Aripiprazol "Stada" 10 mg smeltetabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
Aripiprazol
Tilgængelig fra:
STADA Arzneimittel AG
ATC-kode:
N05AX12
INN (International Name):
aripiprazole
Dosering:
10 mg
Lægemiddelform:
smeltetabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
54344
Autorisation dato:
2015-10-16

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Aripiprazol STADA 10 mg smeltetabletter

Aripiprazol STADA 15 mg smeltetabletter

Aripiprazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se pkt 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aripiprazol STADA

3. Sådan skal du tage Aripiprazol STADA

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

VIRKNING OG ANVENDELSE

Aripiprazol STADA smeltetabletter indeholder det aktive stof aripiprazol og tilhører gruppen af lægemidler

der kaldes antipsykotika.

Det bruges til at behandle voksne og unge i alderen 15 år og opefter for sygdom, der er forbundet med at

høre, se eller føle ting, som ikke er virkelige, mistænksomhed, misopfattelse, usammenhængende tale og

opførsel samt nedslået stemningsleje. Personer der har disse symptomer kan også føle sig deprimerede, have

skyldfølelse, være angste og anspændte.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGER ARIPIPRAZOL STADA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Aripiprazol STADA

Hvis du er allergisk overfor aripiprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Aripiprazol STADA

(angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Aripiprazol STADA.

Kontakt straks lægen, hvis du får tanker om at ville skade dig selv. Der har været indberetninger om

selvmordstanker og selvmordsadfærd i forbindelse med aripiprazol-behandling.

Kontakt lægen, inden behandling med Aripiprazol STADA, hvis du lider af:

Højt blodsukker (karakteriseret ved symptomer som voldsom tørst, udskillelse af store mængder

urin, øget appetit og svaghedsfølelse) eller arvelig sukkersyge (diabetes).

Krampeanfald, da din læge måske vil overvåge dig nærmere.

Ufrivillige, uregelmæssige muskelsammentrækninger, specielt i ansigtet.

Hjertekarsygdom (sygdomme i hjerte og kredsløb), arvelig hjertekarsygdom, slagtilfælde eller

forbigående slagtilfælde, unormalt blodtryk.

Blodpropper, eller hvis der er tilfælde af blodpropper i familien, da antipsykotika har været

forbundet med dannelsen af blodpropper.

Overdreven spilletrang eller hvis du tidligere har spillet.

Kontakt lægen, hvis du tager på i vægt, får usædvanlige bevægelser, oplever døsighed, der påvirker dine

normale daglige aktiviteter, får besvær med at synke eller får allergiske symptomer.

Hvis du er ældre og lider af demens (hukommelsestab og tab af andre mentale evner), skal din familie eller

din kontaktperson informere lægen om eventuelle slagtilfælde eller forbigående slagtilfælde.

Kontakt straks lægen, hvis du lider af muskelstivhed eller manglende bøjelighed med høj feber, sveden,

ændret mental tilstand eller meget hurtig eller uregelmæssig hjerterytme.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Fortæl det til din læge, hvis du eller din familie/plejer opdager, at du udvikler trang til at opføre sig på måder,

der er usædvanlige for dig, og du kan ikke modstå impulsen, køre eller fristelsen til at udføre visse

aktiviteter, der kan skade dig selv eller andre. Disse kaldes impulskontrol og kan omfatte adfærd, såsom

vanedannende gambling, overdreven spisning eller forbrug, et unormalt højt sexlyst eller optagethed af en

stigning i seksuelle tanker eller følelser. Din læge kan få brug for at justere eller stoppe din dosis.

Aripiprazol kan medføre søvnighed, blodtryksfald, når du rejser dig op, svimmelhed og påvirkning af din

evne til at bevæge dig og holde balancen, og det kan medføre fald. Der skal udvises forsigtighed, især hvis

du er ældre eller svækket.

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke anvendes til børn og unge under 15 år, da sikkerheden og virkningen hos denne

patientgruppe ikke kendes.

Brug af anden medicin sammen med Aripiprazol STADA

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Blodtrykssænkende medicin:

Aripiprazol kan forstærke virkningen af medicin, der bruges til at sænke blodtrykket. Kontakt lægen, hvis du

tager medicin for at kontrollere dit blodtryk.

Hvis du tager Aripiprazol STADA sammen med anden medicin, skal dosis af Aripiprazol STADA, eller

øvrig medicin, måske ændres. Det er især vigtigt at fortælle det til lægen, hvis du tager:

Medicin, der korrigerer hjerterytmen (såsom quinidin, amiodaron, flecainid)

Medicin mod depression eller naturlægemidler mod depression og angst (såsom fluoxetin, paroxetin,

venlafaxin, perikon)

Medicin mod svampeinfektion (såsom ketoconazol, itraconazol)

Visse former for medicin til behandling af HIV-infektion (såsom efavirenz, nevirapine, en protease

hæmmer, f.eks. indinavir, ritonavir)

Medicin mod epilepsi (såsom carbamazepin, phenytoin, phenobarbital)

Visse antibiotika til behandling af tuberkulose (rifabutin, rifampicin)

Disse lægemidler kan øge risikoen for bivirkninger eller reducere effekten af Aripiprazol STADA; Hvis du

får et usædvanligt symptom, mens du tager nogen af disse lægemidler sammen med Aripiprazol STADA,

skal du kontakte din læge.

Lægemidler, der øger niveauet af serotonin, anvendes typisk i følgende tilstande; depression, generaliseret

angstlidelse, obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) og social fobi samt migræne og smerte:

triptaner, tramadol og tryptophan anvendt til tilstande inklusive depression, generaliseret

angstlidelse, obsessiv tvangssyndrom (OCD) og social fobi samt migræne og smerte

SSRI s (såsom paroxetin og fluoxetin) anvendt til depression, OCD, panik og angst

andre antidepressiva (såsom venlafaxin og tryptophan) anvendt ved større depression

tricykliske (såsom clomipramin og amitriptylin) anvendt til depressiv sygdom

Perikon (Hypericum perforatum), der anvendes som naturlægemiddel til mild depression

smertestillende midler (såsom tramadol og pethidin) anvendt til smertelindring

triptaner (som sumatriptan og zolmitriptan) anvendt til behandling af migræne

Hvis du får et usædvanligt symptom, mens du tager nogen af disse lægemidler sammen med Aripiprazol

STADA, skal du kontakte din læge.

Brug af Aripiprazol STADA sammen med mad, drikke og alkohol

Dette lægemiddel kan tages uafhængigt af måltider. Alkohol bør undgås

Graviditet, amning og fertilitet.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte af mødre, som har taget Aripiprazol STADA i sidste

trimester (de sidste tre måneder af graviditeten): Rystelser, muskelstivhed og/eller svaghed, døsighed,

ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær med at indtage føde. Hvis dit barn får nogle af disse symptomer,

bør du kontakte din læge.

Hvis du tager Aripiprazol STADA, vil din læge diskutere med dig om du skal amme i betragtning af den

fordel du får for din behandling og fordelen for din baby af amning. Du bør ikke gøre begge dele. Tal med

din læge om den bedste måde at give din baby mad på, hvis du tager denne medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Svimmelhed og synsproblemer kan forekomme under behandling med dette lægemiddel (se afsnit 4). Dette

bør overvejes i de tilfælde, hvor fuld opmærksomhed er påkrævet, f.eks ved bilkørsel eller håndtering

maskiner.

Aripiprazol STADA indeholder lactose og natrium

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. tablet, hvilket essentielt svarer til at

være ’natrium-frit’.

SÅDAN SKAL DU TAGE ARIPIPRAZOL STADA

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis for voksne er 15 mg en gang daglig. Lægen kan dog have ordineret en lavere eller

højere dosis, op til højst 30 mg en gang daglig.

Brug til børn og unge

Du kan starte med en lav dosis aripiprazol som oral (flydende) opløsning. Hvis en oral opløsning er

nødvendig, vil din læge ordinere et andet aripiprazolprodukt. Dosis kan gradvis øges til den anbefalede

dosis for unge på 10 mg daglig. Lægen kan dog have ordineret en lavere eller højere dosis, op til højst 30

mg en gang daglig.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du mener, virkningerne af Aripiprazol STADA er for kraftige

eller for svage.

Anvendelsesmåde

Forsøg at tage Aripiprazol STADA på samme tidspunkt hver dag. Det betyder ikke noget om du tager

tabletten sammen med et måltid eller ej. Tabletterne skal altid tages med et glas vand og synkes hele.

Åben ikke blisterpakningen førend du er klar til at administrere

Åben blisterpakningen med tørre hænder og placer straks hele tabletten på tungen. Tabletten opløses

hurtigt i spyttet.

Smeltetabletten kan tages med og uden væske. Alternativt, kan tabletten opløses i et glas vand og

drikkes.

Selvom du føler, du har det bedre, må du ikke ændre eller lade være med at tage den daglige dosis af

Aripiprazol STADA uden først at have kontaktet lægen.

Hvis du har taget for meget Aripiprazol STADA

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Aripiprazol STADA end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har taget mere Aripiprazol STADA end din læge har anbefalet (eller hvis andre har taget nogle af

dine Arpiprazol STADA tabletter), skal du kontakte din læge med det samme. Hvis du ikke kan få fat på din

læge, skal du tage til det nærmeste hospital og tage pakningen med dig.

Patienter, der har taget for meget aripiprazol, har oplevet følgende symptomer:

hurtigt hjerteslag, agitation / aggressivitet, problemer med tale.

usædvanlige bevægelser (især ansigt eller tunge) og nedsat bevidsthedsniveau.

Andre symptomer kan omfatte:

akut forvirring, anfald (epilepsi), koma, en kombination af feber, hurtigere vejrtrækning,

svedtendens,

muskelstivhed og døsighed eller søvnighed, langsommere vejrtrækning, kvælning, højt eller lavt

blodtryk, unormale rytmer i hjertet.

Kontakt straks lægen eller hospitalet, hvis du oplever nogen af ovenstående.

Hvis du har glemt at tage Aripiprazol STADA

Hvis du glemmer en dosis, skal du tage den glemte dosis, når du kommer i tanke om det, men du

må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Aripiprazol STADA smeltetabletter

Du må ikke stoppe med at tage smeltetabletterne, fordi du har fået det bedre. Det er vigtigt, at du fortsætter

med at tage Aripiprazol STADA i så lang tid, som lægen har sagt, at du skal have dem.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

diabetes mellitus (sukkersyge),

søvnbesvær,

ængstelse,

rastløshed og svært ved at forholde sig i ro, svært ved at sidde stille,

spjættende eller rykkende bevægelser, der ikke kan kontrolleres, uro i benene,

skælven,

hovedpine,

træthed,

døsighed,

ørhed,

rysten og sløret syn,

mindre hyppig eller træg afføring,

fordøjelsesbesvær,

kvalme,

øget spytdannelse,

opkastning,

træthed.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

øget mængde af hormonet prolaktin i blodet,

forhøjet blodsukker,

depression,

ændret eller øget interesse for sex,

ukontrollerede bevægelser af mund, tunge og arme og ben (tardiv dyskinesi),

muskelforstyrrelse, der giver rykkende bevægelser (dystoni),

dobbeltsyn,

hurtig hjerterytme,

fald i blodtrykket, når du rejser dig, hvilket forårsager svimmelhed, ørhed eller besvimelse,

hikke.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndsværende data)

lav mængde hvide blodlegemer,

lav mængde blodplader,

allergiske reaktioner (fx hævelse i mund, tunge, ansigt og hals, kløe og udslæt),

start eller forværring af sukkersyge, ketoacidose (ketonstoffer i blod og urin) eller koma,

højt blodsukker,

for lidt natrium i blodet,

appetitløshed (anoreksi),

vægttab,

vægtstigning,

selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord,

aggressiv adfærd,

uro,

nervøsitet,

kombination af feber, muskelstivhed, hurtigere vejrtrækning, svedtendens, nedsat bevidsthed og

pludselige ændringer i blodtryk og hjerterytme, besvimelse (malignt neuroleptisk syndrom),

kramper,

serotoninsyndrom (en bivirkning, der kan forårsage unormal opstemthed, døsighed, klodsethed,

rastløshed, en følelse af at være beruset, feber, svedtendens eller muskelstivhed),

taleforstyrrelse,

fiksering af øjenæblerne i en fast position,

pludselig uforklarlig død,

livstruende uregelmæssig hjerterytme,

hjertetilfælde,

nedsat hjerterytme,

blodpropper i venerne, særligt i benene (symptomer omfatter hævelse, smerter og rødme i benet),

der kan vandre gennem blodårerne til lungerne medførende smerte i brystet samt

vejrtrækningsbesvær (søg straks læge, hvis du bemærker nogle af disse symptomer),

højt blodtryk,

besvimelse,

fejlsynkning af føde med risiko for lungebetændelse,

muskelkramper omkring strubehovedet,

betændelse i bugspytkirtlen,

synkebesvær,

diarré,

ubehag i bughulen,

ubehag i maven,

leversvigt,

leverbetændelse,

gulfarvning af huden og det hvide i øjnene,

dårlig leverfunktion,

hududslæt,

lysfølsomhed,

skaldethed,

øget svedtendens,

unormal muskelnedbrydning, hvilket kan medføre nyreproblemer,

muskelsmerter,

stivhed,

ufrivillig vandladning,

vandladningsproblemer,

abstinenssymptomer hos nyfødte ved indgivelse under graviditet,

forlænget og/eller smertefuld erektion,

problemer med at holde varmen eller med at komme af med varmen,

brystsmerter,

opsvulmede hænder, ankler eller fødder,

blodprøveresultater: øget eller svingende blodsukker, forhøjet glykeret hæmoglobin.

Manglende evne til at modstå trangen, drift eller fristelsen til at udføre en handling, der kan være

skadeligt for dig eller andre, som kan omfatte:

- stærk impuls til overdreven spilletrang på trods af alvorlige personlige eller

familiemæssige konsekvenser

- ændret eller forøget seksuel interesse og adfærd af væsentlig interesse for dig eller

for andre, for eksempel en øget seksuel drift

- ukontrollabel overdreven shopping

- overspisning (spiser store mængder mad på kort tid) eller tvangsmæssig spisning

(spiser mere mad end normalt og mere end det er nødvendigt for at tilfredsstille din

sult)

- en tendens til at vandre væk

Fortæl din læge, hvis du oplever nogen af disse adfærd; han / hun vil diskutere måder at styre eller

reducere symptomerne på.

Der er blandt ældre, demente patienter indberettet flere dødsfald i forbindelse med brug af aripiprazol.

Derudover er der indberettet slagtilfælde eller forbigående slagtilfælde.

Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger:

Unge fik bivirkninger, der var sammenlignelige i hyppighed og type af bivirkninger som hos voksne,

undtagen : at søvnighed, spjættende eller rykkende bevægelser, rastløshed og træthed var meget almindelige

(mere end 1 ud af 10 patienter) og mavesmerter i den øverste del af maven, mundtørhed, øget hjerterytme,

vægtøgning, øget appetit, muskeltrækninger, ukontrollerede bevægelser af arme og ben samt svimmelhed,

specielt ved skift fra liggende eller siddende til oprejst stilling, var almindelige (større end 1 ud af 100

patienter).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser. Opbevares i den originale pakning for at

beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aripiprazol STADA indeholder:

Aktivt stof: Aripiprazol

Hver smeltetablet indeholder 10 mg aripiprazol

Hver smeltetablet indeholder 15 mg aripiprazol

Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, maltodextrin, cellulose, mikrokrystallinsk, crospovidon type B,

natriumhydrogencarbonat, vinsyre, vandfrit silica kolloid, natriumsaccharin, vaniljecremesmag

(smagsstoffer, naturlige smagsstoffer, lactose, magnesiumcarbonathydroxid),

magnesiumstearat.

Aripiprazol STADA 10 mg: rød jernoxid (E172)

Aripiprazol STADA 15 mg: gul jernoxid (E172)

Udseende og pakningsstørrelser

Aripiprazol STADA 10 mg tabletter er runde, flade, lyserøde tabletter med spredte pletter og en diameter på 8

Aripiprazol STADA 15 mg tabletter er runde, flade, lysegule tabletter med spredte pletter og en diameter på 10

Aripiprazol STADA er tilgængelig i blister i karton indeholdende:

10 mg: 7, 14, 28, 30, 49, 56, 60, 84, 90, 98, 100 smeltetabletter

15 mg: 7, 14, 28, 30, 49, 56, 60, 84, 90, 98, 100 smeltetabletter

10mg: 7x1, 14x1, 28x1, 30x1, 49x1, 56x1, 60x1, 84x1, 90x1, 98x1, 100x1 smeltetabletter

15mg: 7x1, 14x1, 28x1, 30x1, 49x1, 56x1, 60x1, 84x1, 90x1, 98x1, 100x1 smeltetabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Pharmacodane ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Danmark

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Belgien

Aripiprazole Instant EG 10 mg orodispergeerbare tabletten

Aripiprazole Instant EG 15 mg orodispergeerbare tabletten

Tyskland

Aripiprazol AL 10 mg Schmelztabletten

Aripiprazol AL 15 mg Schmelztabletten

Danmark

Aripiprazol STADA

Spanien

Aripiprazol Flas STADA 10 mg comprimdos bucodispersables EFG

Aripiprazol Flas STADA 15 mg comprimdos bucodispersables EFG

Finland

Aripiprazol STADA

Frankrig

Aripiprazole EG 10 mg comprimé orodispersible

Aripiprazole EG 15 mg comprimé orodispersible

Italien

ARIPIPRAZOLO EUROGENERICI

Luxemburg

Aripiprazole Instant EG 10mg comprimés orodispersibles

Aripiprazole Instant EG 15 mg comprimés orodispersibles

Portugal

Aripiprazol Ciclum

Romanien

Aripiprazol STADA 10 mg comprimate orodispersabile

Aripiprazol STADA 15 mg comprimate orodispersabile

Sverige

Aripiprazol STADA

Slovakiet

Aripiprazol STADA 10mg orodispergovateľné tablety

Aripiprazol STADA 15 mg orodispergovateľné tablety

Denne indlægsseddel blev senest ændret i maj 2019.

2. september 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Aripiprazol "Stada", smeltetabletter

0.

D.SP.NR.

29342

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Aripiprazol "Stada"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

10 mg

Hver smeltetablet indeholder 10 mg aripiprazol.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:

Hver smeltetablet indeholder 2,058 mg lactose og 0,49 mg natrium.

15 mg

Hver smeltetablet indeholder 15 mg aripiprazol.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:

Hver smeltetablet indeholder 3,087 mg lactose og 0,74 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Smeltetabletter

10 mg

Runde, flade, lyserøde tabletter med spredte pletter og en diameter på 8 mm.

15 mg

Runde, flade, lysegule tabletter med spredte pletter og en diameter på 10 mm.

dk_hum_54344_spc.doc

Side 1 af 20

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Aripiprazol "Stada" er indiceret til behandling af skizofreni hos voksne og unge i alderen

15 år og opefter.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Skizofreni

Den anbefalede startdosis er 10 eller 15 mg aripiprazol/dag med en vedligeholdelsesdosis

på 15 mg/dag, administreret som en enkelt daglig dosis uden hensyntagen til måltider.

Aripiprazol "Stada" er effektiv i dosisområdet 10-30 mg/dag. Der er ikke påvist forbedret

effekt ved doser over 15 mg dagligt, selvom individuelle patienter kan have gavn af en

højere dosis. Den maksimale daglige dosis bør ikke overstige 30 mg.

Særlige populationer

Pædiatrisk population

Skizofreni hos unge i alderen 15 år eller ældre

Den anbefalede dosis er 10 mg aripiprazol/dag, administreret som en enkelt daglig dosis

uden hensyntagen til måltider. Behandling bør påbegyndes med 2 mg (ved at anvende

Aripiprazol oral opløsning 1 mg/ml) i 2 dage, der optitreres til 5 mg i yderligere 2 dage,

indtil den anbefalede daglige dosis på 10 mg er nået. Om nødvendigt skal en efterfølgende

øgning af dosis ske trinvist med 5 mg uden at overskride den maksimale daglige dosis på

30 mg (se pkt. 5.1).

Aripiprazol "Stada" er effektivt i et dosisinterval på 10 til 30 mg/dag. Der er ikke påvist

forbedret effekt ved doser over 10 mg dagligt, selvom patienter individuelt kan have gavn

af en højere dosis.

Aripiprazol "Stada" bør ikke anvendes til børn under 15 år med skizofreni på grund af

utilstrækkelig dokumentation for sikkerhed og virkning (se pkt. 4.8 og 5.1).

Irritabilitet associeret med autisme

Aripiprazols sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er endnu ikke blevet

klarlagt. De foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke gives nogen

anbefalinger vedrørende dosering.

Tics associeret med Tourettes syndrom

Aripiprazols sikkerhed og virkning hos børn og unge i alderen 6-18 år er endnu ikke

klarlagt. De foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke gives nogen

anbefalinger vedrørende dosering.

dk_hum_54344_spc.doc

Side 2 af 20

Nedsat leverfunktion

dosisjustering til patienter med mild til moderat leverinsufficiens er ikke påkrævet. Hos

patienter med svær leverinsufficiens er de tilgængelige data ikke tilstrækkelige til at

fastlægge anbefalinger. Hos disse patienter bør dosering administreres med forsigtighed.

Den maksimale daglige dosis på 30 mg bør imidlertid anvendes med forsigtighed hos

patienter med stærkt nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering til patienter med nedsat nyrefunktion er ikke påkrævet.

Ældre patienter

Sikkerheden og effekten af Aripiprazol "Stada" ved behandling af skizofreni og anden

psykiatrisk lidelse hos patienter i alderen 65 år og derover er ikke undersøgt. På grund af

den øgede følsomhed hos denne population, bør en lavere startdosis overvejes, såfremt

kliniske faktorer taler for dette (se pkt. 4.4).

Køn

Dosisjustering til kvindelige patienter i forhold til mandlige patienter er ikke påkrævet (se

pkt. 5.2).

Rygestatus

På baggrund af den metaboliske vej for aripiprazol er dosisjustering for rygere ikke

påkrævet (se pkt. 4.5).

Dosisjusteringer på grund af interaktioner

Ved samtidig administration af stærke CYP3A4- eller CYP2D6-hæmmere og aripiprazol,

bør dosis af aripiprazol nedsættes. Når CYP3A4 eller CYP2D6-hæmmerne tages ud af

kombinationsbehandlingen, bør dosis af aripiprazol øges (se pkt. 4.5).

Ved samtidig administration af stærke CYP3A4-induktorer og aripiprazol, bør dosis af

aripiprazol øges. Når CYP3A4-induktoren tages ud af kombinationsbehandlingen, bør

dosis af aripiprazol nedsættes til den anbefalede dosis (se pkt. 4.5).

Administration

Aripiprazol "Stada" smeltetabletter er til oral anvendelse.

Smeltetabletten skal placeres i munden på tungen, hvor den hurtigt dispergeres i spyttet.

Den kan tages med eller uden væske. Fjernelse af den intakte smeltetablet fra munden er

vanskelig. Da smeltetabletten er skrøbelig, bør den tages umiddelbart efter åbning af

blisterpakningen. Alternativt, kan smeltetabletten dispergeres i vand, hvorefter den

fremkomne suspension drikkes.

Smeltetabletterne eller den orale opløsning kan anvendes som et alternativ til aripiprazol- tabletter

til patienter, som har svært ved at sluge aripiprazol- tabletter (se også pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed overfor det aktive indholdsstof eller overfor et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

dk_hum_54344_spc.doc

Side 3 af 20

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ved antipsykotisk behandling kan der gå fra flere dage til nogle uger, før der ses bedring af

patientens kliniske tilstand. Patienter skal monitoreres tæt gennem denne periode.

Suicidalitet

Psykisk sygdom og humørforstyrrelser er forbundet med selvmordsadfærd, som i nogle

tilfælde har været rapporteret kort efter opstart eller ændring af antipsykotisk behandling,

inklusive behandling med aripiprazol (se pkt. 4.8). Høj-risikopatienter bør overvåges tæt

under antipsykotisk behandling.

Kardiovaskulære sygdomme

Aripiprazol bør anvendes med forsigtighed til patienter med kendt kardiovaskulær sygdom

(anamnestisk myokardieinfarkt eller iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt eller

ledningsforstyrrelser), cerebrovaskulær sygdom, tilstande som disponerer for hypotension

(dehydrering, hypovolæmi og behandling med antihypertensive lægemidler) eller

hypertension, accelereret såvel som malign.

Der er observeret tilfælde af venøs tromboemboli (VTE) i forbindelse med behandling med

antipsykotiske lægemidler. Da patienter, i behandling med antipsykotika, ofte har

sygdomsbetingede risikofaktorer for VTE, bør alle mulige risikofaktorer for VTE

identificeres før og under behandling med aripiprazol, og forebyggende foranstaltninger

iværksættes.

QT-forlængelse

Hyppigheden af QT-forlængelse var i kliniske forsøg med aripiprazol sammenlignelig med

placebo. Aripiprazol bør anvendes med forsigtighed til patienter med arvelig QT

forlængelse (se pkt. 4.8).

Tardiv dyskinesi

I kliniske forsøg, af en varighed på et år eller kortere, er der kun sjældent indberettet

behandlingsbetingede dyskinesier under behandling med aripiprazol. Hvis der

fremkommer symptomer på tardiv dyskinesi hos en patient, der behandles med aripiprazol,

skal dosisreduktion eller afbrydelse overvejes (se pkt. 4.8). Disse symptomer kan

midlertidigt forværres og kan endda opstå efter behandlingsophør.

Andre ekstrapyramidale symptomer

Der er i kliniske forsøg af aripiprazol til pædiatriske patienter observeret akatisi og

parkinsonisme. Hvis der fremkommer symptomer på andre ekstrapyramidale symptomer

hos en patient, der behandles med aripiprazol, skal dosisreduktion og tæt klinisk

monitorering overvejes.

Malignt neuroleptikasyndrom (NMS)

NMS er et potentielt fatalt symptomkompleks forbundet med antipsykotiske lægemidler.

Der har i kliniske forsøg været sjældne rapporter om NMS under behandling med

aripiprazol. Kliniske manifestationer af NMS er hyperpyreksi, muskelstivhed, ændret

mental tilstand og tegn på autonom ustabilitet (uregelmæssig puls eller blodtryk, takykardi,

diaforese og hjertearytmi). Yderligere tegn kan omfatte forhøjet kreatinfosfokinase,

myoglobinuri (rabdomyolyse) og akut nyresvigt. Forhøjet kreatinfosfokinase og

rabdomyolyse, der ikke nødvendigvis er forbundet med NMS, er dog også rapporteret.

Hvis patienten udvikler symptomer på NMS, eller uforklarligt får høj feber uden andre

dk_hum_54344_spc.doc

Side 4 af 20

kliniske manifestationer på NMS, skal alle antipsykotiske aktive stoffer, inklusive

aripiprazol seponeres.

Krampeanfald: der er i kliniske forsøg rapporteret sjældne tilfælde af kramper under

behandling med aripiprazol. Aripiprazol skal dog anvendes med forsigtighed til patienter,

der tidligere har haft kramper eller har sygdom forbundet med kramper (se pkt. 4.8).

Ældre patienter med demensrelaterede psykoser

Stigning i dødsfald

I tre placebokontrollerede forsøg med aripiprazol (n = 938; gennemsnitsalder: 82,4 år;

aldersspænd: 56-99 år) med ældre patienter med psykose i forbindelse med Alzheimer-

sygdom sås øget risiko for dødsfald hos patienter behandlet med aripiprazol sammenlignet

med placebo. Dødeligheden var 3,5 % blandt aripiprazol-behandlede patienter

sammenlignet med 1,7 % i placebogruppen. Selv om dødsårsagerne var forskellige, havde

de fleste dødsfald kardiovaskulære (fx hjertesvigt, pludselig død) eller infektiøse årsager

(fx lungebetændelse) (se pkt 4.8).

Cerebrovaskulære bivirkninger

Der er i de samme forsøg rapporteret cerebrovaskulære bivirkninger (fx apopleksi og

transitorisk iskæmi (TIA)) samt dødsfald hos patienter (gennemsnitsalder: 84 år;

aldersspænd: 78-88 år). Der er i alt indberettet cerebrovaskulære bivirkninger hos 1,3 % af

de aripiprazol-behandlede patienter i forsøgene sammenlignet med 0,6 % af de placebo-

behandlede i disse forsøg. Forskellen var ikke statistisk signifikant. I et af disse forsøg, et

forsøg med fast dosis, sås signifikant dosis-responsforhold for cerebrovaskulære

bivirkninger hos aripiprazol-behandlede patienter (se pkt 4.8).

Aripiprazol er ikke indiceret til behandling af patienter med demensrelateret psykose.

Hyperglykæmi og diabetes mellitus

Der er indberettet hyperglykæmi, i nogle tilfælde udtalt og relateret til ketoacidose eller

hyperosmolær koma eller død, hos patienter i behandling med atypiske antipsykotika,

inklusive aripiprazol. Risikofaktorer, der kan disponere patienterne for alvorlige

komplikationer, omfatter overvægt og arvelig diabetes. I kliniske undersøgelser med

aripiprazol sås ingen signifikant forskel i forekomst af hyperglykæmirelaterede

bivirkninger (herunder diabetes) eller i abnorme glykæmiske laboratorieværdier

sammenlignet med placebo. Præcise risikovurderinger for hyperglykæmirelaterede

bivirkninger hos patienter behandlet med aripiprazol eller andre atypiske antipsykotika er

ikke tilgængelige til at kunne lave en direkte sammenligning. Patienter som behandles med

antipsykotika, herunder aripiprazol, bør observeres for symptomer for hyperglykæmi (fx

polydipsi, polyuri, polyfagi og svækkelse), og patienter med diabetes mellitus, eller med

risiko for at udvikle diabetes mellitus, bør monitoreres regelmæssigt med henblik på

forværring i glucosekontrollen (se pkt 4.8).

Overfølsomhed

Overfølsomhedsreaktioner, som kendetegnes ved allergiske symptomer (se pkt. 4.8).

Vægtstigning

Vægtstigning er almindeligt forekommende hos patienter med skizofreni og anden

psykiatrisk lidelse pga. samtidige sygdomme, anvendelse af antipsykotika der vides at

forårsage vægtstigning og dårlig livsstil og kan medføre alvorlige komplikationer. Der er

efter markedsføring indberettet vægtstigning hos patienter behandlet med aripiprazol. Når

dk_hum_54344_spc.doc

Side 5 af 20

det ses, er det sædvanligvis hos patienter med signifikante risikofaktorer som f.eks.

anamnestisk diabetes, thyreoideasygdomme eller hypofyseadenom. Aripiprazol har i

kliniske forsøg ikke induceret klinisk relevant vægtstigning hos voksne (se pkt. 5.1). I

kliniske forsøg med unge patienter med anden psykiatrisk lidelse er aripiprazol vist at være

forbundet med vægtstigning efter 4 ugers behandling. Vægtstigning bør monitoreres hos

unge patienter med anden psykiatrisk lidelse. Hvis vægtstigningen er klinisk signifikant

bør dosisreduktion overvejes (se pkt. 4.8).

Dysfagi

Øsofageal dysmotilitet og aspiration har været forbundet med brug af antipsykotika,

herunder aripiprazol. Aripiprazol bør anvendes med forsigtighed hos patienter med risiko

for aspirationspneumoni..

Ludomani

og andre forstyrrelser af impulskontrollen

Patienter kan opleve forskellige former for øget trang, især til hasardspil, og manglende

evne til at styre denne trang, når de tager aripiprazol. Andre former for trang, der er blevet

rapporteret, omfatter: øget seksualdrift, kompulsiv trang til indkøb, overspisning samt

anden impulsiv og kompulsiv adfærd.

Det er vigtigt for ordinerende læger at spørge patienterne eller deres plejepersoner specifikt

om udvikling af nye former for trang eller øget trang til hasardspil, sex, indkøb,

overspisning eller andre former for trang under behandling med aripiprazol. Det skal

bemærkes, at symptomer på manglende impulskontrol kan være forbundet med den

underliggende tilstand; i nogle tilfælde er adfærden ifølge rapporter dog ophørt, når dosen

er blevet reduceret eller lægemidlet seponeret. Manglende impulskontrol kan medføre

skade på patienten og andre, hvis tilstanden ikke anerkendes. Overvej dosisreduktion eller

seponering af lægemidlet, hvis en patient udvikler en sådan adfærd under behandling med

aripiprazol (se pkt. 4.8).

Patienter med ADHD som co-morbiditet

Der foreligger meget begrænsede sikkerhedsdata for samtidig anvendelse af aripiprazol og

stimulantia. Der skal derfor udvises yderste forsigtighed, når disse lægemidler

administreres samtidigt.

Fald

Aripiprazol kan medføre somnolens, postural hypotension, motorisk og sensorisk

ustabilitet, som kan medføre fald. Der skal udvises forsigtighed ved behandling af patienter

med høj risiko, og en lavere startdosis bør overvejes (f.eks. ældre eller svækkede patienter;

se pkt. 4.2).

Aripiprazol "Stada" indeholder lactose og natrium

Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, total lactasemangel eller

glucose-galactose malabsorption.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. smeltetablet, hvilket

essentielt svarer til at være ’natrium-frit’.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

På grund af den α

-adrenerge receptorantagonisme kan aripiprazol øge virkningen af visse

antihypertensive lægemidler.

dk_hum_54344_spc.doc

Side 6 af 20

På baggrund af aripiprazols primære påvirkning af CNS-påvirkning, bør der udvises

forsigtighed, når aripiprazol administreres i kombination med alkohol eller andre CNS-

lægemidler med overlappende bivirkninger, som fx sedering (se pkt. 4.8).

Der skal udvises forsigtighed, hvis aripiprazol administreres samtidig med lægemidler, der

vides at forårsage QT-forlængelse eller elektrolytforstyrrelser.

Andre lægemidler, der kan påvirke aripiprazol

Syreblokkeren, H

-antagonisten famotidin, nedsætter absorptionshastigheden for

aripiprazol, men denne virkning synes ikke klinisk relevant.

Aripiprazol metaboliseres via flere enzymsystemer, der involverer CYP2D6- og CYP3A4-

enzymer, men ikke CYP1A-enzymer. Dosisjustering er derfor ikke påkrævet hos rygere.

Quinidin og andre CYP2D6-hæmmere

I et klinisk forsøg med raske personer øgede en stærk CYP2D6-hæmmer (quinidin)

aripiprazols AUC med 107 %, mens Cmax var uforandret. AUC og C

for dehydro-

aripiprazol, den aktive metabolit, reduceredes med henholdsvis 32 % og 47 %. Aripiprazol

"Stada"-dosis bør halveres ved samtidig administration af Aripiprazol "Stada" og quinidin.

Andre stærke CYP2D6-hæmmere, som fx fluoxetin og paroxetin, kan forventes at have

lignende virkninger, og lignende dosisreduktioner bør derfor anvendes.

Ketoconazol og andre CYP3A4-hæmmere

I et klinisk forsøg med raske forsøgspersoner øgede en stærk CYP3A4-hæmmer

(ketoconazol) aripiprazols AUC og Cmax med henholdsvis 63 % og 37 %. AUC og C

for dehydro-aripiprazol øgedes med henholdsvis 77 % og 43 %. Hos langsomme CYP2D6-

omsættere kan samtidig brug af stærke CYP3A4-hæmmere medføre højere

plasmakoncentrationer af aripiprazol end hos ekstensive CYP2D6-omsættere. Ved

samtidig administration af ketoconazol, eller andre stærke CYP3A4-hæmmere og

aripiprazol, bør eventuelle fordele opveje potentielle risici for patienten. Ved samtidig

administration af ketoconazol og aripiprazol, bør dosis af aripiprazol halveres. Andre

stærke CYP3A4-hæmmere, som fx itraconazol og HIV-proteasehæmmere, kan forventes at

have lignende virkninger, og lignende dosisreduktioner bør derfor anvendes (se pkt. 4.2).

Ved afbrydelse af behandling med CYP2D6- eller CYP3A4-hæmmer, bør dosis af

aripiprazol øges til niveauet inden start af den samtidige behandling.

Ved samtidig anvendelse af svage CYP3A4- (fx diltiazem) eller CYP2D6-hæmmere

(f.eks. escitalopram) og aripiprazol, kan beskeden stigning i plasmakoncentrationen af

aripiprazol forventes.

Carbamazepin og andre CYP3A4-induktorer

Efter samtidig behandling med carbamazepin, en stærk induktor af CYP3A4, og oral

aripiprazol til patienter med skizofreni eller skizoaffektiv lidelse) var de geometriske

middelværdier for Cmax og AUC for aripiprazol henholdsvis 68 % og 73 % lavere end,

hvis aripiprazol (30 mg) blev givet alene. Ligeledes var de geometriske middelværdier for

dehydro-aripiprazol for C

og AUC efter samtidig brug af carbamazepin henholdsvis 69

% og 71 % lavere end ved behandling med aripiprazol alene.

Dosis af aripiprazol bør fordobles ved samtidig administration af aripiprazol og

carbamazepin. Samtidig administration af aripiprazol og andre CYP3A4-induktorer (fx

dk_hum_54344_spc.doc

Side 7 af 20

rifampicin, rifabutin, fenytoin, fenobarbital, primidon, efavirenz, nevarapin og perikum)

kan forventes at have lignende virkninger, og lignende dosisøgninger bør derfor anvendes.

Ved seponering af stærke CYP3A4-induktorer bør dosis af aripiprazol nedsættes til den

anbefalede dosis.

Valproat og lithium

Ved samtidig administration af valproat eller lithium og aripiprazol sås ingen klinisk

signifikant ændring i koncentrationerne af aripiprazol, og derfor er ingen dosisjustering

nødvendig, når enten valproat eller lithium indgives sammen med aripiprazol.

Andre lægemidler, der kan påvirkes af aripiprazol

I kliniske forsøg havde en daglig dosis på 10-30 mg aripiprazol ingen signifikant effekt på

metabolismen af CYP2D6-substrater (dextromethorphan/3-methoxymorphinan forholdet),

2C9 (warfarin), 2C19 (omeprazol) og 3A4 (dextromethorphan). Derudover viste

aripiprazol og dehydro-aripiprazol ikke potentiale til at ændre CYP1A2-medieret

metabolisme in vitro. Det er derfor ikke sandsynligt, at aripiprazol kan forårsage klinisk

relevant lægemiddelinteraktion medieret ved disse enzymer.

Der sås ingen klinisk signifikante ændringer i valproat-, lithium- eller

lamotriginkoncentrationer ved samtidig administration af aripiprazol og valproat, lithium

eller lamotrigin.

Serotoninsyndrom

Der er rapporteret om tilfælde af serotoninsyndrom hos patienter, der tager aripiprazol.

Tegn og symptomer på denne tilstand kan især forekomme ved samtidig anvendelse af

andre serotonerge lægemidler som f.eks. SSRI/SNRI, og af lægemidler, der er kendt for at

øge aripiprazol-koncentrationen (se pkt. 4.8).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige og velkontrollerede forsøg om brugen af aripiprazol hos

gravide kvinder. Der er rapporteret om medfødte anomalier; der kunne dog ikke

konstateres nogen kausal sammenhæng mellem disse og aripiprazol. Dyreforsøg kan ikke

udelukke potentiel udviklingstoksicitet (se pkt. 5.3). Patienterne skal rådes til at informere

lægen, hvis de bliver gravide, eller planlægger at blive gravide, under behandling med

aripiprazol. På grund af utilstrækkelige humane sikkerhedsdata, og forstyrrelser set ved

reproduktionsforsøg hos dyr, bør dette lægemiddel ikke anvendes til gravide, medmindre

de forventede fordele for kvinden klart opvejer den potentielle risiko for fostret.

Nyfødte, der har været udsat for antipsykotika (inklusive aripiprazol) under tredje trimester

af graviditeten, er i risiko for bivirkninger inkluderende ekstrapyramidale og/eller

abstinenssymptomer, som kan variere i sværhedsgrad og varighed efter fødslen. Der er

blevet rapporteret om ophidselse, hypertoni, hypotoni, tremor, døsighed, akut

respirationsbesvær eller besvær ved fødeindtag. Derfor bør nyfødte overvåges nøje (se pkt.

4.8).

Amning

Aripiprazol udskilles i human mælk.

Det skal besluttes, om amning skal ophøre eller

behandling med aripiprazol seponeres, idet der tages højde for fordelene ved amning for

barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

dk_hum_54344_spc.doc

Side 8 af 20

Fertilitet

Aripiprazol har ingen indvirkning på fertiliteten i henhold til data fra

reproduktionstoksicitetsforsøg.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning

Aripiprazol påvirker i mindre til moderat grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner på grund af potentielle virkninger på nervesystemet og syn, såsom sedation,

døsighed, synkope, sløret syn, dobbeltsyn (se pkt.4.8).

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger i placebokontrollerede forsøg er akatisi og kvalme,

som hver forekom hos mere end 3 % af de patienter, der blev behandlet med oral

aripiprazol.

Resumé af bivirkninger i tabelform

Forekomsten af bivirkninger (ADRforbundet med aripiprazolbehandling er angivet

nedenfor. Tabellen er baseret på bivirkninger rapporteret under kliniske forsøg og / eller

efter markedsføring.

Bivirkningerne er opstillet efter systemorganklasse og hyppighed: meget almindelig (≥

1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥

1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud

fra forhåndenværende data). Inden for hver hyppighedsgruppe er bivirkningerne opført

efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Hyppigheden af bivirkninger, der er rapporteret efter markedsføringen, kan ikke fastsættes,

da der er tale om spontane indberetninger. Hyppigheden af sådanne bivirkninger er derfor

angivet som "ikke kendt".

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Blod og

lymfesystem

Leukopeni

Neutropeni

Trombocytopeni

Immunsystemet

Allergisk reaktion (fx

anafylaktisk reaktion,

angioødem, herunder

hævelse af tunge,

tungeødem, ansigtsødem,

pruritus og urticaria)

Det endokrine

system

Hyperprolaktinæmi

Diabetisk hyperosmolær

koma

Diabetisk ketoacidose

Metabolisme og

ernæring

Diabetes mellitus

Hyperglykæmi

Hyponatriæmi

Anoreksi

Vægttab

Vægtøgning

dk_hum_54344_spc.doc

Side 9 af 20

Psykiske

forstyrrelser

Søvnløshed

Angst

Rastløshed

Depression

Hyperseksualitet

Selvmordsforsøg,

selvmordsforestillinger og

gennemførte selvmord (se

pkt. 4.4)

Ludomani

Impulskontrolforstyrrelser

Overspisning

Overdrevent shopping

Poriomania

Aggressivitet

Agitation

Nervøsitet

Nervesystemet

Akatisi

Ekstrapyramidale

forstyrrelser

Tremor

Hovedpine

Sedation

Somnolens

Svimmelhed

Tardiv dyskinesi

Dystoni

Malignt

neuroleptikasyndrom

(NMS)

Grand mal-kramper

Serotoninsyndrom

Taleforstyrrelser

Øjne

Sløret syn

Diplopi

Okulogyr krise

Hjerte

Takykardi

Pludselig uforklarlig død

Torsades de pointes

QT-forlængelse

Ventrikulære arytmier

Hjertestop

Bradykardi

Vaskulære

sygdomme

Ortostatisk

hypotension

Venøs tromboemboli

(inklusive lungeemboli og

dyb venetrombose)

Hypertension

Synkope

Luftveje, thorax

og mediastinum

Hikke

Aspirationspneumoni

Laryngospasmer

Orofaryngeale spasmer

Mave-tarm-

kanalen

Forstoppelse

Dyspepsi

Kvalme

Pankreatitis

Dysfagi

Øget

spytsekretion

Opkastning

Pankreatitis

Dysfagi

Diarré

Ubehag i abdomen

Ubehag i maven

Lever og

galdeveje

Leversvigt

Hepatitis

Gulsot

Forhøjet alanin-

aminotransferase (ALAT)

Forhøjet aspartat-

aminotransferase (ASAT)

Forhøjet

dk_hum_54344_spc.doc

Side 10 af 20

gammaglutamyltransferase

(GGT)

Forhøjet alkalinfosfatase

Hud og

subkutane væv

Udslæt

Fotosensibilitetsreaktion

Alopeci

Hyperhidrose

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Rabdomyolyse

Myalgi

Stivhed

Nyrer og

urinveje

Urininkontinens

Urinretention

Graviditet,

puerperium og

den perinatale

periode

Abstinenssyndrom hos

nyfødte (se pkt. 4.6)

Det reproduktive

system og

mammae

Priapisme

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Træthed

Forstyrrelser i

temperaturreguleringen (fx

hypotermi, pyreksi)

Brystsmerter

Perifert ødem

Undersøgelser

Forhøjet blodsukker

Forhøjet glykosyleret

hæmoglobin

Fluktuerende

blodsukkerniveau

Forhøjet kreatinkinase

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Voksne

Ekstrapyramidale symptomer (EPS): Skizofreni - I et længerevarende, 52-ugers kontrolleret

forsøg havde aripiprazol-behandlede patienter totalt set en lavere forekomst (25,8 %) af

EPS, inklusive parkinsonisme, akatisi, dystoni og dyskinesi sammenlignet med patienter

behandlet med haloperidol (57,3 %). I et længerevarende, 26-ugers placebo-kontrolleret

forsøg var forekomsten af EPS 19 % for aripiprazol-behandlede patienter og 13,1 % for

placebo-behandlede patienter. I et andet længerevarende, 26-ugers kontrolleret forsøg var

forekomsten af EPS 14,8 % for aripiprazol-behandlede patienter og 15,1 % for olanzapin-

behandlede patienter.

Akatisi

Hos skizofrene patienter var forekomsten af akatisi 6,2 % med aripiprazol og 3,0 % med

placebo.

Dystoni

Klasseeffekt - der kan forekomme symptomer på dystoni, længerevarende anormale

sammentrækninger af muskelgrupper hos modtagelige individer i de første par dage af

behandlingen. Dystoniske symptomer kan være: Spasmer i nakkemusklerne, der i nogle

dk_hum_54344_spc.doc

Side 11 af 20

tilfælde kan udvikle sig til en sammensnørende fornemmelse i halsen, synkebesvær,

vejrtrækningsbesvær, og/eller tungen stikker ud. Symptomerne kan forekomme selv ved

lave doser, men er imidlertid hyppigere og kraftigere med høj potens og ved højere doser

af første generationsantipsykotika. Der er observeret forhøjet risiko for akut dystoni hos

mænd og yngre aldersgrupper.

Prolaktin

I kliniske studier af aripiprazol til godkendte indikationer og efter markedsføringen er der

observeret både forhøjet og nedsat serumprolaktin sammenholdt med baseline (pkt. 5.1).

Laboratorieparametre

Sammenligning af aripiprazol og placebo hos den gruppe af patienter, der oplevede

potentielt klinisk signifikante ændringer i rutinemæssige laboratorie- og lipidprøver (se

pkt. 5.1) viste ingen medicinsk vigtige forskelle. Der sås forhøjelser i CPK

(kreatinfosfokinase), almindeligvis forbigående og asymptomatiske, hos 3,5 % af de

aripiprazol-behandlede patienter sammenlignet med 2,0 % af de placebo-behandlede

Pædiatrisk population

Skizofreni hos unge i alderen 15 år og ældre

I et korterevarende, placebo-kontrolleret klinisk forsøg, der involverede 302 unge (13-17

år) med skizofreni, var bivirkningsfrekvensen og -typen lig den for voksne undtagen for

følgende bivirkninger, der blev rapporteret hyppigere hos unge, der fik aripiprazol end hos

voksne, der fik aripiprazol (og hyppigere end med placebo): Døsighed/sedation og

ekstrapyramidale forstyrrelser blev meget almindeligt rapporteret (≥ 1/10) og tør mund,

øget appetit og ortostatisk hypotension blev almindeligt rapporteret (≥ 1/100 til < 1/10).

Sikkerhedsprofilen i et 26-ugers åbent, forlænget forsøg var den samme som den, der blev

observeret i det korte, placebokontrollerede forsøg.

Sikkerhedsprofilen i et længerevarende, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg var

også den samme, når der ses bort fra følgende reaktioner, som blev indberettet oftere end

hos pædiatriske patienter, der fik placebo: Vægttab, øget blodinsulin, arytmi og leukopeni

blev rapporteret med hyppigheden almindelig (≥ 1/100 til < 1/10).

I den poolede population af unge med skizofreni (13-17 år) med en eksponering i op til 2

år var incidensen af lave serum prolaktinniveauer for kvinder (< 3 ng/ml) og mænd (< 2

ng/ml) henholdsvis 29,5 % og 48,3 %.

Hos den unge population (13-17 år) med skizofreni, der blev eksponeret for 5 til 30 mg

aripiprazol i op til 72 måneder, var incidensen af lavt serumprolaktin hos pigerne (< 3

ng/ml) og drengene (< 2 ng/ml) henholdsvis 25,6 % og 45,0 %.

I to længerevarende forsøg med unge patienter i alderen 13-17 år med skizofreni og

bipolær lidelse, der blev behandlet med aripiprazol, var forekomsten af lavt serumprolaktin

hos piger (< 3 ng/ml) og drenge (< 2 ng/ml) henholdsvis 37,0 % og 59,4 %.

Anden indikation hos unge i alderen 13 år og ældre

Hyppigheden og typen af bivirkninger hos unge med anden indikation var de samme som

hos voksne med undtagelse af følgende bivirkninger: Meget almindelig (≥ 1/10) døsighed

(23,0 %), ekstrapyramidale symptomer (18,4 %), akatisi (16,0 %) og træthed (11,8 %); og

almindelig (≥ 1/100 til < 1/10) øvre abdominalsmerter, øget hjertefrekvens, vægtstigning,

øget appetit, muskeltrækninger og dyskinesi.

dk_hum_54344_spc.doc

Side 12 af 20

Følgende bivirkninger har et muligt dosis-respons-forhold: Ekstrapyramidale symptomer

(incidensen var 10 mg: 9,1 %; 30 mg: 28,8 %; placebo: 1,7 %). Akatisi (incidensen var 10

mg: 12,1 %; 30 mg: 20,3 %; placebo: 1,7 %).

Hos unge med anden indikation var den gennemsnitlige ændring i kropsvægten ved uge 12

og 30 henholdsvis 2,4 kg og 5,8 kg med aripiprazol og 0,2 kg og 2,3 kg med placebo.

I den pædiatriske population blev der hyppigere observeret døsighed og træthed hos

patienter med anden indikation end hos patienter med skizofreni.

I den pædiatriske population (10-17 år) med anden indikation, som fik behandling i op til

30 uger, var incidensen af lav serum-prolaktin hos piger (< 3 ng/ml) og drenge (< 2 ng/ml)

henholdsvis 28,0 % og 53,3 %.

Ludomani og andre forstyrrelser af impuls kontrollen

Ludomani, hyperseksualitet, kompulsiv trang til indkøb og overspisning kan forekomme

hos patienter, der behandles med aripiprazol (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Tegn og symptomer

Der er hos voksne patienter i kliniske forsøg og efter markedsføring konstateret utilsigtet

eller tilsigtet overdosering med aripiprazol alene i estimerede doser på op til 1260 mg uden

dødsfald. De observerede, potentielt vigtige medicinske tegn og symptomer omfatter

lethargi, blodtryksstigning, døsighed, takykardi, kvalme, opkastninger og diarré.

Derudover er der rapporteret utilsigtet overdosering af aripiprazol alene (op til 195 mg) hos

børn uden dødelighed. De potentielt alvorlige medicinske symptomer rapporteret er

døsighed, forbigående bevidstløshed og ekstrapyramidale symptomer.

Behandling af overdosering

Håndtering af overdosering bør omfatte understøttende behandling, opretholdelse af frie

luftveje, ilt og ventilering samt behandling af symptomerne. Muligheden for, at flere

lægemidler kan være involveret bør overvejes. Kardiovaskulær overvågning bør derfor

straks indledes og bør omfatte løbende elektrokardiografisk overvågning med henblik på

eventuelle arytmier. Nøje medicinsk supervision og overvågning skal fortsætte indtil

patienten er i bedring efter bekræftet eller mistænkt overdosis med aripiprazol.

Medicinsk kul (50 g) administreret en time efter aripiprazol nedsatte aripiprazol C

omkring 41 % og AUC med omkring 51 %; dette viser, at kul kan være effektivt i

behandlingen af overdosering.

Hæmodialyse

dk_hum_54344_spc.doc

Side 13 af 20

Selvom virkningen af hæmodialyse ved overdosering med aripiprazol ikke er undersøgt, er

det ikke sandsynligt, at hæmodialyse kan anvendes til behandling af overdosering, da

aripiprazol i udstrakt grad bindes til plasmaproteiner.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 05 AX 12. Psykoleptika, andre antipsykotika.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Det er foreslået, at aripiprazols virkning på skizofreni medieres gennem en kombination af

partiel agonisme på dopamin D2- og serotonin 5-HT1a-receptorer samt antagonisme på

serotonin 5-HT2a-receptorer. Aripiprazol viser antagonistiske egenskaber i dyremodeller

med dopaminerg hyperaktivitet og agonistiske egenskaber i dyremodeller med dopaminerg

hypoaktivitet. Aripiprazol har høj bindingsaffinitet in vitro for dopamin D2- og D3-,

serotonin 5-HT1a- og 5-HT2a-receptorer og moderat affinitet for dopamin D4-, serotonin

5-HT2c- og 5-HT7-, alfa 1-adrenerge og histamin H1- receptorer. Aripiprazol viser også

moderat bindingsaffinitet for serotonin-reuptake site og ingen væsentlig affinitet for

muscarine receptorer. Interaktion med andre receptorer end dopamin- og serotonin-

subtyper kan forklare nogle af de andre kliniske virkninger af aripiprazol.

Ved administration af aripiprazoldoser i intervallet 0,5-30 mg, én gang dagligt til raske

personer i 2 uger, sås dosisafhængig reduktion i bindingen af

C-racloprid, en D2/D3-

receptorligand til caudatus og putamen påvist ved positronemissionstomografi.

Klinisk virkning og sikkerhed

Voksne

Skizofreni

I tre kortere varende (4-6 uger), placebokontrollerede forsøg med 1228 skizofrene, voksne

patienter med positive eller negative symptomer var aripiprazol forbundet med statistisk

signifikant, større forbedring i psykotiske symptomer sammenlignet med placebo.

Aripiprazol er effektivt til at opretholde klinisk forbedring under fortsættelsesbehandling

hos voksne patienter med respons på den indledende behandling. I et kontrolleret forsøg

med haloperidol var andelen af responderende patienter, der opretholdt respons på

lægemidlet efter 52 uger, den samme i begge grupper (aripiprazol 77 % og haloperidol 73

%). Andelen af patienter, der gennemførte forsøget, var signifikant højere for patienter i

behandling med aripiprazol (43 %) end med halperidol (30 %). Faktiske scorer på

bedømmelsesskalaer anvendt som sekundære endepunkter, inklusive PANSS og

Montgomery-Asberg Depression Rating Scale, viste en signifikant forbedring i forhold til

haloperidol.

I et 26-ugers, placebokontrolleret forsøg med voksne stabiliserede patienter med kronisk

skizofreni var aripiprazol forbundet med en signifikant større reduktion i tilbagefaldsraten;

34 % i aripiprazolgruppen og 57 % i placebo.

dk_hum_54344_spc.doc

Side 14 af 20

Vægtøgning

Aripiprazol er i kliniske forsøg ikke vist at forårsage klinisk relevante vægtstigninger. I et

26-ugers, kontrolleret, dobbeltblindt, multinationalt forsøg med olanzapin til behandling af

skizofreni, som inkluderede 314 voksne patienter, og hvor det primære endepunkt var

vægtstigning, fandtes signifikant færre patienter at have 7 % eller yderligere vægtstigning i

forhold til baseline (dvs en stigning på mindst 5,6 kg for en middel-baselinevægt på

80,5

kg) med aripripazol (n = 18 eller 13% af de evaluérbare patienter) sammenlignet med

olanzapin (n = 45 eller 33 % af de evaluérbare patienter).

Lipidparametre

I en samlet analyse af lipidparametre fra placebokontrollerede kliniske forsøg med voksne

har aripiprazol vist ikke at inducere klinisk relevante ændringer i totalkolesterol,

triglycerider, HDL og LDL.

Prolaktin

Prolaktin-niveauerne blev vurderet i alle studier og ved alle doser af aripiprazol (n =

28.242). Forekomsten af hyperprolaktinæmi eller forhøjet serumprolaktin i aripiprazol-

gruppen (0,3 %) svarede til forekomsten i placebo-gruppen (0,2 %). Hos de patienter, der

fik aripiprazol, var mediantiden til debut 42 dage og medianvarigheden 34 dage.

Forekomsten af hypoprolaktinæmi eller nedsat serumprolaktin i aripiprazol-gruppen var

0,4 %, mens den var 0,02 % i placebo-gruppen. Hos de patienter, der fik aripiprazol, var

mediantiden til debut 30 dage og medianvarigheden 194 dage.

Pædiatrisk population

Skizofreni hos unge

I et 6-ugers placebokontrolleret forsøg, der involverede 302 skizofrene, unge patienter (13-

17 år) med positive eller negative symptomer, var aripiprazol forbundet med statistisk

signifikant større forbedring i psykotiske symptomer sammenlignet med placebo.

I en delanalyse af de unge patienter mellem 15 og 17 år, som repræsenterede 74 % af den

totale inkluderede population, blev effekten bibeholdt i det 26-uger åbne,

forlængelsesforsøg.

I et 60-89-ugers randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg med unge i

alderen 13-17 år (n = 146) med skizofreni sås en statistisk signifikant forskel i forekomsten

af recidiverende psykotiske symptomer mellem aripiprazol-gruppen (19,39 %) og placebo-

gruppen (37,50 %). Punktestimatet for hazard ratioen i hele populationen var 0,461 (95 %-

konfidensinterval, 0,242-0,879). I delgruppeanalyserne var punktestimatet for hazard

ratioen 0,495 hos patienter i alderen 13-14 år og 0,454 hos patienter i alderen 15-17 år.

Estimatet for hazard ratio hos den yngste gruppe (13-14 år) var imidlertid ikke præcist, idet

der var et lavere antal patienter i den gruppe (aripiprazol, n = 29; placebo, n = 12), og

konfidensintervallet for dette estimat (0,151-1,628) gjorde det ikke muligt at drage en

konklusion med hensyn til eventuel behandlingseffekt. Derimod var konfidensintervallet

for hazard ratioen i den ældste delgruppe (aripiprazol, n = 69; placebo, n = 36) 0,242-

0,879, og derfor kunne der konstateres en behandlingseffekt blandt de ældste patienter.

Irritabilitet forbundet med autisme hos pædiatriske patienter (se pkt. 4.2)

Aripiprazol blev undersøgt hos patienter i aldersgruppen 6 til 17 år i to 8-ugers,

placebokontrollerede forsøg [én fleksibel dosis (2-15 mg/dag) og én fast dosis (5, 10 eller

15 mg/dag)] og i et 52-ugers åbent forsøg. Dosis i disse forsøg var initialt 2 mg/dag,

dk_hum_54344_spc.doc

Side 15 af 20

forhøjet til 5 mg/dag efter en uge og øget ugentligt med 5 mg/dag, indtil måldosis var nået.

Mere end 75 % af patienterne var yngre end 13 år. Aripiprazol udviste statistisk overlegen

virkning sammenlignet med placebo på Aberrant Behaviour Checklist Irritability-

underskalaen. Den kliniske relevans af disse fund er dog ikke blevet etableret.

Sikkerhedsprofilen omfattede vægtøgning og ændring i prolaktinniveauet. Varigheden af

langtidssikkerhedsforsøget var begrænset til 52 uger. I de samlede forsøg var incidensen af

lav serum-prolaktin hos piger (< 3 ng/ml) og drenge (< 2 ng/ml) hos aripiprazolbehandlede

patienter henholdsvis 27/46 (58,7 %) og 258/298 (86,6 %). I de placebokontrollerede

forsøg var den gennemsnitlige vægtstigning 0,4 kg for placebo og 1,6 kg for aripiprazol.

Aripiprazol blev også undersøgt i et placebokontrolleret, langvarigt

vedligeholdelsesforsøg. Efter 13-26 ugers stabilisering med aripiprazol (2-15 mg/dag) fik

patienter med stabil respons enten vedligeholdelse med aripiprazol eller blev skiftet over til

placebo i yderligere 16 uger. Kaplan-Meier recidivraten ved uge 16 var 35 % for

aripiprazol og 52 % for placebo; hazard ratio for recidiv inden for 16 uger

(aripiprazol/placebo) var 0,57 (ikke statistisk signifikant forskel). Den gennemsnitlige

vægtstigning i stabiliseringsfasen (op til 26 uger) med aripiprazol var 3,2 kg, og en

yderligere gennemsnitlig vægtstigning på 2,2 kg for aripiprazol, sammenlignet med 0,6 kg

for placebo, blev observeret i den anden fase (16 uger) af forsøget. Ekstrapyramidale

symptomer blev rapporteret hos 17 % af patienterne, hovedsageligt i stabiliseringsfasen;

heraf udgjorde tremor 6,5 %.

Tics associeret med Tourettes syndrom hos pædiatriske patienter (se pkt. 4.2)

Aripiprazols virkning blev undersøgt hos pædiatriske patienter med Tourettes syndrom

(aripiprazol: n = 99, placebo: n = 44) i et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret

8-ugers forsøg med et vægtbaseret fastdosisdesign inden for et dosisområde på 5-20

mg/dag med en startdosis på 2 mg. Patienterne var 7-17 år og havde en gennemsnitlig

baseline-score for samlede tics (Total Tic Score) på 30 på Yale Global Tic Severity-skalaen

(TTS-YGTSS). Aripiprazol gav en TTS-YGTSS-forbedring fra baseline til uge 8 på 13,35

i lavdosisgruppen (5 mg eller 10 mg) og på 16,94 i højdosisgruppen (10 mg eller 20 mg);

til sammenligning var forbedringen i placebogruppen på 7,09.

I et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret 10-ugers forsøg gennemført i

Sydkorea blev aripiprazols virkning hos pædiatriske patienter med Tourettes syndrom

(aripiprazol: n = 32, placebo: n = 29) undersøgt inden for et fleksibelt dosisområde på 2-20

mg/dag med en startdosis på 2 mg. Patienterne var 6-18 år og havde en gennemsnitlig

baseline-score på 29 på TTS-YGTSS-skalaen. Aripiprazol-gruppen havde en forbedring på

14,97 på TTS-YGTSS-skalaen fra baseline til uge 10; til sammenligning var forbedringen i

placebogruppen på 9,62.

I betragtning af behandlingseffektens størrelsesorden sammenlignet med den store

placeboeffekt og de uklare virkninger med hensyn til psykosociale funktioner er den

kliniske relevans af virkningsresultaterne i disse to kortvarige forsøg ikke klarlagt. Der

mangler langtidsdata, hvad angår aripiprazols virkning og sikkerhed til behandling af

denne udsvingsprægede lidelse.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat kravet om at fremlægge resultaterne af

forsøg med referencelægemidlet, som indeholder aripiprazol i en eller flere undergrupper

af den pædiatriske population ved behandling af skizofreni og i behnadling af anden

psykiatrisk sygdom i henhold til afgørelsen i det Pædiatriske Forsknings- og

Udviklingsprogram (PIP) (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

dk_hum_54344_spc.doc

Side 16 af 20

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Aripiprazol absorberes godt, med maksimal plasmakoncentration inden for 3-5 timer efter

administration. Aripiprazol gennemgår minimal præ-systemisk metabolisme. Den absolutte

orale biotilgængelighed af tabletformuleringen er 87 %. Måltid med højt fedtindhold

påvirker ikke farmakokinetik for aripiprazol.

Fordeling

Aripiprazol fordeles i stor udstrækning, med et faktisk fordelingsvolumen på 4,9 l/kg,

indikerende omfattende ekstravaskulær fordeling. Ved terapeutiske koncentrationer bindes

aripiprazol og dehydro-aripiprazol mere end 99 % til serumproteiner, primært til albumin.

Biotransformation

Aripiprazol metaboliseres hovedsageligt i leveren via tre biotransformationsveje:

dehydrogenering, hydroxylering og N-dealkylering. Baseret på in vitro-forsøg er CYP3A4

og CYP2D6 ansvarlige for dehydrogenering og hydroxylering af aripiprazol, og N-

dealkylering katalyseres ved CYP3A4. Aripiprazol er den dominerende lægemiddelhalvdel

ved systemisk cirkulation. Ved steady-state repræsenterer dehydro-aripiprazol, den aktive

metabolit, omkring 40 % af aripiprazol AUC i plasma.

Elimination

Middel-eliminationshalveringstiden for aripiprazol er cirka 75 timer hos ekstensive

omdannere via CYP2D6 og cirka 146 timer hos dårlige omdannere.

Total-clearance af aripiprazol er 0,7 ml/min/kg, primært hepatisk.

Efter enkelt oral dosis af

C-mærket aripiprazol, blev ca. 27 % af den administrerede

radioaktivitet genfundet i urinen og cirka 60 % i fæces. Mindre end 1 % uomdannet

aripiprazol blev udskilt i urinen, og ca. 18 % blev genfundet uomdannet i fæces.

Farmakokinetik i særlige patientgrupper

Pædiatrisk population

Farmakokinetikken af aripiprazol og dehydro-aripiprazol hos pædiatriske patienter i

alderen 10-17 år, svarede til den hos voksne, efter der er taget højde for forskellen i

kropsvægt.

Ældre

Der er ingen forskel på farmakokinetik for aripiprazol hos raske, ældre og yngre voksne

forsøgspersoner, ligesom der i en population farmakokinetisk analyse af skizofrene

patienter ikke er set påviselig effekt af alder.

Køn

Der er ingen forskel på farmakokinetik for aripiprazol hos raske mandlige og kvindelige

forsøgspersoner, ligesom der i en population farmakokinetisk analyse af skizofrene

patienter ikke er set påviselig effekt af køn.

Rygning

Populationsfarmakokinetisk evaluering har ikke vist tegn på, at rygning skulle påvirke

aripiprazols farmakokinetik i klinisk signifikant grad.

dk_hum_54344_spc.doc

Side 17 af 20

Race

I en farmakokinetisk populationsanalyse fandt man ingen tegn på racerelaterede forskelle,

hvad angår aripiprazols farmakokinetik.

Nedsat nyrefunktion

Farmakokinetiske karakteristika ved aripiprazol og dehydro-aripiprazol er fundet at være

ens hos patienter med svær nyrelidelse og unge, raske forsøgspersoner.

Nedsat leverfunktion

Et enkeltdosis-forsøg med patienter med varierende grad af levercirrhose (Child-Pugh-

klasse A, B og C) har ikke vist, at hepatisk svækkelse skulle have signifikant betydning for

farmakokinetik for aripiprazol og dehydro-aripiprazol, men undersøgelsen omfattede kun 3

patienter med klasse C levercirrhose, hvilket er utilstrækkelig basis for en konklusion

vedrørende metabolisk kapacitet.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet samt reproduktions- og udviklingstoksicitet.

Der er kun observeret signifikante toksikologiske virkninger ved doser eller optagelse, der

i væsentlig grad overstiger den maksimale humane eksponering eller optagelse. Disse

virkninger vurderes derfor til at være af ringe relevans ved klinisk brug. Dette

indbefattede: dosisafhængig binyretoksicitet (lipofuscin pigmentakkumulering og/eller

parenkymalt celletab) hos rotter efter 104 uger med 20-60 mg/kg/dag (3-10 gange middel-

steady-state AUC ved den maksimale, anbefalede humane dosis) samt øget forekomst af

binyrekarcinomer og kombinerede binyreadenomer/karcinomer hos hunrotter ved 60

mg/kg/dag (10 gange middel-steady-state AUC ved den maksimale, anbefalede humane

dosis). Den højeste ikke-tumorfremkaldende eksponering hos hunrotter var 7 gange den

anbefalede humane dosis.

Derudover sås cholelithiasis som følge af udfældning af sulfatkonjugater af

hydroxymetabolitter af aripiprazol i galden hos aber efter gentagne orale doser på 25-125

mg/kg/dag (1-3 gange middel-steady-state AUC ved den maksimale, anbefalede kliniske

dosis eller 16-81 gange den anbefalede, humane dosis baseret på mg/m

Koncentrationerne af sulfatkonjugat af hydroxy-aripiprazol i den humane galdeblære ved

den højeste foreslåede dosis (30 mg/dag) var dog ikke mere end 6 % af de

galdekoncentrationer, der sås hos aber i 39-ugers forsøget og lå godt under (6 %)

grænserne for in vitro opløselighed.

I forsøg med gentagne doser hos juvenile rotter og hunde var toksicitetsprofilen af

aripiprazol sammenlignelig med den, der blev observeret hos voksne dyr, og der var intet,

der tydede på neurotoksicitet eller bivirkninger på udviklingen.

Aripiprazol er, baseret på resultater fra en fuld skala af standard-genotoksicitetstest, ikke

fundet at være genotoksisk. Aripiprazol har i reproduktionstoksicitetsforsøg ikke påvirket

fertiliteten. Der er hos rotter observeret udviklingsmæssig toksicitet, inklusive

dosisafhængig, forsinket føtal ossifikation og mulig teratogen effekt ved doser som

resulterede i sub-terapeutisk optagelse (baseret på AUC), og i kaniner ved doser, der

dk_hum_54344_spc.doc

Side 18 af 20

resulterede i optagelser henholdsvis 3 og 11 gange middel-steady-state AUC ved

maksimal, anbefalet klinisk dosis. Der sås maternal toksicitet ved doser svarende til de, der

medfører udviklingsmæssig toksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mannitol

Maltodextrin

Cellulose, mikrokrystallinsk

Crospovidon Type B

Natriumhydrogencarbonat

Vinsyre

Vandfrit silica

Natriumsaccharin

Magnesiumstearat

Vaniljecremesmag:

Smagsstoffer, naturlige smagsstoffer, lactose,

magnesiumcarbonathydroxid

10 mg: Rød jernoxid (E172)

15 mg: Gul jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Skal opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt.

De er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

OPA/Alu/PVC-Alu blister, i karton indeholdende:

10 mg: 7, 14, 28, 30, 49, 56, 60, 84, 90, 98, 100 smeltetabletter

15 mg: 7, 14, 28, 30, 49, 56, 60, 84, 90, 98, 100 smeltetabletter

10mg: 7x1, 14x1, 28x1, 30x1, 49x1, 56x1, 60x1, 84x1, 90x1, 98x1, 100x1 smeltetabletter

15mg: 7x1, 14x1, 28x1, 30x1, 49x1, 56x1, 60x1, 84x1, 90x1, 98x1, 100x1 smeltetabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

dk_hum_54344_spc.doc

Side 19 af 20

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Stada Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Repræsentant

Pharmacodane ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

10 mg: 54344

15 mg: 54345

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

28. september 2015 (tabletter)

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

2. september 2019

dk_hum_54344_spc.doc

Side 20 af 20

Andre produkter

search_alerts

share_this_information