Arax Forte 1000 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Aktiv bestanddel:
PARACETAMOL
Tilgængelig fra:
Vitabalans Oy
ATC-kode:
N02BE01
INN (International Name):
paracetamol
Dosering:
1000 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
43721
Autorisation dato:
2009-10-15

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Arax Forte 1000 mg tabletter

paracetamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

ineholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Arax Forte til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Lad

derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, hvis du fär bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Arax Forte

3. Sådan skal du tage Arax Forte

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Arax Forte tabletter anvendes mod feber og til symptomatisk behandling af svage smerter såsom

hovedpine, tandpine, menstruationssmerter, muskel- og ledsmerter.

Lægen kan give dig Arax Forte for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Arax Forte

Tag ikke Arax Forte

hvis du er allergisk over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(anført i afnsit 6).

hvis du har stærkt nedsat leverfunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du bruger Arax:

hvis du har lever- eller nyresygdom. Du bør så kontakte lægen inden anvendelse.

Indtagelse af doser højere end de anbefalede indebærer risiko for meget alvorlig leverskade, og

behandling med modgift bør gives hurtigst muligt. Patienter med leversygdom kan udvikle livsfarlig

leverskade, hvis de tager Arax Forte sammen med alkohol.

Alkohol påvirker ikke virkningen af Arax Forte.

Hvis du efter 3 dage har høj feber eller andre vedvarende symptomer, der kan være tegn på anden

betændelsetilstand, bør det overvejes om behandlingen med Arax Forte skal afbrydes og ersattes med

en anden behandling.

Ved længerevarende brug af enhver type smertestilende hovedpinemedicin kan hovedpine blive værre

og hyppigere (medicinoverforbrugshovedpine). Hvis denne tilstand udvikles eller mistænkes, bør

hovedpinebehandlingen ophøre i samråd med læge. Medicinoverforbrugshovedpine bør mistænkes

ved hyppige eller daglige hovedpineanfald på trods af (eller på grund af) regelmæssig brug af

smertestillende medicin.

Hos personer med svækket ernæringstilstand på grund af alkoholmisbrug, anoreksi (spisevægring)

eller fejlernæring frarådes vedvarende brug og maksimale doser på grund af risiko for leverskader.

Generelt kan vanemæssig brug af smertestillende lægemidler, specielt i kombination med andre

smertestillende lægemidler, føre til blivende skade på nyrerne med risiko for nyresvigt.

For at undgå overdosering bør du kontrollere, at anden medicin, som du bruger samtidig med Arax

Forte, ikke indeholder paracetamol.

Brug af anden medicin sammen med Arax

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.Spørg lægen til råds, hvis du tager medicin, som indeholder et af disse stoffer:

carbamacepin, phenytoin og probenecid (kan øge paracetamols virkning på

leveren).

colestyramin (nedsætter paracetamols virkning). Arax Forte bør tages mindst 1 time før eller 4-6

timer efter colestyramin.

chloramphenicol, dog ikke som øjendråber (paracetamol øger optagelsen af chloramphenicol)

warfarin og andre blodfortyndende midler (langvarig daglig anvendelse af paracetamol kan øge

risikoen for blødninger).

Brug af Arax Forte sammen med mad og drikke

Du kan tage Arax Forte sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Arax kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Du bør tage den lavest mulige dosis, der

mindsker smerterne og/eller feberen, og bruge lægemidlet så kort tid som muligt. Kontakt lægen, hvis

smerterne og/eller feberen ikke mindskes, eller hvis du har brug for at tage lægemidlet oftere

Du kan amme, selv om du tager Arax Forte.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Arax Forte tabletter påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

Sådan skal du tage Arax Forte

Tag altid Arax Forte nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Dosering

Voksne: 1 tablet 3-4 gange dagligt, højst 4 tabletter i døgnet.

I enkelte tilfælde kan ½ g 3-4 gange dagligt være tilstrækkeligt.

Større doser end den daglig anbefalede giver ikke øget smertestillende virkning.

Arax tabletter kan deles i lige store halvdele, og det skal synkes med vand (fx et halvt glas vand)

Ved nedsat nyre- og leverfunktion

Det er nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Arax Forte tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Arax Forte tabletter, end der står her,

eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning samt leverskade, som ikke kan

helbredes. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge.

De første symptomer på overdosis er kvalme, opkastninger og mavesmerter.

Hvis du har taget for mange Arax Forte tabletter, bør hurtig behandling med N-acetylcystein

igangsættes (modgift) igangsættes .

Hvis du har glemt at tage Arax Forte

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Hvis du har glemt en dosis,

fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Du må ikke overskride den maksimale døgndosis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede).

Alvorlige overfølsomhedsreaktioner.

Risiko for nyreskade ved anvendelse gennem lang tid.

Forstyrrelser i blodbilledet.

Alvorlig blodmangel med gulsot.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få

blodplader).

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner), især halsbetændelse, og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).

I disse tilfælde kontakt straks lægen.

Astmalignenede anfald

kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Alvorlig nældefeber. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være

livsfarligt. Ring 112.

Der er beskrevet alvorlige hudreaktioner i meget sjældne tilfælde.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede).

Forhøjede levertal (ingen symptomer)

det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, som

igen bliver normale når behandlingen ophører.

Nældefeber.

BØRN ELLER UNGE

I HJEMMET?

Læs advarslen og vær omhyggelig med,

hvordan du opbevarer denne medicin

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede).

Allergiske hudreaktioner (hududslæt, hudirritation).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlel efter den udløbsdato, der står på kartonen og blisterpakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Arax Forte tabletter indeholder:

Aktivt stof: paracetamol. Øvrige indholdsstoffer: povidon, mikrokrystallinsk cellulose,

natriumstivelsesglycolat, stearinsyre og magnesiumstearat.

Udseende og pakningstørrelse

Arax Forte er en hvid og kapselformet tablet med delekærv.

Pakningsstørrelser: 5, 30 og 100 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Hämeenlinna

Finland

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2019

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information