Amfexa 10 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

22-03-2021

Aktiv bestanddel:
Dexamfetaminsulfat
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
N06BA02
INN (International Name):
Dexamfetaminsulfat
Dosering:
10 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisationsnummer:
60133
Autorisation dato:
2017-12-13

Læs hele dokumentet

1. marts 2021

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye

sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle mistænkte bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

PRODUKTRESUMÉ

Amfexa, tabletter 10 mg (Orifarm)

D.SP.NR.

27988

LÆGEMIDLETS NAVN

Amfexa

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 10 mg dexamfetaminsulfat.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Isomalt (E953) 148,5 mg pr. tablet

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter (Orifarm)

Hvide, runde, kløverformede tabletter på 8,4 mm i diameter med en skåret krydsdelekærv

på oversiden og en krydsdelekærv præget med ”M” på hver fjerdedel på bagsiden.

Delekærven er kun for at gøre det nemmere at knække tabletten, så den er nemmere at

sluge, og ikke for at dele den i to lige store doser.

KLINISKE OPLYSNINGER

Terapeutiske indikationer

Dexamfetamin er indiceret som en del af et omfattende behandlingsprogram for attention

deficit/hyperactivity disorder (ADHD) hos børn og unge i alderen 6 til 17 år, når responset

på tidligere behandling med methylphenid anses for at være klinisk utilstrækkeligt. Et

omfattende behandlingsprogram inkluderer typisk psykologiske, pædagogiske og sociale

tiltag.

dk_hum_60133_spc.doc

Side 1 af 16

Diagnosen bør stilles i henhold til gældende DSM-5-kriterier eller retningslinjer i ICD-10,

og det bør baseres på en omfattende multidisciplinær evaluering af patienten.

Dexamfetamin er ikke indiceret til alle børn med ADHD, og beslutningen om at anvende

dexamfetamin skal baseres på en meget grundig vurdering af, hvor svære og kroniske

barnets symptomer er i forhold til barnets alder, samt muligheden for misbrug, forkert brug

eller videresalg.

Behandlingen bør foretages under overvågning af en specialist i adfærdssygdomme hos

børn og/eller unge.

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Behandlingen bør foretages under overvågning af en specialist i adfærdssygdomme hos

børn og/eller unge.

En forsigtig dosistitrering er nødvendig i starten af behandlingen med dexamfetamin.

Dosistitreringen skal startes med den lavest mulige dosis.

Den anbefalede startdosis er 5 mg en gang eller to gange daglig (f.eks. morgen og middag),

og kan om nødvendigt øges med ugentlige stigninger på 5 mg af den daglige dosis i

henhold til den observerede tolerabilitet og grad af virkning.

Ved behandling af hyperkinetiske sygdomme/ADHD, skal tidspunkterne, hvor dosis på

Amfexa administreres, vælges så de giver den bedste virkning, når det er mest nødvendigt

for at overkomme problemer i skolen og med social adfærd. Normalt gives den første

øgede dosis om morgenen. Amfexa bør ikke tages for sent efter frokost, så der undgås

søvnforstyrrelser.

Det program, der opnår en tilfredsstillende kontrol af symptomerne med den laveste totale

daglige dosis skal anvendes.

Den maksimale daglige dosis til børn og unge er normalt 20 mg, selvom doser på 40 mg i

sjældne tilfælde kan være nødvendige for optimal titrering. Beslutningen om at give

Amfexa en eller to gange daglig skal baseres på symptomforløbet på forskellige

tidspunkter i løbet af dagen.

Langvarig anvendelse

Nyttigheden på langt sigt af dexamfetamin i lange perioder (over 12 måneder) hos børn og

unge med ADHD bør reevalueres periodisk for den individuelle patient, med prøveperioder

uden medicin for at vurdere patientens funktion uden medicinsk behandling. Det anbefales,

at dexamfetamin fjernes mindst en gang om året for at vurdere barnets tilstand (fortrinsvis i

løbet af skoleferier). Forbedringen kan vare ved, når lægemidlet seponeres enten

midlertidigt eller permanent.

Dosisreduktion og seponering

Behandlingen skal stoppes, hvis symptomerne ikke forbedres efter en hensigtsmæssig

dosisjustering i løbet af en periode på en måned. Hvis der opstår en paradoks forværring af

symptomerne eller andre alvorlige uønskede hændelser, skal doseringen nedsættes eller

seponeres.

dk_hum_60133_spc.doc

Side 2 af 16

Specielle populationer

Børn under 6 år

Amfexa's sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0 til 6 år er ikke klarlagt.

Derfor bør Amfexa ikke anvendes til børn under 6 år.

Brug til voksne

Amfexa er ikke godkendt til voksne. Dexamfetamins sikkerhed og virkning til voksne er

ikke klarlagt.

Ældre

Amfexa bør ikke anvendes til ældre. Dexamfetamins sikkerhed og virkning er ikke klarlagt

for denne aldersgruppe.

Patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion

Der er ingen erfaring med anvendelsen af dexamfetamin til patienter med nedsat nyre- eller

leverfunktion.

Derfor bør dexamfetamin anvendes med særlig forsigtighed hos denne patientgruppe, ved

at tage hensyn til titrering og dosering.

Administration

Oral anvendelse.

Tabletterne kan sluges hele, hjulpet på vej af væske, eller tabletten kan deles, hvis der er

synkeproblemer.

Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at

sluge. Tabletten kan ikke deles i to lige store doser. Hvis tabletten skal deles, placeres den

på en solid overflade med den konvekse side med krydsdelekærven nedad, og der trykkes

forsigtigt på midten af tablettens overside med pegefingeren. Tabletten knækker derved i

fire dele. Efter indtagelse af den delte tablet skal der drikkes væske, f.eks. vand.

Virkningen af mad på absorptionen af dexamfetamin fra Amfexa tabletter er ikke blevet

undersøgt. Derfor kan en mulig virkning af mad på absorptionen ikke udelukkes. Derfor

anbefales det, at Amfexa tabletter skal tages på standardiseret vis i relation til timingen af

måltider, dvs. doser bør hver dag gives på samme tid i forhold til tidspunktet for måltider,

helst sammen med eller umiddelbart efter måltider.

Kontraindikationer

Kendt overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Kendt overfølsomhed over for sympatomimetiske aminer

Glaukom

Fæokromocytom

Symptomatisk kardiovaskulær sygdom, strukturelle hjerteanomalier og/eller moderat

eller svær hypertension, hjertesvigt, arteriel okklusiv sygdom, angina, hæmodynamisk

signifikant medfødt hjertesygdom, kardiomyopatier, myokardieinfarkt, muligt

livstruende arytmier og kanalopatier (sygdomme forårsaget af dysfunktion af

ionkanalerne)

Fremskreden arteriosklerose

dk_hum_60133_spc.doc

Side 3 af 16

Samtidig anvendelse af monoaminoxidase-hæmmere (MAO-hæmmere) eller inden for

14 dage af behandling med MAO-hæmmere

Hypertyreoidisme eller tyreotoksikose.

Alvorlig depression, anorexia nervosa/anoreksisygdomme, selvmordstanker,

hyperekscitabilitet, psykotiske symptomer, svær og episodisk (type I) bipolar (affektiv)

sygdom (der ikke er velkontrolleret), skizofreni, psykopatisk/borderline-

personlighedsforstyrrelse

Gilles de la Tourette-syndrom eller lignende dystonier.

Cerebrovaskulære sygdomme (cerebral aneurisme, vaskulære anomalier, herunder

vaskulitis eller apopleksi)

Porfyri

Tidligere stof- eller alkoholmisbrug

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Forsigtighedsregler, der skal tages før håndtering og administration af lægemidlet

Screening før behandling

Før ordination er det nødvendigt at udføre en baseline-evaluering af en patients

kardiovaskulære status, herunder blodtryk og hjertefrekvens. En omfattende anamnese bør

dokumentere samtidig medicin, tidligere og aktuelle komorbide medicinske og psykiske

sygdomme eller symptomer, familieanamnese med pludselig hjertedød/uforklaret død og

nøjagtig registrering af højde og vægt før behandlingen på en vækstkurve (se pkt. 4.3 og

4.4).

Fortløbende overvågning

Vækst, psykisk og kardiovaskulær status skal fortløbende overvåges (se også pkt.4.4).

Blodtryk og puls skal registreres på en kurve med percentiler ved hver dosisjustering og

dernæst mindst hver 6. måned.

Højde, vægt og appetit skal registreres mindst hver 6. måned på en vækstkurve.

Udvikling af de novo eller forværring af eksisterende psykiske sygdomme, herunder

depression og aggressiv adfærd, bør overvåges ved hver dosisjustering og dernæst

mindst hver 6. måned og ved hvert besøg.

Patienterne bør overvåges for risikoen for videresalg, forkert brug eller misbrug af

dexamfetamin

Langvarig anvendelse (over 12 måneder) hos børn og unge

Sikkerhed og virkning ved langvarig anvendelse af dexamfetamin er ikke blevet evalueret

systematisk i kontrollerede studier. Behandling med dexamfetamin bør ikke og behøver

ikke at fortsætte på ubestemt tid. Behandlingen med dexamfetamin seponeres normalt

under eller efter puberteten. Patienter i langvarig behandling (dvs. over 12 måneder) skal

have nøje fortløbende overvågning i henhold til retningslinjerne i pkt. 4.2 og 4.4 for

kardiovaskulær status, vækst, appetit og udviklingen af de novo eller forværringen af

eksisterende psykiske sygdomme. Psykiske forstyrrelser, der skal holdes øje med, er

beskrevet nedenfor og omfatter (men er ikke begrænset til) motoriske eller vokale tics,

aggressiv eller fjendtlig adfærd, ophidselse, angst, depression, psykose, mani,

vrangforestillinger, irritabilitet, manglende spontanitet, abstinenser og overdreven

udholdenhed.

Lægen, som vælger at anvende dexamfetamin i lange perioder (over 12 måneder) hos børn

og unge med ADHD bør periodisk reevaluere nyttigheden af lægemidlet på langt sigt for

dk_hum_60133_spc.doc

Side 4 af 16

den individuelle patient, med prøveperioder uden medicin for at vurdere patientens

funktion uden medicinsk behandling. Det anbefales, at dexamfetamin fjernes mindst en

gang om året for at vurdere barnets tilstand (fortrinsvis i løbet af skoleferier). Forbedringen

kan vare ved, når lægemidlet seponeres enten midlertidigt eller permanent.

Kardiovaskulær status

Patienter, hvor behandling med stimulerende lægemidler overvejes, bør få foretaget en

omhyggelig anamnese (herunder vurdering af pludselig hjertedød eller uforklarede

dødsfald eller ondartet arytmi i familien) og en lægeundersøgelse for at vurdere

tilstedeværelsen af hjertesygdom, og de bør få foretaget yderligere evalueringer af en

hjertespecialist, hvis de indledende fund peger mod en sådan anamnese eller sygdom.

Patienter, der udvikler symptomer som palpitationer, usædvanlige brystsmerter, uforklaret

synkope, dyspnø eller andre symptomer, der peger mod hjertesygdom, i løbet af

behandlingen med dexamfetamin, bør gennemgå en prompte evaluering af en

hjertespecialist.

Den kardiovaskulære status bør overvåges nøje. Blodtryk og puls skal registreres på en

kurve med percentiler ved hver dosisjustering og dernæst mindst hver 6. måned.

Generelt kan behandling med stimulerende lægemidler forårsage en mindre forhøjelse af

blodtrykket (ca. 2-4 mmHg) samt en øget hjertefrekvens (en øgning på ca. 3-6 slag/minut).

Nogle få patienter kan have større forhøjelser.

De kort- og langvarige kliniske konsekvenser af disse kardiovaskulære virkninger hos børn

og unge er ukendt, men muligheden for kliniske komplikationer kan ikke udelukkes som et

resultat af de observerede virkninger fra kliniske studiedata. Forsigtighed er indikeret ved

behandling af patienter, hvor underliggende medicinske tilstande kan kompromitteres af

forhøjelser af blodtrykket og hjertefrekvensen. Se pkt. 4.3 for sygdomme, hvor behandling

med dexamfetamin er kontraindiceret.

Anvendelsen af dexamfetamin er kontraindiceret under visse eksisterende kardiovaskulære

sygdomme, medmindre der er indhentet rådgivning fra en specialist i pædiatrisk kardiolog

(se pkt. 4.3).

Pludselig død og eksisterende strukturelle hjerteanomalier eller andre alvorlige

hjertesygdomme

Der er blevet rapporteret om pludselig død i forbindelse med anvendelsen af lægemidler,

der stimulerer centralnervesystemet ved den sædvanlige dosis hos børn. Nogle af disse

børn havde strukturelle hjerteanomalier eller andre alvorlige hjerteproblemer. Selvom

nogle alvorlige hjerteproblemer alene kan indebære en forøget risiko for pludselig død, bør

stimulerende præparater ikke anvendes til børn eller unge med kendte strukturelle

hjerteanomalier, kardiomyopati, alvorlige hjerterytmeanomalier eller andre alvorlige

hjerteproblemer, der kan gøre dem mere sårbare, når de sympatomimetiske virkninger af

stimulerende lægemidler opstår (se pkt. 4.3).

Kardiovaskulære hændelser

Misbrug af lægemidler, der stimulerer centralnervesystemet, kan være forbundet med

pludselig død og andre alvorlige uønskede kardiovaskulære hændelser.

Der er blevet observeret tilfælde af kardiomyopati ved kronisk anvendelse af amfetamin.

dk_hum_60133_spc.doc

Side 5 af 16

Cerebrovaskulære sygdomme

Se pkt. 4.3 for cerebrovaskulære sygdomme, hvor behandling med dexamfetamin er

kontraindiceret. Patienter med yderligere risikofaktorer (såsom tidligere kardiovaskulær

sygdom eller samtidig medicin, der forhøjer blodtrykket) bør vurderes for neurologiske

tegn og symptomer ved hvert besøg efter behandlingen med dexamfetamin påbegyndes.

Cerebral vaskulitis forekommer at være en meget sjælden idiosynkratisk reaktion på

dexamfetamin-eksponering. Der er en lille bevisbyrde der tyder på, at patienter med en

højere risiko kan identificeres, og de indledende start af symptomerne kan være den første

indikation på et underliggende klinisk problem. Tidlig diagnose, baseret på et kraftig

mistanke, kan gøre en prompte seponering af dexamfetamin mulig, og tidlig behandling

kan påbegyndes. Diagnosen bør derfor overvejes hos patienter, der udvikler nye

neurologiske symptomer, der stemmer overens med cerebral iskæmi i løbet af

behandlingen med dexamfetamin. Disse symptomer kan omfatte svær hovedpine,

følelsesløshed, svaghed, paralyse og nedsat koordination, syn, sprog eller hukommelse.

Behandling med dexamfetamin er ikke kontraindiceret hos patienter med hemiplegisk

cerebral parese.

Psykiske forstyrrelser

En komorbiditet med psykiske forstyrrelser hos patienter med ADHD er almindelig og bør

tages i betragtning, når der ordineres stimulerende præparater. I tilfælde af opdukkende

psykiske symptomer eller forværring af eksisterende psykiske forstyrrelser, bør

dexamfetamin ikke gives, medmindre fordelene opvejer risici for patienten.

Udvikling eller forværring af psykiske forstyrrelser bør overvåges ved hver dosisjustering,

derefter mindst hver 6. måned og ved hvert besøg. En seponering af behandlingen kan

være hensigtsmæssig.

Forværring af eksisterende psykotiske eller maniske symptomer

Hos psykotiske patienter kan administration af dexamfetamin forværre symptomerne på

adfærdsforstyrrelser og tankeforstyrrelser.

Fremkomst af nye psykotiske eller maniske symptomer

Psykotiske symptomer, som opstår under behandlingen (visuelle/taktile/auditoriske

hallucinationer og vrangforestillinger) eller mani hos børn og unge uden tidligere psykotisk

sygdom eller mani, kan forårsages af dexamfetamin ved sædvanlige doser.

En samlet analyse af forskellige kortvarige, placebokontrollerede studier viste, at sådanne

symptomer forekom hos ca. 0,1 % af patienterne (4 ud af 3.482), som blev behandlet med

dexamfetamin eller amfetamin i flere uger, hvorimod ingen af patienterne i

placebogruppen var påvirket af disse symptomer.

Hvis der opstår maniske eller psykotiske symptomer, bør en mulig kausal indvirkning af

dexamfetamin overvejes, og en seponering af behandlingen kan være hensigtsmæssig.

Aggressiv eller fjendtlig adfærd

Fremkomst eller forværring af aggression eller fjendtlighed kan forårsages af behandling

med stimulerende præparater. Patienter, der behandles med dexamfetamin, bør overvåges

nøje for fremkomst eller forværring af aggressiv adfærd eller fjendtlighed ved

behandlingsstart, ved hver dosisjustering og derefter mindst hver 6. måned og ved hvert

besøg. Lægerne bør evaluere behovet for justering af behandlingsprogrammet hos

patienter, der oplever adfærdsforstyrrelser.

dk_hum_60133_spc.doc

Side 6 af 16

Selvmordstanker

Patienter, der får selvmordstanker eller oplever selvmordsadfærd under behandlingen af

ADHD, bør straks evalueres af deres læge. En forværring af en underliggende psykisk

sygdom bør overvejes, samt den mulige kausale rolle af behandlingen med dexamfetamin.

Behandling af en underliggende psykisk sygdom kan være nødvendig, og det bør overvejes

evt. at seponere dexamfetamin.

Tics

Dexamfetamin er forbundet med en fremkomst eller forværring af motoriske og verbale

tics. En forværring af Tourettes syndrom er også blevet rapporteret. En familieanamnese

bør vurderes og en klinisk evaluering af tics eller Tourettes syndrom hos børn bør gå forud

for anvendelsen af dexamfetamin. Patienterne bør overvåges regelmæssigt for fremkomst

eller forværring af tics i løbet af behandlingen med dexamfetamin. Overvågningen bør

finde sted ved hver dosisjustering, og dernæst hver 6. måned eller ved hvert besøg.

Angst, ophidselse eller spænding

Dexamfetamin er forbundet med forværring af eksisterende angst, ophidselse eller

spænding. En klinisk evaluering af angst, ophidselse eller tension bør gå forud for brugen

af dexamfetamin, og patienterne bør overvåges regelmæssigt for fremkomst eller

forværring af disse symptomer i løbet af behandlingen, ved hver dosisjustering og derefter

mindst hver 6. måned eller ved hvert besøg.

Typer af bipolar lidelse

Der bør tages særlige hensyn, når der anvendes dexamfetamin til behandling af ADHD-

patienter med komorbid bipolar lidelse (herunder ubehandlet type I bipolar lidelse eller

andre former for bipolar lidelse), da en mulig induktion af blandede/maniske episoder bør

overvejes hos sådanne patienter. Før behandling med dexamfetamin påbegyndes, bør

patienter med komorbide depressionssymptomer screenes på hensigtsmæssig vis for at

bestemme, om de har risiko for bipolar lidelse. Sådan en screening bør omfatte en

detaljeret psykiatrisk anamnese, herunder selvmord, bipolar lidelse og depression i

familien. En nøje fortløbende overvågning er afgørende hos disse patienter (se ovenfor

‘Psykiske forstyrrelser’ og pkt. 4.2). Patienterne bør overvåges for symptomer ved hver

dosisjustering, og dernæst hver 6. måned og ved hvert besøg.

Vækst

Der er blevet rapporteret en moderat reduceret vækstøgning og vækstretardation ved

langvarig anvendelse af dexamfetamin til børn.

Virkningerne af dexamfetamin på endelig højde og endelig vægt er aktuelt ukendte, og de

undersøges.

Væksten skal overvåges ved behandling med dexamfetamin: Højde, vægt og appetit skal

registreres mindst hver 6. måned på en vækstkurve. Patienter, der ikke vokser eller ikke

vokser og tager på som forventet, kan have behov for en behandlingsafbrydelse.

Da nedsat appetit kan forekomme under behandlingen med dexamfetamin, må lægemidlet

kun administreres med særlig forsigtighed til patienter med anorexia nervosa.

Epileptiske anfald

Dexamfetamin må kun anvendes med forsigtighed til patienter med epilepsi.

Dexamfetamin kan sænke tærsklen for krampeanfald hos patienter med tidligere

epileptiske anfald, hos patienter med tidligere EEG-anomalier uden epileptiske anfald og

dk_hum_60133_spc.doc

Side 7 af 16

sjældent hos patienter uden tidligere epileptiske anfald og uden EEG-anomalier. Hvis

hyppigheden af de epileptiske anfald øges eller hvis der forekommer nyopståede

epileptiske anfald, skal dexamfetamin seponeres.

Misbrug, forkert brug og videresalg

Patienterne bør overvåges nøje for risikoen for videresalg, forkert brug eller misbrug af

dexamfetamin.

Risikoen er generelt større for stimulanter med kort virkning end for tilsvarende præparater

med lang virkning (se pkt. 4.1).

Dexamfetamin bør ikke anvendes til patienter med kendt lægemiddel- eller

alkoholafhængighed på grund af muligheden for misbrug, forkert brug eller videresalg.

Et kronisk misbrug af dexamfetamin kan føre til markant tolerance og psykologisk

afhængig med varierende grader af unormal adfærd. Der kan forekomme alvorlige

psykotiske episoder, især som svar på parenteralt misbrug.

Tegn på kronisk amfetaminforgiftning omfatter svære dermatoser, udpræget søvnløshed,

forvirring, hyperaktivitet og personlighedsændringer. De mest alvorlige tegn på kronisk

amfetaminforgiftning er en psykose, som i de fleste tilfælde er meget svær at adskille

klinisk fra skizofreni. Sådan en psykose forekommer imidlertid sjældent efter oral

indtagelse af amfetaminer. Der har også været rapporter om intracerebral blødning.

Alvorlige kardiovaskulære hændelser i forbindelse med et amfetaminmisbrug var pludselig

død, kardiomyopati og myokardieinfarkt.

Der bør tages hensyn til patientens alder, tilstedeværelsen af risikofaktorer for et forstyrret

stofforbrug (såsom komorbid oppositionel-trodsig adfærd eller adfærdsforstyrrelse og

bipolar lidelse), tidligere eller aktuelt stofmisbrug, når der tages en beslutning om et

behandlingsprogram for ADHD. Der rådes til forsigtighed hos følelsesmæssigt ustabile

patienter, såsom patienter med tidligere stof- eller alkoholafhængighed, da sådanne

patienter kan øge doseringen på deres eget initiativ.

For nogle patienter med høj risiko for stofmisbrug, kan dexamfetamin eller andre

stimulerende midler evt. ikke være egnet. Dette kan også være tilfældet med andre

stimulerende midler, og derfor bør behandling med ikke-stimulerende midler overvejes.

Abstinenser

Der kræves en nøje overvågning, når lægemidlet seponeres, da abstinenssymptomer kan

afdække depression samt kronisk overaktivitet. Nogle patienter kan have behov for

langvarig opfølgning.

På samme måde kræves der nøje overvågning ved seponering af misbrug, da der kan opstå

en alvorlig depression.

En brat seponering efter en langvarig periode med indtagelse af høje doser dexamfetamin

kan forårsage ekstrem træthed samt ændringer i EEG'et under søvn.

Træthed

Dexamfetamin bør ikke anvendes til at forebygge eller behandle normale træthedstilstande.

dk_hum_60133_spc.doc

Side 8 af 16

Lægemiddelscreening

Dette præparat indeholder dexamfetamin, som kan inducere en positiv laboratorietest for

amfetamin, især med en test med immunoassay-screening.

Atleter skal være opmærksomme på, at dette lægemiddel kan føre til et positivt resultat i

’anti-doping’-tests.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Der er ingen erfaring med anvendelsen af dexamfetamin til patienter med nedsat nyre- eller

leverfunktion. De maksimale plasmaniveauer kan være højere og eliminationen kan være

forlænget hos disse patienter. Derfor bør dexamfetamin anvendes med særlig forsigtighed

hos denne patientgruppe, ved at tage hensyn til titrering og dosering.

Hæmatologiske virkninger

Sikkerheden ved behandling med dexamfetamin på langt sigt er ikke kendt til fulde. I

tilfælde af leukopeni, trombocytopeni, anæmi eller andre ændringer, herunder ændringer,

der tyder på alvorlige nyre- eller leversygdomme, skal det overvejes at seponere

behandlingen.

Hjælpestoffer

Lægemidlet indeholder isomalt. Da der findes isomalt i formuleringen, bør denne medicin

ikke anvendes til patienter med hereditær fructoseintolerans.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Da der er risiko for en mulig hypertensiv krise, er dexamfetamin kontraindiceret hos

patienter i behandling (aktuelt eller inden for de sidste 2 uger) med non-selektive,

irreversible MAO-hæmmere (se pkt. 4.3).

Det er ukendt, om dexamfetamin kan hæmme eller inducere cytokrom P450 (CYP)-

enzymer. Samtidig administration af CYP-substrater med et snævert behandlingsindeks bør

derfor udføres med forsigtighed.

Det er ukendt i hvilken grad dexamfetamin-metabolismen er afhængig af CYP-enzymer.

Samtidig administration af kraftige hæmmere eller induktorer af CYP-enzymer skal

udføres med forsigtighed.

Stoffer, der sænker niveauet af amfetaminer i blodet

Forsurende midler i mave-tarm-kanalen (guanethidin, reserpin, glutaminsyre HCl,

ascorbinsyre, frugtjuice osv.) sænker absorptionen af amfetaminer.

Urinforsurende midler (ammoniumchlorid, natrium syre fosfat osv.) øger koncentrationen

af ioniserede former af amfetaminmolekylet, hvorved udskillelsen i urinen øges. Begge

grupper af stoffer sænker niveauet i blodet og virkningen af amfetamin.

Stoffer, der øger niveauet af amfetaminer i blodet

Alkaliserende midler i mave-tarm-kanalen (natriumbicarbonat osv.) øger absorptionen af

amfetaminer. Alkaliserende midler i urinen (acetazolamid, nogle thiazider) øger

koncentrationen af ikke-ioniserede former af amfetaminmolekylet, hvorved udskillelsen i

urinen nedsættes. Begge grupper af stoffer øger niveauet i blodet, og forstærker dermed

virkningen af amfetamin.

dk_hum_60133_spc.doc

Side 9 af 16

Samtidig administration af clonidin og dexamfetamin kan føre til en øget varighed af

dexamfetamins virkning.

Stoffer, hvor virkningen kan reduceres af amfetaminer

Dexamfetamin kan modvirke den sederende virkning af antihistaminer.

Dexamfetamin kan hæmme den antihypertensive virkning af guanethidin eller clonidin.

Samtidig anvendelse af betablokkere kan føre til svær hypertoni, da den terapeutiske

virkning af disse stoffer kan hæmmes af dexamfetamin.

Undertrykkende virkninger af opiater, f.eks. respirationsdepression, kan nedsættes af

dexamfetamin.

Stoffer, hvor virkningen kan øges af amfetaminer

Halogeneret anæstesi: Der er en risiko for en pludselig blodtryksstigning under

operationer. Hvis der planlægges en operation, må der ikke anvendes behandling med

dexamfetamin på operationsdagen.

Samtidig anvendelse af tricykliske antidepressiva kan øge risikoen for kardiovaskulære

uønskede hændelser.

Da der muligvis kan opstå et forhøjet blodtryk, rådes der til særlig forsigtighed, hvis

Amfexa administreres til patienter i behandling med vasopressorer (se også punkter med

kardiovaskulære og cerebrovaskulære sygdomme i pkt. 4.4).

Dexamfetamin kan øge den adrenerge virkning af noradrenalin.

Dexamfetamin kan øge den analgetiske virkning af meperidin.

Den analgetiske virkning af morfin kan øges ved samtidig anvendelse af dexamfetamin.

Stoffer, der kan øge virkningen af amfetaminer

Der er rapporter, som indikerer, at dexamfetamin kan hæmme metabolismen af coumarin-

antikoagulantia, antikonvulsiva (f.eks. phenobarbital, phenytoin og primidon) og nogle

antidepressiva (tricykliske midler og selektive serotoninoptagelseshæmmere). Når

behandling med dexamfetamin påbegyndes eller stoppes, kan det være nødvendigt at

justere doseringen af de lægemidler, der allerede tages, og klarlægge

plasmakoncentrationerne af lægemidlerne (eller koagulationstiderne for coumarin).

Disulfiram kan hæmme metabolismen og udskillelsen af dexamfetamin.

Stoffer, der kan reducere virkningen af amfetaminer

Adrenerge blokkere (f.eks. propranolol), lithium og α-methyltyrosin kan attenuere

virkningen af dexamfetamin.

Samtidig anvendelse af haloperidol kan hæmme den centralt stimulerende virkning af

dexamfetamin. Der er blevet observeret akut dystoni med samtidig administration af

haloperidol.

Absorptionen af antikonvulsiva (f.eks. phenobarbital, phenytoin, primidon og ethosuximid)

kan forsinkes af dexamfetamin.

dk_hum_60133_spc.doc

Side 10 af 16

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information