APO-go Pen 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

12-02-2018

Aktiv bestanddel:
Apomorphinhydrochlorid
Tilgængelig fra:
Paranova Danmark A/S
ATC-kode:
N04BC07
INN (International Name):
Apomorphine hydrochloride
Dosering:
10 mg/ml
Lægemiddelform:
injektionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
58164
Autorisation dato:
2016-09-07

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

APO-go

10 mg/ml injektionsvæske, opløsning

apomorphinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret APO-go Pen til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de

har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge APO-go Pen

3. Sådan skal du bruge APO-go Pen

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

APO-go Pen indeholder apomorphin-opløsning til injektion. Det bliver givet som indsprøjtning under huden (subkutan injektion). Det aktive

indholdsstof i APO-go Pen er apomorphin hydrochlorid. Der er 10 mg apomorphin i 1 ml opløsning.

Apomorphinhydrochlorid tilhører gruppen af såkaldte dopamin-agonister. APO-go Pen bruges til behandling af Parkinsons sygdom. Apomorphin

virker ved at afkorte ”off” perioder eller perioder med nedsat bevægelighed hos patienter, der tidligere er behandlet med levodopa og/eller

dopamin-agonister for Parkinsons sygdom. Din læge eller sygeplejerske vil vejlede dig i, hvordan du genkender tegnene på, hvornår du skal tage din

medicin.

På trods af navnet indeholder apomorphin ikke morphin.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE APO-GO PEN

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke APO-go Pen:

hvis du er allergisk over for apomorphinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i APO-go Pen (angivet i punkt 6).

hvis du er under 18 år.

hvis du har vejrtrækningsbesvær.

hvis du har demens eller Alzheimers sygdom.

hvis du lider af en psykisk sygdom med symptomer som f.eks. hallucinationer, vrangforestillinger, forvirret tankegang, tab af realitetssans.

hvis du har nedsat leverfunktion.

hvis du har alvorlig dyskinesi (ufrivillige bevægelser) eller alvorlig dystoni (manglende evne til at bevæge sig), selvom du tager levodopa.

hvis du eller nogen i din familie har unormale forandringer i deres elektrokardiogram (EKG), der kaldes ”forlænget QT -syndrom”. Fortæl det til din

læge.

Inden du bruger APO-go Pen, vil din læge lave et EKG (elektrokardiogram) og bede dig om en liste over alle andre lægemidler, du tager. Dette EKG vil

blive gentaget inden for de første dage af din behandling og ellers når som helst din læge mener, at det er nødvendigt. Han eller hun vil spørge dig

om andre sygdomme, du eventuelt har. Det gælder især hjertesygdomme. Nogle af spørgsmålene og undersøgelserne vil muligvis blive gentaget ved

hver konsultation. Fortæl det straks til din læge, hvis du får symptomer, der kan komme fra hjertet, for eksempel hjertebanken, eller hvis du

besvimer eller er tæt på at besvime. Fortæl det også til lægen, hvis du får diarré eller starter i en ny medicinsk behandling.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger APO-go Pen.

Fortæl det til lægen, sygeplejersken eller apotekspersonalet:

hvis du har nyreproblemer.

hvis du har lungeproblemer.

hvis du har hjerteproblemer.

hvis du får lavt blodtryk, eller føler du er ved at besvime eller bliver svimmel, når du rejser dig.

hvis du tager medicin til behandling af for højt blodtryk.

hvis du har kvalme eller lider af opkastning.

hvis din Parkinsons sygdom medfører visse psykiske problemer som f.eks. hallucinationer og forvirring.

hvis du er ældre eller svagelig.

Fortæl din læge, hvis du eller din familie/behandler bemærker, at du udvikler stærk trang eller adfærd, som er usædvanlig for dig, eller hvis du ikke

kan modstå lysten eller fristelsen for at udføre bestemte aktiviteter, som kan skade dig selv eller andre. Denne form for opførsel kaldes sygelige

vane- og impuls handlinger og kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormalt stor sexlyst eller øget antal

seksuelle tanker og følelser.

Der kan være behov for, at din læge ændrer din behandling.

Nogle patienter udvikler afhængighedslignende syndrom, der medfører trang til store doser apomorphin og andre lægemidler, der bruges til

behandling af Parkinsons sygdom.

Hvis en af de ovenstående situationer gælder for dig, så informer din læge eller sygeplejerske.

APO-go

er et registreret varemærke, som tilhører BRITANNIA PHARMACEUTICALS LIMITED.

126280E006

12/2018

Børn og unge

APO-go Pen må ikke bruges til børn eller unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med APO-go Pen

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Før du tager denne medicin, skal du sammen med din læge eller apotekspersonalet kontrollere om:

Du tager medicin, som er kendt for at påvirke den måde hjertet slår. Dette omfatter medicin, som anvendes ved hjerterytmeforstyrrelser (såsom

quinidin og amiodaron), mod depression (herunder tricykliske antidepressiva såsom amitriptylin og imipramin) og medicin mod bakterielle

infektioner (makrolid-antibiotika såsom erythromycin, azithromycin og clarithromycin) og domperidon.

Hvis du bruger APO-go Pen sammen med anden medicin, kan virkningen af disse ændres.

Dette gælder især for:

Medicin som f.eks. clozapin til behandling af psykiske forstyrrelser.

Medicin, der virker blodtrykssænkende.

Anden medicin til behandling af Parkinsons sygdom.

Din læge vil fortælle dig, hvis din dosis af apomorphin eller anden medicin skal ændres.

Hvis du tager levodopa (anden medicin mod Parkinsons sygdom) såvel som apomorphin, bør din læge kontrollere dit blod regelmæssigt.

Brug af APO-go Pen sammen med mad og drikke

Mad og drikke har ingen indflydelse på APO-go Pens virkning.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til

råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Apo-go Pen bør ikke bruges under graviditet, med mindre det er klart nødvendigt.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken inden du bruger APO-go Pen.

Amning

Det vides ikke, om APO-go Pen udskilles i modermælk. Tal med din læge, hvis du ammer eller planlægger at amme. Din læge vil forklare dig, om du

bør fortsætte/afbryde amningen eller fortsætte/afbryde med denne medicin.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at APO-go Pen kan give bivirkninger som f.eks. døsighed og stærk trang til at sove,

og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.

Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

APO-go Pen indeholder natriumbisulfit

APO-go Pen indeholder natriumbisulfit, som i sjældne tilfælde kan medføre en alvorlig allergisk reaktion med symptomer som f.eks. udslæt eller

hudkløe, vejrtrækningsbesvær, hævelse af øjenlåg, ansigt eller læber, hævelse eller rødme af tungen.

Hvis du får disse bivirkninger, opsøg omgående nærmeste skadestue.

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. 10 ml, dvs. den er i det væsentlige natriumfri.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE APO-GO PEN

Brug altid APO-go Pen nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Inden du bruger APO-go Pen, vil din læge sikre, at du kan tåle medicinen og det middel mod kvalme og opkastning, du skal bruge samtidigt.

Domperidon bør normalt tages mindst 2 dage før behandling med APO-go Pen for at forhindre kvalme og opkastning.

Anvend ikke APO-go Pen:

hvis opløsningen er blevet grøn.

hvis opløsningen er uklar eller indeholder synlige partikler.

Hvor skal APO-go Pen gives som indsprøjtning

Injicer APO-go Pen under huden (subkutant), som vist af lægen eller sygeplejersken.

APO-go Pen må ikke injiceres i en blodåre (vene).

Dosering

Dosis af APO-go Pen og hyppighed er afhængig af dine personlige behov. Din læge vil tale med dig om dette og fortælle dig, hvor meget medicin du

skal bruge. Den dosis, der passer bedst til dig, vil blive fastsat under dit besøg hos en speciallæge.

Den sædvanlige daglige dosis er mellem 3 mg og 30 mg.

Det kan være nødvendigt med op til 100 mg dagligt.

Du vil sædvanligvis have behov for mellem 1 og 10 indsprøjtninger dagligt.

Hver enkelt indsprøjtning bør ikke være mere end 10 mg.

Studér figuren nedenfor og din pen, inden du bruger APO-go Pen for at blive fortrolig med din medicin.

1) Dosisvælger med den røde hætte

7) Pil der viser den valgte dosis

8) Tal, der viser dosis pr. injektion (1-10 mg)

9) Trininddeling (i mg) på cylinderampullen,

der viser den totale mængde

apomorphin i pennen

4) Membran

10) Kanyle*

6) Kanylebeskytter*

3) Pennens udvendige hylster

2) Kanyle i forseglet pakning*

indeholdende

10) kanyle

6) kanylebeskytter

5) beskyttende hylster

* Pakningen indeholder IKKE kanyler til din pen.

Anvend kanyler der er højst 12 mm (½”) lange og ikke tyndere end 0,33 mm (29 G). Kanyler, som anbefales til insulinpenne, er forenelige med

APO-go Pen.

VIGTIGT: Træk ikke i den røde hætte på dosisvælgeren (se 1), før du har indstillet dosis (se ”At vælge den rigtige dosis”)

Påsætning af kanylen

Før du bruger APO-go Pen, skal du bruge nogle desinfektionsservietter og én kanyle i det beskyttende hylster (se 2).

Tag pennen ud af æsken og fjern det udvendige hylster (se 3).

Tør membranen af (se 4) med en desinfektionsserviet.

(d) Træk papiret af kanylehylsteret (se 2).

Det er vigtigt, at du sætter kanylen lige på pennen, som det er vist nedenunder. Hvis kanylen sættes skævt på, kan det medføre lækage.

Skru hylsteret (se 2) på membranen med uret. Dette gør, at kanylen

sidder helt/sikkert fast.

Fjern det beskyttende hylster (se 5), men smid det ikke væk. Fjern

ikke kanyle beskytteren på nuværende tidspunkt (se 6).

Sæt pennens udvendige hylster på igen (se 3).

At vælge den rigtige dosis

Tryk på dosisvælgeren med den røde hætte (se 1) og mens du holder den nede, drejes vælgeren med uret, indtil pilen peger på din

ordinerede dosis, (se 7, 8). Slip derefter dosisvælgeren med den røde hætte. Dosis er nu indstillet, og du behøver ikke vælge igen ved

efterfølgende injektioner.

Vigtigt: Hvis du drejer forbi din ordinerede dosis, mens du drejer på vælgeren, skal du bare fortsætte med at trykke og dreje i samme retning,

indtil du når hen til den dosis igen, som din læge har ordineret til dig. Du må aldrig dreje og trække dosisvælgeren samtidig.

Hvis din dosis er 1 mg, skal du starte med at trykke den første 1 mg dosis ud på et papirlommetørklæde og smide det væk. Det er vigtigt, fordi det

tømmer pennen for luft og sikrer, at du får den fulde dosis, første gang du bruger din pen. Vælg så den injektionsdosis du har behov for og injicer

den på sædvanlig vis (se ”Injektion”). Hvis den første dosis, du skal have, er mere end 1 mg, er det ikke nødvendigt at tømme pennen for luft.

INJEKTION

Fyld pennen ved at trække dosisvælgeren så langt ud som muligt. Kontroller den røde skala på stemplet (se 9) og injicer kun, hvis det højeste

synlige tal svarer til din dosis.

Ved hjælp af desinfektionsservietten renses huden omkring det sted, hvor du vil injicere lægemidlet.

Fjern pennens udvendige hylster (se 3).

(m) Fjern kanylebeskytteren (se 6).

Stik kanylen (se 10) ind i huden, som lægen har vist dig.

Tryk dosisvælgeren med den røde hætte (se 1) så langt ned som muligt for at injicere. Brug tommelfinger, hvis du kan. Når dosisvælgeren

med den røde hætte er trykket helt ned, skal du tælle til tre, før kanylen trækkes ud.

(p) Sæt det beskyttende hylster (se 5) på kanylen og skub det forsigtigt på plads. Når hylsteret sidder fast, kan du skrue kanylen af mod uret.

Kassér nålen på forsvarlig måde, f.eks. i en beholder for ”skarpe genstande” eller i en kanyleboks.

KLARGØRING TIL NÆSTE INJEKTION

Fjern pennens ydre hylster og kontrollér om der er nok apomorphin tilbage i cylinderampullen til næste injektion. Hvis der er, påsæt en ny

kanyle på samme måde som før.

Hvis der ikke er nok apomorphin tilbage til en ny injektion, så klargør en ny pen.

Til sidst sættes det udvendige hylster tilbage på pennen.

Hvis du har brugt for meget APO-go Pen

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af APO-go Pen end der står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Du kan få lav puls, udtalt opkastning, udtalt træthed og/eller vejrtrækningsbesvær. Du kan føle, at du er ved at besvime eller blive svimmel, især

når du rejser dig op på grund af lavt blodtryk. Du kan få det bedre ved at lægge dig ned med benene op.

Hvis du har glemt at bruge APO-go Pen

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge APO-go Pen

Afbryd ikke behandlingen uden først at tale med din læge herom. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du får en allergisk reaktion, skal du stoppe med at bruge APO-go Pen og straks kontakte din læge eller nærmeste skadestue.

Symptomer på en allergisk reaktion kan være:

Udslæt.

Vejrtrækningsbesvær.

Hævelse af ansigt, læber, svælg eller tunge.

APO-go Pen kan i enkelte tilfælde medføre følgende:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Knuder under huden på injektionsstedet, som er ømme, generende og kan være røde og kløende. For at undgå disse knuder bør du hver gang

bruge forskellige injektionssteder.

Hallucinationer (at se, høre eller føle ting, som ikke er virkelige).

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Kvalme eller opkastninger, især når du starter med at bruge APO-go Pen. Fortæl det til din læge eller en sygeplejerske hurtigst muligt, hvis du

tager domperidon og stadig har kvalme, eller hvis du ikke tager domperidon og har kvalme.

Træthedsfornemmelse eller udtalt søvnig.

Forvirring eller hallucinationer.

Gaben.

Svimmelhed eller omtågethed, når du rejser dig op.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Øget forekomst af ufrivillige bevægelser eller forværring af rystelserne i ”on” perioder.

Blodmangel, en unormal nedbrydning af røde blodlegemer i blodkarrene eller andre steder i kroppen. Det er en ikke almindelig bivirkning, som

kan forekomme hos patienter, som også tager levodopa.

Falder pludselig i søvn.

Udslæt.

Vejrtrækningsbesvær.

Sårdannelse ved injektionsstederne.

Nedsat antal af de røde blodlegemer, som kan farve huden bleggul og medføre svaghed eller åndenød.

Nedsat antal af blodplader, som kan øge risikoen for blødning eller blå mærker.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

En allergisk reaktion.

Eosinofili, et unormalt højt antal hvide blodlegemer i blodet eller i kropsvæv.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Hævede ben, fødder eller fingre.

Manglende evne til at modstå trangen til at gøre noget som kan være skadeligt for dig selv eller andre, hvilket kan være:

○ Sygelig spilletrang, på trods af alvorlige personlige eller familiære konsekvenser.

○ Ændret eller øget seksuel interesse og adfærd, der skaber bekymring for dig eller andre, for eksempel øget sexlyst.

○ Ukontrolleret og overdreven shopping eller brug af penge.

○ Spiseorgie (spiser store mængder mad på meget kort tid) eller tvangsspisning (spiser mere mad end normalt eller mere end der skal til for at gøre

dig mæt).

Truende, evt. voldelig adfærd. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Rastløs uro.

Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.

Hovedpine.

Fortæl din læge, hvis du oplever nogle af disse symptomer. Lægen vil rådgive dig om måder at reducere og kontrollere disse symptomer på.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar APO-go Pen utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevares ved de samme betingelser efter åbning og mellem hver anvendelse.

Kassér hver pen senest 48 timer efter ibrugtagning.

Brug ikke APO-go Pen efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Når du skal smide din pen væk på en forsvarlig måde, skal du altid først fjerne kanylen fra pennen, inden du kasserer denne i en kanylebeholder

eller anden passende beholder.

Når din kanylebeholder er fuld, kan du aflevere den til din læge eller på apoteket til forsvarlig bortskaffelse af affald.

Hvis pennen er helt tom, kan du smide den i skraldespanden. Hvis pennen indeholder en rest apomorphin, skal du aflevere den på apoteket.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

APO-go Pen indeholder:

Aktivt stof: Apomorphinhydrochlorid. 1 ml indeholder 10 mg apomorphinhydrochlorid.

En APO-go Pen indeholder 3 ml injektionsvæske.

Øvrige indholdsstoffer: Natriumbisulfit (E222), koncentreret saltsyre (37%, til pH justering) og vand til injektionsvæsker.

Se afsnit 2: Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i APO-go Pen vedrørende natriumbisulfit.

Udseende og pakningsstørrelser:

APO-go Pen er en pen beregnet til flergangsbrug med en klar cylinderampul, som indeholder apomorphin injektionsvæske. Opløsningen er klar og

næsten farveløs, uden lugt og fri for synlige partikler.

APO-go pen injektionsvæske, opløsning findes i pakninger med 5 éngangspenne à 3 ml i formstøbt plastholder i en ydre æske.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2018.

Læs hele dokumentet

1. februar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

APO-go Pen, injektionsvæske, opløsning (Paranova Danmark A/S)

0.

D.SP.NR.

20681

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

APO-go Pen

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder 10 mg apomorphinhydrochlorid

Hver 3 ml cylinderampul indeholder 30 mg apomorphinhydrochlorid

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:

Natriumbisulfit (E222) 0,93 mg pr. ml.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning (Paranova Danmark A/S).

Opløsningen er klar

, stort set

farveløs

, lugtfri og uden synlige partikler.

pH 3,0-4,0

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af motoriske fluktuationer (”on-off” fænomen) hos patienter med Parkinsons

sygdom, som ikke er tilstrækkeligt kontrollerede med orale anti-Parkinson lægemidler.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Udvælgelse af patienter, som er velegnede til injektioner med APO-go Pen:

Patienter, som udvælges til behandling med APO-go Pen, skal være i stand til at genkende,

hvornår “off”-symptomerne starter, og være i stand til at injicere sig selv eller have en

ansvarlig plejer, som kan injicere dem, når det er nødvendigt.

58164_spc.doc

Side 1 af 14

Patienter, der behandles APO-go Pen, vil normalt skulle starte på domperidon mindst to

dage inden initiering af behandlingen. Dosis af domperidon skal titreres til den laveste

effektive dosis og seponeres, så snart det er muligt. Inden beslutningen om at initiere

behandling med domperidon og apomorfin skal risikofaktorerne for forlængelse af QT-

intervallet vurderes nøje hos den enkelte patient for at sikre, at fordelen opvejer risikoen

(se pkt. 4.4).

Apomorphin bør påbegyndes i et kontrolleret miljø på en specialklinik. Patienten bør

overvåges af en læge, som har erfaring i behandlingen af Parkinsons sygdom (f.eks. en

neurolog). Patientens behandling med levodopa, med eller uden dopaminagonister, skal

optimeres, før behandlingen med APO-go Pen startes.

Dosering

Bestemmelse af grænsedosis.

Den korrekte dosis til hver patient bestemmes ved trinvise doseringer. Der foreslås

følgende doseringsplan:

1 mg apomorphinhydrochlorid (0,1 ml), dvs. ca. 15-20 mikrogram/kg, injiceres subkutant

under en hypokinetisk periode, eller “off”-periode, og patienten observeres for motorisk

reaktion i 30 minutter.

Hvis der ikke opnås en reaktion, eller der opnås en utilstrækkelig reaktion, injiceres en ny

dosis på 2 mg apomorphinhydrochlorid (0,2 ml) subkutant, og patienten observeres igen i

30 minutter.

Doseringen kan øges med trinvise injektioner med mindst 40 minutter mellem

efterfølgende injektioner, indtil en tilfredsstillende motorisk reaktion er opnået.

Oprettelse af behandling.

Når den korrekte dosering er fundet, kan der gives en enkelt subkutan injektion i nedre

abdomen eller det udvendige lår ved de første tegn på et “off”-tilfælde. Det kan ikke

udelukkes, at absorptionen varierer med forskellige indstikssteder hos den enkelte. Derfor

bør patienten observeres i den næste time for at vurdere kvaliteten af dennes reaktion på

behandlingen. Der kan foretages ændringer i doseringen i henhold til patientens reaktion.

Den optimale dosering af apomorphinhydrochlorid varierer fra person til person, men når

den én gang er fundet, forbliver den relativt konstant for hver patient.

Forsigtighedsregler ved fortsat behandling

Den daglige dosis APO-go Pen varierer betydeligt fra patient til patient, typisk fra 3 til 30

mg, der indgives som 1-10 injektioner og sommetider helt op til 12 separate injektioner om

dagen.

Det anbefales, at den samlede daglige dosis apomorphinhydrochlorid ikke overstiger 100

mg, og at individuelle bolus-injektioner ikke overstiger 10 mg.

I kliniske studier har det normalt været muligt at foretage en vis reduktion i doseringen af

levodopa. Denne effekt varierer betydeligt fra patient til patient og skal styres omhyggeligt

af en erfaren læge.

58164_spc.doc

Side 2 af 14

Når behandlingen er i gang, kan behandlingen med domperidon gradvist reduceres hos

nogle patienter, mens den kun hos nogle få med held helt kan elimineres uden opkastninger

eller hypotension.

Pædiatrisk population

APO-go Pen 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning er kontraindiceret til børn og unge

under 18 år (se pkt. 4.3).

Ældre

Ældre er godt repræsenteret i den gruppe patienter, som har Parkinsons sygdom, og udgør

en stor del af de patienter, som har deltaget i kliniske forsøg med APO-go Pen.

Behandlingen af ældre patienter med APO-go Pen har ikke adskilt sig fra behandlingen af

yngre patienter.

Det anbefales imidlertid at udvise ekstra forsigtighed ved initiering af

behandling af ældre patienter på grund af risikoen for postural hypotension.

Nyreinsufficiens:

Hos patienter med nyreinsufficiens følges samme doseringsplan som bruges hos voksne og

ældre patienter (se pkt. 4.4).

Administration

APO-go Pen 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning er til subkutan brug ved intermitterende

bolus-injektion.

Apomorphin må ikke anvendes intravenøst.

Må ikke anvendes, hvis opløsningen er blevet grøn. Undersøg opløsningen visuelt før

anvendelse. Der må kun anvendes klar, farveløs opløsning, som er fri for partikler.

4.3

Kontraindikationer

APO-go Pen er kontraindiceret til patienter med respirationsdepression, demens,

psykotiske lidelser eller leverinsufficiens.

Behandling med apomorphinhydrochlorid må ikke administreres til patienter, som har en

“on”-reaktion på levodopa, og som plages af alvorlig dyskinesi eller dystoni.

Overfølsomhed over for det (de) aktive stof(fer) eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1. APO-go Pen bør ikke administreres til patienter med

kendt overfølsomhed overfor apomorphin eller et eller flere af hjælpestofferne i

lægemidlet.

APO-go Pen er kontraindiceret til børn og unge under 18 år.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Apomorphinhydrochlorid bør gives med forsigtighed til patienter med nyre-, lunge- eller

hjerte-/karsygdomme og personer, som er tilbøjelige til at få kvalme og opkastninger.

Ekstra forsigtighed anbefales ved initiering af behandlingen hos ældre og/eller svækkede

patienter.

58164_spc.doc

Side 3 af 14

Eftersom apomorphin kan fremkalde hypotension, også når stoffet indgives med

forudgående behandling med domperidon, skal der udvises forsigtighed hos patienter med

forudgående hjertesygdomme eller patienter, som får vasoaktive lægemidler, så som

antihypertensiva, især hos patienter med forudgående postural hypotension.

Eftersom apomorphin, især ved høje doser, kan

øge risikoen

for QT-forlængelse, bør der

udvises forsigtighed ved behandling af patienter med risiko for torsades de pointes arytmi.

Ved anvendelse i kombination med domperidon skal risikofaktorerne hos den enkelte

patient vurderes nøje. Dette skal ske inden initiering af behandlingen og under

behandlingen. Vigtige risikofaktorer inkluderer alvorlige underliggende hjertelidelser såsom

kongestiv hjerteinsufficiens, alvorlig leversvækkelse eller signifikante elektrolytforstyrrelser.

Desuden bør man vurdere medicineringer, der kan påvirke elektrolytbalancen, CYP3A4-

metabolismen eller QT-intervallet. Monitorering for indvirkning på QTc-intervallet tilrådes.

Et ekg bør laves:

- inden behandling med domperidon

- i behandlingens initieringsfase

- efterfølgende efter klinisk behov

Patienterne skal anmodes om at indberette eventuelle hjertesymptomer, herunder

palpitationer, synkope eller nærsynkope. De skal også indberette kliniske ændringer, som

kan føre til hypokaliæmi, for eksempel gastroenteritis eller initiering af behandling med

diuretika.

Risikofaktorerne skal tages op igen ved hver konsultation.

Apomorphin er associeret med lokale subkutane reaktioner. Nogle gange kan disse

reduceres ved at skifte injektionssted eller muligvis ved brug af ultralyd (hvis det står til

rådighed) for at undgå områder med knudedannelse og forhærdninger.

Hæmolytisk anæmi og trombocytopeni har været rapporteret hos patienter som behandles

med apomorphin. Ligesom ved levodopa bør der jævnligt udføres hæmatologiske tests, når

levodopa gives sammen med apomorphin.

Der bør udvises forsigtighed, når apomorphin kombineres med andre lægemidler, særligt

hvis der er tale om lægemidler med et snævert terapeutisk indeks (se pkt. 4.5).

Neuropsykiatriske problemer sameksisterer hos mange patienter med fremskreden

Parkinsons sygdom. Der er tegn på, at neuropsykiatriske forstyrrelser hos nogle patienter

kan blive forværret af apomorphin.

Særlig forsigtighed bør udvises, når apomorphin anvendes hos sådanne patienter.

Apomorphin er sat i forbindelse med somnolens og episoder, hvor patienten pludseligt

falder i søvn, specielt hos patienter i behandling for Parkinsons sygdom. Patienterne skal

informeres om dette, og de bør rådes til at være forsigtige mens de fører motorkøretøj eller

betjener maskiner, når de er i behandling med apomorphin. Patienter, der har oplevet

58164_spc.doc

Side 4 af 14

somnolens og/eller en episode, hvor de pludselig falder i søvn, skal undlade at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner. Reduktion af dosis bør desuden overvejes.

Patologiske vane- og impulshandlinger

Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og

impulshandlinger. Patienter og behandlere skal gøres opmærksomme på, at

adfærdssymptomer på patologisk vane- og impulskontrol inklusiv patologisk spillelyst,

forøget libido og hyperseksualitet, kompulsiv brug af penge og indkøb, spiseorgie og

tvangsspisning kan opstå hos patienter, som bliver behandlede med dopaminagonister,

inklusive APO-go Pen. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer

opstår.

Dopamin-dysregulationssyndrom (DDS) er et afhængighedssyndrom, der medfører

overdreven brug af produktet, hvilket ses hos visse patienter, der behandles med

apomorphin. Patienter og behandlere skal advares om de mulige risici for at udvikle DDS,

inden behandlingen indledes.

APO-go Pen 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning, indeholder natriumbisulfit (E222), som

i sjældne tilfælde kan give voldsomme allergiske reaktioner og bronkospasme.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. 10 ml, dvs. den er i

det væsentlige natriumfri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

De fleste patienter, som udvælges til behandling med apomorphinhydrochlorid, skal også

tage anden medicin for Parkinsons sygdom. I de første stadier af behandlingen med

apomorphinhydrochlorid skal patienten overvåges for usædvanlige bivirkninger eller tegn

på potensering af virkningen.

Neuroleptiske lægemidler kan have en antagonistisk virkning, hvis de anvendes sammen

med apomorphin. Der er en potentiel interaktion mellem clozapin og apomorphin.

Clozapin kan imidlertid også anvendes til at reducere symptomerne af de neuropsykiatriske

komplikationer.

Det er ikke undersøgt, hvorledes apomorphin påvirker plasmakoncentrationen af andre

lægemidler. Derfor tilrådes forsigtighed med at kombinere apomorphin med andre

lægemidler, særligt hvis der er tale om lægemidler med et snævert terapeutisk indeks.

Antihypertensive og hjerteaktive lægemidler:

Selv når apomorphin indgives sammen med domperidon, kan det potensere de

antihypertensive virkninger, som disse lægemidler har (se pkt. 4.4).

Det anbefales at undgå administration af apomorphin

samtidigt

med andre lægemidler, der

vides at forlænge QT-intervallet.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen erfaring med anvendelse af apomorphin til gravide kvinder.

58164_spc.doc

Side 5 af 14

Reproduktionsforsøg hos dyr indicerer ingen teratogene virkninger, men doser til rotter,

som er toksiske for moderen, kan medføre åndedrætssvigt hos det nyfødte afkom. Den

potentielle risiko for mennesker er ukendt (se pkt. 5.3).

APO-go Pen må kun anvendes under graviditet, hvis det er tvingende nødvendigt.

Amning

Det vides ikke om apomorphin udskilles i modermælk. En afgørelse om amningen skal

fortsættes/afbrydes eller om behandlingen med APO-go Pen skal fortsættes/afbrydes bør

træffes ved at overveje fordelen ved at barnet ammes og moderens fordel ved at få APO-go

Pen.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Apomorphinhydrochlorid påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

Patienter i behandling med apomorphin, der er døsige og/eller oplever pludselige

søvnepisoder, skal informeres om at afholde sig fra at køre eller udføre aktiviteter (f.eks.

betjene maskiner), hvor nedsat opmærksomhed kan bringe deres eget eller andres liv eller

helbred i fare, indtil sådanne tilbagevendende episoder og døsigheden er forsvundet (se

pkt. 4.4).

4.8

Bivirkninger

Meget almindelig (> 1/10)

Almindelig (> 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (> 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (> 1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig:

Der har været rapporteret hæmolytisk anæmi og trombocytopeni hos patienter i behandling

med apomorphin.

Sjælden:

Der er sjældent forekommet eosinofili under behandling med apomorphinhydrochlorid.

Immunsystemet

Sjælden:

På grund af indholdet af natriumbisulfit kan der forekomme allergiske reaktioner (herunder

anafylaksi og bronkospasmer).

Psykiske forstyrrelser

Meget almindelig:

Hallucinationer

58164_spc.doc

Side 6 af 14

Almindelig:

Neuropsykiatriske forstyrrelser (herunder forbigående let konfusion og

synshallucinationer) er forekommet under behandling med apomorphinhydrochlorid.

Ikke kendt:

Patologiske vane- og impulshandlinger

Patologisk spillelyst, forøget libido, hyperseksualitet, kompulsiv brug af penge og indkøb,

spiseorgie og tvangsspisning kan opstå hos patienter i behandling med dopaminagonister

herunder apomorphin (se pkt 4.4).

Aggression, agitation

Nervesystemet

Almindelig:

Forbigående sløvhed ved hver dosis apomorphinhydrochlorid kan forekomme ved

behandlingsstart; dette fortager sig sædvanligvis i løbet af få uger.

Apomorphin er forbundet med døsighed.

Svimmelhed/omtågethed er ligeledes blevet rapporteret.

Ikke almindelig:

Apomorphin kan medføre dyskinesi i ”on”-perioder. Det kan i nogle tilfælde være

alvorligt, og hos få patienter medfører at behandlingen må afbrydes.

Apomorphin er blevet sat i forbindelse med episoder, hvor patienten pludseligt falder i

søvn. (Se også pkt. 4.4).

Ukendt:

Synkope

Hovedpine

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig:

Postural hypotension er ikke almindeligt og sædvanligvis forbigående (se pkt. 4.4).

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig:

Der er rapporteret gaben under behandling med apomorhin.

Ikke almindelig:

Der er rapporteret vejrtrækningsproblemer.

Mave-tarm-kanalen

Almindelig:

Kvalme og opkastning, især i begyndelsen af behandlingen med apomorphin og

sædvanligvis som resultat af, at der ikke er givet domperidon (se pkt. 4.2).

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig:

Der er rapporteret lokalt og universelt udslæt.

58164_spc.doc

Side 7 af 14

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig:

De fleste patienter får reaktioner ved injektionsstedet, især ved kontinuerlig brug.

Dette kan omfatte subkutane knuder, forhærdning, erytem, ømhed og panniculitis.

Adskillige andre lokale reaktioner (som irritation, pruritus, blå mærker og smerter) kan

ligeledes forekomme.

Ikke almindelig:

Der er rapporteret nekrose og ulceration ved injektionsstedet.

Ikke kendt:

Der er rapporteret perifere ødemer.

Undersøgelser

Ikke almindelig:

Der er rapporteret positiv Coombs test hos patienter, som fik apomorphin.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er kun begrænset klinisk erfaring med overdosering med apomorphin anvendt med

denne indgivelsesmåde. Symptomer på overdosering kan behandles empirisk som foreslået

nedenfor:

voldsomme opkastninger kan behandles med domperidon.

respirationsdepression kan behandles med naloxon.

hypotension: Der bør tages passende forholdsregler, f.eks. kan fodenden af sengen

hæves.

bradykardi kan behandles med atropin.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: dopaminagonister, ATC-kode: N 04 BC 07

58164_spc.doc

Side 8 af 14

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Apomorphin stimulerer dopaminreceptorerne direkte, og selvom det både har D1 og D2

receptor agonistegenskaber, deler det hverken transport- eller metaboliske systemer med

levodopa.

Selvom indgivelse af apomorphin til raske forsøgsdyr hæmmer udbrændingshastigheden i

nigro-striatale celler og ved lave doseringer har vist sig at fremkalde en reduktion af

bevægelsesaktiviteten (hvilket menes at repræsentere præ-synaptisk hæmning af frigivelse

af endogen dopamin), er det sandsynligt, at effekten på Parkinsons bevægelsesinvaliditet

formidles på post-synaptiske receptor-steder. Denne bifasiske effekt ses også hos

mennesker.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fordeling og elimination

Efter subkutan injektion af apomorphin kan stoffets fordeling og udskillelse beskrives med

en to-kompartment model med en distributionshalveringstid på 5 (± 1,1) minutter og en

eliminationshalveringstid på 33 (± 3,9) minutter. Den kliniske reaktion korrelerer fint med

apomorphinniveauer i cerebrospinalvæsken, idet fordelingen af det aktive stof bedst

beskrives med en to-kompartment model.

Absorption

Apomorphin absorberes hurtigt og fuldstændigt fra subkutant væv, hvilket korrelerer med

den hurtige indtræden af den kliniske virkning (4-12 minutter), og at den korte varighed af

lægemidlets kliniske effekt (ca. 1 time) forklares med dets hurtige clearance. Mindst 10%

af apomorphins metabolisme sker ved glukoronidering og sulfonering. Der er ikke

beskrevet andre metaboliseringsveje.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Toksicitetsstudier med gentagne subkutane doser viste ikke særlige farer for mennesker

udover det, der er nævnt andre steder i produktresuméet.

In vitro gentoksicitetsstudier viste mutagene og clastogene effekter, hvilket sandsynligvis

skyldes apomorphins oxidationsprodukter. Apomorphin var dog ikke gentoksisk i de

udførte in vivo studier.

Apopmorhins virkning på reproduktionen er blevet undersøgt hos rotter. Apomorphin var

ikke teratogent hos disse arter, men der blev observeret, at doser, som er toksiske hos

moderen kan medføre tab af moderlig omsorg og åndedrætssvigt hos det nyfødte afkom.

Der har ikke været udført carcinogenicitetsforsøg.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumbisulfit (E222)

Saltsyre (37 %), koncentreret

pH-justering til 3,0-4,0)

Vand til injektionsvæsker

58164_spc.doc

Side 9 af 14

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette

lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

2 år

48 timer efter første anbrud.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

Opbevar

pennen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Produktet skal opbevares under samme betingelser efter åbning og i behandingspauser.

6.5

Emballagetyper

Cylinderampul.

APO-go Pen 10 mg/ml er en engangspen med flere doser, som består af en gennemsigtig

cylinderampul (af type I glas) med klar opløsning til injektion. Cylinderampullen er lukket

med et stempel af bromobutylgummi i den ene ende og med en bromobutylgummi/alumin-

ium- membran i den anden.

Hver pen indeholder 3 ml injektionsvæske, opløsning.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

APO-go Pen

Må ikke bruges, hvis opløsningen er blevet grøn.

Kassér hver pen senest 48 timer efter ibrugtagning.

(se vedlagte diagram)

1) Dosisvælger

7) Pil der viser den valgte dosis

8) Tal, der viser dosis pr. injektion (1-10 mg)

9) Trininddeling (i mg) på cylinderampullen, der viser den totale

mængde apomorphin i pennen

4) Membran

10) Kanyle*

6) Kanylebeskytter*

58164_spc.doc

Side 10 af 14

3) Pennens udvendige hylster

2) Kanyle forseglet pakning* indeholdende

10) kanyle,

6) kanylebeskytter

5) beskyttende hylster

* Pakningen indeholder IKKE kanyler til din pen.

Anvend kanyler der er mindst 12 mm (½”) lange og ikke tyndere end 0.36 mm (28 G). Kanyler,

som anbefales til insulinpenne er kompatible med APO-go

Pen.

VIGTIGT: Træk ikke i dosisvælgeren (se 1), før du har indstillet dosis (se ”Sådan

vælges den korrekte dosis”)

Påsæting af kanylen

Før du bruger din pen, skal du bruge en desinfektionsserviet og en kanyle i et

beskyttende hylster (se 2).

Tag pennen ud af æsken og fjern det udvendige hylster (se 3).

Tør membranen af (se 4) med desinfektionsservietten .

58164_spc.doc

Side 11 af 14

Træk papiret af kanylehylsteret (se 2).

Det er vigtigt, at kanylen holdes på langs af pennen som vist. Kanylen vil nu sidde

sikkert fast. Hvis nålen vinkles i forhold til pennen, kan det medføre utæthed.

Skru hylsteret (se 2) på membranen med uret. Dette gør, at kanylen sidder sikkert fast.

Fjern det beskyttende hylster (se 5), men smid det ikke væk. Fjern ikke

kanylebeskytteren på nuværende tidspunkt (se 6).

Sæt pennens udvendige hylster på igen (se 3).

Sådan vælges den korrekte dosis

)

Tryk på dosisvælgeren (se 1) og drej vælgeren med uret, indtil pilen peger på din

ordinerede dosis (se 7, 8). Tryk derefter nedad på vælgeren. Dosis er nu indstillet, og

du behøver ikke vælge igen ved efterfølgende injektioner.

Vigtigt; Hvis du drejer forbi din ordinerede dosis, når du drejer på vælgeren, skal du

bare fortsætte med at trykke og dreje i samme retning, indtil du når hen til denne dosis

igen. Du må aldrig dreje og trække i dosisvælgeren samtidig.

58164_spc.doc

Side 12 af 14

Hvis din ordinerede dosis er 1 mg , skal du tømme pennen for luft, før du injicerer den

første dosis. Gør dette ved at trykke den første 1 mg-dosis ud på et

papirlommetørklæde og smide det væk. Hvis den første dosis, du skal have, er mere

end 1 mg, er det ikke nødvendigt at tømme pennen for luft.

Injektion

Fyld pennen ved at trække dosisvælgeren så langt ud som muligt. Kontroller den røde

skala på stemplet (se 9) og injicer kun, hvis det højeste synlige tal svarer til din dosis.

Ved hjælp af desinfektionsservietten renses området på det sted på huden, hvor du vil

foretage injektionen.

Fjern pennens udvendige hylster (se 3).

Fjern kanylebeskytteren (se 6).

Stik kanylen (se 10) ind i huden, som lægen har forklaret dig.

Tryk dosisvælgeren (se 1) så langt ned som muligt for at injicere. Brug

tommelfingeren hvis du kan. Når dosisvælgeren er trykket helt ned, skal du tælle til tre,

før kanylen trækkes ud.

Fjern kanylen og smid den ud ved hjælp af det beskyttende hylster (se 5). Dette gøres

ved at anbringe det beskyttende hylster på den brugte kanyle og skubbe det forsigtigt

på plads. Når hylsteret sidder fast, kan du skrue kanylen af mod uret. Kassér nålen på

forsvarlig måde, f. eks. i en beholder for ”skarpe genstande” eller et tomt kaffeglas.

58164_spc.doc

Side 13 af 14

Klargøring til næste injektion

Kontrollér om der er tilstrækkeligt apomorphin tilbage i cylinderampullen til næste

injektion (se 9). Hvis der er, sættes en ny kanyle på plads på samme måde som før.

(Husk at det beskyttende hylster ikke må smides væk).

Hvis der ikke er nok apomorphin tilbage til en ny injektion, klargøres en ny pen.

Til sidst sættes det udvendige hylster tilbage på pennen.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46 D

2730 Herlev

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

58164

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

7. september 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

1. februar 2018

58164_spc.doc

Side 14 af 14

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information