Amlodorion 10 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

07-05-2018

Aktiv bestanddel:
AMLODIPINBESILAT
Tilgængelig fra:
Orion Corporation
ATC-kode:
C08CA01
INN (International Name):
amlodipine besilate
Dosering:
10 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisationsnummer:
58977
Autorisation dato:
2017-12-12

Læs hele dokumentet

30. april 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Amlodorion, tabletter

0.

D.SP.NR.

30624

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Amlodorion

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 tablet indeholder amlodipinbesilat svarende til 5 mg eller 10 mg amlodipin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

5 mg: Hvide til råhvide, flade, cylinderformede tabletter med skrå kanter uden coating,

mærket "C" på den ene side og "58" på den anden side. Tabletstørrelse: 7,9 mm × 5,6 mm.

10 mg: Hvide til råhvide, flade, runde tabletter med skrå kanter uden coating, mærket "C" på

den ene side og "59" på den anden side. Diameteren er 9,5 mm

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Hypertension.

Kronisk, stabil angina pectoris.

Vasospastisk (Prinzmetals) angina

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Til behandling af både hypertension og angina er den sædvanlige initialdosis 5 mg 1 gang

daglig. Dosis kan øges til maksimalt 10 mg afhængigt af patientens respons.

Amlodipin er blevet anvendt til hypertensive patienter i kombination med thiaziddiuretikum,

alfablokker, betablokker eller ACE-(Angiotensin Converting Enzyme)hæmmer. Amlodipin

kan anvendes mod angina som monoterapi eller i kombination med andre lægemidler mod

58977_spc.docx

Side 1 af 12

angina hos patienter, der ikke kan behandles med nitrater og/eller adækvate doser

betablokkere.

Dosisjustering er ikke nødvendig ved samtidig behandling med thiaziddiuretika, betablokkere

og ACE-hæmmere.

Særlige populationer

Ældre patienter

Amlodipin i samme doser tolereres lige godt af ældre som af yngre patienter. Normale doser

anbefales til ældre, men der skal udvises forsigtighed ved dosisøgning (se pkt. 4.4 og 5.2).

Patienter med nedsat leverfunktion

Der er ikke fastsat dosering til patienter med let til moderat nedsat leverfunktion. Amlodipin

bør derfor gives med forsigtighed og bør starte i den lave ende af dosisintervallet (se pkt. 4.4

og 5.2). Amlodipins farmakokinetik er ikke undersøgt hos patienter med svært nedsat

leverfunktion. Amlodipinbehandling af patienter med svært nedsat leverfunktion bør derfor

initieres med den laveste dosis og titreres langsomt.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Ændringer i amlodipins plasmakoncentration er ikke korreleret til graden af nedsat

nyrefunktion. Amlodipin kan derfor bruges i normale doser. Amlodipin elimineres ikke

gennem dialyse.

Pædiatrisk population

Børn og unge med hypertension fra 6 år til 17 år

Den anbefalede antihypertensive orale dosis til pædiatriske patienter i alderen 6-17 år er en

initialdosis på 2,5 mg 1 gang daglig, stigende til 5 mg 1 gang daglig, hvis målet for

blodtrykket ikke er nået efter 4 uger. Doser over 5 mg daglig er ikke blevet undersøgt hos

børn (se pkt. 5.1 og 5.2).

En dosis på 2,5 mg amlodipin er ikke mulig med dette lægemiddel. Derfor skal et andet

amlodipin præparat anvendes for at opnå en dosis på 2,5 mg.

Børn under 6 år

Der foreligger ingen undersøgelser.

Administration

Tabletter til oral anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

Amlodipin er kontraindiceret til patienter med:

overfølsomhed over for dihydropyridin-derivater, amlodipin eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

svær hypotension.

chok, herunder kardiogent chok.

obstruktion af venstre ventrikels udløbskanal (f.eks. ved udtalt aortastenose).

hæmodynamisk ustabil hjerteinsufficiens efter akut myokardieinfarkt.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Amlodipins sikkerhed og effekt ved hypertensiv krise er ikke klarlagt.

58977_spc.docx

Side 2 af 12

Patienter med hjerteinsufficiens

Patienter med hjerteinsufficiens skal behandles med forsigtighed. I et langtids-placebo-

kontrolleret studie på patienter med svær hjerteinsufficiens (NYHA-klasse III og IV) blev

lungeødem rapporteret med en højere hyppighed i amlodipin-gruppen sammenlignet med

placebo-gruppen (se pkt. 5.1). Calciumantagonister, herunder amlodipin, skal anvendes med

forsigtighed til patienter med kongestiv hjerteinsufficiens, da de kan øge risikoen for

fremtidige kardiovaskulære hændelser og mortalitet.

Patienter med nedsat leverfunktion

Halveringstiden for amlodipin er forlænget og AUC større hos patienter med nedsat

leverfunktion; der kan ikke gives nogen anbefaling vedrørende dosering. Initialdosis bør

derfor være i den lave ende af dosisintervallet, og der skal udvises forsigtighed både initialt og

ved dosisøgning. Langsom dosistitrering og omhyggelig monitorering kan være nødvendig

hos patienter med svært nedsat leverfunktion.

Ældre patienter

Dosisøgning skal ske med forsigtighed til ældre patienter (se pkt. 4.2 og 5.2).

Patienter med nedsat nyrefunktion

Amlodipin kan bruges hos denne patientgruppe i normale doser. Ændringer i

plasmakoncentration af amlodipin er ikke korreleret til graden af nedsat nyrefunktion.

Amlodipin elimineres ikke ved dialyse.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre lægemidlers virkning på amlodipin

CYP3A4-hæmmere: Samtidig administration af kraftige eller moderate CYP3A4-hæmmere

(proteasehæmmere, svampemidler af azoltypen, makrolider som f.eks. erythromycin og

clarithromycin, verapamil og diltiazem) kan give anledning til signifikant stigning i amlodipin

eksponering, resulterende i øget risiko for hypotension. Den kliniske betydning af disse

farmakokinetiske variationer kan være mere udtalt hos ældre. Monitorering og dosisjustering

kan være nødvendig.

CYP3A4-induktorer:

Ved samtidig administration af kendte CYP3A4-induktorer kan plasmakoncentrationen af

amlodipin variere. Blodtrykket skal derfor overvåges, og dosisjustering overvejes, både under

og efter samtidig administration af andre lægemidler især kraftige CYP3A4-inducerende

stoffer (fx rifampicin, perikon).

Samtidig indtagelse af amlodipin og grapefrugt eller grapefrugtjuice kan ikke anbefales, da

biotilgængeligheden og derved den hypotensive virkning kan øges hos nogle patienter.

Dantrolen (infusion): Hos dyr er der set letal ventrikelflimren og kardiovaskulært kollaps i

forbindelse med hyperkaliæmi efter indgift af verapamil og dantrolen i.v. Grundet risiko for

hyperkaliæmi anbefales det, at samtidig indgift af calciumantagonister, såsom amlodipin,

undgås hos patienter mistænkt for malign hypertermi og patienter, der behandles for malign

hypertermi.

Amlodipins virkning på andre lægemidler

58977_spc.docx

Side 3 af 12

Amlodipins blodtrykssænkende effekt er additiv til den blodtrykssænkende effekt på andre

lægemidler med antihypertensiv virkning.

Tacrolimus: Der er risiko for forøget plasmakoncentration af tacrolimus når denne samtidig

indgives med amlodipin, dog er den farmakokinetiske årsag til dette ikke helt klarlagt. For at

undgå toksicitet af tacrolimus, bør plasmakoncentrationen af tacrolimus monitoreres hos

patienter der bliver behandlet med amlodipin. Dosis af tacrolimus bør justeres hvis

nødvendigt.

Ciclosporin: Der er ikke udført interaktionsstudier med ciclosporin og amlodipin hos raske

forsøgspersoner eller andre populationer, med undtagelse af nyretransplanterede patienter,

hvor der er blevet observeret variable stigninger af ciclosporin dalkoncentrationen

(gennemsnit 0% - 40%). Det bør derfor overvejes at monitorere ciclosporin-koncentrationen

hos nyretransplanterede patienter, der også får amlodipin, og ciclosporin-dosis bør reduceres

efter behov.

Simvastatin: Samtidig administration af gentagne doser af amlodipin 10 mg og simvastatin

80 mg medførte en stigning på 77% i eksponering for simvastatin sammenlignet med

simvastatin alene. Dosis af simvastatin bør sænkes til 20 mg daglig hos patienter, der tager

amlodipin.

I kliniske interaktionsstudier påvirkede amlodipin ikke farmakokinetikken af atorvastatin,

digoxin eller warfarin.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Sikkerheden af amlodipin under graviditet er ikke klarlagt.

Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet ved høje doser (se pkt. 5.3).

Amlodipin bør kun anvendes under graviditet, hvis der ikke findes sikkert alternativ, og hvis

selve sygdommen indebærer en større risiko for moderen og for fosteret.

Amning

Amlodipin udskilles i modermælk. Den andel af moderens dosis, der overføres til spædbarnet,

er blevet estimeret til at ligge i et interkvartilområde på 3-7 % med et maksimum på 15 %.

Amlodipins virkning på spædbørn er ikke kendt. Det skal besluttes om amning skal ophøre

eller behandling med amlodipin seponeres, idet der tages højde for fordelene ved amning for

barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der er rapporteret om reversible biokemiske ændringer i spermatozoers hoveder hos visse

patienter som blev behandlet med calciumantagonister. De kliniske data er utilstrækkelige til

at afklare amlodipins potentielle virkning på fertiliteten. Et rottestudie viste påvirkning af

fertiliteten hos hanner (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

58977_spc.docx

Side 4 af 12

Amlodipin kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i mindre til

moderat grad. Hvis patienter, der tager amlodipin, lider af svimmelhed, hovedpine, træthed

eller kvalme kan reaktionsevnen blive påvirket. Der skal udvises forsigtighed, særligt i starten

af behandlingen.

4.8

Bivirkninger

Sammenfatning af sikkerhedsprofilen

De mest almindelige bivirkninger set under behandling er søvnighed, svimmelhed,

hovedpine, palpitationer, rødmen, abdominalsmerter, kvalme, hævede ankler, ødemer og

træthed.

Skema over bivirkninger

Nedenstående bivirkninger er observeret og rapporteret under behandling med amlodipin med

følgende hyppigheder: Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden

(≤1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver frekvensgruppering er bivirkningerne opstillet efter aftagende alvorlighed.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Blod og lymfesystem

Meget sjælden

Leukopeni, trombocytopeni

Immunsystemet

Meget sjælden

Allegiske reaktioner

Metabolisme og ernæring

Meget sjælden

Hyperglykæmi

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Depression, humørsvingninger

(herunder angst), insomni

Sjælden

Konfusion

Nervesystemet

Almindelig

Søvnighed, svimmelhed,

hovedpine (især i starten af

behandlingen)

Ikke almindelig

Rysten, smagsforstyrrelser,

synkope, hypæstesi, paræstesi

Meget sjælden

Hypertoni, perifer neuropati

Øjne

Almindelig

Synsforstyrrelser (herunder

diplopi)

Øre og labyrint

Ikke almindelig

Tinnitus

Hjerte

Almindelig

Palpitationer.

Ikke almindelig

Arytmi (herunder bradykardi,

ventrikulær takykardi og

atrieflimren)

Meget sjælden

Myokardieinfarkt

58977_spc.docx

Side 5 af 12

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Rødmen

Ikke almindelig

Hypotension

Meget sjælden

Vaskulitis

Luftveje, thorax og

mediastinum

Almindelig

Dyspnø

Ikke almindelig

Hoste, rhinitis

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Abdominalsmerter, kvalme,

dyspepsi, ændret

afføringsmønster (herunder

diarré og obstipation)

Ikke almindelig

Opkastning, mundtørhed

Meget sjælden

Pancreatitis, gastritis, gingival

hyperplasi

Lever og galdeveje

Meget sjælden

Hepatitis, gulsot, stigning i

lever-enzymer *

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Alopeci, purpura, misfarvning

af huden, hyperhidrose,

pruritus, udslæt, eksantem,

urticaria

Meget sjælden

Angioødem, erythema

multiforme, eksfoliativ

dermatitis, Stevens-Johnsons

syndrom, Quinckes ødem,

fotosensitivitet

Ikke kendt

Toksisk epidermal nekrolyse

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Almindelig

Hævede ankler, muskelkramper

Ikke almindelig

Artralgi, myalgi, rygsmerter

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig

Vandladningsforstyrrelser,

nykturi, øget vandladnings-

hyppighed

Det reproduktive system og

mammae

Ikke almindelig

Impotens, gynækomasti

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig

Ødem

Almindelig

Træthed, asteni

Ikke almindelig

Brystsmerter, smerter,

utilpashed

Undersøgelser

Ikke almindelig

Vægtstigning eller vægttab

58977_spc.docx

Side 6 af 12

* oftest som følge af kolestase.

Der er set enkelte tilfælde af ekstrapyramidale symptomer.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Email: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Erfaring med bevidst overdosering hos mennesker er begrænset.

Symptomer

Tilgængelige data tyder på, at voldsom overdosering kan resultere i udtalt perifer

vasodilatation og mulig refleks-takykardi. Der er rapporteret om udtalt og sandsynligvis

vedvarende systemisk hypotension som overgår til chok med dødelig udgang.

Behandling

Klinisk signifikant hypotension på grund af overdosering med amlodipin kræver aktiv

kardiovaskulær støtte, inklusive hyppig overvågning af hjerte- og respirationsfunktion,

elevation af ekstremiteter samt opmærksomhed på cirkulerende blodvolumen og

urinproduktion.

En vasokonstriktor kan være gavnlig til genoprettelse af vaskulær tonus og blodtryk, forudsat

at der ikke er kontraindikationer. Intravenøs calciumgluconat kan være gavnlig til at reversere

effekterne af calciumkanalblokade.

Maveskylning kan være nyttig i nogle tilfælde. Hos raske personer reducerede indgift af aktivt

kul op til 2 timer efter indtagelse af 10 mg amlodipin amlodipins absorptionshastighed.

Da amlodipin er stærkt proteinbundet, har dialyse sandsynligvis ingen effekt.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 08 CA 01. Selektive calciumantagonister med overvejende vaskulær effekt.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

58977_spc.docx

Side 7 af 12

Amlodipin er en calciumion-influkshæmmer i dihydropyridin-gruppen (langsom kanal-

blokker eller calciumion antagonist) og hæmmer den transmembrane calcium influks i hjerte-

og glat kar-muskulatur.

Amlodipins antihypertensive virkning skyldes en direkte afslappende effekt på karvæggenes

glatte muskulatur. Den nøjagtige virkningsmekanisme ved lindring af angina pectoris er ikke

fuldstændigt klarlagt, men amlodipin reducerer den samlede iskæmiske belastning ved

følgende to mekanismer:

Amlodipin dilaterer de perifere arterioler, hvorved den samlede perifere modstand, som

hjertet arbejder mod (afterload), reduceres. Da hjertefrekvensen forbliver stabil,

nedsættes det myokardielle energiforbrug og iltbehov.

Virkningsmekanismen involverer formentlig også en dilatation af de væsentligste

koronararterier og koronararterioler, både i normale og iskæmiske områder. Denne

dilatation øger den myokardielle iltforsyning hos patienter med spasmer i

koronararterierne (Prinzmetals eller andre former for angina).

Hos patienter med hypertension reduceres blodtrykket klinisk signifikant i alle døgnets

24 timer både i liggende og i stående stilling ved dosering en gang daglig. På grund af den

langsomt indsættende effekt er akut hypotension ikke et problem ved behandling med

amlodipin.

Hos patienter med angina pectoris øges den samlede arbejdskapacitet, tiden til angina pectoris

anfald og til 1 mm ST-segment-depression ved dosering af amlodipin en gang daglig.

Endvidere reduceres hyppigheden af angina pectoris anfald og forbruget af glycerylnitrat-

tabletter.

Amlodipin er ikke forbundet med metaboliske bivirkninger eller forandringer i plasmalipider

og kan anvendes til patienter med astma, diabetes og arthritis urica.

Patienter med koronar arteriesygdom (CAD)

Effekten af amlodipin til forebyggelse af kliniske hændelser hos patienter med koronar

arteriesygdom (CAD) er blevet undersøgt i et uafhængigt, multi-center, randomiseret,

dobbelt-blindet placebokontrolleret studie med 1.997 patienter: Comparison of Amlodipine

vs. Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis (CAMELOT). I tillæg til standard-

behandling med statiner, betablokkere, diuretika og acetylsalicylsyre blev 663 patienter

behandlet med amlodipin 5-10 mg, 673 patienter blev behandlet med enalapril 10-20 mg, og

655 patienter blev behandlet med placebo, i tillæg til standard behandling med statiner,

betablokkere, diuretika og aspirin, i 2 år. De vigtigste virkningsresultater er anført i tabel 1.

Resultaterne indikerer, at amlodipinbehandling var forbundet med færre hospitals-

indlæggelser på grund af angina og revaskulariseringsprocedurer hos patienter med CAD.

Tabel 1.

Forekomst af signifikante kliniske resultater for CAMELOT

Forekomst af kardiovaskulære hændelser (%)

Amlopidin

vs

. placebo

Resultater

Amlopidin

Placebo

Enalapril

Hazard ratio

(95% CI)

P-værdi

Primært endepunkt

Kardiovaskulære

bivirkninger

110 (16,6)

151 (23,1)

136 (20,2)

0,69

(0,54-0,88)

0,003

Enkelte komponenter

58977_spc.docx

Side 8 af 12

Tabel 1.

Forekomst af signifikante kliniske resultater for CAMELOT

Forekomst af kardiovaskulære hændelser (%)

Amlopidin

vs

. placebo

Resultater

Amlopidin

Placebo

Enalapril

Hazard ratio

(95% CI)

P-værdi

Koronar

revaskularisering

78 (11,8)

103 (15,7)

95 (14,1)

0,73

(0,54-0,98)

0,03

Indlæggelse pga. angina

51 (7,7)

84 (12,8)

86 (12,8)

0,58

(0,41-0,82)

0,002

Ikke-letalt MI

14 (2,1)

19 (2,9)

11 (1,6)

0,73

(0,37-1,46)

0,37

Apopleksi eller TIA

6 (0,9)

12 (1,8)

8 (1,2)

0,50

(0,19-1,32)

0,15

Kardiovaskulær død

5 (0,8)

2 (0,3)

5 (0,7)

2,46

(0,48-12,7)

0,27

Indlæggelse pga. CHF

3 (0,5)

5 (0,8)

4 (0,6)

0,59

(0,14-2,47)

0,46

Genoplivning ved

hjertestop

4 (0,6)

1 (0,1)

0,04

Nye symptomer på

perifer vaskulær lidelse

5 (0,8)

2 (0,3)

8 (1,2)

(0,50-13,4)

0,24

Forkortelser: CHF: kongestiv hjerteinsufficiens; CI: konfidensinterval; MI: myokardieinfarkt

TIA, transitorisk cerebral iskæmi.

Patienter med hjerteinsufficiens

Hæmodynamiske studier og arbejdstest-baserede kontrollerede kliniske studier med

hjerteinsufficiente patienter i NYHA-klasse II-IV har vist, at amlodipin ikke fremkalder

klinisk forværring målt ved arbejdstolerance, venstre ventrikels ejektionsfraktion og klinisk

symptomatologi.

Et placebokontrolleret studie (PRAISE) designet til at evaluere patienter i NYHA-klasse

III-IV hjerteinsufficiens, som fik digoxin, diuretika og ACE-hæmmere, har vist, at amlodipin

ikke medførte en øget risiko for mortalitet eller kombineret mortalitet og morbiditet hos

patienter med hjerteinsufficiens.

Amlodipin blev undersøgt i et langtids-, follow-up, placebokontrolleret studie (PRAISE-2)

hos patienter i NYHA-klasse III og IV hjerteinsufficiens uden underliggende iskæmisk

sygdom eller kliniske symptomer eller objektive fund tydende herpå, der fik stabile doser

ACE-hæmmere, digoxin og diuretika. Amlodipin havde ingen effekt på total kardiovaskulær

mortalitet. Hos den samme population var amlodipin forbundet med et øget antal tilfælde af

lungeødem.

Behandling for at forebygge hjerteanfald (ALLHAT-studiet)

Det randomiserede dobbelt-blinde studie, ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering

Treatment to Prevent Heart Attack Trial) er gennemført med henblik på at sammenligne to

nyere behandlinger: amlodipin 2,5-10 mg daglig (calciumantagonist) eller lisinopril 10-40 mg

daglig (ACE-hæmmer) som førstevalgsbehandling sammenlignet med chlorthalidon 12,5-

25 mg daglig (thiaziddiretikum) hos patienter med let til moderat hypertension.

I alt blev 33.357 hypertensive patienter i alderen 55 år og derover randomiserede og fulgt i

gennemsnit 4,9 år. Patienterne havde mindst en yderligere CHD-risikofaktor: Tidligere

58977_spc.docx

Side 9 af 12

myokardieinfarkt eller apopleksi (>6 måneder inden inklusion) eller verificeret anden

aterosklerotisk kardiovaskulær sygdom (totalt 51,5 %), type 2-diabetes (36,1 %), HDL-

kolesterol < 35 mg/dl svarende til 0,90 mmol/l (11,6%), venstre ventrikel hypertrofi

diagnosticeret ved elektrokardiogram eller ekkokardiografi (20,9 %), aktuelt cigaretryger

(21,9 %).

Det primære endepunkt var sammensat af letal CHD eller ikke-letalt myokardieinfarkt. Der

var ingen signifikant forskel i det primære endepunkt mellem amlodipingruppen og

chlorthalidongruppen: (RR 0,98; 95 % CI [0,90-1,07]; p = 0,65). I de sekundære endepunkter,

var incidensen af hjerteinsufficiens (komponent i sammensat kardiovaskulært endepunkt)

signifikant højere i amlodipingruppen sammenlignet med chlorthalidongruppen (10,2 % vs.

7,7 %; RR 1,38; 95 % CI [1,25-1,52]; p < 0,001). Studiet viste dog ingen forskel i den totale

dødelighed uanset årsag mellem amlodipingruppen og chlorthalidongruppen (RR 0,96; 95 %

CI [0,89-1,02]; p = 0,20).

Børn (fra 6 år og ældre)

I et studie med 268 børn i alderen 6-17 år med overvejende sekundær hypertension, der

sammenlignede amlodipin 2,5 mg og 5 mg med placebo, reducerede begge amlodipindoser

det systoliske blodtryk signifikant mere end placebo. Forskellen mellem de to doser var ikke

statistisk signifikant.

Amlodipins langtidsvirkninger på vækst, pubertet og generel udvikling er ikke blevet

undersøgt. Langtidsvirkningen af amlodipinbehandling i barndommen på reduktion af

kardiovaskulær morbiditet og mortalitet i voksenlivet er heller ikke klarlagt.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption, fordeling, plasmaproteinbinding:

Amlodipin absorberes godt efter oral indgift af terapeutiske doser med maksimal

plasmakoncentration 6-12 timer efter indgift. Den absolutte biotilgængelighed er mellem 64

og 80 %. Distributionsvolumen er ca. 21 l/kg. In vitro studier har vist, at ca. 97,5% af det

cirkulerende amlodipin er bundet til plasmaproteiner.

Absorptionen af amlodipin er upåvirket af fødeindtagelse.

Biotransformation/elimination

Den terminale plasma-halveringstid er ca. 35-50 timer og er forenelig med dosering 1 gang

daglig. Amlodipin metaboliseres i vid udstrækning af leveren til inaktive metabolitter. 10 %

uomdannet amlodipin og 60 % af metabolitterne udskilles i urinen.

Nedsat leverfunktion

Der er meget få tilgængelige kliniske data vedrørende amlodipin-administration til patienter

med nedsat leverfunktion. Patienter med nedsat leverfunktion har nedsat amlodipinclearance,

hvilket medfører længere halveringstid og en stigning i AUC på ca. 40-60 %.

Ældre population

Tiden, der går før den maksimale plasmakoncentration af amlodipin er nået, er ens hos ældre

og yngre individer. Amlodipins clearance er tilbøjelig til at falde, hvilket resulterer i stigning i

AUC og eliminationshalveringstid hos ældre patienter. Stigningerne i AUC og eliminations-

58977_spc.docx

Side 10 af 12

halveringstid hos patienter med kongestiv hjerteinsufficiens var som forventet for den

undersøgte aldersgruppe.

Pædiatrisk population

Et populationsfarmakokinetisk studie blev udført med 74 hypertensive børn i alderen 1-17 år

(34 patienter var mellem 6 og 12 år, og 28 patienter var mellem 13 og 17 år), der fik mellem

1,25 mg og 20 mg amlodipin fordelt på enten 1 gang eller 2 daglige doser. Hos børn mellem 6

og 12 år og hos teenagere 13-17 år var oral clearance/absorptionsfraktion (CL/F) typisk hhv.

22,5 og 27,4 l/time hos mænd og 16,4 og 21,3 l/time hos kvinder. Der blev observeret en stor

individuel variation i eksponering. Der er begrænsede data fra børn under 6 år.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Reproduktionstoksikologi

Reproduktionsstudier på rotter og mus har vist forsinket fødsel, forlænget fødsel og nedsat

overlevelse af afkommet ved doser ca. 50 gange højere end de maksimalt anbefalede doser til

mennesker baseret på mg/kg.

Nedsat fertilitet

Der sås ingen effekt på fertiliteten hos rotter behandlet med amlodipin (hanner i 64 dage og

hunner i 14 dage før parring) ved doser op til 10 mg/kg/dag (8 gange* den maksimalt

anbefalede dosis til mennesker på 10 mg baseret på mg/m

). I et andet rottestudie, hvor

hanrotter blev behandlet med amlodipinbesilat i 30 dage med en dosis sammenlignelig med

doser til mennesker baseret på mg/kg, blev der fundet nedsat follikelstimulerende hormon og

testosteron i plasma samt nedsat spermdensitet, antal modne spermatider og sertoli-celler.

Karcinogenicitet, mutagenicitet

Rotter og mus, der fik amlodipin i foderet i to år ved koncentrationer beregnet til at give

daglige dosisniveauer på 0,5, 1,25 og 2,5 mg/kg/dag viste ingen tegn på karcinogenicitet. Den

højeste dosis (for mus lig med og for rotter dobbelt* den maksimalt anbefalede kliniske dosis

på 10 mg baseret på mg/m

) var tæt på den maksimalt tolererede dosis for mus, men ikke for

rotter.

Mutagenicitetsstudier viste ingen lægemiddelrelaterede virkninger på hverken gen- eller

kromosomniveau.

*Baseret på en patient på 50 kg.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Cellulose, mikrokrystallinsk

Calciumhydrogenphosphat, vandfrit

Natriumstivelsesglycolat type A

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

58977_spc.docx

Side 11 af 12

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC-PVDC/Aluminiumsfolie blister.

Pakningsstørrelser: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 120, 200, 250, 300

og 500 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Repræsentant

Orion Pharma A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

58976

10 mg:

58977

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

12. december 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

30. april 2018

58977_spc.docx

Side 12 af 12

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information