Amlodipin "Orion" 5 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

03-10-2016

Aktiv bestanddel:
AMLODIPINMALEAT
Tilgængelig fra:
Orion Corporation
ATC-kode:
C08CA01
INN (International Name):
AMLODIPINE MALEATE
Dosering:
5 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
35749

26. september 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Amlodipin ”Orion”, tabletter

0.

D.SP.NR.

22101

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Amlodipin ”Orion”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder amlodipinmaleat svarende til 5 eller 10 mg amlodipin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tablet.

5 mg tabletter: hvide, runde tabletter med glat overflade med facetkanter, præget med R på

den ene side og 177 på den anden side.

10 mg tabletter: hvide, ovale, bikonvekse tabletter med glat overflade præget med R på den

ene side og 178 på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Hypertension.

Kronisk stabil angina pectoris.

Vasospastisk (Prinzmetals) angina.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Til både hypertension og angina er den sædvanlige initialdosis 5 mg amlodipin 1 gang

dagligt, som kan forhøjes til maksimalt 10 mg dagligt afhængigt af den enkelte patient

respons.

Amlodipin er blevet anvendt til hypertensive patienter i kombination med thiaziddiuretika,

alfablokkere, betablokkere eller en ACE- (Angiotensin Converting Enzyme) hæmmer.

35749_spc.doc

Side 1 af 12

Amlodipin kan anvendes mod angina som monoterapi eller i kombination med andre

lægemidler mod angina hos patienter, der ikke kan behandles med nitrater og/eller

adækvate doser betablokkere.

Dosisjustering af amlodipin er ikke nødvendig ved samtidig behandling med

thiaziddiuretika, betablokkere og ACE-hæmmere.

Særlige populationer

Ældre

Amlodipin anvendt i lignende doser tåles lige godt af ældre som af yngre patienter.

Normalt dosisregime tilrådes hos ældre patienter, men der skal dog udvises forsigtighed

ved forøgelse af dosis (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Der er ikke fastsat dosering til patienter med let til moderat nedsat leverfunktion.

Amlodipin bør der for gives med forsigtighed til og bør starte i den lave ende af

dosisintervallet (se pkt. 4.4 og 5.2). Amlodipins farmakokinetik er ikke undersøgt hos

patienter med svært nedsat leverfunktion. Amlodipinbehandling af patienter med svært

nedsat leverfunktion bør derfor initieres med den laveste dosis og titreres langsomt.

Nedsat nyrefunktion

Ændringer i amlodipins plasmakoncentration er ikke korreleret til graden af nedsat

nyrefunktion. Amlodipin kan derfor bruges i normale doser. Amlodipin er ikke dialysabel.

Pædiatrisk population

Børn og unge med hypertension fra 6 år til 17 år

Den anbefalede antihypertensive orale dosis til pædiatriske patienter i alderen 6-17 år er en

initialdosis på 2,5 mg 1 gang dagligt, stigende til 5 mg 1 gang dagligt, hvis målet for

blodtrykket ikke er nået efter 4 uger. Doser over 5 mg dagligt er ikke blevet undersøgt hos

børn (se pkt. 5.1 og pkt. 5.2).

En dosis på 2,5 mg er ikke mulig med dette præparat.

Børn under 6 år

Der foreligger ingen studier.

Administration

Tabletter til oral anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

Amlodipin er kontraindiceret hos patienter med:

overfølsomhed over for dihydropyridinderivater, amlodipin eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1

svær hypotension

shock (herunder kardiogent shock)

hæmodynamisk ustabil hjerteinsufficens efter akut myokardieinfarkt

obstruktion af venstre ventrikels udløbskanal (f.eks. ved udtalt aortastenose)

35749_spc.doc

Side 2 af 12

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Amlodipins sikkerhed og virkning ved hypertensiv krise er ikke klarlagt.

Patienter med hjerteinsufficiens

Patienter med hjerteinsufficiens skal behandles med forsigtighed.

I et langtids-placebokontrolleret studie, omfattende patienter med svær hjerteinsufficiens

(NYHA klasse III-IV) blev lungeødem rapporteret med en højere hyppighed i amlodipin-

gruppen sammenlignet med placebogruppen, (se pkt. 5.1 ). Calciumantagonister, herunder

amlodipin, skal anvendes med forsigtighed til patienter med kongestiv hjerteinsufficiens,

da de kan øge risikoen for fremtidige kardiovaskulære hændelser og mortalitet.

Patienter med nedsat leverfunktion

Halveringstiden for amlodipin er forlænget og AUC større hos patienter med nedsat

leverfunktion. Der kan ikke gives nogen anbefaling vedrørende dosering. Initialdosis bør

derfor være i den lave ende af dosisintervallet, og der skal udvises forsigtighed både initialt

og ved dosisøgning. Langsom dosistitrering og omhyggelig monitorering kan være

nødvendig hos patienter med svært nedsat leverfunktion.

Ældre patienter

Dosisøgning skal ske med forsigtighed til ældre patienter (se pkt. 4.2 og 5.2).

Børn

Amlodipin bør ikke gives til børn, på grund af utilstrækkelig klinisk erfaring.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Amlodipin kan bruges hos denne patientkategori i normale doser. Ændringer i amlodipins

plasmakoncentration er ikke korreleret til graden af nedsat nyrefunktion. Amlodipin er ikke

dialysabel (se pkt. 5.2).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Virkningen af andre stoffer på amlodipin

CYP3A4 hæmmere: Clarithromycin er en CYP3A4 hæmmer. Der er en øget risiko for

hypotension hos patienter i behandling med clarithromycin sammen med amlodipin. Tæt

monitorering er anbefalet når amlodipin administreres sammen med clarithromycin.

Samtidig administration af amlodipin med andre kraftige eller moderate CYP3A4-

hæmmere (proteasehæmmere, svampemidler af azoltypen, andre makrolider som f. eks.

erythromycin, verapamil eller diltiazem) kan give anledning til signifikant stigning i

amlodipins plasmakoncentration. Den kliniske betydning af disse farmakokinetiske

variationer kan være mere udtalt hos ældre. Monitorering og dosisjustering kan være

nødvendig.

CYP3A4 induktorer: Der foreligger ingen data vedrørende virkningen af CYP3A4

induktorer på amlodipin. Samtidig administration af CYP3A4-induktorer (f.eks.

rifampicin, hypericum perforatum) kan medføre en lavere plasmakoncentration af

amlodipin. Forsigtighed bør udvises ved samtidig anvendelse af amlodipin og CYP3A4

induktorer.

Samtidig indtagelse af amlodipin og grapefrugt eller grapefrugtjuice kan ikke anbefales, da

biotilgængeligheden og derved den hypotensive virkning kan øges hos nogle patienter.

35749_spc.doc

Side 3 af 12

Dantrolen (infusion): Hos dyr er der set letal ventrikelflimren og kardiovaskulært kollaps i

forbindelse med hyperkaliæmi efter indgift af verapamil og dantrolen i.v. Grundet risiko

for hyperkaliæmi anbefales det, at samtidig indgift af calciumantagonister, såsom

amlodipin, undgås hos patienter mistænkt for malign hypertermi og patienter, der

behandles for malign hypertermi.

Amlodipins virkning på andre lægemidler:

Amlodipins blodtrykssænkende virkning er additiv til den blodtrykssænkende virkning af

andre lægemidler.

Tacrolimus: Der er risiko for øget koncentration af tacrolimus i blodet, når administreret

sammen med amlodipin. For at undgå tacrolimus toxicitet, kræver administration af

amlodipin hos patienter allerede i behandling med tacrolimus, at blodkoncentrationen af

tacrolimus monitoreres og dosisjusteres hvis nødvendigt.

Kliniske interaktionsstudier viste, at amlodipin ingen virkning havde på de

farmakokinetiske egenskaber hos atorvastatin, digoxin, ethanol (alkohol), warfarin eller

ciclosporin.

Simvastatin: Samtidig administration af flere doser på 10 mg amlodipin og 80 mg

simvastatin medførte en 77% stigning i eksponering for simvastatin sammenlignet med

simvastatin alene. Hos patienter i behandling med amlodipin skal dosis af simvastatin

begrænses til 20 mg dagligt.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Sikkerheden af amlodipin under graviditet er ikke klarlagt.

Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet ved høje doser (se pkt. 5.3).

Amlodipin bør kun anvendes under graviditet, hvis der ikke findes sikkert alternativ, og

hvis selve sygdommen indebærer en større risiko for moderen og for fosteret.

Amning

Det vides ikke om amlodipin udskilles i human mælk.

Det skal besluttes om amning skal ophøre eller behandling med amlodipin seponeres, idet

der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for

moderen.

Fertilitet

Der er rapporteret om reversible biokemiske ændringer i spermatozoers hoveder hos visse

patienter behandlet med calciumantagonister. De kliniske data er utilstrækkelige til at

afklare amlodipins potentielle virkning på fertiliteten. Et rottestudie viste påvirkning af

fertiliteten hos hanner (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Amlodipin kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner i mindre til

moderat grad. Hvis patienter, der tager amlodipin lider af svimmelhed, hovedpine, træthed

eller kvalme kan reaktionsevnen være nedsat. Der skal udvises forsigtighed, særligt i

starten af behandlingen.

35749_spc.doc

Side 4 af 12

4.8

Bivirkninger

Sammenfatning af sikkerhedsprofilen

De almindeligste bivirkninger set under behandling er søvnighed, svimmelhed, hovedpine,

palpitationer, rødmen, abdominalsmerter, kvalme, hævede ankler, ødemer og træthed.

Følgende bivirkninger er rapporteret under kliniske studier eller under monitorering efter

markedsføring. Hyppigheden defineres som følger:

Meget almindelig(>1/10), almindelig(>1/100 og <1/10), ikke almindelig(>1/1.000 og

<1/100), sjælden (>1/10.000 og <1/1.000), og meget sjælden(<1/10.000), ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Ikke kendt

Blod og

lymfesystem

Leukocytopeni,

trombocytopeni

Immunsystemet

Allergiske

reaktioner

Metabolisme og

ernæring

Hyperglykæmi

Psykiske

forstyrrelser

Insomni,

humørsvingninge

(herunder angst),

depression

Konfusion

Nervesystemet

Hovedpine

(især i

begyndelse af

behandlingen),

somnolens,

svimmelhed

Tremor, parestesi,

dysgeusia,

synkope,

hypæstesi

Perifer neuropati,

hypertoni

Ekstrapyramidale

forstyrrelser

Øjne

Synsforstyrrelser

(herunder

diplopi)

Øre og labyrint

Tinnitus

Hjerte

Palpitationer

Myokardieinfarkt

, arytmi (herunder

bradykardi,

ventrikulær

takykardi og

atrieflimren)

Vaskulære

sygdomme

Rødme

Hypotension

Vasculitis

Luftveje, thorax

og mediastinum

Dyspnø,

rhinitis

Hoste

Mave-tarm-

kanalen

Kvalme,

mavesmerter

Opkastning,

dyspepsi,

ændret

afføringsmønster

(herunder

diarré og

obstipation)

mundtørhed

Gastritis,

pankreatitis,

gingival

hyperplasi

35749_spc.doc

Side 5 af 12

Lever og

galdeveje

Hepatitis, ikterus,

øgede

leverenzymer*.

Hud og

subkutane væv

Eksantem, udslæt,

pruritus, alopeci,

purpura,

misfarvet hud,

hyperhidrose

Angioødem,

erythema

multiforme,

urticaria,

exfoliativ

dermatitis,

Stevens-Johnsons

syndrom,

Quinckes ødem,

lysoverføl-

somhed

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Hævelse af

ankler

Muskelkramper,

rygsmerter,

myalgi, artralgi

Nyrer og

urinveje

Vandladnings-

forstyrrelser,

nykturi, øget

vandladnings-

hyppighed

Det

reproduktive

system og

mammae

Impotens,

gynækomasti

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Ødem, ræthed

Brystsmerter,

asteni, smerter,

utilpashed

Undersøgelser

Vægtøgning,

vægttab

* sandsynligvis forenelig med kolestase.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

35749_spc.doc

Side 6 af 12

4.9

Overdosering

Erfaring med bevidst overdosering hos mennesker er begrænset.

Symptomer

Tilgængelige data tyder på, at svær overdosis (>100 mg) kan resultere i kraftig perifer

vasodilatation og muligvis refleks-takykardi. Der er rapporteret om udtalt og sandsynligvis

vedvarende systemisk hypotension op til og inklusive shock med dødelig udgang.

Behandling

Klinisk signifikant hypotension forårsaget af overdosering med amlodipin kræver aktiv

kardiovaskulær støtte, inklusive hyppig overvågning af hjerte- og respirationsfunktion,

elevation af ekstremiteter samt opmærksomhed på cirkulerende blodvolumen og

urinproduktion

En vasokonstriktor kan være gavnlig til genoprettelse af vaskulær tonus og blodtryk,

forudsat at der ikke er kontraindikationer. Intravenøs calciumgluconat kan være gavnlig til

at reversere virkningerne af calciumkanalblokade.

Ventrikelskylning kan være nyttig i nogle tilfælde. Hos raske personer reducerede indgift

af aktivt kul op til 2 timer efter indtagelse af 10 mg amlodipin, amlodipins

absorptionshastighed. Da amlodipin er stærkt proteinbundet, har dialyse sandsynligvis

ingen virkning.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: Dihydropyridin-derivater, ATC-kode: C 08 CA 01.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Amlodipin er en calciumantagonist, der hæmmer influx af calciumioner ind i hjertet og den

vaskulære, glatte muskel. Mekanismen bag den antihypertensive virkning skyldes en

direkte afslappende virkning på karvæggenes glatte muskulatur. Den nøjagtige

virkningsmekanisme ved lindring af angina pectoris er ikke fuldstændigt klarlagt, men

følgende to virkninger gør sig gældende:

Amlodipin dilaterer de perifere arterioler, hvorved den samlede perifere modstand

(afterload), som hjertet arbejder mod, reduceres. Da hjertefrekvensen forbliver stabil,

nedsættes det myokardielle energiforbrug og iltbehov.

Virkningsmekanismen involverer formentlig også en dilatation af de væsentligste

koronararterier og koronararterioler, både i normale og iskæmiske områder. Denne

dilatation øger den myokardielle iltforsyning hos patienter med Prinzmetals angina.

Hos patienter med hypertension reduceres blodtrykket klinisk signifikant i alle døgnets 24

timer (både i liggende og i stående stilling) ved dosering én gang daglig. På grund af den

35749_spc.doc

Side 7 af 12

langsomt indsættende virkning er akut hypotension ikke et problem ved behandling med

amlodipin

Hos patienter med angina pectoris øges den samlede arbejdskapacitet, tiden til angina

pectoris anfald og til 1 mm ST segment depression ved dosering af amlodipin én gang

dagligt. Amlodipin nedsætter både hyppigheden af angina pectoris anfald og forbruget af

nitroglycerin tabletter.

Amlodipin er ikke forbundet med metaboliske bivirkninger eller forandringer i

plasmalipider og kan anvendes til patienter med astma, diabetes og arthritis urica.

Patienter med koronar arteriesygdom (CAD)

Virkningen af amlodipin til forebyggelse af kliniske hændelser hos patienter med koronar

arteriesygdom (CAD) er blevet undersøgt i et uafhængigt, multi-center, randomiseret,

dobbelt-blindet placebokontrolleret studie med 1.997 patienter: Comparison of amlodipine

vs. enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis (CAMELOT). I tillæg til

standardbehandling med statiner, betablokkere, diuretika og acetylsalicylsyre blev 663

patienter behandlet med amlodipin 5-10 mg, 673 patienter blev behandlet med enalapril

10-20 mg, og 655 patienter blev behandlet med placebo, i 2 år. De vigtigste

virkningsresultater er anført i tabel 1. Resultaterne indikerer, at amlodipinbehandling var

forbundet med færre hospitalsindlæggelser på grund af angina og

revaskulariseringsprocedurer hos patienter med CAD.

Forekomst af signifikante kliniske virkninger for CAMELOT

Forekomst af kardiovaskulære hændelser (%)

Amlopidin vs. placebo

Virkning

Amlopidin

Placebo

Enalapril

Hazard ratio

(95% CI)

P-værdi

Primære endepunkt

Kardiovaskulære

bivirkninger

110 (16,6)

151 (23,1)

136 (20,2)

0,69 (0,54-

0,88)

0,003

De enkelte komponenter

Koronar revaskularisering

78 (11,8)

103 (15,7)

95 (14,1)

0,73 (0,54-

0,98)

0,03

Indlæggelse pga. angina

51 (7,7)

84 (12,8)

86 (12,8)

0,58 (0,41-

0,82)

0,002

Ikke-letalt MI

14 (2,1)

19 (2,9)

11 (1,6)

0,73 (0,37-

1,46)

0,37

Apopleksi eller TIA

6 (0,9)

12 (1,8)

8 (1,2)

0,50 (0,19-

1,32)

0,15

Kardiovaskulær død

5 (0,8)

2 (0,3)

5 (0,7)

2,46 (0,48-

12,7)

0,27

Indlæggelse pga. CHF

3 (0,5)

5 (0,8)

4 (0,6)

0,59 (0,14-

2,47)

0,46

Genoplivning ved

hjertestop

4 (0,6)

1 (0,1)

0,04

Nye symptomer på perifer

vaskulær lidelse

5 (0,8)

2 (0,3)

8 (1,2)

2,6 (0,50-

13,4)

0,24

35749_spc.doc

Side 8 af 12

Forkortelser: CHF: kongestiv hjerteinsufficiens; CI: konfidensinterval; MI: myokardieinfarkt

TIA, transitorisk cerebral iskæmi.

Patienter med hjerteinsufficiens

Hæmodynamiske undersøgelser og arbejdstest-baserede kliniske studier med

hjerteinsufficiente patienter i NYHA-klasse II-IV har vist, at amlodipin ikke fremkalder

klinisk forværring målt ved arbejdstolerance, venstre ventrikels ejektionsfraktion og

kliniske symptomatologi.

Et placebokontrolleret studie (PRAISE) designet til at evaluere patienter i NYHA-klasse

III-IV hjerteinsufficiens, som fik digoxin, diuretika og ACE-hæmmere, har vist, at

amlodipin ikke medførte en forøget risiko for mortalitet eller kombineret mortalitet og

morbiditet hos patienter med hjerteinsufficiens.

Amlodipin blev undersøgt i et langtids-, follow-up, placebokontrolleret studie (PRAISE-2)

hos patienter med NYHA-klasse III og IV hjerteinsufficiens uden underliggende iskæmisk

sygdom eller kliniske symptomer eller objektive fund tydende herpå, der fik stabile doser

ACE-hæmmere, digoxin og diuretika. Amlodipin havde ingen virkning på total

kardiovaskulær mortalitet. Hos den samme population var amlodipin forbundet med et øget

antal tilfælde af lungeødem.

Behandling for at forebygge hjerteanfald (ALLHAT-studiet)

Det randomiserede dobbelt-blinde studie, ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering

Treatment to Prevent Heart Attack Trial) er gennemført med henblik på at sammenligne to

nyere behandlinger: amlodipin 2,5-10 mg dagligt (calciumantagonist) eller lisinopril 10-40

mg dagligt (ACE-hæmmer) som førstevalgsbehandling versus chlorthalidon 12,5-25 mg

dagligt (thiaziddiuretikum) hos patienter med let til moderat hypertension.

I alt 33.357 hypertensive patienter i alderen 55 år og derover randomiseredes og fulgtes i

gennemsnit 4,9 år. Patienterne havde mindst en yderligere CHD-risikofaktor: Tidligere

myokardieinfarkt eller apopleksi (>6 måneder inden inklusion) eller verificeret anden

aterosklerotisk kardiovaskulær sygdom (totalt 51,5 %), type 2-diabetes (36,1 %), HDL-

kolesterol < 35 mg/dl svarende til 0,90 mmol/l (11,6%), venstre ventrikel hypertrofi

diagnosticeret ved elektrokardiogram eller ekkokardiografi (20,9 %), aktuel cigaretryger

(21,9 %).

Det primære endepunkt var sammensat af letal CHD eller ikke-letalt myokardieinfarkt. Der

var ingen signifikant forskel i det primære endepunkt mellem amlodipingruppen og

chlorthalidongruppen: (RR 0,98; 95 % CI [0,90-1,07]; p = 0,65). I de sekundære

endepunkter, var incidensen af hjerteinsufficiens (komponent i sammensat kardiovaskulært

endepunkt) signifikant højere i amlodipingruppen sammenlignet med chlorthalidongruppen

(10,2 % vs. 7,7 %; RR 1,38; 95 % CI [1,25-1,52]; p < 0,001). Studiet viste dog ingen

forskel i den totale dødelighed uanset årsag mellem amlodipingruppen og

chlorthalidongruppen (RR 0,96; 95 % CI [0,89-1,02]; p = 0,20).

Børn (fra 6 år og ældre)

I et studie med 268 børn i alderen 6-17 år med overvejende sekundær hypertension, der

sammenlignede amlodipin 2,5 mg og 5 mg med placebo, reducerede begge amlodipindoser

det systoliske blodtryk signifikant mere end placebo. Forskellen mellem de to doser var

ikke statistisk signifikant.

35749_spc.doc

Side 9 af 12

Amlodipins langtidsvirkninger på vækst, pubertet og generel udvikling er ikke blevet

undersøgt. Langtidsvirkningen af amlodipinbehandling i barndommen på reduktion af

kardiovaskulær morbiditet og mortalitet i voksenlivet er heller ikke klarlagt.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption, fordeling, plasmaproteinbinding

Amlodipin absorberes godt efter oral indgift af terapeutiske doser med maksimal

plasmakoncentration 6-12 timer efter indgift. Den absolutte biotilgængelighed er mellem

64 og 80 %. Fordelingsvolumenet er ca. 21 l/kg. In vitro studier har vist, at ca. 97,5 % af

det cirkulerende amlodipin er bundet til plasmaproteiner.

Absorptionen af amlodipin er upåvirket af fødeindtagelse.

Biotransformation/elimination

Den terminale plasma-halveringstid er ca. 35-50 timer og er forenelig med dosering 1 gang

dagligt. Amlodipin metaboliseres i vid udstrækning i leveren til inaktive metabolitter. 10 %

uomdannet amlodipin og 60 % af metabolitterne udskilles i urinen.

Anvendelse ved nedsat leverfunktion

Der er meget få tilgængelige kliniske data vedrørende amlodipin-administration til

patienter med nedsat leverfunktion. Patienter med nedsat leverfunktion har nedsat

amlodipinclearance, hvilket medfører længere halveringstid og en stigning i AUC på ca.

40-60 %.

Anvendelse hos ældre

Tiden, der går før den maksimale plasmakoncentration af amlodipin er nået, er ens hos

ældre og yngre individer. Amlodipins clearance er tilbøjelig til at falde, hvilket resulterer i

stigning i AUC og eliminationshalveringstid hos ældre patienter. Stigningerne i AUC og

eliminationshalveringstid hos patienter med kongestiv hjerteinsufficiens var som forventet

for den undersøgte aldersgruppe.

Anvendelse hos børn

Et populationsfarmakokinetisk studie blev udført med 74 hypertensive børn i alderen 1 -17

år (34 patienter var mellem 6 og 12 år, og 28 patienter var mellem 13 og 17 år), der fik

mellem 1,25 mg og 20 mg amlodipin fordelt på enten 1 eller 2 daglige doser. Hos børn

mellem 6 og 12 år og hos teenagere 13-17 år var oral clearance/absorptionsfraktion (CL/F)

typisk hhv. 22,5 og 27,4 l/time hos mænd og 16,4 og 21,3 l/time hos kvinder. Der blev

observeret en stor individuel variation i eksponering. Der er begrænsede data fra børn

under 6 år.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Reproduktionstoksikologi

Reproduktionsstudier på rotter og mus har vist forsinket fødsel, forlænget fødsel og nedsat

overlevelse af afkommet ved doser ca. 50 gange højere end de maksimalt anbefalede doser

til mennesker baseret på mg/kg.

Nedsat fertilitet

35749_spc.doc

Side 10 af 12

Der sås ingen virkning på fertiliteten hos rotter behandlet med amlodipin (hanner i 64 dage

og hunner i 14 dage før parring) ved doser op til 10 mg/kg/dag (8 gange* den maksimalt

anbefalede dosis til mennesker på 10 mg baseret på mg/m

). I et andet rottestudie, hvor

hanrotter blev behandlet med amlodipinbesilat i 30 dage med en dosis sammenlignelig med

doser til mennesker baseret på mg/kg, blev der fundet nedsat follikelstimulerende hormon

og testosteron i plasma samt nedsat spermdensitet, antal modne spermatider og

Sertoliceller.

Karcinogenicitet, mutagenicitet

Rotter og mus, der fik amlodipin i foderet i to år ved koncentrationer beregnet til at give

daglige dosisniveauer på 0,5, 1,25 og 2,5 mg/kg viste ingen tegn på karcinogenicitet. Den

højeste dosis (for mus lig med og for rotter dobbelt* den maksimalt anbefalede kliniske

dosis på 10 mg baseret på mg/m

) var tæt på den maksimalt tolererede dosis for mus, men

ikke for rotter.

Mutagenicitetsstudier viste ingen lægemiddelrelaterede virkninger på hverken gen- eller

kromosomniveau.

*Baseret på en patient på 50 kg

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Cellulose, mikrokrystallinsk.

Natriumstivelsesglykolat.

Silica, kolloid vandfri.

Magnesiumstearat.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

HDPE plastbeholder: 18 måneder.

Blisterpakning: 2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

5 mg: 10, 28, 30, 50, 98, 100 og 200 tabletter i polyamid, aluminium, PVC/aluminium

blister pakket i æsker af karton.

90, 100, 300 og 500 tabletter i HDPE-beholder med børnesikret låg.

10 mg: 10, 28, 30, 50, 98 og 100 tabletter i polyamid, aluminium, PVC/aluminium blister

pakket i æsker af karton.

90, 100 og 500 tabletter i HDPE-beholder med børnesikret låg.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

35749_spc.doc

Side 11 af 12

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orion Corporation

Orionintie 1

02101 Espoo

Finland

Repræsentant

Orion Pharma A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

35749

10 mg:

35750

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 16. marts 2004

Dato for seneste fornyelse: 16. marts 2009

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

26. september 2016

35749_spc.doc

Side 12 af 12

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information