Amphocil 50 mg pulver til infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-01-2015

Aktiv bestanddel:
AMPHOTERICIN B
Tilgængelig fra:
Alkopharma SARL
ATC-kode:
J02AA01
INN (International Name):
AMPHOTERICIN B
Dosering:
50 mg
Lægemiddelform:
pulver til infusionsvæske, opløsning
Autorisationsnummer:
16625
Autorisation dato:
1995-11-27

Læs hele dokumentet

28. april 2014

PRODUKTRESUMÉ

for

Amphocil, pulver til infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

9145

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Amphocil

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Amphocil dispenseres som lyophiliseret infusionssubstans med 5% (W/W) Amphotericin B,

USP. Hvert hætteglas indeholder 50 mg (50.000 IU) Amphotericin B USP i complex med

natrium cholesterylsulfat.

Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til infusionsvæske, opløsning.

Lysegult lyofiliseret pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Alvorlige infektioner forårsaget af amphotericinfølsomme svampe, hvor konventionelt

amphotericin-B er kontraindiceret eller har svigtet.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Det anbefales at give en testdosis på 1 mg som infusion over ca. 20 minutter, hvorefter

patienten observeres i 30 minutter. Hvis der ikke observeres allergiske reaktioner fortsættes

med den anbefalede dosis.

Dosering

Behandlingen kan begynde med en daglig dosis på 1,0 mg/kg legemsvægt, stigende til den

anbefalede dosis på 3,0 - 4,0 mg/kg legemsvægt efter behov. Doser op til 6 mg/kg legemsvægt

har været benyttet til nogle patienter.

16625_spc.doc

Side 1 af 8

Dosis bør titreres efter de individuelle behov for hver patient. Den gennemsnitlige, kumulative

dosis i kliniske studier var 3,5 g, og den gennemsnitlige behandlingsperiode var 16 dage. 10%

af patienterne modtog 13 g Amphocil eller mere i løbet af en periode på 27 til 409 dage.

Administration

Amphocil administreres som intravenøs infusion med en infusionshastighed på 1-2

mg/kg/time. Hvis patienten får akutte reaktioner eller ikke kan tolerere den infunderede

væskemængde, kan infusionstiden forlænges.

Børn

Et begrænset antal børn har været behandlet med Amphocil i daglige doser (mg/kg), der

svarer til voksendoseringen. Der blev ikke rapporteret nogle usædvanlige bivirkninger.

Ældre

Et begrænset antal ældre har været behandlet med Amphocil. De tilgængelige data indikerer

intet behov for særlige doseringsanvisninger eller forsigtighedsregler for ældre patienter.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt med dosisjusteringer hos patienter med nedsat nyrefunktion, selv om

patienter i dialyse kun skal have indgivet Amphocil ved afslutningen af hver dialyseperiode

(se pkt. 4.4). Patienter med nedsat nyrefunktion skal kontrolleres gennem hele behandlingen.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for amphotericin B eller over for et eller flere af hjælpestofferne (se

dog pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Lokale retningslinjer vedrørende korrekt brug af antimykotika bør følges (se pkt. 5.1).

Amphotericin B kan gives til patienter, som kun har haft milde allergiske reaktioner efter

behandling med amphotericin B, hvis fordelene opvejer risici for patienten (se pkt. 4.3).

Ved behandling af dialyse-patienter bør Amphocil kun administreres ved slutningen af hver

dialyseperiode.

Serum-elektrolytter, især kalium og magnesium, bør jævnligt monitoreres.

Amphocil indeholder mindre end 1 mmol (22 mg) natrium pr. hætteglas.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke rapporteret interaktioner mellem Amphocil og andre lægemidler. Der bør dog

udvises forsigtighed hos patienter, som samtidig er i behandling med lægemidler, der er kendt

for at have interaktioner med konventionel amphotericin B. Det gælder følgende lægemidler:

Samtidig anvendelse af følgende andre præparater medfører forholdsregler

Andre lægemidlers indvirken på amphotericin B

Kortikosteroider og kortikotropin (ACTH)

Samtidig behandling med amphotericin B og kortikosteroider og/eller kortikotropin (ACTH)

kan potensere amphotericin B-induceret hypokaliæmi.

Anafylaktiske reaktioner (se pkt. 4.8).

16625_spc.doc

Side 2 af 8

Nefrotoksiske lægemidler

Samtidig behandling med amphotericin B og andre nefrotoksiske lægemidler såsom

ciclosporin, aminoglykosider, pentamidin og antineoplastiske lægemidler (f.eks. cisplatin) kan

øge risikoen for nefrotoksicitet.

Det anbefales at monitorere nyrefunktionen hos patienter, som får amphotericin B samtidig

med andre nefrotoksiske lægemidler.

Amphotericin Bs indvirken på andre lægemidler

Antiarytmika

Amphotericin B kan forårsage hypokaliæmi, som kan øge effekten af antiarytmika.

Digoxin

Amphotericin B kan forårsage hypokaliæmi, som kan øge effekten af digoxin og dermed

risikoen for digoxintoksicitet.

Muskelrelaksantia

Amphotericin B kan forårsage hypokaliæmi, som kan øge effekten af muskelrelaksantia og

dermed risikoen for toksicitet.

Flucytosin

Amphotericin B kan øge toksiciteten af flucytosin, sandsynligvis ved at amphotericin B øger

den cellulære optagelse og/eller nedsætter den renale udskillelse.

Leukocyttransfusioner

Der er set akutte pulmonale reaktioner hos patienter, der har fået amphotericin B under eller

kort efter leucocyttransfusioner, hvorfor disse infusioner bør gives med længst muligt

tidsinterval under lungefunktionsovervågning.

Zidovudin

Eksacerberet myelotoksicitet og nefrotoksicitet er set hos hunde, som samtidig fik

amphotericin B lipid complex (1,5 eller 5,0 mg/kg/dag) og zidovudin i 30 dage. Denne

mulige interaktion er ikke undersøgt hos mennesker. Hvis samtidig behandling med begge

disse præparater er nødvendig, bør nyrefunktion og hæmatologi nøje overvåges.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Amphocil må kun anvendes til gravide, når den potentielle fordel for moderen opvejer den

potentielle risiko for fostret.

Reproduktionsstudier hos rotter og kaniner har ikke vist tegn på fosterskade. Der er ingen

rapporter om medfødte defekter efter brug af amphotericin B under graviditet. Amphotericin

B passerer placentabarrieren.

Systemiske svampeinfektioner hos gravide er med succes blevet behandlet med

konventionel amphotericin B uden åbenlys effekt på fosteret; men antallet af rapporterede

tilfælde er utilstrækkeligt til at drage nogen konklusioner med hensyn til sikkerheden af

Amphocil under graviditet.

16625_spc.doc

Side 3 af 8

Amning

Amphocil bør ikke anvendes i ammeperioden. Det vides ikke, om amphotericin B passerer

over i modermælken.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Ikke relevant.

4.8

Bivirkninger

Generelt skal patienten kontrolleres for bivirkninger, som kan have forbindelse med

konventionel behandling med amphotericin B. Sådanne bivirkninger vil normalt ikke

forhindre patienten i at fuldføre behandlingen. Der bør udvises forsigtighed ved indgift af høje

doser eller ved langvarig behandling.

Nyrepåvirkninger

Kliniske studier, der til dato er gennemført, har vist, at Amphocil er mindre nefrotoksisk end

konventionel amphotericin B. Serumkreatinin er generelt uændret i hele behandlingsforløbet,

selv hos patienter med nyreinsufficiens. Patienter, der udviklede nyreinsufficiens under

behandling med konventionel amphotericin B, blev stabiliseret eller forbedret ved substitution

med Amphocil. Som ved konventionel behandling med amphotericin B bør nyrefunktionen

imidlertid kontrolleres tæt, især hos de patienter, der samtidigt får behandling med andre

nefrotoksiske stoffer.

Overfølsomhed

De fleste akutte reaktioner herunder feber, kulderystelser og kuldegysninger behandles med

godt resultat ved at reducere infusionshastigheden (se pkt. 4.2) samt omgående indgift af

antihistaminer og kortikosteroider. Alvorlige anafylaktiske reaktioner kan nødvendiggøre

afbrydelse af behandlingen med Amphocil og kræve yderligere understøttende behandling

f.eks. adrenalin.

Blod og lymfesystem

Almindelig (≥1/100 til, <1/10)

Ændringer i koagulationen, trombocytopeni,

anæmi.

Immunsystemet

Almindelig (≥1/100 til, <1/10)

Anafylaktiske reaktioner.

Metabolisme og ernæring

Almindelig (≥1/100 til, <1/10)

Hypomagnesiæmi.

Nervesystemet

Almindelig (≥1/100 til, <1/10)

Hovedpine.

Hjerte

Almindelig (≥1/100 til, <1/10)

Takykardi.

Vaskulære sygdomme

Almindelig (≥1/100 til, <1/10)

Hypotension, hypertension.

Luftveje, thorax og mediastinum

16625_spc.doc

Side 4 af 8

Almindelig (≥1/100 til, <1/10)

Bronkospasme, dyspnø, hypoksi,

hyperventilation.

Mave-tarmkanalen

Almindelig (≥1/100 til, <1/10)

Diarré, opkastning, kvalme, abdominale

smerter.

Lever og galdeveje

Sjælden (≥1/10.000 til, <1/1.000)

Ændringer i alkaliske fosfataser, ændringer i

bilirubinkoncentrationen.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig (≥1/100 til, <1/10)

Rygsmerter.

Nyrer og urinveje

Sjælden (≥1/10.000 til, <1/1.000)

Nedsat nyrefunktion.

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 til, <1/10)

Feber, kulderystelser.

Kuldegysninger.

4.9

Overdosering

Symptomer

Overdosering af amphotericin B kan forårsage hjerte- og respirationsstop.

I tilfælde af overdosering skal behandlingen straks afbrydes, og patientens kliniske tilstand

skal monitoreres nøje, herunder nyre-, lever- og hjertefunktion, hæmatologisk status og

elektrolytter.

Behandling

Den efterfølgende behandling bør være symptomatisk.

Der findes ingen specifik antidot til amphotericin B.

Amphotericin B kan ikke fjernes ved hæmodialyse.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

J 02 AA 01 – Antimykotika til systemisk brug, antibiotika.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Amphotericin B er et makrocyklisk polyen antibiotika, der er isoleret fra Streptomyces

nodosus. Amphotericin B har høj affinitet for ergosterol, den primære sterol i svampecelle-

membraner, og mindre affinitet for cholesterol, den dominerende sterol i pattedyrs

16625_spc.doc

Side 5 af 8

cellemembraner. Bindingen af Amphotericin B til ergosterol resulterer i ødelæggelse af

svampens cellemembran, øget membranpermeabilitet og endelig celledød. Pattedyrs

cellemembraner indeholder også steroler, og det har været foreslået, at den skade

Amphotericin B forårsager på menneskeceller, skyldes en lignende mekanisme. Amphocil

menes at have samme virkningsmekanisme som konventionel Amphotericin B, men med

reduceret toxicitet.

Amphocil er en ny formulering af Amphotericin B, der er baseret på den unikke affinitet for

steroler. Amphocil er et stabilt komplex af Amphotericin B og natrium cholesterylsulfat, en

naturligt forekommende cholesterol-metabolit. Amphotericin B og natrium cholesterylsulfat

danner komplex i et forhold, der næsten er ækvimolært, og formes til ens, pladeformede

mikropartikler. Amphocil er ikke en liposom formulering, men en kolloid dispersion af

Amphotericin B og natrium cholesterylsulfat.

Farmakologiske in-vitro studier indikerede at Amphocil stort set tilsvarer konventionel

amphotericin B til behandling af en række svampe patogener. Flere in-vivo modeller viste at

Amphocil tolereres i højere doser og derfor generelt var mere effektiv til nedkæmpelse af

svampe-infektioner end konventionel amphotericin B.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetiske dyreforsøg viser, at fordelingen af Amphocil adskiller sig fra fordelingen af

konventionel Amphotericin B. Ved indgift af sammenlignelige doser er der observeret lavere

peak plasmakoncentrationer af Amphotericin B og større total AUC-værdier efter Amphocil-

behandling. Højere koncentrationer Amphotericin B målt i lever, milt og knoglemarv efter

Amphocil-administration var ikke associeret med tegn på øget toxicitet i disse organer.

Koncentrationen i nyrerne, de organer, der primært udsættes for toxicitet ved konventionel

Amphotericin B-behandling, var 4-5 gange lavere efter behandling med Amphocil og

korrelerede med en tilsvarende reduceret nephotoxicitet. De maximale plasmakoncentrationer

af Amphotericin B var lavere i Amphocil-behandlede dyr. Den terminale halveringstid var

længere i de Amphocil-behandlede dyr på grund af akkumuleringen af Amphotericin B i

leveren og den deraf følgende langsomme frigivelse.

Hos knoglemarvstransplanterede patienter behandlet med 0,5 mg/kg til 8 mg/kg Amphocil sås

en stigning i både distributions-volumen (Vss) og total plasma-clearance (Clt) ved

escalerende dosis. De gennemsnitlige værdier for Vss, Clt og terminal halveringstid ved doser

på <2,0 mg/kg var henholdsvis 2,25 l/kg, 0,0855 l/time/kg og 22,1 timer. De gennemsnitlige

værdier for doser >2,0 mg/kg var henholdsvis 3,61 l/kg, 0,116 l/time/kg og 27,2 timer. De

maksimalt opnåelige steady-state koncentrationer efter gentagne doseringer rakte fra 658 til

6212 ug/l for doser på henholdsvis 0,5 og 8,0 mg/kg. Der var ingen overordnet ændring i

nyrefunktionen i løbet af Amphocil behandlingen (varierende fra 1 til 108 dage, gennemsnit:

28 dages behandling).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Amphocil har vist sig at være generelt mindre toxisk end konventionel Amphotericin B i en

serie studier med akutte og gentagne doseringer, med en 4-5 gange øget sikkerhedsmargen.

Der er ikke blevet observeret nogen speciel toxicitet efter behandling med Amphocil i forhold

til behandling med konventionel Amphotericin B. Nephrotoxiciteten var mindre ved

Amphocil-behandling, selv ved doser, der var 4-5 gange højere end den toxiske dosis i

konventionel Amphotericin B behandling. Der er blevet observeret akkumulering af

Amphotericin B i leveren efter Amphocil-behandling. Der sås dog ingen tegn på øget

hepatotoxicitet i forhold til konventionel Amphotericin B-behandling.

16625_spc.doc

Side 6 af 8

In-vivo og in-vitro induktions forsøg for gen og kromoson-mutationer var negative for

amphotericin B. Carcinogenitets-studier er hverken udført med amphotericin B eller

Amphocil. Indtil videre er der ikke rapporteret tilfælde af carcinogenitet som kan sættes i

forbindelse med amphotericin B behandlingen. Embryo-føtale studier i rotter og kaniner med

doser på 2,5 mg/kg/dag eller mere, viste maternal toksicitet eksempelvis i form af vægttab og

appetitløshed. Der var ingen bivirkninger på den embryo-føtale udvikling ved doser på op til

10 mg/kg/dag. Der er ingen specifikke data med henblik på Amphocils indvirkning på human

fertilitet, men fler-dosis toksicitets studier i op til 13 uger (i rotter og hunde) viste ingen effekt

på ovarie histologi og histologi vedrørende testis. Selvom amphotericin B ikke er forbundet

med peri eller post-natale effekter, er ingen studier gennemført med Amphocil.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natrium cholesterylsulfat

Tromethamine, USP

Dinatriumedetat, Ph. Eur.

Saltsyre, Ph.Eur.

Vand til Injektion, Ph.Eur.

Lactose monohydrat, Ph.Eur.

6.2

Uforligeligheder

Opløs ikke infusionssubstansen med natriumchlorid- eller glucoseopløsninger. Tilsæt ikke

natriumchlorid eller elektrolytter til den opløste substans, som heller ikke må blandes med

andre lægemidler.

Hvis administrationen sker gennem en eksisterende intravenøs slange, skal denne skylles med

Glucose 5% infusionsvæske før infusion af Amphocil. Ellers bør Amphocil administreres

gennem en seperat slange.

Brugen af ethvert andet opløsningsmiddel end de anbefalede eller tilstedeværelsen af

bakteriostatiske stoffer (som f.eks. benzyl alkohol) i opløsningen bevirker udfældning af

Amphocil.

Brug ikke opløst Amphocil, hvis der er tegn på udfældning eller andre unormale forhold.

Opløsning og fortynding bør altid foregå aseptisk, da der ikke findes konserveringsmidler i

det lyophiliserede præparatet eller i de opløsninger, der anvendes.

6.3

Opbevaringstid

Infusionssubstans: 3 år. (Uåbnet hætteglas).

Brugsfærdig infusionsvæske: 24 timer.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Infusionssubstans: Ingen.

Brugsfærdig infusionsvæske: Opbevares ved 2-8

C. Må ikke fryses.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Hætteglas (Type I glas med grå butyl gummiprop og en hætte af aluminium, der har hhv. grøn

eller gul polypropylen-top til at rive af).

16625_spc.doc

Side 7 af 8

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Vejledning for opløsning og fortynding:

Amphocil skal fortyndes med Sterilt Vand til Injektion, Ph.Eur. ved at bruge en steril sprøjte

og en 20-gauge nål.

Følgende mængder skal hurtigt sprøjtes ind i hætteglasset:

50 mg/hætteglas:

10 ml Sterilt Vand til Injektion

Ryst hætteglasset forsigtigt med hånden og rotér det indtil den gule væske bliver klar.

Bemærk, at væsken kan være opalescerende. Væsken i hvert hætteglas med opløst

infusionssubstans vil indeholde 5 mg Amphotericin B pr. ml. Før infusion skal opløsningen

yderligere fortyndes til en slutkoncentration på 0,625 mg/ml (1 del opløst Amphocil + 7 dele

Glukose 5% infusionsvæske).

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Alkopharma Sarl

45-47 route d´Arlon

1140 Luxembourg

Luxembourg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

50 mg:

16625

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

27. november 1995

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

28. april 2014

16625_spc.doc

Side 8 af 8

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information