Amoxinsol 50 Vet. 50% pulver til opløsning i drikkevand

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-01-2015

Aktiv bestanddel:
AMOXICILLINTRIHYDRAT
Tilgængelig fra:
ScanVet Animal Health A/S
ATC-kode:
QJ01CA04
INN (International Name):
amoxicillin trihydrate
Dosering:
50%
Lægemiddelform:
pulver til opløsning i drikkevand
Terapeutisk gruppe:
Svin
Autorisationsnummer:
17664
Autorisation dato:
1998-02-17

19. december 2008

PRODUKTRESUMÉ

for

Amoxinsol Vet., pulver til opløsning i drikkevand 50 %

0.

D.SP.NR

9370

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Amoxinsol Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 g indeholder:

Aktiv stof:

Amoxicillintrihydrat 500 mg

Hjælpestof:

Citronsyre, vandfri 500 mg

Se pkt 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til opløsning i drikkevand.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Svin.

4.2

Terapeutiske indikationer

Infektioner forårsaget af amoxicillinfølsomme bakterier f.eks. i forbindelse med ondartet

lungesyge, meningitis og enteritis hos svin.

4.3

Kontraindikationer

Ingen.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Bør ikke anvendes til kaniner og gnavere.

17664_spc.doc

Side 1 af 4

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Direkte kontakt med produktet bør så vidt muligt undgås.

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Den baktericide virkning af penicilliner hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk

virkende farmaka som erytromycin og tetracyklin.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Svin:

Anbefalet dosis er 32 mg Amoxinsol Vet. pr. kg legemsvægt pr. dag, svarende til 1,6 g/ 50

kg lgv./dag. Amoxinsol Vet. gives i drikkevandet i 3-5 sammenhængende dage.

Bolusdosering: Det anbefales at administrere Amoxinsol Vet. én gang dagligt via

drikkevandet i et begrænset tidsrum. Drikkevandssystemet lukkes i ca. 2 timer (kortere tid i

varmt vejr) op til medicineringen. Den beregnede daglige mængde pulver drysses på

overfladen af 5-10 liter vand. Der blandes grundigt til pulveret er opløst. Denne opløsning

blandes under omrøring i den mængde drikkevand, som vil blive drukket indenfor ca. 2-3

timer.

Kontinuerlig behandling: Nedenstående viser retningslinierne for administration af

Amoxinsol Vet. ved et forbrug på 100 liter drikkevand om dagen:

Grise under 4 måneder:

32 g pulver/100 liter/dag

Grise over 4 måneder:

48 g pulver/100 liter/dag

Ved kontinuerlig behandling skal det medicinerede vand udskiftes to gange dagligt.

Man skal sikre sig, at dyrene ikke har adgang til ikke-medicineret vand i den periode det

medicinerede vand gives. Når alt medicineret vand er drukket, tændes der igen for drikke-

vandssystemet. Overskydende medicineret vand skal kasseres efter 12 timer.

Brugen af en vægt der er passende kalibreret anbefales til administrationen af den bereg-

nede mængde Amoxinsol Vet.

4.10

Overdosering

Ingen.

4.11

Tilbageholdelsestid

17664_spc.doc

Side 2 af 4

Slagtning: 6 døgn efter peroral administration.

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

5.0

Farmakoterapeutisk gruppe:

ATCvet-kode: QJ 01 CA 04

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Amoxicillin er et bredspektret, semisyntetisk penicillinderivat (aminopenicillin), der udøver

en baktericid effekt over for mange såvel grampositive som gramnegative bakterier.

Amoxicillin har ingen effekt overfor penicillinaseproducerende bakterier.

Amoxicillin bindes til transpeptidasen i bakteriernes cellevæg. Dette medfører, at

cellevægsyntesen inhiberes og bakterierne sprænges.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Amoxicillin absorberes efter peroral indgift (op mod 35 %), uafhængigt af samtidig

fodertildeling.

Sammenlignet med ampicillin opnås højere vævskoncentrationer og bedre fordeling i

organismen.

Amoxicillin udskilles primært gennem nyrerne.

5.3

Miljømæssige forhold

-

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Amoxicillintrihydrat, vandfri citronsyre.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25° C.

Opbevares i original emballage.

6.5

Emballage

Poser af papir/alufolie/LDPE.

Polyethylen pose.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

17664_spc.doc

Side 3 af 4

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

ScanVet Animal Health A/S

Kongevejen 66

3480 Fredensborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

17664.

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

17. februar 1998

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

19. december 2008

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

17664_spc.doc

Side 4 af 4

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information