Asacol 800 mg enterotabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

22-02-2021

Aktiv bestanddel:
MESALAZIN
Tilgængelig fra:
2care4 ApS
ATC-kode:
A07EC02
INN (International Name):
mesalazine
Dosering:
800 mg
Lægemiddelform:
enterotabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
57311
Autorisation dato:
2016-03-04

Indlægsseddel: Information til brugeren

Asacol

®

800 mg enterotabletter

Mesalazin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre,

selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Asacol

3. Sådan skal du tage Asacol

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Asacol indeholder det aktive indholdsstof mesalazin, som er et antiinflammatorisk lægemiddel, der anvendes til behandling af inflammatoriske sygdomme i tyktarmen og

endetarmen.

Asacol virker mod mild eller til moderat, kronisk, blødende betændelse i tyktarmen og mod Crohn’s sygdom.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Asacol

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Asacol

– hvis du er allergisk over for mesalazin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Asacol (angivet i afsnit 6).

– hvis du er allergisk over for salicylater (f.eks. acetylsalicylsyre).

– hvis du har en alvorlig leversygdom.

– hvis du har en alvorlig nyresygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Asacol, hvis du har en medicinsk tilstand eller lidelser, specielt hvis du:

– har problemer med dine lunger, f.eks. astma.

– tidligere har haft en allergisk reaktion, når du har taget sulfasalazin.

– har haft en allergisk reaktion i hjertet som f.eks. en betændelse i din hjertemuskel eller hjertesæk. Hvis du tidligere har haft allergiske reaktioner i hjertet, som mistænkes

at være forårsaget af mesalazin, skal du ikke begynde behandling med Asacol. Asacol bør tages med forsigtighed, hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion i hjertet,

som ikke er forårsaget af mesalazin.

Anvend Asacol med forsigtighed, hvis du har mavesår eller sår i tarmen, hvis du er en ældre person eller har nedsat lever og/eller nyrefunktion.

Der kan udvikles nyresten ved anvendelse af Asacol. Symptomerne kan være smerter i siden af maven og blod i urinen. Sørg for at drikke tilstrækkeligt med væske under

behandling med Asacol.

Undersøgelser for lever, nyrer og blod

Før og mens du tager Asacol kan det være, at din læge ved behov vil undersøge dig for at tjekke, at din lever, dine nyrer, dit blod og dine lunger fungerer, som de skal.

Tabletter i din afføring

Der er modtaget et par observationer af intakte tabletter i afføringen. Det, der tilsyneladende er intakte tabletter kan i enkelte tilfælde være tomme skaller fra de overtrukne

tabletter. Hvis du ofte opdager intakte tabletter i din afføring, skal du kontakte din læge.

Børn og unge

Der er kun begrænset dokumentation for en virkning hos børn (6-18 år), se afsnit 3.

Brug af anden medicin sammen med Asacol

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nyligt, som f.eks.:

– Lægemidler, som hæmmer immunforsvarets aktivitet (f.eks. azathioprin eller 6-mercaptopurin eller thioguanin)

– Lægemidler, som forebygger dannelsen af blodpropper (antikoagulerende medicin, f.eks. warfarin)

Brug af Asacol sammen med mad og drikke

Se afsnit 3.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette

lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Asacol påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Hvis du påvirkes, skal du imidlertid ikke føre eller betjene maskiner.

Asacol indeholder mælkesukker (laktose)

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Asacol indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. den er i det væsentlige natriumfri.

03-2020

P491314-3

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

3. Sådan skal du tage Asacol

Tag altid Asacol nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Betændelse i tyktarmen eller Crohn´s sygdom

Voksne

Aktiv sygdom: Individuelt. Op til 6 enterotabletter (800 mg) (4,8 g mesalazin) dagligt fordelt på flere doser.

Vedligeholdelsesdosis: Individuelt. Normal dosis er op til 2,4 g mesalazin 1 gang daglig eller fordelt på flere doser.

Kontakt lægen, hvis din Crohn’s sygdom ikke bliver bedre i løbet af 6 uger, eller du får det værre, mens du er i langtidsbehandling.

Brug til børn og unge

Der er kun begrænset dokumentation for en virkning hos børn (6-18 år).

Børn i alderen 6 år og ældre

Aktiv sygdom: Skal bestemmes individuelt, startende med 30-50 mg/kg/dag i opdelte doser. Maksimal dosis: 75 mg/kg/dag i opdelte doser.

Den totale dosis bør ikke overstige 4,8 g/dag.

Vedligeholdelsesbehandling: Skal bestemmes individuelt, startende med 15-30 mg/kg/dag i opdelte doser. Den totale dosis bør ikke overstige 2,4 g/dag.

Det anbefales normalt, at halvdelen af dosen til voksne kan gives til børn op til en kropsvægt på 40 kg; og til dem over 40 kg kan den normale dosis til voksne gives.

Asacol skal tages før måltider. Du skal synke enterotabletterne hele med rigeligt væske. Enterotabletterne må ikke tygges, knuses eller deles før de synkes. Det er vigtigt at

du tager Asacol regelmæssigt for at opnå den ønskede virkning.

Hvis du har taget for mange Asacol

Der er begrænset erfaring med overdosering.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Asacol, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Asacol

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt med den normale dosering.

Hvis du holder op med at tage Asacol

Hold ikke op med at tage Asacol uden samråd med læge, også selvom du føler en bedring.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Organspecifikke bivirkninger, der påvirker hjertet, lunger, nyrer, bugspytkirtel, hud og underhudsvæv er blevet

observeret.

Stop øjeblikkeligt med at tage Asacol og søg straks lægehjælp

Hvis du får uforklarlige blå mærker (uden skade), blødning under din hud, lilla prikker eller pletter under din hud, anæmi (føler dig træt, svag og ser bleg ud, specielt på dine

læber, negle og på indersiden af dine øjenlåg), feber (høj temperatur), ondt i halsen eller uventet blødning (f.eks. næseblødning).

Følgende bivirkninger er blevet observeret med de anførte ca. hyppigheder:

Almindelige bivirkninger

– hududslæt

– halsbrand

Ikke almindelige bivirkninger

– feber

– forhøjet antal hvide blodceller kaldet eosinofile granulocytter

– følelse af kilden, prikken og følelsesløshed

– nældefeber, hudkløen

– brystsmerter

Sjældne bivirkninger

– hovedpine

– svimmelhed

– betændelse i hjertemuskulaturen eller -sækken med symptomer som brystsmerter eller hjertebanken

– diarré, mavesmerter, luft i maven, en følelse af ubehag i maven med trang til at kaste op og opkast

– øget hudfølsomhed over for sollys og ultraviolet lys (lysfølsomhed)

Meget sjældne bivirkninger

– alvorlig reduktion i antallet af blodceller som kan føre til svaghed, blå mærker eller øge sandsynligheden at få infektioner, lavt antal blodceller, reduceret antal blodplader,

der fører til forhøjet risiko for blødning

– allergiske reaktioner, som f.eks. udslæt eller udbrud i huden

– feber i forbindelse med indtagelse af medicinen og som forsvinder når medicinen ikke længere tages

(lægemiddelinduceret feber)

– lidelser i immunforsvaret, som kan involvere organer og led

– tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) som involverer hele tyktarmen

– unormale eller skadede nerver, der giver en følelse af følelsesløshed eller prikken

– lungelidelse (arvæv i lungevævet, allergisk reaktion) der fører til åndenød, hoste eller hvæsen og væskeansamling i lungerne, lungebetændelse

– betændt bugspytkirtel (forbundet med smerter i øvre maveregion og ryggen samt kvalme)

– unormale leverfunktionsundersøgelser, hepatitis (betændelse i din lever, der kan føre til influenzalignende symptomer og gulsot)

– hårtab (alopecia)

– muskel- eller ledsmerter

– nyreproblemer (som f.eks. betændelse og arvæv i nyrerne), nyresvigt som kan forsvinde, hvis behandlingen stopper

– reversibel reduktion af dit sædtal

Ikke kendt

– lidelser i immunforsvaret (lupus-lignende syndrom), som kan føre til betændelse i din hjertesæk eller den membran der omslutter dine lunger eller dit hjerte, udslæt

og/eller ledsmerter

– betændelse i membranen, der omgiver lungerne (lungehindebetændelse)

– intolerance over for mesalazin undertiden med forværrede symptomer på underliggende sygdom

– nyresten og dermed forbundne nyresmerter (se også afsnit 2)

– vægttab

– laboratorieundersøgelser, der er udenfor det normale område

Evaluering af bivirkninger er baseret på følgende hyppighed:

Almindelige: kan optræde hos op til 1 ud af 10 personer

Ikke almindelige: kan optræde hos op til 1 ud af 100 personer

Sjældne: kan optræde hos op til 1 ud af 1.000 personer

Meget sjældne: kan optræde hos op til 1 ud af 10.000 personer

Ikke kendt: hyppighed kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Asacol utilgængeligt for børn.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Asacol indeholder:

- Aktivt stof: mesalazin. Hver enterotablet indeholder 800 mg mesalazin.

– Øvrige indholdsstoffer:

lactosemonohydrat; natriumstivelsesglycolat (type A); povidon 25000; magnesiumstearat; talcum; methacrylsyre-methylmethacrylat co-polymer (1:2), talcum, triethylcitrat,

jernoxid gul (E172), jernoxid rød (E172), macrogol 6000.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Asacol 800 mg er en aflang, rød-brun enterotablet.

Pakningsstørrelser

Asacol 800 mg enterotabletter er tilgængelige i pakningsstørrelser á 60 tabletter og 180 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4

Stenhuggervej 12

6710 Esbjerg V

Fremstiller:

2care4

Stenhuggervej 12-14

6710 Esbjerg V

Asacol

er et registreret varemærke, der tilhører Tillotts Pharma AG.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

marts 2020.

2. februar 2021

PRODUKTRESUMÉ

for

Asacol, enterotabletter (2care4)

0.

D.SP.NR.

6697

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Asacol

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver enterotablet indeholder 800 mg mesalazin (Asacol 800 mg).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:152,8 mg laktose (Asacol 800 mg),

se pkt. 4.4.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Enterotabletter (2care4 ApS).

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Asacol er indiceret hos voksne og børn (≥ 6 år) med mild eller moderat colitis ulcerosa og

Morbus Crohn.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Styrelsen

gør

opmærksom

på,

ikke

alle

godkendte

doseringsmuligheder/

anvendelsesmuligheder kan følges med dette præparat, hvorfor indlægssedlen bør informere

brugeren om dette.

Dosering

Voksne:

Colitis ulcerosa og morbus Crohn, mild eller moderat aktiv sygdom:

Individuel, op til 4,8 g mesalazin dagligt fordelt på flere doser.

Colitis ulcerosa og morbus Crohn, vedligeholdelsesdosis:

Individuel, op til 2,4 g mesalazin 1 gang dagligt eller dagligt fordelt på flere doser.

dk_hum_57311_spc.doc

Side 1 af 11

Der bør institueres anden behandling til patienter med akut morbus Crohn, der ikke

responderer på 4,8 g mesalazin dagligt inden for 6 uger, samt morbus Crohn patienter, der får

opblussen i sygdommen trods vedligeholdelsesbehandling med 2,4 g mesalazin dagligt.

Ældre: Ingen dosisreduktion, se pkt. 4.4.

Pædiatrisk population

Der er kun begrænset dokumentation for en virkning hos børn (6-18 år).

Børn i alderen 6

år og ældre

Aktiv sygdom: Skal bestemmes individuelt, startende med 30-50 mg/kg/dag i opdelte

doser. Maksimal dosis: 75 mg/kg/dag i opdelte doser. Den totale dosis bør ikke

overstige 4,8 g/dag.

Vedligeholdelsesbehandling: Skal bestemmes individuelt, startende med 15-30 mg/kg/

dag i opdelte doser. Den totale dosis bør ikke overstige 2,4 g/dag.

Det anbefales normalt, at halvdelen af dosen til voksne kan gives til børn op til en

kropsvægt på 40 kg; til b

rn over 40 kg kan den normale dosis til voksne gives.

Administration: oral

Dosis tages før fødeindtagelse. Enterotabletterne skal synkes hele med rigelig væske. Det

er vigtigt, at dosis tages regelmæssigt og konsekvent for at opnå den ønskede virkning.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Kendt overfølsomhed over for salicylater.

Alvorligt nedsat leverfunktion.

Alvorligt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min/1,73 m

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nedsat nyrefunktion

Serumkreatinin og urinstatus (urinteststrimler) bør bestemmes før og under behandlingen

efter skønsmæssig vurdering af den behandlende læge. Forsigtighed bør udvises hos

patienter med øget serumkreatinin eller proteinuri. Mesalazin-induceret nefrotoxicitet skal

mistænkes hos patienter, der udvikler nedsat nyrefunktion under behandlingen.

Som retningslinje anbefales opfølgende undersøgelser 14 dage efter påbegyndt behandling,

og derefter hver 4 uge de efterfølgende 12 uger. Korte monitoreringsintervaller efter

initiering af Asacol-behandling vil gøre det muligt at opdage sjældne, akutte

nyrereaktioner. I fravær af en akut nyrereaktion kan monitoreringsintervallet udvides til

hver 3 måned og derefter årligt efter 5 år. Behandling med Asacol skal seponeres

øjeblikkeligt, hvis der er tegn på nedsat nyrefunktion, og patienterne skal øjeblikkeligt søge

læge.

Nefrolitiasis

Der er rapporteret om tilfælde af nefrolitiasis ved anvendelse af mesalazin, herunder sten

med et mesalazin-indhold på 100 %. Det anbefales at sørge for tilstrækkelig

væskeindtagelse under behandlingen.

dk_hum_57311_spc.doc

Side 2 af 11

Svære kutane bivirkninger

Der er rapporteret om svære kutane bivirkninger (SCARs), herunder Stevens-Johnsons

syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN), i forbindelse med mesalazin-

behandling.

Mesalazin bør seponeres ved de første tegn og symptomer på svære hudreaktioner, f.eks.

hududslæt, slimhindelæsioner eller andre tegn på overfølsomhed.

Bloddyskrasi

Alvorlig bloddyskrasi er meget sjældent blevet rapporteret. Asacol-behandling skal

seponeres øjeblikkeligt, hvis der er mistanke om bloddyskrasi (uforklarlig blødning, blå

mærker, purpura, anæmi, vedvarende feber eller ondt i halsen), og patienten skal

øjeblikkeligt søge læge. Det anbefales, at der tages blodprøver (hæmoglobin, leukocytter

og trombocytter) før initiering af Asacol og under behandlingen efter lægens vurdering.

Generelt anbefales det, at foretage opfølgende undersøgelser 14 dage efter

behandlingsstart, derefter yderligere to til tre undersøgelser med 4 ugers intervaller. Hvis

prøverne er normale, bør opfølgende undersøgelser udføres hver 3. måned. Forekommer

der yderligere symptomer bør disse undersøgelser udføres øjeblikkeligt.

Nedsat leverfunktion

Leverenzymstigning er observeret hos patienter, der har taget præparater indeholdende

mesalazin. Der bør udvises forsigtighed, hvis Asacol administreres til patienter med nedsat

leverfunktion. Blodprøver (leverfunktionsparametre som f.eks. ALAT eller ASAT) bør

foretages før initiering af Asacol og under behandlingen efter lægens vurdering. Generelt

anbefales det, at foretage opfølgende undersøgelser 14 dage efter behandlingsstart, derefter

yderligere to til tre undersøgelser med 4 ugers intervaller. Hvis prøverne er normale, bør de

opfølgende undersøgelser udføres hver 3. måned. Forekommer der yderligere symptomer

bør disse undersøgelser udføres øjeblikkeligt.

Overfølsomhedsreaktioner i hjertet

Mesalazin-inducerede overfølsomhedsreaktioner i hjertet (myo- og pericarditis) er meget

sjældent blevet rapporteret. Hvis der foreligger mistanke om mesalazin-induceret

overfølsomhed i hjertet, må Asacol ikke administreres igen. Uafhængigt af årsag bør der

udvises forsigtighed hos patienter, der tidligere har haft myo- eller pericarditis, som følge

af overfølsomhed.

Lungesygdom

Patienter med lungesygdom, specielt astma, bør monitoreres meget omhyggeligt under

behandlingsforløbet med Asacol.

Bivirkninger overfor sulfasalazin

Patienter, der tidligere har haft bivirkninger over-for behandling med sulfasalazin, bør

følges tæt. Ved akutte symptomer på intolerance som f.eks. abdominalsmerter, feber,

kraftig hovedpine og udslæt, skal behandlingen straks seponeres.

Sår i mavesæk og tolvfingertarm

Baseret på et teoretisk grundlag, bør der udvises forsigtighed ved behandlingsstart i

tilfælde af eksisterende sår i mavesæk og tolvfingertarm.

Intolerance overfor kulhydrater

Bør ikke anvendes til patienter med hereditær galactoseintolerans, total lactasemangel eller

glucose/galactosemalabsorption.

dk_hum_57311_spc.doc

Side 3 af 11

Asacol indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. den

er i det væsentlige natriumfri.

Tabletter

i afføringen

Der er modtaget et begrænset antal observationer af intakte tabletter i afføringen.

Tilsyneladende intakte tabletter, kan i nogle tilfælde være tomme skaller af de overtrukne

tabletter. Hvis der ofte observeres intakte tabletter i afføringen, skal patienten rådføre sig

med lægen.

Ældre patienter

Der bør udvises forsigtighed ved administration til ældre patienter og præparatet bør kun

ordineres til patienter, der har en normal eller let til moderat nedsat lever- og nyrefunktion

(se pkt. 4.3).

Pædiatrisk population

Der er kun begrænset dokumentation for en virkning hos børn [6-18 år] (se pkt. 4.2).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Der findes svag dokumentation for, at mesalazin kan nedsætte den antikoagulerende effekt

af warfarin.

Hos patienter, der får samtidig behandling med azathioprin eller 6-mercaptopurin eller

thioguanin, er der risiko for øget myelosuppressiv effekt af disse lægemidler. En livstru-

ende infektion kan opstå, som følge af dette. Patienterne skal observeres tæt for tegn på in-

fektion og myelosuppresion. Blodprøver (tælling af leukocytter og thrombocytter) skal ud-

føres regelmæssigt (ugentlig) og da specielt ved initiering af et sådant kombinationsregime

(se pkt. 4.4). Hvis de hvide blodceller er stabile efter 1 måned, er undersøgelser hver 4.uge

i de efterfølgende 12 uger og herefter hver 3.måned tilstrækkeligt.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet:

Ingen effekter relateret til fertilitet er iagttaget.

Graviditet:

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af mesalazin til gravide kvinder. Dog

viser data fra et begrænset antal (627) eksponerede graviditeter ingen bivirkninger af

mesalazin på graviditeten eller på sundhedstilstanden af fosteret/det nyfødte barn. Der er til

dato ingen andre relevante epidemiologiske data tilgængelige.

I et enkelt tilfælde efter langvarig brug af en høj dosis mesalazin (2-4 g, oralt) gennem

graviditeten, blev der rapporteret om nyresvigt hos det nyfødte barn.

Dyreforsøg med oral mesalazin indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige

virkninger hvad angår graviditet, fosterets udvikling, fødsel eller postnatal udvikling.

Asacol bør kun anvendes under graviditeten, hvis de forventede fordele opvejer den mulige

risiko.

Amning:

dk_hum_57311_spc.doc

Side 4 af 11

N-acetyl-5-aminosalicylsyre og i mindre grad mesalazin udskilles i human mælk. Den

kliniske betydning af dette fund er ikke fastslået. Til dato er der kun begrænset erfaring hos

ammende kvinder til rådighed. Overfølsomhedsreaktioner, såsom diarré hos spædbarnet,

kan ikke udelukkes. Derfor bør Asacol kun benyttes under amning, hvis de forventede

fordele opvejer den mulige risiko. Hvis spædbarnet udvikler diarré, bør amning ophøre.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Asacol påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

a) Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Asacol 800 mg enterotabletter er undersøgt hos 140 patienter med mild til moderat aktiv

colitis ulcerosa i et kontrolleret studie som varede i 10 uger, hvor sikkerhed og effekt blev

sammenlignet med placebo. Behandlingsrelaterede bivirkninger i Asacol-gruppen med

størst forekomst var forværring af colitis ulcerosa (3,6 %), hæmaturi (2,9 %) og ketonuri

(2,1 %). Tabel 1 viser behandlingsrelaterede bivirkninger, som forekom med en frekvens

på ≥1 % i både Asacol- og placebogrupperne. Alle bivirkninger ved brug af Asacol 800 mg

enterotabletter var milde til moderate. Seponering som følge af bivirkninger forekom hos

8,6 % af patienterne i Asacol-gruppen og hos 21,3 % af patienterne i placebogruppen.

Størstedelen af de lægemiddelrelaterede bivirkninger, der forårsagede seponering af behan-

dling, var relateret til forværring af colitis ulcerosa.

Tabel 1: Bivirkninger med en frekvens på ≥1 % hos patienter behandlet med Asacol

800 mg enterotabletter (n=140) og placebo (n=141) ved mild til moderat aktiv colitis ul-

cerosa

Bivirkninger

Asacol (%)

Placebo (%)

Blod og lymfesystem

Anæmi

Eosinofili

Leukocytose

Makrocytose

Monocytopeni

Mave-tarm-kanalen

Forværring af colitis ulcerosa

Hæmorroider

Lever og galdeveje

Hyperbilirubinæmi

Nervesystemet

Hovedpine

Nyrer og urinveje

Hæmaturi

Ketonuri

Organspecifikke bivirkninger, der påvirker hjertet, lungerne, leveren, nyrerne, pancreas,

huden og subkutant væv er rapporteret.

dk_hum_57311_spc.doc

Side 5 af 11

Ved akutte symptomer på intolerance, som f.eks. abdominalsmerter, feber, kraftig

hovedpine og udslæt, skal behandlingen straks seponeres.

Der er rapporteret om svære kutane bivirkninger, herunder Stevens-Johnsons syndrom

(SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN), i forbindelse med mesalazin-behandling (se

pkt. 4.4).

b) Tabuleret sammendrag af bivirkninger

Ud over bivirkninger rapporteret i ovennævnte kliniske forsøg, er bivirkninger rapporteret

i 8 dobbeltblinde og 5 åbne kliniske forsøg (n= 739) hos patienter behandlet med Asacol

400 mg enterotabletter samt fra spontanrapporter, litteratur og mesalazins EU Core Safety

Profile dateret 7. april 2011, anført nedenfor. Frekvensen af nogle af bivirkningerne kan

ikke nøjagtigt estimeres på grund af begrænset information.

Almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100),

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000),

ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig:

Meget sjælden:

Eosinofili (som en del af en allergisk

reaktion).

Ændringer i blodtælling (aplastisk anæmi,

agranulocytose, pancytopeni, neutropeni,

leukopeni, thrombocytopeni).

Immunsystemet

Meget sjælden:

Overfølsomhedsreaktioner såsom allergisk

eksantem, lægemiddel induceret feber, lupus

erythematosus syndrom, pancolitis.

Nervesystemet

Ikke almindelig:

Sjælden:

Meget sjælden:

Paræstesi.

Hovedpine, svimmelhed.

Perifer neuropati.

Hjerte

Sjælden:

Myocarditis, pericarditis.

Luftveje, thorax og mediastinum

Meget sjælden:

Ikke kendt:

Allergiske og fibrotiske lungereaktioner

(inkl. dyspnø, hoste, bronchospasmer

alveolitis, pulmonal eosinofili,

lungeinfiltrater, pneumonitis) interstitiel

pneumoni, lungesygdom.

Lungehindebetændelse.

Mave-tarm-kanalen

Almindelig:

Sjælden:

Meget sjælden:

Dyspepsi.

Abdominalsmerter, diarré, flatulens, kvalme,

opkastning.

Akut pancreatitis.

dk_hum_57311_spc.doc

Side 6 af 11

Lever og galdeveje

Meget sjælden:

Ændringer i leverfunktionsparametre (øget

transaminaser og cholestase parametre),

hepatitis, cholestatisk hepatitis.

Hud og subkutane væv

Almindelig:

Ikke almindelig:

Sjælden:

Meget sjælden:

Ikke kendt:

Udslæt.

Urticaria, pruritus.

Lysfølsomhed*

Alopecia.

Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toksisk

epidermal nekrolyse (TEN).

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget sjælden:

Ikke kendt:

Myalgia, arthralgia.

Lupus-lignende sygdom med pericarditis og

pleuropericarditis som fremherskende

symptomer samt udslæt og ledsmerter.

Nyrer og urinveje

Meget sjælden:

Ikke kendt:

Nedsat nyrefunktion, inkl. akut og kronisk

interstitiel nefritis og nyreinsufficiens,

nefrotisk syndrom, nyresvigt som kan være

reversibel ved tidlig seponering.

Nefrolitiasis**

Det reproduktive system og mam-

mae

Meget sjælden:

Oligospermi (reversibelt).

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Ikke almindelig:

Ikke kendt:

Feber, brystsmerter.

Intolerance over for mesalazin med forhøjet

C-reaktivt protein og/eller forværring af

symptomer på underliggende sygdom.

Undersøgelser

Ikke kendt:

Forhøjet blodkreatinin, vægttab, reduceret

kreatininclearance, forhøjet amylase, forhøjet

blodsænkning, forhøjet lipase, forhøjet BUN.

*se punkt c)

** se pkt. 4.4 for yderligere oplysninger

c) Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Et ukendt antal af de ovennævnte bivirkninger er sandsynligvis forbundet med den under-

liggende kronisk inflammatoriske tarmsygdom og ikke nødvendigvis relateret til Asacol/

mesalazin-præparatet. Dette gælder specielt for de gastrointestinale bivirkninger, arthralgia

og alopecia.

For at undgå bloddyskrasi skal patienterne monitoreres tæt (se pkt. 4.4).

Ved samtidig administration af mesalazin og immunsuppressiva som f.eks. azathioprin,

6-MP eller thioguanin kan livstruende infektioner opstå (se pkt. 4.5).

dk_hum_57311_spc.doc

Side 7 af 11

Lysfølsomhed

Der er indberettet flere svære reaktioner hos patienter med præeksisterende hudlidelser

som f.eks. atopisk dermatitis og atopisk eksem.

d) Pædiatrisk population

Der er kun begrænset erfaring med hensyn til sikkerhed ved anvendelse af Asacol i den

pædiatriske population. Det er forventet, at målorganerne for mulige bivirkninger i den pæ-

diatriske population, vil være de samme som hos voksne (hjerte, lunger, lever, nyrer, pan-

creas, hud og subkutant væv).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Begrænsede data vedrørende overdosering (f.eks. selvmord med høje orale doser af

mesalazin) indikerer ikke nyre- eller levertoksicitet. Der findes ingen specifik modgift og

behandlingen er symptomatisk og understøttende.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

A 07 EC 02 – Antiinflammatorisk middel ved tarmsygdom

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Asacol indeholder mesalazin, også kendt som 5-aminosalicylsyre, som har anti-

inflammatoriske egenskaber, hvis kliniske betydning ikke er fuldt klarlagt.

Farmakodynamisk virkning

Det er vist, at mesalazin hæmmer LTB

-stimuleret migration af intestinale makrofager.

Derved hæmmes makrofagers produktion af proinflammatoriske leukotriener (LTB

og 5-

HETE) i tarmvæggen. Mesalazin aktiverer endvidere PPAR-γ receptorer, der modvirker

nukleær aktivering af den inflammatoriske proces i tarmen.

Under eksperimentelle forhold hæmmer mesalazin også cyclooxygenase og dermed

frisætningen af tromboxan B

og prostaglandin E

. Mesalazin hæmmer produktionen af

trombocytaktiverende faktor (PAF). Mesalazin er også en antioxidant, som nedsætter

produktionen af frie radikaler.

dk_hum_57311_spc.doc

Side 8 af 11

Usikre epidemiologiske data har vist nedsat risiko for coloncancer ved langvarig

vedligeholdsbehandling med mesalazin.

Klinisk virkning og sikkerhed

Mild til moderat akut colits ulcerosa

Et placebo-kontrolleret, dobbelt-blindet forsøg med Asacol 800 mg enterotabletter (4,8 g/

dag) er blevet udført med 281 patienter. Det primære resultat var klinisk remission efter 6

ugers behandling (bl.a. baseret på Ulcerative Colitis Disease Activity Index = UCDAI, af-

føringsfrekvens og blødning per rectum). Klinisk remission blev opnået hos 35,1 % af pa-

tienterne (40 ud af 114) i gruppen med Asacol og 20,9 % af patienterne (23 ud af 110) i

placebogruppen (P=0,018).

I et kontrolleret forsøg blev to doser af Asacol 400 mg (2,4 g/dag og 3,6 g/dag) sammen-

lignet med en komparator (2,25 g/dag tidsafhængig frigivelsesformulering af mesalazin) og

placebo hos 229 patienter. Reduktion i UCDAI, efter 8 ugers behandling, var henholdsvis

1,5 og 2,9 i de grupper, der fik Asacol 2,4 g/dag og 3,6 g/dag, 1,3 i komparatorgruppen og

0,3 i placebogruppen (Asacol 3,6 g i forhold til komparator: P = 0,003). Der var ingen sig-

nifikante forskelle i behandlingernes sikkerhedsprofiler.

Vedligeholdsbehandling af colitis ulcerosa

I et kontrolleret forsøg med 131 patienter blev Asacol 400 mg (2,4 g/dag) sammenlignet

med en tidsafhængig frigivelsesformulering af mesalazin (2,25 g/dag). Andelen af patienter

uden blodig afføring efter 48 ugers behandling var 76,9 % i Asacolgruppen og 69,2 % i

komparatorgruppen (ingen signifikant forskel: P = 0,27).

Mild til moderat akut morbus Crohn

I et dobbelt-blindet forsøg blev Asacol 400 mg (3,2 g/dag) sammenlignet med placebo i 16

uger hos 38 patienter med mild til moderat aktiv Crohn´s colitis eller ileocolitis . Et klinisk

resultat på enten partiel eller komplet succes, målt ved CDAI scoren, blev opnået hos 12 ud

af 19 (63 %) patienter i Asacolgruppen mod 4 ud af 17 (23,5 %) patienter i placebogruppen

(P= 0,042).

Vedligeholdsbehandling af morbus Crohn

Et randomiseret, placebo-kontrolleret forsøg undersøgte effekten af Asacol 400 mg (2,4 g/

dag) hos 125 patienter med morbus Crohn i remission. Efter 12 måneder var 35 patienter

(56 %) i Asacolgruppen og 24 (39 %) i placebogruppen fortsat i remission (P= 0,02).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Asacol enterotabletter er overtrukket med en pH-følsom polymer, der gør at mesalazin kun

frigøres ved pH over 7, dvs. i terminale ileum og colon. De er udformet for at minimere

absorptionen af mesalazin fra fordøjelseskanalen.

En enkelt dosis med 6 Asacol 400 mg tabletter indtaget med mad resulterede i en stigning

af Cmax for mesalazin, som var 2,39 gange højere end Cmax ved indtagelse af samme

dosis uden føde; AUC var 1,57 gange højere. Cmax-værdier af metabolitten N-acetyl-

mesalazin var 1,55 gange højere med føde end uden, mens AUC kun var omkring 1,1 gang

højere.

En enkelt dosis med 3 Asacol 800 mg tabletter indtaget med mad resulterede i en stigning

af Cmax for mesalazin, som var 1,69 gange højere end ved samme dosis uden føde; AUC

dk_hum_57311_spc.doc

Side 9 af 11

var 1,23 gange højere. Cmax af N-acetyl-mesalazin var 1,28 gange højere, mens AUC

forblev uændret.

Tabel 2: Farmakokinetiske parametre hos raske frivillige efter en enkeltdosis på 2,4 g

mesalazin

Parameter

6 Asacol 400 mg

enterotabletter

3 Asacol 800 mg

enterotabletter

Mesalazin

N-acetyl-

mesalazin

Mesalazin

N-acetyl-

mesalazin

faste

faste

føde

faste

føde

fasten

føde

14,5

(ng/

722,11

1725,93

1437,90

2235,32

387,86

653,5

971,09

1245,46

22,0

12,0

24,0

14,0

30,0

14,0

30,0

(variation

sbredde)

(5 – 77)

(10 – 50)

CL (L/h)

Fordeling

Ca. 43 % mesalazin og 78 % N-acetyl-mesalazin er bundet til plasmaproteiner. Ca. 75 % af

den administrerede dosis optages ikke, men forbliver i tarmlumen og mucosa.

Gennemsnitligt fordelingsvolumen af mesalazin (Vdw) var henholdsvis 59,07 l/kg og

147,73 l/kg efter en enkelt dosis på 2,4 g Asacol 400 mg enterotabletter og Asacol 800 mg

enterotabletter hos raske frivillige under fastende forhold.

Lave koncentrationer af mesalazin og N-acetyl-mesalazin er fundet i human modermælk.

Den kliniske betydning er ikke fastslået.

Biotransformation

Mesalazin metaboliseres både i tarmvæggen og i leveren til den inaktive metabolit N-

acetyl-mesalazin.

Elimination

Mesalazin elimineres hovedsageligt via urin og fæces enten i uforandret form eller som N-

acetylmetabolitten.

Ca. 25 % (Asacol 400 mg enterotabletter) og ca. 23 % (Asacol 800 mg enterotabletter) af

en enkeltdosis på 2,4 g indtaget fastende blev genfundet i urinen i løbet af 60 timer,

hovedsagelig som N-acetyl-mesalazin og kun en lille del (1%) som mesalazin. Median

eliminationshalveringstid var 20 timer (interval: 5 til 77 timer) og 17 timer (interval: 10 til

50 h) hhv.

Linearitet/non-linearitet

Et overkrydsningsforsøg med 3 testperioder med stigende doser af Asacol 400 mg en-

terotabletter administreret hver 6.time (total daglig dosis af mesalazin: 3,2, 4,8, 6,4 g),

viste, at absorptions- og eliminationskinetikken for mesalazin er dosisuafhængig for de

tre doser.

Farmakokinetiske/farmakodynamiske sammenhænge

dk_hum_57311_spc.doc

Side 10 af 11

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information