Asmanex Twisthaler 400 mikrogram/dosis inhalationspulver

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Aktiv bestanddel:
Mometasonfuroat
Tilgængelig fra:
Merck Sharp & Dohme B.V.
ATC-kode:
R03BA07
INN (International Name):
Mometasone furoate
Dosering:
400 mikrogram/dosis
Lægemiddelform:
inhalationspulver
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
32914
Autorisation dato:
2002-02-12

Indlægsseddel: Information til brugeren

Asmanex® Twisthaler®, 200 mikrogram/dosis og 400 mikrogram/dosis, inhalationspulver

mometasonfuroat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Asmanex Twisthaler

Sådan skal du bruge Asmanex Twisthaler

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Asmanex Twisthaler indeholder det aktive stof mometasonfuroat, som tilhører en gruppe lægemidler, som

kaldes kortikosteroider eller bare steroider.

Kortikosteroider må ikke forveksles med anabolske steroider, som misbruges af visse sportsudøvere.

Kortikosteroider anvendes til at forebygge astmaanfald, da de har en anti-inflammatorisk virkning. De

nedsætter hævelse og irritation i luftvejene, hvilket afhjælper vejrtrækningsproblemer.

Asmanex Twisthaler anvendes regelmæssigt for at kontrollere astma hos voksne og unge over 12 år. Det kan

anvendes, hvis du ikke har brugt et steroid før, og din astma ikke er behandlet med anden medicin. Det kan

også anvendes, hvis du har taget et andet steroid i tabletform eller som inhalation for at behandle din astma.

Anvendes Asmanex Twisthaler regelmæssigt, kan det hjælpe med til at kontrollere og forebygge

astmaanfald. Det er forebyggende behandling.

Brug aldrig denne medicin til pludselige astmaanfald. Du skal altid have en bronkodilator inhalator

(anfaldsmedicin), som din læge har ordineret, ved hånden i tilfælde af et astmaanfald.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Asmanex Twisthaler

Brug ikke Asmanex Twisthaler

- hvis du er allergisk over for mometasonfuroat, andre steroider eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Asmanex Twisthaler, hvis:

du har eller har haft tuberkulose (TB).

du har haft herpes simplex (virus) infektion i øjet eller andre infektionssygdomme.

du udvikler trøske (hvide belægninger i munden eller i halsen), da dette kan kræve behandling. Din læge

kan også bede dig stoppe Asmanex behandlingen i en periode eller beslutte at behandle dig med en

anden type inhalator. Trøske kan forebygges ved at skylle munden med vand eller en mundskyllevæske,

efter du har taget din dosis og derefter spytte det ud.

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Vigtige ting at huske når du bruger Asmanex Twisthaler

Søg læge med det samme, hvis du får hvæsende eller besværet vejrtrækning, umiddelbart efter du har

taget Asmanex. Disse symptomer kan være en allergisk reaktion på medicinen.

Du skal altid have en bronkodilator inhalator (anfaldsmedicin) ved hånden til behandling af pludselige

astmaanfald (som hoste, hvæsende vejrtrækning og strammende fornemmelse i brystkassen).

Hvis du får et astmaanfald, og anfaldet ikke lindres, efter du har taget din anfaldsmedicin, eller din

peakflow-måling falder (din læge vil fortælle dig, hvilke peakflow tal som er korrekte for dig), skal du

søge lægehjælp med det samme. Oplys din læge om, at din astma muligvis er forværret, og at du måske

skal have ændret behandlingen.

Du har muligvis brug for at tage steroidtabletter eller syrup under et svært astmaanfald, under anden

sygdom eller i perioder med stress. Din læge kan give dig steroidtabletter eller en syrup, som du altid

skal have med dig sammen med et informationskort, som giver dig råd om, hvornår og hvordan det skal

tages.

Hvis du bruger Asmanex Twisthaler og har nedsat dosis af steroidtabletter eller syrup, kan du opleve

symptomer som kløende og rindende øjne eller udslæt, som tidligere var under kontrol. Din læge kan

fortælle, hvordan disse symptomer kan kontrolleres. Fortæl lægen, hvis du samtidig oplever led- eller

muskelsmerter, depression, træthed eller sløvhed.

Ved behandling med inhalationskortikosteroider, skal patienter undgå at komme i kontakt med personer

med mæslinger eller skoldkopper. Fortæl det til din læge, hvis du har været udsat for smitte. Dette er

især vigtigt for børn.

Behandling med medicin som Asmanex Twisthaler kan ændre det normale steroidniveau i kroppen. En

mulig virkning kan være at unge, som har været i langtidsbehandling, vokser langsommere. Din læge vil

muligvis kontrollere din højde fra tid til anden.

Alle steroider, som bruges i lang tid, kan ændre funktionen af binyrerne. Din læge kan undersøge dette

ved at tage en blodprøve.

Husk at tage denne medicin og anden medicin, som du anvender, med dig, hvis du skal på hospitalet.

Din læge kan undersøge dine lunger under behandlingen, især hvis du er ved at stoppe behandlingen med

kortikosteroidtabletter.

Børn og unge

Der foreligger ingen data, og lægemidlet må ikke anvendes til børn under 12 år.

Brug af anden medicin sammen med Asmanex Twisthaler

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, herunder medicin mod svampe- eller virusinfektion,

såsom ketoconazol, itraconazol, ritonavir, nelfinavir eller cobicistat. Disse lægemidler kan øge mængden af

steroid i blodet.

Nogle lægemidler kan øge virkningen af Asmanex Twisthaler, og din læge vil overvåge dig omhyggeligt,

hvis du tager sådanne lægemidler.

Det er også vigtigt, før du begynder at bruge Asmanex Twisthaler, at fortælle det til din læge, hvis du bruger

andre steroider enten ved injektion, gennem munden eller ved inhalation. Din læge vil fortælle dig, hvordan

dosis for de andre steroider skal justeres.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Asmanex Twisthaler påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Asmanex Twisthaler indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder en lille mængde lactose. Den højeste anbefalede daglige dosis indeholder 4,64

mg lactose pr. dag. Denne mængde giver normalt ikke problemer hos personer med lactoseintolerans.

3.

Sådan skal du bruge Asmanex Twisthaler

Vær sikker på, at du ved, hvordan du skal bruge Twisthaleren. Pas på ikke at tabe Twisthaleren, da dette kan

beskadige den. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du har problemer. Sørg for, at du ved, hvornår og

hvor mange doser, du skal tage. Din læge bør have fortalt dig dette, og instruktionen skal stå på pakningen.

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Du må ikke ændre dosis,

medmindre din læge har sagt det. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede startdosis for voksne (inklusive patienter over 65 år) og unge over 12 år, der har let til

moderat astma, er 400 mikrogram (1 dosis/inhalation) 1 gang dagligt om aftenen med Asmanex Twisthaler

400 mikrogram, inhalationspulver.

For nogle patienter kan det dog være nødvendigt med en startdosis på 200 mikrogram (1 dosis/inhalation) 2

gange dagligt med Asmanex Twisthaler 200 mikrogram, inhalationspulver. Er din astma under kontrol kan

din læge sætte dosis ned til 200 mikrogram (1 dosis/inhalation) 1 gang dagligt om aftenen. Afhængigt af dine

symptomer kan din læge øge eller nedsætte din daglige dosis for at kontrollere din astma.

For patienter med svær astma, der også bruger steroidtabletter eller syrup, er den anbefalede startdosis 400

mikrogram 2 gange dagligt. Dette er den højeste anbefalede dosis. Efter 1 uges behandling med Asmanex

Twisthaler kan din læge langsomt begynde at nedsætte dosis af de andre kortikosteroider, indtil du kan

stoppe helt med at bruge disse. Det er nu muligt at nedsætte din dosis af Asmanex Twisthaler, hvis din astma

er velkontrolleret.

Instruktioner for brug af din inhalator

Husk på, at Asmanex Twisthaler laver et meget fint pulver, som du skal inhalere ned i lungerne. Du skal stå

oprejst, når du bruger din Twisthaler. Følgende instruktioner skal følges meget nøje for at opnå den korrekte

dosis.

Før den hvide hætte fjernes, så sørg for at tælleren og pilen på den hvide hætte står ud for hinanden. Fjern

den hvide hætte for at åbne inhalatoren. Hold inhalatoren lodret med det pink/rødbrune bundstykke nedad og

drej den hvide hætte af ved at dreje mod urets retning. Når hætten er taget af, vil tælleren nu vise et tal

lavere, end det som stod der før.

Du skal sikre dig, at tælleren på det pink/rødbrune bundstykke og pilen ovenover tælleren står ud for

hinanden. Inhalatoren skal holdes lodret, når hætten er fjernet, og før du inhalerer din dosis.

For at inhalere din dosis,

Fjern hætten fra din inhalator (Figur 1).

Tag inhalatoren op til munden med mundstykket pegende mod dig selv

Sæt mundstykket fra inhalatoren op til munden. Luk læberne rundt om mundstykket. Tag en hurtig

og dyb indånding (Figur 2).

Fjern inhalatoren fra munden og hold vejret i ca. 10 sekunder eller så lang tid, som det er behageligt.

Pust ikke ud gennem inhalatoren.

For at lukke inhalatoren skal hætten sættes på umiddelbart efter hver inhalation. Hætten skal være

ordentligt sat på, og inhalatoren skal være klar til næste dosis. Dette gøres ved at dreje hætten med

urets retning, samtidig med at du forsigtigt presser hætten ned, indtil der høres en kliklyd, og hætten

er lukket ordentligt (Figur 3). Pilen på hætten skal stå ud for tællevinduet (Figur 4).

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4

Fjernelse af hætte

Inhalering

Lukning af

Lukket

inhalator

inhalator

Efter du har taget din dosis, skal du skylle munden med vand eller mundskyllevæske, som spyttes ud. Dette

gøres for at mindske risikoen for trøske.

Sørg for, at din inhalator altid er ren og tør. Rengør ydersiden af mundstykket med en tør klud eller en

serviet. Inhalatoren må ikke rengøres med vand.

Nederst på inhalatoren er der et vindue, som viser en tæller. Tælleren viser antallet af doser, der er tilbage i

inhalatoren. Brug ikke Asmanex Twisthaler, hvis tælleren ikke fungerer. Tag den med til din læge eller på

apoteket.

Når tælleren viser ”01”, er der 1 dosis tilbage i inhalatoren. Når denne dosis er taget, vil tælleren vise ”00”.

Hætten er fastlåst, og du kan ikke bruge inhalatoren mere. Du skal derfor smide den ud.

Før din inhalator er tom, skal du sikre dig, at du altid har medicin nok. Du skal bede din læge om en recept til

flere udleveringer.

Der er ikke en fast tidsramme for, hvor hurtigt din behandling vil virke. Nogle patienter vil efter 24 timer

opleve en forbedring. Andre patienter vil ikke opleve en maksimal forbedring i de første uger eller længere

tid. Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal bruge Asmanex Twisthaler.

Hvis du har brugt for meget Asmanex Twisthaler

Det er vigtigt, at du tager din dosis som foreskrevet fra apoteket eller din læge. Du må ikke øge eller

reducere din dosis uden at tale med lægen.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Asmanex Twisthaler,

end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at bruge Asmanex Twisthaler

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Du må ikke tage en dobbeltdosis

som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Asmanex Twisthaler

Du må ikke stoppe behandlingen pludseligt med Asmanex Twisthaler, selvom din astma bliver bedre.

Kontakt først din læge.

Dine symptomer kan komme tilbage, hvis du stopper behandlingen, før din læge har fortalt dig det. Hvis du

mener, at din astma ikke bliver bedre eller bliver værre, efter du er startet på behandling med Asmanex

Twisthaler, skal du kontakte din læge.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at bruge Asmanex Twisthaler og kontakt lægen omgående, hvis du får et eller flere af

følgende symptomer:

Symptomer på alvorlige allergiske reaktioner, såsom hævede øjne, ansigt, læber, mund, tunge eller hals, som

kan gøre det vanskeligt at synke eller trække vejret, kløende udslæt, mathedsfølelse og svimmelhed, som kan

medføre, at du kollapser.

Hvis du begynder at hoste mere, end du plejer, har hvæsende åndedræt, svært ved at trække vejret eller får

åndenød, lige efter du har inhaleret din medicin, skal du bruge din anfaldsmedicin og straks kontakte lægen.

Du må ikke bruge Asmanex Twisthaler igen, før du har talt med lægen.

Der er sandsynlighed for at få allergiske symptomer (overfølsomhed) ved inhalation af steroider. Hvis dette

forekommer, vil du opleve et udslæt på huden, kløe og rødme og hævede øjne, ansigt, læber og hals. Hvis du

oplever nogle af disse symptomer, skal du kontakte din læge omgående. Du må ikke bruge Asmanex

Twisthaler, før din læge har tilset dig.

De hyppigst indberettede bivirkninger inkluderer candida-infektion (trøske) i munden eller svælget (ses som

hvide belægninger), hæshed, ondt i halsen eller hovedpine. Fortæl det omgående til din læge, hvis du får en

eller flere af disse bivirkninger.

Andre ikke almindelige bivirkninger (kan berøre op til 1 ud af 100 personer) er tør mund og hals,

fordøjelsesbesvær, vægtøgning og hjertebanken (palpitationer). Kontakt din læge, hvis nogle af disse

symptomer forekommer.

Patienter som bruger inhalationssteroider, inklusive Asmanex Twisthaler, har i sjældne tilfælde (kan berøre

op til 1 ud af 1.000 personer) udviklet et øget tryk i øjet (inklusive glaukom) eller grå stær.

Ikke kendt hyppighed (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): sløret syn.

Kontakt din læge, hvis dit syn er sløret, eller hvis du har ondt i øjet.

Andre mulige bivirkninger fra steroider omfatter forsinket eller ændret vækstmønster hos unge og afkalkning

af knoglerne. Søvnproblemer, depression eller at føle sig bekymret, rastløshed, nervøsitet, pirrelighed eller

irritabilitet kan også forekomme ved brug af inhalerede kortikosteroider. Sandsynligheden er størst for, at

disse bivirkninger forekommer hos børn. Steroider kan også påvirke binyrerne, hvilket viser sig som

svækkelse, træthed eller svimmelhed og besvimelse, når man står op for længe, eller når man rejser sig op fra

en siddende stilling. Der er meget lavere sandsynlighed for, at disse bivirkninger forekommer, når man tager

inhalerede kortikosteroider, end med steroider taget gennem munden.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-

2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere

bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

Opbevar ikke Asmanex Twisthaler ved temperaturer over 30 °C. Må ikke opbevares i køleskab eller

nedfryses.

Opbevar hver Asmanex Twisthaler i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt, indtil der er behov

for den. Anvendes inden for 3 måneder efter åbning. Åbn kun en Twisthaler ad gangen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Asmanex Twisthaler indeholder:

Aktivt stof: mometasonfuroat

Øvrige indholdsstoffer: lactose, vandfri (indeholder spor af mælkeproteiner).

Udseende og pakningsstørrelser

200 mikrogram:

Mundstykket er hvidt med et pink bundstykke. I bundstykket er der en tæller, der viser det antal doser, som

er tilbage i inhalatoren.

400 mikrogram:

Mundstykket er hvidt med et rødbrunt bundstykke. I bundstykket er der en tæller, der viser det antal doser,

som er tilbage i inhalatoren.

Inhalatoren fås med enten 30 eller 60 doser. Hver pakning indeholder en inhalator i en aluminiumspose

(inhalator med enten 30 eller 60 doser) eller tre inhalatorer individuelt pakkede i karton og aluminiumspose

(kun inhalatorer med 60 doser).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

Postbox 581

2003 PC Haarlem

Holland

Repræsentant for Danmark

MSD Danmark ApS, Havneholmen 25, 1561 København V, tlf. 4482 4000, dkmail@merck.com

Fremstiller

Schering-Plough Labo N.V.

Industriepark 30, Zone A

B2220 Heist-op-den-Berg

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2018

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information