kun BELKYRA-gruppen

I de kliniske studier blev nogle af de lokale reaktioner, som induration, knude, anæstesi,

smerter og hævelse omkring injektionsstedet og motorisk nerveskade ved injektionsstedet,

rapporteret som ikke restitueret inden for varigheden af de kliniske studier.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Der er ingen indberetninger om overdosering med Belkyra hos mennesker.

Injektion af Belkyra med øget volumen eller mindre afstand mellem injektionerne kan

forventes at øge risikoen for lokale bivirkninger. Bivirkninger uden for

behandlingsområdet eller systemiske bivirkninger var usædvanlige i kliniske studier ved

doser på op til 200 mg.

4.10

Udlevering

NBS (kun til sygehuse og speciallæger i dermatologi, neurologi og plastikkirurgi)

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: D 11 AX 24. Andre dermatologiske midler.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Deoxycholsyre er et cytolytisk lægemiddel, der, når det injiceres i lokaliseret subkutant

fedt, fysisk ødelægger adipocytternes cellemembran. Ødelæggelsen af adipocytterne

fremkalder et vævsrespons, hvor makrofager tiltrækkes til området for at eliminere

cellerester og lipider, som derefter elimineres gennem naturlige processer. Dette efterfølges

af tilsynekomsten af fibroblaster og observeret fortykkelse af fibrøse septa, hvilket tyder på

øget totalt kollagen (dvs. nydannelse af kollagen).

Klinisk virkning og sikkerhed

Der blev gennemført fire randomiserede, dobbeltblindede, placebokontrollerede fase 3-

studier på flere centre (2 identiske studier blev udført i EU, og 2 identiske studier blev

udført i Nordamerika) med henblik på at vurdere Belkyra til behandling af konveksitet

eller fylde associeret med submentalt fedt (SMF) og vurdering af den associerede

psykologiske påvirkning. I alle studier blev de primære endepunkter målt 12 uger efter den

sidste behandling. Hvert fase 3-studie nåede de primære endepunkter og viste forbedring af

den psykologiske påvirkning sammenlignet med placebo.

dk_hum_59040_spc.doc

Side 7 af 13

Studierne optog voksne (i alderen 19 til 65 år) med moderat eller svær konveksitet eller

fylde associeret med SMF (dvs. grad 2 eller 3 på en 5-punktsskala, hvor 0 = fraværende,

4 = ekstrem), bedømt af både lægen og studiedeltageren. Patienterne fik op til

4 behandlinger i studierne, som blev udført i EU, og op til 6 behandlinger i studierne, som

blev udført i Nordamerika, med Belkyra (N=757 for alle 4 studier) eller placebo (N=746)

med 28 dages interval. Behandlingerne stoppede, når det ønskede respons var opnået.

Injektionsvolumen var 0,2 ml pr. injektionssted med 1 cm afstand i SMF-vævet, hvilket

også udtryktes som dosis pr. område, 2 mg/cm². Ved hver behandling var højst 100 mg

(10 ml) tilladt over hele behandlingsområdet.

Gennemsnitsalderen i EU-studierne var 46 år, og det gennemsnitlige BMI var 26. De fleste

patienter var kvinder (75 %) og kaukasiske (94 %). Ved baseline havde 68 % af patienterne

efter lægens bedømmelse moderat SMF, og 32 % havde svær SMF. I studierne, som blev

udført i Nordamerika, var gennemsnitsalderen 49 år, og det gennemsnitlige BMI var 29 kg/

. De fleste patienter var kvinder (85 %) og kaukasiske (87 %). Ved baseline havde 51 %

af patienterne efter lægens bedømmelse moderat SMF, og 49 % havde svær SMF.

De sammensatte primære effektvurderinger i EU-studierne var lægerapporterede

bedømmelser af SMF (CR-SMFRS) og patienternes bedømmelse af tilfredshed (Subject

Self Rating Scale [SSRS]). Patientrapporteret bedømmelse af SMF (PR-SMFRS) blev også

vurderet. Den psykologiske påvirkning af SMF blev bedømt med flere metoder, inklusive

Derriford Appearance Scale-24 (DAS-24), Body Image Quality of Life Inventory (BIQLI)

og Patient Reported–Submental Fat Impact Scale (PR-SMFIS), et spørgeskema med

6 punkter (vurdering af lykke, besværlighed, selvbevidsthed, forlegenhed, ældre udseende

eller overvægt). Statistisk signifikante forbedringer af læge- og patientbedømt SMF,

patienttilfredshed og reduktion af psykologisk påvirkning af SMF blev observeret oftere i

Belkyra-gruppen end i placebogruppen (tabel 1). Reduktionen i submentalt fedt blev

bekræftet ved måling med en skydelære.

I de studier, der blev udført i Nordamerika, var de sammensatte primære effektvurderinger

baseret på mindst 2 graders og mindst 1 grads forbedring i submental konveksitet eller

fylde af de sammensatte lægerapporterede (CR-SMFRS) og patientrapporterede (PR-

SMFRS) bedømmelser af submentalt fedt 12 uger efter den sidste behandling. Den

psykologiske påvirkning af SMF blev vurderet med det samme 6-punkters spørgeskema

som i EU-studierne. Desuden vurderedes ændringer i submentalt fedtvolumen i en

undergruppe af patienter (N=449, kombinerede studier) ved hjælp af MR-scanning

(magnetresonans). Reduktionen i submentalt fedt blev bekræftet med både MR-scanning

og måling med en skydelære.

Tabel 1 nedenfor viser 1-gradsforbedringer i lægerespons (CR-SMFRS), patienttilfredshed

(SSRS) og psykologisk effekt (PR-SMFIS) i alle fire fase 3-studier. Figur 4 viser

responsraterne på lægens SMF-vurderinger ved hvert studiebesøg.

Tabel 1: Lægers og patienters bedømmelser af SMF, tilfredshed og psykologisk påvirkning 12

uger efter sidste behandling

Studier udført i EU

a

Studier udført i Nordamerika

b

Endepunkt

BELKYRA

(N=243)

Placebo

(N=238)

BELKYRA

(N=514)

Placebo

(N=508)

1-grads lægesvar (CR-SMFRS)

63,8 %

28,6 %

78,5 %

35,3 %

1-grads patientsvar (PR-SMFRS)

63,1 %

34,3 %

80,3 %

38,1 %

Patienttilfredshed (SSRS)

65,4 %

29,0 %

69,1 %

30,5 %

Psykologisk effekt (PR-SMFIS)

procentuel gennemsnitlig

forbedring i forhold til baseline

44,6 %

18,0 %

48,6 %

17,3 %

dk_hum_59040_spc.doc

Side 8 af 13

100%

Baseline

Tx 1

Tx 2

Tx 3

4 uger

efter sidste Tx

12 uger

efter sidste Tx

Tidspunkter for

behandlingsevaluering

Placebo

ATX-101

Op til 4 behandlinger tilladt

Op til 6 behandlinger tilladt

Mindst 1 grads reduktion i lægerapporteret bedømmelse (CR-SMFRS) af SMF 12 uger efter sidste

behandling

Patientbedømmelsen ”ekstremt tilfreds”, ”tilfreds” eller ”lidt tilfreds” på SSRS 12 uger efter sidste

behandling

Procentuel gennemsnitlig forbedring i forhold til baseline beregnet som gennemsnitlig ændring af PR-

SMFIS i forhold til baseline divideret med den gennemsnitlige værdi ved baseline

Figur 4:

Lægens SMF-bedømmelse (CR-SMFRS) 1 grads responsrate ved hvert

klinikbesøg; puljede data fra studier i EU (øverste diagram) og

Nordamerika (nederste diagram)*

Responsrate (% of patients)

Responsrate (% of patients)

p <0,001 for alle tidspunkter, Belkyra sammenlignet med placebo

Til trods for, at de fleste af patienterne fik reduceret SMF-volumen, havde henholdsvis

90,0 % og 92 % af patienterne i studierne i EU og USA/Canada ikke nogen ændring (68,9

% og 70,5 %) eller en forbedring (21,6 % og 22,9 %) i scoren for slap hud 12 uger efter

sidste behandling sammenlignet med baseline.

Den langsigtede sikkerhed og opretholdelse af behandlingseffekten er blevet vurderet efter

behandling med Belkyra. En undergruppe af de første Belkyra-behandlede patienter, som

svarede, fortsatte i disse opfølgningsstudier, hvor der er påvist opretholdelse af

behandlingseffekten i op til 5 år.

Pædiatrisk population

dk_hum_59040_spc.doc

Side 9 af 13

Incisura

thyroidea

Behandlingsområder

Ingen injektioner

Post-platysma fedtlag

Platysma-

muskel

Pre-platysma

fedtlag

Incisura

thyroide

Behandlingsområde

Injektionsmønster

100%

Baseline

Tx 1

Tx 2

Tx 3

Tx 4

Tx 5

4 uger

efter sidste Tx

12 uger

efter sidste Tx

24 uger

efter sidste Tx

Placebo

ATX-101

Tidspunkter for behandlingsevaluering

Anvendelse af Belkyra anbefales ikke til personer under 18 år.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge

resultaterne af studier med Belkyra i alle undergrupper af den pædiatriske population til

behandling af moderat til svær konveksitet eller fylde associeret med submentalt fedt hos

voksne, hvor tilstedeværelse af submentalt fedt har en psykologisk påvirkning af patienten

(se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Endogene niveauer af deoxycholsyre i plasma varierer meget inden for og mellem

individer.

Det meste af denne naturlige sekundære galdesyre udskilles i det enterohepatiske kredsløb.

Farmakokinetikken for eksogen deoxycholsyre administreret via behandling med Belkyra

blev sammenlignet med denne endogene baggrund.

Absorption

Deoxycholsyre fra Belkyra absorberes hurtigt efter subkutan injektion. Efter administration

af den maksimale anbefalede enkeltbehandling med Belkyra (100 mg) observeredes

maksimale plasmakoncentrationer (gennemsnitlig C

) med en median t

på 6 minutter

efter injektion. Den gennemsnitlige C

-værdi var 1036 ng/ml og var 2,3 gange højere end

de gennemsnitlige C

-værdier, der blev observeret i en 24-timers endogen

baselineperiode i fravær af Belkyra. Ved den maksimale anbefalede

enkeltbehandlingsdosis (100 mg) var eksponeringen for deoxycholsyre (AUC

0-24

) mindre

end 2 gange højere end den endogene eksponering. AUC

0-24

i plasma steg på en

dosisproportional måde op til 100 mg. Plasmaniveauerne af deoxycholsyre vendte tilbage

til de endogene niveauer inden for 24 timer efter behandling. Der forventes ingen

akkumulering med den foreslåede behandlingsfrekvens.

Fordeling

Fordelingsvolumen estimeredes til 193 l og er dosisuafhængigt op til

100 mg. Deoxycholsyre bindes i høj grad til plasmaproteiner (98 %).

Elimination

Endogen deoxycholsyre er et produkt af kolesterolmetabolismen og udskilles uændret i

fæces. Deoxycholsyre fra Belkyra slutter sig til den endogene galdesyrepulje og udskilles

sammen med den endogene deoxycholsyre. Deoxycholsyre elimineres via

transportproteiner i leveren fra blodet til galden uden noget signifikant bidrag til

metabolismen.

Deoxycholsyre er ikke en hæmmer af enzymerne CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19,

2D6 og 3A4 in vitro. Deoxycholsyre inducerer ikke CYP1A, 2B6 og 3A klinisk.

Deoxycholsyre er ikke en hæmmer af transportproteinerne BSEP, MRP2, MRP4, MDR1,

BCRP, OATP1B1, OATP1B3, OAT1, OAT3, OCT1, OCT2, OATP2B1 og ASBT in vitro.

Deoxycholsyre hæmmede NTCP med en IC50-værdi på 2,14 µM in vitro.

Nedsat nyrefunktion

Belkyra er ikke undersøgt hos patienter med nedsat nyrefunktion. Galdesyrer, inklusive

deoxycholsyre, udskilles i urinen i meget små mængder. Det er usandsynligt, at nedsat

nyrefunktion vil påvirke deoxycholsyres farmakokinetik.

Nedsat leverfunktion

dk_hum_59040_spc.doc

Side 10 af 13

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information