Amlodipin "Medochemie" 10 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

26-02-2018

Aktiv bestanddel:
AMLODIPINBESILAT
Tilgængelig fra:
Medochemie Ltd
ATC-kode:
C08CA01
INN (International Name):
amlodipine besilate
Dosering:
10 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisationsnummer:
38530
Autorisation dato:
2006-05-24

20. februar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Amlodipin "Medochemie", tabletter

0.

D.SP.NR.

23078

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Amlodipin "Medochemie"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

5 mg

Hver tablet indeholder 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat).

10 mg

Hver tablet indeholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

5 mg

Tabletterne er runde og hvide med en diameter på cirka 8 mm.

10 mg

Tabletterne er runde og hvide med delekærv på den ene side og en diameter på cirka

10,5 mm. Tabletten kan deles i to lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Essentiel hypertension.

Kronisk stabil og vasospastisk angina pectoris.

38530_spc.doc

Side 1 af 9

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Initialdosis ved behandling af hypertension og angina pectoris er 5 mg en gang daglig.

Hvis den ønskede terapeutiske effekt ikke opnås inden for 2 til 4 uger, kan dosis forhøjes

til maksimalt 10 mg daglig (givet som en enkeltdosis) afhængigt af den enkelte patients

respons. Amlodipin kan anvendes som monoterapi eller i kombination med andre

antianginøse behandlinger hos patienter, der lider af angina pectoris.

Pædiatrisk population

Amlodipin bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år på grund af utilstrækkelig

dokumentation for sikkerhed og virkning.

Ældre

Sædvanlig doseringsregimen anbefales til ældre; dog skal der udvises forsigtighed ved

forøgelse af dosis (se pkt. 5.2).

Patienter med nedsat nyrefunktion

Sædvanlig doseringsregimen anbefales (se pkt. 5.2). Amlodipin er ikke dialyserbart.

Amlodipin bør anvendes med særlig forsigtighed til patienter i dialysebehandling.

Patienter med nedsat leverfunktion

Der er ikke fastsat doseringsregimen til patienter med nedsat leverfunktion, og amlodipin

bør derfor anvendes med forsigtighed (se pkt. 4.4).

Administration

Tabletter til oral anvendelse.

Tabletter bør tages med et glas væske (fx et glas vand) med eller uden mad. Samtidig

indtagelse af grapefrugt eller grapefrugtjuice har ingen indflydelse på virkningen af

amlodipin.

4.3

Kontraindikationer

Amlodipin er kontraindiceret til patienter, der lider af:

overfølsomhed over for amlodipin, dihydropyridinderivater eller over for et eller flere af

hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1

svær hypotension

shock, herunder kardiogent shock

obstruktion af udløb fra venstre ventrikel (f.eks. ved udtalt aortastenose)

hæmodynamisk ustabil hjerteinsufficiens efter akut myokardieinfarkt

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sikkerheden og effekten af amlodipin ved hypertensiv krise er ikke blevet undersøgt.

Patienter med hjerteinsufficiens

Der bør udvises forsigtighed, når patienter med hjerteinsufficiens behandles. I et

placebokontrolleret langtidsstudie med patienter med svær hjerteinsufficiens (NYHA

klasse III-IV), blev der indberettet flere tilfælde af lungeødem hos patienter behandlet med

38530_spc.doc

Side 2 af 9

amlodipin end hos patienter i placebo-gruppen. Dette indikerer dog ikke en forværring af

hjerteinsufficiensen (se pkt. 5.1).

Patienter med nedsat leverfunktion

Halveringstiden af amlodipin er forlænget hos patienter med nedsat leverfunktion. Der er

ikke fastsat anbefalinger vedrørende dosering, og amlodipin skal derfor administreres med

forsigtighed til disse patienter.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Amlodipin kan anvendes til sådanne patienter i normale doser. Ændringer i amlodipin

plasmakoncentration er ikke korreleret med graden af nedsat nyrefunktion. Amlodipin er

ikke dialyserbart.

Ældre patienter

Hos ældre patienter skal der udvises forsigtighed ved forøgelse af dosis (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Amlodipin er ikke indikeret til børn og unge.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre lægemidlers påvirkning af

amlodipin

CYP3A4-hæmmere: Ved samtidig anvendelse af CYP3A4 hæmmeren erythromycin hos

unge patienter og diltiazem hos ældre patienter, steg plasmakoncentrationen af amlodipin

med henholdsvis 22 % og 50 %. Den kliniske relevans af dette fund er ikke kendt. Det kan

ikke udelukkes, at stærkere hæmmere af CYP3A4 (f.eks. ketoconazol, itraconazol,

ritonavir) kan forhøje plasmakoncentrationen af amlodipin i et større omfang end

diltiazem. Forsigtighed bør udvises ved samtidig anvendelse af amlodipin og CYP3A4-

hæmmere. Der er dog ikke rapporteret nogle bivirkninger, der kan tilskrives sådanne

interaktioner.

CYP3A4-inducerer

Ved samtidig administration af kendte CYP3A4-induktorer kan plasmakoncentrationen af

amlodipin variere. Blodtrykket skal derfor overvåges, og dosisjustering overvejes, både

under og efter samtidig administration af andre lægemidler især kraftige CYP3A4-

inducerende stoffer (fx rifampicin, perikon).

I kliniske interaktionsstudier er der ikke set nogen påvirkning af amlodipins

farmakokinetik efter indtagelse af grapefrugtjuice, cimetidin, aluminium/magnesium

(antacida) og sildenafil.

Der er en risiko for øget blodniveauer af tacrolimus ved samtidig administrering med

amlodipin. For at undgå toksicitet fra tacrolimus, kræver administrering af amlodipin til en

patient, der behandles med tacrolimus, overvågning af blodniveauerne af tacrolimus og

dosisjustering af tacrolimus efter behov.

Clarithromycin er en hæmmer af CYP3A4. Der er en øget risiko for hypotension hos

patienter, der får clarithromycin sammen med amlodipin. Der anbefales nøje observation af

patienter, når amlodipin administreres samtidig med clarithromycin.

38530_spc.doc

Side 3 af 9

Virkningen af

amlodipin

på andre lægemidler

Amlodipins blodtrykssænkende effekt lægges til den blodtrykssænkende effekt af andre

antihypertensiva.

I kliniske interaktionsstudier påvirkede amlodipin ikke de farmakokinetiske egenskaber af

atorvastatin, digoxin, ethanol (alcohol), warfarin eller ciclosporin.

Amlodipin påvirker ikke laboratorieparametre.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Sikkerheden af amlodipin under human graviditet er ikke undersøgt.

Reproduktionsforsøg hos rotter viser ikke toksicitet bortset fra forsinket fødselstidspunkt

og forlænget fødselsvarighed ved doser 50 gange større end den anbefalede maksimale

dosis til mennesker.

Amlodipin bør kun anvendes under graviditet, når der ikke findes noget sikkert alternativ,

og når selve sygdommen indebærer en større risiko for moderen og for fosteret.

Amning

Amlodipin udskilles i modermælk. Den andel af moderens dosis, der overføres til

spædbarnet, er blevet estimeret til at ligge i et interkvartilområdet på 3-7 % med et

maksimum på 15 %. Amlodipins virkning på spædbørn er ikke kendt. Ved beslutningen

om at fortsætte/ophøre med amningen eller at fortsætte/ophøre med

amlodipinbehandlingen bør der ske en afvejning af fordelene ved amning af barnet over for

fordelene ved behandling af moderen.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Amlodipin kan i mindre eller moderat grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Hvis patienter, der tager amlodipin, lider af svimmelhed, hovedpine,

træthed eller kvalme kan reaktionsevnen blive påvirket.

4.8

Bivirkninger

Følgende bivirkninger er observeret og rapporteret under behandling med amlodipin og

med følgende hyppigheder: Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden

(≤1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Blod og lymfesystem

Meget sjælden

Leukocytopeni, trombocytopeni

Immunsystemet

Meget sjælden

Allergiske reaktioner

Metabolisme og

ernæring

Meget sjælden

Hyperglykæmi

38530_spc.doc

Side 4 af 9

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Insomni, humørsvingninger

(inklusive angst), depression

Sjælden

Konfusion

Nervesystemet

Almindelig

Søvnighed, svimmelhed, hovedpine

(især i starten af behandlingen)

Ikke almindelig

Rysten, smagsforstyrrelser, synkope,

hypæstesi, paræstesi

Meget sjælden

Hypertoni, perifer neuropati

Ikke kendt

Extrapyramidal forstyrrelse

Øjne

Ikke almindelig

Synsforstyrrelser (herunder diplopi)

Øre og labyrint

Ikke almindelig

Tinnitus

Hjerte

Ikke almindelig

Palpitationer.

Meget sjælden

Myokardieinfarkt, arytmi (herunder

bradykardi, ventrikulær takykardi og

atrieflimren)

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Rødmen

Ikke almindelig

Hypotension

Meget sjælden

Vaskulitis

Luftveje, thorax og

mediastinum

Ikke almindelig

Dyspnø, rhinitis

Meget sjælden

Hoste

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Abdominalsmerter, kvalme

Ikke almindelig

Opkastning, dyspepsi, ændrede

afføringsvaner (herunder diarré og

obstipation), mundtørhed

Meget sjælden

Pancreatitis, gastritis, gingival

hyperplasi

Lever og galdeveje

Meget sjælden

Hepatitis, gulsot, stigning i lever-

enzymer *

Hud og subkutane

væv

Ikke almindelig

Alopeci, purpura, misfarvning af

huden, hyperhidrose, pruritus,

udslæt, eksantem

Meget sjælden

Angioødem, erythema multiforme,

urticaria, eksfoliativ dermatitis,

Stevens-Johnson's syndrom,

Quinckes ødem, fotosensitivitet

Ikke kendt

Toksisk epidermal nekrolyse

38530_spc.doc

Side 5 af 9

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Almindelig

Hævede ankler

Ikke almindelig

Artralgi. Myalgi, muskelkramper,

rygsmerter

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig

Vandladningsforstyrrelser, nykturi,

øget vandladningshyppighed

Det reproduktive

system og mammae

Ikke almindelig

Impotens, gynækomasti

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Ødem, træthed

Ikke almindelig

Brystsmerter, asteni, smerter,

ubehag

Undersøgelser

Ikke almindelig

Vægtstigning eller vægttab

* Oftest som følge af cholestasis.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Email: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er kun begrænset erfaring med bevidst overdosering af amlodipin hos mennesker.

Symptomer

Tilgængelige data tyder på, at stor overdosering kan resultere i kraftig perifer

vasodilatation og mulig refleks-takykardi. Der er rapporteret om udtalt og måske langvarig

systemisk hypotension op til og inklusive chok med dødelig udgang.

Behandling

Klinisk signifikant hypotension forårsaget af overdosering med amlodipin kræver aktiv

kardiovaskulær understøttende behandling med hyppig monitorering af hjerte- og

lungefunktion, hævning af ekstremiteter og opmærksomhed på cirkulerende blodvolumen

og urinproduktion.

En vasokonstriktor kan være nyttig til at genoprette kartonus og blodtryk, forudsat at

anvendelsen ikke er kontraindiceret. Intravenøs administration af calciumgluconat kan

være nyttig til ophævelse af den calciumkanalblokerende effekt. Maveudskylning kan være

nyttig i nogle tilfælde. Hos raske frivillige er det vist, at administration af aktivt kul inden

for to timer efter administration af 10 mg amlodipin reducerede amlodipins

absorptionshastighed. Da amlodipin er stærkt proteinbundet, vil dialyse formodentlig kun

have ringe effekt.

4.10

Udlevering

38530_spc.doc

Side 6 af 9

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 08 CA 01. Dihydropyridinderivater.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Amlodipin er en calciumantagonist, som hæmmer den transmembrane influks af

calciumioner ind i hjertet og den glatte muskulatur. Den antihypertensive

virkningsmekanisme skyldes en direkte afslappende effekt på karvæggens glatte

muskulatur. Den præcise virkningsmekanisme, hvorved amlodipin lindrer angina pectoris,

er ikke fuldstændigt klarlagt, men følgende to metoder spiller en rolle:

Amlodipin dilaterer de perifere arterioler og reducerer derved den samlede perifere

modstand (afterload), som hjertet arbejder imod. Denne unloading af hjertet reducerer

det myokardielle energiforbrug og iltbehov.

Virkningsmekanismen involverer formentlig også dilatation af de vigtigste

koronararterier og koronararterioler. Denne dilatation øger ilttilførslen til

hjertemuskulaturen hos patienter med Prinzmetal’s angina spasmer.

Hos patienter med hypertension reduceres blodtrykket klinisk signifikant i alle døgnets 24

timer (både i liggende og i stående stilling) ved en daglig dosis.

Da den farmakologiske virkning af amlodipin starter langsomt, medfører det ikke akut

hypotension.

Hos patienter med angina pectoris kan administration af amlodipin en gang daglig øge den

totale arbejdskapacitet, forsinke forekomsten af angina anfald og forsinke forekomsten af

et 1-mm ST-interval. Amlodipin nedsætter både hyppigheden af angina pectoris anfald og

behovet for indtagelse af nitroglycerin.

Der er under behandling med amlodipin ikke observeret metaboliske virkninger f.eks. på

plasmalipider eller glukosemetabolisme.

Patienter med hjerteinsufficiens

I hæmodynamiske studier og i kliniske studier baseret på arbejdstests på patienter med

NYHA klasse II-IV-hjerteinsufficiens medførte amlodipin ingen klinisk forværring målt

ved arbejdskapacitet, udrivningsfraktion fra venstre hjertekammer og kliniske symptomer.

Et placebokontrolleret studium (PRAISE), designet til at evaluere patienter med NYHA

klasse III-IV-hjerteinsufficiens behandlet med digoxin, diuretika og angiotensin-

konverterende enzym (ACE-hæmmere), viste, at amlodipin ikke førte til forøget risiko for

mortalitet eller kombineret mortalitet og morbiditet hos patienter med hjerteinsufficiens.

Amlodipin blev undersøgt i et langtids-, follow-up, placebokontrolleret forsøg (PRAISE-2)

hos patienter i NYHA-klasse III og IV med hjerteinsufficiens uden kliniske symptomer

eller objektive fund, tydende på en underliggende iskæmisk sygdom, der fik stabile doser

ACE-hæmmere, digitalis og diuretika. Der fandtes ingen effekt af amlodipin på total eller

kardiovaskulær mortalitet. Hos den samme population var amlodipin forbundet med et øget

antal tilfælde af lungeødem, dog uden signifikant forskel i forværringen af

hjerteinsufficiens sammenlignet med placebogruppen.

38530_spc.doc

Side 7 af 9

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption/distribution

Amlodipin absorberes langsomt efter peroral indgift af terapeutiske doser. Absorptionen af

amlodipin påvirkes ikke af samtidig fødeindtagelse. Den absolutte biotilgængelighed af

uomdannet aktivt stof er anslået til at være 64-80 %. Den maksimale plasmakoncentration

opnås inden for 6-12 timer efter administration. Fordelingsvolumenet er ca. 21 l/kg.

Amlodipins pK

er 8,6. Undersøgelser in vitro har vist, at ca. 97,5 % af cirkulerende

amlodipin er bundet til plasmaproteiner.

Biotransformation

/elimination

Plasmahalveringstiden er ca. 35-50 timer. Steady-state-plasmakoncentration nås efter 7-8

på hinanden følgende dage. Amlodipin metaboliseres i stort omfang til inaktive

metabolitter. Cirka 60 % af indgivet amlodipin udskilles i urinen, heraf 10 % som uændret

amlodipin.

Ældre

Tiden til opnåelse af maksimale plasmakoncentrationer af amlodipin er næsten den samme

hos ældre som hos yngre patienter. Amlodipins clearance kan være nedsat, hvilket

resulterer i forøgelse af "arealet under kurven" (AUC) og forlængelse af den terminale

eliminationshalveringstid hos ældre patienter. Stigningerne i AUC og eliminations-

halveringstid hos patienter med kronisk venstresidig hjerteinsufficiens var som forventet

for den undersøgte aldersgruppe (se pkt. 4.4).

Patienter med nedsat nyrefunktion

Amlodipin metaboliseres i stort omfang til inaktive metabolitter. 10 % udskilles uændret i

urinen. Ændringer af amlodipinkoncentrationen er ikke korreleret til graden af den nedsatte

nyrefunktion. Derfor anbefales normal dosering. Amlodipin er ikke dialyserbart.

Patienter med nedsat leverfunktion

Halveringstiden for amlodipin er forlænget hos patienter med nedsat leverfunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og

karcinogenicitet. I reproduktionsstudier med høje doser til rotter sås forlænget fødsel, svær

fødsel og nedsat overlevelse for foster og afkom.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Cellulose, mikrokrystallinsk

Calciumhydrogenphosphat, vandfrit

Natriumstivelsesglycollat (type A)

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

38530_spc.doc

Side 8 af 9

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/PE/PVDC-aluminium blister

Pakningsstørrelser: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 98, 100, 200, 300 og 500 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Medochemie Ltd

1-10 Astronafton & Constantinoupoleos

3505 Limassol

Cypern

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

38529

10 mg:

38530

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

24. maj 2006

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20. februar 2018

38530_spc.doc

Side 9 af 9

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information