Alminox "DAK" 500 mg + 100 mg tyggetabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
ALUMINIUMAMINOACETAT, hydrat, Magnesiumhydroxid, tungt
Tilgængelig fra:
Takeda Pharma A/S
ATC-kode:
A02AD01
INN (International Name):
Aluminum Aluminum Acetate, Hydrate, Magnesium Hydroxide, Heavy
Dosering:
500 mg + 100 mg
Lægemiddelform:
tyggetabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
07023
Autorisation dato:
1976-11-25

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Alminox

®

DAK 100 mg/500 mg tyggetabletter

Magnesiumoxid og aluminiumaminoacetat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen

Du kan få Alminox DAK uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være

omhyggelig med at følge anvisningerne for Alminox DAK.

Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alminox DAK

3. Sådan skal du tage Alminox DAK

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Alminox DAK (herefter kaldet Alminox) neutraliserer mavesyren.

Du kan bruge Alminox ved:

for megen mavesyre

halsbrand

svien i spiserøret (katar)

sure opstød

svien og smerter i den øverste del af maven

mavesår

sår på tolvfingertarmen

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Alminox for noget andet, skal du altid følge lægens

anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alminox DAK

Tag ikke Alminox

hvis du er overfølsom over for magnesiumoxid, aluminiumaminoacetat eller et af de

øvrige indholdsstoffer

Vær ekstra forsigtig med at tage Alminox

Tal med lægen inden du bruger Alminox, hvis du:

har mavesår

har nedsat nyrefunktion

tager smertestillende lægemidler eller gigtmidler (NSAID og andre gigtmidler), idet

Alminox kan fjerne symptomer på indre blødning (mavesmerter)

Du skal være opmærksom på, at langvarig brug af Alminox kan ændre kroppens indhold af

kalk og fosfor.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Du må ikke tage Alminox sammen med enterotabletter, da Alminox kan hæmme

virkningen af denne type medicin. Tal med lægen eller apoteket.

Du må ikke tage Alminox sammen med følgende lægemidler:

antibiotika (ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin, tetracyklin)

medicin mod kræft i blærehalskirtlen (estramustin)

svampemiddel (ketoconazol)

Medicin, der indeholder salicylater

Der bør gå mindst 2 timer mellem indtagelse af Alminox og følgende lægemidler:

D-vitamin (calcitriol)

medicin mod øget kalkindhold i blodet eller knogleskørhed (clodronat)

smertestillende medicin (diflunisal, gabapentin)

hjertemedicin (digoxin, sotalol)

antabus (disulfiram)

blodtryksnedsættende medicin (fosinopril)

medicin mod epilepsi (gabapentin)

medicin mod tuberkoluse (isoniazid)

jern

antibiotika (levofloxacin og grepafloxacin)

medicin, der nedsætter immunforsvaret (mycophenolatmofetil)

gigtmedicin (penicillamin)

mavesårsmedicin (ranitidin)

medicin for stofskiftet (thyreoideahormoner)

Der bør gå mindst 4 timer mellem indtagelse af Alminox og følgende lægemiddel:

trovafloxacin

Brug af Alminox sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Alminox i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Ved mavesår bør du tage tyggetabletterne 1 og 3 timer efter hovedmåltider samt ved

sengetid.

Du bør undgå at drikke frugtjuice eller andre syreholdige drikke samtidig med at du tager

Alminox.

Alminox kan nedsætte optagelsen af fosfat fra maden.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan tage Alminox under graviditet.

Amning

Du kan tage Alminox, selv om du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Alminox påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Alminox DAK

Hvis din læge har ordineret Alminox til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

For megen mavesyre, halsbrand, sure opstød og svien: 1 – 3 tyggetabletter efter behov.

Mavesår, sår på tolvfingertarmen og katar i spiserøret: 3 – 5 tyggetabletter 1 og 3 timer

efter hovedmåltider samt ved sengetid.

Børn

Børn under 15 år må kun få Alminox tyggetabletter efter lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion

Det er nødvendigt at nedsætte dosis ved svær nedsat nyrefunktion. Følg lægens

anvisning.

Nedsat leverfunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Tyggetabletterne kan tygges eller knuses og tages sammen med et glas vand.

Hvis du har taget for mange Alminox

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Alminox, end der står

her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering er vejtrækningsbesvær, kvalme, opkastning, ansigtsrødmen,

kramper, muskelsammentrækninger, forvirring, koma, for lavt blodtryk, langsom puls,

uregelmæssig hjerterytme.

Hvis du har glemt at tage Alminox

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Alminox

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Alminox kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Ikke alvorlige: Forstoppelse eller diaré.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Hos personer med nedsat nyrefunktion kan ses magnesiumforgiftning, som

viser sig ved sløvhed, muskellammelse eller hjertesvigt.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Demens, ændring i personlighed, kramper, rytmisk muskelsammentrækninger,

forvirring og bevidstløshed hos personer med nedsat nyrefunktion.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 behandlede)

Ikke alvorlige: Forhøjet magnesium i blodet (hypermagnesiæmi). Set efter langvarig

behandling til patienter med nyresvækkelse.

Ikke kendt: Hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data:

Ikke alvorlige: Abdominalsmerter

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk,

Email: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Alminox utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for Alminox.

Brug ikke Alminox efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Alminox DAK 100 mg/500 mg tyggetabletter indeholder

De virksomme indholdsstoffer er 100 mg magnesiumoxid og 500 mg

aluminiumaminoacetat. De øvrige indholdsstoffer er magnesiumstearat (E 470b), povidon

(E 1201), talcum (E 553b), vandfri kolloid silica (E 551).

Smagsstof: Pebermynteolie.

Sødestoffer: Mannitol (E 421), saccharinnatrium (E 954).

Udseende og pakningsstørrelser

Alminox DAK er en rund, hvid tyggetablet med pebermyntesmag.

Alminox DAK findes i pakningsstørrelser à 20, 30, 100 og 200 stk. Ikke alle

pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S

Dybendal Allé 10

DK-2630 Taastrup

Fremstiller

Takeda Pharma Sp. z o.o.

12 Księstwa Łowickiego ST.,

99-420 Łyszkowice,

Polen

Denne indlægsseddel blev sidst revideret december 2017

18. maj 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Alminox "DAK", tyggetabletter

0.

D.SP.NR.

4056

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Alminox "DAK"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Magnesiumoxid,

(tilsat

magnesiumhydroxid)+

vandfrit

aluminiumaminoacetat 500 mg

Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tyggetabletter.

Udseende: Rund, hvid og plan tablet.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Gastritis acida. Ulcus duodeni og ulcus ventriculi. Esophagitis.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Voksne:

Antacidum: 1 - 3 tyggetabletter efter behov.

Aktivt ulcus: 3 - 5 tyggetabletter 1 og 3 timer efter hovedmåltider samt ved sengetid.

Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Alminox er en tyggetablet til oral indtagelse, tabletten kan tygges direkte, eller knuses og

tages sammen med et glas vand.

Nedsat nyrefunktion:

Dosisreduktion ved svær nedsat nyrefunktion

dk_hum_07023_spc.doc

Side 1 af 5

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for aluminiumaminoacetat eller magnesiumoxid eller over for et eller

flere af hjælpestofferne.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ved behandling af ventrikelulcus bør malignitet være udelukket.

Der bør udvises forsigtighed hos patienter med nedsat nyrefunktion (serumkreatinin > 200

mikromol/l), risiko for magnesiumforgiftning.

Langvarig brug af høje doser kan føre til forstyrrelser i calcium/phosphat balancen.

Aluminiumforbindelser kan være neurotoksiske hos patienter i dialysebehandling. Serum

mineraler inklusive aluminium bør kontrolleres.

Bør anvendes med forsigtighed af patienter i behandling med NSAID, da Alminox kan

maskere symptomer på indre blødning som følge af NSAID-behandling.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Følgende kombinationer med antacida bør undgås:

Ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin, estramustin, ketoconazol og tetracykliner.

Ved samtidig indgift hæmmes optagelsen af en lang række lægemidler:

Calcitriol, clodronat, diflunisal, digoxin, disulfiram, fosinopril, gabapentin, grepafloxacin,

isoniazid, jern (Fe

), levofloxacin, mycophenolatmofetil, penicillamin, ranitidin, sotalol,

thyreoideahormoner, trovafloxacin.

Et minimum tidsinterval på to timer mellem indtagelse af antacida og et eller flere af

ovennævnte stoffer anbefales. For trovafloxacin er det anbefalede minimum tidsinterval

dog 4 timer.

Alkalisering af urinen i forhold til anvendelsen af magnesiumhydroxid kan ændre

udskillelsen af visse lægemidler; der er således observeret øget udskillelse af salicylater.

Antacida kan nedsætte optagelsen af phosfat fra mad på grund af dannelsen af uopløseligt

aluminiumphosfat i fordøjelseskanalen.

Samtidig indtagelse af komplexdannende syrer (citratholdige drikke eller frugtjuice) kan give

øget absorption af aluminium.

Antacida bør ikke gives sammen med enterotabletter, da der herved kan ske brud på

drageringen som følge af en lokal forhøjet pH-værdi.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Ingen kendt risiko ved anvendelse under graviditet.

Amning:

Ingen kendt risiko ved anvendelse i ammeperioden.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

dk_hum_07023_spc.doc

Side 2 af 5

4.8

Bivirkninger

Det kan forventes at op til 10 % af de behandlede kan få forstoppelse eller diaré.

Frekvens

Organ-

klasse

Almindelig

(>1/100 og

<1/10)

Ikke almindelige

(>1/1000 og

<1/100)

Sjælden

(>1/10.000 og

<1/1000)

Meget

sjælden

(1≥10.000)

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud

forhåndenv

ærende data)

Endokrine

sygdomme

Hos patienter med

nyreinsufficiens

kan der

forekomme

hypermagnesæmi,

der kan være

meget toksisk.

Lidelser i

centrale og

perifere

nervesyste

Demens,

ændringer i

personlighed,

kramper,

myoclonus,

konfusion og

koma hos

patienter med

nyreinsufficien

s på grund af

aluminiumstok

sicitet.

Mave-

tarm-

kanalen

Obstipation eller

diaré.

Obstruktion af

tarmkanalen

ved anvendelse

af meget høje

doser.

Abdominals

merter

Metabolis

me- og

ernæringsf

orstyrrelse

Hypermagnes

iæmi.

Observeret

efter

langvarig

anvendelse af

magnesiumh

ydroxid hos

patienter med

nyresvækkels

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

dk_hum_07023_spc.doc

Side 3 af 5

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Symptomer på overdosering, som primært skyldes hypermagnesæmi, er

respirationsdepression, cerebrale forstyrrelser som kramper, myoclonus, konfusion og koma,

hypotension, bradycardi og arytmier. Andre symptomer kan være kvalme, opkastning og

ansigtsrødmen.

Aluminiumsforbindelser kan i høje doser give forstoppelse.

Aluminiumsforgiftning: Afgiftning kan ske med Deferoxamin.

Præparater indeholdende magnesium- og calciumsalte kan i høje doser give luftdannelse

og diaré.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

5.0

Terapeutisk klassifikation

A02AD01 Antacida.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Alminox er et antacidum, bestående af de aktive stoffer aluminiumaminoacetat og

magnesiumoxid. Begge aktive stoffer neutraliserer mavesyren, og øger pH i ventriklen.

Aluminiumaminoacetat forsinker ventrikeltømningen og virker let obstiperende.

Magnesiumoxid virker som et let salinsk laksantium. Ved at kombinere de to stoffer

reduceres hyppigheden af gastrointestinale bivirkninger.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Aluminium kan absorberes fra mave-tarm-kanalen efter oral administration. Den

uabsorberede mængde passerer gennem tarmsystemet.

Magnesiumoxid absorberes delvist (30 – 50 %) i mave-tarm-kanalen.

Distribution

25 – 30 % af det absorberede magnesium bindes til plasmaproteiner.

Metabolisme

Der foreligger ingen relevante data.

Elimination

Absorberet aluminiumaminoacetat og magnesiumoxid udskilles primært renalt. Uabsorberet

aluminiumaminoacetat og magnesiumoxid udskilles uomdannet i fæces.

dk_hum_07023_spc.doc

Side 4 af 5

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der foreligger ingen relevante data.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Saccaharinnatrium (E954), pebermynteolie, silicia, kolloid vandfri (E551), povidon (E1201),

magnesiumstearat (E470b), talcum(E553b), mannitol (E421).

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

5 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blisterpakning og tabletglas.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

5.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Takeda Pharma A/S

Delta Park 45

2665 Vallensbæk Strand

6.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

07023

7.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

25. november 1976

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

18. maj 2020

dk_hum_07023_spc.doc

Side 5 af 5

Andre produkter

search_alerts

share_this_information