Atestur 0,5 mg kapsler, bløde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

27-06-2016

Aktiv bestanddel:
DUTASTERID
Tilgængelig fra:
PharmaSwiss Ceska republika s.r.
ATC-kode:
G04CB02
INN (International Name):
dutasteride
Dosering:
0,5 mg
Lægemiddelform:
kapsler, bløde
Autorisationsnummer:
55754

Læs hele dokumentet

20. juni 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Atestur, bløde kapsler

0.

D.SP.NR.

29729

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Atestur

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver kapsel indeholder 0,5 mg dutasterid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver kapsel indeholder spor af lecithin (kan indeholde sojaolie) (E322).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Bløde kapsler.

Atestur bløde kapsler er aflange, lysegule, bløde gelatinekapsler (ca. 16,5 x 6,5 mm) fyldt

med en klar væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af moderate til svære symptomer på benign prostatahyperplasi (BPH).

Nedsættelse af risikoen for akut urinretention (AUR) og operation hos patienter med

moderate til svære symptomer på BPH.

Oplysninger om behandlingseffekt og patientgrupper, der indgik i de kliniske studier, kan ses

i pkt. 5.1.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Atestur kan administreres alene eller sammen med

-blokkeren tamsulosin (0,4 mg) (se pkt.

4.4, 4.8 og 5.1).

Dosering

55754_spc.docx

Side 1 af 14

Voksne (inklusive ældre)

Den anbefalede dosis af Atestur er 1 kapsel (0,5 mg) én gang daglig. Kapslen skal synkes hel

og må ikke tygges eller åbnes, fordi indholdet i kapslen kan forårsage irritation af slimhinden

i mund og svælg. Kapslen kan indtages med eller uden mad. Selvom bedring kan indtræde

tidligt, kan det vare op til et halvt år, før effekten af behandlingen viser sig. Dosisjustering hos

ældre er ikke påkrævet.

Nedsat nyrefunktion

Dutasterids farmakokinetik ved nedsat nyrefunktion er ikke undersøgt.

Dosisjustering anses ikke for nødvendigt hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved behandling af patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion, da

dutasterids farmakokinetik ikke er undersøgt ved nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4 og pkt.

5.2). Hos patienter med svært nedsat leverfunktion er dutasterid kontraindiceret (se pkt. 4.3).

4.3

Kontraindikationer

Atestur er kontraindiceret til:

patienter med overfølsomhed over for det aktive stof, andre 5-

-reduktase-

hæmmere, soja, peanuts eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.

6.1.

kvinder, børn og unge (se pkt. 4.6).

patienter med svært nedsat leverfunktion.

Dette lægemiddel indeholder lecithin (som kan indeholde sojaolie). Patienter med

overfølsomhed over for jordnødder eller soja, må ikke bruge dette lægemiddel.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Kombinationsbehandling skal ordineres efter omhyggelig vurdering af fordele og ulemper

pga. eventuelt øget risiko for bivirkninger (herunder hjerteinsufficiens), og efter at andre

behandlingsmuligheder, herunder monoterapi (se pkt. 4.2), er blevet overvejet.

Hjerteinsufficiens

I to 4-årige kliniske studier var forekomsten af hjerteinsufficiens (en samlet betegnelse for

forskellige indberettede bivirkninger, primært hjerteinsufficiens og kongestiv hjerte-

insufficiens) højere hos patienter, der fik en kombination af dutasterid og en

-blokker,

primært tamsulosin, end hos de patienter, der ikke fik kombinationen. I disse to studier var

forekomsten af hjerteinsufficiens lav (≤ 1 %) og varierede mellem studierne (se pkt. 5.1).

Virkning på prostata-specifikt antigen (PSA) og påvisning af prostatacancer

Digital rektalundersøgelse og andre udredninger for at udelukke prostatacancer bør foretages

før behandling med dutasterid og derefter regelmæssigt.

Koncentrationen af prostata-specifikt antigen (PSA) i serum er vigtig ved påvisning af

prostatacancer. Dutasterid medfører et fald i gennemsnitligt serum-PSA på omkring 50 %

efter 6 måneders behandling.

Patienter i behandling med dutasterid skal have fastsat en ny PSA-baseline efter 6

måneders behandling med dutasterid. Det anbefales at kontrollere PSA-værdierne

regelmæssigt derefter. Enhver bekræftet stigning fra laveste PSA-niveau under behandling

med dutasterid kan signalere tilstedeværelse af prostatacancer (især højmalign cancer) eller

55754_spc.docx

Side 2 af 14

manglende compliance ved behandling med dutasterid. Dette skal omhyggeligt evalueres,

også hvis værdierne stadig er inden for normalområdet for mænd, der ikke tager 5-α-

reduktasehæmmere (se pkt. 5.1). Ved vurdering af en PSA-værdi hos en patient i

behandling med dutasterid, skal denne sammenlignes med tidligere PSA-værdier.

Behandling med dutasterid interfererer ikke med anvendelsen af PSA som værktøj til at

assistere i diagnosticering af prostatacancer efter en ny baseline er etableret (se pkt. 5.1)

Der opnås samme serum-PSA som før behandling inden for 6 måneder efter seponering.

Forholdet mellem frit og totalt PSA forbliver konstant under behandling med dutasterid.

Hvis lægen vælger at anvende den procentvise frie PSA til at diagnosticere prostatacancer,

er justering af værdien ikke nødvendig.

Prostatacancer og højmaligne tumorer

Resultater fra et klinisk studie (REDUCE) hos mænd med øget risiko for prostatacancer

viste en øget forekomst af Gleason 8-10 prostatacancer hos mænd i behandling med

dutasterid sammenlignet med placebo. Sammenhængen mellem dutasterid og højmalign

cancer er ikke klarlagt. Mænd i behandling med dutasterid skal regelmæssigt vurderes for

risiko for prostatacancer, herunder måling af PSA (se pkt. 5.1).

Utætte kapsler

Dutasterid absorberes gennem huden. Derfor bør kvinder, børn og unge ikke komme i

kontakt med utætte kapsler (se pkt. 4.6). Hvis det alligevel sker, skal huden straks vaskes

med vand og sæbe.

Nedsat leverfunktion

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af patienter med mild til moderat nedsat

leverfunktion, idet dutasterid ikke er undersøgt hos patienter med leversygdom (se pkt.

4.2, 4.3 og 5.2).

Neoplasi i bryst

Brystcancer er blevet rapporteret hos mænd, der fik dutasterid i kliniske studier (se

pkt. 5.1) og i perioden efter markedsføring. Lægen skal vejlede patienterne om straks

at informere om ændringer i brystvævet, såsom knuder eller udflåd fra brystvorter.

Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvorvidt der er en kausal sammenhæng mellem

forekomsten af brystcancer hos mænd og længere tids anvendelse af dutasterid.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Se pkt. 4.4 for oplysninger om nedsatte PSA-værdier under behandling med dutasterid og

vejledning om påvisning af prostatacancer.

Andre lægemidlers virkning på dutasterids farmakokinetik

Anvendt sammen med CYP3A4- og/eller P-glycoproteinhæmmere

Dutasterid udskilles hovedsageligt via metabolisme. In vitro-studier viser, at denne

metabolisme katalyseres af CYP3A4 og CYP3A5. Der er ikke foretaget interaktionsstudier

med potente CYP3A4-hæmmere. Dog viste et farmakokinetisk populationsstudie hos

patienter, som samtidig var i behandling med verapamil eller diltiazem (moderate

hæmmere af CYP3A4 og P-glycoprotein), at serumkoncentrationerne af dutasterid

gennemsnitlig var 1,6-1,8 gange højere end hos andre patienter.

55754_spc.docx

Side 3 af 14

Serumkoncentrationerne af dutasterid kan øges ved langtidskombination med potente

hæmmere af CYP3A4 (f.eks. ritonavir, indinavir, nefazodon, itraconazol, ketoconazol

administreret oralt). Det er ikke sandsynligt, at øget eksponering for dutasterid fører til øget

hæmning af 5-

-reduktase. Hvis der forekommer bivirkninger, kan det dog overvejes at

nedsætte doseringshyppigheden af dutasterid. Det bør bemærkes, at i tilfælde af

enzymhæmning kan den lange halveringstid muligvis blive yderligere forlænget, og det kan

tage mere end et 6 måneders behandling, før ny steady state opnås.

Administration af 12 g cholestyramin 1 time efter en enkeltdosis dutasterid på 5 mg havde

ingen virkning på dutasterids farmakokinetik.

Dutasterids virkning på andre lægemidlers farmakokinetik

Dutasterid har ingen virkning på farmakokinetikken af warfarin eller digoxin. Dette

indikerer, at dutasterid ikke hæmmer eller inducerer CYP2C9 eller transporter-P-

glycoprotein. In vitro interaktionsstudier indikerer, at dutasterid ikke hæmmer enzymerne

CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 eller CYP3A4.

I et mindre 2-ugers studie (N=24) hos raske mænd havde dutasterid (0,5 mg daglig)

ingen virkning på farmakokinetikken af tamsulosin eller terazosin. Der var heller ingen

tegn på farmakodynamisk interaktion.

4.6

Graviditet og amning

Dutasterid er kontraindiceret til kvinder.

Fertilitet

Der er set påvirkning af spermakvaliteten (nedsat spermatozoantal, volumen og

bevægelighed) ved anvendelse af dutasterid hos raske mænd (se pkt. 5.1). Muligheden

for nedsat mandlig fertilitet kan ikke udelukkes.

Graviditet

Dutasterid hæmmer som andre 5-

-reduktasehæmmere omdannelsen af testosteron til

dihydrotestosteron og udviklingen af et drengefosters ydre kønsorganer kan derfor

hæmmes, hvis dutasterid gives til en gravid kvinde (se pkt. 4.4). Små mængder

dutasterid er blevet påvist i sæd fra personer, der har fået dutasterid 0,5 mg daglig. Det

vides ikke hvorvidt et drengefoster påvirkes negativt, hvis moderen har været i kontakt

med sæd fra en person i behandling med dutasterid (risikoen er størst i de første 16 uger

af graviditeten).

Som det gælder for alle 5-

-reduktasehæmmere, anbefales det at bruge kondom, hvis

patientens partner er eller kan blive gravid.

For oplysninger om prækliniske data, se pkt. 5.3.

Amning

Det vides ikke, om dutasterid udskilles i modermælk.

55754_spc.docx

Side 4 af 14

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

På baggrund af de farmakodynamiske egenskaber er der intet der tyder på, at behandling

med dutasterid påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Dutasterid som monoterapi

Ca. 19 % af de 2.167 patienter, som fik dutasterid i de 2-årige placebokontrollerede kliniske

fase III studier, fik bivirkninger i løbet af det første år af behandlingen. De fleste bivirkninger

var milde til moderate og forekom i det reproduktive system. Der sås ingen ændringer i

bivirkningsprofilen efter yderligere 2 års åbne studier.

Tabellen nedenfor viser bivirkninger fra kontrollerede, kliniske studier og bivirkninger

indberettet efter markedsføring. Bivirkninger fra de kliniske studier er investigator-vurderede,

lægemiddelrelaterede bivirkninger (hvor forekomsten er

1 %), som er rapporteret

hyppigere hos patienter i behandling med dutasterid end med placebo i det første år af

behandlingen. Bivirkninger efter markedsføring stammer fra spontane indberetninger, og

derfor er den faktiske hyppighed ikke kendt:

Meget almindelig (≥ 1/10); Almindelig (≥ 1/100, < 1/10); Ikke almindelig (≥ 1/1.000,

< 1/100); Sjælden (≥ 1/10.000, < 1/1.000); Meget sjælden (< 1/10.000); ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data.)

Organklasser

Bivirkning

Hyppighed fra data i kliniske

studier

Hyppighed i lø-

bet af det første

år af behand-

lingen (n=2167)

Hyppighed i lø-

bet af det andet

år af behand-

lingen (n=1744)

Det reproduktive system og

mammae

Impotens

6,0 %

1,7 %

Ændret (nedsat libido)

3,7 %

0,6 %

Ejakulationsbesvær

1,8 %

0,5 %

Brystsygdomme

1,3 %

1,3 %

Hyppighed vurderet ud fra data

indberettet efter markedsføring

Immunsystemet

Allergiske reaktioner,

herunder udslæt, kløe,

nældefeber, lokalt ødem og

angioødem

Ikke kendt

Psykiske forstyrrelser

Nedtrykthed

Ikke kendt

Hud og subkutane væv

Alopeci (primært tab af

kropsbehåring),

hypertrikose

Ikke almindelig

Det reproduktive system og

mammae

Testikelsmerte og hævelse

Ikke kendt

Disse seksuelle bivirkninger er associeret med behandling med dutasterid (inklusive monoterapi

og i kombination med tamsulosin). Disse bivirkninger kan vare ved efter seponering af

behandlingen. Dutasterids rolle i forhold til denne persistens af bivirkninger er ikke kendt.

Herunder ømhed af bryst og gynækomasti.

55754_spc.docx

Side 5 af 14

Dutasterid i kombination med α-blokkeren tamsulosin

Data fra det 4-årige CombAT-studie, der sammenlignede dutasterid 0,5 mg (n=1623) og

tamsulosin 0,4 mg (n=1611) en gang daglig, alene og i kombinationsbehandling, (n=1.610)

viste, at hyppigheden af investigator-vurderede, lægemiddelrelaterede bivirkninger i løbet

af første, andet, tredje og fjerde år af behandlingen var hhv. 22 %, 6 %, 4 % og 2 % for

dutasterid/tamsulosin i kombinationsbehandling, 15 %, 6 %, 3 % og 2 % for dutasterid som

monoterapi og 13 %, 5 %, 2 % og 2 % for tamsulosin som monoterapi. Den højere

hyppighed af bivirkninger i gruppen med kombinationsbehandling i det første år af

behandlingen skyldtes en højere hyppighed af reproduktionsforstyrrelser, især

ejakulationsbesvær, observeret i denne gruppe.

Følgende investigator-vurderede, lægemiddelrelaterede bivirkninger er rapporteret med en

hyppighed på

1 % i det første år af behandlingen i CombAT-studiet; hyppigheden af

disse bivirkninger i løbet af den 4-årige behandlingsperiode vises i nedenstående tabel:

Organklasser

Bivirkning

Hyppighed i behandlingsperioden

År 1

År 2

År 3

År 4

Kombination

(n=1610)

(n=1428)

(n=1283)

(n=1200)

Dutasterid

(n=1623)

(n=1464)

(n=1325)

(n=1200)

Tamsulosin

(n=1611)

(n=1468)

(n=1281)

(n=1112)

Nervesystemet

Svimmelhed

Kombination

1,4 %

0,1 %

< 0,1 %

0,20 %

Dutasterid

0,7 %

0,1 %

< 0,1 %

< 0,1 %

Tamsulosin

1,3 %

0,4 %

< 0,1 %

Hjerte

Hjerteinsufficiens (samlet

betegnelse

Kombination

0,2 %

0,4 %

0,2 %

0,2 %

Dutasterid

< 0,1 %

0,1 %

< 0,1 %

Tamsulosin

0,1 %

< 0,1 %

0,4 %

0,2 %

Det reproduktive

system og

mammae,

psykiske

forstyrrelser,

undersøgelser

Impotens

Kombination

6,3 %

1,8 %

0,9 %

0,4 %

Dutasterid

5,1 %

1,6 %

0,6 %

0,3 %

Tamsulosin

3,3 %

1,0 %

0,6 %

1,1 %

Ændret (nedsat) libido

Kombination

5,3 %

0,8 %

0,2 %

Dutasterid

3,8 %

1,0 %

0,2 %

Tamsulosin

2,5 %

0,7 %

0,2 %

< 0,1 %

Ejakulationsbesvær

Kombination

9,0 %

1,0 %

0,5 %

< 0,1 %

Dutasterid

1,5 %

0,5 %

0,2 %

0,3 %

Tamsulosin

2,7 %

0,5 %

0,2 %

0,3 %

Brystsygdomme

Kombination

2,1 %

0,8 %

0,9 %

0,6 %

Dutasterid

1,7 %

1,2 %

0,5 %

0,7 %

55754_spc.docx

Side 6 af 14

Tamsulosin

0,8 %

0,4 %

0,2 %

Kombination = dutasterid 0,5 mg en gang daglig plus tamsulosin 0,4 mg en gang daglig.

Den samlede betegnelse hjerteinsufficiens omfatter kongestiv hjerteinsufficiens,

hjerteinsufficiens, venstresidig hjerteinsufficiens, akut hjerteinsufficiens, kardiogent shock,

akut venstresidig hjerteinsufficiens, højresidig hjerteinsufficiens, akut højresidig

hjerteinsufficiens, ventrikel insufficiens, kardiopulmonal insufficiens, kongestiv kardiomyopati.

Disse seksuelle bivirkninger er associeret med behandling med dutasterid (inklusive monoterapi

og i kombination med tamsulosin). Disse bivirkninger kan vare ved efter seponering af

behandlingen. Dutasterids rolle i forhold til denne persistens af bivirkninger er ikke kendt.

Herunder ømhed af bryst og gynækomasti.

Andre data

REDUCE-studiet viste en højere forekomst af Gleason 8-10 prostatacancer hos mænd

behandlet med dutasterid sammenlignet med placebo (se pkt. 4.4 og 5.1). Det er ikke

klarlagt, hvorvidt dutasterids reducerende virkning på prostatavolumen eller

studierelaterede faktorer påvirkede resultaterne af dette studie.

Følgende er blevet rapporteret under kliniske studier og ved anvendelse efter

markedsføring: Brystcancer hos mænd (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

I studier med frivillige forsøgspersoner er dutasterid givet i enkeltdoser på op til 40

mg/dag (80 gange den terapeutiske dosis) i 7 dage uden væsentlige

sikkerhedsproblemer. I kliniske studier er der givet doser på 5 mg daglig i 6 måneder,

uden at der er set andre bivirkninger end ved terapeutiske doser på 0,5 mg. Der findes

ingen specifik antidot mod dutasterid, derfor bør der i tilfælde af mistanke om

overdosering gives passende symptomatisk og understøttende behandling.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: G 04 CB 02. Testosteron-5-alfa-reduktase inhibitorer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Dutasterid reducerer niveauet af cirkulerende dihydrotestosteron (DHT) ved at hæmme

både type 1 og type 2 5-

-reduktase isoenzymer, som omdanner testosteron til DHT.

55754_spc.docx

Side 7 af 14

Dutasterid som monoterapi

Virkning på DHT/testosteron

Effekten af daglige doser dutasterid på reduktion af DHT er dosisafhængig og indtræder inden

for 1-2 uger (henholdsvis 85 % og 90 % reduktion) efter daglig indtagelse af dutasterid.

Hos patienter med BPH i behandling med 0,5 mg dutasterid daglig, var den gennemsnitlige

reduktion i serum-DHT 94 % efter 1 år og 93 % efter 2 år, og det gennemsnitlige øgede

indhold af testosteron i serum var 19 % efter både 1 og 2 år.

Virkning på prostatavolumen

Signifikant reduktion i prostatavolumen er set allerede 1 måned efter behandlingsstart, og

reduktionen fortsatte frem til 24. måned (p<0,001). Efter 12 måneders behandling med

dutasterid sås en gennemsnitlig reduktion på 23,6 % (fra 54,9 ml som udgangsværdi til 42,1

ml) sammenlignet med en gennemsnitlig reduktion på 0,50 % (fra 54,0 ml til 53,7 ml) i

placebogruppen. Signifikante reduktioner (p<0,001) forekom også i prostatas transitions-

zonevolumen allerede efter 1 måned, og fortsatte frem til 24. måned, med en gennemsnitlig

reduktion på 17,8 % (fra 26,8 ml

som udgangsværdi til 21,4 ml) i dutasteridgruppen

sammenlignet med placebogruppen, hvor der var en gennemsnitlig stigning på 7,9 % (fra 26,8

ml til 27,5 ml) efter 12 måneder. Den reduktion, der sås af prostatavolumen i løbet af de første

2 år af den dobbeltblindede behandling, blev opretholdt i de følgende 2 år i åbne

opfølgningsstudier. Når størrelsen af prostata reduceres, mindskes både symptomerne og

risikoen for AUR og BPH-relateret operation.

Klinisk virkning og sikkerhed

I tre primære effektstudier (2-årige, multicenter, multinationale, placebokontrollerede,

dobbeltblindede) blev dutasterid 0,5 mg daglig undersøgt over for placebo hos 4325 mænd

med moderate til svære symptomer på BPH, med et prostatavolumen på

30 ml og en PSA-

værdi på 1,5-10 ng/ml. Disse studier blev videreført som åbne studier i yderligere 2 år, hvor

alle de patienter, der stadig var i studiet, fik dutasterid i samme dosis på 0,5 mg. 37 % af de

oprindeligt randomiserede patienter som fik placebo og 40 % af de dutasterid-randomiserede

patienter forblev i studiet i alle 4 år. De fleste (71 %) af de 2340 patienter i de åbne

opfølgningsstudier gennemførte de 2 års supplerende behandling.

De vigtigste kliniske effektparametre var American Urological Association Symptom Index

(AUA-SI), maksimalt urinflow (Q

) og forekomst af AUR og BPH-relateret operation.

AUA-SI er et spørgeskema med syv spørgsmål om BPH-relaterede symptomer hvor det

højest opnåelige pointtal er 35. Udgangsværdien var gennemsnitligt ca. 17 point. Efter et

halvt, 1 og 2 års behandling bedredes placebogruppen gennemsnitlig med henholdsvis 2,5, 2,5

og 2,3 point og dutasteridgruppen med henholdsvis 3,2, 3,8 og 4,5 point. Forskellen mellem

grupperne var statistisk signifikant. Bedringen i AUA-SI fra de 2 første års behandling blev

opretholdt i de følgende 2 års åbne opfølgningsstudier.

Q

max

(maksimalt urinflow)

Den gennemsnitlige udgangsværdi for Q

var ca. 10 ml/s (normal Q

15 ml/s). Efter 1

og 2 års behandling var flowet i placebogruppen forbedret med henholdsvis 0,8 ml/s og 0,9

ml/s mod henholdsvis 1,7 ml/s og 2,0 ml/s i dutasteridgruppen. Forskellen mellem de to

grupper var statistisk signifikant fra første måned til 24. måned. Det øgede Q

, der sås i de

første 2 år af den dobbeltblindede behandling blev opretholdt i de følgende 2 års åbne studier.

55754_spc.docx

Side 8 af 14

Akut urinretention og operation

Efter 2 års behandling var forekomsten af AUR 4,2 % i placebogruppen mod 1,8 % i

dutasteridgruppen (57 % risikoreduktion). Forskellen er statistisk signifikant og betyder, at 42

patienter (95 % konfidensinterval 30-73) skal behandles i 2 år for at undgå ét tilfælde af AUR.

BPH-relateret operation efter 2 år blev foretaget hos 4,1 % i placebogruppen og hos 2,2 % i

dutasteridgruppen (48 % risikoreduktion). Forskellen er statistisk signifikant og betyder, at 51

patienter (95 % konfidensinterval 33-109) skal behandles i 2 år for at undgå én operation.

Hårvækst

Dutasterids virkning på hårvækst blev ikke formelt vurderet i fase III studierne, men 5-

reduktasehæmmere kan reducere hårtab og øge hårvæksten hos personer med hårtab, der

skyldes reduktion i de mandlige kønshormoner (alopeci androgenetica).

Thyreoideafunktion

Thyreoideafunktionen blev vurderet i et 1-årigt studie hos raske mænd. Frie thyroxinværdier

var stabile under behandling med dutasterid, men TSH-værdierne var lettere forhøjet (0,4

MCIU/ml) sammenlignet med placebo ved slutningen af 1 års behandling. Selv om TSH-

værdierne varierede, forblev de gennemsnitlige TSH-intervaller (1,4-1,9 MCIU/ml) dog inden

for normalværdierne (0,5-5/6 MCIU/ml), og de frie thyroxinværdier forblev stabile inden for

normalværdierne, og det var gældende for både placebo- og dutasteridgrupperne, at

ændringerne i TSH-værdierne ikke blev betragtet som klinisk signifikante. Der har ikke i

nogen af de kliniske studier været tegn på, at thyreoidea-funktionen blev påvirket negativt af

dutasterid.

Neoplasi i bryst

I de 2 års kliniske studier, svarende til over 3374 patientårs eksponering for dutasterid, og på

starttidspunktet for åben forlængelse af studierne i yderligere 2 år, blev der rapporteret to

tilfælde af brystcancer hos patienter, der fik dutasterid og ét tilfælde hos en patient behandlet

med placebo. Under de 4-årige kliniske studier CombAT og REDUCE, svarende til 17.489

patientårs eksponering for dutasterid og 5027 patientårs eksponering for kombinationen af

dutasterid og tamsulosin, blev der ikke rapporteret tilfælde af brystcancer i nogen af

behandlingsgrupperne.

Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvorvidt der er en kausal sammenhæng mellem

forekomsten af brystcancer hos mænd og længere tids anvendelse af dutasterid.

Påvirkning af den mandlige fertilitet

Virkningen af dutasterid 0,5 mg daglig på kvaliteten af sperma er undersøgt hos raske

frivillige i alderen 18-52 år (n=27 dutasterid, n=23 placebo) i 52 uger med behandling og 24

ugers opfølgning. Efter 52 uger var den gennemsnitlige reduktion i forhold til baseline-

værdierne for spermatozoantal, volumen og bevægelighed hhv. 23 %, 26 % og 18 % i

dutasteridgruppen, justeret for ændringer i baseline-værdierne i placebogruppen.

Spermatozokoncentrationen og morfologien var upåvirket. Efter 24 ugers opfølgning var den

gennemsnitlige ændring i totalt spermatozoantal stadig 23 % under baseline. Mens de

gennemsnitlige værdier for alle parametre forblev inden for normalområdet og lå under det

prædefinerede kriterium for en klinisk signifikant ændring (30 %), var der efter 52 uger to

personer i dutasteridgruppen med et spermatozoantal, som var nedsat med mere end 90 % i

forhold til baseline, med delvis normalisering efter 24 ugers opfølgning. Muligheden for

nedsat mandlig fertilitet kan ikke udelukkes.

55754_spc.docx

Side 9 af 14

Dutasterid i kombination med

α-blokkeren tamsulosin

Dutasterid 0,5 mg daglig (n=1623), tamsulosin, 0,4 mg daglig (n=1611) eller kombination

af Dutasterid 0,5 mg plus tamsulosin 0,4 mg (n=1610) blev vurderet hos mandlige

forsøgspersoner med moderate til svære symptomer på BPH, som havde en prostata på

≥ 30 ml og en PSA-værdi i intervallet 1,5-10 ng/ml i et multinationalt, randomiseret,

dobbeltblindet multicenterstudie i parallelle grupper (CombAT studiet). Ca. 53 % af

forsøgspersonerne var tidligere behandlet med 5-α-reduktase-hæmmere eller α-blokkere.

Det primære effektendepunkt i løbet af de første 2 års behandling var ændring i

”International Prostate Symptom Score” (IPSS), som er et evalueringsskema med 8

spørgsmål, der er baseret på AUA-SI med et tillægsspørgsmål om livskvalitet. Sekundære

effektendepunkter efter 2 år inkluderede maksimalt urinflow (Q

) og prostatavolumen.

IPPS af kombinationsbehandling var signifikant fra 3. måned sammenlignet med dutasterid

og signifikant fra 9. måned sammenlignet med tamsulosin. Q

af kombinationsbehandling

var signifikant fra 6. måned sammenlignet med både dutasterid og tamsulosin.

Det primære effektendepunkt efter 4 års behandling var tid til første tilfælde af AUR eller

BPH-relateret operation. Efter 4 års behandling, reducerede kombinationsbehandling

statistisk signifikant risikoen for AUR eller BPH-relateret operation (65,8 % reduktion i

risiko p<0,001 [95 % konfidensinterval 54,7 % til 74,1 %]) sammenlignet med tamsulosin

monoterapi. Forekomsten af AUR eller BPH-relateret operation på 4. år var 4,2 % for

kombinationsbehandling og 11,9 % for tamsulosin (p<0,001). Sammenlignet med

dutasterid monoterapi, reducerede kombinationsbehandling risikoen for AUR eller BPH-

relateret operation med 19,6 % (p=0,18 [95 % konfidensinterval – 10,9 % til 41,7 %]).

Forekomsten af AUR eller BPH-relateret operation på 4. år var 4,2 % for kombinations-

behandling og 5,2 % for dutasterid.

De sekundære effektendepunkter efter en behandlingsperiode på 4 år inkluderede tid til

klinisk progression (defineret som en sammensætning af: tilbagegang af IPSS med

point, BPH-relaterede tilfælde af AUR, inkontinens, urinvejsinfektion (UTI) og

nyreinsufficiens), ændring af International Prostate Symptom Score (IPSS), maksimal

hastighed af urinflow (Q

) og prostatavolumen. Resultater efter 4 års behandling er

beskrevet nedenfor:

Parameter

Tidspunkt

Kombination

Dutasterid

Tamsulosin

AUR eller BPH-

relateret operation

Incidens ved måned 48

11,9

Klinisk

progression*

Måned 48

12,6

17,8

21,5

IPSS (enheder)

[Baseline]

Måned 48 (ændring ift. baseline)

[16,6]

-6,3

[16,4]

-5,3

[16,4]

-3,8

(ml/s)

[Baseline]

Måned 48 (ændring ift. baseline)

[10,9]

[10,6]

[10,7]

Prostatavolumen

(ml)

[Baseline]

Måned 48 (% ændring ift.

baseline)

[54,7]

-27,3

[54,6]

-28,0

[55,8]

+4,6

Prostatavolumen,

grænseområde

(ml)#

[Baseline]

Måned 48 (% ændring ift.

baseline)

[27,7]

-17,9

[30,3]

26,5

[30,5]

18,2

55754_spc.docx

Side 10 af 14

BPH Impact

Index (BII)

(enheder)

[Baseline]

Måned 48 (ændring ift. baseline)

[5,3]

-2,2

[5,3]

-1,8

[5,3]

-1,2

IPSS spørgsmål 8

(BPH-relateret

helbredstilstand)

(enheder)

[Baseline]

Måned 48 (ændring ift. baseline)

[3,6]

-1,5

[3,6]

-1,3

[3,6]

-1,1

Baselineværdier er middelværdier og ændringer i forhold til baseline er justerede middelændringer.

Klinisk progression blev defineret som en sammensætning af; forværring af IPSS med

points, BPH-relaterede tilfælde af AUR, inkontinens, UTI og nyreinsufficiens.

Målt ved udvalgte centre (13 % af de randomiserede patienter).

Kombinationsbehandling opnået signifikans (p<0,001) ift. tamsulosin ved måned 48.

Kombinationsbehandling opnået signifikans (p<0,001) ift. dutasterid ved måned 48.

Hjerteinsufficiens

I et 4-års BPH-studie af dutasterid i kombination med tamsulosin hos 4844 mænd

(CombAT studiet) var forekomsten af hjerteinsufficiens (samlet betegnelse) højere i

kombinationsgruppen (14/1610, 0,9 %) end i hver monoterapigruppe: dutasterid (4/1623,

0,2 %) og tamsulosin (10/1611, 0,6 %).

I et separat 4-års studie hos 8231 mænd i alderen 50-75 år (REDUCE studiet), med tidligere

negativ biopsi for prostatacancer og PSA-baseline mellem 2,5 ng/ml og 10,0 ng/ml for mænd

i alderen 50-60 år eller mellem 3 ng/ml og 10,0 ng/ml for mænd ældre end 60 år, var der en

højere forekomst af den samlede betegnelse hjerteinsufficiens hos forsøgspersoner, som fik

dutasterid 0,5 mg én gang daglig (30/4105, 0,7 %) sammenlignet med forsøgspersoner, som

fik placebo (16/4126, 0,4 %). En post-hoc analyse af dette studie viste en højere forekomst af

den samlede betegnelse hjerteinsufficiens hos forsøgspersoner, der fik dutasterid sammen

med en α-blokker (12/1152, 1,0 %), sammenlignet med forsøgspersoner, der fik dutasterid og

ingen α-blokker (18/2953, 0,6 %), placebo og en α-blokker (1/1399, < 0,1 %) eller placebo og

ingen α-blokker (15/2727, 0,6 %) (se pkt. 4.4).

Protatacancer og højmaligne tumorer

I en 4-årig sammenligning af placebo og dutasterid hos 8231 mænd i alderen 50-75 år

(REDUCE studiet), med tidligere negativ biopsi for prostatacancer og PSA-baseline mellem

2,5 ng/ml og 10,0 ng/ml for mænd i alderen 50-60 år eller mellem 3 ng/ml og 10,0 ng/ml for

mænd ældre end 60 år, havde 6706 forsøgspersoner data fra nålebiopsier (primært påkrævet

ud fra studieprotokollen), som kunne anvendes til at bestemme Gleason score. 1517

forsøgspersoner i studiet blev diagnosticeret med prostatacancer. I begge behandlingsgrupper

blev størstedelen af tilfældene af prostatacancer, påvist ved biopsi, diagnosticeret som

lavmaligne (Gleason 5-6, 70 %).

Der var en højere forekomst af Gleason 8-10 prostatacancer i dutasteridgruppen (n=29, 0,9 %)

sammenlignet med placebogruppen (n=19, 0,6 %) (p=0,15). I år 1-2 var antallet af

forsøgspersoner med Gleason 8-10 cancer ens i dutasteridgruppen (n=17, 0,5 %) og

placebogruppen (n=18, 0,5 %). I år 3-4 blev der diagnosticeret flere Gleason 8-10

cancertilfælde i dutasterid-gruppen (n=12, 0,5 %) sammenlignet med placebogruppen (n=1,

< 0,1 %) (p=0,0035). Der er ingen tilgængelige data vedrørende virkningen af dutasterid efter

4 år hos mænd med risiko for prostatacancer. Procentdelen af forsøgspersoner diagnosticeret

med Gleason 8-10 cancer var konstant på tværs af studieperioderne (år 1-2 og år 3-4) i

dutasteridgruppen (0,5 % i hver periode), mens procentdelen af forsøgspersoner

diagnosticeret med Gleason 8-10 cancer i placebogruppen var lavere i år 3-4 end i år 1-2

55754_spc.docx

Side 11 af 14

(henholdsvis < 0,1 % versus 0,5 %) (se pkt. 4.4). Der var ingen forskel i forekomsten af

Gleason 7-10 cancer (p=0,81).

I et 4-års BHP-studie (CombAT) hvor der ifølge protokollen ikke blev foretaget obligatoriske

biopsier og hvor alle diagnoser af prostatacancer var baseret på biopsier foretaget ved

mistanke om cancer, var frekvensen af Gleason 8-10 cancer for dutasterid (n=11, 0,7 %), for

tamsulosin (n=5, 0,3 %) og for kombinations-behandling (n=5, 0,3 %).

Sammenhængen mellem dutasterid og højmalign prostatacancer er ikke klarlagt.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral administration af en enkelt dosis på 0,5 mg dutasterid opnås maksimal

serumkoncentration efter 1-3 timer. Den absolutte biotilgængelighed er ca. 60 %.

Biotilgængeligheden af dutasterid påvirkes ikke af mad.

Distribution

Dutasterid har et stort fordelingsvolumen (300-500 l) og er stærkt bundet til

plasmaproteiner (> 99,5 %). Ved daglig dosering opnås en serumkoncentration af

dutasterid på 65 % af koncentrationen ved steady state efter 1 måned og ca. 90 % efter 3

måneder.

Serumkoncentrationen ved steady state (C

) på ca. 40 ng/ml opnås efter 6 måneder ved

en dosis på 0,5 mg én gang daglig. I gennemsnit blev 11,5 % dutasterid fordelt fra serum

til sæd.

Elimination

Dutasterid metaboliseres i udstrakt grad in vivo. In vitro metaboliseres dutasterid af cytokrom

P450 3A4 og 3A5 til tre monohydroxylerede metabolitter og en dihydroxyleret metabolit.

Efter oral administration af 0,5 mg dutasterid daglig indtil steady state, udskilles 1,0-

15,4 % (gennemsnitligt 5,4 %) af dosis uomdannet via fæces. Resten udskilles gennem

fæces som 4 hovedmetabolitter, der udgør henholdsvis 39 %, 21 %, 7 % og 7 %

lægemiddelbeslægtet materiale, og 6 mindre metabolitter (< 5 % af hver). Kun

spormængder af uomdannet dutasterid (< 0,1 % af dosis) kan genfindes i urinen.

Elimination af dutasterid er dosisafhængig, og processen forekommer at være to

parallelle eliminationsveje, en som mættes ved klinisk relevante koncentrationer, og en

som ikke mættes. Ved lave serumkoncentrationer (mindre end 3 ng/ml) udskilles

dutasterid hurtigt både via den koncentrationsafhængige og den koncentrations-

uafhængige vej. Enkeltdoser på 5 mg eller mindre viste tegn på en hurtig clearance og

en kort halveringstid på 3-9 dage.

Ved terapeutiske koncentrationer efter gentagne doser på 0,5 mg/dag dominerer den

langsommere lineære eliminationsvej, og halveringstiden er ca. 3-5 uger.

Ældre

Dutasterids farmakokinetik blev undersøgt hos 36 raske mænd i alderen 24-87 år efter

administration af en enkeltdosis dutasterid på 5 mg. Alderen havde ingen signifikant

indflydelse på eksponering over for dutasterid, men halveringstiden var kortere hos mænd

55754_spc.docx

Side 12 af 14

under 50 år. Der var ikke statistisk signifikans på forskellen i halveringstiden for de 50-69-

årige og gruppen over 70 år.

Nedsat nyrefunktion

Dutasterids farmakokinetik ved nedsat nyrefunktion er ikke undersøgt. Mindre end 0,1 % af

en steady state dosis på 0,5 mg dutasterid er dog påvist i human urin, og der forventes derfor

ikke nogen klinisk signifikant stigning i dutasterid plasmakoncentrationen hos patienter med

nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.2).

Nedsat leverfunktion

Dutasterids farmakokinetik ved nedsat leverfunktion er ikke undersøgt (se pkt. 4.3).

Plasmaniveauet forventes at være øget og halveringstiden forlænget hos disse patienter, da

dutasterid hovedsageligt elimineres via metabolisme (se pkt. 4.2 og pkt. 4.4).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Aktuelle studier af generel toksicitet, genotoksicitet og karcinogenicitet viste ingen

speciel risiko for mennesker.

Reproduktionsstudier hos hanrotter har vist nedsat vægt af prostata og sædblærer, nedsat

sekretion fra genitale biglandler og tegn på nedsat fertilitet (forårsaget af den

farmakologiske virkning af dutasterid). Den kliniske relevans af disse fund er ukendt.

Som med andre 5-

-reduktasehæmmere er der set feminisering af hanfostre hos rotter og

kaniner, når dutasterid blev givet i drægtighedsperioden. Der er fundet dutasterid i blodet hos

hunrotter efter parring med hanrotter behandlet med dutasterid. Efter administration af

dutasterid til primater i drægtighedsperioden sås ikke feminisering af hanfostre ved væsentlig

større blodkoncentrationer end der forventes at forekomme via human sæd. Det er

usandsynligt, at et drengefoster ville blive påvirket negativt som følge af dutasterid overført

via sæd.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold

Propylenglycolmonocaprylat

Butylhydroxytoluen

Kapselskal

Gelatine

Glycerol

Titandioxid (E171)

Triglycerider (middelkædelængde)

Lecithin (kan indeholde sojaolie) (E322).

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

55754_spc.docx

Side 13 af 14

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

Opbevar blisterkortet i den ydre karton for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Transparent Triplex (PVC/PE/PVDC)/Aluminium blisterpakning.

Pakningsstørrelser: 10, 30, 50, 60 og 90 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Dutasterid absorberes gennem huden og derfor bør kontakt med utætte kapsler undgås.

Hvis det alligevel sker, skal det udsatte hudområde straks vaskes med vand og sæbe (se

pkt. 4.4).

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Tjekkiet

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

55754

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

20. juni 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

55754_spc.docx

Side 14 af 14

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information