Amoxicillin/Clavulansyre "Actavis PTC" 500+125 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

10-09-2018

Aktiv bestanddel:
AMOXICILLINTRIHYDRAT, KALIUMCLAVULANAT
Tilgængelig fra:
Actavis Group PTC ehf.
ATC-kode:
J01CR02
INN (International Name):
AMOXICILLINTRIHYDRATE, KALCIUM CLAVULANATE
Dosering:
500+125 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisationsnummer:
51779
Autorisation dato:
2013-09-19

10. september 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Amoxicillin/Clavulansyre ”Actavis PTC”, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

28615

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Amoxicillin/Clavulansyre ”Actavis PTC”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 500 mg/125 mg amoxicillin/clavulansyre (som

henholdsvis amoxicillintrihydrat og kaliumclavulanat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Amoxicillin/Clavulansyre ”Actavis PTC” 500 mg/125 mg tabletter er hvide, ovale, 20,2

mm x 9,8 mm filmovertrukne tabletter mærket med ’A’ på den ene side og ’64’ på den

anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Amoxicillin/Clavulansyre ”Actavis PTC” er indiceret til behandling af følgende

infektioner hos voksne og børn (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.1):

Akut bakteriel sinusitis (adækvat diagnosticeret)

Akut otitis media

Akutte exarcerbationer af kronisk bronkitis (adækvat diagnosticeret)

Pneumoni erhvervet uden for hospital

Cystitis

Pyelonephritis

Infektioner i hud og bløddele især cellulitis, dyrebid, svær dental absces med

spredende cellulitis.

Knogle- og ledinfektioner, især osteomyelitis

dk_hum_51779_spc.doc

Side 1 af 14

De officielle retningslinjer vedrørende korrekt brug af antibiotika bør følges.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Gennemgående er doser udtrykt ud fra indholdet af amoxicillin/clavulansyre med

undtagelse af doser, hvor enkeltstof er angivet.

Dosis af Amoxicillin/Clavulansyre ”Actavis PTC” afhænger af:

De forventede patogener og deres formodede følsomhed over for antibakterielle midler

(se pkt. 4.4)

Infektionens sværhedsgrad og infektionsområde

Patientens alder, vægt og nyrefunktion som vist nedenfor

Anvendelse af alternative formuleringer af Amoxicillin/Clavulansyre ”Actavis PTC”

(f.eks. formuleringer som indeholder højere doser af amoxicillin og/eller ændret forhold

mellem amoxicillin og clavulansyre) bør også overvejes (se pkt. 4.4 og 5.1).

Til voksne og børn over 40 kg giver denne Amoxicillin/Clavulansyre ”Actavis PTC”

formulering en samlet døgndosis på 1500 mg amoxicillin og 375 mg clavulansyre, når der

administreres som anbefalet nedenfor. Hos børn <40 kg giver denne formulering af

Amoxicillin/Clavulansyre ”Actavis PTC” en maksimal daglig dosis på 2400 mg

amoxicillin og 600 mg clavulansyre, når der administreres som anbefalet nedenfor. Hvis en

højere dosis er påkrævet, anbefales det at vælge en anden formulering af

Amoxicillin/Clavulansyre ”Actavis PTC” for at undgå administration af unødvendigt høje

dagsdoser af clavulansyre (se pkt. 4.4 og 5.1).

Behandlingsvarigheden bør fastlægges i henhold til patientens respons. Nogle infektioner

(f.eks. osteomyelitis) kræver en længere behandlingsperiode. Behandlingsvarigheden bør

ikke overskride 14 dage uden ny vurdering (se pkt. 4.4 vedrørende forlænget behandling).

Voksne og unge ≥ 40 kg

En Amoxicillin/Clavulansyre ”Actavis PTC” 500 mg/125 mg tablet tre gange daglig.

Børn < 40 kg

20 mg/5 mg/kg/dag til 60 mg/15 mg/kg/dag fordelt på tre doser.

Børn kan behandles med Amoxicillin/Clavulansyre ”Actavis PTC” tabletter eller

Amoxicillin/Clavulansyre ”Actavis PTC” suspension (pulver til oral suspension i flasker

eller breve).

Til børn under 6 år bør det foretrækkes at behandle med Amoxicillin/Clavulansyre

”Actavis PTC” suspension (pulver til oral suspension i flasker eller breve).

Der er ingen tilgængelige kliniske data for amoxicillin/clavulansyre i forholdet 4:1

vedrørende doser højere end 40 mg/10 mg/kg/dag til børn under 2 år.

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig.

Nedsat nyrefunktion

dk_hum_51779_spc.doc

Side 2 af 14

Dosisjusteringer er baseret på det maksimalt anbefalede niveau for amoxicillin.

Dosisreduktion er ikke nødvendig hos patienter med en kreatininclearance (CrCl) på mere

end 30 ml/min.

Voksne og unge ≥40 kg

CrCl: 10-30 ml/

500 mg/125 mg, to gange daglig

CrCl <

10 ml/min

500 mg/125 mg, én gang daglig

Hæmodialyse

500 mg/125 mg hver 24. time, plus 500 mg/125 mg under dialyse,

og gentaget ved dialyseafslutning (da koncentrationerne af både

amoxicillin og clavulansyre formindskes under dialyse).

Børn < 40 kg

CrCl: 10-30 ml/

15 mg/3,75 mg/kg to gange daglig (maksimalt 500 mg/125 mg to

gange daglig)

CrCl <

10 ml/min

15 mg/3,75 mg/kg én gang daglig (maksimalt 500 mg/125 mg)

Hæmodialyse

15 mg/3,75 mg/kg pr. dag én gang daglig.

Før hæmodialyse 15 mg/3,75 mg/kg. For at opretholde

plasmaniveauet for lægemidlet, bør man give endnu en dosis 15

mg/3,75 mg/kg efter endt hæmodialyse.

Nedsat leverfunktion

Forsigtig dosering. Leverfunktionen monitoreres regelmæssigt (se pkt. 4.3 og 4.4).

Administration

Amoxicillin/Clavulansyre ”Actavis PTC” er til oral brug.

Tag Amoxicillin/Clavulansyre ”Actavis PTC” i starten af et måltid for at nedsætte risikoen

for gastrointestinal intolerance og for at optimere absorptionen af amoxicillin/clavulansyre.

Behandling må gerne påbegyndes parenteralt i henhold til produktresuméet for IV-

formuleringen af Amoxicillin/Clavulansyre ”Actavis PTC” og herefter forsætte med en

oral formulering.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer, over for enhver form for penicillin-antibiotika

eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Tidligere, alvorlig akut overfølsomhedsreaktion (f.eks. anafylaktisk chock) over for andre

betalaktam-antibiotika (f.eks. et cefalosporin, carbapenem eller monobaktam).

Tidligere gulsot/nedsat leverfunktion på grund af amoxicillin/clavulansyre (se pkt. 4.8).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Inden behandling med amoxicillin/clavulansyre påbegyndes, bør der udspørges

omhyggeligt om tidligere overfølsomhedsreaktioner over for penicilliner, cefalosporiner

eller andre betalaktamantibiotika (se pkt. 4.3 og 4.8).

dk_hum_51779_spc.doc

Side 3 af 14

Alvorlige, til tider fatale, overfølsomhedsreaktioner (herunder anafylaktoide og alvorlige

kutane bivirkninger), er rapporteret hos patienter i penicillinbehandling. Disse reaktioner

forekommer oftest hos personer med tidligere overfølsomhed over for penicillin og hos

atopiske personer. Hvis en allergisk reaktion optræder, skal behandling med

amoxicillin/clavulansyre omgående seponeres og erstattes af en anden relevant behandling.

Hvis en infektion viser sig at skyldes en amoxicillinfølsom(me) mikroorganisme(r), bør

man overveje at skifte fra behandling med amoxicillin/clavulansyre til en

amoxicillinbehandling i overensstemmelse med de officielle retningslinjer.

Denne Amoxicillin/Clavulansyre ”Actavis PTC” formulering er ikke velegnet, når der er

høj risiko for, at de formodede patogener har nedsat følsomhed eller er resistente over for

betalaktamaser, hvor den nedsatte følsomhed eller resistens ikke skyldes betalaktamaser

som er følsomme for hæmning af clavulansyre (f.eks. penicillinresistente S. pneumoniae).

Kramper kan forekomme hos patienter med nedsat nyrefunktion eller hos patienter, der får

høje doser (se pkt. 4.8).

Behandling med amoxicillin/clavulansyre bør undgås ved mistanke om infektiøs

mononukleose, da et morbiliformt udslæt er blevet forbundet med denne tilstand efter brug

af amoxicillin.

Samtidig brug af allopurinol under behandling med amoxicillin kan øge sandsynligheden

for allergiske hudreaktioner.

Længerevarende brug kan til tider resultere i overvækst af ikke-følsomme bakterier.

Hvis der i begyndelsen af behandlingen opstår et febrilt generaliseret erytem ledsaget af

pustula kan det være et symptom på akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP) (se

pkt. 4.8). Denne reaktion kræver, at Amoxicillin/Clavulansyre ”Actavis PTC” seponeres

omgående og kontraindicerer enhver efterfølgende administration af

Amoxicillin/Clavulansyre ”Actavis PTC”.

Amoxicillin/clavulansyre bør anvendes med forsigtighed til patienter med tegn på nedsat

leverfunktion (se pkt. 4.2).

Symptomer fra leveren er hovedsaligt rapporteret hos mænd og ældre patienter og kan

have forbindelse med langvarig behandling. Disse tilfælde er meget sjældent rapporteret

hos børn. I alle befolkningsgrupper viser symptomer og tegn sig typisk under behandlingen

eller kort tid efter, men i enkelte tilfælde kan der gå op til flere uger efter at behandlingen

er afsluttet før de viser sig. Disse symptomer er sædvanligvis reversible. Symptomer fra

leveren kan være alvorlige og i ekstremt sjældne tilfælde har der været rapporteret

dødsfald. Disse vedrørte næsten altid patienter med alvorlig bagvedliggende sygdom, eller

patienter der samtidig indtog anden potentiel hepatotoksisk medicin sammen med

Amoxicillin/Clavulansyre ”Actavis PTC” (se pkt. 4.8).

Antibiotikaassocieret colitis er rapporteret for næsten alle antibakterielle præparater

inklusiv amoxicillin og kan forekomme i varierende sværhedsgrad fra mild til livstruende

(se pkt. 4.8). Det er derfor vigtigt at tage denne diagnose i betragtning hos patienter, der får

diaré under eller efter administration af enhver form for antibiotika. Hvis der opstår

dk_hum_51779_spc.doc

Side 4 af 14

antibiotikaassocieret colitis, skal behandlingen med amoxicillin/clavulansyre seponeres

med det samme, en læge skal konsulteres og passende behandling skal opstartes.

Peristaltikhæmmende lægemidler er kontraindiceret i denne situation.

Ved langvarig behandling tilrådes regelmæssig kontrol af organernes funktion, inklusive

nyre-, lever- og hæmatopoietiske funktioner.

Forlænget protrombintid er i sjældne tilfælde rapporteret hos patienter i behandling med

amoxicillin/clavulansyre. Ved samtidig behandling med antikoagulantia bør passende

monitorering foretages. Dosisjustering af orale antikoagulantia kan være nødvendig for at

opretholde det ønskede antikoagulansniveau (se pkt. 4.5 og 4.8).

Hos patienter med nedsat nyrefunktion bør dosis justeres i henhold til omfanget af dette (se

pkt. 4.2).

Krystaluri er set i sjældne tilfælde hos patienter med nedsat urinudskillelse, især ved

parenteral administration. Ved administration af høje doser amoxicillin anbefales det at

opretholde tilstrækkeligt væskeindtag og urinudskillelse for at nedsætte risikoen for

udkrystallisering af amoxicillin. Hos patienter med blærekateter bør katetrets funktion

kontrolleres regelmæssigt (se pkt. 4.9).

Der bør altid anvendes en enzymatisk glucose-oxidasetest når der undersøges for

tilstedeværelsen af glucose i urinen hos patienter i behandling med amoxicillin. Ikke-

enzymatiske tests kan føre til falsk positive resultater.

Tilstedeværelsen af clavulansyre i Amoxicillin/Clavulansyre ”Actavis PTC” kan forårsage

en uspecifik binding af IgG og albumin i røde cellemembraner, hvilket kan resultere i en

falsk positiv Coombs test.

Der har været rapporteret positive testresultater ved brug af Bio-Rad Laboratories Platelia

Aspergillus EIA test hos patienter i behandling med amoxicillin/clavulansyre, som

efterfølgende blev fundet at være uden Aspergillus-infektion. Krydsreaktioner med non-

Aspergillus polysakkarider og polyfuranoser med Bio-Rad Laboratories Platelia

Aspergillus EIA test er rapporteret. Derfor bør positive testresultater hos patienter i

behandling med amoxicillin/clavulansyre fortolkes med forsigtighed og bekræftes med

andre diagnostiske metoder.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Orale antikoagulantia

Orale antikoagulantia og penicilliner har været brugt i stort omfang i praksis uden

rapportering af interaktioner. Litteraturen viser dog tilfælde af forhøjet INR (International

Normalised Ratio) hos patienter i samtidig behandling med acenocoumarol eller warfarin

og amoxicillin. Hvis samtidig indgift er nødvendig, bør protrombintiden eller INR nøje

monitoreres, når amoxicillinbehandling initieres eller seponeres. Derudover kan det blive

nødvendigt at regulere oral dosis af antikoagulanter (se pkt. 4.4 og 4.8).

Methotrexat

Penicilliner kan nedsætte udskillelsen af methotrexat og derved potentielt øge toksiciteten.

Probenecid

dk_hum_51779_spc.doc

Side 5 af 14

Samtidig brug med probenecid kan ikke anbefales. Probenecid nedsætter den renale

tubulære udskillelse af amoxicillin. Samtidig brug af probenecid kan føre til forhøjede og

længerevarende serumkoncentrationer af amoxicillin, men ikke af clavulansyre.

Mycophenolatmofetil

For nyretransplanterede patienter i behandling med mycophenolatmofetil er der i

forbindelse med opstart af behandling med oral amoxicillin/clavulansyre rapporteret om

reduceret præ-dosis koncentration af MPA på cirka 50%. Denne effekt havde tendens til at

formindskes ved fortsat behandling med amoxicillin/clavulansyre og ophøre inden for få

dage efter deres seponering. Ændringen i præ-dosis niveauet angiver ikke nødvendigvis en

korrekt ændring i den overordnede MPA eksponering. Normalt vis er det derfor ikke

nødvendigt at ændre dosis af mycophenolatmofetil ved fravær af kliniske tegn på graft

dysfunktion. Patienten bør dog monitoreres tæt under kombinationen samt kort efter endt

antibiotikabehandling.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Dyreforsøg indikerer ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger på drægtighed,

embryonets/fostrets udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling (se pkt. 5.3).

Begrænset data for anvendelse af amoxicillin/clavulansyre hos gravide kvinder indikerer

ingen forhøjet risiko for medfødte misdannelser. I en enkelt undersøgelse omfattende

kvinder med for tidlig perforering af fosterhinden er profylaktisk behandling med

amoxicillin-clavulansyre blevet forbundet med øget risiko for nekrotiserende enterocolitis

hos neonatale. Brugen bør undgås under graviditet medmindre lægen vurderer, at

behandling er nødvendig.

Amning

Begge aktive stoffer passerer over i modermælken (clavulansyres virkning på det ammede

barn kendes ikke). Diarré og svampeinfektioner i slimhinderne hos det ammede barn kan

ske som konsekvens heraf, så det kan medføre, at amningen må stoppes. Risikoen for

overfølsomhed bør tages i betragtning.

Amoxicillin/clavulansyre bør kun anvendes under amning efter en forudgående

benefit/risk-vurdering af læge.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Bivirkninger (f.eks. allergiske reaktioner, svimmelhed, kramper), som

kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner kan dog forekomme (se

pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Den mest almindelige rapporterede bivirkning er diarré, kvalme og opkastning.

Bivirkninger der stammer fra kliniske studier og overvågning efter markedsføring af

Amoxicillin/Clavulansyre ”Actavis PTC” er organklassificeret i henhold til MedDRA og

nævnt nedenfor.

dk_hum_51779_spc.doc

Side 6 af 14

Frekvenserne er defineret som følger: meget almindelig (

1/10), almindelig (

1/100 til

<1/10), ikke almindelig (

1/1000 til <1/100), sjælden (

1/10.000 til <1/1000), meget

sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke fastslås ud fra forhåndenværende data)

Infektioner og parasitære sygdomme

Mukokutan candidiasis

Almindelig

Overvækst af ikke-følsomme mikroorganismer

Ikke kendt

Aseptisk meningitis

Ikke kendt

Blod og lymfesystem

Reversibel leukopeni (inklusive neutropeni)

Sjælden

Trombocytopeni

Sjælden

Reversibel agranulocytose

Ikke kendt

Hæmolytisk anæmi

Ikke kendt

Forlænget blødningstid og protrombintid

Ikke kendt

Immunsystemet

10

Angioneurotisk ødem

Ikke kendt

Anafylaktisk reaktion

Ikke kendt

Serumsygdomlignende syndrom

Ikke kendt

Overfølsomhedsvaskulitis

Ikke kendt

Nervesystemet

Svimmelhed

Ikke almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Reversibel hyperaktivitet

Ikke kendt

Kramper

Ikke kendt

Hjerte

Kounis syndrom

Ikke kendt

Mave-tarm-kanalen

Diarré

Meget almindelig

Kvalme

Almindelig

Opkastning

Almindelig

Fordøjelsesbesvær

Ikke almindelig

Antibiotikaassocieret colitis

Ikke kendt

Sort behåret tunge

Ikke kendt

Lever og galdeveje

Stigninger i ASAT og/eller ALAT

Ikke almindelig

Hepatitis

Ikke kendt

Kolestatisk gulsot

Ikke kendt

Cholangitis

Ikke kendt

Hud og subkutane væv

Hududslæt

Ikke almindelig

Pruritus

Ikke almindelig

Urticaria

Ikke almindelig

Erythema multiforme

Sjælden

Stevens-Johnsons syndrom

Ikke kendt

Toksisk epidermal nekrolyse

Ikke kendt

Bulløs eksfoliativ dermatitis

Ikke kendt

Akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP)

Ikke kendt

Lægemiddelfremkaldt reaktion med eosinofili og systemiske

symptomer (DRESS).

Ikke kendt

Nyrer og urinveje

dk_hum_51779_spc.doc

Side 7 af 14

Interstitiel nephritis

Ikke kendt

Krystaluri

Ikke kendt

Se pkt. 4.4

Se pkt. 4.4

Kvalme ses oftest ved høje orale doseringer. Hvis der opleves gener i mave-tarmkanalen, kan de

muligvis reduceres ved at tage Amoxicillin/Clavulansyre ”Actavis PTC”i starten af et måltid.

Inklusive pseudomembranøs colitis og hæmoragisk colitis (se pkt. 4.4)

En moderat øgning i ASAT og/eller ALAT er konstateret hos patienter behandlet med

betalaktamantibiotika, men betydningen heraf er ikke klarlagt.

Disse bivirkninger er observeret med andre penicilliner og cefalosporiner (se pkt. 4.4).

Såfremt der optræder dermatologiske overfølsomhedsreaktioner, skal behandlingen seponeres

(se pkt. 4.4).

Se pkt. 4.9

Se pkt. 4.4

Se pkt. 4.3 og 4.4

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer og tegn på overdosering

Gastrointestinale symptomer og forstyrrelser i væske og elektrolytbalancen kan

forekomme.

Amoxicillinkrystaluri er blevet rapporteret, i visse tilfælde med nyresvigt som følge (se

pkt. 4.4).

Kramper kan forekomme hos patienter med nedsat nyrefunktion eller hos patienter, der får

en høj dosering.

Udfældning af amoxicillin i blærekateter er rapporteret, fortrinsvis efter i.v. administration

i høje doser. Det bør regelmæssigt undersøges om kateteret er åbent (se pkt. 4.4).

Behandling ved forgiftning

Gastrointestinale symptomer skal behandles symptomatisk med opmærksomhed rettet mod

elektrolytbalancen. Amoxicillin/clavulansyre kan fjernes fra kredsløbet ved hæmodialyse.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

dk_hum_51779_spc.doc

Side 8 af 14

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: J 01 CR 02. Kombinationer af penicilliner inklusiv betalaktam hæmmere.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Amoxicillin er et semisyntetisk penicillin (betalaktamantibiotikum), der hæmmer et eller

flere enzymer (ofte betegnet som penicillinbindende proteiner - PBP) i biosyntesen af

bakteriens cellevæg. Hæmning af denne biosyntese medfører en svækkelse af cellevæggen,

som normalt efterfølges af cellelyse og celledød.

Amoxicillin kan nedbrydes af betalaktamaser, der er produceret af resistente bakterier, og

aktivitetsspektret for amoxicillin alene omfatter derfor ikke de organismer, som producerer

disse enzymer.

Clavulansyre er et betalaktam, der strukturelt ligner penicilliner. Det inaktiverer nogle

betalaktamaser og forhindrer derved inaktivering af amoxicillin. Clavulansyre alene har

ingen klinisk relevant antibakteriel effekt.

PK/PD forhold

Den tid, hvor serumkoncentrationen er over MIC (minimum inhibition concentration)

(T>MIC), anses for at være den mest afgørende faktor for virkningen af amoxicillin.

Resistensmekanismer

Inaktivering af de betalaktamaser, som ikke selv inaktiveres af clavulansyre inklusive

klasse B, C og D

Ændring af PBP’er, som reducerer det antibakterielle stofs affinitet til angrebspunktet

Impermeabilitet af bakterier eller effluxpumpemekanismer kan forårsage eller medvirke til

bakterieresistens, især hos gramnegative bakterier.

Grænseværdier

MIC-grænseværdierne for amoxicillin/clavulansyre er dem som er angivet i ” The

European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST)”.

Organisme

Grænseværdier for følsomhed (µg/ml)

Følsom

Intermediær

2

Resistent

Haemophilus influenzae

1

>1

Moraxella catarrhalis

1

>1

Staphylococcus aureus

2

>2

Koagulase-negative

stapfylokokker

0,25

>0,25

Enterococcus

1

>8

Streptococcus A, B, C, G

5

0,25

>0,25

Streptococcus pneumoniae

> 2

Enterobacteriaceae

> 8

Gram-negative anaerober

>8

Gram-positive anaerober

>8

Grænseværdier der kan

relateres til non-species

>8

De angivne værdier er for amoxicillinkoncentrationer. Til brug for følsomhedstest er

dk_hum_51779_spc.doc

Side 9 af 14

koncentrationen af clavulansyre fastsat til 2 mg/l.

De angivne værdier er oxacillinkoncentrationer.

Grænseværdierne i tabellen er baseret på ampicillin grænseværdier.

Den resistente grænseværdi på R>8 mg/l sikrer at alle isolater, der er resistente, også fremgår

som resistente.

Grænseværdierne angivet i tabellen er baseret på benzylpenicillins grænseværdier.

Hos visse arter kan forekomsten af resistens variere geografisk og over tid, og det tilrådes

at indhente information om resistens lokalt, især ved behandling af alvorlige infektioner.

Alt efter behov bør en specialist konsulteres, hvis den lokale forekomst af resistens er

således, at præparatets anvendelighed er problematisk ved mindst nogle typer infektion.

Generelt modtagelige stammer

Aerobe grampositive mikroorganismer

Enterococcus faecali

Gardnerella vaginalis

Staphylococcus aureus (methicillinfølsomme)

Koagulasenegative staphylokokker (methicillinfølsomme)

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae

1

Streptococcus pyogenes og andre beta-hæmolytiske streptokokker

Streptococcus viridans gruppe

Aerobe gramnegative mikroorganismer

Capnocytophaga spp

Ekíkenella corrodens

Haemophilus influenzae

1

Moraxella catarrhalis

1

Pasteurella multocida

Anaerobe mikroorganismer

Bacteroides fragilis

Fusobacterium nucleatum

Prevotella spp.

Andre arter for hvilke resistens kan være et problem

Aerobe grampositive mikroorganismer

Enterococcus faecium $

Aerobe gramnegative mikroorganismer

Escherichia coli

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris

Arveligt resistente organismer

Aerobe gramnegative mikroorganismer

dk_hum_51779_spc.doc

Side 10 af 14

Acinetobacter sp.

Citrobacter freundii

Enterobacter sp.

Legionella pneumophila

Morganella moganii

Providencia spp.

Pseudomonas sp.

Serratia sp.

Stenotrophomonas maltophilia

Andre mikroorganismer

Chlamydophila pneumaniae

Chlamydophila psittaci

Coxiella burnetti

Mycoplasma pneumoniae

$ Naturlig intermediær følsomhed på grund af manglende resistensmekanisme.

£ Alle methicillinresistente stafylokokker er resistente overfor amoxicillin/clavulansyre

Streptococcus pneumoniae, som er fuldt følsom over for penicillin, kan behandles

med denne formulering af amoxicillin/clavulansyre. Mikroorganismer der udviser selv

det mindste tegn på nedsat følsomhed overfor penicillin, bør ikke behandles med denne

formulering (se pkt. 4.2 og 4.4)

Stammer med nedsat følsomhed er rapporteret i nogle lande i EU med en frekvens

højere end 10%

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Amoxicillin og clavulansyre er fuldt dissocierede i vandig opløsning ved fysiologisk pH.

Begge stoffer absorberes hurtigt og fuldstændigt efter oral indgift. Absorptionen af

amoxicillin/clavulansyre er størst ved indgift i starten af et måltid. Efter oral administration

har amoxicillin og clavulansyre en biotilgængelighed på ca. 70 %. De to stoffers

plasmaprofiler er ens, og tiden til maksimal plasmakoncentration (T

) er ca. 1 time for

begge.

Nedenfor vises farmakokinetiske resultater af en undersøgelse hos raske, fastende frivillige

forsøgspersoner i behandling med amoxicillin/clavulansyre (500 mg/125 mg tabletter 3

gange daglig).

Farmakokinetiske gennemsnitsparametre (

Aktive stof(fer)

administreret

Dosis (mg)

(µl/ml)

max *

(timer)

(0-24t)

(µg.time/ml)

T ½

(timer)

Amoxicillin

AMX/CA

500 mg/125 mg

7,19

2,26

1,5(1,0-2,5)

53,5

8,87

1,15

0,20

Clavulansyre

AMX/CA

500 mg/125 mg

2,40

0,83

1,5(1,0-2,0)

15,72

3,86

0,98

0,12

AMX – amoxicillin, CA – clavulansyre

* Median (interval)

dk_hum_51779_spc.doc

Side 11 af 14

De serumkoncentrationer af amoxicillin og clavulansyre, der opnås med

amoxicillin/clavulansyre, svarer til dem, der opnås ved oral administration af ækvivalente

doser med amoxicillin og clavulansyre alene.

Fordeling

Ca. 25 % af den totale plasma-clavulansyre og 18 % af den total plasma-amoxicillin er

proteinbundet.

Det tilsyneladende fordelingsvolumen er ca. 0,3-0,4 l/kg for amoxicillin og ca. 0,2 l/kg for

clavulansyre.

Efter intravenøs indgift er både amoxicillin og clavulansyre målt i galdeblære,

abdominalvæv, hud, fedt, muskelvæv, synovial- og periotenealvæske, galde og pus.

Amoxicillin fordeles ikke i tilstrækkelig grad i cerebrospinalvæsken.

Dyrestudier viser ingen tegn på signifikant vævsretention af nedbrydningsprodukter for

nogen af stofferne. Amoxicillin udskilles i modermælk ligesom de fleste andre penicilliner.

Clavulansyre kan også spores i modermælk (se pkt. 4.6).

Det er vist, at både amoxicillin og clavulansyre passerer placentabarrieren (se pkt. 4.6).

Biotransformation

Amoxicillin udskilles delvis i urinen som den inaktive penicilloinsyre i mængder, der

ækvivalente med op til 10 – 25 % af initialdosis. Clavulansyre metaboliseres ekstensivt hos

mennesker og elimineres i urin og fæces og som kuldioxid med udåndingsluften.

Elimination

Amoxicillin udskilles hovedsagelig via nyrerne, hvorimod clavulansyre udskilles såvel via

renale som ikke-renale mekanismer.

Amoxicillin/clavulansyre har en gennemsnitlig halveringstid på ca. en time og en

gennemsnitlig nedbrydningshastighed på ca. 25 l/time hos raske personer. Ca. 60-70 % af

amoxicillin og omkring 40-65 % af clavulansyre udskilles uomdannet i urinen inden for de

første 6 timer efter indgift af en enkelt Amoxicillin/Clavulansyre ”Actavis PTC” 250

mg/125 mg eller 500 mg/125 mg tablet. Forskellige studier har vist en urinudskillelse af

amoxicillin på 50-85 % og mellem 27-60 % af clavulansyre over en 24-timers periode. For

clavulansyres vedkommende udskilles den største mængde i løbet af de første 2 timer efter

indgift.

Samtidig brug af probenecid hæmmer den renale udskillelse af amoxicillin, men ikke af

clavulansyre (se pkt. 4.5).

Alder

Eliminationshalveringstiden af amoxicillin er den samme hos børn fra ca. 3 mdr. til 2 år og

hos ældre børn og voksne. For meget små børn (inkl. for tidligt fødte) i den første leveuge

må doseringsintervallet ikke overstige 2 gange daglig pga. umodenhed af den renale

udskillelsesvej.

Da det er overvejende sandsynligt, at ældre mennesker har nedsat nyrefunktion, bør dette

tages i betragtning ved valg af dosis, ligesom det kan være nyttigt at monitorere patientens

nyrefunktion.

dk_hum_51779_spc.doc

Side 12 af 14

Køn

Oral indgift af amoxicillin/clavulansyre hos raske mænd og kvinder viser, at der ikke er

signifikant forskel på de farmakokinetiske egenskaber for hverken amoxicillin eller

clavulansyre hos de to køn.

Nedsat nyrefunktion

Den totale clearance af amoxicillin/clavulansyre fra serum er proportionel med den

nedsatte nyrefunktion. Nedsættelse af clearance er mere udtalt for amoxicillin end for

clavulansyre, fordi en større mængde amoxicillin udskilles via nyrerne. Hos patienter med

nedsat nyrefunktion skal dosis derfor justeres for at undgå akkumulation af amoxicillin og

stadig opretholde et tilstrækkeligt clavulansyreniveau (se pkt. 4.2).

Nedsat leverfunktion

Der bør udvises forsigtighed ved dosering til patienter med nedsat leverfunktion, ligesom

leverfunktionen bør monitoreres ved jævne mellemrum.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ikke-kliniske data baseret på studier inden for sikkerhedsfarmakologi, genotoksicitet og

reproduktionstoksicitet viser ingen specielle risici for mennesker.

Studier af dosistoksicitet hos hunde ved gentagne doser af amoxicillin/clavulansyre viser

gastrisk irritation og opkastninger samt misfarvet tunge.

Der er ikke udført carcinogenetiske studier med amoxicillin/clavulansyre eller dets

hjælpestoffer.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kerne

Cellulose, mikrokrystallinsk (E460)

Siliciumdioxid, kolloid

Magnesiumstearat (E470b)

Natriumstivelsesglycolat (type A)

Filmovertræk

Hypromellose

Macrogol 400

Titandioxid (E 171).

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys og fugt.

dk_hum_51779_spc.doc

Side 13 af 14

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Tabletterne er pakket i Alu/Alu blisterpakninger og Al/Al strip i en papæske.

Amoxicillin/Clavulansyre ”Actavis PTC” 500/125 mg tabletter fås i blisterpakninger med

4,5,6,7,8,10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 500 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Repræsentant

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

51779

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

19. september 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

10. september 2018

dk_hum_51779_spc.doc

Side 14 af 14

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information