Angusta 25 mikrogram tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

15-07-2019

Aktiv bestanddel:
MISOPROSTOL
Tilgængelig fra:
Azanta Danmark A/S
ATC-kode:
G02AD06
INN (International Name):
Misoprostol
Dosering:
25 mikrogram
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
57452
Autorisation dato:
2017-03-01

INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Angusta 25 mikrogram tabletter

Misoprostol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg jordemoderen, lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt jordemoderen, lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Angusta

Sådan skal du tage Angusta

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1.

Virkning og anvendelse

Angusta indeholder det aktive stof misoprostol.

Angusta anvendes til at hjælpe fødslen i gang.

Misoprostol tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes prostaglandiner. Prostaglandiner tjener to

formål under fødslen. Det ene er at blødgøre livmoderhalsen, så barnet lettere kan fødes gennem

skeden. Det andet er at fremkalde veer, hvilket hjælper med til at skubbe barnet ud af livmoderen

(uterus). Der kan være flere grunde til, at du har brug for hjælp til at starte denne process. Spørg din

jordemoder eller læge, hvis du vil have mere information.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Angusta

Tag ikke Angusta:

hvis du er allergisk over for misoprostol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Angusta (angivet i

punkt 6)

hvis fødslen er startet

hvis jordemoderen eller lægen vurderer, at dit barn ikke er raskt og/eller barnets helbred er

påvirket.

hvis du får oxytoksisk medicin (medicin, som anvendes til at fremme fødslen) og/eller anden

medicin, som anvendes til at sætte fødslen i gang (se ”Advarsler og forsigtighedsregler”, ”Brug af

anden medicin sammen med Angusta” og ”Sådan skal du tage Angusta” nedenfor)

hvis du tidligere er blevet opereret i livmoderhalsen (kegleoperation undtaget) eller livmoderen,

herunder hvis du har fået foretaget et kejsersnit i forbindelse med tidligere fødsler

hvis du har nogle abnormaliteter i livmoderen, såsom ”hjerteformet” livmoder (bicornuate

livmoder), som vil forhindre en fødsel gennem skeden

hvis jordemoderen eller lægen vurderer, at din moderkage dækker fødselskanalen (placenta

prævia), eller hvis du har haft uforklarlige blødninger fra skeden efter 24. graviditetsuge

hvis dit barn ligger på en måde i livmoderen, som forhindrer, at det kan fødes naturligt (føtal

malpræsentation)

hvis du har nyresvigt (glomerulær filtrationshastighed <15 ml/min/1,73 m

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt jordemoderen, lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Angusta.

Angusta må kun gives af oplært sundhedspersonale på et sygehus, hvor der er udstyr til at overvåge

dig og dit barn. Livmoderhalsen vil blive undersøgt nøje inden du tager Angusta.

Angusta kan forårsage kraftig stimulation af livmoderen.

Hvis veerne er langvarige eller for kraftige, eller hvis lægen eller sygeplejersken er bekymrede for dig

og dit barn, vil du ikke få flere tabletter. Lægen og jordemoderen vil beslutte, om du skal have medicin

for at mindste styrken eller hyppigheden af veerne.

Virkningen af Angusta er ikke blevet undersøgt hos kvinder med alvorlig svangerskabsforgiftning (en

tilstand, hvor den gravide kvinde har forhøjet blodtryk, protein i urinen og eventuelt andre

komplikationer).

Infektioner i de membraner, der omgiver barnet (chorioamnionitis), kan nødvendiggøre, at fødslen

sker hurtigt. Lægen vil træffe de nødvendige beslutninger vedrørende antibiotikabehandling,

fremskyndelse af fødslen eller kejsersnit.

Der er ingen eller begrænset erfaring med anvendelse af Angusta hos kvinder, hvor vandet er gået

mere end 48 timer før anvendelse af Angusta.

Hvis lægen vurderer, at du skal have behandling med oxytocin (medicin, som anvendes til at fremme

fødslen), vil lægen overveje dette nøje, da behandling med oxytocin kan påvirke den måde Angusta

virker på. Det anbefales at vente 4 timer efter den sidste dosis af Angusta er givet, før oxytocin gives

(se ”Tag ikke Angusta” ovenfor, og ”Brug af anden medicin sammen med Angusta” og ”Sådan skal du

tage Angusta” nedenfor).

Der er ingen erfaring med anvendelse af Angusta til igangsættelse af fødslen hos kvinder, der venter

mere end et barn, og der er ingen erfaring med anvendelse af Angusta hos kvinder, der tidligere har

født mindst 5 børn vaginalt.

Der er begrænset erfaring med anvendelse af Angusta til igangsættelse af fødslen hos kvinder, som er

under 37 henne i graviditeten (se ”Graviditet, amning og frugtbarhed” nedenfor).

Du må kun tage Angusta, hvis jordemoderen eller lægen vurderer, at der er en medicinsk grund til, at

du har brug for hjælp til at igangsætte fødslen.

Der er ingen eller begrænset information om anvendelse af Angusta hos gravide kvinder, som har en

Bishop-score >6 (Bishop-score er den mest anvendte metode til at bedømme livmoderhalsens

modningsgrad).

Der er en øget risiko for dannelse af blodpropper i de små blodkar i hele kroppen (dissemineret

intravaskulær koagulation) efter fødslen hos patienter, hvis fødsel er blevet igangsat. Dette gælder for

alle igangsættelsesmetoder.

Det kan være nødvendigt at justere dosis hos gravide kvinder med nedsat nyre- eller leverfunktion (se

”Sådan skal du tage Angusta” nedenfor).

Brug af anden medicin sammen med Angusta

Fortæl altid jordemoderen eller lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du må ikke tage Angusta på samme tid som andre lægemidler, som anvendes til at fremme fødslen

og/eller hjælpe med at igangsætte fødslen (se ”Tag ikke Angusta”). Det anbefales at vente 4 timer efter

den sidste dosis af Angusta er givet, før oxytocin gives (se ”Advarsler og forsigtighedsregler” ovenfor,

og ”Sådan skal du tage Angusta” nedenfor).

Graviditet, amning og frugtbarhed

Graviditet

Angusta anvendes til at hjælpe med at igangsætte fødslen fra 37. graviditetsuge. Når det bliver anvendt

på dette tidspunkt af graviditeten, er der ingen risiko for misdannelser hos dit barn. Du bør imidlertid

ikke anvende Angusta på andre tidspunkter i graviditeten, fordi misoprostol så kan forårsage

misdannelser.

Amning

Misoprostol kan udskilles i modermælken, men mængden og varigheden forventes at være meget lille,

og bør ikke hindre amning. Amning kan starte 4 timer efter den sidste dosis af Angusta er givet.

Fertilitet

Fertiliteten bliver ikke påvirket af, at Angusta anvendes til at igangsætte fødslen fra 37. graviditetsuge.

3.

Sådan skal du tage Angusta

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter jordemoderens, lægens eller sundhedspersonalets anvisning. Er du

i tvivl, så spørg lægen. Angusta må kun gives til dig af oplært sundhedspersonale på et sygehus, hvor

der er udstyr til at overvåge dig og dit barn. Livmoderhalsen vil blive undersøgt nøje inden du tager

Angusta.

Den anbefalede dosis er 25 mikrogram hver 2. time eller 50 mikrogram hver 4. time. Angusta skal

tages gennem munden (oralt) sammen med et glas vand. Tabletten må ikke knuses eller deles.

Jordemoderen eller lægen vil beslutte, hvornår behandlingen med Angusta skal stoppe. Jordemoderen

eller lægen vil stoppe behandlingen med Angusta,

hvis du har taget 200 mikrogram over en 24-timers periode

når fødslen starter

hvis dine veer er for kraftige eller langvarige

hvis dit barns helbred bliver påvirket

hvis behandlingen med oxytocin eller anden medicin, som anvendes til at fremme fødslen, er

nødvendig (se ”Tag ikke Angusta”, ”Advarsler og forsigtighedsregler” og ”Brug af anden medicin

sammen med Angusta” ovenfor).

Patienter med nedsat nyre- og leverfunktion

Dosisjustering (lavere dosis og/eller længere tid mellem doserne) kan være nødvendig hos gravide

kvinder med nedsat nyre- eller leverfunktion.

Brug til børn og unge

Anvendelse af Angusta er ikke blevet undersøgt hos gravide børn/unge under 18 år.

Hvis du har taget for mange Angusta tabletter

Hvis du tager for mange Angusta tabletter kan det medføre, at veerne bliver for kraftige eller for

langvarige, eller at barnets helbred bliver påvirket. Hvis dette sker, skal anvendelsen af Angusta

stoppes. Jordemoderen eller lægen vil beslutte, om du skal have medicin for at mindste styrken eller

hyppigheden af veerne, eller om barnet skal fødes ved kejsersnit.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger kan forekomme ved behandling med Angusta.

Meget almindelige: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer

Kvalme

Opkastning

Meconium i livmoderen (det ufødte barn har haft afføring i fostervandet)

Blødning efter fødslen

(tab af over 500 ml blod efter fødslen)

Indberettet som en ”meget almindelig” bivirkning for Angusta 50 µg hver 4. time.

Indberettet som en ”meget almindelig” bivirkning for Angusta 25 µg hver 2. time.

Almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

Lav Apgar-score*

(undersøgelse, som udføres hos barnet 1 og 5 minutter efter fødslen, hvor

scoren af undersøgelsen viser barnets almentilstand, efter det er blevet født)

Unormal hjerterytme hos barnet, før det fødes*

Overstimulation af livmoderen

(sammentrækningerne i livmoderen er for kraftige, for hyppige,

eller for langvarige)

Diarré

Kvalme

Opkastning

Blødning efter fødslen

(tab af over 500 ml blod efter fødslen)

Kuldegysninger

Øgning af kropstemperatur

* Bivirkninger hos barnet

Indberettet som en ”almindelig” bivirkning for Angusta 50 µg hver 4. time.

Overstimulation of livmoderen blev indberettet både med og uden ændringer i hjerterytmen hos det

ufødte barn.

Indberettet som en ”almindelig” bivirkning for Angusta 25 µg hver 2. time.

Ikke almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

Lav Apgar-score*

(undersøgelse, som udføres hos barnet 1 og 5 minutter efter fødslen, hvor

scoren af undersøgelsen viser barnets almentilstand, efter det er blevet født)

Unormal hjerterytme hos barnet, før det fødes*

* Bivirkninger hos barnet

Indberettet som en ”ikke almindelig” bivirkning for Angusta 25 µg hver 2. time.

Ikke kendt: hyppighed kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data

Svimmelhed

Krampeanfald hos det nyfødte barn*

Asfyksi hos det nyfødte barn* (manglende ilttilførsel til barnets hjerne eller organer under

fødslen)

Cyanose hos det nyfødte barn* (kaldes også for ”blå baby syndrom” og er kendetegnet ved

blåfarvning af huden og slimhinderne hos det nyfødte barn)

Pruritisk udslæt (kløende udslæt)

Føtal acidose* (forhøjet syreniveau i det ufødte barns blod)

Tidlig moderkageløsning* (løsning af moderkagen fra livmodervæggen før fødslen)

Bristning af livmoderen

* Bivirkninger hos barnet

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din jordemoder, læge eller sygeplejerske. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg jordemoderen, lægen eller på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Angusta indeholder:

Aktivt stof: misoprostol

Øvrige indholdsstoffer: hypromellose; cellulose, mikrokrystallinsk; majsstivelse; crospovidon;

croscarmellosenatrium; sicila, kolloid vandfri.

Udseende og pakningsstørrelser

Angusta er en hvid, uovertrukket, oval tablet, der måler 7,5 x 4,5 mm med en delekærv på den ene side

og glat på den anden side. Formålet med delekærven er ikke at kunne brække tabletten over.

Angusta tabletter fås i blisterpakninger, som leveres i en karton, der indeholder 8 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Azanta Danmark A/S

Gearhalsvej 1

2500 Valby

Danmark

Fremstiller

Piramal Healthcare UK Limited

Whalton Road,

Morpeth,

Northumberland,

NE61 3YA,

United Kingdom

Azanta Danmark A/S

Gearhalsvej 1

2500 Valby

Danmark

Norgine B.V.

Antonio Vivaldistraat 150

1083 HP Amsterdam

Holland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Bulgarien: Ангуста 25 микрограма таблетки

Danmark: Angusta

Estland: Angusta

Finland: Angusta 25 mikrog tabletit

Frankrig: Angusta 25 microgrammes, comprimé

Island: Angusta 25 míkróg töflur

Kroatien: Angusta 25 mikrograma tablete

Letland: Angusta 25 mikrogrami tabletes

Norge: Angusta

Polen: Angusta

Romanien: Angusta 25 micrograme comprimate

Slovakiet: Angusta 25 mikrogramov tablety

Slovenien: Angusta 25 mikrogramov tablete

Sverige: Angusta

Tjekkiet: Angusta 25 mikrogramů tablety

Ungaren: Angusta 25 mikrogramm tabletta

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2020.

8. juli 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Angusta, tabletter

0.

D.SP.NR.

30204

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Angusta

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 25 mikrogram misoprostol.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

Hvid, uovertrukket, oval tablet, der måler 7,5×4,5 mm, med en delekærv på den ene side

og glat på den anden side. Formålet med delekærven er ikke at kunne brække tabletten

over.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Angusta er indiceret til induktion af fødsel.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Den anbefalede dosis af Angusta er 25 mikrogram oralt hver 2. time eller 50 mikrogram

oralt hver 4. time, i henhold til hospitalspraksis. Den maksimalt anbefalede dosis er 200

mikrogram over en 24-timers periode.

Der kan være en synergistisk/additiv virkning af misoprostol og oxytocin.

Plasmakoncentrationerne af misoprostol er ubetydelige efter 5 halveringstider (3,75 timer),

se pkt. 5.2. Det anbefales at vente 4 timer efter den sidste dosis af Angusta, før oxytocin

administreres (se pkt. 4.3, 4.4 og 4.5).

dk_hum_57452_spc.doc

Side 1 af 10

Særlige populationer

Det bør overvejes at give en lavere dosis eller forlænge doseringsintervallerne til gravide

kvinder med nyre- eller leverinsufficiens (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Angustas sikkerhed og virkning hos gravide kvinder under 18 år er ikke blevet undersøgt i

kliniske studier. Der foreligger ingen data.

Administration

Angusta bør kun administreres af oplært obstetrisk sundhedspersonale på et sygehus

hvor der er udstyr til kontinuerlig monitorering af uterus og foster tilgængeligt, og

cervix skal undersøges nøje inden brug af lægemidlet.

Angusta skal tages oralt sammen med et glas vand.

4.3

Kontraindikationer

Angusta er kontraindiceret

Ved overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Når fødslen er startet

Ved mistanke om eller påvisning af fosterpåvirkning før induktion (f.eks. negativ non-

stresstest eller stresstest, mekonium-farvning eller diagnose eller anamnese med

påvirket føtal status)

Når oxytoksiske lægemidler og/eller andre lægemidler, som anvendes til induktion af

fødslen, er givet (se pkt. 4.2, 4.4, 4.5 og 5.2)

Ved mistanke om eller påvisning af ardannelse i uterus som følge af tidligere kirurgiske

indgreb i uterus eller cervix, f.eks. kejsersnit

Ved anormalitet i uterus (f.eks. uterus bicornis), som forhindrer vaginal fødsel

Ved placenta praevia eller ved vaginalblødning uden kendt årsag efter 24.

svangerskabsuge i denne graviditet

Ved føtal malpræsentation, som kontraindicerer vaginal fødsel

Hos patienter med nyresvigt (GFR <15 ml/min/1,73 m

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Angusta bør kun administreres af oplært obstetrisk sundhedspersonale på et sygehus hvor

der er udstyr til kontinuerlig monitorering af uterus og foster tilgængeligt, og cervix skal

undersøges nøje inden brug af lægemidlet.

Angusta kan forårsage kraftig stimulation af uterus.

Hvis de uterine kontraktioner er langvarige eller svære, eller ved klinisk bekymring for

moderen eller barnet, skal der ikke administreres yderligere Angusta-tabletter. Hvis de

svære uterine kontraktionerne fortsætter skal behandling i henhold til nationale

retningslinjer initieres.

Hos kvinder med præeklampsi bør mistanke om eller påvisning af fosterpåvirkning

udelukkes (se pkt. 4.3). Der er ingen eller begrænsede kliniske data med misoprostol hos

gravide kvinder med alvorlig præeklampsi, som er karakteriseret ved hæmolytisk anæmi,

forhøjede leverenzymer, trombocytopeni (HELLP)-syndrom, andre endeorgan-lidelser

eller CNS-fund udover let hovedpine.

dk_hum_57452_spc.doc

Side 2 af 10

Chorioamnionitis kan nødvendiggøre, at fødslen sker hurtigt. Lægen vil træffe de

nødvendige beslutninger vedrørende antibiotikabehandling, inducering af fødslen eller

kejsersnit.

Der er ingen eller begrænsede kliniske data med misoprostol hos kvinder, hvis fosterhinder

er bristet mere end 48 timer før administration af misoprostol.

Der kan være synergistiske/additive virkninger af misoprostol og oxytocin. Samtidig

administration af oxytocin er kontraindiceret. Se pkt. 4.3. Angusta er elimineret efter 4

timer. Se pkt. 5.2. Det anbefales at vente 4 timer efter den sidste dosis af Angusta, før

oxytocin administreres (se pkt. 4.2 og 4.5).

Der er ingen eller begrænsede kliniske data med misoprostol ved flerfoldsgraviditeter. Der

er ingen eller begrænsede kliniske data med misoprostol hos kvinder, som har haft flere

end 5 tidligere vaginalfødsler.

Der er ingen eller begrænsede kliniske data med anvendelse af misoprostol før 37.

graviditetsuge (se pkt. 4.6).

Angusta må kun anvendes, når induktion af fødsel er klinisk indiceret.

Der er ingen eller begrænsede data med misoprostol hos gravide kvinder med en

modificeret Bishop-score (mBS) >6.

Der er vist en øget risiko for dissemineret intravaskulær koagulation efter fødslen hos

patienter, hvis fødsel er blevet fysisk eller farmakologisk induceret.

Det bør overvejes at give en lavere dosis eller forlænge doseringsintervallerne til gravide

kvinder med nyre- eller leverinsufficiens (se pkt. 5.2).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier med Angusta.

Samtidig anvendelse af lægemidler, som indeholder oxytocin, eller andre lægemidler, som

bidrager til induktion af fødslen, er kontraindicerede på grund af risiko for øget uterotonisk

effekt (se pkt. 4.2, 4.3, 4.4 og 5.2).

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Studier af fertilitet og embryoudvikling hos rotter har vist, at misoprostol kan påvirke

implantationen og resorptionen. Dette er imidlertid ikke relevant for den indicerede

kliniske anvendelse af Angusta (se pkt. 5.3) sent i graviditeten.

Graviditet

Angusta er blevet undersøgt hos gravide kvinder ≥ 37. svangerskabsuge.

Angusta må kun anvendes før 37. svangerskabsuge, hvis det er klinisk indiceret (se pkt.

4.4).

Angusta anvendes til induktion af fødsel ved en lav dosis af misoprostol i en kort periode

allersidst i graviditeten. Når anvendelsen sker på dette tidspunkt af graviditeten, er der ikke

dk_hum_57452_spc.doc

Side 3 af 10

risiko for føtale misdannelser. Angusta bør ikke anvendes på andre tidspunkter i

graviditeten: Der er blevet rapporteret en tre gange øget risiko for misdannelser (inklusive

Möbius syndrom, amnionbånd syndrom og anomalier i centralnervesystemet) under

graviditeter, der blev eksponeret for misoprostol i første trimester.

Amning

Der er ikke udført studier med henblik på undersøgelse af mængden af misoprostolsyre i

kolostrum eller modermælk efter anvendelse af Angusta.

Misoprostol er påvist i modermælk efter oral administration af misoprostol i tabletform.

Farmakokinetiske studier viser, at oral misoprostol (i doser på 600 mikrogram og 200

mikrogram) udskilles i modermælk med lægemiddelkoncentrationer, som stiger og falder

meget hurtigt. Den maksimale koncentration af misoprostolsyre i udmalket modermælk

blev nået inden for 1 time efter dosering, og var 7,6 pg/ml (% CV 37 %) and 20,9 pg/ml

(% CV 62 %) efter administration af en enkeltdosis på henholdsvis 200 mikrogram og 600

mikrogram misoprostol. Der var ubetydelige mængder af misoprostolsyre tilbage i

maternel plasma efter 5 halveringstider (3,75 timer), og der vil være endnu lavere

koncentrationer i modermælken. Amning kan starte 4 timer efter den sidste dosis af

Angusta er administreret.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Ikke relevant.

4.8

Bivirkninger

Bivirkningerne, anført i tabellen nedenfor, er blevet rapporteret i 41 studier, hvor i alt

3.152 kvinder blev eksponeret for oral misoprostol i doser på 20-25 mikrogram hver 2.

time eller 50 mikrogram hver 4. time. Derudover er de rapporteret bivirkninger fra et

compassionate-use program, hvor ca. 29.000 kvinder er blevet eksponeret for Angusta til

induktion af fødslen, også anført i tabellen.

Systemorgan-

klasser

Meget

almindelig

(≥ 1/10)

Almindelig

(≥ 1/100 til

< 1/10)

Ikke almindelig

(≥ 1/1.000 to

< 1/100)

Ikke kendt (kan

ikke estimeret ud

fra forhånden-

værende data)

1)

Nervesystemet

Svimmelhed

Neonatale kramper*

Luftveje, thorax

og mediastinum

Neonatal asfyksi*

Neonatal cyanose*

Mave-tarm-

kanalen

Med 50

mikrogram hver

4. time:

Kvalme

Opkastning

Diarré

Med 25

mikrogram hver

2. time:

Kvalme

Opkastning

Hud og

subkutane væv

Pruritus

dk_hum_57452_spc.doc

Side 4 af 10

Systemorgan-

klasser

Meget

almindelig

(≥ 1/10)

Almindelig

(≥ 1/100 til

< 1/10)

Ikke almindelig

(≥ 1/1.000 to

< 1/100)

Ikke kendt (kan

ikke estimeret ud

fra forhånden-

værende data)

1)

Graviditet,

puerperium og

den perinatale

periode

Meconium i

fostervandet

Med 25

mikrogram hver

2. time:

Blødning

postpartum

Uterin

hyperstimula-

tion

Med 50

mikrogram hver

4. time:

Blødning

postpartum

Føtal acidose*

Præmatur

placentaløsning

Uterin ruptur

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Kuldegysninger

Pyreksi

Undersøgelser

Med 50

mikrogram hver

4. time:

Lav Apgar

score*

Unormal føtal

hjerterytme*

Med 25

mikrogram hver

2. time:

Lav Apgar

score*

Unormal føtal

hjerterytme*

*Neonatale bivirkninger

Bivirkninger, som blev rapporteret for compassionate-use programmet med fødeafdelinger i

Danmark, Norge og Finland, hvor ca. 29.000 kvinder er blevet eksponeret for Angusta til

induktion af fødslen.

Kvalme var "almindelig" med 25 mikrogram hver 2. time og "meget almindelig" med 50

mikrogram hver 4. time.

Opkastning var "almindelig" med 25 mikrogram hver 2. time og "meget almindelig" med 50

mikrogram hver 4. time.

Uterin hyperstimulation blev rappporteret både med og uden ændringer i føtal hjerterytme.

Blødning postpartum var "meget almindelig" med 25 mikrogram hver 2. time og "almindelig"

med 50 mikrogram hver 4. time.

Lav Apgar score var "ikke almindelig" med 25 mikrogram hver 2. time og "almindelig" med

50 mikrogram hver 4. time.

Unormal føtal hjerterytme blev rapporteret i forbindelse med uterin hyperstimulation.

Uterin hyperstimulation med unormal føtal hjerterytme var "ikke almindelig" med 25

mikrogram hver 2. time og "almindelig" med 50 mikrogram hver 4. time.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

dk_hum_57452_spc.doc

Side 5 af 10

4.9

Overdosering

Der er ingen information vedrørende overdosering med Angusta.

I tilfælde af, at der optræder symptomer på overdosering (f.eks. kraftig uterin

hyperstimulation, som forårsager langvarige eller kraftige veer), skal behandling med

Angusta seponeres og behandling i henhold til lokale retningslinjer skal initieres. De

mulige konsekvenser af uterin hyperstimulation omfatter forstyrrelser i den føtale

hjerterytme og asfyksi, i disse tilfælde bør kejsersnit overvejes.

4.10

Udlevering

BEGR (kun til sygehuse)

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: G 02 AD 06. Andre gynækologiske midler, oxytocica, prostataglandiner.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Misoprostol er en syntetisk prostataglandin E

(PGE

)-analog, en naturligt forekommende

oxytoksisk substans. Det er vist, at prostaglandiner i F- og E-serierne øger kollagenase-

aktiviteten i fibroblaster i cervix hos kaniner in vitro, og forårsager modning af cervix og

uterine kontraktioner in vivo. Disse farmakodynamiske virkninger anses som værende den

virkningsmekanisme, som er af betydning for Angustas kliniske virkning.

PGE-anologer har også flere andre virkninger, f.eks. afslapning af musklerne i bronkierne

og trachea, øget slimsekretion og nedsat sekretion af syre og pepsin i mavesækken, øget

renal blodgennemstrømning, øgede koncentrationer af cirkulerende adrenokortikotropisk

hormon og prolaktin. Disse farmakodynamiske virkninger anses ikke som klinisk relevante

ved kortvarig behandling.

Klinisk virkning og sikkerhed

Dosering 25 mikrogram hver 2. time

Viden om virkning og sikkerhed er baseret på metaanalyser af 4 kliniske studier, hvor 637

kvinder fik 20-25 mikrogram oral misoprostol hver 2. time.

Komparator

Antal studier

Eksponering for oral misoprostol

20 eller 25 mikrogram hver 2. time

Oxytocin

169 kvinder

Dinoproston

(et dobbeltblindet)

468 kvinder

(365 i dobbeltblindet studie)

1) Dinoproston administreret vaginalt

I 3 af studierne (596 kvinder) var det vigtigste inklusionskriterie fuldbåren graviditet. I det

ene studie (41 kvinder) var de vigtigste inklusionskriterier fuldbåren graviditet og ruptur af

fosterhinderne før fødslen. Det dobbeltblindede studie, Dodd 2006, er pivotalt og beskrevet

i detaljer nedenfor.

dk_hum_57452_spc.doc

Side 6 af 10

Dodd 2006 var et randomiseret, dobbeltblindet, dobbelt-dummy, aktivkontrolleret (vaginal

dinoproston gel) studie (N=365/376). Kvinder med fuldbåren graviditet (> 36 uger + 6

dage) med graviditet med et foster i cefal præsentation uden komplikationer og med en

Bishop-score <7 var egnede til at deltage. De primære endepunkter var, at vaginal fødsel

ikke var opnået inden for 24 timer, uterin hyperstimulation med ændringer i den føtale

hjertefrekvens og kejsersnit.

Der var ingen statistisk signifikant forskel mellem oral misoprostol og vaginal dinoproston

i forhold til, at vaginal fødsel ikke var opnået inden for 24 timer (oral misoprostol 168/365

(46,0 %) versus dinoproston 155/376 (41,2 %); relativ risiko 1,12; 95 % konfidensinterval

0,95 til 1,32; P = 0,134).

Der var lavere (ikke statistisk signifikant) risiko for uterin hyperstimulation med ændringer

i den føtale hjertefrekvens, kejsersnit og lav Apgar score i gruppen, som fik oral

misoprostol. Der var en statistisk signifikant lavere risiko for uterin hyperstimulation uden

ændringer i den føtale hjertefrekvens, hos kvinder, som fik behandling med oral

misoprostol. Der var ingen forskel i de sekundære resultater, såsom pH i navlestrengen og

blodtab.

Dosering 50 mikrogram hver 4. time

Viden om virkning og sikkerhed er baseret på metaanalyser af 23 kliniske studier, hvor

2.515 kvinder fik 50 mikrogram oral misoprostol hver 4. time.

Komparator

Antal studier

Eksponering for oral misoprostol

50 mikrogram hver 4. time

Placebo

(to dobbeltblindede)

247 kvinder

(97 i dobbeltblindede studier)

Oxytocin

91 kvinder

Dinoproston

155 kvinder

Vaginal misoprostol

(tre dobbeltblindede)

867 kvinder

(215 i dobbeltblindede studier)

Andre komparatorer

(et dobbeltblindet)

1.155 kvinder

(32 i dobbeltblindet studie)

Dinoproston administreret vaginalt eller intracervikalt

Titreret oral misoprostol, højere dosis oral misoprostol, kombination af oxytoxin og PGE-gel og

Foley-kateter

Det vigtigste inklusionskriterie i alle 3 placebokontrollerede studier var ruptur af

fosterhinderne før fødslen.

I et studie, som sammenlignede med oxytocin, var det vigtigste inklusionskriterie ruptur af

fosterhinderne (55 kvinder), og i det andet studie var det vigtigste inklusionskriterie

fuldbåren graviditet (36 kvinder).

Alle 3 studier, som sammenlignede med dinoproston (administreret vaginalt eller

intracervikalt), var åbne studier. I et studie var det vigtigste inklusionskriterie ruptur af

fosterhinderne (31 kvinder) hvorimod det vigtigste inklusionskriterie var fuldbåren

graviditet (124 kvinder) i de to andre studier.

Tre af studierne, som sammenlignede med vaginal misoprostol, var dobbeltblindede studier

(215 kvinder blev eksponeret). I et dobbeltblindet studie var det vigtigste inklusionskriterie

ruptur af fosterhinderne (51 kvinder). I de to andre dobbeltblindede studier var det vigtigste

inklusionskriterie fuldbåren graviditet (164 kvinder). De resterende syv studier var åbne

studier, hvor det vigtigste inklusionskriterie var fuldbåren graviditet (652 kvinder).

dk_hum_57452_spc.doc

Side 7 af 10

Yderligere fem studier (1.115) sammenlignede med andre komparatorer, såsom titreret

misoprostol, højere doser af misoprostol, kombinationer af oxytoxin og PGE-gel, og Foley-

kateter. Disse studier understøtter kun sikkerhed.

De dobbeltblindede studier, Bennett 1998 og Levy 2007, er pivotalte og beskrevet i

detaljer nedenfor.

Bennett 1998 var et randomiseret, dobbeltblindet, aktivkontrolleret studie (vaginal

misoprostol) (N=104/102), som sammenlignede oral og vaginal anvendelse af 50 μg

misoprostol administreret hver 4. time hos kvinder med intakte fosterhinder ved termin.

Studiet stratificerede for lav (<7) eller høj (≥7) Bishop-score. Det primære endepunkt var

tiden fra induktion til vaginal fødsel. Andre endepunkter var frekvensen af kraftig uterin

aktivitet, som resulterede i unormal føtal hjertefrekvens, neonatal morbiditet (målt ved

syre-base-analyse af blodet i navlestrengen og ACOGs kriterier for asfyksi ved fødslen),

kejsersnit, bivirkninger i mave-tarm-kanalen hos moderen, og patienttilfredshed.

Tiden fra induktion til fødsel var kortere (statistisk sigfinikant) med vaginal misoprostol

end med oral misoprostol (14,1 timer versus 17,9 timer, p=0,004).

For andre udfald, såsom risiko for uterin hyperstimulation med ændringer i føtal

hjertefrekvens og kejsersnit, var der en lavere (ikke statistisk signifikant) risiko i gruppen,

som fik oral misoprostol. Der var en lavere risiko (statistisk signifikant) for uterin

hyperstimulation uden ændringer i føtel hjertefrekvens i gruppen, som fik oral misoprostol.

Levy 2007 var et dobbeltblindet studie (N=64/66), som undersøgte dosering med 50

mikrogram hver 4. time i forhold til placebo hos kvinder med ruptur af fosterhinderne før

fødslen. Det primære endepunkt var fødsel inden for 24 timer efter ruptur af

fosterhinderne.

Tiden til fødslen var forkortet (statistisk signifikant) med oral misoprostol sammenlignet

med placebo, der sås kun en lille (ikke statistisk signifikant) stigning i frekvensen af uterin

hyperstimulation. For andre sikkerhedsudfald, såsom risiko for kejsersnit, syntes der at

være en lavere risiko i gruppen, som fik oral misoprostol (ikke statistisk signifikant). Der

var ingen nyfødte, der havde en Apgar score under 7 efter 5 minutter.

Det kliniske studie (AZ-201) bekræfter sikkerheden og virkningen af Angusta til induktion

af fødsel.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge

resultaterne af studier med Angusta i alle undergrupper af den pædiatriske population til

induktion af fødsel i den godkendte indikation (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk

anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Misoprostol, en ester, metaboliseres hurtigt til den aktive metabolit misoprostolsyre. Kun

misoprostolsyre kan påvises i plasma. Syren metaboliseres yderligere af beta-fedtsyrer til

inaktiv dinor- og tetranorsyremetabolitter før udskillelse i urinen.

Efter oral administration af Angusta absorberes misoprostol hurtigt med maksimale

plasmakoncentrationer af den aktive metabolit (misoprostolsyre) efter ca. 30 minutter.

Misoprostolsyres gennemsnitlige plasmahalveringstid er ca. 45 minutter.

dk_hum_57452_spc.doc

Side 8 af 10

Den dosisnormaliserede AUC efter 25 og 50 mikrogram misoprostol (Angusta) var ikke

forskellig i statistisk signifikant grad. Gennemsnit±SD var henholdsvis 107,8±53,16 og

128,1±45,60 t∙pg/ml.

Misoprostolsyrens serumproteinbindingsgrad er mindre end 90 %, og koncentrationen er

uafhængig ved terapeutiske doser.

Administrationen af misoprostol med føde ændrer ikke misoprostolsyres

biotilgængelighed, men det mindsker den maksimale plasmakoncentration på grund af en

langsommere absorptionshastighed.

Der er studier, som viser en tendens mod højere C

, AUC og t

hos patienter med nyre-

eller leverinsufficiens. Se pkt. 4.2, 4.3 og 4.4.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Publiceret litteratur viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra

misoprostolstudier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet ved akutte og gentagne doser,

mutagenicitet, karcinogenicitet og reproduktionstoksicitet.

Eksponering for misoprostol tidligt i graviditeten (mislykket, tidlig medicinsk

svangerskabsafbrydelse) har været forbundet med flere medfødte defekter hos mennesker.

Da teratogenicitetsstudier ikke bekræfter direkte teratogen virkning af misoprostol, menes

disse misdannelser at skyldes vaskulære forstyrrelser og forstyrrelser i blodforsyningen

under den embryonale udvikling, sekundært til uterine kontraktioner forårsaget af

misoprostol administreret i forbindelse med medicinsk svangerskabsafbrydelse.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Hypromellose

Cellulose, mikrokrystallinsk

Majsstivelse

Crospovidon

Croscarmellosenatrium

Sicila, kolloid vandfri

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

30 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blisterpakning med et dobbelt lag aluminiumsfolie.

Pakningsstørrelser: 8 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

dk_hum_57452_spc.doc

Side 9 af 10

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Azanta Danmark A/S

Gearhalsvej 1

2500 Valby

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

57452

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

1. marts 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

8. juli 2019

dk_hum_57452_spc.doc

Side 10 af 10

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information