Apiguard Vet. 12,5 g/50 g gel

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-01-2015

Aktiv bestanddel:
Thymol
Tilgængelig fra:
Vita Bee Health Ltd.
ATC-kode:
QP53AX22
INN (International Name):
thymol
Dosering:
12,5 g/50 g
Lægemiddelform:
gel
Terapeutisk gruppe:
Bier
Autorisationsnummer:
33998
Autorisation dato:
2003-02-04

Læs hele dokumentet

28. juli 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Apiguard Vet., gel

0.

D.SP.NR

21505

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Apiguard Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Thymol:

12,5 g

Constituens QSP 1 bakke med 50 g gel

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Gel, 25 % thymol til brug i bistader

Let opaliserende, farveløs til pink gel.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Honningbier.

4.2

Terapeutiske indikationer

Behandling af varroatose forårsaget af Varroa destructor.

4.3

Kontraindikationer

Ingen kendte.

4.4

Særlige advarsler

Doseringsprogrammet skal nøje overholdes da forkert dosering kan skade bifamilien.

33998_spc.doc

Side 1 af 5

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der må ikke behandles imens honningen indsamles, for at undgå indvirkning på

honningens smag.

Behandling kan finde sted umiddelbart efter fjernelse af honningmagasinerne.

Produktet bør ikke anvendes, hvis den forventede højeste dagtemperatur under

behandlingen er under 15° C, hvis der er ringe aktivitet i bistadet eller hvis temperaturen

overstiger 40° C.

Svage bifamilier skal slås sammen før behandling.

Alle bistader i en bigård bør behandles samtidig.

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Doseringsprogrammet skal nøje overholdes da forkert dosering kan skade bifamilien.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Man bør undgå direkte kontakt med hud og øjne, da dette kan medføre kontaktdermatis og

irritation af hud og øjne.

Ved håndtering af produktet bør biavleren bære uigennemtrængelige handsker og andet

sædvanligt beskyttelsesudstyr.

Efter anvendelse bør man vaske hænder og det materiale der har været i kontakt med gelen

bør vaskes med vand og sæbe.

Hvis produktet kommer i kontakt med huden, bør de udsatte områder vaskes grundigt med

vand og sæbe.

Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skal øjnene skylles grundigt med store

mængder rent, rindende vand og der bør søges lægehjælp.

Må ikke inhaleres.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

I visse tilfælde kan der opstå mindre uro i bifamilien under behandlingen. Ved høje

temperaturer kan mængden af yngel blive reduceret i behandlingsperioden. Dette er af

forbigående karakter og har ingen indvirkning på bifamiliens udvikling.

Lokaliseret fjernelse af biyngel kan sommetider opstå i behandlede bifamilier. Normal

biadfærd involverer fjernelse eller rengøring af gel fra bakken over yngelrammerne uden

påvirkning af bifamilier; men nogle bier, især dem med høj hygiejneaktivitet, kan fra tid til

anden fjerne åben yngel også fra området omkring Apiguard-bakken. Hvis dette

observeres, skal produktet fjernes fra bifamilier.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Ikke relevant.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling i bistadet: 2 behandlinger med 50 g gel pr. sværm med 2 ugers mellemrum.

Der må højest behandles 2 gange om året.

33998_spc.doc

Side 2 af 5

Behandling:

Åbn bistadet. Træk bakkens folielåg tilbage, men lad et af hjørnerne på låget forblive

fastgjort til bakken. Anbring den åbne bakke i midten over rammerne med gelsiden opad.

Sørg for at der er mindst 0,5 cm frit rum mellem bakkens øverste kant og bistadets

dækbræt. Luk bistadet. Efter 2 uger udskiftes den første bakke med en ny ved at følge

samme fremgangsmåde. Lad produktet blive i bifamilien indtil bakken er tom. Fjern

produktet når honningmagasinerne installeres.

Produktet er mest effektivt, hvis det anvendes sent på sommeren efter at honningen er

høstet (når mængden af yngel mindskes), men i tilfælde af et alvorligt angreb, kan

produktet også anvendes om foråret ved temperaturer over 15° C.

Effektiviteten af produktet kan variere fra den ene bifamilie til den anden pga.

anvendelsesmåden. Apiguard Vet. bør derfor anvendes sammen med andre produkter som

en del af et integreret program til kontrol af skadedyr og omfanget af nedfaldne mider

kontrolleres med jævne mellemrum. Hvis der konstateres et stor antal af nedfaldne mider i

løbet af den efterfølgende vinter eller forår, anbefales det at behandle igen med et andet

middel mod varroa i løbet af vinteren eller foråret i tilslutning til Apiguard

4.10

Overdosering

Hvis den anbefalede dosis (50 g gel pr. behandling, svarende til 12,5 g thymol)

overskrides, kan det forårsage forstyrrelser i bifamilien (bierne bliver urolige, flyver bort

eller mortaliteten stiger). Hvis overdosering finder sted, bør det overskydende produkt

fjernes fra bistadet.

4.11

Tilbageholdelsestid

Honning:

0 dage

Må ikke anvendes når honningen indsamles.

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

QP 53 AX 22

5.1

Farmakodynamiske og immunologiske egenskaber

Thymol er et midedræbende middel hvis nøjagtige virkemåde ikke er fuldstændig kendt.

Det indvirker direkte på miderne gennem inhalering og kontakt.

Proteindenaturering er en af de formodede virkemåder hos mider.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Det menes at 2/3 af virkningen skyldes inhalering og 1/3 direkte kontakt med honningbier.

Det relative forhold mellem de to virkemåder kan dog variere, afhængig af temperatur og

graden af aktivitet hos honningbierne.

5.3

Miljømæssige forhold

33998_spc.doc

Side 3 af 5

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Carbomer

Triethanolamin

Vand, renset

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C.

Må ikke fryses.

Opbevares uåbnet i den originale emballage.

Må ikke udsættes for direkte sollys.

Produktet må ikke opbevares i nærheden af pesticider eller andre kemiske stoffer som kan

kontaminere produktet.

Må ikke opbevares i nærheden af fødevarer.

6.5

Emballage

Emballagetype:

Aluminiumbakke.

Aluminiumlåg.

Pakningstype(r) til salg:

Æske med 10 bakker á 50 g gel.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne skal destrueres i overensstemmelse med de

lokale krav.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Vita (Europe) Ltd.

Vita House

London Street

Basingstoke

Hampshire

RG21 7PG

England

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

33998

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

4. februar 2003

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

28. juli 2016

33998_spc.doc

Side 4 af 5

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

33998_spc.doc

Side 5 af 5

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information