Arax 500 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Aktiv bestanddel:
PARACETAMOL
Tilgængelig fra:
Vitabalans Oy
ATC-kode:
N02BE01
INN (International Name):
paracetamol
Dosering:
500 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
39095
Autorisation dato:
2007-10-11

Indlægsseddel: Information til brugeren

Arax 500 mg tabletter

paracetamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger,

lægen eller apotekspersonalet, har givet dig.Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg apotekspersonalet , hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 3 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Arax

Sådan skal du tage Arax

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Arax tabletter anvendes mod feber og til symptomatisk behandling af svage smerter såsom hovedpine,

tandpine, menstruationssmerter, muskel- og ledsmerter.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Arax for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Arax

Tag ikke Arax

hvis du er allergisk over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(anført i afsnit 6).

hvis du har stærkt nedsat leverfunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du bruger Arax:

hvis du har lever- eller nyresygdom. Du bør så kontakte lægen inden anvendelse.

Indtagelse af doser, højere end det anbefalede, indebærer risiko for meget alvorlig leverskade, og

behandling med modgift bør gives hurtigst muligt.

Patienter med leversygdom kan udvikle livsfarlig leverskade, hvis de tager Arax sammen med

alkohol.

Alkohol påvirker ikke virkningen af Arax.

I tilfælde af høj feber, tegn på tilstødende infektion eller vedvarende symptomer udover 3 dage bør

behandlingen genovervejes.

Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende hovedpinemedicin kan hovedpine blive

værre og hyppigere (medicinoverforbrugshovedpine). Hvis denne tilstand udvikles eller mistænkes,

bør hovedpinebehandlingen ophøre i samråd med læge. Medicinoverforbrugshovedpine bør

mistænkes ved hyppige eller daglige hovedpineanfald på trods af (eller på grund af) regelmæssig brug

af smertestillende medicin.

Hos personer med svækket ernæringstilstand på grund af alkoholmisbrug, anoreksi (spisevægring)

eller fejlernæring frarådes vedvarende brug og maksimale doser på grund af risiko for leverskader.

Generelt kan vanemæssig brug af smertestillende lægemidler, specielt i kombination med andre

smertestillende lægemidler, føre til blivende nyreskader med risiko for nyresvigt.

For at undgå overdosering bør du kontrollere, at anden medicin, som du bruger samtidig med Arax,

ikke indeholder paracetamol.

Brug af anden medicin sammen med Arax

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Spørg lægen til råds, hvis du tager medicin, som indeholder et af disse stoffer:

carbamazepin, phenytoin og probenecid (kan øge paracetamols virkning på leveren).

cholestyramin (nedsætter paracetamols virkning). Arax bør tages forskudt fra cholestyramin.

chloramphenicol, dog ikke som øjendråber (paracetamol øger optagelsen af chloramphenicol)

warfarin og andre blodfortyndende midler (langvarig daglig anvendelse af paracetamol kan øge

risikoen for blødninger).

Brug af Arax sammen med mad og drikke

Du kan tage Arax sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Arax kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Du bør tage den lavest mulige dosis, der

mindsker smerterne og/eller feberen, og bruge lægemidlet så kort tid som muligt. Kontakt lægen, hvis

smerterne og/eller feberen ikke mindskes, eller hvis du har brug for at tage lægemidlet oftere.Du kan

amme, selv om du tager Arax.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Arax påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

Sådan skal du tage Arax

Tag altid Arax nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apotekspersonalet.

Dosering

Voksne: 2 tabletter 3-4 gange dagligt, højst 8 tabletter i døgnet.

I enkelte tilfælde kan 1 tablet 3-4 gange dagligt være tilstrækkelig.

Brug til børn: 50 mg paracetamol/kg legemsvægt pr. døgn fordelt på 3-4 doser.

F.eks.

Børn over 15 kg: ½ tablet 3 gange dagligt.

Børn over 20 kg: ½ tablet 4 gange dagligt.

Børn over 30 kg: 1 tablet 3 gange dagligt.

Børn over 40 kg: 1 tablet 4 gange dagligt.

Hvis lægen har angivet en anden dosering, bør du følge den.

Til børn under 15 kg bør i stedet for tabletter anvendes en anden lægemiddelform, som er beregnet til

mindre børn.

Du må kun efter lægens anvisning bruge Arax til børn under 2 år.

Større doser end den anbefalede dogsdosis giver ikke øget smertestillende virkning.

Arax tabletter kan deles i lige store halvdele, og det skal synkes med vand (fx et halvt glas vand)

Ved nedsat nyre- og leverfunktion

Det er nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Arax tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Arax-tabletter, end der står her, eller

mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning samt leverskade, som ikke kan

helbredes. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge.

De første symptomer på overdosis er kvalme, opkastninger og mavesmerter.

Hvis du har taget for mange Arax tabletter, bør hurtig behandling med N-acetylcystein igangsættes

(modgift).

Hvis du har glemt at tage Arax

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du har glemt en dosis, fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Du må ikke overskride den maksimale døgndosis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede).

Påvirkning af leveren.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede).

Alvorlige overfølsomhedsreaktioner.

Risiko for nyreskade ved anvendelse gennem lang tid.

Forstyrrelser i blodbilledet.

Symptomer på astma.

Der er beskrevet alvorlige hudreaktioner i meget sjældne tilfælde.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede).

BØRN ELLER UNGE

I HJEMMET?

Læs advarslen og vær omhyggelig med,

hvordan du opbevarer denne medicin

Nældefeber.

Forhøjet indhold af kreatinin i blodet

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlel efter den udløbsdato, der står på kartonen og blisterpakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Arax tabletter indeholder:

Aktivt stof: paracetamol.

Øvrige indholdsstoffer: povidon, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat, stearinsyre

og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Arax er en hvid, kapselformet tablet med delekærv.

Pakningsstørrelser: 10 og 20 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Hämeenlinna

Finland

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2019

Indlægsseddel: Information til brugeren

Arax 500 mg tabletter

paracetamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Arax til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt

lægen, eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Arax

Sådan skal du tage Arax

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Arax tabletter anvendes mod feber og til symptomatisk behandling af svage smerter såsom hovedpine,

tandpine, menstruationssmerter, muskel- og ledsmerter.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Arax for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Arax

Tag ikke Arax

hvis du er allergisk over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(anført i afsnit 6).

hvis du lider af alvorligt nedsat leverfunktion

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du bruger Arax:

hvis du har lever- eller nyresygdom. Du bør så kontakte lægen inden anvendelse.

Indtagelse af doser, højere end de anbefalede, indebærer risiko for meget alvorlig leverskade, og

behandling med modgift bør gives hurtigst muligt.

Patienter med leversygdom kan udvikle livsfarlig leverskade, hvis de tager Arax sammen med

alkohol.

Alkohol påvirker ikke virkningen af Arax.

I tilfælde af høj feber, tegn på tilstødende infektion eller vedvarende symptomer ud over 3 dage bør

behandlingen genovervejes.

Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende hovedpinemedicin kan hovedpine blive

værre og hyppigere (medicinoverforbrugshovedpine). Hvis denne tilstand udvikles eller mistænkes,

bør hovedpinebehandlingen ophøre i samråd med læge. Medicinoverforbrugshovedpine bør

mistænkes ved hyppige eller daglige hovedpineanfald på trods af (eller på grund af) regelmæssig brug

af smertestillende medicin.

Hos personer med svækket ernæringstilstand på grund af alkoholmisbrug, anoreksi (spisevægring)

eller fejlernæring frarådes vedvarende brug og maksimale doser på grund af risiko for leverskader.

Generelt kan vanemæssig brug af smertestillende lægemidler, specielt i kombination med andre

smertestillende lægemidler, føre til blivende skade på nyrerne med risiko for nyresvigt.

For at undgå overdosering bør du kontrollere, at anden medicin, som du bruger samtidig med Arax,

ikke indeholder paracetamol.

Brug af anden medicin sammen med Arax

Fortæl det altid til lægen eller på apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Spørg lægen til råds, hvis du tager medicin, som indeholder et af disse stoffer:

carbamazepin, phenytoin og probenecid (kan øge paracetamols virkning på leveren)

cholestyramin (nedsætter paracetamols virkning). Arax bør tages forskudt for cholestyramin

chloramphenicol, dog ikke som øjendråber (paracetamol øger optagelsen af chloramphenicol)

warfarin og andre blodfortyndende midler (langvarig daglig anvendelse af paracetamol kan øge

risikoen for blødninger).

Brug af Arax sammen med mad og drikke

Du kan tage Arax sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din lægen eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Arax kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Du bør tage den lavest mulige dosis, der

mindsker smerterne og/eller feberen, og bruge lægemidlet så kort tid som muligt. Kontakt lægen, hvis

smerterne og/eller feberen ikke mindskes, eller hvis du har brug for at tage lægemidlet oftere.

Du kan amme, selv om du tager Arax.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Arax påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

Sådan skal du tage Arax

Tag altid Arax nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Dosering

Voksne: 2 tabletter 3-4 gange dagligt, højst 8 tabletter i døgnet.

I enkelte tilfælde kan 1 tablet 3-4 gange dagligt være tilstrækkelig.

Anvendelse hos børn: 50 mg paracetamol/kg legemsvægt pr. døgn fordelt på 3-4 doser.

F.eks.:

Børn over 15 kg: ½ tablet 3 gange dagligt.

Børn over 20 kg: ½ tablet 4 gange dagligt.

Børn over 30 kg: 1 tablet 3 gange dagligt.

Børn over 40 kg: 1 tablet 4 gange dagligt.

Hvis lægen har angivet en anden dosering, bør du følge den.

Til børn under 15 kg bør i stedet for tabletter anvendes en anden lægemiddelform, som er beregnet til

mindre børn.

Du må kun efter lægens anvisning bruge Arax til børn under 2 år.

Større doser end den anbefalede dagsdosis giver ikke øget smertestillende virkning.

Arax tabletter kan deles i lige store halvdele og skal synkes med vand (fx et halvt glas vand).

Ved nedsat nyre- og leverfunktion

Det er nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Arax tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Arax-tabletter, end der står her, eller

flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning samt leverskade, som ikke kan

helbredes. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge.

De første symptomer på overdosis er kvalme, opkastninger og mavesmerter.

Hvis du har taget for mange Arax tabletter, bør hurtig behandling med N-acetylcystein (modgift)

igangsættes.

Hvis du har glemt at tage Arax

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du har glemt en dosis, fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Du må ikke overskride den maksimale døgndosis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede).

Påvirkning af leveren.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede).

Alvorlige overfølsomhedsreaktioner.

Risiko for nyreskade ved anvendelse gennem lang tid.

Forstyrrelser i blodbilledet.

Symptomer på astma.

Der er beskrevet alvorlige hudreaktioner i meget sjældne tilfælde.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede).

Nældefeber.

Forhøjet indhold af kreatinin i blodet

Indberetning af bivirkninger

BØRN ELLER UNGE

I HJEMMET?

Læs advarslen og vær omhyggelig med,

hvordan du opbevarer denne medicin

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og blisterpakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Arax tabletter indeholder:

Aktivt stof: paracetamol.

Øvrige indholdsstoffer: povidon, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat,

stearinsyre og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Arax er en hvid, kapselformet tablet med delekærv.

Pakningsstørrelser: 50, 100 og 300 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Hämeenlinna

Finland

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2019

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information