Becoplex Vet. injektionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

07-05-2018

Aktiv bestanddel:
CYANOCOBALAMIN, DEXPANTHENOL, NICOTINAMID, PYRIDOXINHYDROCHLORID, RIBOFLAVINNATRIUMPHOSPHAT, Thiaminhydrochlorid
Tilgængelig fra:
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
ATC-kode:
QA11EA
INN (International Name):
CYANOCOBALAMIN, DEXPANTHENOL, NICOTINAMIDE, pyridoxine hydrochloride, RIBOFLAVINNATRIUMPHOSPHAT, herring oil
Lægemiddelform:
injektionsvæske, opløsning
Autorisationsnummer:
00237
Autorisation dato:
1955-06-18

7. maj 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Becoplex Vet., injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

0228

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Becoplex Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder:

Aktive stoffer

Cyanocobalamin

mikrog.

Dexpanthenol

Nicotinamid

Pyridoxinhydrochlorid 2 mg. Riboflavin (som riboflavinnatriumphosphat) 3,0 mg.

Thiaminhydrochlorid 5 mg.

Hjælpestoffer

Benzylalkohol

Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Ikke specificeret.

4.2

Terapeutiske indikationer

Forebyggelse og behandling af B-vitaminmangel hos husdyr.

4.3

Kontraindikationer

Præparatet er kun registreret til IV anvendelse hos kalve og får ved cerebrocortical nekrose.

Ved IV injektion til andre dyrearter/andre diagnoser kan dødsfald, ataxi, hjertearrytmi og

almen påvirkning ses.

4.4.

Særlige advarsler for hver dyreart

Ved parenteral indgift kan allergiske reaktioner forekomme hos pelsdyr og hund

00237_spc.doc

Side 1 af 3

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Ingen.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

4.8

Dosering og ingivelsesmåde

Hest og kvæg

10-20 ml (i.m., s.c.)

Svin og so

10 ml (i.m., s.c.)

Kalv

5-10 ml (i.m., s.c.)

Kalve og får: Cerebrokortikal nekrose:

20-40 ml i.v. + 20-40 ml i.m.

Torvegrise (15-25 kg)

5 ml (i.m., s.c.)

Pattegrise (0-6 uger)

1-2 ml (i.m., s.c.)

Ræv og hund

2-5 ml (i.m., s.c.)

Mink

1 ml (i.m., s.c.)

Fjerkræ

½-1 ml (i.m., s.c.)

4.9

Overdosering

Ingen

4.10

Tilbageholdelsestid

0 dage.

5

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

Farmakoterapeutisk gruppe: Vitaminer, Vitamin B-Komplex, usammensatte

ATCvet-kode: QA 11 EA

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

B-vitaminmangel vil bl.a. give sig udtryk i dermatitis, eksem, håraffald, enteritis og

appetitmangel.

B-vitaminer kan anvendes i forbindelse med rekonvalescens, appetitmangel, utrivelighed og

laktation og kan gives som en understøttende behandling ved acetonnæmi, krampetilstande og

pareser.

Anvendelse af antibiotika og kemoterapeutika af længere varighed kan give forstyrrelser i

mikrofloraen i fordøjelseskanalen, hvilket indicerer et tilskud af B-vitaminer som supplement

under behandlingen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

De vandopløselige B-vitaminer optages hurtigt fra injektionsstedet og deponeres ikke i særlig

høj grad.

00237_spc.doc

Side 2 af 3

B-vitaminerne indgår i en lang række vigtige enzymer og co-enzymer, som er af betydning

for energiomsætningen af kulhydrater, fedtstoffer og aminosyrer i organismen.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Benzylalkohol

Natriumedetat

Natriumchlorid

Polyoxyl-35-ricinusolie

Ferrichlorid

Natriumhydroxid (pH justering)

Saltsyre koncentreret (pH justering)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C).

6.5

Emballage

Hætteglas.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.0

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Boehringer Ingelheim Animal

Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

0237

9.0

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

18 juni 1955

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

7. maj 2018

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

V-mrk.

00237_spc.doc

Side 3 af 3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information