Amekrin 75 mg/1,5 ml koncentrat og solvens til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

25-06-2018

Aktiv bestanddel:
AMSACRIN
Tilgængelig fra:
Eurocept International B.V.
ATC-kode:
L01XX01
INN (International Name):
amsacrine
Dosering:
75 mg/1,5 ml
Lægemiddelform:
koncentrat og solvens til koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
53392
Autorisation dato:
2016-02-05

AMSA DK PL

Indlægsseddel: Information til patienten

Amekrin 75 mg/1,5 ml koncentrat og fortyndermiddel til koncentrat til opløsning med henblik

på infusion

amsacrin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Amekrin

Sådan skal du tage Amekrin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Amekrin hører til den gruppe af lægemidler, der kaldes for cytostatika (lægemidler, der anvendes til

behandling af kræft).

Det anvendes til behandling af akut myeloid leukæmi, hvilket også kaldes for AML. AML er en form

for kræft i blod og knoglemarv.

Amekrin anvendes til voksne, hvor sygdommen ikke har reageret på andre former for behandling samt

ved tilbagefald.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Amekrin

Brug ikke Amekrin:

hvis du er allergisk over for derivater af amsacrin eller acridin eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Amekrin (angivet i punkt 6).

hvis du allerede får (eller for nyligt har fået) andre behandlinger for kræft

hvis du ammer.

Tal med din læge, inden du tager medicinen, hvis et eller flere at disse forhold er relevant for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Amekrin.

Lægen vil tage ekstra forholdsregler, hvis et eller flere af følgende gælder for dig.

Du har haft en nyre- eller leversygdom.

Du har problemer med hjertet.

Du har fået at vide, at dit indhold af kalium i blodet er for lavt.

Du lider af porfyri.

Tal med din læge, inden du tager medicinen, hvis et eller flere at disse forhold er relevant for dig.

Børn og unge

Amekrin bør kun bruges til voksne. Amekrin må ikke bruges til børn eller unge under 18 år.

AMSA DK PL

Regelmæssige undersøgelser

Lægen vil regelmæssigt undersøge dig, f.eks. tage blodprøver for at undersøge antallet af blodlegemer,

kontrollere din nyre- og leverfunktion og undersøge dit hjerte.

Brug af anden medicin sammen med Amekrin

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Mange andre former for medicin kan påvirke Amekrin, så virkningen påvirkes i alvorlig grad. Det

omfatter:

Vaccination mod influenza og lungebetændelse (pneumokokker)

Vacciner med levende organismer

Andre lægemidler, der anvendes til behandling af kræft

Methotrexat, der anvendes til behandling af f.eks. kræft eller leddegigt

Hvis du allerede tager et eller flere af disse lægemidler, skal du sige det til lægen, inden du får

Amekrin.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet.

Amekrin bør kun anvendes under graviditet, hvis det er absolut nødvendigt. Fordelen ved

behandlingen skal afvejes i forhold til de risici, der er for det ufødte barn.

Forholdsregler vedrørende graviditet for mænd og kvinder

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende effektiv prævention under og i op til 3 måneder efter

behandling. Mænd skal anvende effektiv prævention under og i op til 6 måneder efter behandling.

Amning

Du må ikke amme, mens du er i behandling med Amekrin.

Fertilitet

Der er tegn på, at amsacrin har en negativ indvirkning på kvinders fertilitet. Der er tegn på, at der er en

reversibel negativ indvirkning på mænds fertilitet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Amekrin påvirker sandsynligvis ikke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. Men hvis du får

bivirkninger, f.eks. hovedpine eller svimmelhed, efter infusionen, skal du være forsigtig ved kørsel og

betjening af maskiner.

3.

Sådan skal du tage Amekrin

Du får normalt Amekrin af en læge eller sygeplejerske med erfaring i brugen af cytostatika på

hospitaler.

Amekrin injiceres langsomt i en vene som en infusion over 1-2 timer.

Dosen beregnes af lægen i overensstemmelse med din alder og din krops overfladeareal (normalt 300-

650 mg pr. m2 pr. behandlingsperiode).

Indledende behandling

Du får 1 infusion om dagen i 3-7 dage.

Yderligere behandling

AMSA DK PL

Efter den indledende doseringsperiode får du flere doser, alt efter hvor mange blodlegemer du har.

Hvis Amekrin reducerer antallet af blodlegemer alt for meget, kan det være, at du skal have en

blodtransfusion.

Spørg lægen, hvis du har flere spørgsmål vedrørende anvendelsen af Amekrin.

Hvis du har taget for meget Amekrin

Eftersom infusionen gives under opsyn af en læge, er det ikke sandsynligt, at du får mere end

nødvendigt. Men skulle du have spørgsmål omkring din dosis, opfordres du til at spørge lægen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alle lægemidler kan give allergiske reaktioner, alvorlige allergiske reaktioner er dog sjældne.

Enhver form for pludselig hvæsen, vejrtrækningsproblemer, hævede øjenlåg, ansigt eller læber,

udslæt og kløen (især hvis det påvirker hele kroppen) skal omgående indberettes til en læge.

Meget almindelig (forekommer hos mere end 1 ud af 10 behandlede)

Mindre blødning i hud og slimhinder

Diarré, mavesmerter

Lavt blodtryk

Smerter og hævelse på injektionsstedet, der skyldes inflammation af et blodkar

Forøgelse af leverværdier

Inflammation i munden

Kvalme, opkastning

Almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede)

Alvorligt fald i antallet af blodlegemer, hvilket kan føre til svaghed, blå mærker eller blødning og

øge sandsynligheden for infektioner

Blødning

Alvorlige hjerteproblemer (f.eks. hjerteinsufficiens, der giver stakåndethed), uregelmæssige

hjerteslag

Anfald

Inflammation i leveren, gulsot (som farver huden og det hvide i øjnene gult), nedsat leverfunktion

Blod i urinen

Hudtab, inflammation i huden

Infektion

Feber

Stakåndethed

Lavt niveau af kalium, hvilket kan medføre muskelsvaghed, spjæt eller unormal hjerterytme

Humørsvingninger

Hårtab

Nældefeber, udslæt

Irritation på injektionsstedet

Sjælden (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 behandlede)

Andre alvorlige hjerteproblemer (f.eks. livstruende uregelmæssigt hjerteslag; hjerteslag, der løber

løbsk; langsomt hjerteslag; ændringer på EKG)

Anæmi, fald i antallet af røde blodlegemer, hvilket kan gøre huden bleg og føre til svaghed eller

stakåndethed

Kraftigt fald i antallet af hvide blodlegemer, hvilket øger risikoen for infektioner

Alvorlig allergisk reaktion, hævelse, der skyldes overskydende væske i kroppen, hypersensitivitet

Nedsat nyrefunktion (f.eks. fravær af urin, nyresvigt)

Vægttab, vægtforøgelse

AMSA DK PL

Letargi (ekstrem træthed eller sløvhed), forvirring

Hovedpine, svimmelhed

Nedsat følesans eller berøringssans

Nerveforstyrrelser, der kan medføre svaghed, snurren eller følelsesløshed

Synsforstyrrelser

Protein i urinen

Unormale lever- og nyreundersøgelser

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Højt niveau af urinsyre i blodet

Selvom ovenstående liste over mulige bivirkninger ser skræmmende ud, er akut leukæmi en alvorlig

sygdom, der kræver aggressiv behandling.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1,

DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: sst@sst.dk. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysningerIndhold i pakken og andre oplysninger

Amekrin indeholder:

Aktivt stof/aktive stoffer: amsacrin. Hver ml af koncentratet til opløsning med henblik på

infusion indeholder 50 mg amsacrin. Hvert hætteglas indeholder 75 mg amsacrin.

Øvrige indholdsstoffer: N, N, dimethylacetamid, mælkesyre og vand til injektion.

Udseende og pakningsstørrelser

Amekrin leveres i sæt med et klart hætteglas med koncentrat og et klart hætteglas med

fortyndermiddel. Hætteglas med koncentrat indeholder det aktive indholdsstof amsacrin samt N, N,

dimethylacetamid i 1,5 ml klar, orange/rød væske.

Hætteglas med fortyndermiddel indeholder 13,5 ml af en opløsning af mælkesyre i vand til injektion

som en klar opløsning.

Pakningsstørrelse

1 x 6 hætteglas med koncentrat til opløsning med henblik på infusion og 6 hætteglas med

fortyndermiddel til opløsning med henblik på infusion.

AMSA DK PL

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Eurocept International BV

Trapgans 5

1244 RL Ankeveen

Holland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Medlemslandets navn

Lægemidlets navn

Østrig

Amsidyl 75 mg/1.5 ml Konzentrat und Lösungsmittel für das Konzentrat

zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgien

Amsidine 75 mg/1,5 ml concentraat en oplosmiddel voor oplossing voor

infusie

Tjekkiet

Amsidyl 75 mg/1,5 ml ml koncentrát a rozpouštědlo koncentrátu pro

infuzní roztok

Danmark

Amekrin 75 mg/1.5 ml koncentrat og solvens til koncentrat til

infusionsvæske, opløsning

Finland

Amekrin 75 mg/1.5 ml infuusiokonsentraatti ja liuotin,

infuusiokonsentraatti liuosta varten

Tyskland

Amsidyl 75 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Island

Amekrin 75 mg/1.5 ml Þykkni og leysir fyrir innrennslisþykkni, lausn

Irland

Amsidine concentrate and solvent for solution for infusion 50 mg/ml

Italien

Amsadina 75 mg/1.5 ml concentrato e solvente per concentrato per

soluzione per infusione

Luxemborg

Amsidine 75 mg/1,5 ml solution à diluer et solvant pour solution pour

perfusion

Malta

Amsidine konċentrat u solvent għal soluzzjoni għall-infużjoni 50 mg/ml

Holland

Amsidine concentraat en oplosmiddel voor oplossing voor infusie 75

mg/1.5 ml

Norge

Amekrin 75 mg/1.5 ml konsentrat og væske til konsentrat til

infusjonsvæske, oppløsning

Polen

Amsidyl 75 mg/1.5 ml koncentrat i rozpuszczalnik do koncentratu do

sporządzania roztworu do infuzji

Portugal

Amekrin 75 mg/1.5 ml concentrado e solvente para concentrado para

solução para perfusão

Slovakiet

Amsidyl 75 mg/1,5 ml koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny koncentrát

Spanien

Amekrin 75 mg/1.5 ml concentrado y disolvente para concentrado para

solución para perfusión

Sverige

Amekrin 75 mg/1.5 ml koncentrat och vätska till koncentrat till

infusionsvätska, lösning

Storbritannien

Amsidine concentrate and solvent for solution for infusion 50 mg/ml

Denne indlægsseddel blev senest ændret April 2018

AMSA DK PL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Administration og håndtering

Cytostatika bør håndteres i henhold til nationale bestemmelser.

Administration

Intravenøs anvendelse.

Amekrin administreres som en intravenøs infusion i en glukoseopløsning over 1-2 timer.

Ved doser på 125 mg/m

og derover bør varigheden af infusionen være mindst 90 minutter.

Klargøring af lægemidlet

Koncentratet til opløsning med henblik på infusion skal fortyndes med det

medfølgende fortyndermiddel. Den fortyndede opløsning tilføjes derefter min. 500 ml glukose 50

mg/ml. Det er ikke tilladt at anvende andet end glukose til opløsning. Amsacrin er ikke kompatibel

med kloridioner. Natriumkloridopløsninger må ikke anvendes.

Der skal altid anvendes sprøjter af glas ved fjernelse og overførsel af de koncentrerede opløsninger.

1,5 ml af koncentratet til opløsning med henblik på infusion overføres aseptisk til injektionsflasken

med fortyndermiddel og rystes forsigtigt, indtil opløsningen er klar (opløsningens koncentration er 5

mg/ml amsacrin). 75 mg, 90 mg og 120 mg amsacrin svarer til hhv. 15 ml, 18 ml og 24 ml fortyndet

opløsning.

Bemærk: Den fortyndede opløsning må ikke injiceres, før den er blevet yderligere fortyndet med min.

500 ml glukoseopløsning 50 mg/ml.

Håndtering

Hvis opløsningen kommer i kontakt med øjne eller slimhinder, skylles stedet med vand i rigelig

mængde. Ved kontakt med hud afvaskes området omgående med rigelig vand og sæbe. Søg læge, hvis

irritationen ikke går væk efter vask med vand og sæbe. I tilfælde af ekstravasal administration skylles

med lidt glukoseopløsning 50 mg/ml, hvorefter den pågældende kropsdel omgående afkøles.

Infusionen standses og startes i et andet kar.

Holdbarhed

Fortyndet opløsning (blandet koncentrat og fortyndermiddel før yderligere fortynding):

Den fortyndede opløsning bør anvendes omgående til yderligere fortynding. Der er dog påvist kemisk

og fysisk stabilitet ved brug i 48 timer ved opbevaring ved 2-25° C. Ved opbevaring i 24-48 timer bør

den fortyndede opløsning fortyndes yderligere og anvendes omgående.

Opløsning til infusion:

Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet i brug for opløsningen til infusion i 48 timer ved opbevaring

ved 2-25° C. Den kemiske og fysiske stabilitet i brug for den fortyndede opløsning fra den første

fortynding og den yderligere fortyndede opløsning til infusion er ikke blevet påvist for mere end i alt 48

timer.

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes omgående. Opbevaringstider i brug og

forholdene inden brug er brugerens ansvar, hvis produktet ikke anvendes med det samme, og disse vil

normalt ikke være længere end 24 timer ved 2-8° C, medmindre genfortynding/fortynding har fundet

sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Bortskaffelse

Ubrugte lægemidler og spildmateriale skal bortskaffes i henhold til lokale krav.

25. juni 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Amekrin, koncentrat og solvens til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

29052

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Amekrin

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml koncentrat til opløsning til infusion indeholder 50 mg amsacrin.

Hvert hætteglas med 1,5 ml koncentrat til opløsning med henblik på infusion indeholder 75

mg amsacrin.

Hver ml koncentrat efter den første fortynding med solvens indeholder 5 mg amsacrin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat og solvens til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Koncentrat: Klar, orange/rød væske med en pH-værdi på mellem 3,5 og 4,5.

Solvens: Klar opløsning med en pH-værdi på mellem 2,5 og 3,5.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Substituerende behandling af refraktær/recidiverende akut myeloid leukæmi (AML) hos

voksne i kombination med andre kemoterapeutiske stoffer.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Behandling med Amekrin bør igangsættes af eller i samarbejde med en læge med erfaring

med behandling med cytostatika. Inden opstart af behandling skal kaliumniveauet i serum

fastlægges og korrigeres. Amekrin gives i kombination med andre cytostatika. Et

kaliumniveau i serum på >4 mEq/l forud for administration anbefales.

Induktionsfase: Den optimale dosis er individuel og afhænger af kombinationen. Den

sædvanlige dosis pr. behandlingsperiode er 300-650 mg/m

, som fordeles over 3-7 dage.

53392_spc.docx

Side 1 af 10

Den samlede dosis i behandlingsperioden bør ikke overstige 750 mg/m

. Det kan være

nødvendigt med mere end én behandlingsperiode for at opnå remission.

Konsoliderings-/vedligeholdelsesfase: Der gives sammenlignelige eller noget lavere doser

end i induktionsfasen.

Nyreinsufficiens

Det anbefales at udvise varsomhed ved administration af amsacrin til patienter med

nyreinsufficiens. Hos patienter med mild renal dysfunktion frarådes justering af startdosis.

Hos patienter med moderat til svær nyreinsufficiens bør det overvejes at reducere startdosis

med omkring 20-30 %. Det kan være nødvendigt med efterfølgende dosisjustering baseret

på klinisk toksicitet.

Leverinsufficiens:

Det anbefales at udvise varsomhed ved administration af amsacrin til patienter med

leverinsufficiens. Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med mild hepatisk

dysfunktion. Hos patienter med moderat til svær leverinsufficiens bør det overvejes at

reducere startdosis med omkring 20-30 %. Det kan være nødvendigt med efterfølgende

dosisjustering baseret på klinisk toksicitet.

Ældre

Der er ingen relevante oplysninger om alderens betydning for farmakokinetikken eller

tolerabiliteten af amsacrin.

Pædiatrisk population

Amsacrin er ikke godkendt til brug hos pædiatriske patienter. Der er ingen relevante

oplysninger om alderens betydning for farmakokinetikken eller tolerabiliteten af amsacrin.

Behandlingskontrol

I induktionsfasen bør der være nøje observation og laboratorieovervågning af patienterne

på et hospital. Transfusion af erytrocytter og trombocytter bør være til rådighed.

Kaliumniveauet i serum, EKG samt lever- og nyrefunktion bør regelmæssigt kontrolleres.

Administration

Intravenøs brug.

Amekrin skal fortyndes i 500 ml glukoseopløsning og administreres som en intravenøs

infusion over 1-2 timer. Ved doser på 125 mg/m

og derover bør varigheden af infusionen

være mindst 90 minutter.

Se pkt. 6.6 for en vejledning i fortynding af lægemidlet inden administration.

Opløsninger med andet end glucose må ikke anvendes, og Amekrin er ikke kompatibel

med chloridioner.

Anvend altid kanyler af glas ved fjernelse og overførsel af de koncentrerede opløsninger.

For instruktioner om fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

-

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

-

Tydelig knoglemarvssuppression som følge af behandling med cytostatika eller

strålebehandling.

53392_spc.docx

Side 2 af 10

-

Laktation.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Amsacrin bør altid anvendes under en onkologs stringente kontrol, helst på steder, hvor

man har erfaring med denne type behandling.

Knoglemarvssuppression

Amsacrin kan medføre svær knoglemarvsdepression, hvorfor der er behov for hyppige

blodprøver. Infektioner og blødninger kan være fatale. Ved forekomst af eksisterende

knoglemarvsdepression, der skyldes lægemidler, bør amsacrin administreres med

varsomhed og ekstra kontroller. Hertil kommer, at hvis faldet i leukocytter eller

erytrocytter bliver for kraftigt, kan det være nødvendigt at seponere behandling med

amsacrin eller reducere dosis. Erytrocytter og trombocytter bør være til rådighed til

transfusion tillige med andre behandlingsformer for knoglemarvsdepression.

Hyperurikæmi

Amsacrin kan inducere hyperurikæmi sekundært til hurtig lysering af neoplastiske celler.

Omhyggelig overvågning af urinsyreniveauet i blod anbefales, især med hensyn til mulige

konsekvenser for nyrefunktionen. Det bør overvejes at reducere urinsyreniveauet

profylaktisk før eller samtidig med behandling med amsacrin.

Patienter med lever- eller nyreinsufficiens

Toksicitet ved de anbefalede doser øges ved lever- eller nyreinsufficiens. Laboratorie-

undersøgelse af nyre- og leverfunktion er nødvendig før og under administration.

Overvågning af leverfunktionen bør omfatte bilirubin i serum, transaminaser (GOT og

GPT) og alkalisk fosfatase. Laboratorieundersøgelser af leverfunktionen anbefales før

(helst 24 timer) og regelmæssigt under administration af amsacrin. Hertil kommer, at

kalium i serum bør være >4 mEq/l før administration.

Bivirkninger

Lægen bør være opmærksom på allergiske reaktioner (anafylaksi, ødem og hudreaktioner),

gastrointestinale problemer og epileptiske anfald (epileptiske anfald, der skyldes

anvendelsen af amsacrin, kan behandles med standardbehandling). Lokal nekrose kan

forekomme med extravasering af amsacrin (se pkt. 4.8). Irritation på injektionsstedet kan

forebygges ved at fortynde amsacrin i en større mængde 5 % glukose samt sprede

infusionen ud over en længere periode (min. 1 time).

Hjertefunktion

Det anbefales af overvåge hjerterytmen med henblik på detektering af kardiotoksicitet.

Patienter med hypokalæmi har øget risiko for ventrikelflimren. Risikoen for udvikling af

arytmi kan minimeres ved at sikre, at kaliumniveauet i serum er normalt umiddelbart før

og under administration af amsacrin.

Hypokalæmi bør korrigeres før administration af amsacrin.

Forbigående hypomagnesiæmi kan øge risikoen for hjertearytmi. Det anbefales at korrigere

magnesiumniveauet i serum før administration af amsacrin.

Porfyri

I lægemiddeldatabasen for akut porfyri tyder det på, at amsacrin muligvis er porfyrisk.

Laboratorieundersøgelser

53392_spc.docx

Side 3 af 10

Komplet blodtælling, undersøgelse af lever- og nyrefunktion og elektrolytmåling bør

foretages regelmæssigt. Elektrolytter bør vurderes forud for behandling hver dag.

En evaluering forud for behandling anbefales til patienter med risiko for

tumorlysesyndrom (TLS) (f.eks. forhøjet urinsyre forud for behandling, kompromitteret

nyrefunktion eller brug af nefrotoksiske lægemidler). Laboratorieundersøgelser af

nyrefunktionen anbefales før (helst 24 timer) og under administration af amsacrin.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakodynamiske interaktioner:

Vacciner

Samtidig influenza- eller pneumokokvaccination og immunosuppressiv behandling er

blevet kædet sammen med nedsat immunrespons over for vaccinen. Generelt bør alle

former for vaccine med levende organismer undgås ved behandling med amsacrin.

Andre cytotoksiske stoffer:

Bivirkninger kan blive forstærket ved brug med andre cytotoksiske stoffer.

Farmakokinetiske interaktioner

Andre lægemidlers indvirkning på farmakokinetikken for amsacrin

Andre lægemidlers indvirkning på farmakokinetikken for amsacrin er ikke blevet

undersøgt. Amsacrin metaboliseres i høj grad, men identiteten af de katalyserende enzymer

og transportører er ikke kendt. Samtidig brug af kraftige enzymhæmmere eller -aktivatorer

bør om muligt undgås.

Amsacrins indvirkning på farmakokinetikken for amsacrin

Det er ikke blevet undersøgt, om amsacrin kan fungere som en hæmmer eller aktivator af

enzymer. Det betyder, at samtidig brug af andre lægemidler sammen med amsacrin bør ske

med forsigtighed.

Dyreforsøg indikerer, at amsacrin potentielt hæmmer methotrexats metabolisering, hvilket

medfører øger methotrexateksponering, men den kliniske relevans af denne observation er

ikke kendt.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Reversibel azoospermi hos mennesker er blevet beskrevet. Selvom der ikke forefindes

endelige data, antyder visse rapporter, at amsacrin kan påvirke kvinders fertilitet.

Graviditet

Data fra brug af amsacrin hos gravide kvinder er ikke rådighed til vurdering af mulige

skadevirkninger. Der er dog mulighed for skadelige farmakologiske effekter under

graviditet.

53392_spc.docx

Side 4 af 10

Dyreforsøg har påvist teratogenicitet og anden reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Baseret

på dyreforsøg og stoffets virkningsmekanisme frarådes brug under graviditet, især i første

trimester.

I alle tilfælde bør fordelene ved behandling afvejes i forhold til risiciene for fosteret.

Patienten skal informeres om den mulige risiko for fosteret.

Prævention hos kvinder og mænd

Amsacrins virkningsmekanisme og mulige bivirkninger i forhold til fosteret medfører, at

kvinder i den fødedygtige alder skal anvende antikonceptiva under behandlingen og i op til

3 måneder derefter og mænd under behandlingen og i op til 6 måneder derefter.

Amning

Det er ukendt, om amsacrin udskilles i human mælk. Amning er kontraindiceret under

behandling med amsacrin.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der findes ingen data om dette. Som følge af indberettede bivirkningsprofiler anbefales

det, at patienter udviser varsomhed ved kørsel eller betjening af maskiner efter

administration af amsacrin.

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er kvalme og/eller opkastning, anæmi, feber og

infektion. Smerter og flebitis efter infusion er blevet indberettet.

Alle patienter, der behandles med terapeutiske doser af amsacrin, udviser

knoglemarvsdepression. De primære komplikationer er infektion og blødning. Et minimalt

leukocyttal ses på dag 5-12, sædvanligvis efterfulgt af komplet regeneration på dag 25.

Mønsteret for hæmning af trombocytter minder om mønsteret for leukocytter.

I nedenstående tabel vises alle bivirkninger i henhold til MedDRA-systemets organklasse

og frekvens, meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud

fra forhåndenværende data).

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig

Infektion

Blod og lymfesystem

Almindelig

Trombocytopeni, pancytopeni, hæmoragi

Sjælden

Anæmi, granulocytopeni, leukopeni

Immunsystemet

Sjælden

Hypersensitivitet, anafylaktisk reaktion, ødem

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Hypokalæmi

Sjælden

Vægttab, vægtforøgelse

Ikke kendt

Hyperurikæmi

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Affektlabilitet

Sjælden

Letargi, forvirring

Nervesystemet

Almindelig

Grand mal-anfald

53392_spc.docx

Side 5 af 10

Sjælden

Hovedpine, hypoæstesi, svimmelhed, perifer neuropati

Øjne

Sjælden

Synsforstyrrelser

Hjerte

Almindelig

Kardiotoksicitet, arytmi, kongestiv hjerteinsufficiens

Sjælden

Atrieflimren, sinustakykardi, ventrikelflimren

, ventrikulære

arytmier, kardiomyopati, bradykardi, unormalt EKG, reduceret

uddrivningsfraktion

Vaskulære sygdomme

Meget

almindelig

Hypotension

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Dyspnø

Mave-tarm-kanalen

Meget

almindelig

Kvalme, opkastning (mild til moderat), diarré, mavesmerter,

stomatitis

Almindelig

Blødning i mave-tarm-kanalen

Lever og galdeveje

Almindelig

Leverbetændelse, gulsot, leverinsufficiens (se pkt. 4.2)

Hud og subkutane væv

Meget

almindelig

Purpura

Almindelig

Hårtab, nældefeber og udslæt

Nyrer og urinveje

Almindelig

Hæmaturi

Sjælden

Anuri, proteinuri, akut nyreinsufficiens

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget

almindelig

Flebitis på infusionsstedet

Almindelig

Pyreksi

Irritation på injektionsstedet, nekrose, inflammation i huden

Undersøgelser

Meget

almindelig

Stigning i leverenzymer (se pkt. 4.4).

Sjælden

Stigning i bilirubin i blod, øget urea i blod, øget alkalisk fosfatase i

blod, øget kreatinin i blod

Kan høre sammen med hypokalæmi

, især hos pædiatriske patienter, forbehandles med

antracykliner

Fatal eller livstruende, sædvanligvis hos patienter med hypokalæmi

Slimhinder i mund og spiserør påvirkes ofte med en sværhedsgrad fra mild til livstruende.

Alle orale slimhinder kan blive påvirket, med en regenerationstid på flere uger.

Hører sammen med koncentrationen af det infunderede amsacrin (se pkt. 4.4)

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

53392_spc.docx

Side 6 af 10

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er ingen kendt modgift i tilfælde af overdosering. Behandling bør være symptomatisk

og understøttende.

Blødning og infektion, der skyldes knoglemarvshypoplasi eller -aplasi, kan kræve intensiv

understøttende behandling med infusion af erytrocytter, granulocytter eller trombocytter og

relevant antibiotika.

Kraftig symptomatisk behandling kan være nødvendigt til behandling af svær mucositis,

opkastning eller diarré.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 01 XX 01. Antineoplastiske eller immunomodulerende stoffer, bortset fra

antineoplastiske stoffer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Amekrin indeholder amsacrin, som er et syntetisk acridinderivativ med cytostatisk effekt.

Stoffet indeholder et kraftigt vævsirriterende middel. Virkningsmekanismen er ikke

fuldstændigt klarlagt, men tilskrives stoffets evne til at binde sig til DNA. Amsacrin

hæmmer syntesen af DNA, mens syntesen af RNA ikke påvirkes. Det er påvist i

cellekulturer, at der under delingen er to til fire gange flere sensitive celler end hvilende

celler. Den dosisbegrænsende toksicitet forårsages af knoglemarvsdepression, hvorfor

Amekrin er særligt velegnet til behandling af akut leukæmi. Der er ikke observeret

krydsresistens med antibiotika af tetracyklinklassen i kliniske undersøgelser. Amekrin kan

gives i kombination med cytarabin.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fordeling

Intravenøs infusion af 90 mg/m

over 1 time resulterer i en maksimal koncentration på 4,8

mg/ml i plasma. Graden af proteinbinding i plasma er ca. 97 %, og den angivelige

fordelingsmængde er 70-110 l/m

Biotransformation

Amsacrin metaboliseres kraftigt i leveren, men de katalyserende enzymers identitet er stort

set ukendt. Den primære metaboliseringsvej for amsacrin er oxydering til den reaktive

quinoen diimine-intermediær efterfulgt af konjugation med GSH på anilinringens C-5`- og

C-6`-position.

Elimination

Udskillelse sker i høj grad via galden, primært som 5´- og 6`-GSH-metabolitter, og som

metabolitter i urinen. Eliminationen er tofaset med en afsluttende halveringstid på 6-9

timer. En begrænset del af dosis (ca. 10 %) udskilles uændret i urinen. Resten af dosis

53392_spc.docx

Side 7 af 10

udskilles som metabolitter i galde og urin. Den samlede udskillelseshastighed for plasma er

200-300 ml/min pr. m

. Inden for 72 timer findes ca. 40 % af den administrerede dosis i

urinen som metabolitter eller uændret stof.

Nyre- og leverinsufficiens

Der er observeret øget halveringstid hos patienter med svækket leverfunktion. Der har

været tilfælde, hvor udskillelsen i urin af uændret amsacrin over 72 timer, typisk omkring

12 % af dosen, falder til kun 2 % hos patienter med nyreinsufficiens og øges til 20 % hos

patienter med leverinsufficiens. Efter administration af [

C]amsacrin var den samlede

mængde af udskilt radioaktivt mærket stof i urin 35 % hos patienter med normal

organfunktion, 49 % hos patienter med leverinsufficiens og 2-16 % hos patienter med

nyreinsufficiens.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Det er kendt, at amsacrin producerer sine toksiske effekter primært pga. stoffets

myelosuppressive egenskaber. Gentagen administration kan endvidere medføre

bivirkninger i mave-tarm-systemet og slimhinder hos dyr.

Amsacrin påvirker syntesen af DNA, hvorfor det har potente genotoksiske og cytotoksiske

egenskaber, og stoffet er kategoriseret som et carcinogen i klasse 2B for mennesker af

WHO og IARC. Amsacrin er lettere genotoksisk i både humane og ikke-humane mammale

celler. Carcinogenicitetsforsøg med amsacrin i rotter indikerer øget incidens af små

intestinale adenocarcinomer og signifikant forøget incidens af mammatumorer i hunrotter.

Det er blevet påvist, at amsacrin inducerer aneuploidi og drab af differentierende

spermatogoni i mus, og kan være embryotoksisk, føtotoksisk og teratogenisk i rotter. Disse

resultater giver et fundament for genetisk rådgivning af patienter, der behandles med

amsacrin, og anbefalinger til både mænds og kvinders brug af antikonceptiva.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning:

N,N-dimethylacetamid

Solvens:

Mælkesyre

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Amsacrin er ikke kompatibel med chloridioner. Natriumchloridopløsninger må ikke

anvendes. Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført

under pkt. 6.6.

Der skal altid anvendes kanyler af glas ved fjernelse og overførsel af de koncentrerede

opløsninger. Se pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

53392_spc.docx

Side 8 af 10

Fortyndet opløsning (blandet koncentrat og solvens, før yderligere fortynding):

Den fortyndede opløsning bør anvendes omgående til yderligere fortynding. Der er dog

påvist kemisk og fysisk stabilitet i brug i 48 timer ved opbevaring ved 2-25° C. Ved

opbevaring i 24-48 timer bør den fortyndede opløsning yderligere fortyndes og omgående

anvendes.

Opløsning til infusion:

Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet i brug for opløsningen til infusion i 48 timer ved

opbevaring ved 2-25° C. Den kemiske og fysiske stabilitet i brug for den fortyndede

opløsning fra den første fortynding og den yderligere fortyndede opløsning til infusion er

ikke blevet påvist for mere end i alt 48 timer.

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes omgående. Opbevaringstider i

brug og forholdene inden brug er brugerens ansvar, hvis produktet ikke anvendes med det

samme, og disse vil normalt ikke være længere end 24 timer ved 2-8° C, medmindre

genfortynding/fortynding har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske

forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC.

Se pkt. 6.3 for oplysninger om opbevaringsbetingelser for det fortyndede lægemiddel.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning: Hætteglas af glas med 3,2 ml (hvert hætteglas

med 1,5 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 75 mg amsacrin), Ph. Eur.-

glastype I, klart glas, Flurotec®- belagt injektionsstopper af brombutyl med gul flip-off-

forsegling af aluminium.

Solvens: Hætteglas af glas med 20 ml (hvert hætteglas med solvens indeholder 13,5 ml af

en opløsning af mælkesyre i vand til injektionsvæsker som en klar opløsning), Ph. Eur.-

glastype I, klart glas, chlorobutylstopper med flip-off-forsegling af aluminium.

Pakkestørrelse 1 x 6 hætteglas med koncentrat til infusionsvæske, opløsning og 6 hætteglas

med solvens.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Klargøring af lægemidlet

Koncentratet skal fortyndes med den medfølgende solvens. Den fortyndede opløsnings

udseende er klar orange uden partikler.

Den fortyndede opløsning tilføjes derefter min. 500 ml glucose 50 mg/ml. Denne

opløsnings udseende er klar orange uden partikler.

Det er ikke tilladt at anvende andet end glucose til opløsning.

Der skal altid anvendes kanyler af glas ved fjernelse og overførsel af de koncentrerede

opløsninger.

1,5 ml koncentratet overføres aseptisk til injektionsflasken med solvens og rystes

forsigtigt, indtil opløsningen er klar (opløsningens koncentration er 5 mg/ml amsacrin).

75 mg, 90 mg og 120 mg amsacrin svarer til hhv. 15 ml, 18 ml og 24 ml fortyndet

opløsning.

53392_spc.docx

Side 9 af 10

Bemærk: Den fortyndede opløsning må ikke injiceres, før den er blevet yderligere

fortyndet med min. 500 ml glucoseopløsning 50 mg/ml.

Håndtering

Cytostatika bør håndteres i henhold til nationale retningslinier.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

Hvis opløsningen kommer i kontakt med øjne eller slimhinder, skylles stedet med vand i

rigelig mængde. Ved kontakt med hud afvaskes området omgående med rigelig vand og

sæbe. Søg læge, hvis irritationen ikke går væk efter vask med vand og sæbe. I tilfælde af

ekstravasal administration skylles med lidt glukoseopløsning 50 mg/ml, hvorefter den

pågældende kropsdel omgående afkøles. Infusionen standses, og startes i et andet kar.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eurocept International B.V.

Trapgans 5

1244 RL Ankeveen

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

53392

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

5. februar 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

25. juni 2018

53392_spc.docx

Side 10 af 10

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information