Asasantin Retard 200 + 25 mg depotkapsler, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

02-09-2019

Aktiv bestanddel:
ACETYLSALICYLSYRE, Dipyridamol
Tilgængelig fra:
Paranova Danmark A/S
ATC-kode:
B01AC30
INN (International Name):
ACETYLSALICYLIC ACID, Dipyridamol
Dosering:
200 + 25 mg
Lægemiddelform:
depotkapsler, hårde
Autorisationsnummer:
58627
Autorisation dato:
2017-04-05

21. august 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Asasantin Retard, hårde depotkapsler (Paranova Danmark A/S)

0.

D.SP.NR.

9603.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Asasantin Retard.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 depotkapsel indeholder: dipyridamol 200 mg og acetylsalicylsyre 25 mg.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Lactose og saccharose (se pkt 4.4).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depotkapsler, hårde (Paranova Danmark A/S).

Kapselfarven er rødbrun/lysegul.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Forebyggelse af iskæmisk apopleksi hos patienter der tidligere har haft transitorisk cerebral

iskæmi eller iskæmisk apopleksi.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Den anbefalede dosis er 1 depotkapsel to gange daglig, sædvanligvis 1 morgen og 1 aften.

Kapslen kan tages i forbindelse med et måltid eller alene.

Depotkapslerne skal synkes hele.

Alternativ dosering ved utålelig hovedpine:

Ved utålelig hovedpine i starten af behandlingen, kan der forsøgsvis doseres med 1

depotkapsel ved sengetid og lavdosis acetylsalicylsyre om morgenen. Da der ikke findes

effekt data for denne alternative dosering, og da hovedpinen normalt forsvinder ved fortsat

dosering, skal patienten hurtigst mulig skifte til normal dosering, sædvanligvis inden for en

uge (se pkt. 4.4 og 4.8).

dk_hum_58627_spc.doc

Side 1 af 13

Nedsat nyrefunktion:

Acetylsalicylsyre bør ikke anvendes til patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion

(GFR<0,17 ml/s (10 ml/min) (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion:

Acetylsalicylsyre bør ikke anvendes til patienter med alvorlig leverinsufficiens (se pkt.

5.2).

Pædiatrisk population

Lægemidlet bør ikke anvendes til børn, da der ikke er dokumentation for sikkerhed, effekt

og dosis hos børn.

Administration

Til oral administration.

4.3

Kontraindikationer

Asasantin Retard er kontraindiceret i følgende tilfælde:

Overfølsomhed over for acetylsalicylsyre, dipyridamol, andre salicylater eller over for

et eller flere af hjælpestofferne.

Patienter med aktivt mavesår eller blødningslidelse.

Graviditet i 3. trimester.

Sjældne arvelige tilstande hvor et af hjælpestofferne i Asasantin Retard ikke tåles (se

pkt. 4.4).

Børn og unge med febrile sygdomme eller virale infektioner.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Blødningsforstyrrelser

Asasantin Retard skal anvendes med forsigtighed til patienter med øget risiko for blødning.

Disse patienter skal følges nøje for tegn på blødning, herunder okkult blødning (se pkt.

4.5).

Forsigtighed tilrådes hos patienter som samtidig indtager anden medicin som kan øge

blødningsrisikoen, såsom antikoagulantia, trombocytfunktionshæmmende midler ,

selektive serotonin reuptakehæmmere (SSRI'er) eller anagrelid (se pkt. 4.5).

Kardiovaskulære sygdomme

Dipyridamol virker bl.a. som vasodilatator. Dipyridamol bør anvendes med forsigtighed

hos patienter med alvorlig koronararterie sygdom (herunder ustabil angina eller nyligt

myokardieinfarkt), subvalvulær aortastenose eller hæmodynamisk ustabilitet (f.eks.

dekompenseret hjerteinsufficiens).

Acetylsalicylsyredosis i Asasantin Retard har ikke været undersøgt til sekundær

forebyggelse af myokardieinfarkt.

Myastenia gravis

Hos patienter med myastenia gravis kan justering af behandlingen være nødvendig efter

ændringer i doseringen af dipyridamol (se pkt. 4.5).

Lever og galdeveje

Der er i få tilfælde fundet en varierende mængde ukonjungeret dipyridamol (op til 70 % af

stenens vægt) i galdesten hos ældre patienter, med tegn på ascenderende cholangitis, som

har været i oral dipyridamol behandling i flere år. Det er ikke påvist, at dipyridamol er den

dk_hum_58627_spc.doc

Side 2 af 13

initierende faktor for dannelsen af disse galdesten. Det er muligt, at forekomst af

dipyridamol i galdesten skyldes bakteriel deglucuronidering af konjugeret dipyridamol i

galden.

Hovedpine eller migræne-lignende hovedpine

Hovedpine og migræneagtig hovedpine, der kan optræde specielt ved start af behandling

med Asasantin Retard, bør ikke behandles med acetylsalicylsyre eller ibuprofen (se pkt.

4.2).

Advarsler vedrørende acetylsalicylsyre

På grund af indholdet af acetylsalicylsyre bør Asasantin Retard anvendes med forsigtighed

hos patienter med astma, allergisk rhinit, nasalpolypper, kroniske eller hyppigt

tilbagevendende dyspeptiske gener, nedsat nyre- eller leverfunktion (se pkt. 5.2) eller

glukose-6-fosfat dehydrogeneasemangel.

Overfølsomhed

Forsigtighed tilrådes hos patienter, som er overfølsomme over for non-steroide

antiinflammatoriske lægemidler (NSAID).

Særlige populationer

Pædiatrisk population

Lægemidlet bør ikke anvendes til børn.

På grund af risikoen for Reye’s syndrom, må Asasantin Retard, der indeholder

acetylsalicylsyre, ikke anvendes til børn og unge med febrile sygdomme eller virale

infektioner.

Stresstest med intravenøs dipyridamol og andre adenosin-lignende stoffer

Klinisk erfaring viser, at patienter, der tager oral dipyridamol og som skal have foretaget

en farmakologisk stresstest med intravenøs dipyridamol eller andre adenosin-lignende

stoffer (f.eks. adenosin, regadenoson), bør pausere oralt indtag af dipyridamol i 24 timer

før intravenøs administration af dipyridamol eller 48 timer før administration af andre

adenosin-lignende stoffer, grundet en øget risiko for kardiovaskulære bivirkninger.

Følsomheden af stresstesten påvirkes, såfremt dette ikke efterleves.

Asasantin Retard kapsler indeholder 11,3 mg saccharose svarende til 22,6 mg pr. daglig

dosis, og bør derfor ikke anvendes til patienter med arvelig fructoseintolerans,

glucose/galactosemalabsorption og sucrase-isomaltasemangel.

Asasantin Retard kapsler indeholder 50,3 mg vandfri lactose svarende til 100,6 mg pr.

daglig dosis, og bør derfor ikke anvendes til patienter med galactoseintolerans, en særlig

form af hereditær lactosemangel (Lapp Lactase deficiency) eller

glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

NSAID, kortikosteroider eller kronisk alkoholforbrug

Risikoen for gastrointestinale bivirkninger kan øges, når acetylsalicylsyre administreres

sammen med NSAID, kortikosteroider eller kronisk alkoholforbrug.

Bør ikke anvendes samtidig med ibuprofen. Samtidig anvendelse af ibuprofen, men ikke

med sikkerhed andre non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) eller

dk_hum_58627_spc.doc

Side 3 af 13

paracetamol, kan hos patienter med øget kardiovaskulær risiko begrænse den positive

kardiovaskulære effekt af acetylsalicylsyre.

Metamizol

Metamizol kan mindske effekten af acetylsalicylsyre på trombocytaggregation, hvis dette

tages samtidigt. Derfor skal denne kombination bruges med forsigtighed hos patienter som

tager en lav dosis acetylsalicylsyre for hjerte-kar beskyttelse.

Lægemidler der påvirker koagulation

Når dipyridamol anvendes sammen med lægemidler, der påvirker koagulationen som f.eks.

antikoagulantia og trombocythæmmere, så bør viden om intolerance og risici ved disse

lægemidler tages med i betragtning.

Virkningen af antikoagulantia, trombocytfunktionshæmmende midler, selektive serotonin

reuptakehæmmere (SSRI'er) eller anagrelid kan forstærkes af acetylsalicylsyre og øge

risikoen for bivirkninger.

Tillæg af dipyridamol til acetylsalicylsyre forøger ikke blødningstendensen.

Når dipyridamol administreres samtidig med warfarin, bliver blødningshyppigheden og

alvorlighed ikke øget sammenlignet med warfarin behandlingen alene.

Antiepileptika

Virkningen af valproat og fenytoin kan forstærkes af acetylsalicylsyre og øge risikoen for

bivirkninger

Adenosin-lignende stoffer (f.eks. adenosin, regadenoson)

Adenosinindholdet i plasma og de kardiovaskulære virkninger af adenosin øges af

dipyridamol. Justering af adenosindosis bør overvejes. Dipyridamol øger desuden den

kardiovaskulære effekt af regadenoson, en adenosin A

-receptor agonist. Risikoen for

kardiovaskulære bivirkninger kan øges når behandling med dipyridamol ikke pauseres 48

timer inden stresstest med intravenøs adenosin-lignende stoffer.

Antihypertensiva

Blodtryksnedsættende lægemidler kan påvirkes af dipyridamol ved at øge den hypotensive

virkning.

Cholinesterasehæmmere

Cholinesterasehæmmeres virkning kan hæmmes af dipyridamol og derved medvirke til en

forværring af myastenia gravis (se pkt. 4.4).

Hypoglykæmiske lægemidler og methotrexat

Virkningen af hypoglykæmiske lægemidler og toksiciteten af methotrexat kan øges ved

samtidig behandling med acetylsalicylsyre.

Spironolacton

Spironolactons natriuretiske virkninger kan mindskes af acetylsalicylsyre.

Probenecid

Virkningen af lægemidler der fremmer udskillelsen af urinsyre (f.eks. probenecid) kan

hæmmes af acetylsalicylsyre.

Theophyllin og andre xantiner

dk_hum_58627_spc.doc

Side 4 af 13

Effekten af dipyridamol kan svækkes af xantiner. Dette bør specielt tages i betragtning ved

intravenøs administrering af teofyllin.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ikke udført fertilitetsundersøgelser (se pkt. 5.3). Prækliniske studier med

dipyridamol og acetylsalicylsyre viste ingen svækkelse af fertilitet.

Graviditet

Asasantin Retard bør kun anvendes på tvingende indikation i 1. og 2. trimester. Asasantin

Retard er kontraindiceret (se pkt. 4.3) i 3. trimester af graviditeten.

Erfaringsgrundlaget for anvendelse af dipyridamol og lavdosis acetylsalicylsyre til gravide

er ringe. Dyrestudier indikerer ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger på den

embryonale/føtale udvikling.

Amning

Asasantin Retard bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden.

Dipyridamol og salicylater udskilles i modermælk (se pkt. 5.2 og 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke mærkning.

Asasantin Retard kan på grund af bivirkninger som hovedpine, svimmelhed, kvalme og

opkastning påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner i mindre eller

moderat grad. Der er ikke foretaget studier af Asasantin Retards virkning på evnen til at

føre motorkøretøj og betjene maskiner. Alligevel bør patienter informeres om, at de kan

opleve bivirkninger såsom svimmelhed og konfusion under behandling med Asasantin

Retard. Derfor bør der udvises forsigtighed ved bilkørsel og ved betjening af maskiner.

Hvis patienterne oplever ovennævnte bivirkninger, bør de undgå potentielt farlige opgaver

såsom at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Opsummering af sikkerhedsprofilen

To store studier (ESPS-2 og PRoFESS) med i alt 26.934 patienter (heraf 11.831 patienter

tildelt behandling med Asasantin Retard) ligger til grund for sikkerhedsprofilen for

Asasantin Retard. Dertil kommer betydelig post-markering erfaring med lægemidlet.

De mest almindelige bivirkninger er hovedpine, svimmelhed og gastrointestinale

bivirkninger så som dyspepsi, diarré, kvalme og mavesmerter. Disse ses hos mere end 10

% af alle patienter og forsvinder i de fleste tilfælde ved fortsat brug. De vigtigste alvorlige

bivirkninger forbundet med brug af Asasantin Retard er blødninger.

Tabel over bivirkninger

Følgende bivirkninger er rapporteret i studierne ESPS-2 og PRoFESS samt ved spontan

bivirkningsindberetning ved brug af Asasantin Retard.

Undersøgelser

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Øget blødningstid.

dk_hum_58627_spc.doc

Side 5 af 13

Hjerte

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Forværring af koronar arterie sygdom, syncope.

Takykardi.

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Epistaxis.

Blod og lymfesystem

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Anæmi.

Trombocytopeni. Jernmangelanæmi

Nervesystemet

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Hovedpine, svimmelhed.

Intrakraniel hæmoragi, migræne.

Øjne

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Intraokulær blødning

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Dyspepsi, diarré, kvalme, mavesmerter.

Gastrointestinal blødning, opkastning.

Mavesår.

Erosiv gastrit

Hud og subkutant væv

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Blødning i huden (sugillationer, ekkymose,

hæmatomer).

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Myalgi.

Traumer, forgiftninger og

behandlingskomplikationer

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Øget blødning under eller efter operation.

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Hypotension, hedestigninger.

Immunsystemet

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Hypersensitivitetsreaktioner (udslæt, urticaria,

bronkospasme, angioødem).

dk_hum_58627_spc.doc

Side 6 af 13

I det placebo-kontrollerede ESPS-2-forsøg, blev 1.650 patienter behandlet med Asasantin Retard og

1.649 med placebo. Varigheden af behandlingen var i gennemsnit 1,4 år. Hyppigheden for

blødninger generelt var 8,7 % for Asasantin Retard og 4,5 % for placebo. Hyppigheden af større

blødninger var henholdsvis 1,6 % og 0,4 %. Hyppigheden af intrakraniel blødning var henholdsvis

0,6 % og 0,4 %, mens hyppigheden af gastrointestinale blødninger var henholdsvis 4,3 % og 2,6 %.

I det randomiserede PRoFESS-forsøg blev 10.055 patienter behandlet med Asasantin Retard.

Varigheden af behandlingen var i gennemsnit 1,9 år. Hyppigheden for blødninger generelt var

5,3 %. Hyppigheden for større blødninger var 3,3 %. Hyppigheden for intrakraniel blødning var

1,2 % (inklusiv intraokulær blødning (0,2 %)), mens hyppigheden for gastrointestinale blødninger

var 1,9 %. Se pkt. 5.1 for yderligere information om disse forsøg.

Yderligere oplysninger om de enkelte aktive stoffer

Tidligere rapporterede bivirkninger for de enkelte aktive indholdsstoffer kan også være potentielle

bivirkninger i forbindelse med Asasantin Retard, selvom de ikke er observeret i kliniske forsøg med

dette produkt. I det følgende er disse angivet uden frekvens.

Dipyridamol:

Ved behandling med dipyridamol alene er der i enkelttilstående tilfælde rapporteret om ophobning

af dipyridamol i galdesten.

Acetylsalicylsyre:

Følgende bivirkninger er rapporteret ved brug af acetylsalicylsyre alene:

Blod og lymfesystem

Dissemineret intravaskulær koagulation, koagu-

lationsdefekt

Immunsystemet

Anafylaktiske reaktioner (særligt hos patienter

med astma)

Metabolisme og ernæring

Hypoglykæmi (børn), hyperglykæmi, tørst,

dehydrering, hyperkaliæmi, metabolisk acidose,

respiratorisk alkalose

Psykiske forstyrrelser

Konfusion

Nervesystemet

Agitation, hjerneødem, letargi, kramper

Øre og labyrint

Tinnitus, døvhed

Hjerte

Arytmi

Luftveje, thorax og mediastinum

Dyspnø, gingival blødning, larynxødem,

hyperventilation, pulmonært ødem, tachypnø

Mave-tarmkanalen

Perforeret mavesår, melæna, haemetemese,

blodstyrtning, pankreatitis

Lever og galdeveje

Hepatitis, Reye´s syndrom

Hud og subkutane væv

Erythema exsudativum multiforme

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Rhabdomyolyse

Nyre og urinveje

Nyresvigt, interstitiel nefrit, nyrepapilnekrose,

proteinuri

Graviditet, puerperium og den

perinatale periode

Forlænget graviditet, forlænget fødsel, for lav

fødselsvægt, dødfødsel, blødning før eller efter

fødsel

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Pyrexi, hypotermi

Undersøgelser

Leverpåvirkning, øget indhold af urinsyre i

blodet (kan føre til anfald af urinsur gigt),

dk_hum_58627_spc.doc

Side 7 af 13

forlænget protrombintid

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

På grund af dosis ratioen af acetylsalicylsyre i forhold til dipyridamol er det forventeligt, at

overdoseringssymptomer vil være domineret af tegn på dipyridamol overdosering.

Som følge af få observationer er erfaringen med overdosering af dipyridamol begrænset.

Der eksisterer kun få observationer omhandlende overdosering af dipyridamol.

Symptomer:

Symptomer som varmefornemmelse, rødme, svedtendens, uro, følelse af svaghed,

svimmelhed og hovedpine. Forhøjet puls og fald i blodtryk kan også forekomme. Takypnø,

takykardi, angina pectoris, bevidstløshed, bronkospasme, respirationsdepression,

gastrointestinale gener og forlænget blødningstid.

Tegn og symptomer på mild, akut overdosering med acetylsalicylsyre er hyperventilation,

tinnitus, kvalme, opkastning, nedsat syn og hørelse, svimmelhed og konfusion.

Svimmelhed og tinnitus kan, særligt hos ældre patienter, være symptomer på overdosering.

Behandling:

Symptomatisk behandling bør anvendes. Mavetømning bør overvejes. Administration af

xantinderivater (f.eks. aminofyllin) kan modvirke den hæmodynamiske virkning af

overdosering med dipyridamol. På grund af den omfattende vævsdistribution og den

overvejende elimination via leveren vil dipyridamol sandsynligvis ikke være tilgængelig

for metoder, som kan øge udskillelsen.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: B 01 AC 30 - Trombocytaggregations hæmmere excl. heparin

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Den væsentligste effekt af dipyridamol er at øge niveauet af adenosin, et potent

vasodilaterende stof, ved at hæmme dets optagelse i trombocytter, røde blodlegemer og

endotelceller i karvæggen. Via flere trin resulterer dette i en hæmning af

trombocytaktivering pga. nedsat calciumkoncentration.

dk_hum_58627_spc.doc

Side 8 af 13

Dipyridamol reducerer nedbrydningen af ATP til ADP, og hæmmer hermed den ADP

medierede trombocytaggregation. Samtidig øges det intracellulære niveau af nitrogen oxid

i cellerne, som stabiliseres.

Dipyridamol stimulerer også frigivelsen af prostacyklin fra karvæggen. Herved hæmmes

trombocytaggregation og trombedannelse.

Acetylsalicylsyre hæmmer trombocytternes aggregation ved irreversibelt at inaktivere

enzymet, cyclo-oxygenase i trombocytterne. Hermed hindres produktionen af thromboxan

A2, som inducerer trombocytaggretion og vasokonstriktion.

Der kan forventes en additiv effekt af de to indholdsstoffer, da acetylsalicylsyre kun

hæmmer trombocytaggregation mens dipyridamol i tillæg hæmmer trombocytaktiveringen.

Kliniske studier:

ESPS-2 (European Stroke Prevention Study 2) studiet viste, Asasantin Retard reducerede

risikoen for iskæmisk apopleksi med 23,1 % sammenlignet med acetylsalicylsyre (ASA)

50 mg/dag; med 24,7 % sammenlignet med dipyridamol 400 mg/dag og med 37 %

sammenlignet med placebo.

Resultatet fra ESPS-2 studiet understøttes af resultaterne fra ESPRIT

(European/Australasian Stroke Prevention in Ischaemia Trial) studiet, hvor man havde et

kombineret kardiovaskulært endepunkt, der ud over stroke og død også omfatter

myokardieinfarkt og svær blødning. Her fandt man en risikoreduktion på 20 %, ved

kombinationsbehandling med dipyridamol 400 mg og ASA 30-325 mg i forhold til ASA

alene.

Asasantin blev i studiet PRoFESS (PRevention Regimen For Effectively avoiding Second

Strokes) sammnelignet med clopidogrel mht. forebyggelse af recidiv af iskæmisk

apopleksi. PRoFESS var et dobbeltblindt, randomiseret studie med 2x2 faktorielt design,

der også sammenlignede telmisartan i forhold til placebo. Patienter ældre end 55 år, som

havde haft iskæmisk apopleksi mindre end 90 dage før indtræden i studiet, blev inkluderet.

Patienterne blev i øvrigt givet standardbehandling. I alt 20.332 patienter blev randomiseret

til studiet, hvis primære endepunkt var tid til apopleksi uanset årsag.

Der blev ikke fundet en forskel i forekomst mht. det primære endepunkt mellem de to

behandlinger. Dette var også tilfældet for de sekundære endepunkter, herunder et

sammensat endepunkt, der inkluderede det primære endepunkt, myokardieinfarkt eller død

pga. karsygdom og et, der udover det primære endepunkt, inkluderede større

blødningsepisoder. Resultaterne er sammenfattet i nedenstående tabel:

Parameter

Incidens

Asasantin

(N=10181)

Incidens

Clopidogrel

(N=10151)

Relativ risiko

(95 % konfidensinterval)

Asasantin/Clopidogrel

Primært endepunkt

Apoplexi uanset årsag

9,0 %

8,8 %

1,01 (0,92-1,11)

Sekundært endepunkt

Apoplexi uanset årsag samt AMI

og død pga. karsygdom

13,1 %

13,1 %

0,99 (0,92-1,07)

Sekundært endepunkt

dk_hum_58627_spc.doc

Side 9 af 13

Apoplexi uanset årsag samt

større blødningsepisoder

11,7 %

11,4 %

1,03 (0,95-1,11)

For patienter, der fik en apoplexi, sås der i studiet ingen forskel mht. den neurologiske

funktion efter 3 måneder.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Der er ingen nævneværdig farmakokinetisk interaktion mellem dipyridamol og

acetylsalicylsyre. Derfor behandles farmakokinetiske egenskaber for de to stoffer hver for

sig i det nedenstående.

Dipyridamol:

For dipyridamol er der dosislinearitet for alle terapeutiske doser.

De farmakokinetiske egenskaber er enten ækvivalente eller lidt bedre for depotkapslerne (2

gange daglig) end for tabletterne 3 gange daglig/4 gange daglig. Biotilgængeligheden er

lidt højere, peak koncentrationerne er identiske, trough koncentrationerne er betydeligt

højere og peak trough variationer er reduceret.

Absorption:

Den absolutte biotilgængelighed er omkring 70 %.

Peakplasmakoncentrationer ses 2-3 timer efter administration. I steady-state ses med en

daglig dosis på 400 mg (2x200 mg) en gennemsnitlig peakkoncentration på 1,98

mikrog/ml og en trough koncentration på 0,53 mikrog/ml.

Der er ingen klinisk relevant effekt af fødeindtagelse på farmakokinetikken af dipyridamol

for Asasantin Retard depotkapsler.

Distribution:

På grund af dipyridamols høje lipofilicitet fordeles det til mange organer.

Det tilsyneladende fordelingsvolumen af det centrale kompartment Vc er omkring 5 l. Det

tilsyneladende fordelingsvolumen i steady-state er omkring 100 l, hvilket afspejler

fordeling til andre kompartments.

Dipyridamol passerer ikke blod-hjerne barrieren i væsentlig grad.

Passagen af dipyridamol gennem placenta er meget lav.

Proteinbindingen af dipyridamol er 97 – 99 %. Primært bundet til alfa1-glycoprotein og

albumin.

Biotransformation:

Metaboliseringen af dipyridamol sker i leveren. Dipyridamol metaboliseres ved

konjugering til glucuronsyre til primært at danne monoglucuronid, og kun for en lille del

diglucuronider. I plasma findes ca. 80 % af den totale mængde som primærproduktet, mens

20 % er monoglucuronid efter oral administration. Den farmakodynamiske aktivitet af

dipyridamol glucuronider er væsentlig lavere end for dipyridamol.

Elimination:

Den dominerende halveringstid ved oral administration er ca. 40 minutter.

dk_hum_58627_spc.doc

Side 10 af 13

Den renale udskillelse af dipyridamol er ubetydelig (< 0,5 %) og nyreudskillelsen for

glucuronid metabolitterne er lav (5 %). Glucuroniderne udskilles primært (95 %) via

galden med fæces, tilsyneladende med enterohepatisk recirkulation.

Den totale clearence er ca. 250 ml/min.

Der ses en forlænget terminal halveringstid på 13 timer. Denne eliminationsfase er af

mindre betydning, da den repræsenterer en lille del af det totale AUC, hvilket ses at steady

state opnås på 2 dage med en dosering på 2 gange daglig. Der ses ingen signifikant

akkumulering af lægemidlet ved gentagen dosering.

Kinetik hos ældre:

Plasmakoncentrationer efter behandling med Asasantin Retard er 30 % højere hos ældre

forsøgspersoner (>65 år) end hos unge (<55 år). Forskellen i plasmakoncentrationer

skyldes primært nedsat udskillelse; der er tilsyneladende ikke forskel i absorptionen.

Kinetik hos patienter med nedsat nyrefunktion:

Eftersom den renale udskillelse er meget lav (5 %), forventes der ikke ændringer i

farmakokinetikken for patienter med nedsat nyrefunktion. I ESPS-2 sås ingen

farmakokinetiske ændringer for dipyridamol og glucuronid metabolitterne, hos patienterne,

der havde kreatinin clearence fra 15ml/min til >100ml/min, såfremt resultaterne blev

korrigeret for forskelle i alder.

Kinetik hos patienter med nedsat leverfunktion:

Hos patienter med nedsat leverfunktion ses ingen ændringer i plasmakoncentrationerne af

dipyridamol, men en øgning i koncentrationen af (farmakologisk inaktive) glucuronider.

Det anbefales at dosere dipyridamol uden begrænsninger såfremt der ikke er tegn på

leversvigt.

Acetylsalicylsyre:

Absorption:

Acetylsalicylsyre bliver hurtigt og næsten fuldstændig absorberet i mave og tarm efter oral

administration. Omkring 30 % af en dosis acetylsalicylsyre hydrolyseres til salicylsyre

inden det når den systemiske cirkulation. Maksimal plasmakoncentration opnås efter 30

minutter ved en daglig dosis på 50 mg fra Asasantin Retard (25 mg 2 gange dgl.). Den

maksimale plasmakoncentration for salicylsyre opnås efter 60-90 minutter. De maksimale

plasmakoncentrationer var 360 ng/ml for acetylsalicylsyre og 1100 ng/ml for salicylsyre.

Der er ingen klinisk relevant effekt af fødeindtagelse på farmakodynamikken af

acetylsalicylsyre for Asasantin Retard depotkapsler.

Distribution:

Acetylsalicylsyre omdannes hurtigt til salicylat, men er den mest forekommende form de

første 20 minutter. Plasmakoncentrationen af acetylsalicylsyre har en halveringstid på

omkring 15 minutter.

Den vigtigste metabolit, salicylsyre, har en høj non-linær koncentrationsafhængig

proteinbindingsgrad på omkring 80-90 %.

Salicylater fordeles til alle væv og kropsvæsker, herunder centralnervesystemet,

modermælken og føtale væv.

Biotransformation:

Acetylsalicylsyre metaboliseres hurtigt af ikke specifikke esteraser til salicylsyre.

Salicylsyre metaboliseres primært til salicylurinsyre, salicylfenolglucuronid og salicylacyl

dk_hum_58627_spc.doc

Side 11 af 13

glucuronid. Dannelsen af de vigtigste metabolitter salicylurinsyre og

salicylfenolglucuronid følger Michaelis-Menten kinetik. De øvrige metaboliske veje er

første-ordens processer.

Elimination:

Acetylsalicylsyre elimineres primært via hepatisk metabolisme og har en halveringstid på

15-20 minutter i plasma. Ved indgift af doser under 325 mg acetylsalicylsyre er

eliminationen en første-ordens reaktion, og for den vigtigste metabolit salicylsyre er

plasmahalveringstiden 2-3 timer.

Over 90 % af acetylsalicylsyren udskilles som metabolitter via nyrerne. Fraktionen af

salicylsyre, der udskilles uomdannet i urinen, øges ved stigende doser. Den renale

clearence for salicylsyre øges ved stigende urin-pH.

Kinetik hos patienter med nedsat nyrefunktion:

Acetylsalicylsyre bør undgås til patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion (GFR<

10ml/min).

En forøgelse af den totale plasmakoncentration og den ubundne fraktion af salicylsyre er

rapporteret hos disse.

Kinetik hos patienter med nedsat leverfunktion:

Acetylsalicylsyre bør undgås til patienter med alvorlig lever insufficiens. En forøgelse af

den ubundne fraktion af salicylsyre er rapporteret hos disse.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Dipyridamol og acetylsalicylsyre er blevet grundigt undersøgt i dyrestudier, og der er ikke

fund af klinisk betydning ved doser svarende til terapeutiske doser hos mennesket.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Vinsyre

Povidon

Methacrylsyre-methylmethacrylat copolymer (1:2)

Talcum

Akaciegummi

Hypromellosephthalat

Hypromellose

Triacetin

Dimeticon

Stearinsyre

Lactosemonohydrat

Aluminiumstearat

Kolloid vandfri silica

Majsstivelse

Mikrokrystallinsk cellulose

Saccharose

Titandioxid (E 171)

Kapsler:

Gelatine

Titandioxid (E 171)

Rød og gul jernoxid (E 172)

dk_hum_58627_spc.doc

Side 12 af 13

Print blæk:

Shellac

Propylenglycol

Ammoniumhydroxid

Kaliumhydroxid

Rød jernoxid (E 172)

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Efter åbning: 6 uger.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i original beholder, tæt tillukket. Fugtfølsomt.

Må ikke opbevares over 30 °C.

6.5

Emballagetype

Hvid plast beholder med børnesikret låg, der er forsynet med tørremiddel.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER Af MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46 D

2730 Herlev

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

58627

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

5. april 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

21. august 2019

dk_hum_58627_spc.doc

Side 13 af 13

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information