Anastrozol "Sandoz" 1 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

06-05-2019

Aktiv bestanddel:
ANASTROZOL
Tilgængelig fra:
Sandoz A/S
ATC-kode:
L02BG03
INN (International Name):
anastrozole
Dosering:
1 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
41750
Autorisation dato:
2009-02-20

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Indlægsseddel: Information til brugeren

Anastrozol Sandoz 1 mg filmovertrukne tabletter

anastrozol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen,apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Anastrozol Sandoz

Sådan skal du tage Anastrozol Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Anastrozol Sandoz indeholder et stof, der hedder anastrozol. Det tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes

”aromatasehæmmere”. Anastrozol Sandoz anvendes til at behandle brystkræft hos kvinder, der har passeret

overgangsalderen.

Anastrozol Sandoz fungerer ved at nedsætte mængden af hormonet østrogen, som din krop producerer. Det sker

ved at blokere et naturligt stof (et enzym) i din krop, som hedder ”aromatase”.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide før du begynder at tage Anastrozol Sandoz

Tag ikke Anastrozol Sandoz:

hvis du er allergisk over for anastrozol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

hvis du er gravid eller ammer (se afsnittet ”Graviditet og amning”).

Tag ikke Anastrozol Sandoz, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Spørg lægen eller apotekspersonalet,

inden du tager Anastrozol Sandoz, hvis du er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Anastrozol Sandoz

hvis du har menstruation og ikke har overstået overgangsalderen.

hvis du tager et lægemiddel, som indeholder tamoxifen, eller lægemidler, der indeholder

østrogen (se afsnittet ‘Brug af anden medicin sammen med Anastrozol Sandoz’).

hvis du nogensinde har haft en sygdom, der påvirker styrken af dine knogler (knogleskørhed,

osteoporose).

hvis du har problemer med leveren eller nyrerne.

Hvis du ikke er sikker på, om noget af ovenstående gælder for dig, skal du tale med din læge eller

apotekspersonalet, før du tager Anastrozol Sandoz.

Hvis du skal på hospitalet, skal du fortælle sundhedspersonalet, at du tager Anastrozol Sandoz.

Brug af anden medicin sammen med Anastrozol Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Det

skyldes, at Anastrozol Sandoz kan påvirke den måde, visse lægemidler virker på, og visse lægemidler kan

påvirke Anastrozol Sandoz.

Tag ikke Anastrozol Sandoz, hvis du allerede tager et af følgende lægemidler:

Visse lægemidler, der anvendes til at behandle brystkræft (selektive østrogenreceptor-modulatorer),

f.eks. lægemidler, som indeholder tamoxifen. Det skyldes, at disse lægemidler kan forhindre

Anastrozol Sandoz i at virke optimalt.

Medicin, der indeholder østrogen, såsom hormonerstatningsterapi (HRT). Hvis det er tilfældet for dig,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager følgende:

Medicin, som kaldes ”LHRH-analoger”. Disse inkluderer gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin

og triptorelin. Disse lægemidler anvendes til at behandle brystkræft, visse gynækologiske sygdomme og

infertilitet.

Graviditet og amning

Tag ikke Anastrozol Sandoz, hvis du er gravid eller ammer. Stop med at tage Anastrozol Sandoz, hvis du

bliver gravid, og tal med din læge.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Anastrozol Sandoz vil påvirke evnen til at føre motorkøretøjer, arbejde med værktøj

eller betjene maskiner. Nogle mennesker vil dog af og til føle sig matte eller søvnige, når de tager

Anastrozol Sandoz. Hvis det sker for dig, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds.

Anastrozol Sandoz indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige

natrium-frit.

Anastrozol Sandoz indeholder lactose, der er en form for sukker

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Anastrozol Sandoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er en tablet dagligt.

Forsøg at tage din tablet på samme tidspunkt hver dag.

Slug tabletten hel med et glas vand.

Det er lige meget, om du tager Anastrozol Sandoz før, under eller efter et måltid.

Fortsæt med at tage Anastrozol Sandoz, så længe din læge siger det. Det er en langvarig behandling, og du

skal muligvis tage det i flere år.

Brug til børn og unge

Anastrozol Sandoz må ikke gives til børn og unge.

Hvis du har taget for mange Anastrozol Sandoz

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Anastrozol Sandoz end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Anastrozol Sandoz

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du bare tage den næste dosis som normalt.

Du må ikke tage en dobbeltdosis (to doser på samme tid) som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Anastrozol Sandoz

Hold ikke op med at tage dine tabletter, medmindre din læge beder dig om det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage Anastrozol Sandoz, og søg straks lægehjælp, hvis du får nogen af de følgende

alvorlige, men meget sjældne, bivirkninger:

En meget svær hudreaktion med sår eller blærer på huden. Dette kaldes "Stevens-Johnson syndrom".

Allergiske reaktioner (overfølsomhed) med hævelse i halsen, der kan gøre det svært at synke eller

trække vejret. Dette kaldes "angioødem".

Andre bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede)

Hovedpine

Hedeture

Kvalme

Hududslæt

Smerte eller stivhed i leddene

Betændelse i leddene (artrit)

Mathed

Knogleskørhed (osteoporose).

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede)

Appetitløshed

For høje niveauer af kolesterol (fedt) i blodet. Dette ville fremgå af en blodprøve

Døsighed

Karpaltunnelsyndrom (prikken, smerte, kuldefornemmelse, svaghed i dele af hånden).

Kilden, summen eller følelsesløshed i huden, manglende smagssans

Diarré

Opkastning

Ændringer i blodprøver, der viser, hvor godt din lever fungerer

Udtynding af håret (hårtab)

Allergiske reaktioner (overfølsomhed), bl.a. i ansigtet, på læberne eller tungen

Knoglesmerter

Tørhed i skeden

Blødning fra skeden (sædvanligvis kun under de første få ugers behandling – hvis blødningen

fortsætter, skal du kontakte din læge)

Muskelsmerter.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)

Ændringer i særlige blodprøver, der viser, hvordan din lever fungerer (gamma-GT og bilirubin)

Leverbetændelse (hepatitis)

Udslæt eller nældefeber

Springfinger (en lidelse, hvor din finger fastlåses i en bøjet position)

Øget mængde calcium i blodet. Hvis du oplever kvalme, opkastning og tørst, skal du fortælle det til din

læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet, da du måske skal have taget nogle blodprøver.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede)

Betændelse i huden, der kan vise sig ved røde pletter eller blærer

Hududslæt forårsaget af overfølsomhed (som kan skyldes en allergisk eller allergilignende

reaktion)

Vævsirritation i de små blodårer, som fremkalder rødt eller rødviolet udslæt på huden. I meget

sjældne tilfælde kan der forekomme ledsymptomer samt mave- og nyresmerter. Dette kaldes

‘Schönlein-Henoch purpura’.

Påvirkning af dine knogler

knogleskørhed

Anastrozol Sandoz sænker mængden af hormonet østrogen i din krop. Dette kan sænke indholdet af mineraler i

dine knogler. Dine knogler kan blive svagere, og du kan have større risiko for knoglebrud. Din læge vil afveje

disse risici i henhold til retningslinjerne for behandling af knogleskørhed hos kvinder, der har passeret

overgangsalderen. Det anbefales, at du taler med din læge om risici

behandlingsmuligheder.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller ”EXP”.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

AlU/PVC Blister:

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

HDPE-beholder:

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Anastrozol Sandoz indeholder:

Aktivt stof: anastrozol

Hver filmovertrukket tablet indeholder 1 mg anastrozol.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat (type A), magnesiumstearate,

kolloid vandfri silica, hydroxypropylcellulose.

Tabletovertræk:

Opadry II hvid: Lactosemonohydrat, hypromellose, macrogol 4000, titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Hvide, runde, hvælvede, filmovertrukne tabletter præget "A1” på den ene side.

Anastrozol Sandoz fås i ALU/PVC blisterpakning eller HDPE-beholder med et PP skruelåg.

Blister: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 eller 100 filmovertrukne tabletter.

Beholder: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 eller 100 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S.

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 15. marts 2019

29. april 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Anastrozol ”Sandoz”, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

25336

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Anastrazol ”Sandoz”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En filmovertrukket tablet indeholder 1 mg anastrozol.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver filmovertrukken tablet indeholder 62,49 mg lactose og 0,02 mmol (0,47 mg) natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Hvid, rund og bikonveks filmovertrukket tablet mærket ”A1” på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af avanceret cancer mammae hos post-menopausale kvinder

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Den anbefalede dosis af Anastrozol Sandoz til voksne, inklusive ældre, er én 1 mg tablet

dagligt.

Særlige populationer

Pædiatrisk population

Anastrozol Sandoz bør ikke anvendes til børn og unge på grund af utilstrækkelige data

vedrørende sikkerhed og virkning (se pkt. 4.4 og 5.1).

dk_hum_41750_spc.doc

Side 1 af 12

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion.

Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion skal Anastrozol Sandoz anvendes med

forsigtighed. (Se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion:

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let nedsat leverfunktion. Der bør

udvises forsigtighed hos patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4).

Indgivelsesmåde

Anastrozol Sandoz skal indtages oralt.

4.3

Kontraindikationer

Anastrozol ”Sandoz” er kontraindiceret hos:

Gravide eller ammende kvinder.

Patienter med kendt overfølsomhed over for anastrozol eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

Anastrozol bør ikke anvendes til præmenopausale kvinder. Menopausen skal defineres

biokemisk (niveauet af luteiniserende hormon [LH], follikelstimulerende hormon [FSH]

og/eller estradiol) hos alle patienter, hvor der hersker tvivl om den menopausale status. Der er

ingen data, som understøtter brug af Anastrozol Sandoz med LHRH-analoger.

Indgivelse af tamoxifen eller østrogenholdig behandling sammen med anastrozol bør undgås,

da dette kan mindske dets farmakologiske virkning (se pkt. 4.5 og 5.1).

Virkning på knoglemineraltæthed

Da anastrozol sænker cirkulerende østrogenniveauer, kan det medføre en reduktion i

knoglemineraltæthed med deraf følgende øget risiko for fraktur (se pkt. 4.8).

Kvinder med osteoporose eller med risiko for osteoporose bør få foretaget en formel

vurdering af deres knoglemineraltæthed ved behandlingens start og derefter med

regelmæssige mellemrum. Hvis relevant, skal behandling af eller profylakse mod osteoporose

påbegyndes og monitoreres nøje. Specifikke behandlinger f.eks. med bisfosfonater kan

standse yderligere knoglemineraltab forårsaget af anastrozol hos postmenopausale kvinder og

kan overvejes (se pkt. 4.8).

Nedsat leverfunktion

Anastrozol er ikke blevet undersøgt hos brystkræftpatienter med moderat eller svært nedsat

leverfunktion. Eksponering for anastrozol kan være øget hos forsøgspersoner med nedsat

leverfunktion (se pkt. 5.2). Anastrozol skal anvendes med forsigtighed hos patienter med

moderat og svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2). Behandlingen bør baseres på en benefit-

risk vurdering hos den enkelte patient.

Nedsat nyrefunktion

Anastrozol er ikke blevet undersøgt hos brystkræftpatienter med svært nedsat nyrefunktion.

Eksponering for anastrozol er ikke øget hos forsøgspersoner med svært nedsat nyrefunktion

dk_hum_41750_spc.doc

Side 2 af 12

(GRF <30 ml/min, se pkt. 5.2). Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion skal anastrozol

anvendes med forsigtighed.

Pædiatrisk population

Anastrozol anbefales ikke til børn og unge, da sikkerhed og virkning ikke er blevet fastlagt for

denne patientgruppe (se pkt. 5.1).

Anstrozol må ikke anvendes til drenge med væksthormonmangel som supplement til

behandling med væksthormon. I det kliniske hovedforsøg blev der ikke påvist virkning, og

sikkerheden blev ikke fastlagt (se pkt. 5.1). Da anastrozol reducerer estradiolniveauet, må

anastrozol ikke bruges hos piger med væksthormonmangel som supplement til behandling

med væksthormon. Sikkerhedsdata ved langvarig behandling hos børn og unge er ikke

tilgængelige.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i

det væsentlige natrium-fri.

Overfølsomhed over for lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose og bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form for arvelig lactasemangel (Lapp Lactase deficiency)

eller glucose-galactose-malabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Anastrozol hæmmer CYP1A2, 2C8/9 og 3A4 in vitro. Kliniske studier med phenazon og

warfarin viste, at anastrozol ved en dosis på 1 mg ikke signifikant hæmmede

metaboliseringen af phenazon og R– og S-warfarin, hvilket indicerer, at indgivelse af

anastrozol sammen med andre lægemidler sandsynligvis ikke resulterer i klinisk signifikante

lægemiddelinteraktioner medieret af CYP-enzymer.

Enzymerne, som medierer metaboliseringen af anastrozol, er ikke blevet identificeret.

Cimetidin, en svag, uspecifik CYP-hæmmer, påvirkede ikke plasmakoncentrationen af

anastrozol. Virkningen af stærke CYP-hæmmere er ukendt.

En gennemgang af sikkerhedsdatabasen fra de kliniske forsøg viste ikke nogen tegn på klinisk

signifikant interaktion hos patienter behandlet med anastrozol, der også fik andre almindeligt

ordinerede lægemidler. Der var ingen klinisk signifikante interaktioner med bisfosfonater (se

pkt. 5.1).

Indgivelse af tamoxifen eller østrogenholdig behandling sammen med anastrozol bør undgås,

da dette kan mindske dets farmakologiske virkning (se pkt. 4.4 og 5.1).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af anastrozol til gravide kvinder. Dyreforsøg har påvist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Anastrozol Sandoz er kontraindiceret under graviditet (se

pkt. 4.3).

Amning

Der er ingen data fra anvendelse af anastrozol under amning. Anastrozol Sandoz er

kontraindiceret under amning (se pkt. 4.3).

dk_hum_41750_spc.doc

Side 3 af 12

Fertilitet

Anastrozols indvirkning på fertiliteten hos mennesker er ikke blevet undersøgt. Dyreforsøg

har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Anastrozol påvirker ikke eller i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Der er imidlertid rapporteret asteni og søvnighed i forbindelse med brug af

anastrozol, og der skal udvises forsigtighed, når man skal føre motorkøretøjer eller betjene

maskiner, så længe sådanne symptomer forekommer.

4.8

Bivirkninger

Følgende tabel giver en oversigt over bivirkninger fra kliniske forsøg, post-marketing

undersøgelser eller spontane rapporter. Medmindre andet er angivet, er frekvenskategorierne

beregnet ud fra antallet af utilsigtede hændelser, som blev rapporteret i et stort fase III-studie

med 9.366 postmenopausale kvinder med operabel brystkræft, som fik adjuverende

behandling i fem år (Anastrozol, Tamoxifen, Alone or in Combination [ATAC] studiet).

De nedenfor angivne bivirkninger er klassificeret efter frekvens og systemorganklasse (SOC).

Frekvensgrupper er defineret i henhold til følgende konvention: meget almindelig (≥ 1/10),

almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden

(≥ 1/10.000 til <1/1.000) og meget sjælden (<1/10.000). De hyppigst rapporterede

bivirkninger var hovedpine, hedeture, kvalme, udslæt, ledsmerter, stivhed, artrit og asteni.

Tabel 1 Bivirkninger efter systemorganklasse og frekvens

Bivirkninger efter SOC og frekvens

Metabolisme og

ernæring

Almindelig

Anoreksi

Hyperkolesterolæmi

Ikke almindelig

Hyperkalcæmi (med eller uden

stigning i parathyreoideahormon)

Nervesystemet

Meget almindelig

Hovedpine

Almindelig

Søvnighed

Karpaltunnelsyndrom*

Sensoriske forstyrrelser (inkluderende

paræstesi, manglende smagssans eller

smagsforstyrrelser)

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig

Hedeture

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Kvalme

Almindelig

Diarré

Opkastning

Lever og galdeveje

Almindelig

Stigning i alkalisk fosfatase, alanin-

aminotransferase og aspartat-

aminotransferase

Ikke almindelig

Stigning i gamma-GT og bilirubin

Hepatitis

Hud og subkutane

væv

Meget almindelig

Kløe

Almindelig

Hårudtynding (alopeci)

Allergiske reaktioner

dk_hum_41750_spc.doc

Side 4 af 12

Tabel 1 Bivirkninger efter systemorganklasse og frekvens

Bivirkninger efter SOC og frekvens

Ikke almindelig

Urticaria

Sjælden

Erythema multiforme

Anafylaktoid reaktion

Kutan vaskulitis (inklusive enkelte

rapporteringer om Schönlein-Henoch

purpura)**

Meget sjælden

Stevens-Johnsons syndrom

Angioødem

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Meget almindelig

Ledsmerter/stivhed

Artrit

Osteoporose

Almindelig

Knoglesmerter

Myalgi

Ikke almindelig

Springfinger

Det reproduktive

system og mammae

Almindelig

Vaginal tørhed

Vaginalblødning***

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet.

Meget almindelig

Asteni

Karpaltunnelsyndrom er rapporteret hos flere patienter, som fik behandling med Anastrozol i

kliniske forsøg, end hos patienter, som blev behandlet med tamoxifen. De fleste af disse

hændelser forekom hos patienter med identificerbare risikofaktorer for udvikling af tilstanden.

Da kutan vaskulitis og Schönlein-Henoch purpura ikke blev observeret i ATAC, kan

frekvenskategorien for disse hændelser anses for at være ”Sjælden” (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

baseret på den værste værdi i punktestimatet.

*** Vaginalblødning er almindeligt rapporteret, hovedsagelig hos patienter med fremskreden

brystkræft i de første få uger efter at have skiftet fra den eksisterende hormonbehandling til

behandling med anastrozol. Hvis blødningen fortsætter, bør yderligere evaluering overvejes.

Nedenstående tabel viser frekvensen - uanset kausalitet - af forudspecificerede utilsigtede

hændelser i ATAC-forsøget efter en median opfølgning på 68 måneder, rapporteret hos patienter,

som får forsøgsbehandling, og op til 14 dage efter ophør af forsøgsbehandling.

Tabel 2 Forudspecificerede utilsigtede hændelser i ATAC-forsøget

Utilsigtede hændelser

Anastrozol

(N=3.092)

Tamoxifen

(N=3.094)

Hedeture

1.104 (35,7 %)

1.264 (40,9 %)

Ledsmerter/stivhed

1.100 (35,6 %)

911 (29,4 %)

Humørsvingninger

597 (19,3 %)

554 (17,9 %)

Træthed/asteni

575 (18,6 %)

544 (17,6 %)

Kvalme og opkastning

393 (12,7 %)

384 (12,4 %)

Frakturer

315 (10,2 %)

209 (6,8 %)

Frakturer i rygrad, hofte eller håndled/Colles

133 (4,3 %)

91 (2,9 %)

Frakturer i håndled/Colles

67 (2,2 %)

50 (1,6 %)

Frakturer i rygraden

43 (1,4 %)

22 (0,7 %)

Frakturer i hoften

28 (0,9 %)

26 (0,8 %)

Katarakt

182 (5,9 %)

213 (6,9 %)

Vaginalblødning

167 (5,4 %)

317 (10,2 %)

dk_hum_41750_spc.doc

Side 5 af 12

Tabel 2 Forudspecificerede utilsigtede hændelser i ATAC-forsøget

Utilsigtede hændelser

Anastrozol

(N=3.092)

Tamoxifen

(N=3.094)

Iskæmisk hjerte-karsygdom

127 (4,1 %)

104 (3,4 %)

Angina pectoris

71 (2,3 %)

51 (1,6 %)

Myokardieinfarkt

37 (1,2 %)

34 (1,1 %)

Koronar hjertesygdom

25 (0,8 %)

23 (0,7 %)

Myokardieiskæmi

22 (0,7 %)

14 (0,5 %)

Vaginalt udflåd

109 (3,5 %)

408 (13,2 %)

Enhver venøs tromboembolisk hændelse

87 (2,8 %)

140 (4,5 %)

Dyb venetrombose, inklusive lungeemboli

48 (1,6 %)

74 (2,4 %)

Iskæmiske, cerebrovaskulære hændelser

62 (2,0 %)

88 (2,8 %)

Endometriecancer

4 (0,2 %)

13 (0,6 %)

Frakturhyppigheder på 22 per 1.000 patient-år og 15 per 1.000 patient-år blev observeret for

henholdsvis anastrozol- og tamoxifen-gruppen efter en median opfølgning på 68 måneder.

Den observerede frakturhyppighed for anastrozol ligger i det interval, der er rapporteret i

aldersmatchede postmenopausale populationer. Forekomsten af osteoporose var 10,5 % hos

patienter behandlet med anastrozol og 7,3 % hos patienter behandlet med tamoxifen.

Det er ikke fastslået, om hyppigheden af fraktur og osteoporose set i ATAC hos patienter i

anastrozolbehandling afspejler en beskyttende virkning af tamoxifen, en specifik virkning af

anastrozol eller begge dele.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er begrænset klinisk erfaring med uforsætlig overdosering. I dyreforsøg udviste

anastrozol lav akut toksicitet.

Der er blevet udført kliniske forsøg med forskellige doser af anastrozol, hvor op til 60 mg i

en enkelt dosis blev givet til raske frivillige mænd, og op til 10 mg dagligt blev givet til

postmenopausale kvinder med fremskreden brystkræft. Disse doser var veltolererede.

er ikke fundet en enkeltdosis anastrozol, der har resulteret i livstruende symptomer. Der findes

ingen specifik antidot ved overdosering, og behandlingen skal være symptomatisk.

Ved behandling af en overdosis skal man overveje den mulighed, at patienten kan have taget flere

stoffer. Opkastning kan fremkaldes, hvis patienten er ved bevidsthed. Dialyse kan være

hensigtsmæssig, fordi anastrozol ikke er proteinbundet i udtalt grad. Generel støttebehandling,

herunder hyppig monitorering af vitale tegn og nøje observation af patienten, er indiceret.

4.10

Udlevering

dk_hum_41750_spc.doc

Side 6 af 12

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: Endokrin terapi, hormonantagonister og beslægtede

stoffer, aromatasehæmmere

ATC-kode: L02B G03

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme og farmakodynamisk virkning

Anastrozol er en potent og meget selektiv non-steroid aromatasehæmmer. Hos

postmenopausale kvinder produceres østradiol primært fra omdannelse af androstendion til

østron ved hjælp af aromatase-enzym-komplekset i perifere væv. Herefter omdannes

østron til østradiol. Det er påvist, at nedsat koncentration af cirkulerende østradiol har en

gavnlig virkning hos kvinder med brystkræft. Hos postmenopausale kvinder resulterede en

daglig dosis på 1 mg anastrozol i estradiolsuppression på mere end 80 %, målt ved en meget

følsom analyse.

Anastrozol udviser ikke nogen progestogen, androgen eller østrogen aktivitet.

Daglige anastrozoldoser på op til 10 mg har ingen indvirkning på udskillelsen af kortisol

eller aldosteron, målt før eller efter standard ACTH-test. Der er

derfor ikke behov for

kortikoid-tilskud.

Klinisk virkning og sikkerhed

Fremskreden brystkræft

Førstelinjebehandling hos postmenopausale kvinder med fremskreden brystkræft

To dobbeltblindede, kontrollerede kliniske studier (studie 1033IL/0030 og

studie 1033IL/0027) blev udført for at vurdere effekten af anastrozol sammenlignet med

tamoxifen som førstelinjebehandling af lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft hos

postmenopausale kvinder, enten hormonreceptor-positiv eller med ukendt hormonreceptor-

status. I alt 1.021 patienter blev randomiseret til at få 1 mg anastrozol en gang dagligt eller

20 mg tamoxifen en gang dagligt. De primære endepunkter i begge studier var tid til

tumorprogression, objektiv tumorresponsrate og sikkerhed.

For de primære endepunkter viste studie 1033IL/0030, at anastrozol havde en statistisk

signifikant fordel i forhold til tamoxifen for tid til tumorprogression (hazard ratio (HR) 1,42;

95 % konfidensinterval (CI) [1,11-1,82], median tid til progression 11,1 og 5,6 måned for

hhv. Anastrozol og tamoxifen, p=0,006). Objektive tumorresponsrater var sammenlignelige

for anastrozol og tamoxifen. Studie 1033IL/0027 viste, at objektive tumorresponsrater og tid

til tumorprogression var sammenlignelige for anastrozol og tamoxifen. Resultater fra de

sekundære endepunkter understøttede resultaterne af de primære effekt-endepunkter. I begge

forsøg var der for få dødsfald på tværs af behandlingsgrupperne til at drage nogen

konklusioner om forskelle i den overordnede overlevelse.

Andenlinjebehandling hos postmenopausale kvinder med fremskreden brystkræft

Anastrozol blev undersøgt i to kontrollerede kliniske forsøg (studie 0004 og studie 0005) hos

postmenopausale kvinder med fremskreden brystkræft, der havde sygdomsprogression efter

dk_hum_41750_spc.doc

Side 7 af 12

tamoxifenbehandling for enten fremskreden eller tidlig brystkræft. I alt 764 patienter blev

randomiseret til at få enten 1 mg eller 10 mg anastrozol en gang dagligt eller megestrolacetat

40 mg fire gange dagligt. Tid til progression og objektive responsrater var de primære

effektvariabler. Hyppigheden af længerevarende (mere end 24 uger) stabil sygdom,

progressionsrate og overlevelse blev også beregnet. Der var ingen signifikant forskel mellem

behandlingsarmene i de to forsøg, hvad angår nogen af effektparametrene.

Pædiatrisk

population

Anastrozol er ikke indiceret til brug hos børn og unge. Virkningen er ikke fastslået i de

undersøgte pædiatriske populationer (se nedenfor). Antallet af behandlede børn var for

begrænset til at drage nogen pålidelige konklusioner om sikkerheden. Der findes ingen data

om de potentielle langtidsvirkninger af anastrozol-behandling hos børn og unge (se også pkt.

5.3).

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om fremlæggelse af

resultaterne af studier med anastrozol hos alle undergrupper af den pædiatriske population,

som er små af vækst på grund af væksthormonmangel (GHD), testotoksikose, gynækomasti

og McCune-Albright-syndromet (se pkt. 4.2).

Lille af vækst på grund af væksthormonmangel

I et randomiseret, dobbeltblindet, multicenter-studie blev 52 drenge i puberteten (i alderen

11 til og med 16 år) med GHD behandlet i 12 til 36 måneder med anastrozol 1 mg/dag eller

placebo i kombination med væksthormon. Kun 14 forsøgspersoner på anastrozol fuldførte

36 måneder.

Der blev ikke observeret nogen statistisk signifikant forskel versus placebo for de

vækstrelaterede parametre forventet voksenhøjde, højde, højde-standardafvigelse og

væksthastighed. Data om sluthøjde var ikke tilgængelige. Det behandlede antal børn var for

lavt til at drage nogen pålidelige konklusioner om sikkerheden, men der var en øget forekomst

af frakturer og en tendens til reduceret knoglemineraltæthed i anastrozol-armen sammenlignet

med placebo-armen.

Testotoksikose

I et open-label, ikke-komparativt, multicenter-studie evalueredes 14 drenge (i alderen 2-9 år)

med familiær mandlig pubertas praecox, også kendt som testotoksikose, behandlet med

anastrozol og bicalutamid i kombination. Det primære formål var at vurdere effekten og

sikkerheden af dette kombinationsregime over 12 måneder. 13 ud af de 14 indrullerede

patienter fuldførte 12 måneders kombinationsbehandling (en patient var tabt for opfølgning).

Der var ingen signifikant forskel i vækstrate efter 12 måneders behandling set i forhold til

vækstraten i 6-måneders perioden før indrullering i forsøget.

Gynækomasti

Forsøg 0006 var et randomiseret, dobbeltblindet, multicenter-studie med 82 drenge i

puberteten (i alderen 11 til og med 18 år) med gynækomasti af over 12 måneders varighed

behandlet med anastrozol 1 mg/dag eller placebo dagligt i op til 6 måneder. Der blev ikke

observeret nogen signifikant forskel i antal patienter, der havde en 50 % eller større reduktion

i total brystvolumen efter 6 måneders behandling, mellem gruppen behandlet med anastrozol

1 mg og placebogruppen.

dk_hum_41750_spc.doc

Side 8 af 12

Forsøg 0001 var et open-label, farmakokinetisk studie med anastrozol 1 mg/dag hos

36 drenge i puberteten med gynækomasti af mindre end 12 måneders varighed. Det

sekundære formål var at evaluere den andel af patienter, som havde reduktion i forhold til

baseline i det beregnede volumen, som skyldtes gynækomasti i begge bryster, kombineret

med mindst 50 % reduktion mellem dag 1 og efter 6 måneders forsøgsbehandling, samt

patienttolerabilitet og -sikkerhed. Der sås et fald i det samlede brystvolumen på 50 % eller

derover hos 56 % (20/36) af drengene efter 6 måneder.

McCune-Albright syndrom

Forsøg 0046 var et internationalt, multicenter, open-label, eksploratorisk forsøg med

anastrozol hos 28 piger (i alderen 2 til ≤ 10 år) med McCune-Albright syndrom (MAS). Det

primære formål var at evaluere sikkerheden og virkningen af anastrozol 1 mg/dag hos

patienter med MAS. Virkningen af forsøgsbehandlingen var baseret på den andel af patienter,

som opfyldte de fastlagte kriterier vedrørende vaginalblødning, knoglealder og

væksthastighed. Der blev ikke observeret nogen statistisk signifikant ændring i frekvensen af

dage med vaginalblødning. Der blev ikke observeret nogen klinisk signifikante ændringer i

Tanner-stadieinddeling, middel ovarievolumen eller middel uterusvolumen. Der blev ikke

observeret nogen statistisk signifikant ændring i stigningsraten i knoglealder ved behandling

sammenlignet med raten ved baseline. Væksthastigheden (i cm/år) blev reduceret signifikant

(p<0,05) fra før behandling til måned 0 og til måned 12, og fra før behandling til de sidste

6 måneder (måned 7 til måned 12).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Absorption af anastrozol sker hurtigt, og maksimale plasmakoncentrationer nås normalt inden

for to timer efter dosering (under faste). Fødeindtagelse sænker absorptionshastigheden en

smule, men ikke absorptionsfraktionen. Den lille ændring i absorptionshastigheden forventes

ikke at resultere i en klinisk signifikant virkning på steady-state-plasmakoncentrationen ved

dosering af Anastrozol-tabletter én gang dagligt. Ca. 90-95 % af anastrozol steady-state-

koncentrationen i plasma opnås efter 7 døgndoser, og akkumulationer 3-4 gange. Der er ikke

tegn på, at de farmakokinetiske parametre for anastrozol er tids- eller dosisafhængige.

Anastrozol farmakokinetik er uafhængig af alder hos postmenopausale kvinder.

Fordeling

Anastrozol er kun 40 % bundet til plasmaproteiner.

Elimination

Anastrozol elimineres langsomt med en plasmahalveringstid på 40-50 timer.

Postmenopausale kvinder metaboliserer anastrozol i udpræget grad, idet mindre end 10 %

udskilles uomdannet i urinen inden for 72 timer efter doseringen. Anastrozol metaboliseres

ved N-dealkylering, hydroxylering og glukuronidering. Metabolitterne udskilles primært

gennem urinen. Triazol, hovedmetabolitten i plasma, hæmmer ikke aromatase.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Den tilsyneladende clearance (CL/F) af anastrozol efter oral indgift var ca. 30 % lavere hos

frivillige med stabil levercirrose end hos tilsvarende kontrolpersoner (forsøg 1033IL/0014).

Plasmakoncentrationerne af anastrozol hos frivillige med levercirrose lå inden for det

koncentrationsområde, som sås hos normale forsøgspersoner i andre forsøg.

Plasmakoncentrationerne af anastrozol, observeret under langvarige behandlingsforsøg hos

dk_hum_41750_spc.doc

Side 9 af 12

patienter med nedsat leverfunktion, lå inden for det plasmakoncentrationsområde, der blev set

hos patienter uden nedsat leverfunktion.

Den tilsyneladende clearance (CL/F) af anastrozol efter oral indgift blev ikke ændret hos

frivillige med svært nedsat nyrefunktion (GFR <30 ml/min) i forsøg 1033IL/0018, hvilket

stemmer overens med, at anastrozol primært elimineres via metabolisering.

Plasmakoncentrationerne af anastrozol, observeret under langvarige behandlingsforsøg hos

patienter med nedsat nyrefunktion, lå inden for det plasmakoncentrationsområde, der blev set

hos patienter uden nedsat nyrefunktion. Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion skal

anastrozol administreres med forsigtighed (se pkt. 4.2 og 4.4).

Pædiatrisk population

Hos drenge (10-17 år) med pubertal gynækomasti blev anastrozol absorberet hurtigt, fordelt i

vid udstrækning og elimineret langsomt med en halveringstid på ca. 2 dage.

Anastrozolclearance var lavere hos piger (3-10 år) end hos de ældre drenge og eksponeringen

højere. Anastrozol blev hos piger fordelt i vid udstrækning og elimineret langsomt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet og reproduktionstoksicitet.

Akut toksicitet

I dyreforsøg blev der kun set toksicitet ved høje doser. I akutte toksicitetsforsøg med gnavere

var den gennemsnitlige letale dosis af anastrozol større end 100 mg/kg/dag oralt og større end

50 mg/kg/dag intraperitonealt. I et oralt akut toksicitetsforsøg hos hunde var den

gennemsnitlige letale dosis større end 45 mg/kg/dag.

Kronisk toksicitet

I dyreforsøg forekom der kun bivirkninger ved høje doser. Der blev udført toksicitetsforsøg

med multiple doser hos rotter og hunde. Der blev ikke fastlagt et ingen-virkningsniveau for

anastrozol i toksicitetsforsøgene, men de virkninger, der blev observeret ved lave doser

(1 mg/kg/dag) og middeldoser (hund 3 mg/kg/dag; rotte 5 mg/kg/dag), var enten relateret til

anastrozols farmakologiske eller enzym-inducerende egenskaber og var ikke ledsaget af

signifikante toksiske eller degenerative ændringer.

Mutagenicitet

Genotoksicitetsstudier med anastrozol har vist, at det ikke har nogen mutagen eller klastogen

aktivitet.

Reproduktionstoksicitet

I et fertilitetsforsøg blev afvænnede hanrotter doseret i 10 uger med 50 eller 400 mg

anastrozol per liter gennem drikkevandet. De målte middelplasmakoncentrationer var

henholdsvis 44,4 (±14,7) ng/ml og 165 (±90) ng/ml. Parringsindekset blev påvirket negativt i

begge dosisgrupper, men en reduktion i fertilitet var kun tydelig ved dosisniveauet på 400 mg/

l. Reduktionen var forbigående, da alle parrings- og fertilitetsparametre svarede til

kontrolgruppeværdierne efter en 9-ugers behandlingsfri periode.

Oral administration af anastrozol i hunrotter medførte en høj forekomst af sterilitet ved 1

mg/kg/dag og forhøjet præimplantationstab ved 0,02 mg/kg/dag. Disse effekter opstod ved

dk_hum_41750_spc.doc

Side 10 af 12

klinisk relevante doser. Lignende effekter kan ikke udelukkes hos mennesker. Disse

effekter var forbundet med stoffets farmakologi og var helt korrigeret 5 uger efter

seponering af stoffet.

Oral administration af anastrozol til drægtige rotter og kaniner medførte ingen teratogene

effekter ved doser på op til henholdsvis 1,0 og 0,2 mg/kg/dag. De observerede virkninger

(placentaforstørrelse i rotter og manglende drægtighed i kaniner) var forbundet med

stoffets farmakologi.

I rotter medførte indgivelse af minimum 0,02 mg anastrozol/kg/dag (fra dag 17 i

graviditeten til dag 22 postpartum) til moderen, at kuldets overlevelse var kompromitteret.

Disse virkninger var forbundet med stoffets farmakologiske effekter på fødslen. Der sås

ingen indvirkning på adfærd eller reproduktion, som kunne tilskrives behandling af moderen

med anastrozol, hos den første generation.

Karcinogenicitet

I et toårigt onkogenicitetsforsøg med rotter blev der kun set en stigning i forekomsten af

hepatiske neoplasmer og uterine stromale polypper hos hundyr og thyroide adenomer hos

handyr ved den høje dosis (25 mg/kg/dag). Disse ændringer skete ved en dosis, der

repræsenterer en 100 gange større eksponering, end der forekommer ved terapeutiske doser

hos mennesker, og anses ikke for at være klinisk relevante ved behandling af patienter med

anastrozol.

Et toårigt onkogenicitetsforsøg med mus resulterede i induktion af benigne ovarietumorer og

en ændring i forekomsten af lymforetikulære neoplasmer (færre histiocytiske sarkomer hos

hundyr og flere dødsfald som følge af lymfomer). Disse ændringer anses for at være

musespecifikke virkninger på grund af aromatasehæmning og ikke klinisk relevante ved

behandling af patienter med anastrozol.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat

Mikrokrystallinsk cellulose.

Natriumstivelsesglycolat (type A)

Magnesiumstearat.

Silica, kolloid vandfri

Hydroxypropylcellulose

Filmovertræk:

Opadry II hvid:

Lactosemonohydrat

Hypromellose

Macrogol 4000

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

dk_hum_41750_spc.doc

Side 11 af 12

6.3

Opbevaringstid

ALU/PVC blister:

5 år

HDPE beholder:

4 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

ALU/PVC blister:

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

HDPE beholder:

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

De filmovertrukne tabletter er pakket i blistere af ALU/PVC og indsat i en karton eller

pakket i en HDPE beholder med et PP-skruelåg.

Blister: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 filmovertrukne tabletter.

Beholder: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

41750

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

20. februar 2009

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

29. april 2019

dk_hum_41750_spc.doc

Side 12 af 12

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information