Alprazolam "Mylan" 0,5 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

16-07-2018

Aktiv bestanddel:
ALPRAZOLAM
Tilgængelig fra:
Mylan AB
ATC-kode:
N05BA12
INN (International Name):
alprazolam
Dosering:
0,5 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisationsnummer:
15424
Autorisation dato:
1994-02-22

Læs hele dokumentet

12. juli 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Alprazolam "Mylan", tabletter

0.

D.SP.NR.

08962

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Alprazolam "Mylan"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En tablet indeholder 0,25 mg, 0,5 mg eller 1 mg alprazolam.

Hjælpestof, som behandleren bør være opmærksom på

En 0,25 mg tablet indeholder 92,77 mg lactosemonohydrat.

En 0,5 mg tablet indeholder 92,47 mg lactosemonohydrat.

En 1 mg tablet indeholder 92,00 mg mg lactosemonohydrat.

En tablet indeholder 0,1 mg natriumbenzoat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

0,25 mg

Hvide, ovale tabletter, mærket "AL delekærv 0.25" på den ene side og "G" på den anden side.

0,5 mg

Lyserøde, ovale tabletter, mærket "AL delekærv 0.5" på den ene side og "G" på den anden

side.

1 mg

Lyseblå, ovale tabletter, mærket "AL delekærv 1.0" på den ene side og "G" på den anden side.

Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at

sluge. Tabletten kan ikke deles i to lige store doser.

15424_spc.doc

Side 1 af 15

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Kortvarig behandling af symptomer på almene angsttilstande.

Alprazolam er kun indiceret, når lidelsen er alvorlig eller invaliderende eller udsætter

patienten for udtalte problemer.

Som for alle benzodiazepiner bør lægen være opmærksom på, at langtidsbehandling kan

medføre afhængighed.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne (over 18 år)

Normal dosis ved almene angsttilstande er 0,25 mg til 0,50 mg tre gange daglig. Om

nødvendigt kan dosis øges med 3-4 dages mellemrum til maksimalt 3 mg daglig.

Ældre

Hos ældre patienter er der nedsat clearance af lægemidlet, og som for andre benzodiazepiner

er der øget følsomhed for lægemidlet.

Behandling af ældre patienter bør starte med en lav dosis på 0,25 mg to til tre gange daglig.

Dosis kan øges gradvist med højst 0,5 mg hver tredje dag.

For ældre i fysisk god form bør dosis være 1.5 mg daglig.

For ældre i fysisk dårlig form bør dosis begrænses til 0,75 mg daglig.

Patienter med invaliderende sygdom eller med nedsat lever- og/eller nyrefunktion

For ældre med en invaliderende sygdom eller med nedsat lever- og/eller nyrefunktion er en

forsigtig startdosering også nødvendig, og der anbefales en tilsvarende lavere maksimaldosis

på 0,75 mg - 1,5 mg afhængig af graden af den invaliderende sygdom eller den nedsatte lever-

eller nyrefunktion.

Pædiatrisk population

Alprazolams sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt, og

alprazolam bør derfor ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Vigtig doseringsvejledning

En optimal dosering bør fastsættes ud fra symptomernes sværhedsgrad og den enkelte patients

respons. Der bør bruges så lille en dosis som muligt til kontrol af symptomerne. En øgning af

dosis bør foretages med forsigtighed, men hvis det er nødvendigt, bør aftendosis øges før

dagsdosis.

Generelt kræves lavere dosis til patienter, der ikke før har fået antipsykotika, samt til tidligere

alkoholmisbrugere.

15424_spc.doc

Side 2 af 15

Behandlingen bør nedtrappes gradvist. Dette er specielt vigtigt ved langtidsbehandling, hvor

abstinenssymptomer er mere sandsynlige.

Behandlingen bør være så kortvarig som muligt. Patienten bør revurderes med jævne

mellemrum, og behovet for fortsat behandling vurderes, specielt hvis patienten er symptomfri.

Behandlingens varighed bør generelt ikke overstige 8-12 uger, inklusive nedtrapnings-

perioden.

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at udstrække behandlingen ud over den maksimale

behandlingsperiode. Dette bør i så fald ikke ske uden speciel ekspertise og fornyet vurdering

af patientens tilstand.

Det kan være hensigtsmæssigt ved behandlingens start at informere patienten om, at

behandlingen vil være af begrænset varighed, og hvordan dosis nedsættes gradvist, samt at

rebound effekt kan forekomme (se pkt. 4.4).

Administration

Oral anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

Alprazolam er kontraindiceret til patienter med kendt overfølsomhed over for det aktive

stof, benzodiazepiner eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Benzodiazepiner er også kontraindiceret til patienter med myasthenia gravis, alvorlig

respirationsinsufficiens, søvnapnø syndrom, alvorlig leverinsufficiens.

Akut forgiftning fremkaldt af alkohol eller andre midler, der påvirker

centralnervesystemet.

Akut snævervinklet glaukom.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Risiko ved samtidig anvendelse af opioider

Samtidig brug af alprazolam og opioider kan medføre sedation, respirationsdepression, koma

og død. Derfor bør ordination af sedativa, som f.eks. benzodiazepiner, eller lignende

lægemidler såsom alprazolam samtidigt med opioider forbeholdes patienter, som ikke har

alternative behandlingsmuligheder. I tilfælde af, at det besluttes at ordinere alprazolam

samtidigt med opioider, bør den laveste effektive dosis anvendes, og

behandlingsvarigheden bør være så kort som muligt (se også generel dosisanbefaling i pkt.

4.2).

Patienten bør monitoreres tæt for tegn og symptomer på respirationsdepression og sedation. I

denne henseende anbefales det på det kraftigste at informere patienten og hans/hendes

eventuelle omsorgspersoner om at være opmærksom på disse symptomer (se pkt. 4.5).

Tolerance

En vis nedsættelse af den hypnotiske effekt kan udvikles efter gentagen anvendelse over en

periode på nogle uger.

Afhængighed

15424_spc.doc

Side 3 af 15

Brug af benzodiazepiner kan medføre fysisk og psykologisk afhængighed. Risikoen stiger i

takt med øget dosis og behandlingsvarighed. Der er tillige en øget risiko hos patienter med

medicin- eller alkoholmisbrug eller med udprægede personlighedsforstyrrelser i anamnesen.

Lægemiddelafhængighed kan forekomme ved terapeutiske doser og/eller hos patienter

uden individuelle risikofaktorer. Der er en øget risiko for lægemiddelafhængighed, når

adskillige benzodiazepiner kombineres uanset anxiolytisk eller hypnotisk indikation.

Tilfælde af misbrug er blevet rapporteret.

Når der er udviklet fysisk afhængighed, vil brat seponering af behandlingen være ledsaget

af abstinenssymptomer. Disse kan omfatte dystoni, søvnforstyrrelser, hovedpine,

muskelsmerter, alvorlig angst, spænding, rastløshed, konfusion og irritabilitet. I alvorlige

tilfælde kan følgende symptomer opstå: derealisation, depersonalisation, hyperacusis,

mistet følesans og snurren i ekstremiteterne, overfølsomhed over for lys, lyd og berøring,

hallucinationer og epileptiske krampeanfald, mave- og muskelkramper, opkastning,

svedtendens, tremor og krampeanfald.

Rebound angst

Når behandlingen afbrydes, kan der opstå et midlertidigt syndrom, hvor de symptomer, der

initialt gav anledning til behandling med benzodiazepiner, genopblusser i forstærket form.

Dette syndrom kan være ledsaget af andre symptomer herunder humørsvingninger, angst

eller søvnforstyrrelser og rastløshed. Da risikoen for abstinenssymptomer/rebound-

symptomer er størst efter brat seponering af behandlingen, anbefales det, at dosis nedsættes

gradvist.

Hukommelsestab

Benzodiazepiner kan fremkalde anterograd amnesi. Tilstanden opstår oftest flere timer efter

indtagelse af præparatet, så patienter skal derfor sørge for at kunne få 7 til 8 timer uafbrudt

søvn for at mindske risikoen.

Psykiatriske og "paradoksale" reaktioner

Reaktioner som rastløshed, ophidselse, irritabilitet, aggressivitet, vrangforestillinger, raseri,

mareridt, hallucinationer, psykoser, upassende opførsel og andre adfærdsmæssige

bivirkninger kan forekomme ved brug af benzodiazepiner. Skulle nogle af disse bivirkninger

opstå, bør behandlingen seponeres. Disse reaktioner forekommer hyppigst hos børn og

ældre.

Benzodiazepiner bør kun anvendes med yderste forsigtighed til patienter med

personlighedsforstyrrelser.

Særlige patientgrupper

Patienter med lungeinsufficiens

Forsigtighed ved anvendelse til patienter med kronisk lungeinsufficiens. Nedsat dosis

anbefales på grund af risikoen for respirationsdepression og apnø.

Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion

Forsigtighed tilrådes ved behandling af patienter med nedsat nyrefunktion eller mild til

moderat leverinsufficiens. Dosis bør nedsættes. Benzodiazepiner bør ikke anvendes til

patienter med svær leverinsufficiens, da der er risiko for provokering af encephalopati.

Ældre og/eller svækkede patienter

15424_spc.doc

Side 4 af 15

Benzodiazepiner og andre tilsvarende lægemidler bør anvendes med forsigtighed hos ældre,

da sedation og/eller muskelsvaghed kan øge risikoen for faldulykker, ofte med alvorlige

konsekvenser for denne population. Det anbefales at ældre og/eller svækkede patienter

generelt behandles med den lavest effektive dosis for at undgå udvikling af ataksi eller

sløvhed (se pkt. 4.2).

Pædiatrisk population

Alprazolams sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt og derfor frarådes

brugen af alprazolam.

Psykotiske patienter

Alprazolam anbefales ikke til primær behandling af psykotiske patienter.

Patienter med depression

Benzodiazepiner og benzodiazepin-lignende midler bør ikke anvendes alene til behandling

af svær depression eller angst forbundet med depression, da der er risiko for selvmord hos

sådanne patienter. Alprazolam skal anvendes med forsigtighed og ordineringen bør være

begrænset hos patienter med tegn og symptomer på en depressiv lidelse og suicidale

tendenser. Hos patienter med depression i alprazolam-behandling er der blevet rapporteret om

tilfælde af hypomani og mani.

Alkohol/medicinforbrug

Benzodiazepiner bør kun anvendes med yderste forsigtighed til patienter med tidligere

alkohol- eller medicinmisbrug (se pkt. 4.5).

Sløvhed

Alprazolam kan medføre sløvhed. Effekten forstærkes af alkohol (se pkt. 4.5 og 4.7).

Behandlingsvarighed

Behandlingsvarigheden skal være så kort som muligt (se pkt. 4.2), men bør ikke overstige

8 til 12 uger, inklusive den såkaldte nedtrapningsperiode. Forlængelse af behandlingen ud

over disse perioder bør ikke finde sted uden en revurdering af patientens tilstand.

Det kan være nyttigt ved behandlingens start at informere patienten om, at

behandlingsforløbet vil være tidsbegrænset, samt at forklare, hvordan dosis vil blive

nedtrappet gradvist. Det er desuden vigtigt at forberede patienten på muligheden for

rebound-symptomer for at mindske eventuelle bekymringer over for forekomsten af

sådanne symptomer under ophør med behandlingen. Det tyder på, at brug af

benzodiazepiner med kort halveringstid kan medføre abstinenssymptomer inden for

dosisintervallet, særligt i tilfælde af brug af høje doser.

Hvis der anvendes benzodiazepiner med lang halveringstid, er det vigtigt at bemærke, at

skift til benzodiazepiner med kort halveringstid frarådes på grund af muligheden for

abstinenssymptomer.

Lactose

Alprazolam "Mylan" indeholder lactosemonohydrat (se pkt. 2).

Bør ikke anvendes til patienter med hereditær galactoseintolerans, total lactasemangel eller

glucose/galactosemalabsorption.

Natrium

15424_spc.doc

Side 5 af 15

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det

væsentlige natrium-fri.

Natriumbenzoat

Dette lægemiddel indeholder 0,1 mg natriumbenzoat pr. tablet.

Natriumbenzoat kan øge gulsot (gulning af huden og øjnene) hos nyfødte (op til 4 uger).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Alkohol og andre CNS-depressiva

Benzodiazepiner giver en øget effekt, når de indtages samtidig med alkohol eller andre

CNS-depressiva.

Samtidig indtagelse med alkohol frarådes derfor.

Særlig forsigtighed tilrådes med lægemidler, der nedsætter respirationsfunktionen såsom

opioider (analgetika, hostestillende midler, substitutionsbehandlinger), specielt til ældre.

Alprazolam skal bruges med forsigtighed ved kombination med andre CNS-depressiva.

Øgning af den centrale depressive virkning kan forekomme i tilfælde af samtidig behandling

med antipsykotiske midler (neuroleptika), anxiolytika/sedativa, visse antidepressiva, opioider,

krampestillende midler, anæstetika og sederende antihistaminer. Den sederende virkning

forstærkes ligeledes af hypnotika, antiepileptika, anæstetika, og clonidin.

Opioider

Samtidig anvendelse af sedativa som f.eks. benzodiazepiner eller alprazolam sammen med

opioider øger risikoen for sedation, respirationsdepression, koma og død på grund af en CNS

deprimerende additiv effekt. Dosis og varigheden af behandlingen skal begrænses (se pkt.

4.4).

Samtidig brug af clozapin medfører øget risiko for åndedræts- eller hjertestop, da det øger

mængden af alprazolam. Det er uklart, hvorvidt åndedræts- og/eller hjertestop kan forebygges

ved dosisjustering.

For centralt virkende analgetika (opioider) kan øgning af eufori også forekomme, hvilket kan

forstærke den psykologiske afhængighed.

Farmakokinetiske interaktioner

Der kan forekomme farmakokinetiske interaktioner, når alprazolam administreres sammen

med stoffer, der hæmmer leverenzymet CYP3A4 ved at øge plasmaniveauerne af alprazolam.

Samtidig administation af alprazolam med stærke CYP3A4-hæmmere som antimykotika af

azol-gruppen (ketoconazol, itraconazol, posaconazol, voriconazol), proteasehæmmere eller

visse makrolider (erythromycin, clarithromycin, telithromycin) skal udføres med forsigtighed

og en væsentlig dosisreduktion bør overvejes.

Antiepileptika

Alprazolams omsætningshastighed øges af carbamazepin, phenytoin, rifampicin, og andre

stoffer, som inducerer CYP3A4. Samtidig administration af sådanne stoffer kan resultere i

nedsat terapeutisk effekt af alprazolam.

15424_spc.doc

Side 6 af 15

Kemiske stoffer, der hæmmer visse leverenzymer (især cytokrom P450 3A4) kan øge

koncentrationen af alprazolam og øge dets aktivitet. Data fra kliniske studier med alprazolam,

in-vitro studier med alprazolam og kliniske studier med stoffer, der metaboliseres på samme

måde som alprazolam kan resultere i forskellig grad af interaktion og mulig interaktion

mellem alprazolam og en række stoffer. Afhængig af interaktionsgraden og på datatype gives

følgende anbefalinger:

Steady state plasmakoncentrationer af imipramin og dosipramin kan øges ved samtidig brug

af alprazolam.

Dosisreduktion af alprazolam bør overvejes ved samtidig brug af nefadozone, fluvoxamin,

cimetidin og grapefrugtjuice, da plasmahalveringstiden for alprazolam er øget ved samtidig

brug af disse midler.

Forsigtighed bør udvises ved samtidig brug af alprazolam og fluoxetin, propoxiphen, orale

kontraceptiva, sertralin, diltiazem eller macrolide antibiotika såsom erythromycin og

troleandomycin.

Interaktioner med HIV-proteasehæmmere

Interaktioner med HIV-proteasehæmmere (f.eks. ritonavir) og alprazolam er komplekse og

tidsafhængige.

Lave doser af ritonavir fører til stærkt nedsat alprazolamclearance, forlænger

eliminationshalveringstiden og forstærker den kliniske effekt. Imidlertid udligner CYP3A-

induktion denne hæmning ved langvarig eksponering for ritonavir. Denne interaktion kræver

dosisjustering eller seponering af alprazolam.

Digoxin

Der er rapporteret stigning i plasmakoncentrationen af digoxin ved samtidig brug af 1 mg

alprazolam daglig, især hos ældre (> 65 år). Derfor skal patienter, som er i samtidig

behandling med alprazolam og digoxin, observeres nøje for symptomer på

digoxintoksicitet.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Omfattende dokumentation baseret på kohortestudier indikerer, at behandling med

benzodiazepiner i første trimester ikke er forbundet med en øget risiko for større

misdannelser.

Der er dog i nogle tidlige case-kontrol epidemiologiske studier fundet en øget risiko for

læbe-ganespalte. Data viste, at risikoen for at få et barn med en læbe-ganespalte efter

maternel eksponering for benzodiazepiner er mindre end 2/1000 sammenlignet med en

forventet forekomst af denne type defekter på ca. 1/1000 hos befolkningen som helhed.

Benzodiazepinbehandling ved høje doser under andet og/eller tredje trimester af

graviditeten har afsløret mindsket antal aktive fosterbevægelser og variation i fostres

hjerterytme.

Hvis det af medicinske årsager er nødvendigt at administrere behandlingen under den

sidste del af graviditeten, kan det selv ved lave doser medføre "floppy infant" syndrom i

form af aksial hypotoni og suttebesvær, som kan medføre ringe vægtstigning. Disse tegn er

reversible, men kan vare fra 1 til 3 uger afhængigt af lægemidlets halveringstid. Ved høje

15424_spc.doc

Side 7 af 15

doser kan der forekomme åndedrætsdepression eller apnø og hypotermi hos den nyfødte.

Der kan ydermere observeres neonatale abstinenssymptomer med hyperirritabilitet, uro og

tremor et par dage efter fødslen også selv om der ikke er observeret "floppy infant"

syndrom. Forekomsten af abstinenssymptomer efter fødsel afhænger af stoffets

halveringstid.

Under hensyntagen til disse data, kan brug af alprazolam under graviditet overvejes,

såfremt de terapeutiske indikationer og dosering følges nøje.

Hvis alprazolam-behandling er nødvendig under den sidste del af graviditeten, skal høje

doser undgås og den nyfødte skal overvåges for abstinenssymptomer og/eller "floppy

infant" syndrom.

Amning

Alprazolam udskilles kun i små mængder i modermælken. Alprazolam anbefales dog ikke

til ammende kvinder

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Alprazolam "Mylan" kan forårsage sedation, amnesi, nedsat koncentration og nedsat

muskelfunktion hvilket kan påvirke evnen til at køre eller anvende maskiner. Patienterne bør

derfor tilrådes ikke at køre bil eller betjene maskiner under behandlingen. Effekten forstærkes

af alkohol. Hvis søvnlængden er utilstrækkelig, kan sandsynligheden for nedsat

agtpågivenhed øges (se pkt. 4.5).

4.8

Bivirkninger

Den hyppigste bivirkning er døsighed, som forekommer hos 10% af de behandlede, men

som sædvanligvis reduceres efter nogle dage eller ved dosisreduktion.

Følgende bivirkninger er observeret og rapporteret under behandling med alprazolam med

følgende hyppigheder: Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke

almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden (<

1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

MedDRA

Systemorgan-klasser

Hyppighed

Bivirkninger

Infektioner og parasitære syg-

domme

Almindelig

Øvre luftvejsinfektioner

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig

Øget tendens til blå mærker

Ikke kendt

Agranulocytose

Det endokrine system

Ikke kendt

Hyperprolaktinæmi

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Øget appetit, nedsat appetit

Psykiske forstyrrelser

Meget almindelig

Irritabilitet, depression

, søvnforstyrrelser

Almindelig

Øget eller nedsat libido, depersonalisation,

søvnløshed, nervøsitet, derealisation, frygt, kon-

fusion, desorientering, nedtrykt sindstilstand,

angst

15424_spc.doc

Side 8 af 15

Ikke almindelig

Påvirkede drømme, agitation, snakkesalighed,

impulsivitet, vrede, aggression, hallucinationer,

mani, psykomotorisk retardering, mareridt,

rastløshed, bradyfreni, eufori, anhedoni,

anorgasme, affektive forstyrrelser, panikangst

Ikke kendt

Paradoksale lægemiddelreaktioner

, fjendtlig

opførsel, hypomani, abnorm tankegang,

overdreven årvågenhed, ændret libido

Nervesystemet

Meget almindelig

Hovedpine, døsighed, nedsat hukommelse,

svimmelhed, dysartri, ataksi, sedation

Almindelig

Paræstesi, dyskinesi, koordinationsbesvær,

tremor, balanceforstyrrelser, koncentrations-

besvær, øget søvntrang, letargi

Ikke almindelig

Synkope, amnesi

, kramper, klodsethed,

smagsforstyrrelse, partielle krampeanfald, stupor

Ikke kendt

Akatisi, kognitive forstyrrelser, vasomotoriske

forstyrrelser, autonome anfald, dystoni, hyperak-

tivitet

Øjne

Almindelig

Sløret syn

Ikke almindelig

Dobbeltsyn, synsforstyrrelse

Øre og labyrint

Almindelig

Tinnitus

Hjerte

Almindelig

Palpitationer

Ikke kendt

Takykardi

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hedeture

Ikke kendt

Hypotension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Almindelig

Tilstoppet næse, hyperventilation

Ikke kendt

Luftvejsobstruktion

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Mundtørhed, obstipation

Almindelig

Øget spytsekretion, opkastning, abdominalt ube-

hag, diaré, kvalme, abdominalsmerter

Ikke kendt

Nedsat spytsekretion

Lever og galdeveje

Ikke kendt

Unormal leverfunktion, gulsot, hepatitis

Hud og subkutane væv

Almindelig

Hyperhidrose, dermatitis, kløe

Ikke almindelig

Udslæt

Ikke kendt

Allergiske hudreaktioner, angioødem, fotosensi-

bilitet

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Almindelig

Muskeltrækninger, muskelspasmer, rygsmerter,

artralgi, myalgi

Ikke almindelig

Muskuloskeletal stivhed, muskelsvaghed,

ekstremitetssmerter

Ikke kendt

Muskeltonusforstyrrelser

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig

Inkontinens, enuresis, pollakisuri

Det reproduktive system og

Almindelig

Seksuel dysfunktion

15424_spc.doc

Side 9 af 15

mammae

Ikke almindelig

Ejakulations-forstyrrelser, erektil dysfunktion,

menstruationsforstyrrelser

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig

Udmattelse

Almindelig

Ødem, asteni, brystsmerter

Ikke almindelig

Følelse af at være unormal, gangforstyrrelser,

følelse af at være beruset, følelse af at være

nervøs/anspændt, følelse af afslappethed,

tømmermænd, influenzalignende symptomer,

uvirkelighedsfølelse, træghed, tørst

Ikke kendt

Varmefølelse, perifert ødem

Undersøgelser

Almindelig

Vægtstigning, vægttab

Ikke almindelig

Forhøjet bilirubin

Ikke kendt

Forhøjet intraokulært tryk

Traumer, forgiftninger og be-

handlingskomplikationer

Almindelig

Risiko for trafikulykker

Ikke almindelig

Fald, ekstremitetsskader, overdosis

Brug af alprazolam kan (selv ved terapeutiske doser) medføre udvikling af fysisk

afhængighed. Seponering af behandlingen kan derfor føre til abstinenssymptomer. Psykisk

afhængighed kan forekomme. Der er rapporteret tilfælde af misbrug (se også pkt. 4.4). Ved

brat ophør af behandlingen kan der optræde let dysfori, søvnforstyrrelser og kramper.

Depression: Allerede eksisterende depression kan afsløres under anvendelse af

benzodiazepiner.

Paradoksale lægemiddelreaktioner: Reaktioner som rastløshed, ophidselse, irritabilitet,

aggressivitet, vrangforestillinger, raseri, mareridt, hallucinationer, psykoser, upassende

opførsel og andre adfærdsmæssige bivirkninger kan forekomme ved brug af

benzodiazepiner og benzodiazepin-lignende stoffer og kan være ganske voldsomme. Disse

reaktioner forekommer især hos ældre patienter.

Amnesi: Der kan optræde anterograd amnesi efter terapeutiske doser. Risikoen tiltager

med stigende doser. Amnesien kan ledsages af uhensigtsmæssig adfærd (se også pkt.

4.4).

Bivirkninger

I mange af de spontant rapporterede bivirkningsrapporter havde patienten været i samtidig

behandling med andre CNS-lægemidler og/eller havde en underliggende sygdom. Patienter

med grænsepsykose, patienter der tidligere har udvist voldelig eller aggressiv adfærd eller har

haft et alkohol- eller medicinmisbrug, har risiko for at få bivirkninger. Der er rapporteret om

irritabilitet, fjendtlighed og forstyrrende tanker efter ophør med behandling med alprazolam

hos patienter med post-traumatisk stresslidelse.

Afhængighed

For hurtig dosisreducering eller brat ophør med behandling med benzodiazepiner inklusiv

alprazolam kan medføre abstinenssymptomer. Abstinenssymptomer kan strække sig fra

dysfori og insomni til et alvorligt syndrom, der omfatter mave- og muskelkramper,

opkastning, svedudbrud, tremor og krampeanfald.

Derudover er der forekommet

15424_spc.doc

Side 10 af 15

abstinensanfald efter for hurtig dosisreducering eller brat ophør med behandling med

alprazolam.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Som for andre benzodiazepiner skulle overdosering ikke være livstruende, med mindre den er

kombineret med andre CNS depressive stoffer (inkl. alkohol).

Ved behandling af overdosering med ethvert lægemiddel, skal man være opmærksom på, at

flere stoffer kan være indtaget.

I alle tilfælde af overdosering bør åndedræt, puls og blodtryk nøje kontrolleres, og om

nødvendigt understøttes af generelle forholdsregler. Der kan gives intravenøs væske, og det

må sikres, at der opretholdes frie luftveje.

Efter overdosering med orale benzodiazepiner bør opkastning fremprovokeres (indenfor 1

time), hvis patienten er ved bevidsthed. Hvis patienten er bevidstløs, bør der foretages

udskylning af mavesækken under beskyttelse af luftvejene. Hvis det ikke er hensigtsmæssigt

at tømme mavesækken, bør der gives aktivt kul for at reducere absorptionen, som om

nødvendigt efterlades i mavesækken. Emesis bør ikke induceres og der bør ikke gives

laksantia.

Der bør under intensiv overvågning vises særlig opmærksom over for åndedræts- og

hjertefunktioner.

Dyreforsøg tyder på, at tvungen diurese eller hæmodialyse har ringe værdi i behandling af

overdosering og kan derfor ikke anvendes.

Overdosering med benzodiazepiner viser sig normalt ved forskellige grader af depression af

centralnervesystemet, varierende fra sløvhed til koma. I milde tilfælde omfatter symptomerne

sløvhed, mental forvirring og døsighed. I alvorligere tilfælde omfatter symptomerne ataksi,

hypotoni, hypotension, åndedrætsbesvær, sjældent koma og meget sjældent død.

Flumazenil kan anvendes som antidot. Flumazenil kan anvendes som supplement til

behandling af de respiratoriske og kardiovaskulære påvirkninger, der måtte være forbundet

med overdosering. Dog kan flumazenils antagonistiske virkning medføre neurologiske

forstyrrelser (kramper).

4.10

Udlevering

15424_spc.doc

Side 11 af 15

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 05 BA 12. Anxiolytikum af benzodiazepingruppen.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Alprazolam er et triazalobenzodiazepin.

Benzodiazepiner forstærker GABA-receptoraktiviteten, hvorved nervefunktionen hæmmes.

Alprazolam har sedative, hypnotiske og anxiolytiske egenskaber. Herudover virker stoffet

krampestillende og muskelafslappende.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral indgift absorberes alprazolam let fra mave-tarmkanalen. Maksimal

plasmakoncentration opnås efter 1-2 timer.

Fordeling

Proteinbindingen er 70-80 %. Det omdannes hovedsageligt i leveren til

-hydroxyalprazolam

og et benzophenonderivat.

Biotransformation

Hydroxymetabolitterne har nogen farmakologisk aktivitet.

-hydroxyalprazolam er

rapporteret at have mindst halvdelen af alprazolams aktivitet. Plasmaniveauerne er dog lave.

Elimination

Alprazolam udskilles hovedsageligt i urinen som uomdannet stof og metabolitter.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Alprazolam blev ikke fundet mutagent i Ames in vitro test. Alprazolam forårsagede ikke

kromosomafvigelser hos rotter i in vivo mikronukleustesten ved den højest testede dosis på

100 mg/kg, som er 500 gange større end den maksimalt anbefalede daglige dosis til

mennesker på 10 mg/daglig.

I et carcinogenitcitetsforsøg med alprazolam der forløb over 2 år, blev der ikke påvist

potentiel carcinogenicitet hos rotter, der fik doser på op til 30 mg/kg/dag (150 gange den

maksimalt anbefalede daglige dosis til mennesker på 10 mg/daglig) eller hos mus der fik

doser på op til 10 mg/kg/daglig (50 gange den maksimalt anbefalede daglige dosis til

mennesker på 10 mg/daglig).

Alprazolam har ingen bivirkninger på fertiliteten hos han- og hunrotter ved de højest testede

doser på 5 mg/kg/daglig, som er 25 gange den maksimalt anbefalede daglige dosis til

mennesker på 10 mg/daglig, men relativt høje doser givet til gravide dyr, kan medføre en

forsinket udvikling af fosteret. Når rotter blev behandlet oralt med alprazolam med 3, 10, og

30 mg/kg/daglig (15 til 150 gange den maksimalt anbefalede daglige dosis til mennesker på

10 mg/daglig) i 2 år, udviste de en tendens til dosisrelateret stigning i forekomsten af grå stær

(hunrotter) og vaskularisering af cornea (hanrotter). Disse læsioner opstod først efter 11

måneders behandling.

15424_spc.doc

Side 12 af 15

I et toksicitetsforsøg med gentagen dosering hos hunde (12 måneder) og høj oral dosering

blev der observeret kramper, som var dødelige i nogle tilfælde. Relevansen heraf for

mennesker er uklar.

Påvirkningen af muse- og rottefostre med benzodiazepiner, inkl. alprazolam, er blevet

forbundet med ændret adfærd senere i livet. Den mulige betydning af disse ændringer for den

humane anvendelse er ikke afklaret.

15424_spc.doc

Side 13 af 15

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactose monohydrat

Cellulose, mikrokrystallinsk

Majsstivelse

Natriumbenzoat

Natriumdokusat

Polyvidon

Silica, kolloid, vandfri

Natriumstivelsesglycolat

Magnesiumstearat

Erythrosin (E127) - kun 0,5 mg

Indigocarmin (E132) - kun 0,5 og 1 mg

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved temperaturer under 25

Opbevares i den originale emballage for at beskyttet mod lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Polypropylenbeholder med forseglet polyethylenlåg

Pakningsstørrelser: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84 og 100 stk.

Klart eller grønt PVC/aluminium blister

Pakningsstørrelser: 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 84 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan AB

Postboks 23033

104 35 Stockholm

Sverige

15424_spc.doc

Side 14 af 15

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

0,25 mg:

15423

0,5 mg:

15424

1 mg:

15425

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

22. februar 1994

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

12. juli 2018

15424_spc.doc

Side 15 af 15

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information