Anastrozol "Accord" 1 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

20-04-2020

Aktiv bestanddel:
ANASTROZOL
Tilgængelig fra:
Accord Healthcare B.V.
ATC-kode:
L02BG03
INN (International Name):
anastrozole
Dosering:
1 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
46026
Autorisation dato:
2010-06-07

Indlægsseddel: Information til brugeren

Anastrozol Accord 1 mg filmovertrukne tabletter

anastrozol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Anastrozol Accord

3. Sådan skal du tage Anastrozol Accord

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Anastrozol Accord indeholder et stof, der hedder anastrozol. Det tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes

”aromatasehæmmere”. Anastrozol Accord anvendes til at behandle brystkræft hos kvinder, der har passeret

overgangsalderen.

Anastrozol Accord fungerer ved at nedsætte mængden af hormonet østrogen, som din krop producerer. Det sker

ved at blokere et naturligt stof (et enzym) i din krop, som hedder ”aromatase”.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Anastrozol Accord

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Anastrozol Accord:

hvis du er allergisk over for anastrozol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

hvis du er gravid eller ammer (se afsnittet ”Graviditet og amning”).

Tag ikke Anastrozol Accord, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Spørg lægen eller på apoteket, inden du

tager Anastrozol Accord, hvis du er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteketspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Anastrozol Accord:

hvis du har menstruation og ikke har overstået overgangsalderen. Lider af knogleskørhed (osteoporose) eller

af andre grunde kan have svækkede knogler. Anastrozol mindsker dannelsen af kvindelige hormoner, og

dette kan medføre tab af mineralindhold i knoglerne, hvilket kan svække dem. De skal måske have foretaget

knogletæthedsmålinger under behandlingen. Deres læge kan give Dem medicin, der kan forhindre eller

behandle knogletab.

hvis du tager et lægemiddel, som indeholder tamoxifen, eller lægemidler, der indeholder østrogen (se afsnittet

‘Brug af anden medicin’).

hvis du nogensinde har haft en sygdom, der påvirker styrken af dine knogler (knogleskørhed, osteoporose).

hvis du har problemer med leveren eller nyrerne.

Hvis du ikke er sikker på, om noget af ovenstående gælder for dig, skal du tale med din læge eller spørge på

apoteket, før du tager Anastrozol Accord. Hvis du skal på hospitalet, skal du fortælle sundhedspersonalet, at du

tager Anastrozol Accord

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke gives til børn, da dette sandsynligvis vil være forbundet med risiko.

Brug af anden medicin sammen med Anastrozol Accord

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept samt naturlægemidler. Det skyldes, at Anastrozol Accord kan

påvirke den måde, visse lægemidler virker på, og visse lægemidler kan påvirke Anastrozol Accord.

Tag ikke Anastrozol Accord, hvis du allerede tager et af følgende lægemidler:

Visse lægemidler, der anvendes til at behandle brystkræft (selektive østrogenreceptor-modulatorer), f.eks.

lægemidler, som indeholder tamoxifen. Det skyldes, at disse lægemidler kan forhindre Anastrozol Accord i

at virke optimalt.

Medicin, der indeholder østrogen, såsom hormonerstatningsterapi (HRT).

Fortæl det til lægen, hvis du tager følgende:

Medicin, som kaldes ”LHRH-analoger”. Disse inkluderer gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin og

triptorelin. Disse lægemidler anvendes til at behandle brystkræft, visse gynækologiske sygdomme og

infertilitet.

Brug af Anastrozol Accord sammen med mad og drikke

Optagelsen af Anastrozol Accord påvirkes ikke af, om det indtages sammen med et måltid.

Graviditet og amning

Tag ikke Anastrozol Accord, hvis du er gravid eller ammer. Stop med at tage anastrozol, hvis du er gravid, og

kontakt deres læge.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Anastrozol Accord vil påvirke evnen til at føre motorkøretøjer, arbejde med værktøj

eller betjene maskiner. Nogle mennesker vil dog af og til føle sig matte eller søvnige når de tager Anastrozol

Accord. Hvis det sker for dig, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds.

Anastrozol Accord indeholder lactose

Anastrozol Accord indeholder lactose (mælkesukker), der er en sukkertype. Kontakt lægen, før du tager dette

lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Anastrozol Accord

Tag altid Anastrozol Accord nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Den anbefalede dosis er en tablet dagligt.

Synk tabletterne hele og drik et glas vand til.

Tag så vidst muligt tabletterne på samme tidspunkt hver dag.

Det spiller ingen rolle, om anastrozol tages sammen med mad eller ej.

Fortsæt med at tage Anastrozol Accord, så længe din læge eller apotekspersonalet siger det. Det er en langvarig

behandling, og du skal måske tage det i adskillige år. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du er i tvivl.

Brug til børn og unge

Anastrozol Accord må ikke gives til børn og unge.

Hvis de har taget for mange Anastrozol Accord

Hvis du har taget for mange Anastrazol Accord tabletter skal du straks kontakte læge. Hvis du har taget

mere Anastrozol Accord tabletter, end du skulle, eller hvis en anden har taget Anastrozol Accord, skal

du straks tage på skadestuen på det nærmeste hospital. Tag eventuelle tiloversblevne tabletter eller

emballagen med, så tabletterne lettere kan identificeres.

Hvis du har glemt at tage Anastrozol Accord

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du bare tage den næste dosis som normalt. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som (to doser på samme tid) som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Anastrozol Accord

Hold ikke op med at tage dine tabletter, medmindre din læge beder dig om det.

Spørg lægen, på apoteket eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hold op med at tage Anastrozol Accord og søk straks læge hvis du får nogen af følgende alvorlige, men

meget sjældne bivirkninger:

En meget svær hudreaktion med sår eller blærer på huden. Dette kaldes ‘Stevens-Johnsons syndrom’.

Allergiske reaktioner (overfølsomhed) med hævelse i halsen, der kan gøre det svært at sluge eller trække

vejret. Dette kaldes ‘angioødem’.

Meget almindelig

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Hedeture

Følelse af svaghed

Smerter eller stivhed i leddene

Smerte eller stivhed i leddene

Hududslæt

Følelse af at være syg (kvalme).

Hovedpine.

Knogleskørhed (osteoporose).

Almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Tørhed i skeden

Blødning fra skeden (som regel i de første uger af behandlingen – hvis blødningen fortsætter, bør du

søge læge).

Udtynding af hår (hårtab).

Diarré.

Tab af appetit.

Forhøjet mængde af det fedtstof, der kaldes kolesterol, i dit blod. Dette kan konstateres ved hjælp af en

blodprøve.

Sygdom (opkastning).

Søvnighed.

Såkaldt karpaltunnelsyndrom (snurrende fornemmelse, smerter, kuldegysninger, svaghed i dele af

hånden).

Kilden, prikken eller følelsesløshed i huden, tab af/mangel på smagssans.

Ændrede resultater af blodprøver, som viser hvor, godt din lever fungerer.

Knoglesmerter

Allergiske reaktioner (overfølsomhed), bl.a. i ansigtet, på læberne eller tungen.

Muskelsmerter

Ikke almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Såkaldt springfinger (en lidelse, hvor en finger sætter sig fast i bøjet stilling).

Ændringer i særlige blodprøver, der viser, hvordan Deres lever fungerer (gamma-GT og bilirubin).

Leverbetændelse (hepatitis)

Udslæt eller nældefeber.

Øgede mængder calcium i dit blod. Hvis du oplever kvalme, opkastning og tørst, skal du sige det til din

læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, da der måske skal tages blodprøver.

Sjælden

(kan forekomme hos op til 1 og 10 personer ud af 1.000)

Betændelse i huden, der kan vise sig ved røde pletter eller blærer.

Vævsirritation i de små blodårer, som fremkalder rødt eller rødviolet udslæt på huden. I meget sjældne

tilfælde kan der forekomme ledsymptomer samt mave- og nyresmerter. Dette kaldes ‘Schönlein-

Henoch purpura’.

Påvirkning af knoglerne

Anastrozol sænker indholdet af det hormon, der kaldes østrogen, i din krop. Dette kan mindske dine knoglers

mineralindhold. Dine knogler kan blive svagere og kan lettere brække. Din læge vil afveje disse risici i henhold

til retningslinjerne for behandling af knoglelidelser hos kvinder, der har passeret overgangsalderen. Tal med din

læge om risici og behandlingsmuligheder.

Hvis du oplever generende eller alvorlige bivirkninger eller bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. Opbevar tabletterne et sikkert sted, hvor børn ikke kan se eller nå

dem. Tabletterne kan være skadelige for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Aflever altid overskydende medicin på apoteket. Behold kun medicinen, hvis din læge siger, du skal beholde

den.

Brug ikke Anastrozol Accord efter den udløbsdato, der står på kartonen eller blisterpakningen. Udløbsdatoen

(EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Anastrozol Accord indeholder:

Det aktive stof er anastrozol. Hver filmovertrukne tablet indeholder 1 mg anastrozol.

De øvrige indholdsstoffer er:

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat

(95,250

mg),

povidon

K-30,

natriumstivelsesglycolat

(type

magnesiumstearat.

Filmovertræk: Titandioxid (E171), macrogol 300, hypromellose E-5.

Udseende og pakningsstørrelser:

Anastrozol Accord er hvide til råhvide runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter præget med ‘AHI’ på den ene

side, jævne på den anden side.

Anastrozol Accord er pakket i blisterpakninger med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 eller 300

tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Holland

Fremstiller:

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex,

HA1 4HF,

Storbritannien

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Holland

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2020.

Medlemslandets navn

Lægemidlets navn

Belgien

Anastrozole Accord Healthcare 1 mg Comprimés

Pelliculés / Filmomhulde Tabletten / Filmtabletten

Danmark

Anastrozole Accord 1 mg filmovertrukne tabletter

Estland

Anastrozole Accord 1 mg õhukese polümeerikattega

tabletid

Italien

ANTABREST 1 mg compresse rivestite con film

Irland

Anastrozole 1mg Film-coated Tablets

Frankrig

Anastrozole Accord 1 mg Comprimés Pelliculés

Cypern

Αναστροζόλη Ακόρντ 1 mg, δισκία επικαλυμμένα με

λεπτό υμένιο

Letland

Anastrozole Accord 1 mg apvalkotās tabletes

Litauen

Anastrozole Accord 1 mg plėvele dengtos tabletės

Storbritannien

Anastrozole 1 mg Film-coated Tablets

Malta

Anastrozole Accord 1 mg Film-coated Tablets

Holland

Anastrozole Accord 1mg Filmomhulde Tabletten

Portugal

Anastrozol Accord 1 mg comprimidos revestidos por

película

Rumænien

Anastrozole Medico Uno 1 mg comprimate filmate

Spanien

Anastrozol Accord 1 mg comprimidos recubiertos con

película EFG

Ungarn

Anastrozole Accord 1 mg Filmtabletta

Tyskland

Anastrozole Accord 1 mg Filmtabletten

Sverige

Anastrozole Accord 1 mg filmdragerade tabletter

14. april 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Anastrozol ”Accord”, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

26948

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Anastrozol ”Accord”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En filmovertrukken tablet indeholder 1 mg anastrozol.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på: 95,250 mg

lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Hvide til råhvide runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter præget “AHI” på den ene

side, jævn på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Anastrozol Accord er indiceret til:

Behandling af hormonreceptor-positiv fremskreden brystcancer hos postmenopausale

kvinder.

Adjuverende behandling af hormonreceptor-positiv tidlig invasiv brystkræft hos

postmenopausale kvinder.

Adjuverende behandling af hormonreceptor-positiv tidlig invasiv brystkræft hos

postmenopausale kvinder, der har fået adjuverende tamoxifen i 2-3 år.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Den anbefalede dosis af Anastrozol Accord til voksne, inklusive ældre, er én 1 mg tablet

dagligt.

dk_hum_46026_spc.doc

Side 1 af 15

For postmenopausale kvinder med hormonreceptor-positiv tidlig invasiv brystkræft er den

anbefalede behandlingsvarighed 5 år.

Særlige populationer

Pædiatrisk population

Anastrozol Accord bør ikke anvendes til børn og unge på grund af utilstrækkelige data om

sikkerhed og virkning (se pkt. 4.4 og 5.1).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering anbefales ikke til patienter med let eller moderat nedsat nyrefunktion. Hos

patienter med svært nedsat nyrefunktion skal Anasrozol Accord anvendes med forsigtighed

(se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering anbefales ikke til patienter med let nedsat leverfunktion. Der tilrådes, at der

udvises forsigtighed hos patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4).

Administration

nasrozol Accord

skal indtages oralt.

4.3

Kontraindikationer

Anastrozol Accord er kontraindiceret til:

Gravide eller ammende kvinder

Patienter med overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i se pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

Anastrozol bør ikke anvendes til præmenopausale kvinder. Menopausen skal defineres

biokemisk (niveauet af luteiniserende hormon [LH], follikelstimulerende hormon [FSH]

og/eller estradiol) hos alle patienter, hvor der hersker tvivl om den menopausale status. Der

er ingen data, som understøtter brug af anastrozol med LHRH-analoger.

Indgivelse af tamoxifen eller østrogenholdig behandling sammen med anastrozol bør

undgås, da dette kan mindske dets farmakologiske virkning (se pkt. 4.5 og 5.1).

Virkning på knoglemineraltæthed

Da anastrozol sænker cirkulerende østrogenniveauer, kan det medføre en reduktion i

knoglemineraltæthed med deraf følgende øget risiko for fraktur (se pkt. 4.8).

Kvinder med osteoporose eller risiko for osteoporose bør få foretaget en formel vurdering

af deres knoglemineraltæthed ved behandlingens start og derefter med regelmæssige

mellemrum. Hvis relevant, skal behandling af eller profylakse mod osteoporose

påbegyndes og monitoreres nøje. Specifikke behandlinger f.eks. med bisfosfonater kan

standse yderligere knoglemineraltab forårsaget af anastrozol hos postmenopausale kvinder

og kan overvejes (se pkt. 4.8).

Nedsat leverfunktion

Anastrozol er ikke blevet undersøgt hos brystkræftpatienter med moderat eller svært nedsat

leverfunktion. Eksponering for anastrozol kan være øget hos forsøgspersoner med nedsat

dk_hum_46026_spc.doc

Side 2 af 15

leverfunktion (se pkt. 5.2). Anastrozol skal anvendes med forsigtighed hos patienter med

moderat og svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2). Behandlingen bør baseres på en

benefit-risk vurdering hos den enkelte patient.

Nedsat nyrefunktion

Anastrozol er ikke blevet undersøgt hos brystkræftpatienter med svært nedsat

nyrefunktion. Eksponering for anastrozol er ikke øget hos forsøgspersoner med svært

nedsat nyrefunktion (GRF <30 ml/min, se pkt. 5.2). Hos patienter med svært nedsat

nyrefunktion skal anastrozol anvendes med forsigtighed.

Pædiatrisk population

Anastrozol anbefales ikke til børn og unge, da sikkerhed og virkning ikke er blevet

fastslået i denne patientgruppe (se pkt. 5.1).

Anastrozol må ikke anvendes til drenge med væksthormonmangel som tillæg til

behandling med væksthormon. I det pivotale kliniske forsøg blev virkningen ikke påvist,

og sikkerheden blev ikke klarlagt (se pkt. 5.1). Eftersom anastrozol reducerer

estradiolniveauerne, må anastrozol ikke anvendes til piger med væksthormonmangel som

tillæg til behandling med væksthormon. Der foreligger ingen data om langtidssikkerheden

hos børn og unge.

Overfølsomhed over for lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp lactase deficiency)

eller glucose-/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Anastrozol hæmmer CYP1A2, 2C8/9 og 3A4 in vitro. Kliniske studier med phenazon og

warfarin viste, at anastrozol ved en dosis på 1 mg ikke signifikant hæmmede

metaboliseringen af phenazon og R- og S-warfarin, hvilket indikerer, at indgivelse af

anastrozol sammen med andre lægemidler sandsynligvis ikke resulterer i klinisk

signifikante lægemiddelinteraktioner medieret af CYP-enzymer.

Enzymerne, som medierer metaboliseringen af anastrozol, er ikke blevet identificeret.

Cimetidin, en svag, uspecifik CYP-hæmmer, påvirkede ikke plasmakoncentrationen af

anastrozol. Virkningen af stærke CYP-hæmmere er ukendt.

En gennemgang af sikkerhedsdatabasen fra de kliniske forsøg viste ikke nogen tegn på

klinisk signifikant interaktion hos patienter behandlet med anastrozol, der også fik andre

almindeligt ordinerede lægemidler. Der var ingen klinisk signifikante interaktioner med

bisfosfonater (se pkt. 5.1).

Indgivelse af tamoxifen eller østrogenholdig behandling sammen med anastrozol bør

undgås, da dette kan mindske dets farmakologiske virkning (se pkt. 4.4 og 5.1).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af anastrozol til gravide kvinder. Dyreforsøg har påvist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Anastrozol er kontraindiceret under graviditet (se pkt.

4.3).

dk_hum_46026_spc.doc

Side 3 af 15

Amning

Der er ingen data fra anvendelse af anastrozol under amning. Anastrozol er kontraindiceret

under amning (se pkt. 4.3).

Fertilitet

Anastrozols indvirkning på fertiliteten hos mennesker er ikke blevet undersøgt. Dyreforsøg

har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Anastrozol påvirker ikke eller i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Der er imidlertid rapporteret asteni og søvnighed i forbindelse med brug af anastrazol

og der skal udvises forsigtighed, når man skal føre motorkøretøjer eller betjene maskiner, så længe

sådanne symptomer forekommer.

4.8

Bivirkninger

Følgende tabel giver en oversigt over bivirkninger fra kliniske forsøg, post-

marketingundersøgelser eller spontane rapporter. Medmindre andet er angivet, er

frekvenskategorierne beregnet ud fra antallet af utilsigtede hændelser, som blev rapporteret

i et stort fase III-studie med 9.366 postmenopausale kvinder med operabel brystkræft, som

fik adjuverende behandling i fem år (Anastrozole, Tamoxifen, Alone or in Combination

[ATAC] studiet).

De nedenfor angivne bivirkninger er klassificeret efter frekvens og systemorganklasse

(SOC). Frekvensgrupper er defineret i henhold til følgende konvention: meget almindelig

(≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥

1/10.000 til <1/1.000) og meget sjælden (<1/10.000). De hyppigst rapporterede

bivirkninger var hovedpine, hedeture, kvalme, udslæt, ledsmerter, stivhed, artrit og asteni.

Tabel 1

Bivirkninger efter systemorganklasse og frekvens

Bivirkninger efter systemorganklasse og frekvens

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Anoreksi

Hyperkolesterolæmi

Ikke almindelig

Hypercalcæmi (med eller uden en

stigning i parathyroideahormon)

Nervesystemet

Meget almindelig

Hovedpine

Almindelig

Somnolens

Karpaltunnelsyndrom*

Sensoriske forstyrrelser (herunder

paræstesi, tab af smagssans og

smagsforstyrrelser)

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig

Hedeture

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig

Kvalme

Almindelig

Diarré

Opkastning

dk_hum_46026_spc.doc

Side 4 af 15

Lever og galdeveje

Almindelig

Stigning i alkalisk fosfatase,

alaninaminotransferase og

aspartataminotransferase

Ikke almindelig

Stigning i gamma-GT og bilirrubin

Hepatitis

Hud og subkutane væv

Meget almindelig

Udslæt

Almindelig

Udtynding af hår (alopeci)

Allergiske reaktioner

Ikke almindelig

Urticaria

Sjælden

Erythema multiforme

Anafylaktoide reaktioner,

Kutan vaskulitis (inklusive enkelte

rapporteringer om Schönlein-Henoch

purpura)**

Meget sjælden

Stevens-Johnsons syndrom

Angioødem

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget almindelig

Ledsmerter/stivhed

Artrit

Osteoporose

Almindelig

Knoglesmerter

Muskelsmerter

Ikke almindelig

Springfinger

Det reproduktive system og mammae

Almindelig

Vaginal tørhed

Vaginal blødning***

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig

Asteni

Karpaltunnelsyndrom er rapporteret hos flere patienter, som fik behandling med anastrozol

i kliniske forsøg, end hos patienter, som blev behandlet med tamoxifen. De fleste af disse

hændelser forekom hos patienter med identificerbare risikofaktorer for udvikling af

tilstanden.

Da kutan vaskulitis og Schönlein-Henoch purpura ikke blev observeret i ATAC, kan

frekvenskategorien for disse hændelser anses for at være ”sjælden” (≥ 1/10.000 til <

1/1.000) baseret på den værste værdi i punktestimatet.

*** Vaginal blødning er blevet rapporteret som en ikke-almindelig bivirkning, primært hos

patienter med fremskreden brystcancer i løbet af de første uger efter skift fra eksisterende

hormonterapi til behandling med anastrozol. Hvis blødningen varer ved, bør yderligere

undersøgelser overvejes.

Nedenstående tabel viser frekvensen uanset kausalitet af forudspecificerede utilsigtede

hændelser i ATAC-forsøget efter en median opfølgning på 68 måneder, rapporteret hos

patienter, som får forsøgsbehandling, og op til 14 dage efter ophør af forsøgsbehandling.

dk_hum_46026_spc.doc

Side 5 af 15

Tabel 2

Forudspecificerede utilsigtede hændelser i ATAC-forsøget

Utilsigtede hændelser

Anastrozol (N=3.092)

Tamoxifen (N=3.094)

Hedeture

1.104 (35,7 %)

1.264 (40,9 %)

Smerter/stivhed i led

1.100 (35,6 %)

911 (29,4 %)

Humørsvingninger

597 (19,3 %)

554 (17,9 %)

Træthed/asteni

575 (18,6 %)

544 (17,6 %)

Kvalme og opkastning

393 (12,7 %)

384 (12,4 %)

Frakturer

315 (10,2 %)

209 (6,8 %)

Frakturer i rygsøjle, hofter eller

håndleds-/Colles-frakturer

133 (4,3 %)

91 (2,9 %)

Håndleds-/Colles-frakturer

67 (2,2 %)

50 (1,6 %)

Rygsøjlefrakturer

43 (1,4 %)

22 (0,7 %)

Hoftefrakturer

28 (0,9 %)

26 (0,8 %)

Grå stær

182 (5,9 %)

213 (6,9 %)

Vaginal blødning

167 (5,4 %)

317 (10,2 %)

Iskæmisk kardiovaskulær sygdom

127 (4,1 %)

104 (3,4 %)

Angina pectoris

71 (2,3 %)

51 (1,6 %)

Myokardieinfarkt

37 (1,2 %)

34 (1,1 %)

Koronararteriesygdom

25 (0,8 %)

23 (0,7 %)

Myokardieiskæmi

22 (0,7 %)

14 (0,5 %)

Vaginal udflåd

109 (3,5 %)

408 (13,2 %)

Venøse tromboemboliske hændelser

87 (2,8 %)

140 (4,5 %)

Dybe venøse tromboemboliske hændelser,

herunder pulmonær emboli

48 (1,6 %)

74 (2,4 %)

Iskæmiske cerebrovaskulære hændelser

62 (2,0 %)

88 (2,8 %)

Endometriecancer

4 (0,2 %)

13 (0,6 %)

Der blev observeret frakturrater på 22 per 1.000 patientår og 15 per 1.000 patientår i

henholdsvis anastrozol og tamoxifen-gruppen efter en gennemsnitlig opfølgningstid på 68

måneder. Den observerede frakturrate for anastrozol svarer til forekomsten i

alderssvarende postmenopausale populationer. Forekomsten af osteoporose var 10,5 % hos

patienter behandlet med anastrozol og 7,3 % hos patienter behandlet med tamoxifen.

Det er ikke fastslået, om hyppigheden af fraktur og osteoporose set i ATAC hos patienter i

anastrozol-behandling afspejler en beskyttende virkning af tamoxifen, en specifik virkning

af anastrozol eller begge dele.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

dk_hum_46026_spc.doc

Side 6 af 15

4.9

Overdosering

Der er begrænset klinisk erfaring med utilsigtet overdosering. I dyreforsøg udviste

anastrozol lav akut toksicitet. Der er gennemført kliniske forsøg med forskellige doser

anastrozol, op til enkeltdoser på 60 mg givet til raske mandlige frivillige forsøgspersoner

og op til 10 mg dagligt til postmenopausale kvinder med fremskreden brystcancer. Disse

doser var veltolererede. Der er ikke fastslået en enkeltdosis af anastrozol, som resulterer i

livstruende symptomer. Der er ingen specifik antidot mod overdosering, og behandlingen

bør være symptomatisk.

Ved behandling af en overdosis skal det tages med i betragtning, at der kan være indtaget

flere lægemidler. Der kan induceres opkastning, hvis patienten er vågen. Dialyse kan være

nyttig, eftersom anastrozol ikke har høj proteinbinding. Generel understøttende behandling

inklusive hyppig monitorering af vitale tegn og nøje overvågning af patienten, er indiceret.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: enzymhæmmere, ATC-kode: L02B G03.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme og farmakodynamisk virkning

Anastrozol er en potent og stærkt selektiv non-steroid aromatasehæmmer. Hos

postmenopausale kvinder produceres østradiol primært ved konversion af androstenedion

til østron via aromataseenzymkomplekset i perifere væv. Østron konverteres herefter til

østradiol. Reduktion af de cirkulerende østradiolniveauer har vist sig at have en gavnlig

effekt på kvinder med brystcancer. Hos postmenopausale kvinder medførte en daglig dosis

anastrozol på 1 mg en østradiolsuppression på mere end 80 %, målt med et højsensitivt

assay.

Anastrozol udviser ingen progestogen, androgen eller østrogen aktivitet.

Daglige doser anastrozol på op til 10 mg har ingen effekt på sekretion af kortisol eller

aldosteron, målt før eller efter en standardprovokationstest med ACTH. Der er derfor ikke

behov for tilskud af kortikoider.

Klinisk virkning og sikkerhed

Fremskreden brystkræft

Førstelinjebehandling hos postmenopausale kvinder med fremskreden brystkræft

To dobbeltblindede, kontrollerede kliniske studier (studie 1033IL/0030 og studie

1033IL/0027) blev udført for at vurdere effekten af anastrozol sammenlignet med

tamoxifen som førstelinjebehandling af lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft hos

postmenopausale kvinder, enten hormonreceptor-positiv eller med ukendt hormonreceptor-

status. I alt 1.021 patienter blev randomiseret til at få 1 mg anastrozol en gang dagligt eller

20 mg tamoxifen en gang dagligt. De primære endepunkter i begge studier var tid til

tumorprogression, objektiv tumorresponsrate og sikkerhed.

dk_hum_46026_spc.doc

Side 7 af 15

For de primære endepunkter viste studie 1033IL/0030, at anastrozol havde en statistisk

signifikant fordel i forhold til tamoxifen for tid til tumorprogression (hazard ratio (HR)

1,42; 95 % konfidensinterval (CI) [1,11-1,82], median tid til progression 11,1 og 5,6

måned for hhv. anastrozol og tamoxifen, p=0,006). Objektive tumorresponsrater var

sammenlignelige for anastrozol og tamoxifen. Studie 1033IL/0027 viste, at objektive

tumorresponsrater og tid til tumorprogression var sammenlignelige for anastrozol og

tamoxifen. Resultater fra de sekundære endepunkter understøttede resultaterne af de

primære effekt-endepunkter. I begge forsøg var der for få dødsfald på tværs af

behandlingsgrupperne til at drage nogen konklusioner om forskelle i den overordnede

overlevelse.

Andenlinjebehandling hos postmenopausale kvinder med fremskreden brystkræft

anastrozol blev undersøgt i to kontrollerede kliniske forsøg (studie 0004 og studie 0005)

hos postmenopausale kvinder med fremskreden brystkræft, der havde sygdomsprogression

efter tamoxifenbehandling for enten fremskreden eller tidlig brystkræft. I alt 764 patienter

blev randomiseret til at få enten 1 mg eller 10 mg anastrozol en gang dagligt eller

megestrolacetat 40 mg fire gange dagligt. Tid til progression og objektive responsrater var

de primære effektvariabler. Hyppigheden af længerevarende (mere end 24 uger) stabil

sygdom, progressionsrate og overlevelse blev også beregnet. Der var ingen signifikant

forskel mellem behandlingsarmene i de to forsøg, hvad angår nogen af effektparametrene.

Adjuverende behandling af tidlig invasiv brystkræft hos hormonreceptor-positive patienter

I et stort fase III-studie med 9.366 postmenopausale kvinder med operabel brystkræft

behandlet i 5 år (se nedenfor) var anastrozol statistisk overlegent i forhold til tamoxifen med

hensyn til sygdomsfri overlevelse. Den største fordel blev observeret for sygdomsfri

overlevelse til fordel for Anastrozol versus tamoxifen i den prospektivt definerede

hormonreceptor-positive population.

Tabel 3. Sammendrag af ATAC-endepunkter: Analyse af 5-års behandlingsgennemførelse

Oversigt over ATAC-effektmål: analyse efter 5 års behandling

Effektmål

Antal hændelser (hyppighed)

Intention-to-treat-population

Hormonreceptorpositiv

tumorstatus

Anastrozol

(N=3125)

Tamoxifen

(N=3116)

Anastrozol

(N=2618)

Tamoxifen

(N=2598)

Sygdomsfri overlevelse

a

575 (18,4)

651 (20,9)

424 (16,2)

497 (19,1)

Hazard-ratio

0,87

0,83

2-sidet 95 % CI

0,78 til 0,97

0,73 til 0,94

p-værdi

0,0127

0,0049

Distant sygdomsfri

overlevelse

b

500 (16,0)

530 (17,0)

370 (14,1)

394 (15,2)

Hazard-ratio

0,94

0,93

2-sidet 95 % CI

0,83 til 1,06

0,80 til 1,07

p-værdi

0,2850

0,2838

Tid til tilbagefald

c

402 (12,9)

498 (16,0)

282 (10,8)

370 (14,2)

Hazard-ratio

0.79

0,74

2-sidet 95 % CI

0,70 til 0,90

0,64 til 0,87

dk_hum_46026_spc.doc

Side 8 af 15

p-værdi

0,0005

0,0002

Tid til tilbagefald af

fjernrecidiv

d

324 (10,4)

375 (12,0)

226 (8,6)

265 (10,2)

Hazard-ratio

0,86

0,84

2-sidet 95 % CI

0,74 til 0,99

0,70 til 1,00

p-værdi

0,0427

0,0559

Kontralateral bryst,

primær

35 (1,1)

59 (1,9)

26 (1,0)

54 (2,1)

Odds ratio

0,59

0,47

2-sidet 95 % CI

0,39 til 0,89

0,30 til 0,76

p-værdi

0,0131

0,0018

Samlet overlevelse

e

411 (13.2)

420 (13.5)

296 (11.3)

301 (11.6)

Hazard-ratio

0.97

0.97

2-sidet 95 % CI

0.85 to 1.12

0.83 to 1.14

p-værdi

0.7142

0.7339

Sygdomsfri overlevelse omfatter alle tilbagefaldshændelser og defineres som den første

forekomst af lokoregionalt tilbagefald, kontralateral ny brystcancer, fjernrecidiv eller død

(uanset årsag).

Fjern sygdomsfri overlevelse defineres som den første forekomst af fjernrecidiv eller død

(uanset årsag).

Tid til tilbagefald defineres som den første forekomst af lokoregionalt tilbagefald,

kontralateral ny brystcancer, fjernrecidiv eller død som følge af brystcancer.

Tid til fjernrecidiv defineres som den første forekomst af fjernrecidiv eller død som følge

af brystcancer.

Antal (%) patienter, der døde.

Kombination af anastrozol og tamoxifen udviste ikke nogen effektfordele sammenlignet

med tamoxifen hverken hos den totale population eller hos hormonreceptor-positiv-

populationen. Denne behandlingsarm blev ekskluderet fra forsøget.

Med en opdateret opfølgning ved en median på 10 år blev det påvist, at langvarig

sammenligning af behandlingsvirkningerne af anastrozol i forhold til tamoxifen var i

overensstemmelse med tidligere analyser.

Adjuverende behandling af tidlig invasiv brystcancer for hormonreceptor-

positivepatienter, der behandles med adjuverende tamoxifen

I et fase III-studie (Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group [ABCSG] 8) med

2.579 postmenopausale kvinder med hormonreceptorpositiv tidlig brystcancer, som havde

fået foretaget kirurgisk indgreb med eller uden strålebehandling uden kemoterapi (se

nedenfor), var skift til anastrozol efter 2 års adjuverende behandling med tamoxifen

statistisk overlegent med hensyn til sygdomsfri overlevelse i sammenligning med forbliven

på tamoxifen efter en gennemsnitlig opfølgningsperiode på 24 måneder.

dk_hum_46026_spc.doc

Side 9 af 15

Tabel 4. ABCSG 8 forsøgsendepunkt og resultatoversigt

Oversigt over effektmål og resultater i ABCSG 8-studiet

Effektmål

Antal hændelser (hyppighed)

Anastrozol (N=1,297)

Tamoxifen (N=1,282)

Sygdomsfri overlevelse

65 (5,0)

93 (7,3)

Hazard-ratio

0,67

2-sidet 95 % CI

0,49 til 0,92

p-værdi

0,014

Tid til tilbagefald

36 (2,8)

66 (5,1)

Hazard-ratio

0,53

2-sidet 95 % CI

0.35 til 0,79

p-værdi

0,002

Tid til fjernrecidiv

22 (1,7)

41 (3,2)

Hazard-ratio

0,52

2-sidet 95 % CI

0,31 til 0,88

p-værdi

0,015

Ny kontralateral brystcancer

7 (0,5)

15 (1,2)

Odds ratio

0,46

2-sidet 95 % CI

0,19 til 1,13

p-værdi

0,090

Samlet overlevelse

43 (3,3)

45 (3,5)

Hazard-ratio

0,96

2-sidet 95 % CI

0,63 til 1,46

p-værdi

0,840

Yderligere to lignende forsøg (GABG/ARNO 95 og ITA) – i et af dem gennemgik

patienterne kirurgisk indgreb og fik kemoterapi - såvel som en kombineret analyse af

ABCSG 8 og GABG/ARNO 95, understøttede disse resultater.

Sikkerhedsprofilen for anastrozol i disse tre studier svarede til den kendte sikkerhedsprofil

for postmenopausale kvinder med hormonreceptorpositiv tidlig brystcancer.

Knoglemineraldensitet (BMD)

I fase III/IV-studiet (Study of Anastrozole with the Bisphosphonate Risedronate [SABRE])

blev 234 postmenopausale kvinder med hormonreceptorpositiv tidlig brystcancer, som

skulle modtage planlagt behandling med anastrozol 1 mg dagligt, opdelt i grupper efter lav,

moderat og høj risiko, svarende til deres eksisterende risiko for fraktur. Den primære

effektparameter var knoglemassedensiteten af columna spinalis vurderet med DEXA-

scanning. Alle patienter modtog behandling med vitamin D og calcium. Patienterne i

lavrisikogruppen fik kun anastrozol (N=42), patienterne i gruppen med moderat risiko blev

randomiseret til behandling med enten anastrozol plus risedronat 35 mg én gang om ugen

(N=77) eller anastrozol plus placebo (N=77) og patienterne i højrisikogruppen fik

anastrozol plus risedronat 35 mg én gang om ugen (N=38). Det primære endpoint var

ændringen i forhold til baseline i lumbal spinal knoglemassedensitet efter 12 måneder.

Hovedanalysen efter 12 måneder viste, at patienter som allerede havde en moderat til høj

risiko for fragilitetsfraktur, ikke udviste fald i knoglemassedensitet (vurderet ud fra lumbal

spinal knoglemassedensitet vha. DEXA-scanning), når de fik 1 mg anastrozol om dagen i

dk_hum_46026_spc.doc

Side 10 af 15

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information