Bactroban Nasal 2% næsesalve

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-04-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

03-04-2017

Aktiv bestanddel:
Mupirocincalcium
Tilgængelig fra:
GlaxoSmithKline Pharma A/S
ATC-kode:
D06AX09
INN (International Name):
Mupirocincalcium
Dosering:
2%
Lægemiddelform:
næsesalve
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
15252
Autorisation dato:
1994-01-04

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bactroban Nasal 2 % næsesalve

Mupirocincalcium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med

at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har

de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Bactroban Nasal

Sådan skal du bruge Bactroban Nasal

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Bactroban er et antibiotikum, der virker bakteriedræbende.

Bactroban Nasal anvendes til behandling af nogle særligt modstandsdygtige bakterier,

som kan findes i næsen.

Lægen kan have givet dig Bactroban Nasal for noget andet. Følg altid lægens

anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bactroban Nasal

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Bactroban Nasal

hvis

du er allergisk over for mupirocin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Bactroban Nasal (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Undgå at få Bactroban Nasal i øjnene. Får du ved et uheld Bactroban Nasal i øjnene,

så skyl grundigt med vand.

Hvis du får en overfølsomhedsreaktion, skal produktet tørres af og behandlingen

ophøre. Tal med lægen om, hvilken behandling du skal have i stedet for.

Hvis du får mavekramper eller vedvarende diarré skal du tale med lægen. Lægen vil

undersøge om dette skyldes, at der er opstået en infektion i tarmen.

Brug af anden medicin sammen med Bactroban Nasal

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har

gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger

dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Bactroban Nasal efter aftale med lægen.

Amning

Erfaringer med Bactroban Nasal er begrænsede. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bactroban Nasal påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

3. Sådan skal du bruge Bactroban Nasal

Brug altid Bactroban Nasal nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Bland ikke Bactroban Nasal med andre cremer eller salver

, da dette kan nedsætte

virkningen af Bactroban Nasal.

Vask hænderne

før og efter påsmøring af Bactroban Nasal.

Den anbefalede dosis

af Bactroban Nasal er 2 gange daglig i hvert næsebor i 5 til

højst 10 dage.

En lille mængde næsesalve svarende til størrelsen af et tændstikhoved placeres med

en vatpind i et tyndt lag i hvert næsebor. Efter påsmøring klemmes næseborene

sammen et par gange.

Hvis du har brugt for meget Bactroban Nasal

Fjern forsigtigt overskydende næsesalve. Der opstår sjældent problemer ved

overdosering med dette lægemiddel. Hvis du ved et uheld sluger næsesalven skal du

spørge lægen, apotekspersonalet eller Giftlinjen til råds.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Bactroban Nasal,

end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig

utilpas).

Hvis du har glemt at bruge Bactroban Nasal

Hvis du har glemt at påsmøre Bactroban Nasal, så smør næsesalven på, så snart du

kommer i tanke om det.

Hvis den næste dosis er inden for en time, så spring dosis over.

Du må ikke bruge dobbelt mængde som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot

med den samme dosis.

Hvis du holder op med at bruge Bactroban Nasal

Det er vigtigt at tage hele behandlingen med Bactroban Nasal. Hvis du holder op med

at bruge Bactroban Nasal for tidligt, kan det være, at ikke alle bakterier er blevet

dræbt eller de kan fortsætte med at vokse. Spørg lægen eller apotekspersonalet, om

hvornår du kan holde op med at bruge næsesalven.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Alvorlige allergiske reaktioner

Disse bivirkninger er meget sjældne hos personer, der bruger Bactroban Nasal.

Symptomer du skal holde øje med

pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til

timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring

udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der

er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112

hævet og kløende udslæt.

Kontakt lægen straks, hvis du får nogle af disse symptomer. Stop med at bruge

Bactroban Nasal.

Bactroban Nasal kan give

irritation af huden

allergiske reaktioner.

Hvis du får en allergisk reaktion på huden, skal du

stoppe med at bruge Bactroban

Nasal. Fjern næsesalven og kontakt lægen så hurtigt som muligt.

Medicin som Bactroban Nasal kan i sjældne tilfælde give betændelse i tyktarmen,

hvilket giver diarré, ofte med blod og slim, mavesmerter og feber.

Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af disse symptomer.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

løbende næse

kløe, rødme, en brændende fornemmelse, prikken og/eller svie i næsen.

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

kløe, rødme og svie på huden.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må

du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bactroban Nasal 2 % indeholder:

Aktivt stof: Mupirocincalcium, svarende til 20 mg mupirocin i 1 g næsesalve.

Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer): Hvid blød paraffin og Softisan 649.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Bactroban Nasal er en hvidlig salve.

Pakningsstørrelse

Tube indeholdende 3 g.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Telefon: 36 35 91 00

E-mail: dk-info@gsk.com

Fremstiller

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Polen.

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2021

29. marts 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Bactroban Nasal, næsesalve

0.

D.SP.NR.

8855

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Bactroban Nasal

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Mupirocin 2 % (20 mg/g) som mupirocincalcium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Næsesalve

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Elimination af methicillin-resistente stafylokokker i næsen.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering:

Voksne, børn, ældre:

Smør en lille mængde salve nogenlunde svarende til et tændstikhoveds størrelse (ca. 30

mg) i hvert næsebor 2 gange daglig i mindst 5 dage.

Behandlingsvarigheden bør ikke overstige 10 dage.

Administration:

Brug en vatpind. Efter påsmøringen skal næseborene lukkes, idet man klemmer næsen

sammen nogle gange.

Næsen hos bærere vil normalt være uden sygdomsfremkaldende bakterier i løbet af 3-5

dages behandling.

Eventuel overskydende salve ved behandlingens afslutning skal bortskaffes.

15252_spc.doc

Side 1 af 6

Salven må ikke blandes med andre lægemidler, da der er en risiko for fortynding, der kan

resultere i en reduktion af den antibakterielle aktivitet og eventuelt stabilitetstab af mupiro-

cin i salven.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

I tilfælde af en mulig allergisk reaktion eller alvorlig lokal irritation ved brug af Bactroban

Nasal næsesalve skal behandlingen afbrydes, produktet afvaskes og en passende

behandling igangsættes.

I lighed med andre antibakterielle produkter kan længere tids anvendelse resultere i vækst

af ikke-følsomme organismer.

Pseudomembranøs colitis er rapporteret ved anvendelse af antibiotika og kan variere fra

mild til livstruende. Det er vigtigt at overveje denne diagnose hos patienter, der udvikler

diarré under eller efter behandling med antibiotika. Selvom det ikke er sandsynligt, at dette

vil ske ved topikalt administreret mupirocin, skal behandlingen afbrydes, hvis der opstår

vedvarende eller alvorlig diarré eller patienten oplever mavekramper, og patienten bør

undersøges yderligere.

Bactroban Nasal er ikke egnet til oftalmisk anvendelse.

Undgå kontakt med øjnene. Ved kontaminering skal øjnene skylles grundigt med vand,

indtil rester af næsesalven er fjernet.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen lægemiddelinteraktioner er blevet identificeret.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet:

Der findes ingen data omkring mupirocins indvirkning på human fertilitet. Studier med

rotter viste ingen indvirkning på fertiliteten (se pkt. 5.3).

Graviditet:

Der findes ikke tilstrækkelige data vedrørende anvendelse under graviditet. Dyrestudier

indikerer ikke reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Mupirocin skal kun anvendes under

graviditet, hvor de forventede fordele opvejer de mulige risici ved behandlingen.

Amning:

Der findes ikke tilstrækkelige data vedrørende udskillelse af mupirocin i modermælk hos

mennesker eller dyr.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke beskrevet negative effekter på evnen til føre motorkøretøj og betjene maskiner.

15252_spc.doc

Side 2 af 6

4.8

Bivirkninger

Bivirkninger er nedenfor delt op efter systemorganklasser og hyppighed. Hyppigheden er

defineret som: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke

kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Samlede data fra 12 kliniske studier med en population på i alt 422 behandlede patienter

blev anvendt til at bestemme hyppigheden af ikke almindelige bivirkninger. Meget

sjældne bivirkninger blev primært bestemt ud fra data efter markedsføring og refererer

derfor til rapporteringsrate frem for en sand hyppighed.

Immunsystemet:

Meget sjælden:

Kutane overfølsomhedsreaktioner. Systemiske allergiske reaktioner,

herunder anafylaktisk reaktion

, generaliseret udslæt, urticaria og

angioødem

Luftveje, thorax og mediastinum:

Ikke almindelig:

Reaktioner i næseslimhinden.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er begrænsede data for overdosering af mupirocin.

Mupirocins toksicitet er meget lav. Der er ingen specifik behandling ved overdosering af

mupirocin, men i sådanne tilfælde bør symptomatisk behandling gives. Yderligere

behandling skal gives som klinisk indiceret eller som anbefalet fra Giftlinjen.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

5.0

Terapeutisk klassifikation

D 06 AX 09 – Andre antibiotika til udvortes brug.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Mupirocin er et antibiotikum fremstillet ved fermentering af Pseudomonas fluorescens.

Mupirocin hæmmer isoleucyl transport-RNA syntetase og standser derved den bakterielle

proteinsyntese.

15252_spc.doc

Side 3 af 6

Mupirocin har bakteriostatiske egenskaber ved mindste hæmmende koncentration og

bakteriedræbende egenskaber ved de højere koncentrationer, der opnås ved lokal

applikation.

Resistensmekanisme

Lav-resistens i stafylokokker formodes at skyldes punktmutationer i stafylokok-genet

(ileS) for target-enzymet isoleucyl-tRNA syntetase. Høj-resistens i stafylokokker er påvist

at skyldes et særligt plasmidkodet isoleucyl tRNA syntetase-enzym.

Naturlig resistens i gramnegative organismer, såsom Enterobacteriaceae kan skyldes ringe

penetration af den ydre membran i den gramnegative bakteries cellevæg.

På grund af den specifikke virkningsmekanisme og den kemiske struktur, udviser

mupirocin ikke krydsresistens over for anden klinisk tilgængelig antibiotika.

Mikrobiologisk følsomhed

Prævalensen af erhvervet resistens kan variere geografisk og med tiden hos udvalgte arter

og lokal information om resistens bør indhentes, især ved behandling af alvorlige

infektioner. I tilfælde, hvor den lokale prævalens af resistens tyder på, at produktets

virkning ved nogle typer af infektioner er tvivlsom, bør der søges ekspertrådgivning.

Almindeligvis følsomme arter

Staphylococcus aureus*

Streptococcus spp.

Arter, hvor erhvervet resistens kan være et problem

Methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA)

Methicillinresistent koagulasenegative Staphylococci

(MRCoNS)

Arter med erhvervet resistens:

Corynebacterium spp.

Micrococcus spp.

Klinisk effekt er demonstreret over for følsomme isolater ved godkendte kliniske

indikationer.

Mupirocin følsomheden (MIC) for

Staphylococcus

aureus

Følsom: mindre end eller ækvivalent med 1 mg/l.

Resistent: mere end 256 mg/l.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Mupirocin er kun anvendelig til topikal brug. Ved intravenøs eller oral indgift vil

mupirocin hurtigt metaboliseres til den inaktive metabolit monsyre (monic acid).

15252_spc.doc

Side 4 af 6

Mupirocin absorberes hos nyfødte og for tidligt fødte børn efter intranasal indgift af

calciummupirocin-salve. Der er ikke set tilfælde af intolerance.

Absorption af mupirocin nasal gennem kompromitteret og sund slimhinde er negligerbar

(< 1 % af den anvendte dosis udskilles som monsyre (monic acid) i urinen).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Karcinogenicitet/mutagenecitet

Der er ikke udført studier for karcinogenicitet af mupirocin.

Genotoksicitet

Mupirocin var ikke mutagent i Salmonella typhimurium eller Eschrichia coli (Ames-test).

En Yahagi test viste små stigninger i Salmonella typhimurium TA98 ved høje cytotoksiske

koncentrationer. I et in vitro assay for genmutation i pattedyr (MLA) blev der ikke set

stigning i mutationsfrekvensen uden metabolisk aktivering. Ved metabolisk aktivering sås

en lille stigning i mutationsfrekvens ved høje cytotoksiske koncentrationer. Der blev ikke

set nogen indvirkning på genkonvertering/-mutation i et gær-celle assay, i et in vitro

human-lymfocyt assay eller i et in vitro unscheduled DNA synthesis (UDS) assay.

Endvidere var en in vivo mikronukleus-test udført i mus (kromosom ødelæggelse) og en

Comet-test i rotter (DNA strengs nedbrydelse) negative, hvilket indikerer, at de små

stigninger, som blev set ved særdeles cytotoksiske koncentrationer in vitro, ikke

translateres til in vivo studierne.

Reproduktionstoksikologi

Fertilitet

Mupirocin administreret subkutant, hos hanrotter fra 10 uger inden parring og hos

hunrotter fra 15 dage inden til 20 dage efter parring, i doser på op til 100 mg/kg/dag, havde

ingen effekt på fertiliteten.

Graviditet

Studier hos rotter viste ingen evidens for toksicitet i den embryoføtale udvikling ved

subkutane doser på op til 375 mg/kg/dag.

Studier af den embryoføtale udvikling hos kaniner med doser op til 160 mg/kg/dag viste

maternal toksicitet (nedsat vægtøgning og alvorlig irritation på injektionsstedet). Ved de

høje doser sås abort og små kuld. Der sås dog ingen evidens for toksicitet hos fosteret hos

kaniner, som fødte til terminen.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Paraffin, hvid blød; softisan 649.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

15252_spc.doc

Side 5 af 6

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Tube (aluminium med prop af polypropylen).

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

15252

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

16. juni 1993

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

29. marts 2017

15252_spc.doc

Side 6 af 6

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information