Banminth Vet. 115,3 mg/g (kat) oral pasta

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

06-11-2017

Aktiv bestanddel:
Pyrantelembonat
Tilgængelig fra:
Zoetis Finland Oy
ATC-kode:
QP52AF02
INN (International Name):
pyrantel
Dosering:
115,3 mg/g (kat)
Lægemiddelform:
oral pasta
Autorisationsnummer:
11408
Autorisation dato:
1984-03-02

Læs hele dokumentet

01. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Banminth Vet., oral pasta til katte

0.

D.SP.NR.

2906

1

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Banminth Vet.

2

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Præparatet indeholder pr. g pasta:

Pyrantelembonat

115,3 mg

Methylparahydroxybenzoat E 218

0,8 mg

Propylparahydroxybenzoat E 216

0,2 mg

3

LÆGEMIDDELFORM

Oral pasta

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

4.2

Terapeutiske indikationer

Infestationer med rundorm i mave-tarmkanalen hos katte.

4.3

Kontraindikationer

Ingen

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Følgende strategier bør undgås, da de kan medføre udviklingen af resistens overfor

anthelmintica:

Ofte og gentagen brug af den samme type anthelmintica igennem en længere tidsperiode.

11408_spc.doc

Side 1 af 5

Underdosering, eventuelt grundet underestimering af kropsvægt, fejlagtig administration af

produktet eller manglende kalibrering af doseringsanordning (hvis en sådan benyttes).

Mistanke om tilfælde af anthelmintica resistens undersøges ved hjælp af passende tests

(f.eks.Faecal Egg Count Reduction Test). Hvis disse test indikerer resistens overfor et

specifikt anthelmintica, anvendes et andet anthelmintica tilhørende en anden farmakologisk

klasse og med en anden virkning.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen

Andre forsigtighedsregler

-

4.6

Bivirkninger

Ingen

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Pyrantel, morantel og levamisol har lignende virkningsmekanismer. Af hensyn til risikoen

for overdosering bør samtidig indgift af disse stoffer derfor undgås. Pyrantel bør ikke

anvendes sammen med piperazin, da deres virkningsmekanismer er antagonistiske.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

57,65 mg pyrantelembonat (1/2 g pasta)/kg legemsvægt p.o.

For at sikre korrekt dosering skal stemplet nulstilles før dosering. Før administration, fjern

hætten, tryk forsigtigt på stemplet indtil forseglingen når nul. Kassér eventuel pasta, som

presses ud.

4.10

Overdosering

Ingen.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

5.0

Terapeutisk klassifikation

QP 52 AF 02

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

11408_spc.doc

Side 2 af 5

Banminth Vet. pasta er et anthelmintikum der gives oralt til katte. Det aktive stof, pyrantel,

tilhører gruppen tetrahydropyrimidiner og den anthelmintiske effekt udøver ved påvirkning af

den neuromuskulære transmission gennem stimulation af de kolinerge neuroner.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Pyrantelembonat er tungt opløseligt, hvorfor absorbtion af pyrantel kun foregår i ringe

udstrækning.

5.3

Miljømæssige forhold

-

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Methylparahydroxybenzoat E 218

Natriumalginat

Propylparahydroxybenzoat E 216

Renset vand

Silica, kolloid vandfri

Sorbitol syrup

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballage

Doseringssprøjte

6.6

Særlige forsigtighedsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Repræsentant

Orion Pharma Animal Health A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

11408_spc.doc

Side 3 af 5

11408

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

2. marts 1984

11408_spc.doc

Side 4 af 5

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

01. november 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

11408_spc.doc

Side 5 af 5

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information