Apivar 500 mg bistadestrip

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

03-03-2020

Aktiv bestanddel:
AMITRAZ
Tilgængelig fra:
Veto Pharma SAS
ATC-kode:
QP53AD01
INN (International Name):
amitraz
Dosering:
500 mg
Lægemiddelform:
bistadestrip
Terapeutisk gruppe:
Bier
Autorisationsnummer:
59387
Autorisation dato:
2017-10-02

Læs hele dokumentet

25. februar 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Apivar, bistadestrip

0.

D.SP.NR.

30735

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Apivar

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver 15g-strimmel indeholder:

Aktivt stof

Amitraz………………………….500 mg

Hjælpestoffer:

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Bistadestrips

Rektangulær, gennemsigtig, ensartet, stiv strip med en V-formet udskæring i den ene ende

og et hul ovenover.

Strippene hænger sammen i par med en forskåret linje.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Honningbi

4.2

Terapeutiske indikationer

Behandling af varroatose forårsaget af Varroa destructor, som er følsom over for amitraz,

hos honningbier.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke bruges i tilfælde af kendt resistens over for amitraz.

dk_hum_59387_spc.doc

Side 1 af 5

4.4

Særlige advarsler

Det anbefales, at man ikke bruger produktet under honningtrækket, men efter

honninghøsten. Se afsnittet "Dosering og indgivelsesvej".

Undlad at skære i strippene.

Alle bifamilier i en bigård skal behandles samtidigt.

Undlad at genbruge strippene.

Sikkerhed og effektivitet af produktet er kun undersøgt i bistader med et enkelt

yngelmagasin (dosering er 2 strips per bistade/yngelmagasin). Anvendelse i bistader med

mere end et yngelmagasin er ikke anbefalet.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Undlad at overstige eller reducere den anbefalede dosis og anbefalede brugsvarighed.

Fjern strippene i slutningen af behandlingen.

Produktet skal bruges som en del af et integreret varroa kontrolprogram, og rotation af

behandlinger bør anvendes.

Bifamilier bør undersøges jævnligt for niveauet af varroa-mide infestation for at afgøre,

hvilke kontrolmetoder, der skal bruges og hvornår.

Uhensigtsmæssig anvendelse af produktet kan medføre øget risiko for udvikling af

resistens og kan i sidste ende resultere i ineffektiv behandling.

Behandlingens succes bør undersøges i løbet af behandlingen og i et stykke tid derefter.

Ved mistanke om amitraz-resistens bør anvendelsen af produktet ideelt set baseres på

resultaterne af følsomhedstest.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Veterinærlægemidlet indeholder amitraz, som kan medføre neurologiske bivirkninger hos

mennesker. Amitraz er en monoamin-oxidasehæmmer, og du skal derfor være særlig

varsom, hvis du er i behandling med monoamin-oxidasehæmmere, blodtrykssænkende

medicin eller har sukkersyge (diabetes).

Amitraz kan forårsage hudsensibilisering (allergiske reaktioner, særligt hududslæt).

Undgå kontakt med huden. I tilfælde af kontakt skal der vaskes grundigt med vand og

sæbe.

Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af kontakt skal der straks skylles med rigeligt vand.

Normalt beskyttelsestøj til biavl herunder uigennemtrængelige handsker bør anvendes ved

håndtering af produktet.

Hvis der konstateres bivirkninger, kontaktes straks læge, og etiketten vises til lægen.

Undlad at spise, drikke eller ryge under håndteringen af produktet.

Børn skal holdes på afstand under anvendelsen af produktet.

Vask hænder efter brug.

Undlad at indånde eller indtage produktet.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

En forbigående adfærdsændring (f.eks. flugtreaktion, aggressiv adfærd) kan ses, lige når

strippene placeres i bistadet. Dette menes at være en forsvarsmekanisme og ikke en

bivirkning som sådan.

dk_hum_59387_spc.doc

Side 2 af 5

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Ikke relevant.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Toksiciteten af amitraz forøges i nærvær af kobbersalte, og den terapeutiske aktivitet

reduceres i nærvær af piperonylbutoxid. Brug af disse stoffer samtidig med amitraz bør

undgås.

Undlad at bruge andre antiparasitære produkter på samme tid.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling i bistadet:

Brug to strips pr. bistade (dvs. 1g amitraz pr. bistade).

Adskil den dobbelte strip.

Skub strippens V-formede udskæring udad.

Anbring hver strip mellem to tavler inde i yngleområdet eller biklyngen med en

afstand på mindst 2 tavler mellem strippene. Strippene skal placeres, så bierne har

adgang til begge sider.

Alternativt kan man hænge strippene i hullet ved hjælp af et lille søm (eller tandstikker

eller krog), der er fastgjort på rammen.

Hvis der ingen yngel er, eller mængden af yngel er lav under behandlingen, kan strippene

fjernes efter 6 ugers behandling. Hvis der findes yngel, skal man lade strippene sidde i 10

uger og fjerne dem efter behandlingen. Hvis strippene tildækkes af propolis og/eller voks,

midtvejs i behandlingen, anbefales det, at man forsigtigt skraber strippene ved hjælp af en

stadekniv. Derefter skal strippene anbringes i bistadet igen og om nødvendigt omplaceres

for at følge ovenstående brugsanvisning (i tilfælde af ændringer i biklyngen eller

yngleområdet).

Det anbefalede tidspunkt for behandling er, når honningtavlerne er fjernet efter den sidste

honninghøst (sensommer/efterår), og inden honningproduktionen starter om foråret.

anbefales, at man overvåger forekomsten af mide-infestation for at bestemme det bedste

tidspunkt for behandling.

dk_hum_59387_spc.doc

Side 3 af 5

4.10

Overdosering

Ved fem gange den anbefalede dosis anvendt i 6 uger samlede bifamilierne sig i en klynge

på meget varme dage. Der blev ikke observeret andre tegn. Ved 1,5 gange den anbefalede

dosis anvendt i 10 uger blev der ikke observeret synlige bivirkninger hos bierne.

4.11

Tilbageholdelsestid

Honning: 0 dage.

Må ikke bruges under honningtrækket.

Undlad at udvinde honning fra yngelmagasinet.

Undlad at høste honning, mens behandlingen er i gang.

Yngel-tavler bør erstattes med nye mindst hvert tredje år. Undgå at genbruge yngel-tavler

som honning-tavler.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Ektoparasiticider, insekticider og repellanter.

ATC-vetkode: QP 53 AD 01.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Amitraz er et formamidin acaricid, der virker som agonist på octopamin-receptorer og

forårsager en overstimulering af octopaminergiske synapser i mider, hvilket resulterer i

rystelser, kramper, frigørelse og død af parasitten.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Amitraz findes på overfladen af strippene og virker ved kontakt med bierne. Amitraz'

farmakokinetik i bier er ukendt.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Ethylenvinylacetat

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 2 år.

Efter første åbning af den indre emballage: Anvendes straks, og eventuelt ubrugt produkt

kasseres.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30 °C.

Skal opbevares i den originale, lukkede emballage. Skal beskyttes mod lys.

6.5

Emballage

Varmeforseglet pose fremstillet af lavdensitetspolyethylen/orienteret polyamid/aluminium/

polyethylenterephthalat.

Pakningsstørrelser: 10 og 60 strips.

dk_hum_59387_spc.doc

Side 4 af 5

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

Apivar må ikke udledes i vandløb, da dette kan være farligt for fisk og andre organismer i

vandet.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Veto Pharma SAS

12-14 rue de la Croix Martre

91120 Palaiseau

Frankrig

Repræsentant

proVET Nordic ApS

Industrivej 5

6640 Lunderskov

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

59387

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

2. oktober 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

25. februar 2020

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

dk_hum_59387_spc.doc

Side 5 af 5

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information