Apydan 300 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

02-06-2020

Aktiv bestanddel:
OXCARBAZEPIN
Tilgængelig fra:
Abacus Medicine A/S
ATC-kode:
N03AF02
INN (International Name):
Oxcarbazepine
Dosering:
300 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
58323
Autorisation dato:
2016-09-23

Læs hele dokumentet

Apydan

er et registeret varemærke, der

tilhører Desitin Arzneimittel GmbH.

Læs denne indlægsseddel grundigt,

inden du begynder at tage dette læ-

gemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger

Gem indlægssedlen. Du kan få brug

for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet, hvis der er mere,

du vil vide.

Lægen har ordineret Apydan

til dig

personligt. Lad derfor være med at

give medicinen til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet

eller sundhedspersonalet, hvis en

bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se punkt 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på

www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Apydan

3. Sådan skal du tage Apydan

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelse og yderligere oplys-

ninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad er Apydan

Det aktive stof i Apydan

er oxcarba-

zepin.

Apydan

tilhører en gruppe lægemidler,

der kaldes antikonvulsiva eller antiepi-

leptika.

Hvad bruges Apydan

Antiepileptisk medicin, som fx Apydan

er standardbehandling mod epilepsi.

Patienter med diagnosen epilepsi, har

haft tilbagevendende anfald eller kram-

per. Anfald sker på grund af en midler-

tidig fejlfunktion i hjernens elektriske

impulser. Normalt koordinerer hjernecel-

lerne kroppens bevægelser ved at sende

signaler gennem nerverne til musklerne

på en organiseret og struktureret måde.

Når man har epilepsi, sender hjernecel-

lerne for mange ustrukturerede signaler,

som kan medføre ukoordineret mu-

skelaktivitet, dvs. et epileptisk anfald.

Apydan

bruges til at behandle partielle

anfald med eller uden sekundært gene-

raliseret tonisk-klonisk anfald. Partielle

anfald omfatter et begrænset område

af hjernen, men kan sprede sig til hele

hjernen og kan forårsage et generalise-

ret tonisk-klonisk anfald.

Der er to typer af partielle anfald: simple

og komplekse. Ved simple partielle

anfald bevarer patienten bevidstheden,

hvorimod ved komplekse anfald påvirkes

patientens bevidsthed.

Apydan

virker ved at holde hjernens

ustrukturerede signaler fra nervecellerne

under kontrol. Derved forhindres eller

formindskes antallet af anfald.

Apydan

kan bruges alene eller i

kombination med andre antiepileptiske

lægemidler. Normalt vil lægen forsøge

at finde det lægemiddel, der virker bedst

for dig eller dit barn, men ved mere

alvorlig epilepsi kan en kombination af

to eller flere lægemidler være nødvendig

for at kontrollere anfaldene. Apydan

kan bruges af voksne og til børn på 6 år

eller derover.

Spørg lægen, hvis du har spørgs-

mål til, hvordan Apydan

virker, eller

hvorfor du har fået ordineret dette

lægemiddel.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Apydan

Lægen kan have foreskrevet anden

anvendelse eller dosering end angivet

i denne information. Følg altid lægens

anvisning, også hvis den adskiller sig fra

oplysningerne i denne indlægsseddel.

Overvågning under din behandling

med Apydan

Før og under din behandling med

Apydan

, vil din læge måske tage nogle

blodprøver for at bestemme dosis til dig.

Din læge vil fortælle dig, hvornår du skal

have taget prøverne.

Tag ikke Apydan

– hvis du er allergisk over for oxcarba-

zepin eller et af de øvrige indholdsstof-

fer (angivet i punkt 6), eller hvis du er

allergisk over for eslicarbazepin. Hvis

dette gælder for dig, skal du tale med

din læge, inden du tager Apydan

. Hvis

du tror, at du måske er allergisk, skal

du spørge din læge til råds.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen før du tager Apydan

hvis du

– nogensinde har udvist usædvanlig

overfølsomhed (udslæt eller andre

tegn på allergi) over for carbamazepin

eller andre lægemidler (især andre

lægemidler mod epilepsi). Hvis du

er allergisk over for carbamazepin er

risikoen 1 ud af 3 til 4 (25 – 30 %) for,

at du også kan få en allergisk reaktion

mod oxcarbazepin (Apydan

– har en nyresygdom.

– har en alvorlig leversygdom.

– tager diuretika (medicin, som hjælper

nyrerne med at udskille salt og vand

ved at øge produktionen af urin) eller

visse smertestillende midler (NSAID

fx indometacin). I disse tilfælde vil din

læge udføre regelmæssig kontrol af

natrium-niveauer. Det er vigtigt, at du

går til disse kontroller.

– lider af en hjertesygdom, stakåndet-

hed, og/eller hvis dine fødder eller ben

hæver på grund af væske i kroppen.

Tjek din vægt jævnligt for at identifi-

cere en forøgelse af væske i kroppen.

Fortæl det til din læge i tilfælde af

vægtstigning.

– dine blodprøver viser, at du har nedsat

natriumindhold i blodet (se pkt. 4,,

Bivirkninger“).

– er kvinde og tager hormonel præven-

tion som fx p-piller. Apydan

kan op-

hæve præventionens virkning. Brug en

anden eller en supplerende (ikke-hor-

monel) form for prævention, mens du

tager Apydan

. Dette kan hjælpe med

at forhindre en uønsket graviditet.

Fortæl din læge med det samme, hvis

du har uregelmæssige blødninger eller

pletbløder. Hvis du har spørgsmål til

dette, så kontakt din læge.

Potentielt livstruende hududslæt (Ste-

vens-Johnsons syndrom og toksisk

epidermal nekrolyse) er rapporteret ved

anvendelse af Apydan

, og ses først på

kroppen som rødlige pletter eller som

runde pletter (ofte med blærer i mid-

ten). Yderligere symptomer, man bør

være opmærksom på, er sår i munden,

i svælget, på kønsorganerne og øjen-

betændelse (røde og hævede øjne).

Disse potentielt livstruende hududslæt

er ofte ledsaget af influenzalignende

symptomer. Udslættet kan udvikle sig til

udbredt blæredannelse eller afskalning

af huden. Der er størst risiko for at ud-

vikle alvorlige hududslæt de første uger

af behandlingen. Hvis du har udviklet

Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk

epidermal nekrolyse ved behandling

med Apydan

, må du aldrig begynde

at tage Apydan

igen. Hvis du udvikler

hududslæt eller de nævnte hudsympto-

mer, skal du straks søge læge. Fortæl

lægen at du tager dette lægemiddel.

Risikoen for alvorige hudreaktioner hos

patienter af hankinesisk eller thailandsk

oprindelse, som tager carbamazepin

eller kemisk beslægtede lægemidler, kan

forudsiges ved at tage en blodprøve af

disse patienter. Din læge vil rådgive om

hvorvidt en blodprøve er nødvendig, før

du tager oxcarbazepin.

Hvis du får nogen af følgende symp-

tomer efter, at du er begyndt med

at tage Apydan

, skal du omgående

fortælle det til din læge eller kontakte

skadestuen på det nærmeste hospi-

tal:

– hvis du får en

overfølsomhedsreaktion, som

fx hævelse af læber, øjenlåg,

ansigt, hals, mund eller pludselige

vejrtrækningsproblemer, feber med

hævede lymfekirtler, udslæt eller

blæredannelse på huden.

– hvis du opdager symptomer

på leverbetændelse, fx gulsot

(gulfarvning af hud og det hvide i

øjnene).

– hvis du bemærker symptomer, som

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Apydan

300 og 600 mg tabletter

Oxcarbazepin

L90838A-2.0

kan tyde på sygdom i blodet, såsom

træthed, stakåndethed ved motion,

bleghed, hovedpine, kulderystelser,

svimmelhed, hyppige infektioner som

giver feber, ondt i halsen, mundsår,

bløder eller får blå mærker nemmere

end normalt, næseblod, røde eller lilla

områder på huden eller uforklarlige

pletter på huden.

– hvis du hyppigere får anfald. Dette er

især vigtigt for børn, men kan også

forekomme hos voksne.

– hvis du oplever symptomer på lavt

natrium i blodet, såsom hovedpine,

kvalme, opkastning, forvirring,

sløvhed, appetitløshed eller stigning i

frekvensen af krampeanfald.

– en lille andel af de personer, der

bliver behandlet med epilepsimedicin

som for eksempel Apydan

har haft

selvmordstanker eller tanker om at

gøre skade på sig selv. Hvis du på

noget tidspunkt får sådanne tanker,

bør du straks kontakte din læge.

– hvis du har en hurtig eller usædvanlig

langsom hjerterytme.

Børn og unge

Din læge vil måske anbefale at overvåge

skjoldbruskkirtelfunktionen hos børn før

behandling og under behandling.

Dette lægemiddel indeholder mindre en

1 mml (23 mg) natrium pr. tablet, dvs.

den er i det væsentlige natrium-fri.

Brug af anden medicin sammen med

Apydan

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis

du bruger anden medicin eller har gjort

det for nylig.

Dette gælder især:

– hormonel prævention, som

fx p-piller (se ,,Advarsler og

forsigtighedsregler“).

– anden antiepileptisk medicin og

medicin, der fremmer enzymer, som

fx carbamazepin, phenobarbital,

phenytoin eller lamotrigin og

rifampicin.

– medicin, som nedsætter indholdet

af natrium i blodet, som fx diuretika

(bruges til at hjælpe nyrerne med

at udskille salt og vand ved at øge

produktionen af urin), desmopressin

og ikke-steroide anti-inflammatoriske

lægemidler, som fx indometacin.

– lithium og monoaminoxidase-

hæmmere (medicin, der bruges til

behandling af humørsvingninger og

visse typer for depression).

– medicin, der kontrollerer din krops

immunsystem, som fx ciclosporin og

tacrolimus.

Brug af Apydan

sammen med mad,

drikke og alkohol

Du kan tage Apydan

sammen med mad

og drikke (se pkt. 3, Sådan skal du tage

Apydan

“). Alkohol kan øge Apydans

sløvende virkning. Undgå så vidt mulig

alkohol og søg råd hos din læge.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mis-

tanke om at du er gravid, eller planlæg-

ger at blive gravid, skal du spørge din

læge eller apotekspersonalet til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Fortæl din læge, hvis du er gravid eller

har planer om at blive gravid. Det er

vigtigt at holde epilepsi-anfaldene under

kontrol under graviditeten. Der kan dog

være en risiko for barnet, hvis du tager

medicin mod epilepsi under graviditeten.

Din læge vil fortælle dig mere om forde-

lene og potentielle risici og hjælpe dig

med at beslutte, om du bør tage Apyd-

. Du må ikke stoppe din behandling

med Apydan

under graviditet, før du

har talt med din læge.

Amning

Du må ikke amme, mens du tager

Apydan

. Det aktive stof i Apydan

udskilles i modermælken. Dette kan give

bivirkninger hos børn, der bliver ammet.

Spørg din læge eller apotekspersona-

let til råds, før du tager nogen form for

medicin, mens du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød ad-

varselstrekant. Det betyder, at Apydan

kan virke sløvende eller gøre dig svim-

mel, eller kan give sløret syn, dobbelt-

syn, manglende muskelkoordination eller

bevidsthedssvækkelse, især ved start

af behandling eller øgning af dosis, og

det kan påvirke arbejdssikkerheden og

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Det er vigtigt, at du taler med din læge

om, hvorvidt du må køre bil eller arbejde

med maskiner, mens du tager Apydan

3. Sådan skal du tage Apydan

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter

lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er

Voksne

– Den normale startdosis af Apydan

voksne (inkl. ældre patienter) er 600

mg i døgnet.

– Tag Apydan

to gange dagligt,

halvdelen af den daglige dosis om

morgenen og halvdelen af den daglige

dosis om aftenen, omtrent på samme

tidspunkt hver dag.

– Lægen kan øge denne dosis gradvist

for at finde den bedste dosis til dig.

Den ønskede effekt opnås normalt

mellem 600 mg og 2.400 mg i døgnet.

– Hvis du tager andet antiepileptisk

lægemiddel, er doseringen den

samme.

– Hvis du får kombinationsbehandling

mod epilepsi, kan det være

nødvendigt at nedsætte dosis af de

andre administrerede antiepileptika.

– Hvis du har en nyresygdom (med

svært nedsat nyrefunktion) er

startdosis halvdelen af den normale

startdosis.

– Hvis du har en alvorlig leversygdom,

kan din læge evt. justere din dosis.

Brug til børn

– Apydan

kan bruges til børn som er 6

år eller derover.

– Dosis til børn afhænger af barnets

vægt.

– Startdosis er 8 – 10 mg pr. kg

legemsvægt i døgnet fordelt på to

doser. For eksempel ville et barn på

30 kg starte behandling med en 150

mg tablet to gange daglig.

– Lægen kan øge denne dosis gradvist

for at finde den bedste dosis til dit

barn. Den ønskede effekt opnås

normalt ved en dosis på 30 mg pr. kg

legemsvægt i døgnet. Den maksimale

dosis for et barn er 46 mg pr. kg

kropsvægt pr. døgn.

Sådan tages Apydan

– Synk tabletterne med vand under eller

efter måltider.

– Apydan

300 mg tabletterne har en

krydsdelekærv. Du kan dele tabletten

i 4 lige store dele, der hver indeholder

75 mg.

Apydan

600 mg tabletterne har en

delekærv. Du kan dele tabletten i to

lige store dele, der hver indeholder

300 mg.

For mindre børn eller andre patienter,

der ikke kan sluge tabletter, kan

Apydan

opslæmmes i vand og

drikkes.

Hvornår og hvor længe du skal tage

Apydan

Tag Apydan

to gange om dagen, hver

dag på omtrent samme tidspunkt, med-

mindre lægen har sagt noget andet. Det

vil give dig den bedste kontrol af din epi-

lepsi, hvis du tager Apydan

på samme

tidspunkt hver dag. Det vil også hjælpe

dig med at huske, hvornår du skal tage

tabletterne.

Din læge vil fortælle dig, hvor længe

din/dit barns behandling med Apydan

vil vare. Varigheden af behandlingen er

baseret på din/dit barns anfaldstype, og

vedvarende behandling gennem mange

år kan være nødvendig for at kontrollere

anfaldene. Du må ikke ændre dosis eller

stoppe behandlingen uden at kontakte

din læge.

Hvis du har taget for mange Apydan

Kontakt lægen, skadestuen eller apote-

ket, hvis du har taget mere af Apydan

end der står i denne information, eller

mere, end lægen har foreskrevet, og du

føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer ved overdosering kan fx

være:

døsighed, svimmelhed,

koordinationsbesvær og/eller ufrivillige

øjenbevægelser, muskelspasmer eller

væsentlig forværring af anfald

kvalme, opkastning, forstærket

muskelvirksomhed

apati (ligegyldighed), dobbeltsyn,

forsnævring af pupillen, sløret syn

træthed

langsom og svækket vejrtrækning

(respirationsdepression)

uregelmæssige hjerteslag (QTc-

intervallet er forlænget)

rystelser, hovedpine, koma,

nedsat bevidsthed, ukontrollerbare

bevægelser af mund, tunge og

lemmer

aggression, ophidselse, forvirring

lavt blodtryk

stakåndethed

Hvis du har glemt at tage Apydan

Hvis du har glemt at tage en dosis, så

tag den, så snart du kommer i tanker om

det. Hvis du snart skal tage den næste

dosis, så spring den glemte dosis over

og fortsæt med dit normale doserings-

skema. Du må ikke tage en dobbeltdosis

som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du er i tvivl eller har glemt flere

doser, bør du kontakte din læge.

Hvis du holder op med at tage

Apydan

Stop ikke med at tage Apydan

, med-

mindre din læge beder dig om det. For

at forhindre pludselig forværring af dine

anfald, må du aldrig afbryde behand-

lingen pludseligt. Hvis din behandling

stoppes, skal det gøres gradvist efter

instruktion fra din læge.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet, hvis der er noget,

du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden

medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger. Fortæl det omgående

til lægen eller tag hen på nærmeste

skadestue, hvis du får nogen af følgende

bivirkninger:

Følgende er tegn på meget sjældne (kan

forekomme hos op til 1 ud af 10.000

patienter), men potentielt alvorlige bivirk-

ninger, som kan kræve akut lægehjælp.

Lægen vil også beslutte, om Apyd-

an-behandlingen skal stoppes med det

samme, og hvordan fortsat behandling

skal foregå.

Hævelse af læber, øjenlåg, ansigt,

hals eller mund ledsaget af

vejrtrækningsbesvær, talebesvær eller

synkebesvær (tegn på anafylaktiske

reaktioner og angioødem) eller

andre tegn på overfølsomhed såsom

udslæt, feber, hævede lymfeknuder

og ledsmerter.

Kraftig dannelse af blistre på huden

og/eller slimhinder som læber,

øjne, mund, i næsesvælget eller

kønsorganerne (tegn på alvorlig

allergisk reaktion, inkl. Lyells syndrom,

Stevens-Johnsons syndrom og

erythema multiforme).

Træthed, stakåndethed ved motion,

bleghed, hovedpine, kulderystelser,

svimmelhed, hyppige infektioner som

giver feber, ondt i halsen, mundsår,

lettere til knubs eller blødning end

normalt, næseblod, rødlige eller

lilla hudområder eller uforklarlige

skjolder på huden (tegn på nedsat

antal blodplader eller nedsat antal

blodceller).

Rødt skjoldet udslæt hovedsageligt i

ansigtet som kan ledsages af træthed,

feber, led- og muskelsmerter, kvalme

eller appetitløshed (tegn på systemisk

lupus erythematosus).

Apati (ligegyldighed), forvirring,

kvalme, muskeltrækninger

eller væsentlig forværring af

krampetrækninger (symptomer

som kan hænge sammen med lavt

natriumindhold i blodet) (se „Advarsler

og forsigtighedsregler“).

Influenzalignende symptomer

med gulsot (gulfarvning af huden

eller det hvide i øjnene) (tegn på

leverbetændelse).

Kraftige smerter i den øvre del

af maven, opkastning og tab af

appetitten (tegn på betændelse i

bugspytkirtlen).

Vægtøgning, træthed, hårtab,

muskelsvaghed, kuldskær (tegn på

nedsat funktion af skjoldbrusk kirtlen).

Fortæl det til lægen hurtigst muligt, hvis

du får nogen af følgende bivirkninger. De

kan kræve lægehjælp:

Almindelige (kan forekomme hos op

til 1 ud af 10 patienter):

rysten, koordinationsbesvær,

ufrivillige øjenbevægelser, følelse

af angst og nervøsitet, depression,

humørsvingninger, udslæt.

Meget sjældne (kan forekomme hos

op til 1 ud af 10.000 patienter):

uregelmæssige hjerteslag eller meget

hurtig eller langsom hjerterytme.

Andre bivirkninger kan forekomme:

Disse bivirkninger er normalt milde eller

moderate bivirkninger af Apydan

. De

fleste af disse er forbigående og aftager

normalt over tid.

Meget almindelige (kan forekomme

hos op til 1 ud af 10 patienter):

træthed, hovedpine, svimmelhed,

døsighed, kvalme, opkastning,

dobbeltsyn.

Almindelige (kan forekomme hos op

til 1 ud af 10 patienter):

svækkelse, hukommelsesforstyrrelser,

forstyrrelser i opmærksomhed,

nedsat koncentrationsevne, apati,

uro/ rastløshed, forvirring, sløret

syn, synsforstyrrelser, forstoppelse,

diarré, mavesmerter, akne, hårtab,

balanceproblemer, svimmelhed

(verden drejer rundt).

Ikke almindelige (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

nældefeber. Du kan også have

forhøjet niveau af leverenzymer, mens

du tager Apydan

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data):

Forværring af eksisterende

epilepsisygdomme hos børn.

Forhøjet blodtryk, fald, talebesvær.

Der har været rapporteret om knogleli-

delser, herunder afkalkning af knoglerne,

knogleskørhed og knoglebrud. Tal med

din læge eller apotekspersonalet hvis

du er i langtidsbehandling med epilep-

simedicin, har knogleskørhed eller tager

medicin med binyrebarkhormon.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du

tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bi-

virkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direk-

te til Lægemiddelstyrelsen på www.

meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Lægemiddelstyrelsen via mail på

dkma@

dkma.dk

eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1,

2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere informa-

tion om sikkerheden af dette lægemid-

del.

5. Opbevaring

Opbevar Apydan

utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige

forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbs-

dato, der står på pakningen. Udløbs-

datoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

Spørg på apoteket hvordan du skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Apydan

300 og 600 mg tabletter inde-

holder:

– Aktivt stof: Oxcarbazepin 300 mg og

600 mg.

– Øvrige indholdsstoffer:

Magnesiumstearat,

natriumstivelseglycollat,

mikrokrystallinsk cellulose, riboflavin,

ammoniummethacrylat copolymer.

Apydans

udseende og pakningsstør-

relser

Udseende

Apydan

300 mg er en rund, flad lysegul

tablet med rødlig farve og krydsdele-

kærv.

Apydan

600 mg er en oval, flad, rund

lysegul tablet med rødlig farve og dele-

kærv.

Pakningsstørrelser

Pakning med 50, 100 eller 200 tabletter i

plastikbeholder.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødven-

digvis markedsført.

Indehaveren af

markedsføringstilladelsen:

Abacus Medicine A/S

Vesterbrogade 149

1620 København V

Tel: +45 70 22 02 12

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com

Frigivet af

Abacus Medicine B.V.

Diamantweg 4

1812 RC Alkmaar

Holland

Tel +31 6 50 57 41 87

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com

Denne indlægsseddel blev senest

revideret 01/2019

Læs hele dokumentet

25. maj 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Apydan, tabletter (Abacus Medicine A/S)

0.

D.SP.NR.

9670

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Apydan

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Oxcarbazepin 300 mg og 600 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter (Abacus Medicine A/S).

Apydan 300 mg:

Rund, flad, lysegul tablet med rødlig farve og krydsdelekærv. Tabletten kan deles i fire lige

store doser.

Apydan 600 mg:

Oval, flad, lysegul tablet med rødlig farve og delekærv. Tabletten kan deles i to lige store

doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Apydan er indiceret til behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering.

Apydan er indiceret til mono- eller polyterapeutisk brug til voksne og børn på 6 år eller

derover.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Ved mono- og kombinationsbehandling indledes Apydan-behandlingen med en klinisk

effektiv dosis fordelt på to doser. Dosis kan øges afhængigt af patientens kliniske respons.

dk_hum_58323_spc.doc

Side 1 af 18

Når andre antiepileptika erstattes af Apydan, skal dosis af de(n) samtidigt administrerede

antiepileptika(/um) gradvist nedsættes ved indledningen af Apydan-behandlingen. Ved

kombinationsbehandling kan det være nødvendigt at nedsætte dosis af de(n) samtidigt

administrerede antiepileptika(/um) og/eller at optrappe Apydan-dosis langsommere på

grund af den øgede indgift af antiepileptika til patienten (se pkt. 4.5).

Apydan bør indtages med vand under eller umiddelbart efter måltider.

Terapeutisk lægemiddelmonitorering

Oxcarbazepins terapeutiske effekt udøves primært gennem den aktive metabolit 10-

monohydroxy-derivat (MHD) af oxcarbazepin (se pkt. 5).

Monitorering af oxcarbazepins eller MHDs plasmaniveau er ikke regelmæssigt påkrævet.

Det kan dog være anvendeligt i situationer, hvor en ændring i MHD clearance er forventet

(se pk. 4.4).

I disse situationer kan Apydans dosis justeres (baseret på plasmaniveau målt 2-4 timer efter

dosisindgivelse) for at vedligeholde peak MHD plasmaniveau < 35 mg/L.

Apydan 300 mg kan deles i fire lige store dele, der hver indeholder 75 mg oxcarbazepin.

Apydan 600 mg kan deles i to lige store dele, der hver indeholder 300 mg oxcarbazepin.

For børn eller andre patienter, der ikke kan sluge tabletter, kan Apydan suspenderes i vand

og drikkes.

Voksne:

Anbefalet startdosis

Ved mono- og kombinationsbehandling bør Apydanbehandling indledes med en dosis på

600 mg/dag (8-10 mg/kg/dag) fordelt på 2 doser.

Vedligeholdelsesdosis

Hvis der er klinisk indikation herfor, kan dosis øges med maksimalt 600 mg/dag med

intervaller på ca. en uge fra initialdosis for at opnå den ønskede kliniske effekt. Terapeutisk

effekt opnås ved doser mellem 600 mg/dag og 2400 mg/dag.

Kontrollerede monoterapiforsøg med patienter, som ikke behandledes med antiepileptika,

indikerede, at 1200 mg/dag var en effektiv dosis hos de fleste patienter. En dosis på 2400 mg/

dag har dog vist sig at have en effekt på mere resistente patienter, som skifter fra andre

antiepileptika til Apydan monoterapi.

Maksimalt anbefalet dosis

Under kontrol på hospital er dosisøgninger op til 2400 mg/dag blevet opnået i løbet af 48

timer.

Daglige doser mellem 600 og 2400 mg/dag er vist at have en effekt i en kontrolleret

undersøgelse med kombinationsbehandling, selvom de fleste patienter ikke kunne tåle en

dosis på 2400 mg/dag uden en nedsættelse af dosis af samtidigt administrerede antiepileptika,

hovedsagelig som følge af bivirkninger i relation til centralnervesystemet. Daglige doser over

2400 mg/dag er ikke blevet undersøgt systematisk i kliniske forsøg.

Ældre (65 år eller derover)

Særlige dosisanbefalinger for ældre er ikke nødvendigt, da terapeutiske doser tilpasses

individuelt. Dosistilpasninger anbefales hos ældre med nedsat nyrefunktion (creatinin

clearance <30 ml/min) (se information nedenfor om dosering ved nedsat nyrefunktion).

dk_hum_58323_spc.doc

Side 2 af 18

Tæt monitorering af natriumniveau er nødvendigt hos patienter med risiko for

hyponatriæmi (se pkt. 4.4).

Patienter med nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at foretage dosistilpasninger til patienter med mild til moderat nedsat

leverfunktion. Apydan er ikke undersøgt hos patienter med svær nedsat leverfunktion;

forsigtig bør derfor udvises ved dosering til patienter med svær nedsat leverfunktion. (se pkt.

5.2).

Patienter med nedsat nyrefunktion

Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance på mindre end 30 ml/min)

bør Apydanbehandling indledes med halv dosis (300 mg/dag) i forhold til den almindelige

anvendte initialdosis, og denne øges med intervaller på mindst en uge indtil den ønskede

kliniske effekt opnås.

Dosis-justering er ikke nødvendig til patienter med let og moderat

nedsat nyrefunktion sv.t. creatinine clearance >30 - <90ml/min.

Dosisøgning hos patienter med nedsat nyrefunktion kan kræve nøjere overvågning.

Pædiatrisk population

Anbefalet startdosis

Ved mono- og kombinationsbehandling bør Apydanbehandling indledes med en dosis på

8-10 mg/kg/dag fordelt på 2 doser.

Vedligeholdelsesdosis

I studier med kombinationsbehandling viste en vedligeholdelsesdosis på 30-46 mg/kg/dag,

opnået over to uger, at være effektiv og veltolereret hos børn. Terapeutisk effekt sås ved en

middel-vedligeholdelsesdosis på omkring 30 mg/kg/dag.

Maksimalt anbefalet dosis

Hvis der er klinisk indikation herfor, kan dosis øges med maksimalt 10 mg/kg/dag med

intervaller på ca. en uge fra startdosis, til en maksimal dosis på 46 mg/kg/dag for at opnå

den ønskede kliniske effekt (se pkt. 5.2).

Apydan anbefales til børn på 6 år eller derover. Sikkerhed og effekt er evalueret i

kontrollerede kliniske studier med ca. 230 børn under 6 år (ned til 1 måned). Apydan er

ikke anbefalet til børn under 6 år, da sikkerhed og effekt ikke er blevet tilstrækkeligt

demonstreret.

Alle de ovenfor anbefalede doser (voksne, ældre og børn) er baseret på kliniske studier

med alle aldersgrupper. En lavere initialdosis kan dog overvejes, hvor det er passende.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, eslicarbazepin eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhed

Klasse 1 (øjeblikkelige) overfølsomhedsreaktioner inklusive rødme, kløe, urticaria,

angioødem og indberetninger af anafylaksi er modtaget efter markedsføring. Tilfælde af

anafylaksi og angioødem, der involverer strubehovedet, glottis, læber og øjenlåg er blevet

indberettet for patienter efter indtagelse af den første eller efterfølgende dosis af Apydan.

dk_hum_58323_spc.doc

Side 3 af 18

Hvis en patient udvikler disse reaktioner under behandling med Apydan, bør behandlingen

straks ophøre og en alternativ behandling påbegyndes.

Patienter, der har haft overfølsomhedsreaktioner over for carbamazepin skal informeres

om, at omkring 25-30 % af disse patienter kan opleve overfølsomhedsreaktioner (fx.

alvorlige hudreaktioner) med Apydan (se pkt. 4.8). Der kan også forekomme allergiske

krydsreaktioner med oxcarbazepin og andre antiepileptiske lægemidler.

Overfølsomhedsreaktioner, inklusiv multi-organ overfølsomhedsreaktioner, kan også

forekomme hos patienter, der ikke tidligere har vist tegn på overfølsomhed overfor

carbamazepin. Sådanne reaktioner kan påvirke hud, lever, blod og lymfesystem eller andre

organer, enten individuelt eller samlet i en systemisk reaktion (se pkt. 4.8). Generelt bør

Apydanbehandlingen seponeres øjeblikkeligt, hvis der opstår tegn og symptomer på

overfølsomhed.

Dermatologiske påvirkninger

Alvorlige dermatologiske reaktioner, heriblandt Stevens-Johnson Syndrom, toksisk

epidermal nekrolyse (Lyells syndrom) og erythema multiforme, er i meget sjældne tilfælde

blevet rapporteret i forbindelse med anvendelse af Apydan. Patienter med alvorlige

dermatologiske reaktioner kan behøve indlæggelse på hospital, da disse tilstande muligvis

kan være livstruende og i sjældne tilfælde fatale. Tilfælde forbundet med Apydan forekom

både hos børn og voksne. Median-tiden til begyndelse var 19 dage. Der er rapporteret om

flere isolerede tilfælde af tilbagevenden af den alvorlige hudreaktion når Apydan blev

genintroduceret. Patienter, der udvikler en hudreaktion med Apydan skal straks evalueres

og Apydan seponeres med det samme, med mindre udslættet tydeligvis ikke er lægemiddel

relateret. I tilfælde af seponering af behandlingen bør det overvejes at erstatte Apydan med

anden antiepileptika for at undgå anfald på grund af seponeringen. Apydan bør ikke

genintroduceres hos patienter, hvor behandlingen blev seponeret på grund af en

overfølsomhedsreaktion (se pkt. 4.3).

HLA-B*1502 allel – personer af hankinesisk, thailandsk og anden asiatisk oprindelse

Forekomsten af HLA-B*1502 hos personer af hankinesisk eller thailandsk oprindelse er i

høj grad forbundet med risiko for at udvikle de alvorlige hudreaktioner, der er kendt som

Stevens-Johnson syndrom (SJS)/toksisk epidermal nekrolyse (TEN), når disse personer

behandles med carbamazepin. Den kemiske struktur af oxcarbazepin ligner carbamazepins,

og data tyder på, at patienter, der er positive for HLA-B*1502, også kan være i risiko for at

udvikle SJS/TEN efter behandling med oxcarbazepin herunder Apydan.

Omkring 10 % af personer af hankinesisk eller thailandsk oprindelse er bærere af HLA-

B*1502-allelen. Hvis det er muligt, bør disse personer screenes for allelen, før behandling

med carbamazepin eller kemisk beslægtede aktive stoffer herunder oxcarbazepin

påbegyndes.

Hvis patienter i disse befolkningsgrupper testes positive for HLA-B*1502-allelen, bør

anvendelsen af Apydan kun påbegyndes, hvis fordelene opvejer risikoen.

På grund af hyppigheden af HLA*1502-allelen i andre asiatiske befolkningsgrupper (f.eks

over 15 % i Filippinerne og Malaysia), bør gen test for tilstedeværelsen af denne allel

overvejes hos risiko befolkningen.

Forekomsten af HLA-B*1502-allelen er meget sjælden i fx europæisk, afrikansk,

latinamerikansk befolkning og hos japanere og koreanere (<1 %).

dk_hum_58323_spc.doc

Side 4 af 18

Allel-hyppigheden refererer til procentdelen af kromosomer i populationen, som bærer en

given allel. Da en person bærer to kopier af hvert kromosom, mens kun en kopi af HLA-

B*1502-allelen kan være nok til at øge risikoen for SJS, er procentdelen af patienter, der

kan være udsat for risiko, næsten dobbelt så stor som allel-hyppigheden.

HLA-A*3101-allel - europæisk og japansk afstamning

Nogle data tyder på, at HLA-A*3101 er forbundet med en øget risiko for carbamazepin-

inducerede kutane bivirkninger, herunder SJS, toksisk epidermal nekrolyse (TEN),

lægemiddel-associeret udslæt med eosinofili (DRESS), eller den mindre alvorlige akut

generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP) og makulopapulært udslæt hos individer af

europæisk og japansk afstamning.

Hyppigheden af HLA-A*3101-allelen varierer meget mellem etniske befolkningsgrupper.

HLA-A*3101-allelen har en prævalens på 2 til 5 % i den europæiske befolkning og

omkring 10 % i den japanske befolkning.

Tilstedeværelsen af HLA-A*3101-allelen kan øge risikoen for carbamazepin-inducerede

hudreaktioner (for det meste mindre alvorlige) fra 5 % i den samlede befolkning til 26 %

blandt personer af europæisk afstamning, hvorimod dens fravær reducerer risikoen fra 5 %

til 3,8 %.

HLA-A*3101-allel - anden afstamning

Hyppigheden af denne allel er vurderet at være mindre end 5 % i de fleste australske,

asiatiske, afrikanske og nordamerikanske befolkninger med nogle undtagelser inden for 5

til 12 %. Frekvens over 15 % er blevet vurderet i nogle etniske grupper i Sydamerika

(Argentina og Brasilien), Nordamerika (US Navajo og Sioux og Mexico Sonora Seri) og

Sydindien (Tamil Nadu) og mellem 10 % til 15 % i andre indfødte etniciteter i de samme

regioner.

Allel-hyppigheden refererer til procentdelen af kromosomer i populationen, som bærer en

given allel. Da en person bærer to kopier af hvert kromosom, mens kun en kopi af HLA-

B*3101-allelen kan være nok til at øge risikoen for SJS, er procentdelen af patienter, der

kan være udsat for risiko, næsten dobbelt så stor som allel-hyppigheden.

Der er utilstrækkelige data til at understøtte en anbefaling for HLA-A*3101 screening før

behandling med carbamazepin eller kemisk beslægtede lægemidler herunder oxcarbazepin.

Hvis patienter af europæisk eller japansk oprindelse vides at være positiv for HLA-

A*3101-allel, bør anvendelsen af carbamazepin eller kemisk beslægtede lægemidler

(herunder oxcarbazepin) kun opstartes, hvis fordelen menes at overstige risikoen.

Begrænsning ved genetisk screening

Resultater fra genetisk screening må aldrig erstatte relevant klinisk årvågenhed og

patientbehandling. Mange asiatiske patienter positive for HLA-B*1502 og behandlet med

Apydan, vil ikke udvikle SJS/TEN, og patienter negative for HLA-B*1502 fra enhver

etnicitet kan stadig udvikle SJS/TEN. Det samme gælder for HLA-A*3101 med hensyn til

risiko for SJS, TEN, DRESS, AGEP eller makulopapuløst udslæt. Udviklingen af disse

alvorlige kutane bivirkninger og dens relaterede morbiditet som følge af andre mulige

faktorer såsom AED dosis, compliance, samtidig anden medicinsk behandling, co-

morbiditet, og niveauet af dermatologisk kontrol er ikke blevet undersøgt.

dk_hum_58323_spc.doc

Side 5 af 18

Information til sundhedspersonale

Hvis undersøgelse for tilstedeværelse af HLA-B*1502-allel er udført, anbefales

højopløsning ”HLA-B*1502 genotypebestemmelse”. Testen er positiv, hvis enten en eller

to HLA-B*1502-alleler påvises, og negativ, hvis der ikke påvises nogen HLA-B*1502-

alleler. Tilsvarende, hvis undersøgelse for tilstedeværelse af HLA-A*3101-allelen er

udført, anbefales højopløsning ”HLA-A*3101 genotypebestemmelse”. Testen er positiv,

hvis enten en eller to HLA-A*3101-alleler påvises, og negativ, hvis der ikke påvises nogen

HLA-A*3101-alleler.

Risiko for forværring af anfald

Risiko for forværring af anfald er blevet rapporteret med Apydan. Risikoen for forværring

af anfald ses især hos børn, men kan også forekomme hos voksne. I tilfælde af forværring

af anfald bør Apydan seponeres.

Hyponatriæmi

Hos op mod 2,7 % af Apydanbehandlede patienter er der blevet observeret serum-natrium-

koncentrationer under 125 mmol/l, der som regel har været asymptomatiske og ikke har

krævet terapeutisk regulering. Erfaringer fra kliniske studier har vist, at serum-natrium-

koncentrationerne vendte tilbage til normalt niveau, når Apydandosis blev reduceret,

behandlingen seponeret, eller når patienten fik konservativ behandling (fx. begrænset

væskeindtagelse). Hos patienter med allerede eksisterende nyreproblemer ledsaget af lav

natriumkoncentration eller hos patienter, som samtidig behandles med natriumreducerende

lægemidler (fx. diuretika eller desmopressin) samt NSAID (fx. indometacin) bør måling af

serum-natriumkoncentration foretages inden behandlingen påbegyndes. Derefter bør

måling af serum-natriumkoncentration foretages efter ca. to uger og dernæst med

intervaller på en måned i de første tre måneder af behandlingen eller i henhold til en

klinisk vurdering. Disse risikofaktorer kan især gælde for ældre patienter. Samme

fremgangsmåde for kontrol af natriumkoncentration skal følges ved patienter i

Apydanbehandling, når de starter behandling med natriumreducerende lægemidler. Hvis

der opstår kliniske symptomer på hyponatriæmi under Apydanbehandlingen, bør der

foretages kontrol af serum-natrium (se pkt. 4.8). Andre patienter kan få målt serum-

natriumkoncentration som en del af deres rutinemæssige laboratorieundersøgelser.

Hjertesygdomme

Patienter med hjertesvigt bør vejes regelmæssigt med henblik på kontrol af væskeretention.

I tilfælde af væskeretention eller forværring af pumpesvigtet bør serum-

natriumkoncentrationen kontrolleres (se afsnittet "Hyponatriæmi" ovenfor). Hvis der

konstateres hyponatriæmi, er begrænset væskeindtagelse en vigtig modforanstaltning. Da

oxcarbazepin meget sjældent kan medføre nedsat overledning i hjertet, bør patienter med

allerede eksisterende overledningsforstyrrelser (fx. atrioventrikulært blok, arytmi) holdes

under nøje observation, fx. ved regelmæssige EKG-undersøgelser.

Hypothyroidisme

Hypothyroidisme er en bivirkning (med ”ikke kendt” hyppighed, se pkt. 4.8) af

oxcarbazepin. I betragtning af betydningen af thyreoideahormoner på børns udvikling efter

fødslen, anbefales monitorering af thyreoideafunktion i den pædiatriske aldersgruppe

under behandling med Apydan.

Leverfunktion

dk_hum_58323_spc.doc

Side 6 af 18

Der er rapporteret meget sjældne tilfælde af hepatitis, som i de fleste tilfælde havde en

positiv udgang. Hvis der er mistanke om påvirkning af leveren, bør leverfunktionen

undersøges, og det bør overvejes at seponere Apydanbehandlingen. Der bør udvises

forsigtighed ved behandling af patienter med svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2 og

5.2).

Hæmatologisk påvirkning

Meget sjældne tilfælde af agranulocytose, aplastisk anæmi og pancytopeni er blevet

observeret i patienter behandlet med Apydan efter markedsføring (se pkt. 4.8). Seponering

af lægemidlet bør overvejes, hvis der udvikles symptomer på alvorlig

knoglemarvsdepression.

Nyrefunktion

Hos patienter med nedsat nyrefunktion (kreatininclearance mindre end 30 ml/min) bør der

udvises forsigtighed under behandling med Apydan, især med hensyn til startdosis og

optitrering af dosis. Monitorering af MHDs plasmakoncentrationen kan overvejes (se pkt.

4.2 og 5.2).

Selvmordsadfærd

Selvmordstanker og -adfærd er rapporteret hos patienter i behandling med antiepileptika

ved flere forskellige indikationer. En metaanalyse af randomiserede, placebokontrollerede

studier med antiepileptika har også vist en let forøget risiko for selvmordstanker og -

adfærd. Mekanismen bag denne risiko er ikke kendt, og de forhåndenværende data

udelukker ikke muligheden for en forøget risiko ved behandling med oxcarbazepin.

Derfor bør patienterne overvåges for, om de får tegn på selvmordstanker og -adfærd, og

passende behandling bør overvejes. Patienter (og plejepersonale) bør tilrådes straks at søge

læge, hvis der opstår tegn på selvmordstanker og -adfærd.

Hormonal kontraception

Kvinder i den fertile alder bør advares om, at samtidig anvendelse af Apydan og hormonal

kontraception kan ophæve effekten af denne type kontraception (se pkt. 4.5). Under

behandling med Apydan anbefales det at anvende supplerende ikke-hormonal

kontraception.

Alkohol

Der bør udvises forsigtighed ved indtagelse af alkohol i kombination med

Apydanbehandling grundet muligheden for forstærket sløvende virkning.

Seponering

Som det er tilfældet med alle antiepileptika, skal seponering af Apydan ske gradvist for at

nedsætte risikoen for øget anfaldsfrekvens.

Børn:

Der er rapporteret forværring af eksisterende epilepsisygdom, særlig hos børn, der lider af

epilepsisygdomme (f.eks. primær generaliseret epilepsi), for hvilke oxcarbazepin ikke

anbefales: Det er derfor særlig vigtigt, at Apydan kun anvendes inden for de godkendte

indikationer (se også pkt. 4.8).

Monitorering af plasmaniveauer

dk_hum_58323_spc.doc

Side 7 af 18

Selvom sammenhængen mellem dosering og oxcarbazepins plasmaniveauer, og mellem

plasmaniveauer og klinisk effekt eller tolerabilitet er temmelig svag, kan monitorering af

plasmaniveauer være nyttig i følgende situationer, for at udelukke non-compliance eller i

situationer, hvor en ændring i MHD clearance forventes, herunder:

ændringer i nyrefunktion (se nedsat nyrefunktion i pkt. 4.2).

graviditet (se pkt. 4.6 og 5).

samtidig brug af leverenzym-inducerende lægemidler (se pkt. 4.5).

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. Apydan 300 mg

tablet eller Apydan 600 mg tablet, dvs. den er i det væsentlige natrium-fri.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Enzyminduktion:

Oxcarbazepin og dets farmakologisk aktive metabolit (monohydroxy derivatet MHD) er

svage inducere in vitro og in vivo af cytokrom P450 enzymerne CYP3A4 og CYP3A5,

som er ansvarlige for omsætningen af et stort antal lægemidler fx. immunosuppresiva (fx.

ciclosporin, tacrolimus), orale kontraceptiva (se nedenfor) og visse andre antiepileptika (fx.

carbamazepin). Dette fører til en lavere plasmakoncentration af disse lægemidler, når de

indtages samtidig med oxcarbazepin (se tabel nedenfor med sammenfattende resultater

med andre antiepileptika).

In vitro er oxcarbazepin og MHD svage inducere af UDP-glukuronyltransferaser (effekt på

specifikke enzymer i denne familie ikke kendt). Derfor vil in vivo oxcarbazepin og MHD

muligvis have en lille inducerende effekt på metabolismen af lægemidler, som først og

fremmest elimineres ved konjugation gennem UDP-glukuronyltransferase. Ved initiering

af behandling med Apydan eller ændring af dosis kan det tage op til 2 til 3 uger at nå det

nye induktionsniveau.

Såfremt Apydanbehandlingen afbrydes kan det være nødvendig at nedsætte dosis af

samtidigt anvendte lægemidler, hvilket bør afgøres ved klinisk og/eller plasma

monitorering. Induktionen vil sandsynligvis gradvist falde over 2 til 3 uger efter

seponering.

Hormonel antikonception

Apydan er vist at have indflydelse på de to komponenter ethinylestradiol (EE) og

levonorgestrel (LNG) i et oralt middel til antikonception. De gennemsnitlige AUC værdier

af EE og LNG blev nedsat med henholdsvis 48-52 % og 32-52 % in vivo. Samtidig

anvendelse af Apydan og hormonel antikonception kan derfor føre til, at denne

antikonception er virkningsløs (se pkt. 4.4). Anden pålidelig antikonceptionsmetode bør

anvendes.

Enzyminhibition

Oxcarbazepin og MHD hæmmer CYP450 2C19. Derfor kan der opstå interaktioner,

såfremt der indgives høje doser af Apydan samtidig med lægemidler, som hovedsagelig

metaboliseres af CYP2C19 (fx. phenytoin). Phenytoin plasmaniveauer steg op til 40 %, når

Apydan blev administreret i doser over 1200 mg/dag (se tabel nedenfor med

sammenfattende resultater med andre antikonvulsiva). I dette tilfælde kan en reduktion i

det samtidigt administrerede phenytoin være nødvendigt. (se pkt. 4.2).

Antiepileptika og enzyminducerende lægemidler

dk_hum_58323_spc.doc

Side 8 af 18

Mulige interaktioner mellem Apydan og andre antiepileptika blev vurderet ved kliniske

undersøgelser. Effekten af disse interaktioner på middel-AUC og C

er opsummeret i

nedenstående skema.

Sammenfatning af antiepileptika-interaktioner med Apydan

Antiepileptikum

Apydans indflydelse på

antiepileptika

Antiepileptikas indflydelse på MHD

Samtidig indgift

Koncentration

Koncentration

Carbamazepin

0-22 % fald (30 % stigning

af carbamazepin-epoxid)

40 % fald

Clobazam

Ikke undersøgt

Ingen indflydelse

Felbamat

Ikke undersøgt

Ingen indflydelse

Lamotrigin

Ingen indflydelse

Ingen indflydelse

Phenobarbital

14-15 % stigning

30–31 % fald

Phenytoin

0-40 % stigning

29–35 % fald

Valproat

Ingen indflydelse

0–18 % fald

In vivo forsøg er det blevet påvist, at stærke induktorer af cytokrom P450-enzymer og/eller

UGT (fx. rifampicin, carbamazepin, phenytoin og phenobarbital) reducerer MHD’s

plasma/serum-niveauer (29-49 %) hos voksne. Hos børn mellem 4 og 12 år er MHD

clearance øget med ca. 35 % ved indgift at et af de tre enzym-inducerende antiepileptiske

lægemidler sammenlignet med monoterapi. Samtidig behandling med Apydan og

lamotrigin er blevet associeret med en øget risiko for bivirkninger (kvalme, somnolens,

svimmelhed og hovedpine). Når en eller flere antiepileptika administreres samtidig med

Apydan, kan en omhyggelig dosis justering og/eller plasma monitorering overvejes på

individuel basis, særligt i pædiatriske patienter, der behandles samtidig med lamotrigin.

Der er ikke påvist nogen autoinduktion med Apydan.

Andre lægemiddel-interaktioner

Cimetidin, erytromycin, viloxazin, warfarin og dextropropoxyfen havde ingen effekt på

MHD’s farmakokinetik.

Interaktion mellem oxcarbazepin og MAO-hæmmere er teoretisk muligt baseret på

strukturelt slægtskab mellem oxcarbazepin og tricykliske antidepressiva.

Patienter under tricyklisk antidepressiv behandling deltog i kliniske studier, og der blev

ikke observeret klinisk relevante interaktioner.

Kombinationen af lithium og oxcarbazepin kan forårsage øget neurotoksicitet.

Hos patienter, som samtidig behandles med natriumreducerende lægemidler (fx. diuretika

eller desmopressin) samt NSAID (fx. indometacin) bør måling af serum-

natriumkoncentration foretages inden behandlingen påbegyndes.

4.6 Graviditet og amning

Kvinder i den fødedygtige alder og prævention

Apydan kan resultere i svigt i den terapeutiske virkning af orale kontraceptive lægemidler

indeholdende ethinylestradiol og levonorgestrel (se pkt. 4.4 og 4.5).

Kvinder i den fødedygtige alder bør rådes til at bruge særdeles effektiv prævention

(fortrinsvis ikke-hormonale, f.eks. intrauterine implantater) under behandling med Apydan.

dk_hum_58323_spc.doc

Side 9 af 18

Graviditet

Risiko relateret til epilepsi og antiepileptika generelt

Hos den behandlede befolkning er en stigning i misdannelser set ved polyterapi, specielt

polyterapi inklusive valproat.

Endvidere må effektiv antiepileptisk behandling ikke afbrydes, da skærpelsen af

sygdommen er skadelig for både moderen og fostret.

Risiko relateret til oxcarbazepin

Der forelægger en moderat mængde af data fra gravide (300-1000 graviditeter). Men data

for oxcarbazepin forbundet med medfødte misdannelser er begrænset. Der er ingen

stigning i det totale antal af misdannelser med Apydan sammenlignet med den generelle

population (2-3 %). Med disse data kan en moderat teratogen risiko dog ikke udelukkes

helt.

Overvejelse af disse data resulterer i det følgende:

Hvis kvinder, der får Apydan, bliver gravide eller planlægger at blive gravide, bør

nødvendigheden af behandlingen tages op til fornyet overvejelse. Der bør gives den

mindst mulige effektive dosis, og monoterapi bør foretrækkes, så vidt det er muligt

og i det mindste under de tre første måneder af graviditeten.

Patienterne bør informeres om den potentielt øgede risiko for malformationer og

bør tilbydes antenatal screening.

Under graviditeten må en effektiv antiepileptisk behandling ikke afbrydes, da

skærpelsen af sygdommen er skadelig for både moderen og fostret.

Monitorering og forebyggelse

Nogle antiepileptika kan bidrage til folinsyremangel, som kan være en medvirkende årsag

til føtal anormalitet. Folinsyretilskud anbefales før og under graviditeten. Da effekten af

dette supplement ikke er bevist, kan en særlig antenatal diagnose tilbydes, selv til kvinder

der tager supplerende folinsyre.

Data fra et begrænset antal kvinder indikerer, at plasmaniveauer af oxcarbazepins aktive

metabolit, 10-monohydroxyderivat (MHD), gradvist kan blive nedsat i løbet af

graviditeten. Det anbefales, at det kliniske respons monitoreres nøje hos kvinder, der

behandles med Apydan under graviditeten, for at sikre at der opretholdes tilstrækkelig

kontrol med anfald. Det bør overvejes at kontrollere forandringerne i MHD-

plasmakoncentrationer. Hvis doseringen øges under graviditeten, bør det også overvejes at

kontrollere MHD-plasmaniveauer postpartum.

Hos det nyfødte barn

Der er observeret blødningsforstyrrelser hos nyfødte forårsaget af antiepileptiske stoffer.

For en sikkerheds skyld bør der forebyggende indgives K

-vitamin i de sidste uger af

graviditeten samt til den nyfødte.

Amning

Oxcarbazepin og dets aktive metabolit (MHD) udskilles i human modermælk. Der blev for

begges vedkommende fundet et mælk-til-plasma-koncentrationsforhold på 0,5. Resultatet

dk_hum_58323_spc.doc

Side 10 af 18

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information