Avodart 0,5 mg kapsler, bløde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

19-02-2018

Aktiv bestanddel:
DUTASTERID
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
G04CB02
INN (International Name):
dutasteride
Dosering:
0,5 mg
Lægemiddelform:
kapsler, bløde
Autorisation status:
Ikke markedsført
Autorisationsnummer:
36366

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Avodart.

3. Sådan skal du tage Avodart.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Avodart anvendes til behandling af mænd med forstørret blærehals-

kirtel (godartet prostatahyperplasi), hvor forstørrelsen af blærehals-

kirtlen (prostata) skyldes overproduktion af et hormon, som hedder

dihydrotestosteron, og ikke har noget med kræft at gøre.

Det aktive stof er dutasterid. Det tilhører en gruppe lægemidler, som

kaldes 5-alfa-reduktasehæmmere.

Når blærehalskirtlen bliver større, presser den på urinrøret. Dette kan

forårsage problemer, såsom besvær med eller en trang til oftere at

skulle lade vandet. Det kan tage længere tid at lade vandet, og urin-

strålen kan blive slappere. Hvis sygdommen ikke behandles, kan der

være risiko for total blokering af urinrøret (akut urinretention). Dette

kræver akut behandling. I visse tilfælde er det nødvendigt at operere

for at fjerne blærehalskirtlen eller gøre den mindre. Avodart nedsæt-

ter kroppens produktion af dihydrotestosteron, og dermed skrumper

den forstørrede prostata, så symptomerne lindres. Dette reducerer

risikoen for blokering af urinrøret og behovet for operation.

Avodart kan også anvendes sammen med en anden medicin, der hed-

der tamsulosin (mod symptomerne på forstørret prostata).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin-

gerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Avodart

Tag ikke Avodart

hvis du er overfølsom over for dutasterid, andre 5-alfa-reduktase-

hæmmere, soja, jordnødder (peanuts) eller et af de øvrige indholds-

stoffer i Avodart (angivet i punkt 6).

hvis du er kvinde, barn eller ung.

hvis du har svært nedsat leverfunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Avodart

hvis din lever fungerer dårligt.

hvis du tager medicin for problemer med vandladningen pga. for-

størrelse af blærehalskirtlen (tamsulosin).

hvis du oplever ændringer i brystvævet, såsom knuder eller udflåd

fra brystvorter.

Så længe du får Avodart, skal du regelmæssigt gå til undersøgelse

for kræft i blærehalskirtlen, da Avodart kan sløre symptomerne på

en kræftlidelse i blærehalskirtlen. Tal med lægen.

Du skal bruge kondom, hvis din partner er eller kan blive gravid, da

der kan være små mængder medicin i din sæd.

Avodart kan påvirke sædens kvalitet og muligvis nedsætte evnen til

at få børn.

Kvinder, børn og unge må ikke røre ved knækkede eller utætte

kapsler. Hvis det sker, skal de straks vaske huden med vand og sæbe.

Brug af anden medicin sammen med Avodart

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

forhøjet blodtryk eller hjertekrampe (verapamil og diltiazem)

HIV (ritonavir og indinavir)

svampeinfektion (itraconazol og ketoconazol)

depression (nefazodon)

forhøjet blodtryk (alfa-blokkere)

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager

anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Avodart sammen med mad og drikke

Du kan tage Avodart i forbindelse med et måltid, men det er ikke

nødvendigt.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Avodart er kun til behandling af mænd.

Gravide kvinder og kvinder, der kan være gravide, må ikke komme i

kontakt med en utæt kapsel. Dutasterid absorberes gennem huden

og kan påvirke den normale udvikling af et drengefoster. Risikoen er

størst i de første 16 uger i graviditeten.

Du skal bruge kondom, hvis din partner er eller kan blive gravid, da

der kan være små mængder medicin i din sæd.

Dutasterid formindsker antallet af sædceller, reducerer sædcellernes

bevægelighed og mængden af sæd, og det kan derfor nedsætte din

frugtbarhed.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Avodart påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sik-

kert i trafikken.

Avodart indeholder lecithin som kan indeholde sojaolie

Denne medicin indeholder lecithin fra soja, som kan indeholde soja-

olie. Du må ikke bruge Avodart, hvis du er overfølsom over for jord-

nødder (peanuts) eller soja.

3. Sådan skal du tage Avodart

Tag altid Avodart nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Kapslerne skal indtages hele, sammen med rigelig mængde vand (1½

dl).

Du må ikke tygge eller åbne kapslerne, fordi indholdet i kapslen kan

forårsage irritation af slimhinden i mund og svælg.

Den sædvanlige dosis er

Voksne mænd:

1 kapsel dagligt (0,5 mg).

Nogle får hurtigt en bedring af vandladningen, mens der hos andre

kan gå op til 6 måneder, før virkningen kommer. Du skal fortsætte

med at tage medicinen, efter du har fået det bedre.

Ældre mænd:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn og unge:

Børn og unge må ikke tage Avodart.

Nedsat nyrefunktion:

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisnin-

ger.

Nedsat leverfunktion:

Hvis din leverfunktion er stærkt nedsat, må du ikke tage Avodart.

Hvis din leverfunktion er noget nedsat, kan det være nødvendigt at

ændre dosis. Tal med lægen.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Avodart

®

0,5 mg bløde kapsler

Dutasterid

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssed-

len. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Avodart til

dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den

nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1000095680-002-03

Hvis du har taget for mange Avodart

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere

Avodart, end der står i denne information, eller flere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at tage Avodart

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis.

Hvis du holder op med at tage Avodart

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl

Avodart nedsætter risikoen for, at du pludseligt får vandladningsstop.

Du må derfor kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale

med lægen.

Kontakt straks lægen, hvis dine symptomer bliver værre, efter

behandlingen med Avodart er stoppet.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for

brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hyppigheden er ikke kendt:

Brystkræft.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

Impotens, nedsat sexlyst og problemer med udløsning. Disse bivirk-

ninger kan vare ved, efter behandlingen er afsluttet.

Brystsygdomme, herunder udvikling af bryster eller ømhed i brys-

terne.

Svimmelhed ved samtidig indtagelse af tamsulosin.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

Hårtab (primært tab af kropsbehåring).

Øget behåring i områder, der normalt er mindre behårede, evt.

skægvækst / tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.

Hyppigheden er ikke kendt:

Allergiske reaktioner som hududslæt, kløe, nældefeber og hævede

områder forskellige steder på kroppen. Kan være alvorligt. Tal med

lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være

livsfarligt. Ring 112.

Nedtrykthed.

Smerte og hævelse i testiklerne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote-

ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Avodart utilgængeligt for børn.

Tag ikke Avodart efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis

pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar ikke Avodart ved temperaturer over 30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen-

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysnin-

ger

Avodart indeholder:

Aktivt stof:

Dutasterid

Øvrige indholdsstoffer:

Mono- og diglycerider af caprylsyre; butylhydroxytoluen (E 321); gela-

tine; glycerol; titandioxid (E 171); gul jernoxid (E 172); triglycerider,

middelkædelængde; lecithin (kan indeholde sojaolie).

Udseende og pakningsstørrelser:

Kapslerne er bløde, gule og aflange. De er mærket med "GX CE2".

Avodart fås i:

Avodart 0,5 mg i pakninger med 30 eller 90 bløde kapsler.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2017.

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

8. februar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Avodart, kapsler, bløde (Orifarm)

0.

D.SP.NR.

21609

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Avodart

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver kapsel indeholder 0,5 mg dutasterid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver kapsel indeholder lecithin (som kan indeholde sojaolie). Alle hjælpestoffer er anført

under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Kapsler, bløde (Orifarm) (gule, aflange, præget med "GX CE2" på den ene side med rødt)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af moderate til svære symptomer på benign prostatahyperplasi (BPH).

Nedsættelse af risikoen for akut urinretention (AUR) og operation hos patienter med

moderate til svære symptomer på BPH.

Oplysninger om patientgrupper, der indgik i de kliniske studier, kan ses i pkt. 5.1.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Avodart kan administreres alene eller sammen med alfa-blokkeren tamsulosin (0,4 mg) (se

pkt. 4.4, 4.8 og 5.1).

Voksne (inklusiv ældre)

Den anbefalede dosis af Avodart er 1 kapsel (0,5 mg) én gang daglig. Kapslen skal synkes hel

og må ikke tygges eller åbnes, fordi indholdet i kapslen kan forårsage irritation af slimhinden

i mund og svælg. Kapslen kan indtages med eller uden mad. Selvom forbedring kan indtræde

tidligt, kan det vare op til et halvt år, før effekten af behandlingen viser sig.

Dosisjustering hos ældre er ikke påkrævet.

36366_spc.doc

Side 1 af 16

Nedsat nyrefunktion

Dutasterids farmakokinetik ved nedsat nyrefunktion er ikke undersøgt.

Dosisjustering forventes ikke hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved behandling af patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion, da

dutasterids farmakokinetik ikke er undersøgt (se pkt. 4.4 og pkt. 5.2). Hos patienter med

svært nedsat leverfunktion er dutasterid kontraindiceret (se pkt. 4.3).

4.3

Kontraindikationer

Avodart er kontraindiceret:

- til kvinder, børn og unge (se pkt. 4.6).

- til patienter med overfølsomhed over for dutasterid, andre 5-alfa-reduktasehæmmere,

soja, peanuts eller et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

- til patienter med svært nedsat leverfunktion.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Kombinationsbehandling skal ordineres efter omhyggelig vurdering af fordele og ulemper

pga. eventuelt øget risiko for bivirkninger (herunder hjerteinsufficiens), og efter at andre

behandlingsmuligheder, herunder monoterapi (se pkt. 4.2), er blevet overvejet.

Prostatacancer og højmaligne tumorer

REDUCE studiet, et 4-årigt, multicenter, randomiseret, dobbeltblind, placebokontrolleret

studie, undersøgte virkningen af dutasterid 0,5 mg dagligt hos patienter med en høj risiko

for prostatacancer (mænd 50 til 75 år med PSA-niveauer på 2,5 til 10 ng/ml og en negativ

prostatabiopsi 6 måneder før indskrivning til studiet) i forhold til placebo. Resultaterne af

dette studie viste en øget forekomst af Gleason 8-10 prostatacancer hos mænd i behandling

med dutasterid (n= 29; 0,9%) sammenlignet med placebo (n=19; 0,6%). Sammenhængen

mellem dutasterid og Gleason 8-10 prostatacancere er ikke klarlagt. Mænd i behandling

med Avodart skal derfor regelmæssigt undersøges for prostatacancer (se pkt. 5.1).

Prostata-specifikt antigen (PSA)

Koncentrationen af prostata-specifikt antigen (PSA) i serum er vigtig ved påvisning af

prostatacancer. Avodart medfører et fald i gennemsnitligt serum-PSA på omkring 50 %

efter 6 måneders behandling.

Patienter i behandling med Avodart skal have fastsat en ny PSA-baseline efter 6 måneders

behandling med Avodart. Det anbefales at kontrollere PSA-værdierne regelmæssigt

derefter. Enhver bekræftet stigning fra laveste PSA-niveau under behandling med Avodart

kan signalere tilstedeværelse af prostatacancer eller manglende compliance ved behandling

med Avodart. Dette skal omhyggeligt evalueres, også hvis værdierne stadig er indenfor

normalområdet for mænd, der ikke tager 5-alfa-reduktasehæmmere (se pkt. 5.1). Ved

vurdering af en PSA-værdi hos en patient i behandling med Avodart, skal denne

sammenlignes med tidligere PSA-værdier.

Behandling med Avodart interfererer ikke med anvendelsen af PSA som værktøj til at

assistere i diagnosticering af prostatacancer efter en ny baseline er etableret.

Der opnås samme serum-PSA som før behandling inden for 6 måneder efter seponering.

Forholdet mellem frit og totalt PSA forbliver konstant under behandling med Avodart.

36366_spc.doc

Side 2 af 16

Hvis lægen vælger at anvende den procentvise frie PSA til at diagnosticere prostatacancer,

er justering af værdien ikke nødvendig.

Digital rektalundersøgelse og andre udredninger for at udelukke prostatacancer bør

foretages før behandling med Avodart og derefter regelmæssigt.

Kardiovaskulære bivirkninger

I to 4-årige kliniske studier var forekomsten af hjerteinsufficiens (en samlet betegnelse for

forskellige indberettede bivirkninger, primært hjerteinsufficiens og kongestiv

hjerteinsufficiens) marginalt højere hos patienter, der fik en kombination af Avodart og en

alfa-blokker, primært tamsulosin, end hos de patienter, der ikke fik kombinationen. Imidlertid

er forekomsten af hjerteinsufficiens i disse studier lavere i alle behandlede grupper

sammenlignet med placebogruppen, og andre data til rådighed for dutasterid eller alfa-

blokkere supporterer ikke en konklusion om øget kardiovaskulære risici (se afsnit 5.1).

Neoplasi i bryst

Brystcancer er i sjældne tilfælde blevet rapporteret hos mænd, der fik dutasterid i kliniske

studier og i perioden efter markedsføring. Imidlertid viste epidemiologiske studier ingen

stigning i risikoen for at udvikle brystcancer hos mænd ved anvendelse af 5-alfa-

reduktasehæmmere (se pkt. 5.1). Lægen skal vejlede patienterne om straks at informere om

ændringer i brystvævet, såsom knuder eller udflåd fra brystvorter.

Utætte kapsler

Dutasterid absorberes gennem huden. Derfor bør kvinder, børn og unge ikke komme i

kontakt med knækkede eller utætte kapsler (se pkt. 4.6). Hvis det alligevel sker, skal

huden straks vaskes med vand og sæbe.

Nedsat leverfunktion

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af patienter med mild til moderat nedsat

leverfunktion, idet dutasterid ikke er undersøgt hos patienter med leversygdom (se pkt.

4.2, 4.3 og 5.2).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Se pkt. 4.4 for oplysninger om nedsatte PSA-værdier under behandling med dutasterid og

vejledning om påvisning af prostatacancer.

Andre lægemidlers virkning på dutasterids farmakokinetik

Anvendt sammen med CYP3A4- og/eller P-glycoproteinhæmmere:

Dutasterid udskilles hovedsageligt via metabolisme. In vitro-studier viser, at denne

metabolisme katalyseres af CYP3A4 og CYP3A5. Der er ikke foretaget

interaktionsstudier med potente CYP3A4-hæmmere. Dog viste et farmakokinetisk studie

hos et fåtal af patienter, som samtidig var i behandling med verapamil eller diltiazem

(moderate hæmmere af CYP3A4 og P-glycoprotein), at serumkoncentrationerne af

dutasterid gennemsnitlig var 1,6-1,8 gange højere end hos andre patienter.

Serumkoncentrationerne kan øges ved langtidskombination med potente hæmmere af

CYP3A4 (f.eks. ritonavir, indinavir, nefazodon, itraconazol, ketoconazol administreret

oralt). Det er ikke sandsynligt, at øget koncentration af dutasterid fører til øget hæmning

af 5-alfa-reduktase. Hvis der forekommer bivirkninger, kan det overvejes at nedsætte

36366_spc.doc

Side 3 af 16

doseringshyppighed. Ved enzymhæmning kan den lange halveringstid muligvis blive

yderligere forlænget, og det kan vare mere end et halvt år, før ny steady state opnås.

Administration af 12 g cholestyramin 1 time efter en enkeltdosis dutasterid på 5 mg

havde ingen virkning på dutasterids farmakokinetik.

Dutasterids virkning på andre lægemidlers farmakokinetik

Dutasterid har ingen virkning på farmakokinetikken af warfarin eller digoxin. Dette

indikerer, at dutasterid ikke hæmmer eller inducerer CYP2C9 eller transporter-P-

glycoprotein. In vitro interaktionsstudier indikerer, at dutasterid ikke hæmmer

enzymerne CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 eller CYP3A4.

I et lille 2-ugers studie (n=24) hos raske mænd havde dutasterid (0,5 mg daglig) ingen

virkning på farmakokinetikken for tamsulosin eller terazosin. Der var heller ingen tegn

på farmakodynamisk interaktion

4.6

Graviditet og amning

Avodart er kontraindiceret til kvinder.

Graviditet

Dutasterid hæmmer som andre 5-alfa-reduktasehæmmere omdannelsen af testosteron til

dihydrotestosteron. Udviklingen af et drengefosters ydre kønsorganer kan derfor

hæmmes, hvis de gives til en gravid kvinde (se pkt. 4.4). Små mængder dutasterid er

blevet sporet i sæd fra personer, der har fået Avodart 0,5 mg daglig. Det vides ikke

hvorvidt et drengefoster skulle påvirkes negativt, hvis moderen har været i kontakt med

sæd fra en person i behandling med dutasterid (risikoen er størst i de første 16 uger af

graviditeten).

Som det gælder for alle 5-

-reduktasehæmmere, anbefales det at bruge kondom, hvis

patientens partner er eller kan blive gravid.

For oplysninger om prækliniske data, se pkt. 5.3.

Amning

Det vides ikke, om dutasterid udskilles i human mælk.

Fertilitet

Der er set påvirkning af spermakvaliteten (nedsat spermatozoantal, volumen og

bevægelighed) ved anvendelse af dutasterid hos raske mænd (se pkt. 5.1). Muligheden

for nedsat mandlig fertilitet kan ikke udelukkes.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

På baggrund af de farmakodynamiske egenskaber er der intet der tyder på, at behandling

med dutasterid påvirker evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

AVODART SOM MONOTERAPI

Ca. 19 % af de 2.167 patienter, som fik dutasterid i de 2-årige placebokontrollerede kliniske

studier i fase III, fik bivirkninger i løbet af det første år af behandlingen. De fleste var milde

36366_spc.doc

Side 4 af 16

til moderate og forekom i det reproduktive system. Der sås ingen ændringer i

bivirkningsprofilen efter yderligere 2 års åbne studier.

Tabellen nedenfor viser bivirkninger fra kontrollerede, kliniske studier og bivirkninger

indberettet efter markedsføring. Bivirkninger fra de kliniske studier er investigator-vurderede,

lægemiddelrelaterede bivirkninger (hvor forekomsten er

1 %), som er rapporteret

hyppigere hos patienter i behandling med dutasterid end med placebo i det første år af

behandlingen. Bivirkninger efter markedsføring stammer fra spontane indberetninger, og

derfor er den faktiske hyppighed ikke kendt:

Meget almindelig (≥ 1/10); Almindelig (≥ 1/100, < 1/10); Ikke almindelig (≥ 1/1.000,

< 1/100); Sjælden (≥ 1/10.000, < 1/1.000); Meget sjælden (< 1/10.000); ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data.)

Organklasser

Bivirkning

Hyppighed fra data i kliniske studier

Hyppighed i lø-

bet af det første

år af behand-

lingen (n=2167)

Hyppighed i løbet

af det andet år af

behandlingen

(n=1744)

Det reproduktive

system og mammae

Impotens

6,0 %

1,7 %

Nedsat libido

3,7 %

0,6 %

Ejakulationsbesvær

1,8 %

0,5 %

Brystsygdomme

1,3 %

1,3 %

Immunsystemet

Allergiske reaktioner,

herunder udslæt, kløe,

nældefeber, lokalt ødem og

angioødem

Hyppighed vurderet ud fra data

indberettet efter markedsføring

Ikke kendt

Psykiske forstyrrelser

Depression

Ikke kendt

Hud og subkutane væv

Alopeci (primært tab af

kropsbehåring), hypertrikose

Ikke almindelig

Det reproduktive

system og mammae

Testikel smerte og hævelse

Ikke kendt

* Disse seksuelle bivirkninger er associeret med behandling med dutasterid (inklusive

monoterapi og i kombination med tamsulosin). Disse bivirkninger kan vare ved efter

seponering af behandlingen. Dutasterids rolle i forhold til denne persistens af bivirkninger er

ikke kendt.

Inkluderer nedsat sædvolumen.

Herunder ømhed af bryst og gynækomasti.

AVODART I KOMBINATION MED α-BLOKKEREN TAMSULOSIN

Data fra det 4 årige CombAT-studie, hvor dutasterid 0,5 mg (n=1.623) og tamsulosin 0,4

mg (n=1611) en gang daglig, alene og i kombinationsbehandling, (n=1.610) har vist, at

hyppigheden af investigator-vurderede, lægemiddelrelaterede bivirkninger i løbet af første,

andet, tredje og fjerde år af behandlingen er hhv. 22 %, 6 %, 4 % og 2 % for

dutasterid/tamsulosin i kombinationsbehandling, 15 %, 6 %, 3 % og 2 % for dutasterid som

monoterapi og 13 %, 5 %, 2 % og 2 % for tamsulosin som monoterapi. Den højere

hyppighed af bivirkninger i gruppen med kombinationsbehandling i det første år af

36366_spc.doc

Side 5 af 16

behandlingen skyldtes en højere hyppighed af reproduktionsforstyrrelser, især

ejakulationsbesvær, observeret i denne gruppe.

Følgende investigator-vurderede, lægemiddelrelaterede bivirkninger er rapporteret med en

hyppighed på

1 % i det første år af behandlingen i CombAT-studiet; hyppigheden af

disse bivirkninger i løbet af den 4-årige behandlingsperiode vises i nedenstående tabel:

36366_spc.doc

Side 6 af 16

Organklasse

Bivirkning

Hyppighed i behandlingsperioden

År 1

År 2

År 3

År 4

Kombination

(n=1610)

(n=1428)

(n=1283)

(n=1200)

Dutasterid

(n=1623)

(n=1464)

(n=1325)

(n=1200)

Tamsulosin

(n=1611)

(n=1468)

(n=1281)

(n=1112)

Nervesystemet

Svimmelhed

Kombination

1,4 %

0,1 %

< 0,1 %

0,2 %

Dutasterid

0,7 %

0,1 %

< 0,1 %

< 0,1 %

Tamsulosin

1,3 %

0,4 %

< 0,1 %

Hjerte

Hjerteinsufficiens

(samlet betegnelse

Kombination

0,2 %

0,4 %

0,2 %

0,2 %

Dutasterid

< 0,1 %

0,1 %

< 0,1 %

Tamsulosin

0,1 %

< 0,1 %

0,4 %

0,2 %

reproduktive

system og

mammae

Impotens

Kombination

6,3 %

1,8 %

0,9 %

0,4 %

Dutasterid

5,1 %

1,6 %

0,6 %

0,3 %

Tamsulosin

3,3 %

1,0 %

0,6 %

1,1 %

Ændret (nedsat)

libido

Kombination

5,3 %

0,8 %

0,2 %

Dutasterid

3,8 %

1,0 %

0,2 %

Tamsulosin

2,5 %

0,7 %

0,2 %

< 0,1 %

Ejakulationsbesvær

Kombination

9,0 %

1,0 %

0,5 %

< 0,1 %

Dutasterid

1,5 %

0,5 %

0,2 %

0,3 %

Tamsulosin

2,7 %

0,5 %

0,2 %

0,3 %

Brystsygdomme

Kombination

2,1 %

0,8 %

0,9 %

0,6 %

Dutasterid

1,7 %

1,2 %

0,5 %

0,7 %

Tamsulosin

0,8 %

0,4 %

0,2 %

Kombination = dutasterid 0,5 mg en gang daglig plus tamsulosin 0,4 mg en gang

daglig.

Den samlede betegnelse hjerteinsufficiens omfatter kongestiv hjerteinsufficiens,

hjerteinsufficiens, venstresidig hjerteinsufficiens, akut hjerteinsufficiens, kardiogent

shock, akut venstresidig hjerteinsufficiens, højresidig hjerteinsufficiens, akut

højresidig hjerteinsufficiens, ventrikel insufficiens, kardiopulmonal insufficiens,

kongestiv kardiomyopati.

Disse seksuelle bivirkninger er associeret med behandling med dutasterid (inklusive

monoterapi og i kombination med tamsulosin). Disse bivirkninger kan vare ved efter

seponering af behandlingen. Dutasterids rolle i forhold til denne persistens af

bivirkninger er ikke kendt.

36366_spc.doc

Side 7 af 16

Herunder ømhed af bryst og gynækomasti.

Inkluderer nedsat sædvolumen

ANDRE DATA

REDUCE-studiet viste en højere forekomst af Gleason 8-10 prostatacancer hos mænd

behandlet med dutasterid sammenlignet med placebo (se pkt. 4.4 og 5.1). Det er ikke

klarlagt, hvorvidt dutasterids reducerende virkning på prostatavolumen eller

studierelaterede faktorer påvirkede resultaterne af dette studie.

Følgende er blevet rapporteret under kliniske studier og ved anvendelse efter

markedsføring: Brystcancer hos mænd (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

I Avodart-studier med frivillige er dutasterid givet i enkeltdoser på op til 40 mg/dag (80

gange den terapeutiske dosis) i 7 dage uden væsentlige sikkerhedsproblemer. I kliniske

studier har patienter modtaget doser på 5 mg daglig i 6 måneder, uden at der er set andre

bivirkninger end ved 0,5 mg. Der findes ingen specifik antidot mod Avodart, derfor bør

der i tilfælde af mistanke om overdosering gives passende symptomatisk og

understøttende behandling.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: Testosteron-5-alfa-reduktase inhibitorer, ATC-

kode: G04C B02.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Dutasterid reducerer niveauet af cirkulerende dihydrotestosteron (DHT) ved at hæmme

både isoenzym type 1 og type 2 af 5-alfa-reduktase, som omdanner testosteron til DHT.

AVODART SOM MONOTERAPI

Virkning på DHT/testosteron

Reduktion af DHT er dosisafhængig og optræder inden for 1-2 uger (henholdsvis 85 %

og 90 % reduktion) efter daglig indtagelse af Avodart.

36366_spc.doc

Side 8 af 16

Hos patienter med BPH i behandling med 0,5 mg dutasterid daglig, var den

gennemsnitlige reduktion i serum-DHT 94 % efter 1 år og 93 % efter 2 år, og det

gennemsnitlige øgede indhold af testosteron i serum var 19 % efter både 1 og 2 år.

Virkning på prostatavolumen

Signifikant reduktion i prostatavolumen er set allerede 1 måned efter behandlingsstart, og

reduktionen fortsatte frem til 24. måned (p<0,001). Efter 12 måneder på Avodart sås en

gennemsnitlig reduktion på 23,6 % (fra 54,9 ml som udgangsværdi til 42,1 ml) sammenlignet

med en gennemsnitlig reduktion på 0,5 % (fra 54,0 ml til 53,7 ml) i placebogruppen.

Signifikante reduktioner (p<0,001) forekom også i prostatas transitionszonevolumen allerede

efter 1 måned, og de fortsætter frem til 24. måned, med en gennemsnitlig reduktion på 17,8 %

(fra 26,8 ml

som udgangsværdi til 21,4 ml) i Avodartgruppen sammenlignet med

placebogruppen, hvor der var en gennemsnitlig stigning på 7,9 % (fra 26,8 ml til 27,5 ml) i

12. måned. Den reduktion, der sås af prostata i løbet af de første 2 år af den dobbeltblindede

behandling, blev opretholdt i de følgende 2 år i åbne opfølgningsstudier. Når prostata

reduceres, mindskes både symptomerne og risikoen for AUR og (BPH-relateret) operation.

Klinisk virkning og sikkerhed

I tre primære effektstudier (2-årige, multicenter, multinationale, placebokontrollerede,

dobbeltblindede studier) blev Avodart 0,5 mg dagligt undersøgt over for placebo hos 4.325

mænd med moderate til svære symptomer på BPH, med et prostatavolumen på

30 ml og en

PSA-værdi på 1,5-10 ng/ml. Disse studier blev videreført som åbne studier i yderligere 2 år,

hvor alle de patienter, der stadig var i studiet, fik dutasterid i samme dosis på 0,5 mg. 37 % af

de oprindeligt randomiserede patienter som fik placebo og 40 % af de dutasterid-

randomiserede patienter forblev i studiet i alle 4 år. De fleste (71 %) af de 2.340 patienter i de

åbne opfølgningsstudier gennemførte de 2 års supplerende behandling.

De vigtigste kliniske effektparametre var American Urological Association Symptom Index

(AUA-SI), maksimalt urinflow (Q

) og forekomst af AUR og BPH-relateret operation.

AUA SI er et spørgeskema med syv spørgsmål om BPH-relaterede symptomer. Det højeste

opnåelige pointtal er 35. Udgangsværdien var gennemsnitligt ca. 17 point. Efter et halvt, 1 og

2 års behandling bedredes placebogruppen gennemsnitlig med henholdsvis 2,5, 2,5 og 2,3

point. Avodartgruppen blev forbedret med henholdsvis 3,2, 3,8 og 4,5 point. Forskellen

mellem grupperne var statistisk signifikant. Forbedringen i AUA SI fra de 2 første års

behandling blev opretholdt i de følgende 2 års åbne opfølgningsstudier.

Q

max

(maksimalt urinflow)

Den gennemsnitlige udgangsværdi for Q

var ca. 10 ml/s (normal Q

15 ml/s).

Efter 1 og 2 års behandling var flowet i placebogruppen forbedret med henholdsvis

0,8 ml/s og 0,9 ml/s mod henholdsvis 1,7 ml/s og 2,0 ml/s i Avodartgruppen. Forskellen

mellem de to grupper var statistisk signifikant fra første måned og hele studiet igennem.

Det øgede Q

, der sås i de første 2 år af den dobbeltblindede behandling blev

opretholdt i de følgende 2 års åbne studier.

Akut urinretention og operation

Efter 2 års behandling var forekomsten af AUR 4,2 % i placebogruppen mod 1,8 % i

Avodartgruppen (57 % risikoreduktion). Forskellen er statistisk signifikant og betyder, at

42 patienter (95 % CI 30-73) skal behandles i 2 år for at undgå ét tilfælde af AUR.

36366_spc.doc

Side 9 af 16

BPH-relateret operation efter 2 år blev foretaget hos 4,1 % i placebogruppen og hos

2,2 % i Avodartgruppen (48 % risikoreduktion). Forskellen er statistisk signifikant og

betyder, at 51 patienter (95 % Cl 33-109) skal behandles i 2 år for at undgå én operation.

Hårvækst

Dutasterids virkning på hårvækst blev ikke formelt vurderet i fase III studier, men 5-alfa-

reduktasehæmmere kan reducere hårtab og kan øge hårvæksten hos personer med

hårtab, der skyldes reduktion i de mandlige kønshormoner (alopeci androgenica).

Thyreoideafunktion

Thyreoideafunktionen blev vurderet i et 1-årigt studie hos raske mænd. Frie

thyroxinværdier var stabile under behandling med dutasterid, men TSH-værdierne var

lettere forhøjet (0,4 MCIU/ml) i forhold til placeboværdierne ved slutningen af

behandlingen. Selv om TSH-værdierne varierede, forblev de gennemsnitlige TSH-

intervaller (1,4-1,9 MCIU/ml) inden for normalværdierne (0,5-5/6 MCIU/ml), de frie

thyroxinværdier forblev stabile inden for normalværdierne, og det var gældende for både

placebo- og behandlingsgrupperne, at ændringerne i TSH-værdierne ikke blev betragtet

som klinisk signifikante. Der har ikke i nogen af de kliniske studier været tegn på, at

thyreoideafunktionen blev påvirket af dutasterid.

Neoplasi i bryst

I de 2 års kliniske studier af dutasterid, som svarede til over 3.374 patientår, og på

starttidspunktet for åben anvendelse af dutasterid i yderligere 2 år, var der rapporteret to

tilfælde af brystcancer hos mænd, der fik dutasterid og ét tilfælde hos en patient på

placebo. Under de 4-årige kliniske studier CombAT og REDUCE, svarende til 17.489

patientårs eksponering over for dutasterid og 5.027 patientårs eksponering over for

kombinationen af dutasterid og tamsulosin, blev der ikke rapporteret tilfælde af

brystcancer i nogle af behandlingsgrupperne.

To case control, epidemiologiske studier, det ene gennemført via en amerikansk

(n=339 brystcancer tilfælde og n=6.780 kontroller) og det andet via en britisk (n=398

brystcancer tilfælde og n=3.930 kontroller) sundhedsdatabase, viste ingen stigning i

risikoen for at udvikle brystcancer hos mænd ved anvendelse af 5-alfa-

reduktasehæmmere (se pkt. 4.4). Resultaterne fra det første studie kunne ikke

identificere en positiv sammenhæng med mandlig brystcancer (relativ risiko ved

års anvendelse, før brystcancerdiagnose, sammenlignet med <1-års anvendelse: 0,70:

95 % CI 0,34, 1,45). I det andet studie, var den estimerede odds ratio for brystcancer i

forbindelse med anvendelsen af 5-alfa-reduktasehæmmere sammenlignet med ikke-

anvendelse 1,08: 95 % CI 0,62, 1,87).

Sammenhæng mellem forekomsten af brystcancer hos mænd og længere tids anvendelse

af dutasterid, er ikke blevet bekræftet.

Påvirkning af den mandlige fertilitet

Man har vurderet virkningen af dutasterid 0,5 mg daglig på kvaliteten af sperma fra

raske frivillige i alderen 18-52 år (n=27 dutasterid, n=23 placebo) i 52 uger med

behandling og 24 ugers opfølgning. Efter 52 uger var den gennemsnitlige reduktion i

forhold til baseline-værdierne for spermatozoantal, volumen og bevægelighed hhv.

23 %, 26 % og 18 % i dutasteridgruppen, justeret for ændringer i baseline-værdierne i

placebogruppen. Spermatozokoncentrationen og morfologien var normale. Efter 24

ugers opfølgning var den gennemsnitlige ændring i totalt spermatozoantal stadig 23 %

36366_spc.doc

Side 10 af 16

under baseline. De gennemsnitlige værdier for alle parametre forblev konstante inden for

normalområdet og var under det prædefinerede kriterium for en klinisk signifikant

ændring (30 %). Efter 52 uger var der dog to personer i dutasteridgruppen med et nedsat

spermatozoantal, som var nedsat med mere end 90 % i forhold til baseline, med delvis

normalisering efter 24 ugers opfølgning. Muligheden for nedsat mandlig fertilitet kan

ikke udelukkes.

AVODART I KOMBINATION MED ALFA-BLOKKEREN TAMSULOSIN

Avodart, 0,5 mg daglig (n=1.623), tamsulosin, 0,4 mg daglig (n=1.611) eller kombination

af Avodart 0,5 mg plus tamsulosin 0,4 mg (n=1.610) blev vurderet hos mandlige

forsøgspersoner med moderate til svære symptomer på BPH, som havde en prostata på ≥

30 ml og en PSA-værdi i intervallet 1,5-10 ng/ml i et multinational, randomiseret,

dobbeltblindet multicenterstudie i parallelle grupper (CombAT studiet). Ca. 53 % af

forsøgspersonerne var tidligere behandlet med 5-α-reduktase-hæmmere eller α-blokkere.

Det primære effektendepunkt i løbet af de første 2 års behandling var ændring i

”International Prostate Symptom Score” (IPSS), der er et evalueringsskema med 8

spørgsmål, der er baseret på AUA-SI med et tillægsspørgsmål om livskvalitet.

Sekundære effektendepunkter efter 2 år inkluderede maksimalt urinflow (Q

) og

prostatavolumen. IPPS af kombinationsbehandling var signifikant fra 3. måned

sammenlignet med Avodart og signifikant fra 9. måned sammenlignet med tamsulosin.

af kombinationsbehandling var signifikant fra 6. måned sammenlignet med både

Avodart og tamsulosin.

Det primære effektendepunkt efter 4 års behandling var tid til første tilfælde af AUR eller

BPH-relateret operation. Efter 4 års behandling, reducerede kombinationsbehandling

statistisk signifikant risikoen for AUR eller BPH-relateret operation (65,8 % reduktion i

risiko p<0,001 [95 % CI 54,7 % til 74,1 %]) sammenlignet med tamsulosin monoterapi.

Forekomsten af AUR eller BPH-relateret operation på 4. år var 4,2 % for

kombinationsbehandling og 11,9 % for tamsulosin (p<0,001). Sammenlignet med Avodart

monoterapi, reducerede kombinationsbehandling risikoen for AUR eller BPH-relateret

operation med 19,6 % (p=0,18 [95 % CI 10,9 % til 41,7 %]). Forekomsten af AUR eller

BPH-relateret operation på 4. år var 4,2 % for kombinationsbehandling og 5,2 % for

Avodart.

De sekundære effektendepunkter efter en behandlingsperiode på 4 år inkluderede tid til

klinisk progression (defineret som en sammensætning af: tilbagegang af IPSS med

point, BPH-relaterede tilfælde af AUR, inkontinens, urinvejsinfektioner (UTI) og renal

insufficiens), ændring af International Prostate Symptom Score (IPSS), maksimal

hastighed af urinflow (Q

) og prostatavolumen. Resultater efter 4 års behandling er

beskrevet nedenfor:

Parameter

Tidspunkt

Kombination

Avodart

Tamsulosin

AUR eller BPH-

relateret

operation (%)

Incidens ved måned 48

11,9a

Klinisk

progression*

Måned 48

12,6

17,8b

21,5a

36366_spc.doc

Side 11 af 16

IPSS (enheder)

[Baseline]

Måned 48 (ændring ift. baseline)

[16,6]

-6,3

[16,4]

-5,3b

[16,4]

-3,8ab

(ml/s)

[Baseline]

Måned 48 (ændring ift. baseline)

[10,9]

[10,6]

[10,7]

0,7a

Prostatavolumen

(ml)

[Baseline]

Måned 48 (% ændring ift. baseline)

[54,7]

-27,3

[54,6]

-28,0

[55,8]

+4,6a

Prostatavolumen,

grænseområde

(ml)#

[Baseline]

Måned 48 (% ændring ift. baseline)

[27,7]

-17,9

[30,3]

26,5

[30,5]

18,2a

BPH Impact

Index (BII)

(enheder)

[Baseline]

Måned 48 (ændring ift. baseline)

[5,3]

-2,2

[5,3]

-1,8b*

[5,3]

-1,2a

IPSS spørgsmål 8

(BPH-relateret

helbredstilstand)

(enheder)

[Baseline]

Måned 48 (ændring ift. baseline)

[3,6]

-1,5

[3,6]

-1,3b

[3,6]

-1,1a

Baselineværdier er middelværdier og ændringer i forhold til baseline er justerede middelændringer.

* Klinisk progression blev defineret som en sammensætning af; tilbagegang af IPSS med

points, BPH-relaterede tilfælde af AUR, inkontinens, UTI og renal insufficiens.

# Målt ved udvalgte centre (13 % af de randomiserede patienter).

a. Kombinationsbehandling opnåede signifikans (p<0,001) ift. tamsulosin ved måned 48.

b. Kombinationsbehandling opnåede signifikans (p<0,001) ift. Avodart ved måned 48.

KARDIOVASKULÆRE BIVIRKNINGER

I et 4-års BPH-studie af Avodart i kombination med tamsulosin hos 4.844 mænd (CombAT

studiet) var forekomsten af hjerteinsufficiens (samlet betegnelse) højere i

kombinationsgruppen (14/1.610, 0,9 %) end i hver monoterapigruppe: Avodart (4/1.623,

0,2 %) og tamsulosin (10/1.611, 0,6 %).

I et separat 4-års studie med 8.231 mænd i alderen 50-75 år, med tidligere negativ biopsi for

prostatacancer og PSA-baseline mellem 2,5 ng/ml og 10,0 ng/ml for mænd i alderen 50-60 år

eller mellem 3 ng/ml og 10,0 ng/ml for mænd ældre end 60 år (REDUCE studiet), var der en

højere forekomst af den samlede betegnelse hjerteinsufficiens hos forsøgspersoner, som fik

Avodart 0,5 mg én gang daglig (30/4.105; 0,7 %) sammenlignet med forsøgspersoner, som

fik placebo (16/4.126; 0,4 %). En post-hoc analyse af dette studie viste en højere forekomst af

den samlede betegnelse hjerteinsufficiens hos forsøgspersoner, der fik Avodart sammen med

en α-blokker (12/1.152, 1,0 %), sammenlignet med forsøgspersoner, der fik Avodart og ingen

α-blokker (18/2.953, 0,6 %), placebo og en α-blokker (1/1.399, < 0,1 %) eller placebo og

ingen α-blokker (15/2.727, 0,6 %) (se pkt. 4.4).

I en metaanalyse af 12 randomiserede, placebo- eller komparatorkontrollerede kliniske

studier (n=18.802), der vurderede risikoen for at udvikle kardiovaskulære bivirkninger ved

brug af Avodart (sammenlignet med kontroller), blev der ikke fundet en konsistent

statistisk signifikant stigning i risikoen for hjertesvigt (RR 1,05, 95 % CI 0,71; 1,57), akut

myokardieinfarkt (RR 1,00; 95 % CI 0,77; 1,30) eller slagtilfælde (RR 1,20; 95 % CI 0,88;

1,64).

PROSTATACANCER OG HØJMALIGNE TUMORER

36366_spc.doc

Side 12 af 16

I en 4-årig sammenligning af placebo og Avodart hos 8.231 mænd i alderen 50-75 år

(REDUCE studiet), med tidligere negativ biopsi for prostatacancer og PSA-baseline mellem

2,5 ng/ml og 10,0 ng/ml for mænd i alderen 50-60 år eller mellem 3 ng/ml og 10,0 ng/ml for

mænd ældre end 60 år, havde 6.706 forsøgspersoner data fra nålebiopsier (primært påkrævet

ud fra studieprotokollen) tilgængelig til at kunne bestemme Gleason score. 1.517

forsøgspersoner i studiet blev diagnosticeret med prostatacancer. Størstedelen af tilfældene af

prostatacancer, påvist ved biopsi i begge behandlingsgrupper, blev diagnosticeret som

lavmaligne (Gleason 5-6, 70 %).

Der var en højere forekomst af Gleason 8-10 prostatacancer i Avodartgruppen (n=29, 0,9 %)

sammenlignet med placebogruppen (n=19, 0,6 %) (p=0,15). I år 1-2 var antallet af

forsøgspersoner med Gleason 8-10 cancer ens i Avodartgruppen (n=17, 0,5 %) og

placebogruppen (n=18, 0,5 %). I år 3-4 blev der diagnosticeret flere Gleason 8-10

cancertilfælde i Avodartgruppen (n=12, 0,5 %) sammenlignet med placebogruppen (n=1,

< 0,1 %) (p=0,0035). Der er ingen data tilgængelig for virkningen af Avodart efter 4 år hos

mænd med risiko for prostatacancer. Procentdelen af forsøgspersoner diagnosticeret med

Gleason 8-10 cancer var konstant på tværs af studieperioderne (år 1-2 og år 3-4) i

Avodartgruppen (0,5 % i hver periode), mens procentdelen af forsøgspersoner diagnosticeret

med Gleason 8-10 cancer i placebogruppen var lavere i år 3-4 end i år 1-2 (henholdsvis

< 0,1 % versus 0,5 %) (se pkt. 4.4). Der var ingen forskel i forekomsten af Gleason 7-10

cancer (p=0,81).

Et yderligere 2-års opfølgningsstudie af REDUCE-studiet identificerede ikke nye tilfælde af

Gleason 8-10 prostatacancer.

I et 4-års BHP-studie (CombAT) hvor der ifølge protokollen ikke var nogle obligatoriske

biopsier og hvor alle diagnoser af prostatacancer var baseret på biopsier foretaget ved

mistanke om cancer, var frekvensen af Gleason 8-10 cancer for Avodart (n=11, 0,7 %), for

tamsulosin (n=5, 0,3 %) og for kombinationsbehandling (n=5, 0,3 %).

Fire forskellige epidemiologiske befolkningsbaserede undersøgelser (hvoraf to var baseret

på en samlet population på 174.895, en på en befolkning på 13.892 og en på en befolkning

på 38.058) viste, at anvendelsen af 5-alfa-reduktasehæmmere ikke er forbundet med

forekomsten af højmalign prostatakræft, med prostatacancer eller samlet dødelighed.

Sammenhængen mellem Avodart og højmalign prostatacancer er ikke klarlagt.

Påvirkning af den seksuelle funktion

Effekten af Combodart på den seksuelle funktion blev vurderet i et dobbeltblindet,

placebo-kontrolleret studie hos seksuelt aktive mænd med BPH (n = 243 Combodart, n =

246 placebo). En statistisk signifikant (p <0,001) større reduktion (forværring) i Male

Sexual Health Questionnaire (MSHQ) blev observeret efter 12 måneder i

kombinationsgruppen. Reduktionen var hovedsageligt relateret til en forværring af

ejakulations- og overordnet tilfredshedsområdet mere end erektionsområdet. Disse

påvirkninger påvirkede ikke studiedeltagers opfattelse af Combodart, som blev vurderet

med en statistisk signifikant større tilfredshed i løbet af 12 måneder sammenlignet med

placebo (p <0,05). I dette studie opstod de seksuelle bivirkninger i løbet af de 12 måneders

behandling, og ca. halvdelen af disse blev løst inden for 6 måneder efter behandlingen.

Dutasterid-tamsulosinkombination og dutasterid-monoterapi er kendt for at forårsage

uønskede påvirkninger af den seksuelle funktion (se pkt. 4.8).

36366_spc.doc

Side 13 af 16

Som observeret i andre kliniske studier, herunder CombAT og REDUCE, falder

forekomsten af bivirkninger relateret til seksuel funktion over tid ved fortsat

behandling.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral administration af en enkelt dosis på 0,5 mg dutasterid opnås den maksimale

serumkoncentration efter 1-3 timer. Den absolutte biotilgængelighed er ca. 60 %.

Biotilgængeligheden af dutasterid påvirkes ikke af mad.

Distribution

Dutasterid har et stort fordelingsvolumen (300-500 l) og er i høj grad bundet til

plasmaproteiner (> 99,5 %). Ved daglig dosering opnås en serumkoncentration af

dutasterid på 65 % af koncentrationen ved steady state efter 1 måned og ca. 90 % efter 3

måneder.

Serumkoncentrationen ved steady state (C

) på ca. 40 ng/ml opnås efter 6 måneder ved

en dosis på 0,5 mg én gang daglig. Gennemsnitligt 11,5 % dutasterid blev udskilt fra

serum til sæd.

Biotransformation

Dutasterid metaboliseres i udstrakt grad in vivo. In vitro metaboliseres dutasterid af

cytokrom P450 3A4 og 3A5 til tre monohydroxylerede metabolitter og en

dihydroxyleret metabolit.

Efter oral administration af 0,5 mg dutasterid daglig indtil steady state bliver 1,0-

15,4 % (gennemsnitligt 5,4 %) af dosis udskilt uomdannet gennem fæces. Resten

udskilles gennem fæces som 4 større metabolitter, der udgør henholdsvis 39 %, 21 %,

7 % og 7 % lægemiddelbeslægtet materiale, og 6 mindre metabolitter (< 5 % af hver).

Kun spormængder af uomdannet dutasterid (< 0,1 % af dosis) kan genfindes i urinen.

Elimination

Elimination af dutasterid er dosisafhængig, og processen er beskrevet som to parallelle

eliminationsveje, en som mættes ved klinisk relevante koncentrationer, og en som ikke

mættes. Ved lave serumkoncentrationer (mindre end 3 ng/ml) udskilles dutasterid

hurtigt både via den koncentrationsafhængige vej og den koncentrationsuafhængige

vej. Enkeltdoser på 5 mg eller mindre viste tegn på en hurtig clearance og en kort

halveringstid på 3-9 dage. Ved gentagne doser på 0,5 mg/dag dominerer den

langsommere lineære eliminationsvej, og halveringstiden er ca. 3-5 uger.

Ældre

Dutasterids farmakokinetik blev undersøgt hos 36 raske mænd i alderen 24-87 år efter

administration af en enkeltdosis dutasterid på 5 mg. Alderen havde ingen signifikant

indflydelse på eksponering over for dutasterid, men halveringstiden var kortere hos

mænd under 50 år. Der var ikke statistisk signifikans på forskellen i halveringstiden

for 50-69-årige og gruppen over 70 år.

Nedsat nyrefunktion

Dutasterids farmakokinetik ved nedsat nyrefunktion er ikke undersøgt. Mindre end

0,1 % af koncentrationen ved steady state efter 0,5 mg dutasterid er fundet i urinen. Det

36366_spc.doc

Side 14 af 16

tyder derfor ikke på klinisk signifikant forøget plasmakoncentration hos patienter med

nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.2).

Nedsat leverfunktion

Dutasterids farmakokinetik ved nedsat leverfunktion er ikke undersøgt (se pkt. 4.3).

Plasmaniveau og halveringstid forventes øget hos disse patienter, da dutasterid hovedsageligt

elimineres via metabolisme (se pkt. 4.2 og pkt. 4.4).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Aktuelle studier af generel toksicitet, genotoksicitet og karcinogenicitet viste ingen

særlig risiko for mennesker.

Reproduktionsstudier hos hanrotter har vist nedsat vægt af prostata og sædblærer, nedsat

sekretion fra genitale biglandler og tegn på nedsat fertilitet (forårsaget af den

farmakologiske virkning af dutasterid). Den kliniske relevans af disse fund er ukendt.

Som med andre 5-alfa-reduktasehæmmere er der set feminisering af hanfostre hos rotter

og kaniner, når dutasterid blev givet i drægtighedsperioden. Der er fundet dutasterid i

blodet hos hunrotter efter parring med hanrotter, der fik dutasterid. Efter administration

af dutasterid til primater i drægtighedsperioden sås ikke feminisering af hanfostre ved

væsentlig større eksposition i blod end forventet via human sæd. Det er usandsynligt, at

et drengefoster ville blive påvirket negativt som følge af dutasterid overført via sæd.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold

Mono- og diglycerider af caprylsyre. Butylhydroxytoluen (E321)

Kapselskal

Gelatine. Glycerol. Titandioxid (E171). Gul jernoxid (E172).

Triglycerider, middelkædelængde. Lecithin (kan indeholde sojaolie).

6.2

Uforligeligheder

Ingen

6.3

Opbevaringstid

4 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blisterpakning i PVC/PVDC.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Dutasterid absorberes gennem huden. Derfor bør kontakt med knækkede eller utætte

kapsler undgås. Hvis det alligevel sker, skal huden straks vaskes med vand og sæbe (se

pkt. 4.4).

36366_spc.doc

Side 15 af 16

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhol til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER Af MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm A/S

Energivej 15

5260 Odense S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

36366

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

11. august 2004

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

8. februar 2018

36366_spc.doc

Side 16 af 16

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information